PLA D ACCIÓ TUTORIAL: ACTIVITATS PER REALITZAR AMB ELS ALUMNES, CLASSIFICADES PER NIVELLS I TRIMESTRES.

Texto completo

(1)

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL:

ACTIVITATS PER REALITZAR AMB ELS ALUMNES,

CLASSIFICADES PER NIVELLS I TRIMESTRES.

(2)

NIVELL 1r D’ESO

NIVELL DE 1r d’ESO: 1r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

Presentació curs horari, optatives, aula d’acollida, ús de l’agenda, carpetes,....

Carpetes, horaris, agendes

Normes de convivèn- cia, Pautes de presen- tació de treballs,...

Explicació de les normes del centre i el seu funcionament.

Guia de l’alumne i pautes de presentació de dossiers.

Explicació del llibret de tutoria

Lectura i explicació dels diferents apar-tats

Guia de l’alumne

Preparació del simu- lacre d’evacuació. Re- visió agendes i faltes.

Lectura i explicació Guia de l’alumne

Preparació elecció de delegats

Explicació de les funcions i condicions del delegat

Triptic informatiu delegats

Presentació de candi- datures i votació elec- ció de delegats

Cada candidat

Explicació i confecció del mural de classe

Decoració del aula, treball de cohesió grupal

Cartolines, fotografies, retola- dors

Mural de classe: foto- grafies. . Revisió agendes i faltes. Excursió tutoria: Tor- ribera

Celebració de la castanyada al bosc Dossier proporcionat per CRP i monitors.

Preparació junta

1ªAvaluació : objectius proper trimestre, resul- tats, ...

Fitxa segona avaluació propor- cionada per cap d’estudis

Drets del infants: lec- tura i pintar per pare- lles il·lustracions per l’aula

Dibuixos de cada dret proporci-onat pel CAS

Pel·lícula: Cadena de favores (part I)

Treball en equip, ajudar als altres i em- patia.

Proporcionat per un alumne

Pel·lícula: Cadena de favores (part 2)

(3)

NIVELL DE 1r d’ESO: 2n trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

Ordre de carpetes i

horari extraescolar

Hàbits d’estudi, ordre, disiplina

Carpetes i agenda

Tècniques d’estudi:

estudi a casa (espai,

llum)

Hàbits d’estudi, ordre, disciplina

Fitxa dossier de tutoria pri-

mer cicle

Tècniques d’estudi:

memorització de pa-

raules (relació, pa-

ral·lelismes,....)

Vam aprofitar lliçons que estaven

estudiant en aquest moment

Llibre de ciències naturals i

ciències socials

Qüestionari nutrició

educació per la salut.

Revisió agendes i

faltes.

Hàbits alimentaris. Preparació de la

xerrada de educació per la salut.

Qüestionari proporcionat per

la infermera

Tècniques d’estudi:

resum i esquema

Lliçó essers vius de Naturals

Activitat resolució de

conflictes : robatoris

a l’aula, neteja de

l’aula

Fitxa dossier de tutoria pri-

mer cicle

Xarrada Mossos

d’Esquadra: Internet

segura

Programa educació per la salut

Preparació de

car-nestoltes. Revisió

agendes i faltes.

Potenciar la motivació per disfres-

sar-se i explicació de tallers.

Sortida tutoria al

parc de la Bastida

Realització de jocs

Parc, mocadors

Pel·lícula;

Documen-tal

Pensant en els altres

http://vimeo.com/26957023

Preparació junta

2ªAvaluació : objec-

tius proper trimestre,

resultats, ...

Fitxa segona avaluació pro-

porcionada per cap d’estudis

Preparació sortida

tutoria

Preparació i explicació del joc

Cartolina per el joc

Sortida tutoria

Poblat Ibèric. Puig Castellar. Joc del

assassí.

Ordre de carpetes i

horari extraescolar

(4)

NIVELL DE 1r d’ESO: 3r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

VALORACIÓ SEGON TRIMESTRE. TREBA- LLAR EL CONCEPTE DE REPETICIÓ

ACTIVITAT BULLYNG Fitxa Dossier tutoria

PEL·LÍCULA BULLYNG: FORMI- GUES (PART 1) Pel·lícula PEL·LÍCULA BULLYNG: FORMI- GUES (PART 1) TREBALLAR HÀBITS SALUDABLES: HIGIE- NE, ALIMENTACIÓ, ESPORT,...

Fitxa dossier tutoria

ACTIVITATS TOLE- RÀNCIA (IMMIGRACIÓ, CULTURES, ...)

