Tastets d habitatge: L Observatori Local d Habitatge

Texto completo

(1)
(2)

Tastets d’habitatge:

(3)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres Els antecedents

(4)

La política municipal d’habitatge de l’Ajuntament de Figueres

El Pla Local d’Habitatge 2004-2007

Preveu la creació d’una Oficina Municipal d’Habitatge L’any 2006

Es crea l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Figueres. S’incorpora el servei de Borsa Jove d’Habitatge a l’Oficina.

L’any 2007

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social s’integra també a l’estructura. Es crea la regidoria d’Habitatge al cartipàs municipal

(5)

Ajuntament de Figueres: Oficina Municipal d’Habitatge

Gestió ajuts a propietaris per adequació habitatge (prestacions permanents i Renda Bàsica d'Emancipació)

Gestió d'ajuts al pagament de l'habitatge1

d) mediació propietari-llogater

c) assessorament llogater abans i al llarg contracte b) assessorament al propietari i gestió habitatge a) captació habitatges per lloguer a preus per sota mercat

Programes de Mediació i de Cessió amb gestió tècnica:

Borsa de Mediació per al Lloguer Social i Borsa Jove

d'Habitatge

Gestió ajuts a la rehabilitació edificis i habitatges Gestió i avaluació estudis tècnics previs rehabilitació Gestió tràmits autorització venda-lloguer i revisió préstecs Registre de sol—licitants d’habitatges amb p.o. de Catalunya

Gestió d'ajuts accés a habitatges amb protecció

Oficina Local d'Habitatge

Informació i assessorament General

L’àmbit d’actuació és sempre el municipi, excepte per 1, per als quals, conjuntament amb la Borsa de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, es dóna servei a tota la comarca.

(6)

Ajuntament de Figueres: Pla Local d’Habitatge 2010-2015

L’any 2008 es signa el Conveni de col—laboració tècnica i econòmica entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Figueres per a la redacció del Pla Local d’Habitatge del municipi.

En data 4 de novembre de 2010 el Ple de l’Ajuntament aprova definitivament el Pla Local d’Habitatge 2010-2015 del municipi.

En data 17 de febrer de 2011, i vist l'informe del Servei de Planificació de l'Habitatge i Sòl Residencial Associat a l'Habitatge Protegit, el qual conclou que "(...) el Pla local d'habitatge de Figueres dóna compliment a l'article 14 de la Llei del dret a l'habitatge." la Direcció de Promoció de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya es dóna per ASSABENTADA del Pla Local d'Habitatge de Figueres.

(7)

Pla Local d’Habitatge de Figueres 2010-2015: Programa d’actuacions PROGRAMA D’ACTUACIONS

El Pla Local d’Habitatge conté les actuacions que conformen el corpus propositiu del Pla, estructurades en diversos blocs temàtics.

Les actuacions es divideixen en sis àrees d’actuació o programes: 1- Àrea de promoció d’habitatge

2- Àrea de planejament

3- Àrea de gestió i ús adequat dels habitatge 4- Àrea de patrimoni de sòl i habitatge

5- Àrea de rehabilitació

(8)

Pla Local d’Habitatge de Figueres 2010-2015: Programa d’actuacions PROGRAMA 6: RECURSOS, ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT

6.1 Consolidació i desenvolupament de l’OLH

La progressiva assumpció de tasques a desenvolupar per part de l'OMH ha portat l'any 2009 a incrementar els mitjans humans i materials relacionats amb aquest servei, mitjançant la contractació d'una entitat per a la gestió de la Borsa de Mediació de Lloguer Social/Borsa Jove d'Habitatge (…)

En definitiva, aquesta actuació de tipus marc contempla la consolidació i desenvolupament de l’activitat de la OLH.

6.2 Organització de Jornades ciutadanes sobre habitatge

Es planteja organitzar anualment una jornada on els gestors públics es trobin amb els ciutadans per debatre tant els problemes ciutadans, com ara la marxa de les línies d’actuació públiques. Una actuació d’aquest tipus pot anar

acompanyada de l’establiment d’una agenda de debat que podria realitzar-se prèviament, de manera conjunta entre els gestors públics i els representants ciutadans.

6.3 Creació d’un Observatori Local d’Habitatge

La funció dels observatoris locals d’habitatge és aportar llum periòdicament a l’estat del mercat de l’habitatge -tant de l’oferta com de la demanda- amb la finalitat de tenir

constància, en major o menor grau, de les necessitats d’habitatge protegit de la població. Així, es proposa generar dues vegades a l’any un observatori local d’habitatge què incorpori variables d’oferta i de demanda, així com variables de política local d’habitatge.

