Conveni entre el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública a la

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT, EL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA, L' AGENCIA DE SALUT PÚBLICA DE CAT ALUNY A, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I L'AGENCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA PER AL FINANCAMENT I DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA A LA CIUTAT DE BARCELONA

REUNITS

El senyor Boi Ruiz i Garcia, conseller de Salut, que actua en representació del Departament de Salut i per la seva condició de president de la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona.

El senyor Antoni Mateu i Serra, secretari de Salut Pública del Departament de Salut, en representació de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya, en virtut de les funcions que temporalment Ii assigna la Resolució SLT/58/2013 del conseller de Salut, de 22 de gener, i en compliment de les facultats que I'article 24.k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, atorga al director o directora de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya, i a I'empara de la Resolució SL T/1219/2012, de 4 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya de delegació de funcions en el director o directora d'aquest ens en materia d'aprovació de convenis (DOGC núm. 6156, de 25.06.2012).

senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde president de l'Ajuntament de arcelona, que actua en representació d'aquest ens, assistit pel senyor Jordi Casas i aliares, secretari general de la corporació municipal esmentada, segons alió que isposa la disposició addicional segona 1.1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de I'Estatut basic de I'empleat públic.

(2)

MANIFESTEN

1. Que, en data 31 de maig de 2001, es va formalitzar un conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, en virtut del qual I'lnstitut Municipal de Salut Pública de Barcelona es va adscriure al Consorci Sanitari de Barcelona als efectes de coordinació i tutela sanitaria, i es fixava un termini per a la creació de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona per part del Consorci Sanitari de Barcelona. Aquest conveni determina que el finan9ament de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona correspon en un 60% a l'Ajuntament de Barcelona i en un 40% a la Generalitat de Catalunya, i que s'ha de concretar en un conveni específic I'abast i els terminis del sistema de finan9ament de l'Agencia.

2. Que seguint el mandat conferit per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, per acord de la seva Comissió Permanent de 29 d'octubre de 2002 va aprovar definitivament la constitució de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona, com a organisme autónom, per I'acompliment de les finalitats previstes en els seus estatuts i en I'article 105 de la Carta Municipal de Barcelona.

3. Que, en data 11 de febrer de 2005, es va signar entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Agencia de Salut Pública de Barcelona un conveni de finan9ament de I'Agencia de Salut Pública de Barcelona per al període 2005-2008, en que es detallaven les aportacions i els compromisos de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

(3)

cost que comportava la seva retribució i les quotes patronals, de forma que en data 6 d'octubre de 2006 es va signar un conveni pel qual es modificava I'annex del conveni formalitzat 1'11 de febrer de 2005.

5. Que en data 4 de desembre de 2008 va signar-se un nou conveni de finanyament per al període 2008-2012.

6. Que la posada en marxa de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya, donant compliment a la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, fa necessari que aquesta entitat aparegui en aquest nou conveni de finanyament com una part signant i aporti per transferencia els imports consolidats que s'estableixin deis serveis de salut pública que l'Agencia de Salut Pública de Barcelona presta a la Generalitat de Catalunya.

A causa de I'expiració del conveni vigent, pertoca ara renovar I'acord de finanyament. Per aixo, les parts es reconeixen recíprocament capacitat jurídica suficient per atorgar el present conveni que es regeix pels següents

PACTES

Primer. La Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament de Barcelona contribueixen al finanyament deis serveis prestats per l'Agencia de Salut Pública de Barcelona i

. .J\::,scrits a I'annex 1, d'acord amb els compromisos establerts a I'annex 2 d'aquest

- ; c nveni, durant el periode 2013-2016.

~

Segon. La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb acord previ per I'organ competent i reserva del credit corresponent, poden encarregar nous serveis i responsabilitats a l'Agencia de Salut Pública de Barcelona. Alhora ambdues institucions, amb acord previ deis organs competents, poden separar-ne serveis i responsabilitats descrits a I'annex 1, amb la modificació, si escau, del finanyament indicat a I'annex 2. Aquestes variacions poden comportar la modificació del conveni i la seva aprovació pels organs competents de cada institució.

(4)

Quart. El seguiment deis acords continguts en aquest conveni i la concreció anual de I'ús deis recursos aportats per les parts es confien a una comissió de seguiment, que esta integrada per quatre membres: dos en representació de l'Ajuntament de Barcelona i dos en representació de la Generalitat de Catalunya. A les reunions de la Comissió poden assistir-hi un representant del Consorci Sanitari de Barcelona i un

altre de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona.

Cinque. Aquest conveni resta sotmes a la condició suspensiva que sigui aprovat pel

Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona i la Comissió Permanent del Consorci

Sanitari de Barcelona.

1, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per quadruplicat.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Pel Departament de Salut i el Consorci Sanitari de Barcelona

Boi Ruiz i Garcia

Per l'Agencia de Salut Pública de Catalunya Per assignació de funcions,

(Resolució SL T/58/2013, de 22 de genero DOGC núm. 6300, de 24.1.2013)

Per l'Ajuntament de Barcelona

Per l'Agencia de Salut Pública de Barcelona

(5)

-Per la Secretaria General de l'Ajuntament de Barcelona

(6)

(

r;

Cataleg de productes i serveis de l' Agencia Salut Pública de Barcelona (actualitzat per la Junta de Govern del dia 6 de maig de 2011)

Sistemes d'informació

1. Sistema d'informació sobre drogodependéncies

2. Sistema d'informació de salut infantil i de salut sexual i reproductiva 3. Estadístiques vitals i registres poblacionals

4. Sistema d'informació de lesions pel transit 5. Sistema d'informació de control alimentari

6. Sistema d'informació de la qualitat de I'aire i altres vectors ambientals 7. Informe de salut i sistema integrat d'informació

8. Enquestes de salut a la població en general i a grups específics Vigilancia i control epidemiologics

9. Programa de prevenció i control de la tuberculosi 10. Vigilancia de la sidaNIH i les hepatitis

11. Vigilancia i control de les meningitis i la legionel'losi 12. Vigilancia i control d'altres malalties transmissibles 13. Vigilancia i control de brots epidémics

14. Vigilancia de la salut ocupacional Vigilancia i control ambientals

15. Programes de millora de la qualitat de I'aire 16. Vigilancia i control de les aigües de consum huma

17. Vigilancia i control del medi hídric (aigües freatiques i litorals) 18. Vigilancia i control d'instal'lacions de risc de legionella

Annex 1

19. Vigilancia i control d'activitats de risc sanitari (ESP, pírcings i tatuatges ... ) Vigilancia i control d'aliments i establiments alimentaris

20. Vigilancia i control sanitari deis mercats centrals 21. Vigilancia i control sanitari de l'Escorxador

22. Vigilancia i control sanitari d'indústries i establiments de comen; a I'engrós 23. Vigilancia i control sanitari d'establiments minoristes i mercats municipals 24. Vigilancia i control sanitari d'establiments de restauració col, lectiva Vigilancia i control de plagues urbanes

25. Vigilancia i control ambiental de plagues a la via pública i clavegueram 26. Vigilancia i control ambiental de plagues als edificis municipals

27. Vigilancia i control de riscos associats a aus salvatges urbanes (coloms, cotorres ... ).

Laboratori de Salut Pública .

U

28. Suport a programes de vigilancia alimentaria 29. Suport a programes de control d'aigües de consum 30. Suport a programes de control ambiental

31. Suport a la investigació epidemiológica 32. Elaboracions farmacológiques

Prevenció i promoció de la salut

33. Programa de cribratge de cancer de mama 34. Pla de vacunació continuada

35. Prevenció i control del tabaquisme 36. Educació per la salut a I'escola

(7)

Atenció a les drogodependimcies

40. Programes comunitaris fora de I'escola

41. Programa d'orientació sobre drogues per a adolescents i famílies 42. Programes de tractament en centres propis

43. Programes de disminució del risc en centres sociosanitaris 44. Programes de disminució de risc al carrer

Coordinació sanitaria i enlla~

45. Coordinació amb altres sectors de I'administració municipal

46. Coordinació i suport amb els serveis municipals deis districtes en salut 47. Coordinació amb altres administracions i planificació de serveis sanitaris 48. Impuls intersectorial del Pla de drogues i assessorament a altres actors 49. Gestió de CAS i altres equipaments d'atenció a les addiccions

50. Participació en la Ponencia ambiental

51. Comunicació al públic general i sectors socials i professionals 52. Entitats i grups de suport en I'ambit de la salut a la ciutat

53. Relació amb altres municipis, FMC, FEMP i xarxes de ciutats saludables

54. Centre coHaborador de l'Organització Mundial de la Salut i altres relacions internacionals

Projectes externs

55. Segons projecte i contracte Recerca i docencia

(8)

Financament de l' Agencia de Salut Pública de Barcelona

A. Compromisos de l'Ajuntament de Barcelona A.1 Aportacions económiques

Annex 2

L'Ajuntament de Barcelona aporta per transferencia a l'Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB) la quantitat de 15.409.576.62 € per a I'exercici 2012. Aquesta aportació ha de ser actualitzada anualment, durant la durada del conveni, en la proporció que experimentin amb caracter general els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, sense perjudici del que s'estableix al punt tercer del conveni respecte a variacions en els encarrecs de serveis a I'ASPB.

A.2 Aportacions no económiques

(9)

B. Compromisos de la Generalitat de Catalunya B.1 Aportacions economiques

L'Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) aporta per transferencia a I'ASPB I'import consolidat deis serveis de salut pública que li presta I'ASPB prenent com a referencia I'import de 7.220.130,00 € corresponent a I'any 2012. Aquest import cobreix parcialment el cost d'alguns serveis en materia de drogodependencies que finanga el Pla Nacional sobre Drogues i que recolza anualment en un conveni específico El finangament per atendre les despeses derivades d'aquest conveni s'autoritza mitjangant l'Acord de Govern de 25 de juny de 2013. L'aportació de I'ASPCAT s'ha d'actualitzar anualment d'acord amb les disponibilitats pressupostaries de cada exercici, sense perjudici del que s'estableix al punt tercer del conveni respecte a variacions en els encarrecs de serveis a I'ASPB.

Aíxí mateix, I'ASPB manté els convenís vigents sígnats amb el Servei Catala de la Salut en materia d'atenció a les drogodependencies (2.070.959,12 € per a I'any 2012), unitat de salut laboral (148.262,15 € per a I'any 2012) i cribratge de cancer de mama (535.802,93 € per a I'any 2012 ). Aquestes aportacions sumen 2.755.024,20 € I'any 2012. L'aportació s'actualitza anualment en la proporció que experímentín els preus deis serveis contractats pel CatSalut. Aquesta actualització anual de I'aportació resta subjecta a les disponibilitats pressupostaries.

L'ASPB ha de continuar rebent també les contraprestacions que puguin correspondre al municipi per la realització del programa de salut escolar a la ciutat, que es regulen per una normativa propia, en tant que aquest programa sigui aplicat per I'ASPB.

B.2 Aportacions no economiques

Generalitat de Catalunya ha de continuar proporcionant a I'ASPB de Barcelona les v cunes i I'ús de la cambra frigorífica de I'edifici de Roc Boronat per a l' mmagatzematge de les vacunes del centre de distribució regional, segons el conveni

cífic.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...