Fitxa dossier tutoria

ACTIVITAT IGUALTAT DE GÈNERE, DISTRI- BUCIÓ DE TASQUES A CASA

Fitxa dossier tutoria

HÀBITS D’EDUCACIÓ, RESPECTE I CONVI- VÈNCIA: DEMANAR DISCULPES, DONAR GRÀCIES, COL·LABORAR, SEU- RE BÉ, RESPECTE AL MATERIAL, ....

Fitxa dossier tutoria

ADOLESCÈNCIA I SE- XUALITAT.

Es fan dos grups separats nens i ne- nes.

Fitxa dossier tutoria SORTIDA DE TUTORIA Tibidabo/Parc Bastida

PREPARACIÓ CRÈDIT DE SÍNTESI

Dossier Crèdit síntesi PREPARACIÓ EXPO-

SICIÓ ORAL CRÈDIT DE SÍNTESI

Fitxa exposició oral

VALORACIÓ SEGON TRIMESTRE. TREBA- LLAR EL CONCEPTE DE REPETICIÓ

(5)

NIVELL 2n D’ESO

NIVELL DE 2n d’ESO: 1r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

PRESENTACIÓ DEL CURS

- Horari del curs - Matèries i professors - Material bàsic

Informació donada pel tutor el primer dia de curs.

FITXA INDIVIDUAL -Qüestionari -dossier de tutoria

-fitxa alumnes xinesos

NORMES DE CONVI- VÈNCIA I DISCIPLINA

-NOFC -fotocòpia

SORTIDA DE TUTORIA Anem a la platja. Partit de futbol Pilotes de futbol i de vòlei

VALORS: AUTOCO- NEIXEMENT

Activitat per parelles de diferents nacio-nalitats (si és possible) amb exposició oral. Cada parella presentarà al seu company a la resta del grup.

-Fitxes del dossier d’activitats de Tutoria 1r Cicle: COM SOM?

-fotocòpia: “el vaixell de La Bastida”

OBJECTIUS PERSO- NALS I DE GRUP / ORIENTACIÓ

- Què és 2n ESO?

- Treball per objectius (personals i gru- pals)

Informació donada pel tutor

DIADA DELS DRETS DELS INFANTS

(20 DE NOVEMBRE)

-“Vil·la dels drets dels infants”: activi-

tat interactiva per parelles

-pel·lícules: “Billy Elliot” “El Bolas”

-Pàgina web:

http://www.dretsinfant.cat -Es farà a l'aula d'informàtica o amb els ordinador portàtils. - 1 ordinador per parella - 2 sessions

PREAVALUACIÓ

Individual

Després el tutor parla amb cada alum- ne; mentre la resta pinten una mandala.

-“Qüestionari d’hàbits i tècni-ques d’estudi”(dossier d’activitats 1r cicle d’ESO) -mandales per pintar

DECOREM L’AULA

- Taller de manualitats: elaboració de murals per decorar l'aula amb diferents temàtiques (drets dels infants; diada de la Pau; motius nadalencs,...)

Es fan grups de 3 o 4 alumnes i el tutor assignarà els murals tenint en compte les preferèn- cies dels alumnes.

- 1 o 2 sessions DIADA DE LA SIDA (01 DE DESEMBRE) -Informació, dubtes,.... COM HA ANAT LA PRIMERA AVALUACIÓ

- Revisió d’objectius de grup - Nous objectius de grup - Revisió d’objectius personals - Nous objectius personals - Graella primera avaluació - Disciplina

-Fitxa al dossier d’activitats de Tutoria (1r Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

(6)

NIVELL DE 2n d’ESO: 2n trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

DIADA DE LA PAU (22 DE DESEM- BRE) Documental o vídeo FESTA DE COMI- AT / NADAL

“Festa de Nadal a l'aula”: esmorzar, escol-

tar música, fer fotos i desitjar Bon Nadal a tothom.

-Tots portarem alguna cosa per esmorzar. Uns dies abans en- tre tots fem la llista del que por- tarà cadascun.

TÈCNIQUES D’ESTUDI

- dossier d’activitats 1r cicle - 1 sessió

INTERCULTURA- LITAT

-qüestionari de les cultures -normes familiars

-les normes de casa meva

-pel·lícula: “Quiero ser como Beckam”

Material?? -3 sessions

INTERRELACIONS

“Joc de les Cadires”: comença la música i els alumnes caminen al voltant de les cadires. Quan la música s'acaba s'han de seure sen-se tocar els peus a terra. Cada vegada es treu una cadira. Terminen tots a sobre de tots.