6.4 Organització de jornades tècniques o grups de discussió qualificats entre agents públics i privats

Dins del mateix context de l’actuació 4.6.2, la interrelació dels diversos agents professionals que integren el sector de l’habitatge, tant públics com privats, pot aportar noves idees a la millora i solució dels reptes que sorgeixen. Així mateix, permet també un debat qualificat sobre els problemes que afronta el municipi sobre aquest tema. Per tant, es tractaria d’organitzar semestralment una sessió on gestors i tècnics públics es trobin amb els seus homònims del sector privat per establir un grup de discussió qualificat local sobre habitatge.

(9)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres

A diferència d’altres tipus d’informes i anàlisis en el sector de l’habitatge (Plans Locals d’Habitatge, memòries socials, estudis sobre necessitats d’habitatge, estudis de taxació, …) no hi ha un model tipus que serveixi com a referència per a elaborar un Observatori d’Habitatge.

Més aviat, cada observatori que s’ha anat creant respon a les demandes adhoc que se li encomanen. Fins i tot hi ha observatoris que no són definits estrictament com a tals, per bé que es podrien englobar dins el conjunt d’informes que, regularment, ofereixen informació sobre el finançament immobiliari, el mercat i la política d’habitatge, com per exemple:

. Xifres d’Habitatge (Patronat Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona) . Observatorio Municipal de la Vivienda (Ajuntament de Madrid)

. Rubidades, publicació de l’Observatori de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Rubí.

La creació de l'Observatori Local d’Habitatge de Figueres s’ha realitzat amb la col—laboració econòmica del Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona, en atorgar-li l’any 2010 una subvenció.

(10)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres Objectius

. Crear un instrument fiable de suport a la presa de decisions en la planificació urbanística i d’habitatge.

. Generar fluxos d’informació entre els diversos departaments i regidories que poden aportar elements per a la comprensió de les dinàmiques demogràfiques, residencials, urbanístiques i promotores del municipi.

. Contrastar les dades disponibles per múltiples fonts, per tal d’identificar el seu grau de congruència o disparitat.

. Obtenir dades del procés de formació de preus i de la relació entre oferta i demanda. . Esbrinar l’evolució temporal de les característiques el mercat de l’habitatge del municipi.

. Crear un mecanisme formal i públic on es reculli tota la informació disponible sobre l’habitatge a Figueres.

(11)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres

La proposta per a la creació de l’Observatori Local d’Habitatge de Figueres es basa en:

La recopilació de dades internes del mateix Ajuntament i d’altres organismes externs, tots ells relacionats amb el que es podria considerar una diagnosi àmplia sobre:

1. l’evolució del sector de la construcció, 2. el mercat de l’habitatge,

3. la formació de llars, 4. la política d’habitatge i 5. l’exclusió residencial.

Tanmateix, no pretén ser només un mer recull sistemàtic d’informacions diverses que es poden obtenir directament en d’altres indrets, sinó presentar-les de manera coherent, extreure’n uns indicadors sintètics i dibuixar-ne una interpretació intel—ligible.

(12)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres El sistema d’indicadors

(13)

2007-2009 Ajuntament

Semestral

Indicador 1.7 Variacions residencials

Càlcul propi Anual

Indicador 1.6 Dimensió mitjana de les llars

Ajuntament Anual

Indicador 1.5 Tipologia de les llars

Ajuntament Anual

Indicador 1.4 Nombre de llars

2007-2009 Ajuntament

Semestral

Indicador 1.3 Persones empadronades segons nacionalitat

2007-2009 Ajuntament

Semestral

Indicador 1.2 Estructura per edat i sexe de la població empadronada

2007-2009 Ajuntament

Semestral

Indicador 1.1 Nombre de persones empadronades

Període disponible Font

Periodicitat

1. Població i llars

(14)

Càlcul propi Semestral

Indicador 2.2.8 Habitatges buits

2004-2010 (3T) Ministeri Foment

Semestral

Indicador 2.2.7 Transmissions d’habitatges

2008-2009 Secretaria

Habitatge Semestral

Indicador 2.2.6 Cèdules concedides

2009-2010 (1s) Ajuntament

Semestral

Indicador 2.2.5 Obres de reforma i ampliació d’habitatges

2009-2010 (1s) Ajuntament

Semestral

Indicador 2.2.4 Habitatges enderrocats

2000-2010 Secretaria

Habitatge Semestral

Indicador 2.2.3 Certificats finals d’obra (col—legis d’aparelladors)