-Tantes cadires com alumnes -Ordinador amb altaveus - 1 sessió

DIADA DE CAR- NESTOLTES

Per grups i individual

COM HA ANAT LA SEGONA AVALU-

ACIÓ

- Revisió d’objectius de grup - Nous objectius de grup - Revisió d’objectius personals - Nous objectius personals - Graella segona avaluació

-Fitxa al dossier d’activitats de Tutoria (1r Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

SORTIDA DE FI DE TRIMESTRE

A determinar -Roba còmoda i esmorzar. - Tot el matí. (dimecres)

(7)

NIVELL DE 2n d’ESO: 3r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

SEXISME -sexisme a casa?

-pel·lícula: “Las mujeres de verdad tienen curvas”

-dossier d’activitats 1r cicle -3 sessions

EDUCAR EN VALORS - Emocions, sentiments, relaci- ons,...

- m’agrades: A mida

TREBALL DE SÍNTESI -explicació del tutor -1 sessió

LES EMOCIONS -dòmino de les emocions - Dossier d’activitats.

ORIENTACIÓ ACADÈ- MICA

-explicació del 3r curs d’ESO: optatives, nivells, projecte en- davant,..

RECUPERACIONS I FINAL DE CURS

(8)

NIVELL 3r D’ESO

NIVELL DE 3r d’ESO: 1r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

PRESENTACIÓ DEL CURS

- Roda de noms - Horari del curs - Matèries i professors - Material bàsic

Informació donada pel tutor el primer dia de curs.

ELECCIÓ DE CÀR- RECS

-Delegat, subdelegat, secretari

NORMES DE CONVI- VÈNCIA I DISCIPLINA

Es comenten i revisen les normes de convivència al centre

Document del centre (1 fotocò-pia per alumne)

ACTIVITAT PER PA- RELLES

-“Ens coneixem?”:activitat per pare-lles de diferents nacionalitats (si es possible) amb exposició oral. Cada pa- rella presentarà al seu company a la resta del grup.

-Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (2n Cicle).

- 1 fotocòpia per alumne. - També es pot fer a 1r cicle. - 2 o 3 sessions

OBJECTIUS PERSO- NALS I DE GRUP / ORIENTACIÓ

- Què és 3r ESO

- Treball per objectius (personals i gru- pals)

DIADA DELS DRETS DELS INFANTS (20 DE NOVEMBRE)

“Villa dels drets dels infants”: activi-tat interactiva per parelles

-Pàgina web:

http://www.dretsinfant.cat -Es farà a l'aula d'informàtica o amb els ordinador portàtils.

- 1 ordinador per parella - 2 sessions

DIADA DE LA VIO- LÈNCIA DE GÈNERE

(25 DE NOVEMBRE)

Activitat “Sexisme encara?”: anàlisi i debat d’una notícia sobre discriminació de la dona a la feina.

- Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (1r Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

DECOREM L’AULA

- Taller de manualitats: elaboració de murals per decorar l'aula amb diferents temàtiques (drets dels infants; diada de la Pau; motius nadalencs,...)

Es fan grups de 3 o 4 alumnes i el tutor assignarà els murals tenint en compte les preferèn- cies dels alumnes.

- 1 o 2 sessions DIADA DE LA SIDA

(01 DE DESEMBRE)

-Informació, tríptics, preservatius, dub- tes,....

- Activitat “ SI-DA, NO-DA”: mitjançant vinyetes comentarem entre tots quines pràctiques són o no contagioses.

-Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (2n Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

COM HA ANAT LA PRIMERA AVALUACIÓ

- Revisió d’objectius de grup - Nous objectius de grup - Revisió d’objectius personals - Nous objectius personals - Graella primera avaluació

-Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (2n Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

(9)

NIVELL DE 3r d’ESO: 2n trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

DIADA DE LA PAU (22 DE DESEM- BRE) Documental o vídeo FESTA DE COMI-AT / NADAL

“Festa de Nadal a l'aula”: esmorzar, escol-

tar música, fer fotos i desitjar Bon Nadal a tothom.

-Tots portarem alguna cosa per esmorzar. Uns dies abans entre tots fem la llista del que portarà cadascun.

COM HAN ANAT LES VACANCES

Posada en comú: “Què els hem demanat

als Reis Mags per al 2n trimestre?” . Entre

tots elaborarem els objectius i propòsits per al 2n trimestre i comentem que hem fet a va- cances.

-Paper i bolígraf. - 1 sessió

RELACIONS, EMOCIONS

Documental: “Pensant en els altres” (60 minuts)

Cada alumne escriurà en un paper coses que li molesten dels companys i coses que ell fa que pensa que poden molestar a la resta. Entre tots anirem comentant els problemes que hi vagin sortint.

-Youtube: pensant en els altres (en català)

- 2 sessions - Paper i bolígraf

AUTOESTIMA

Activitat d'autoestima: “Quines coses bones

puc dir de mi mateix”.Ens seiem en cercle i

d'esquenes a la resta. Cadascun escriurà 3 adjectius positius de si mateix a un full i des- près anirem escrivint coses bones dels com-panys als seus papers.

- Paper i bolígraf. - Taules en cercle. - 1 sessió

INTERRELACIONS

“Joc de les Cadires”: comença la música i

els alumnes caminen al voltant de les cadi- res. Quan la música s'acaba s'han de seure sense tocar els peus a terra. Cada vegada es treu una cadira. Terminen tots a sobre de tots.

-Tantes cadires com alumnes -Ordinador amb altaveus - 1 sessió

INTERRELACI- ONS

“Partit de futbol”: partit de futbol entre els

companys de classe i els professors que s'a-puntin

-Pati lliure i pilota de futbol - 1 sessió

COM HA ANAT LA SEGONA AVALU-

ACIÓ

- Revisió d’objectius de grup - Nous objectius de grup - Revisió d’objectius personals - Nous objectius personals - Graella segona avaluació

-Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (2n Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

SORTIDA DE FI DE TRIMESTRE (Obligatòria)

“Pujada al Puig Castellar per la Serralada Marina”: sortida de fi de trimestre amb els

tutors i professors acompanyants. Es pot preparar algun joc per fer durant el recorre-gut.

-Roba còmoda i esmorzar. - Tot el matí.

- Tot 3r (es pot fer conjunta amb els 4t)

(10)

NIVELL DE 3r d’ESO: 3r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

NORMES

Activitat “La policia a les aules” : reflexió sobre una notícia publicada a un periòdic francès; posada en comú i discussió sobre la necessitat d’establir normes de convivència.

- Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (1r Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

SENSACIONS, EMOCIONS

Activitat “M’agrades” : a partir de la fitxa Sensacions i vivències establir un comenta- ri col·lectiu que permeti als alumnes exposar les seves experiències i opinions.

- Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (1r Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

AUTOESTIMA Taller d'autoestima dins del Pla de Salut del

Centre.

- Ordinador i projector - 3 sessions

ORIENTACIÓ Activitat organitzada pels tutors i l’orientadora

del centre Marta Oliver

- 1 sessió

SORTIDA DE FI DE TRIMES-TRE

(Obligatòria)

“Passeig Riu Besòs fins a la platja”: sorti-da de fi de trimestre amb els tutors i profes- sors acompanyants. A la platja es farà un torneig de shootball entre els dos grups.

-Roba còmoda i esmorzar. - Tot el matí.

- Tot 3r

FESTA DE FI DE CURS

“Festa de fi de curs a l'aula”: esmorzar,

escoltar música, fer i veure fotos i desitjar Bon Estiu a tothom.

-Tots portarem alguna cosa per esmorzar. Uns dies abans entre tots fem la llista del que portarà cadascun.

(11)

NIVELL 4t D’ESO

NIVELL DE 4t ESO: 1r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

PRESENTACIÓ DEL CURS

- Roda de noms - Horari del curs - Matèries i professors - Material bàsic

Informació donada pel tutor el primer dia de curs.

ELECCIÓ DE CÀR- RECS

-Delegat, subdelegat, secretari - Omplir document oficial de

delegats

NORMES DE CONVI- VÈNCIA I DISCIPLINA

- Lectura de les normes de convivència aprovades pel centre

- Fotocòpia pels alumnes - Fotocòpia DIN-A3 penjada a l’aula

ACTIVITAT PER PA- RELLES

-“Ens coneixem?”:activitat per pare- lles de diferents nacionalitats (si es possible) amb exposició oral. Cada pa-rella presentarà al seu company a la resta del grup.

-Fitxa a l’arxivador d'Activitats de Tutoria (2n Cicle).

- 1 fotocòpia per alumne. - També es pot fer a 1r cicle. - 2 o 3 sessions

OBJECTIUS PERSO- NALS I DE GRUP / ORIENTACIÓ

- Què és 4t ESO

- Treball per objectius (personals i gru- pals)

- Projecció ppt

-Fitxa a l’arxivador d'Activitats de Tutoria (2n Cicle).

-Fitxa a l’arxivador d'Activitats de Tutoria (2n Cicle).

DIADA DELS DRETS DELS INFANTS (20

DE NOVEMBRE)

“Promises”: vídeo-fòrum - Projecció del documental

- Dues sessions

DECOREM L’AULA

- Taller de manualitats: elaboració de murals per decorar l'aula amb diferents temàtiques (drets dels infants; diada de la Pau; motius nadalencs,...)

Es fan grups de 3 o 4 alumnes i el tutor assignarà els murals tenint en compte les preferèn- cies dels alumnes.

- 1 o 2 sessions

ORIENTACIÓ

- Després de l’ESO, què?

- Recerca individual d’internet sobre CF, BATX - Projecció ppt - Aula d’informàtica - 2 o 3 sessions INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIMPLES

- Treball d’intel·ligències múltiples - Fotocòpia per alumne d’un

qüestionari

DIADA DE LA SIDA (01 DE DESEMBRE)

-Informació, tríptics, preservatius, dub- tes,....

- Activitat “ Dance for live”: mitjançant una organització externa al centre, es va muntar una activitat

- Obre de teatre “Què si vida”

-Fitxa a l’arxivador d'Activitats de Tutoria (2n Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 2 o 3 sessions

(12)

SORTIDA DE FI DE TRIMESTRE (Obligatòria)

“Pujada al Puig Castellar per la Ser-ralada Marina”: sortida de fi de trimes-

tre amb els tutors i professors acompa- nyants. Es pot preparar algun joc per fer durant el recorregut.

- Sortida de cohesió i conei-xença amb el grup.

COM HA ANAT LA PRIMERA AVALUACIÓ

- Revisió d’objectius de grup - Nous objectius de grup - Revisió d’objectius personals - Nous objectius personals - Graella primera avaluació

-Fitxa a l’arxivador d'Activitats de Tutoria (2n Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

(13)

NIVELL DE 4t d’ESO: 2n trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

DIADA DE LA PAU (22 DE DESEM-

BRE)

“Festa de Nadal a l'aula”: esmorzar, escol-

tar música, fer fotos i desitjar Bon Nadal a tothom.

-Tots portarem alguna cosa per esmorzar. Uns dies abans en- tre tots fem la llista del que por-tarà cadascun.

DECOREM L’AULA

- Taller de manualitats: elaboració de mu-rals per decorar l'aula amb diferents temàti- ques (carnestoltes, )

Es fan grups de 3 o 4 alumnes i el tutor assignarà els murals tenint en compte les preferèn- cies dels alumnes.

- 1 o 2 sessions

HABILITATS

Activitat d'autoestima: “Quines habilitats

puc dir de mi mateix” .Ens seiem en cercle i

d'esquenes a la resta. Cadascun escriurà 3 adjectius positius de si mateix a un full i des- près anirem escrivint habilitats dels com-panys als seus papers.

- Paper i bolígraf. - Taules en cercle. - 1 sessió ORIENTACIÓ - Qüestionari autoconeixement - Xerrades de BATX i CFGM

- Programa internet orienta’t - Conferenciant dins del centre

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

- Xerrada sobre la violència de gènere - Activitat dirigida per una as-

sociació

ACTIVITATS DE TUTORIA

- Sortida d’orientació a Porta22 - Xerrada del PIDCES

- 2 sessions - Fóra del centre

COM HA ANAT LA SEGONA AVALU-

ACIÓ

- Revisió d’objectius de grup - Nous objectius de grup - Revisió d’objectius personals - Nous objectius personals - Graella segona avaluació

-Fitxa al dossier d'Activitats de Tutoria (2n Cicle)

- 1 fotocòpia per alumne - 1 sessió

(14)

NIVELL DE 4t d’ESO: 3r trimestre

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ MATERIALS

ORIENTACIÓ

- Informació sobre els períodes d’inscripció dels PQPI, CF, BAT i altres.

- Pre-inscripció PQPI, CF i BAT

- Sala d’ordinadors

- Control de les inscripcions a nivell individual

- 3 sessions

DECOREM L’AULA

- Taller de manualitats: elabo-ració de murals per decorar l'aula amb diferents temàtiques (educació vial,... )

Es fan grups de 3 o 4 alumnes i el tutor assignarà els murals tenint en compte les preferèn- cies dels alumnes.

- 1 o 2 sessions

ACTIVITATS DE TUTORIA

- Sortida de xerrades de CFGM i CFGS

- Sortida de convivència (Parc del Laberint)

- Sortida final de curs de comi-at, lleure i convivència a la plat- ja (pel Besòs)

- 3 sessions - Fóra del centre - Dossier de llatí

SEGURETAT VIÀRIA

- Xerrada sobre seguretat vià-ria, conducció segura i alcohol

- Sessió realitzada per la Poli-cia Local de Santa Coloma de Gramenet

Figure

Actualización...

Related subjects : acció tutorial