2009-2010 (1s) Ajuntament

Semestral

Indicador 2.2.2 Llicències de primera ocupació

2009-2010 (1s) Ajuntament

Semestral

Indicador 2.2.1 Habitatges iniciats

Període disponible Font

Periodicitat

2.2 Construcció, ocupació i rehabilitació d'habitatges

2009 Ajuntament

Anual

Indicador 2.1.4 Empreses del sector de la construcció

2005-2010 Treball

Semestral

Indicador 2.1.3 Contractes registrats en el sector de la construcció

2005-2010 Treball

Semestral

Indicador 2.1.2 Atur registrat en el sector de la construcció

2005-2010 Treball

Semestral

Indicador 2.1.1 Afiliats al sector de la construcció

Període disponible Font

Periodicitat

2.1 Sector de la construcció

2. Construcció, ocupació i rehabilitació d'habitatges

(15)

2008-2010 Promotors

Semestral

Indicador 3.4 Mercat de lloguer. Lloguer mitjà

2005-2010 (3T) Secretaria

Habitatge Semestral

Indicador 3.3 Mercat de lloguer. Contractes registrats

2008-2010 Promotors

Semestral

Indicador 3.2 Mercat de compravenda. Preus de venda de l’oferta de segona mà

2008-2010 Promotors

Semestral

Indicador 3.1 Mercat de compravenda. Preus de venda de l’oferta d’obra nova Període disponible Font Periodicitat 3. Mercat immobiliari

(16)

2009 ADIGSA

Semestral

Indicador 4.2.5 Parc d’habitatges de titularitat pública

2010 (juliol) Ajuntament

Semestral

Indicador 4.2.4 Habitatges protegits adjudicats

2009 Ajuntament /

ADIGSA Semestral

Indicador 4.2.3 Sol—licitants d’habitatges protegits

2008-2009 Secretaria

Habitatge Anual

Indicador 4.2.2 Ajuts concedits per a l’adquisició d’habitatges

2008-2009 Secretaria

Habitatge Semestral

Indicador 4.2.1 Habitatges iniciats i acabats amb protecció oficial

Període disponible Font

Periodicitat

4.2 Construcció i adjudicació d'habitatges protegits

2005-2010 Ajuntament

Semestral

Indicador 4.1.4 Sol—licituds de TEDI i III

2009 ADIGSA

Semestral

Indicador 4.1.3 Rehabilitació d’habitatges del parc públic (ADIGSA)

2005-2009 Ajuntament

Anual

Indicador 4.1.2 Rehabilitació protegida (Ajuntament)

2008-2009 Ajuntament

Anual

Indicador 4.1.1 Rehabilitació protegida (Generalitat)

Període disponible Font Periodicitat 4.1 Rehabilitació protegida 4. Política d'habitatge

(17)

2008-2010 Càlcul propi

Semestral

Indicador 5.3 Cost d’accés al mercat de l’habitatge

Ajuntament Anual

Indicador 5.2 Benestar social. Suport social a l’habitatge

2005-2009 CGPJ

Anual

Indicador 5.1 Execucions hipotecàries

Període disponible Font Periodicitat 5. Exclusió residencial 2010 Ajuntament Semestral

Indicador 4.5.1 Reserves de sòl per a habitatge protegit

Període disponible Font Periodicitat 4.5 Planejament urbanístic 2008-2009 Secretaria Habitatge Anual

Indicador 4.4.1 Prestacions permanents per al pagament del lloguer, RBE i Prestacions econòmiques d’especial urgència

Període disponible Font

Periodicitat

4.4 Ajuts al pagament de l'habitatge

2008-2009 Secretaria

Habitatge Anual

Indicador 4.3.2 Habitatges d’inclusió

2007-2010 Ajuntament

Semestral

Indicador 4.3.1 Xarxa de Mediació pel Lloguer Social, Borsa Jove d’Habitatge i programa de cessió

Període disponible Font

Periodicitat

4.3 Mediació en el mercat de lloguer 4. Política d'habitatge

(18)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres Descripció dels indicadors

(19)

Variable

Indicador 4.1.4 Sol—licituds de TEDI i III Font

Oficina Local d’Habitatge Definició

Informes tècnics previs per a formalitzar les sol—licituds d’ajuts Indicadors

. III: Nombre d’expedients

. TEDI: Nombre d’expedients i habitatges

Tipologia obres dels TEDI (expedients i habitatges) . Patologies . Accessibilitat . Instal—lacions . Sostenibilitat Periodicitat Semestral / Anual (?) Petició Primer semestre de 2009 Desembre de 2009

Sèrie històrica 2005-2009 (si és pertinent) Observatori Local d’Habitatge de Figueres

(20)

Variable

Indicador 4.3.1 Xarxa de Mediació pel Lloguer Social, Borsa Jove d’Habitatge i programa de cessió Font

Oficina Local d’Habitatge Definició

Habitatges del parc vacant que es posen en lloguer social Indicadors

. Nombre de contractes de mediació social / de lloguer jove / de cessió

. Nombre de persones allotjades per la xarxa de mediació social / de lloguer jove / de cessió (és a dir, el nombre de persones que viuran ens els habitatges llogats)

. Renda mitjana mensual dels contractes de mediació social / de lloguer jove / de cessió . Superfície mitjana dels habitatges lloguer pel programa mediació social / de lloguer jove /

de cessió Periodicitat Semestral / Anual Petició Primer semestre de 2009 Desembre de 2009

Sèrie històrica 2005-2009 (si és pertinent) Observatori Local d’Habitatge de Figueres

(21)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres La informació / les dades

(22)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres 39 6 Núm. habitatges 2 1 Núm. expedients TEDI - Sostenibilitat 27 4 23 10 Núm. habitatges 1 1 2 1 Núm. expedients TEDI - Instal—lacions 98 81 33 128 54 10 Núm. habitatges 7 7 5 9 7 1 Núm. expedients TEDI - Accessibilitat 212 34 54 33 28 3 Núm. habitatges 12 4 4 1 3 1 Núm. expedients TEDI - Patologies 270 105 83 161 89 13 Núm. habitatges 17 10 8 10 10 2 Núm. expedients TEDI 10 41 4 1 0 5 Núm. Expedients 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 III

(23)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres 73,31 68,51 81,24 117,47 Cessió 52,83 80,00 80,00 Lloguer jove 63,03 71,50 77,49 Mediació social

Superfície mitjana dels habitatges llogats (en m²)

385,03 390,06 428,38 542,33 Cessió 350,00 542,00 542,00 Lloguer jove 392,67 430,00 460,00 Mediació social

Renda mitjana mensual (en euros) dels contractes de

40 23 12 6 TOTAL: 22 12 7 6 Cessió 3 2 2 Lloguer jove 15 9 3 Mediació social Persones allotjades 18 9 4 1 TOTAL: 11 5 2 1 Cessió 1 1 1 Lloguer jove 6 3 1 Mediació social 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Nombre de contractes

(24)

Observatori Local d’Habitatge de Figueres Les memòries

(25)

Actualització semestral de l’Observatori

A partir de 2011 s’actualitzaran les dades dels indicadors de l’Observatori de forma semestral. Per tant cada any, dins del període temporal establert, s’elaboraran dos informes:

- el primer durant el mes de maig - juny (aproximadament), que donarà compte de l’estat de la qüestió dels indicadors anuals de l’any anterior, així com les variables del segon semestre també de l’any anterior

- el segon durant el mes de desembre, el qual donarà compte de l’estat de les dades del primer semestre de l’any (només dels indicadors que es puguin calcular per semestre).

Així doncs els informes que es presentaran l’any 2011 seran:

1. Informe complert dels indicadors anuals de 2010 i els indicadors del segon semestre de 2010. L’informe s’entregarà durant el mes de maig-juny. 2. Informe que contindrà només les dades del primer semestre de 2011.

L’informe s’entregarà a finals d’any.

(26)
(27)

Evolució de les sol—licituds de TEDI i III a Figueres 2005-2010 Nº expedients 0 10 20 30 40 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 III TEDI

(28)
(29)

Contractes formalitzats mitjançant la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social, la Borsa Jove d’Habitatge i programa de cessió a Figueres 2008-2010

Nº contractes 0 4 8 12 16 20 2008 2009 2010

(30)

Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social en el sector de la construcció a Figueres. 2000-2010 Treballadors/es afiliats/des 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %/total 0 2 4 6 8 10 12 14 16

(31)

Evolució del mercat de lloguer a Figueres. 2008-2010 Base 100=2008/1s 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 1s08 2s08 1s09 2s09 1s10 2s10

(32)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :