Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Claustre: Memòria anual de la Universitat. Memòria econòmica 1999. . . . . . . . . . . .3 1.2. Consell Social: acords de la sessió núm. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.3. Junta de Govern: Memòria econòmica anual 1999. Criteris i tarifes de cessió d’espai físic i equipament de la Universitat i de la prestació d’altres serveis durant l’any 2000. Distribució de fons entre departaments per a l’exercici de 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ Criteris i paràmetres que han de desenvolupar l’organització i planificació del curs 2000-2001. Criteris de selecció de becaris/àries del subprograma de formació de professorat universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2.1. Personal docent i investigador funcionari: Comissions de serveis. . . . . . . . . . . .19 2.2. Personal docent i investigador contractat: Transformacions contractuals de PDI. Convocatòria de places de PDI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 2.3. Docència i estudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 2.3.1. Plans d’estudi: Comissió mixta Universitat-Societat per a la reforma del pla d’estudis de Dret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 2.3.2. Màsters. Postgrau: Curs de postgrau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 2.4. Investigació: Pla 2000 de promoció de la investigació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 3 3. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT 3.1. Nomenaments: Secretari UPD. Coordinador estades en pràctiques. . . . . . . . . . . . . .34 3.2. Cessaments: Secretària UPD. Coordinadora estades en pràctiques. . . . . . . . . . . . . .34. Any III • Número 5 • Abril de 2000.

(2) 2. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000.

(3) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 3. 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Claustre: ACORD de la sessió núm. 14 del Claustre de la Universitat Jaume I d’11 d’abril de 2000, pel qual s’aprova la memòria anual de la Universitat. ACORD de la sessió núm. 14 del Claustre de la Universitat Jaume I d’11 d’abril de 2000, pel qual s’aprova la memòria econòmica de l’any 1999. 1.2. Consell Social PLE DEL CONSELL SOCIAL SESSIÓ NÚM. 13 17-01-2000 Acords: • S’acorda, per unanimitat, aprovar els comptes anuals, corresponents a l’exercici 1999 de la Universitat Jaume I de Castelló, les magnituds principals del qual són: Fons propis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15.482.515.295 Resultat econòmic patrimonial (estalvi) , , , , , , ,914.467.322 Liquidació pressupostària de l’exercici , , , , , , ,701.072.118 Superàvit de finançament de l’exercici , , , , , , ,588.769.810 Romanent de tresoreria total , , , , , , , , , , , , , ,1.816.644.426 • S’acorda, per unanimitat, quedar assabentat del contingut de l’Informe sobre la fiscalització per la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, dels comptes de la Universitat de 1998, de conformitat amb les competències que li atribueix l’article 16-l) del seu Reglament d’organització i funcionament. • S’acorda, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Econòmica, quedar assabentat de l’Informe sobre recursos externs d’investigació, corresponent a l’any 1999. • S’acorda, per unanimitat, atorgar conformitat a la composició de la Comissió mixta Universitat-Societat per a la reforma del pla d’estudis de la llicenciatura en Dret, així com la incorporació a la mateixa del vicepresident d’aquest Consell Social, José Luis Breva Ferrer. • S’acorda, per unanimitat, quedar assabentat del contingut del Pla estratègic de la Universitat. • S’acorda, per unanimitat, en referència a la programació de la construcció de l’edifici de la parcel·la núm. 3 del Campus del Riu Sec (Consell Social, Fundació Universitat Jaume I-Empresa, etc.) i el corresponent concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la redacció dels projectes de construcció: • Designar com a vocal del jurat al membre d’aquest Consell Social, José Luis Gimeno Ferrer, alcalde de Castelló de la Plana. • Que pel jurat del concurs es mantinga informat al Consell Social sobre les fases del procés de selecció i del resultat del concurs.. • S’acorda, per unanimitat, respecte a la publicació del Premi d’investigació Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló: • Publicar en principi, el I Premi d’investigació Consell Social titulat «L’aigua a Castelló. Un repte per al segle XXI» com el primer d’una col·lecció nova, que haurà de comptar amb un ISDN de l’editorial universitària de la Universitat. • Sol·licitar del propi director de Comunicació i Publicacions un informe sobre els tres pressupostos presentats per a l’edició d’aquest llibre i facultar àmpliament el president per a adjudicar-lo a la impremta que propose aquell. • Una vegada completat el treball de l’accèssit titulat «Noves tecnologies per al sector ceràmic», es procedirà a la seua publicació en els termes indicats en l’apartat anterior. A proposta de la guanyadora de l’accèssit denominat «La gestió dels residus de la indústria ceràmica», s’acorda ajornar la seua publicació fins a la promulgació d’una nova normativa en la matèria per part de la Generalitat Valenciana. • Deixar constància de l’agraïment del Consell al director de Comunicació i Publicació dependent del Vicerectorat de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística per les gestions realitzades en relació amb la publicació del Premi d’investigació Consell Social de la Universitat Jaume I, així com la sol·licitud per a seguir comptant amb la seua col·laboració i el seu assessorament. • S’acorda, per unanimitat, aprovar els criteris i tarifes de la cessió d’espai físic de la Universitat i de la prestació d’altres serveis durant l’any 2000, tal com han sigut aprovats per la Junta de Govern. • S’acorda, per unanimitat, en referència a l’escrit remés pel gerent de la FUE, que sol·licita la designació d’un vocal en representació de les organitzacions empresarials en el Consell Social, per al seu nomenament com a vicepresident de la Fundació, de conformitat amb els Estatuts de la mateixa, designar a l’efecte al membre d’aquest Consell Social, Rafael Montero Gomis. 1.3. Junta de Govern ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aprova la Memòria econòmica anual de l’any 1999. ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aproven els criteris i tarifes de cessió d’espai físic i equipament de la Universitat i de la prestació d’altres serveis durant l’any 2000. CRITERIS I TARIFES DE CESSIÓ D’ESPAI FÍSIC I EQUIPAMENT DE LA UNIVERSITAT I DE LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS DURANT 2000 I. Els criteris i tarifes establits durant l’any 2000 per a la cessió o lloguer d’aules i instal·lacions de la Universitat són els següents:.

(4) 4 1. En l’espai destinat per a aules té prioritat absoluta la docència de la Universitat davant de qualsevol tipus d’activitat. 2. En el segon ordre de prioritats, es tindran en compte els espais físics necessaris per a altres activitats de la Universitat (actes acadèmics, culturals, oposicions, etc.). 3. Els espais físics de la Universitat que no hagen sigut ocupats en els apartats anteriors, es podran cedir per a la realització de proves, exàmens i altres activitats organitzades per la Generalitat Valenciana i altres administracions i organismes públics. 4. Es podran cedir els espais físics de l’UJI no ocupats d’acord amb els punts 1, 2 i 3, per a activitats coorganitzades per la Universitat amb altres institucions. Aquesta cessió podrà ser realitzada quan l’aportació de la Universitat no siga únicament la corresponent a l’espai físic. 5. La cessió d’espai físic, a la fi d’organitzar qualsevol altre tipus d’activitat diferent a les que s’indiquen en els apartats anteriors, haurà de tenir en compte que no podrà interferir, baix cap concepte, l’activitat ordinària de la UJI i es realitzarà d’acord amb les tarifes del punt 8. 6. Les sol·licituds d’espai físic, a què es fa referència en els punts 3, 4 i 5, s’han de presentar al Registre de la Universitat amb una antelació mínima de 7 dies a la data prevista per a la celebració de l’activitat i seran dirigides al Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infraestructures. En la sol·licitud es farà constar la activitat que es vol realitzar, l’entitat organitzadora, la persona responsable, la data i hora d’ocupació del espai i altres circumstancies de l’acte que requerisquen alguna atenció especial (muntatge, assaig, mesures de seguretat, impacte de les instal·lacions…). 7. Les centrals sindicals sol·licitaran les seues peticions d’espai físic d’acord amb la legislació vigent. 8. Les tarifes a aplicar són les següents: Utilització de sales d’actes de juntes . . . . . .69.550 ptes./dia Utilització d’aula o seminari . . . . . . . . . . . .35.300 ptes./dia Utilització de vestíbuls i corredors . . . . . . .23.530 ptes./dia Utilització d’altres espais . . . . . . . . . . . . . . .41.540 ptes./dia Utilització de mitjans audiovisuals .5.880 ptes./aparell, dia Utilització de panells informatius . . . . . . . . .5.880 ptes./dia Aquestes quantitats no inclouen l’IVA. Les tarifes per utilització de mitjans audiovisuals són màximes i s’aplicaran segons determine el director del Servei. II. La gestió de les autoritzacions d’espais i instal·lacions s’ajustarà a les següents condicions: 1. La realització d’una activitat extraordinària als espais de la UJI estarà sotmesa a l’autorització prèvia del Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infraestructures, el qual podrà trametre-la a l’Equip de Govern, al Deganat o Direcció de l’Escola on haja de dur-se a terme quan ho considere oportú per a aconseguir la necessària coordinació. 2. El fet de formular la sol·licitud d’espai físic, pel que fa a l’apartat 5, implica l’acceptació de les tarifes i de la resta de condicions que estableix aquesta regulació. 3. Les quotes de lloguer seran satisfetes prèviament a l’ús de les instal·lacions. 4. Les tarifes anteriors equivalen a un lloguer, i seran per. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000 compte del peticionari les despeses addicionals que es puguen generar: personal, neteja, serveis diversos, etc. Les quantitats s’establiran per la Universitat en cada cas. 5. L’UJI podrà exigir al peticionari, si ho estima convenient, la constitució d’una fiança i/o pòlissa d’assegurances per a garantir: - El pagament de les despeses addicionals que es generen. - La rehabilitació de les instal·lacions al seu estat inicial, si la utilització ha donat lloc a desperfectes. 6. La Universitat podrà reduir o eximir del pagament de les tarifes anteriors quan existisquen les circumstàncies especials que així ho aconsellen. 7. Qualsevol una altra petició de cessió o lloguer de matèria inventariable de la Universitat serà valorada en cada cas concret. III. La Universitat recuperarà anualment el cost del sobre de matrícula mitjançant la percepció del seu import i del de les targetes d’identificació dels estudiants, així com de tots els serveis que atorgue. ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aprova la distribució de fons entre departaments per a l’exercici de 2000. DOCUMENT SOBRE DISTRIBUCIÓ DE FONS ENTRE DEPARTAMENTS PER A 2000 1. Constitució de diferents fons 2. Procediments de distribució 2. 1. Pressupost del grup 1, investigació (68.859.466 ptes.) 2. 2. Pressupost del grup 2, telèfon (3.778.720 passos) 2. 3. Pressupost del grup 3, docència de primer i segon cicle (33.777.412 ptes.) 2. 4. Pressupost del grup 4, activitats de tercer cicle (6.876.296 ptes.) 2. 5. Pressupost del grup 5, gestió i funcionament (10.035.649 ptes.) 2. 6. Pressupost del grup 6, laboratoris docents (13.195.024 ptes.) 2. 7. Pressupost complementari. 1. Constitució de diferents fons L’experiència acumulada suggereix petites millores en els grups en què es divideix la partida pressupostària destinada a departaments i en la seua distribució. Grup 1. Pressupost d’investigació. (Programa 541-A) S’estructura en dues parts: Grup 1. 1: Pressupost d’investigació assignat a cada departament. Grup 1. 2: Pressupost per a manteniment i reparació d’equipament d’investigació. El pressupost assignat a cada departament en el programa 422-D serà la suma del que s’obté en cadascun dels següents 5 grups:.

(5) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000 Grup 2. Pressupost de telèfon. S’assigna a aquest grup el nombre de passos màxims a consumir per cada departament. Grup 3. Pressupost per a docència de primer i segon cicle. Un 52’87% del pressupost global del programa 422-D fons es dotarà d’acord amb els criteris relacionats amb les tasques pròpies del departament en primer i segon cicle, excloent-hi les activitats de pràctiques de laboratori, atès que aquestes estan previstes en un altre grup. Grup 4. Pressupost per a activitats de tercer cicle. Un 10’76% del pressupost global del programa 422-D es repartirà atenent les necessitats de doctorat. Grup 5. Pressupost per a gestió i funcionament. Un 15’71% del pressupost global del programa 422-D es repartirà atenent les necessitats de gestió i funcionament corrent del departament. Grup 6. Pressupost per a laboratoris docents. Un 20’65% del pressupost global del programa 422-D es destinarà a la dotació i manteniment dels laboratoris docents, amb un límit màxim de 20.000.000 de pessetes. En el cas de superar aquest màxim, la resta s’agregarà als fons del grup 3. 2. Procediments de distribució 2. 1. Fons del Grup I, investigació (68.859.466 ptes.) 2. 1. 1 Grup 1. 1: Pressupost d’investigació assignat a cada departament. (48.947.446 ptes.) Com a qüestió prèvia s’ha acordat que els fons d’aquest Grup 1. 1 es puguen utilitzar per a la investigació en un sentit ampli, perquè també puguen sufragar despeses derivades de compra de material fungible, assistència a congressos i altres (sempre relacionats amb investigació) a més de les despeses de compra i manteniment de material d’investigació i de despeses ocasionades per cursos de doctorat. Es fixa un màxim del 30% de la part corresponent del pressupost d’aquest Grup 1. 1 a cada departament, per a fer front a despeses derivades de assistència a congressos i altres (sempre relacionats amb la investigació). Per tant, almenys el 70% s’haurà de destinar a infraestructura d’investigació, manteniment d’equips d’investigació, així com les possibles despeses per l’organització de cursos de doctorat que prèviament hagen sigut aprovats per la Comissió d’Investigació i Doctorat. Pel que fa al repartiment d’aquests fons, seguint el que es va acordar en l’exercici de 1994, el pressupost d’aquest Grup 1. 1 consta de dues parts: fons per a l’avaluació (FpAv) i fons complementaris (Fcom), la distribució dels quals en percentatge al llarg dels anys és: ANY FpAv FCom. 1994 40% 60%. 1995 48% 52%. 1996 56% 44%. 1997 64% 36%. 1998 72% 28%. 1999 2000 80% 80% 20% 20%. Així doncs, si anomenem FI al total del fons destinat al Grup 1. 1, en aquest any 2000, - El total de fons per a avaluació serà FpAv=0’8*FI - El total de fons complementari serà Fcom =0’2*FI Fons per a avaluació (39.157.957 ptes.). Com a conseqüència de l’avaluació dels resultats d’investigació (treballs. 5 publicats, projectes d’investigació concedits, etc.) del període establert, que realitza la Comissió d’Investigació, cada departament obtindrà un total de punts PDepi. Els fons assignats a cada departament, FpAvDepi, estaran donats per: PDepi FpAvDepi = ––––––––– FpAv ∑PDepi És, per tant, necessari que l’avaluació dels resultats d’investigació es faça durant un període de diversos anys, per tal que aquests fons es corresponguen tan fidelment com siga possible amb el seu objectiu. La Comissió d’Afers Econòmics i Informàtics proposa que el període siga dels quatre últims anys (de 1995 a 1998), exceptuant-ne les àrees de nova implantació. S’assignarà provisionalment el pressupost d’acord amb el que havia obtingut cada departament el 1999. Els departaments que s’hagen desdoblat han de fer arribar el percentatge que els correspon, en cas contrari es dividirà (provisionalment) a parts iguals. Fons complementari (9.789.489 ptes.). S’assignarà un coeficient Ci a cada departament, en el qual intervindran els següents índexs: Nombre d’investigadors en formació del departament (InFi). Se entendrà com a tal el nombre de PDI no doctors del departament que faça cinc anys o menys que van començar els estudis de tercer cicle, i aquells professors que tinguen en vigència la pròrroga per a la lectura de la tesi. No es podrà comptabilitzar dins d’aquest concepte qualsevol professor al qual ja se li haguera comptat l’any sisè anterior al què es tracta. Nombre de professors amb el grau de doctor del departament (DOCi). Factor que considera el nombre d’àrees de coneixement del departament (Ai) prendrà el valor: N. Àrees Ai. 1 0. 2-4 0.6. 5-7 0.9. 8-9 1.1. 10-11 1.3. >11 1.4. Índex de càrrega docent del departament (Ti). S’establirà amb les dades disponibles a 15 d’octubre de 1998. Prendrà el valor: CDR Ti = –––––– RD en què: CDR són els crèdits de càrrega docent real del departament (els que estan impartint) i RD són els crèdits de recursos docents del departament. Tenint en compte aquestes definicions, s’establirà el coeficient Ci d’acord amb la fórmula següent: 6 · InFi + 1·Doci Ci = (––––––––––––––– + Ai ) Ti 40.

(6) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 6 i s’assignarà a cada departament la quantitat: Ci FComDi = ––––– Fcom ∑Ci Els procediments precedents poden resumir-se amb la següent fórmula, que estableix el total de fons d’investigació que s’assignen al departament FIDi . 80 Ci 80 PDepi FIDi = (––– –––––– + ––– –––––) FI ∑Ci 100 ∑PDepi 10 2. 1. 2 Grup 1 .2: Pressupost per a manteniment i reparació d’equipament d’investigació (19.912.020 ptes.) La subcomissió econòmica proposa que el repartiment de fons per a fer front a manteniment i reparacions d’equipament científic es faça proporcionalment (no linealment) al valor de l’equipament que cada departament té, d’acord amb els següents criteris: 1. No es computarà com a valor de l’equipament que cada departament té, els equips informàtics el manteniment dels quals ha d’estar cobert (si s’ha inclòs per part del departament) pel contracte que la Universitat té amb aquest objecte (ordinadors personals i els seus perifèrics genèrics). Així, no es computaran pc, macs, ordinadors portàtils, impressores, escàners, etc. Sí que es computaran estacions de treball i l’altre equipament informàtic no cobert per l’esmentat contracte de manteniment. 2. Per a calcular el valor de l’equipament que cada departament té, no es comptarà l’equipament que estiga en garantia durant l’any que es fa el repartiment de pressupost (així aquest any entraran aquells equips la garantia dels quals haja finalitzat en 1999 o abans). 3. El repartiment es farà d’acord amb la següent fórmula: • El 20% del pressupost global es dedicarà a la franja 0-20 milions de pessetes en valor d’equipament i es repartirà proporcionalment entre els departaments d’acord amb aquest valor. • El 60% del pressupost global es dedicarà a la franja 20.000.001-100.000.000 de pessetes en valor d’equipament, i es repartirà proporcionalment entre els departaments d’acord amb aquest valor. • El 20% del pressupost es repartirà proporcionalment entre els departaments que tenen més de 100.000.001 pessetes en valor d’equipament, d’acord amb aquest valor. 2. 2. Pressupost del Grup 2, telèfon La despesa per telèfon a partir de 1999 serà fixa i donada pel conveni signat amb la companyia Telefónica. Aquesta quantitat es calcula d’acord amb el consum fet l’any anterior (per ser la primera vegada, s’ha fet la mitjana de dos o tres anys anteriors). Si aquest any el consum final resulta ser superior a la mitjana prevista, es revisarà la quantitat a pagar pel global de l’any 2001.. En el cas dels departaments, es calcularà el percentatge de passos que s’han consumit pel conjunt dels departaments durant l’any anterior (%DEPS), respecte als passos totals de la Universitat. (P). L’import anual del contracte amb Telefònica (T) es dividirà pel preu actual del pas (PrP). Ens donarà un nombre de passos màxim (P) a consumir durant l’any 2000 (recordem que si es consumeix més (P), l’any següent es revisarà el preu del contracte (T) a l’alça). Si P és el consum de la Universitat i %DEPS és la part que correspon als departaments, el producte N (P)* (%DEPS) = N és el nombre de passos màxim que poden consumir els departaments en conjunt. Aquesta quantitat N serà la que es repartirà entre els diferents departaments. La dotació de passos per a cada departament serà proporcional al nombre de professors a temps complet + becaris FPI o homologats + (PDI a temps parcial dividit per 2) a 15 d’octubre de 1999. Si algun departament sobrepassa el consum màxim permès, amb X nombre de passos, es calcularà el preu del pas telefònic (PrP2) segons la nova tarifa del 2001 i aquesta quantitat (PrP2) * X es detraurà del pressupost per al 2001. De la mateixa manera, si un departament estalvia en nombre de passos, es podrà augmentar la consignació pressupostària mitjançant el mateix procediment. El nombre de passos màxim per a consumir per la Universitat durant 2000 és P = 5.398.171 A la vista del consum dels anys anteriors, la mitjana dels percentatge del consum del conjunt de departaments és 63% respecte del total de la Universitat. Per tant, el nombre màxim de passos a consumir pels departaments enguany serà de 5.398.171 x 0,7 = 3.778.720 els quals es distribuiran entre els departaments atenent al nombre de professors a temps complet, becaris i professors a temps parcial (a data 15 d’octubre de 1999) 2. 3. Pressupost del Grup 3, docència. (De primer i segon cicle 33.777.412 ptes.). La distribució de l’import total, DC, tindrà en compte els següents índexs: NAi: nombre d’assignatures del departament «i». Crij: total de crèdits de l’assignatura j del departament «i». NEij: nombre d’estudiants de l’assignatura j del departament «i».. Aquest nombre d’estudiants es multiplicarà per 1,25 en aquelles assignatures que tinguen un únic grup. Després de determinar tots els índexs esmentats, s’assignarà al departament «i». el coeficient de docència CDi segons la fórmula: NAi CDi = • Crij · (10 + NEij) j =1.

(7) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000 Aleshores els fons assignats al departament per aquest concepte DcDi vindran donats per DcDi DcDi = ––––– Dc ∑DcDi 2. 4. Pressupost del Grup 4, doctorat (6.876.296 ptes.) El total a repartir, Doct, se separa en dues parts: a) Un 20% d’aquests fons es repartirà uniformement entre els departaments que imparteixen programes de doctorat el curs 1999-2000. b) Un 80% es repartirà tenint en compte els següents índexs, referits al curs 1999-2000: ADi: nombre d’assignatures de doctorat del departament «i». CrDij: total dels crèdits de l’assignatura j del departament «i». NEDij: nombre d’estudiants de l’assignatura j del departament «i». Quan s’hagen determinat aquests índexs s’assignarà al departament «i» el coeficient CTi segons la fórmula ADi CTi = • CrDij · NEDij j =1 Aleshores els fons assignats a cada departament per aquest concepte estaran donats per: 80 CTi –––––– ––––– Doct ∑CTi 100 Nota: en aquest moment hi ha departaments que s’han separat en dos, i per tant sembla lògic que pel que fa a l’apartat b) facen una proposta sobre en quin departament s’ha de comptabilitzar cada assignatura. 2.5. Pressupost del Grup 5, gestió i funcionament (10.035.649 ptes.). 7 les dades que permeten determinar el seu caràcter (en particular se sol·licitaran els butlletins de pràctiques). Cal ressaltar que en aquest apartat no s’inclouen els CDROM ni les bases de dades documentals, que s’han de comptabilitzar en el pressupost bibliogràfic (exceptuant-ne aquelles assignatures en les quals manejar aquest material és l’objectiu propi de l’assignatura, p. e. tècniques de documentació). Atès que hi ha assignatures de laboratori en què les despeses són linealment proporcionals al nombre d’estudiants, i altres en les quals no es dóna aquesta linealitat de manera tan acusada, es classificaran les assignatures amb pràctiques de laboratori en dos grups (assignatures «lineals» i assignatures «no lineals»). La distribució de l’import total, LbDoc, tindrà en compte els següents índexs: NLi: nombre d’assignatures del departament «i» on s’imparteixen pràctiques de laboratori. CLij: total de crèdits de laboratori que rep un estudiant que cursa l’assignatura j del departament i, segons es deduïsca del pla d’organització docent del curs 99-00. ENij: nombre d’estudiants de l’assignatura j del departament i. Si l’assignatura és no lineal, es comptabilitzarà un màxim de 60 estudiants. Pij: factor de ponderació de l’assignatura j del departament i. Serà el valor assignat pel pla de finançament plurianual a la titulació d’origen de l’assignatura, i se li restarà 1. S’assignarà al departament «i» el coeficient de docència en laboratori DLi segons la fórmula: NLi DLi = • CLij · NEij . Pij j=1 Aleshores, els fons assignats al departament per aquest concepte LbDocDi estaran donats per: DLi LbDocDi = –––––– LbDoc ∑ DLi. 2.6. Pressupost del Grup 6, laboratoris docents (13.195.024 ptes.). La Comissió d’Afers Econòmics i Informàtics de la Universitat podrà comprovar si les despeses en mitjans materials per als laboratoris d’un departament al llarg de l’any són iguals o superiors a la quantitat LbDoci que se li assignà. En cas contrari, la Comissió podrà proposar criteris de penalització que s’hauran de preveure en les noves distribucions dels fons LbDoc.. Es tindrà en compte en aquest concepte totes aquelles assignatures en què s’impartisquen pràctiques de laboratori. S’entén com a «laboratori» qualsevol espai físic de la Universitat, dotat d’instrumentació específica per a efectuar, per part dels estudiants, treballs formatius pràctics (és a dir, amb interacció i instrumentació) propis de l’assignatura. Amb l’objectiu de determinar quines assignatures s’han de comptabilitzar en aquest apartat, es demanarà als departaments documentació sobre aquestes, en la qual s’hauran de fer constar. 2.7. Pressupost complementari A cada departament se li incrementarà el pressupost del programa 541-A amb els ingressos que corresponguen de la liquidació de projectes a l’empara de l’article 11 de la LRU i venda de publicacions, comptabilitzada al llarg de 1999. Igualment es modificarà a l’alça o a la baixa, el pressupost dels programes 541-A i 422-D, d’acord amb la liquidació del pressupost assignat en 1999 i se seguiran els criteris acordats per la Comissió d’Afers Econòmics i Informàtics.. Aquesta partida es distribuirà en un 20% uniformement entre els departaments i un 80% proporcionalment al nombre de PDI de cada departament, a 15 d’octubre de 1999..

(8) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 8 TRACTAMENT DELS ROMANENTS I LIQUIDACIONS NEGATIVES En principi, les liquidacions negatives en el programa 422-D es compensaran amb les positives que puga presentar el programa 541-A després de la liquidació corresponent a 1999. En el cas que el 541-A presente liquidació negativa i no es poguera portar a terme l’esmentada compensació, les liquidacions negatives es compensaran amb el pressupost assignat per al programa 422-D per a 2000.. Les liquidacions positives en el programa 422-D en 1999 no s’incorporaran al pressupost de 2000 per a aqueix programa. En el cas en que siga possible, després de la liquidació de l’exercici 1999, s’incorporaran a l’exercici següent les liquidacions positives en el programa 541-A, sempre que el departament ho sol·licite expressament, hi haurà d’indicar i detallar la finalitat per la qual s’usaran. Les liquidacions negatives en el programa 541-A minoraran el pressupost per a l’esmentat programa en l’exercici següent.. 422-d Departament. Press. Corrent. Administració d’Empreses i Màrqueting. 541-a Manteniment. 2.739.533. Ciències Experimentals. 4.803.103. Dret Privat. 1.702.278. 4.880.367. Pressupost. Press. Corrent. Total 2000. 3.266.728. 6.006.261. 5.876.644. 15.560.114. 2.712.393. 4.414.671. Dret Públic. 3.703.357. 4.397.165. 8.100.522. Dret Treball, Ss i Eclesiàstic. 1.382.931. 2.829.874. 4.212.805. Economia. 2.712.854. Educació. 4.224.943. 61.596. 1.492.926. 4.205.780. 2.294.530. 6.581.069. Finances i Comptabilitat. 2.941.887. 3.598.352. 6.540.239. Filologia Anglesa i Romànica. 4.792.581. 8.053.508. 12.846.089. Filosofia i Sociologia. 2.288.400. 1.700.609. 3.989.009. Historia, Geografia i Art. 2.402.976. 526.324. 2.379.000. 5.308.300. Informàtica. 9.298.556. 5.324.170. 7.942.904. 22.565.630. Enginyeria Química. 2.191.643. 1.758.338. 1.642.178. 5.592.159. Matemàtiques. 3.813.808. 240.786. 2.558.262. 6.612.856. Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 2.938.882. 4.320.256. 2.766.890. 10.026.028. Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. 2.527.781. 622.245. 1.970.721. 5.120.747. Química Inorgànica i Orgànica. 2.948.984. 2.875.142. 2.396.992. 8.221.118. Tecnologia. 6.189.263. 10.624.141. 2.586.008. 19.399.412. Traducció i Comunicació. 2.478.638. 45.889. 2.095.351. 4.619.878. 2.505.316. 10.334.152. 12.839.468. 66.082.398. 33.784.569. 72.895.187. 172.762.154. IUTC. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aproven els criteris i paràmetres que han de desenvolupar l’organització i planificació del curs 2000-2001: dedicació docent del PDI; tutories; reducció per càrrecs acadèmics o sindicals; còmput de la docència de 3r cicle; distribució del nombre de grups; distribució de l’oferta de crèdits d’optativitat per titulació; distribució de crèdits computables de pràcticum de titulació..

(9) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 9. DEDICACIÓ DOCENT DEL PDI (previsió per al curs 2000-2001) Figura 1 PDI. Dedicació Alta. Baixa. Nombre. Percentatge. PDI. del total. Nombre de Crèdits Alta. Baixa. Catedràtics d’universitat. 24. 21. 40. 4,62%. 960. 840. Titulars d’universitat. 24. 21. 187. 21,62%. 4.488. 3.927. Catedràtics d’escola universitària. 24. 21. 9. 1,04%. 216. 189. Titulars d’universitat interins. 24. 21. 3. 0,35%. 72. 63. Titulars d’escola universitària doctors. 24. 24. 15. 1,73%. 360. 360. Titulars d’escola universitària. 27. 24. 55. 6,36%. 1.485. 1.320. Titulars d’escola universitària interins. 24. 21. 23. 2,66%. 552. 483. Ajudants de facultat de 2n període. 18. 15. 48. 5,55%. 864. 720. Ajudants de facultat de 1r període. 12. 9. 62. 7,17%. 744. 558. Ajudants d’escola universitària. 12. 9. 40. 4,62%. 480. 360. Associats tipus I a temps complet. 24. 24. 7. 0,81%. 168. 168. Associats tipus II a temps complet. 24. 24. 13. 1,50%. 312. 312. Associats tipus III a temps complet. 24. 24. 24. 2,77%. 576. 576. Associats tipus IV a temps complet. 24. 24. 0. 0,00%. 0. 0. Associats tipus I a temps parcial 6 hores. 18. 18. 168. 19,42%. 3.024. 3.024. Associats tipus II a temps parcial 6 hores. 18. 18. 0. 0,00%. 0. 0. Associats tipus III a temps parcial 6 hores. 18. 18. 0. 0,00%. 0. 0. Associats tipus I a temps parcial 3 hores. 9. 9. 137. 15,84%. 1.233. 1.233. Associats tipus II a temps parcial 3 hores. 9. 9. 0. 0,00%. 0. 0. Associats tipus III a temps parcial 3 hores. 9. 9. 0. 0,00%. 0. 0. Visitants. 24. 21. 0. 0,00%. 0. 0. Emèrits. 12. 9. 2. 0,23%. 24. 18. Becaris (1r i 2n any)*. 6. 0. 12. 1,39%. 72. 0. Becaris (3r i 4t any)*. 6. 0. 13. 1,50%. 78. 0. 0. 7. 0,81%. 53. 0. Totals2. 865. 100%. 15.558. 14.151. Becaris (Postdoc.)*. 7,5. * Previsió màxima per a l’any 2000 Capacitat docent màxima (CDM)(2) Capacitat docent mínima. 15.558 crèdits 14.151 crèdits. 1. No s’han comptabilitzat els funcionaris en excedència ni els professors associats que substitueixen uns altres per baixa. Tenint en compte les noves contractacions per al següent curs (10% Ass., 35% Ajeu., 55% Afac1.) 2, No es comptabilitza la capacitat docent dels becaris.. OBLIGACIÓ DEL PDI D’HORES DE TUTORIES O ASSISTÈNCIA A L’ESTUDIANTAT 1. Per al professorat amb règim de dedicació a temps complet: - Sis hores setmanals de tutoria. 2. Per al professorat amb règim de dedicació a temps parcial: - Professorat associat a temps parcial de 6 hores: 6 hores setmanals de tutoria - Professorat associat a temps parcial de 3 hores: 3 hores setmanals de tutoria - Professorat funcionari a temps parcial: 6 hores setmanals de tutoria 3. Per als ajudants d’escola universitària o ajudants de facultat, la legislació vigent, no regula l’obligació docent de. tutories. En el cas de la Universitat Jaume I, aquesta s’estableix en 4 hores setmanals. 4. En compliment de l’article 103.4 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, que fa referència a la dedicació del professorat emèrit, s’assigna a aquest una dedicació de 4 hores de tutories setmanals. 5. Aquells becaris als quals se’ls haja concedit la «vènia docendi» assumiran una dedicació tutorial de 2 hores setmanals. 6. L’horari de tutories i assistència a l’alumnat, de cada PDI, es distribuirà setmanalment de dilluns a divendres, al llarg dels dos semestres de cada curs. 7. Amb l’objecte de facilitar l’assistència del PDI a l’estudiantat, els departaments garantiran que la distribució setmanal de les hores de tutories d’un PDI a TC, juntament amb la.

(10) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 10 distribució de les hores de docència presencial que impartisca, s’organitze en almenys tres dies per setmana. Així mateix procuraran garantir que la distribució de les hores de docència presencial que impartisca, s’organitze en almenys dos dies per setmana. Amb aquestes mesures es pretén garantir que el PDI amb dedicació a TC i amb dedicació a TP siga fàcilment localitza-. ble i accessible a l’estudiantat durant el major nombre de dies. 8. La reducció per càrrecs acadèmics o sindicals, no s’aplicarà a les obligacions del PDI en les hores de tutoria o assistència a l’alumnat. * Regulat en el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari.. REDUCCIONS PER CÀRRECS ACADÈMICS O SINDICALS FIXOS CÀRRECS GENERALS Percentatge reducció 100%. Nombre de crèdits reduïts 24. 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 33%. 18 18 18 18 18 20 18 18 18 8. Percentatge reducció 33% 33% 33% * * 33% 33%. Nombre de crèdits reduïts 8 8 8 * * 8 8. 33% 16,6%. 8 4. M. José Oltra Mestre José Joaquín Alcarria Jaime. Percentatge reducció * *. Nombre de crèdits reduïts * *. Miquel Àngel Moliner Tena. *. *. Guillermo Monrós Tomás Carlos Hernando Domingo Miquel Salvador Bauzá Andrés Marzal Varó. * *. * *. 33%. 8. Percentatge reducció. Nombre de crèdits reduïts 98 354. Figura amb reducció. Persona que l’ocupa. Rector. Fernando Romero Subirón VICERECTORATS Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat Vicent Climent Jordà Vicerectorat de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística Domingo García Marzá Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació Inmaculada Fortanet Gómez Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infraestructures Vicente Cervera Mateu Vicerectorat de Cultura i Dinamització Universitària Juan José Ferrer Maestro Vicerectorat de Docència i Estudiants Josep Manuel Quixal San-Abdón Vicerectorat d’Investigació i Planificació Francisco Toledo Lobo Secretaria General Asunción Ventura Franch Vicesecretaria General M. Estela Bernad Monferrer Sindicatura de Greuges José Manuel Gil Beltrán. ALTRES CÀRRECS Figura amb reducció. Persona que l’ocupa. Director del Servei d’Esports Carlos Hernando Domingo Director del Servei Central d’Instrumentació Científica (SCIC) Juan Carda Castelló Director Acadèmic de Postgrau i Formació Permanent Xavier Molina Morales Director Acadèmic de Programa de Formació d’Adults Salvador Cabedo Manuel President de la Junta Electoral Fernando Vicente Pachés Director de Centre de Noves Tecnologies Jordi Adell Segura Coordinador de la Unitat de Suport Educatiu (USE) Francisco Juan García Bacete DIRECCIÓ D’INSTITUTS Direcció de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino Benlloch Direcció de l’Institut Interuniversitari d’Economia Internacional Celestino Suárez Burguet. DIRECTORS DE PROJECTES Figura amb reducció Director del Projecte de redisseny del procés d’elaboració del POD Director del Projecte per a la implantació del Sistema de Comptabilitat de Gestió a la UJI Director del Projecte de normalització i assegurament de pla d’estudis Director del Projecte de l’Oficina Verda Directors del Projecte d’Escola d’estiu dels xiquets/tes Director Projecte de llibres de titulació. Persona que l’ocupa. Figura amb reducció Representants sindicals. Persona que l’ocupa (3). TOTAL 3. Segons el document d’Acord d’acumulació de crèdit horari aprovat per la Mesa Negociadora i la Junta de Govern.

(11) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 11. Aquestes reduccions per càrrecs acadèmics són per al desenvolupament ordinari de les gestions acadèmiques. Altres accions vinculades al Pla Estratègic comportaran reduccions. addicionals que no figuren en aquesta taula i que es negociaran amb els departaments i centres corresponents.. Càlcul del % de reduccions dels departaments i facultats Capacitat docent màxima (CDM) 15,558 5% de CDM 777,9 Crèdits de reducció fixos 354 Crèdits reducció sobrants 423,9 Reducció als departaments 233,145 Dels quals són fixos 8 per dept. = 152 (55% dels Crèdits sobrants) Queden = 81,145 Reducció a les facultats/Escola 190,755 (45% dels crèdits sobrants) Nombre de crèdits equivalents matriculats UJI (Doc. 2.4.) (a) (b) (*) (nombre estudiantsxnombre crèdits assignaturesxCoef. Exp.) Facultats/Escola. Crèdits Total matriculats titulacions. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 362.569,75 Facultat de Ciències Humanes i Socials. 5. Total grups. Crèdits facultats. Crèdits reduc. fac./esc.. Arrod. cent.. Curs 1999-00. 44. 190,755. 62,49. 63. 72. 279.579,25. 7,5. 34. 190,755. 58,72. 59. 66. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Exp. 347.494,00. 8,5. 38. 190,755. 68,20. 68. 70. 989.643,00. 21. 116. Total. 189,41. 190. 208. (a) 0,25 per curs (b) Total de grups de teoria per centre. Nombre de crèdits impartits UJI (POD)13.000,75 (9 crèdits per la Càtedra de Ciència Contemporània) (només 1r i 2n cicle) (**) Departaments. Crèdits impartits. Total àrees. Crèd. Dep.. Crèdits reduc. departaments. Arrod. depts.. Curs 1999-00. Administració d’Empreses i Màrqueting. 708,1. 2. 81,145. 11,87. 12. 13. Ciències Experimentals. 870,2. 9. 81,145. 13,87. 14. 15. 302. 2. 81,145. 9,85. 10. 11. 340,6. 4. 81,145. 10,38. 10. 11. Dret del Treball i SS i Dret Eclesiàstic Dret Privat Dret Públic. 701,4. 8. 81,145. 12,85. 13. 14. Economia. 715,6. 3. 81,145. 12,08. 12. 13. Educació. 914,41. 11. 81,145. 14,43. 14. 16. Enginyeria Química. 387,5. 1. 81,145. 10,10. 10. 11. Filologia Anglesa i Romànica. 1026,5. 8. 81,145. 14,48. 15. 16. Filosofia i Sociologia. 354,96. 5. 81,145. 10,62. 11. 11. Finances i Comptabilitat. 637,1. 1. 81,145. 11,35. 11. 12. Història, Geografia i Arts. 395,99. 10. 81,145. 11,67. 12. 13. Informàtica. 1714. 3. 81,145. 17,07. 17. 20. Matemàtiques. 889. 5. 81,145. 13,28. 13. 15. Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 529,23. 3. 81,145. 11,15. 11. 12. Psicologia Evolutiva, Educ., Social i Met.. 492,91. 3. 81,145. 10,97. 11. 12. 394. 2. 81,145. 10,31. 10. 11. 1065,75. 12. 81,145. 15,35. 15. 17. 552,5. 4. 81,145. 11,43. Totals. 12.991,75. 96. Química Inorgànica i Orgànica Tecnologia Traducció i Comunicació. 11. 12. 233,10. 232. (*) La distribució de crèdits de reducció és proporcional al 33,33% dels crèdits matriculats i al 33,33% de titulacions que comprèn cada centre i al 33,33% de grups teòrics de cada titulació. (Arrod. >0,44=1) (**) La distribució de crèdits de reducció és proporcional al 80% dels crèdits impartits i al 20% del nombre d’àrees, més 8 crèdits fixos per departament/unitat predepartamental. (Arrod. >0,44=1) Aquestes reduccions per càrrecs acadèmics són per al desenvolupament ordinari de les gestions acadèmiques. Altres accions vinculades al Pla Estratègic poden comportar reduccions addicionals que no figuren en aquesta taula i que es negociaran amb els departaments i els centres corresponents..

(12) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 12 Proposta de límits màxims i mínims de reduccions per càrrecs. Departaments Reducció Reducció màximamínima Direcció de departament12 crèdits Secretaria de departament3 crèdits. Centres Reducció màxima 15 crèdits. Càrrecs directius Direccions de titulació (amb independència dels cursos implantats). Reducció mínima. Aprovada per la Comissió d’Estudis i Professorat núm. 2/99 de 4 de maig de 1999 per unanimitat. 4 crèdits. Càlcul dels crèdits de 3r cicle Nombre de crèdits impartits UJI (POD 1999-2000) 13.000,75 (No comptabilitzats els crèdits de 3r cicle no impartits) Crèdits finançats curs 1999-2000 479,00 3,52%Respecte del total de crèdits impartits (1r, 2n i 3r cicle Nombre de crèdits reals de 3r cicle 624,90 4,59% Respecte del total de crèdits impartits (1r, 2n i 3r cicle)% Proposat per al curs 2000-2001 3,80% 3,8% de la càrrega total 518 Fixos per departament 285 (15 crèdits fixos per cada departament) Crèdits per a repartir 233 (*) Departaments. Doctors. Estudiants Fixos per per programa Departament. Resta de crèdits Doctors. Estudiants. Total crèdits màxims. Administració d’Empreses i Màrqueting. 11. 16. 15,00. 4,58. 2,73. 22. Ciències Experimentals. 35. 12. 15,00. 14,59. 2,05. 32. Dret del Treball i S.S. i Dret Eclesiàstic. 9. 12. 15,00. 3,75. 2,05. 21. Dret Privat. 12. 12. 15,00. 5,00. 2,05. 22. Dret Públic. 22. 39. 15,00. 9,17. 6,66. 31. Economia. 20. 6. 15,00. 8,33. 1,02. 24. Educació. 20. 10. 15,00. 8,33. 1,71. 25. Enginyeria Química. 15. 12. 15,00. 6,25. 2,05. 23. Filologia Anglesa i Romànica. 30. 31. 15,00. 12,50. 5,29. 33. Filosofia i Sociologia. 18. 43. 15,00. 7,50. 7,34. 30. Finances i Comptabilitat. 10. 20. 15,00. 4,17. 3,41. 23. Història, Geografia i Arts. 19. 54. 15,00. 7,92. 9,22. 32. Informàtica. 39. 28. 15,00. 16,25. 4,78. 36. Matemàtiques. 26. 13. 15,00. 10,84. 2,22. 28. Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 21. 31. 15,00. 8,75. 5,29. 29. Psicologia Evolutiva, Educ., Social i Met.. 20. 22. 15,00. 8,33. 3,76. 27. Química Inorgànica i Orgànica. 19. 16. 15,00. 7,92. 2,73. 26. Tecnologia. 26. 11. 15,00. 10,84. 1,88. 28. Traducció i Comunicació. 19. 21. 15,00. 7,92. 3,59. 27. 391. 409. 285. 163. 70. 518. Totals. (*) Aplicat el 70% al nombre de doctors i el 30% al nombre d’estudiants matriculats per programa. (1) Aquest són els estudiants matriculats en algun curs del programa. Ací no es contempla els estudiants que realitzen el treball d’investigació però que no s’han matriculat..

(13) *. *. 90. 105. 85. 108. 120. 120. 175. 90. 90. Traducció i Interpretació. Enginyeria Informàtica. Enginyeria Química. Enginyeria Industrial. Llicenciat en Química. Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. Enginyeria Tècnica Agrícola. Enginyeria Tècnica Mecànica. 25. 20. 30. 35. 15. 25. 20. 30. 35. 15. TOTALS. 90. 90. 175. 120. 120. 108. 85. 105. 90. 70. 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1. 262 88 97 105 106 72 109 164 127 167 190 205 318 113 129 41. 1. 120. 2. 192 1. 4. 336. 1. 4. 528. 112. 3. 287. 127. 3. 323. 40. 1. 1. 3. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 3. 3. 40. 1. 1. 3. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 3. 3. 39. 51. 177. 160. 137. 110. 92. 114. 96. 56. 88. 94. 85. 70. 226. 101. 101. 86. 118. 219. 358. 254. 246. 33. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 2. 31. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 33. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 3. 3. 3. 2. 33. 40. 119. 112. 93. 66. 81. 83. 90. 54. 61. 74. 71. 164. 98. 98. 61. 80. 185. 296. 267. 252. 28. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 30. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 28. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 2. 80. 44. 61. 86. 97. 164. 77. 74. 195. 182. Segon cicle 1 grup, valors entre 50-110 estudiants 2 grups, valors entre 111-220 estudiants 3 grups, valors entre 221-330 estudiants 4 grups, valors entre 331-440 estudiants. 60. Mestre-Musical. 85. 85. 35. 35. Primer cicle 1 grup, valors entre 70-140 estudiants 2 grups, valors entre 142-280 estudiants 3 grups, valors entre 281-420 estudiants 4 grups, valors entre 421-560 estudiants. 80. Mestre-Primària. 85. 90. 185. 100. 100. 90. 150. 252. 320. 270. 220. CÀLCUL TEÒRIC. 80. Mestre-Física. 35. 35. CÀLCUL TEÒRIC. 90. 80. Mestre-Infantil. 185. Psicologia. Publicitat i Relacions Públiques. 100. Filologia Anglesa. 150. Gestió i Administració Pública. 90. 280. Relacions Laborals. 100. 320. Ciències Empresarials. Humanitats. 300. Dret. Turisme. 220. * Nombre de grups actuals. *. *. *. 13. -. -. -. -. 1. 1. 1. 1. 1. -. -. -. -. 2. 1. 1. -. -. -. -. 2. 2. 13. -. -. -. -. 1. 1. 1. 1. 1. -. -. -. -. 2. 1. 1. -. -. -. -. 2. 2. 13. -. -. -. -. 1. 1. 1. 1. 1. -. -. -. -. 2. 1. 1. -. -. -. -. 2. 2. 16. 74. 2. -. -. -. -. 1. -. 1. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 2. -. -. -. -. 1. -. 1. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 2. -. -. -. -. 1. -. 1. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 99.00 00-01 Mitjana Primer Càlcul Proposta Mitjana Segon Càlcul Proposta Mitjana Tercer Càlcul Proposta Mitjana Quart Càlcul Proposta Mitjana Cinquè Càlcul Proposta 1r cicle 2n cicle 1r cicle 2n cicle 1r curs teòric grups 2n curs teòric grups 3r curs teòric grups 4t curs teòric grups 5è curs teòric grups. Administració i Direcció d’Empreses. TITULACIÓ. Límits d’admissió. NOMBRE DE GRUPS PER TITULACIÓ I LÍMITS D’ADMISIÓ/Mitjana d’estudiants matriculats per curs BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000 13.

(14) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 14. PROPOSTA DE NOMBRE DE CRÈDITS D’OPTATIVITAT PER TITULACIÓ 2000-2001 (amb mòduls 125/75) Oferta curs 2000-2001. TITULACIÓ. 49,00. Turisme Administració i Direcció d’Empreses. 228,45. Dret. 208,96. Ciències Empresarials. 194,24. Relacions Laborals. 87,17. Gestió i Administració Pública. 46,14 Total Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 814,0 153,26. Psicologia Mestre-Infantil. 58,00. Mestre-Física. 50,00. Mestre-Primària. 62,00. Mestre-Musical. 58,00 45,00. Relacions Públiques i Publicitat Traducció i Interpretació. 101,57. Humanitats. 118,02 67,39. Filologia Anglesa Total Facultat de Ciències Humanes i Socials. 713,2. Enginyeria Industrial. 135. Enginyeria Informàtica. 127,52. Enginyeria Química. 42,1. Llicenciat en Química. 76,48. Enginyeria Tèc. en Disseny Industrial 95. 65,52. Enginyeria Tèc. Agrícola (Horto. i Frutic.). 63. Enginyeria Tèc. Industrial (Mecànica). 66 110,64. Enginyeria Tèc. en Informàtica de Gestió Total Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 686,3. Total previst per al curs 2000-2001. 2213,5.

(15) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 15. PROPOSTA DE NOMBRE DE CRÈDITS D’OPTATIVES PER TITULACIÓ 2000-2001 (sense dades d’ampliació de matrícula) Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques TITULACIÓ. Exp.. Turisme. Administració i Direcció d’Empreses. Dret. Ciències Empresarials. Relacions Laborals. Gestió i Administració Pública. 2. 1. 2. 1. 2. Curs. Optativitat BOE. 2*1. Alumnes curs 1999-00. Mòduls Total crèdits Total per Càlcul curs Oferta curs alumnes optatives cicle 2000-01 1999-00 125/75 00-01. 3. 1. 0. 0. 112,00. 125. 2. 0. 0. 86,00. 125. 0,0. 3. 24,5. 49. 61,00. 125. 49,0. 1. 5. 10. 323,00. 125. 25,8. 2. 5. 10. 246,00. 125. 19,7. 3. 20. 40. 252,00. 75. 134,4. 4. 10. 20. 182,00. 75. 48,5. 1. 5. 10. 287,00. 125. 23,0. 2. 10. 20. 254,00. 125. 40,6. 3. 8. 16. 267,00. 75. 57,0. 4. 17. 34. 195,00. 75. 88,4. 1. 5. 10. 528,00. 125. 42,2. 2. 10. 20. 358,00. 125. 57,3. 3. 20. 40. 296,00. 125. 94,7. 1. 6. 12. 336,00. 125. 32,3. 2. 3. 6. 219,00. 125. 10,5. 3. 15. 30. 185,00. 125. 44,4. 1. 2. 4. 192,00. 125. 6,1. 2. 15. 30. 118,00. 125. 30,0. 3. 5. 10. 80,00. 125. 10,0. Total crèdits. 814,0. 0,0 49,0. 49,00. 49,00. 228,45. 204,13. 145,4. 208,96. 223,63. 194,2. 194,24. 203,52. 87,2. 87,17. 114,67. 46,1. 46,14. 46,66. 45,5 182,9 63,6. 841,6.

(16) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 16 Facultat de Ciències Humanes i Socials TITULACIÓ Psicologia. Exp.. Curs. Optativitat BOE. 2*1. Alumnes curs 1999-00. 3. 1. 9. 18. 269,00. 125. 3. 6. 227,00. 125. 3. 11. 22. 184,00. 75. 54,0. 4. 14. 28. 133,00. 75. 49,7. 1. 3. 6. 97,00. 125. 6,0. 2. 8. 16. 85,00. 125. 16,0. 3. 18. 36. 71,00. 125. 36,0. 58,0. 2. Mestre-Infantil. Mestre-Física. Mestre-Primària. 2. 2. 2. Mestre-Musical 2 Traducció i Interpretació. Humanitats. Filologia Anglesa. Publicitat i Relacions Públiques. 2. 1. 1. 1. Mòduls Total crèdits Total per Càlcul curs Oferta curs alumnes optatives cicle 2000-01 1999-00 125/75 00-01 38,7 10,9. 49,6. 103,6. 153,26. 58,00. 58. 50,0. 50,00. 50. 62,00. 62. 58,00. 58. 101,57. 88,24. 118,02. 127,14. 1. 3. 6. 105,00. 125. 6,0. 2. 4. 8. 94,00. 125. 8,0. 3. 18. 36. 74,00. 125. 36,0. 1. 3. 6. 106,00. 125. 6,0. 2. 8. 16. 88,00. 125. 16,0. 3. 20. 40. 61,00. 125. 40,0. 62,0. 125. 6,0 58,0. 2. 1. 3. 6. 72,00. 8. 16. 56,00. 125. 16,0. 2. 18. 36. 54,00. 125. 36,0. 1. 7. 14. 109,00. 125. 14,0. 2. 11. 22. 96,00. 125. 22,0. 3. 9. 18. 90,00. 75. 21,6. 4. 17. 34. 97,00. 75. 44,0. 1. 4,5. 9. 127,00. 125. 9,1. 2. 7,5. 15. 101,00. 125. 15,0. 3. 21. 42. 98,00. 75. 54,9. 4. 19,5. 39. 74,00. 75. 39,0. 1. 5. 10. 120,00. 125. 10,0. 2. 9. 18. 101,00. 125. 18,0. 3. 8. 16. 98,00. 75. 20,9. 77,00. 75. 4. 9. 18. 1 2. 9 13,5. 18 27. 88,00 125 70,00 125 Total crèdits. 144,66. 36,0 65,6 24,1 93,9 28,0. 18,5. 39,4. 67,39. 70,4. 18,0 27,0 713,2. 45,0. 45,00. 0 658,4.

(17) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 17. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals TITULACIÓ Enginyeria Industrial. Enginyeria Informàtica. Enginyeria Química. Llicenciat en Química. Enginyeria Tèc. en Disseny Industrial 95. Enginyeria Tèc. Agrícola (Horto. i Frutic.). Enginyeria Tèc. Industrial (Mecànica). Enginyeria Tèc. en Informàtica de Gestió. Exp.. Curs. Optativitat BOE. 2*1. Alumnes curs 1999-00. Mòduls Total crèdits Total per Càlcul curs Oferta curs alumnes optatives cicle 2000-01 1999-00 125/75 00-01. 4. 1. 0. 0. 167,00. 125. 0,0. 2. 0. 0. 110,00. 125. 0,0. 3. 0. 0. 66,00. 75. 0,0. 4. 0. 0. 44,00. 75. 0,0. 5. 67,5. 135. 16,00. 75. 135,0 0,0. 4. 1. 0. 0. 164,00. 125. 2. 17,5. 35. 114,00. 125. 35,0. 3. 12. 24. 83,00. 125. 24,0. 4. 12. 24. 86,00. 75. 27,5. 5. 20,5. 41. 74,00. 75. 41,0. 68,5. 4. 1. 3. 6. 127,00. 125. 6,1. 2. 0. 0. 92,00. 125. 0,0. 6,1. 3. 0. 0. 81,00. 75. 0,0. 4. 18. 36. 61,00. 75. 36,0. 36,0. 4. 1. 4,5. 9. 190,00. 125. 13,7 13,7. 0. 0. 137,00. 125. 0,0. 3. 15. 30. 93,00. 75. 37,2. 4. 12. 24. 80,00. 75. 25,6. 62,8. 4. 1. 0. 0. 206,00. 125. 0,0. 2. 4,5. 9. 160,00. 125. 11,5. 3. 27. 54. 112,00. 125. 54,0. 65,5. 4. 1. 0. 0. 113,00. 125. 0,0. 2. 0. 0. 51,00. 125. 0,0. 3. 31,5. 63. 40,00. 125. 63,0. 63,0. 4. 1. 0. 0. 129,00. 125. 0,0. 2. 0. 0. 39,00. 125. 0,0. 3. 33. 66. 33,00. 125. 66,0. 66,0 0,0. 1. 0. 0. 318,00. 125. 2. 20. 40. 177,00. 125. 56,6. 3. 27. 54. 119,00. 125. 54,0. 135,0. 135,00. 127,52. 126,69. 42,10. 42,34. 76,48. 67,14. 65,52. 64,51. 63,00. 0. 66,00. 0. 110,64. 111,92. 135. 59,0. 2. 4. 0,0. 110,6. Total crèdits. 686,3. 547,6. Total crèdits OPT. 2213,5. 2047,7. (*) Nota: quan el nombre d’alumnes no supera els mòduls de 125 en 1r cicle i de 75 en 2n cicle no s’ha aplicat la proporcionalitat respecte del nombre d’alumnes, tan sols el 2*1, ja que el nombre de crèdits hagués segut menor..

(18) 111 130 165 186 342 445 528 608 622 634 724 8?? 9?? A67 B82 C38 D33 E48 E54 F55 H87 I54 K79 L07 L21 L29 M07 M22 M35 N49 P08 P25 P36 Q95. Traducció i Interpretació. Pràcticum I Pràcticum II Pràcticum III Pràcticum IV Pràctiques en empresa Pràctiques administratives Projecte fi de carrera Pràcticum I Pràcticum II Pràcticum III Pràcticum Projecte fi de carrera Projecte fi de carrera Pràctiques en empresa Pràcticum Pràctiques en empresa Pràctiques integrades Estades en pràctiques I Estades en pràctiques II Estades en pràctiques Estada en país de parla anglesa Pràcticum Estades en pràctiques Pràcticum I Pràcticum II Pràcticum III Pràcticum I Pràcticum II Pràcticum III Pràctiques en empresa Pràcticum I Pràcticum II Pràcticum III Pràcticum Totals. Assignatura. Estimació d’estudiants CPCM* 0,01541 *(Crèdits computables/crèdits matriculats). Química. Enginyeria Química Mestre-Primària. Mestre-Física. Informàtica de Gestió Filologia Anglesa Psicologia Humanitats Mestre-Infantil. Turisme Enginyeria Tècnica Agrícola Enginyeria Tècnica Industrial Administració i Direcció d’Empreses Dret Ciències Empresarials Relacions Laborals Enginyeria Informàtica. Enginyeria Industrial Gestió i Administració Pública Disseny Industrial (95) Mestre-Musical. Codi. Titulació 104 88 93 97 24 63 99 64 47 57 59 51 43 156 151 207 136 45 67 73 60 117 51 84 74 64 92 75 69 56 80 76 57 46 2725. Alumnes Estim.. Proposta d’assignació de crèdits de pràcticum per al curs 2000-2001. 208 176 186 2522 288 1008 594 128 470 1140 590 306 258 4992 4832 3312 2176 1350 1005 2190 1920 3744 1632 168 740 1280 184 750 1380 1792 160 760 1140 1472 44853. Crèdits Matriculats. Grups 99-00 per grups 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38. Grups 00-01 (CTi) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40. 00-01 Crèdits (CFT) 2 2 2 26 12 16 6 2 10 20 10 6 6 64 64 48 32 30 15 30 32 64 32 2 10 20 2 10 20 32 2 10 20 32 691 0,03 0,03 0,03 0,40 0,49 0,25 0,25 0,03 0,15 0,31 0,25 0,25 0,25 0,49 0,49 0,25 0,25 0,46 0,23 0,46 0,49 0,49 0,49 0,03 0,15 0,31 0,03 0,15 0,31 0,49 0,03 0,15 0,31 0,49. Coeficient Titulació. Comptabilitzades com el valor mínim de titulació de cicle curt i cicle llarg. 2 2 2 26 12 16 6 2 10 20 10 6 6 32 32 16 16 30 15 30 32 32 32 2 10 20 2 10 20 32 2 10 20 32 547. Crèdits 3,20 2,71 2,87 38,85 11,76 15,53 24,75 1,97 7,24 17,56 14,75 12,75 10,75 76,91 74,44 51,02 33,52 20,80 15,48 33,74 29,58 57,68 25,14 2,59 11,40 19,72 2,83 11,55 21,26 27,61 2,46 11,71 17,56 22,68 734,393625. Crèdits Finals 3 3 3 28 17 18 20 2 9 17 17 0 0 68 66 56 41 18 12 42 24 55 46 3 11 21 3 11 24 15 3 10 17 28 708. Crèdits 99-00 3 3 3 39 12 16 25 2 7 18 15 13 11 77 74 51 34 21 15 34 30 58 25 3 11 20 3 12 21 28 2 12 18 23 734. Crèdits 00-01. 18 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000.

(19) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000. 19. ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aproven els criteris de selecció de becaris/àries del Subprograma de formació de professorat universitari que s’aplicaran per aquesta universitat per a la priorització de les sol·licituds que es presenten a la convocatòria de beques predoctorals del MEC.. 3. 2) Si en el curs 1999-2000 el resultat de dividir per 24 el nombre de crèdits previstos en el POD per l’àrea de coneixement del director de la beca i restar-li el nombre de professorat a TC de l’àrea de coneixement és major que 0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punt. CRITERIS DE SELECCIÓ DE BECARIS/ÀRIES DEL SUBPROGRAMA DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI QUE HA D’APLICAR LA UNIVERSITAT JAUME I PER A LA PRIORITZACIÓ DE LAS SOL·LICITUDS PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PREDOCTORALS DEL MEC. 4. INTERÈS CIENTÍFIC DEL PROJECTE EN QUÈ S’EMMARCA LA BECA (fins a 1 punt) 4. 1) Si el director participa en un projecte finançat pel Pla nacional de R+D, Pla valencià de ciència i tecnologia o Programa d’investigació de la Unió Europea, que estiga en vigor l’any en què es desenvoluparà la beca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punt 4. 2) Si el director participa en un projecte finançat pel Pla de promoció de la investigació Fundació Caixa Castelló-Bancaixa-Universitat Jaume I, que estiga en vigor l’any en què es desenvoluparà la beca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7 punts 4. 3) Aportació, per part del director, de finançament extern a la Universitat (contractes de l’article 11 de la LRU...): . . . . . . . . . . . .fins a 0,5 punts. 1. EXPEDIENT ACADÈMIC (fins a 4 punts) [Nota mitjana de l’expedient acadèmic sol·licitant(sobre 10) + (NM univ. - NM titulac.)curs 99/00] ¥ 0,4 (NM= nota mitjana) 2. CONTINGUT CIENTÍFIC DEL CURRÍCULUM VITAE (fins a 1 punt) 2. 1) Publicacions: . . . . . . . . . . . . . . . . . .fins a 0,4 punts 2. 2) Coneixement de llengües d’interès científic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fins a 0,15 punts 2. 3) Haver gaudit de beques de col·laboració i d’iniciació a la investigació: .fins a 0,3 punts 2. 4) Altres mèrits: . . . . . . . . . . . . . . . .fins a 0,15 punts 3. NECESSITATS DE PLANIFICACIÓ UNIVERSITÀRIA I CAPACITAT FORMADORA DEL GRUP (fins a 2 punts) 3. 1) Si la persona que dirigeix la beca no dirigeix cap becari/ària de FPI/FPU . . . . . . . . . . . . . .1 punt. 4. 4) Si el director participa en un projecte finançat per altres fonts, que estiga en vigor l’any en què es desenvoluparà la beca: . . . .fins a 0,1 punt 2.1. Personal docent i investigador funcionari ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aproven comissions de serveis de professors pertanyents als cossos docents universitaris per al curs 2000-2001.. SOL·LICITUDS DE RENOVACIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEIS CURS 2000-2001 UNITAT PREDEPARTAMENTAL DE FILOSOFIA I SOCIOLOGIA Cognoms i nom LÓPEZ LITA, Rafael. Categ. TU. Àrea Comunicació Audiovis. i Publicitat. Univ. actual Complutense Madrid. DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC Cognoms i nom ORÓN MORATAL, Germán. Categ. CU. Àrea Dret Financer i tributari. 2.2. Personal docent i investigador contractat ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aproven transformacions contractuals d’ajudants.. Univ. actual La Rioja.

(20) Dret Públic. Finances i Comptabilitat. Tecnologia. Tecnologia. Informàtica. Tecnologia. Balaguer Coll, María Teresa. Bovea Edo, María Dolores. Navarro Esbrí, Joaquín. Peris Ripollés, Guillermo. Carpio Pérez, Juan José Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Projectes d’Enginyeria. Projectes d’Enginyeria. Economia Financera i Comptabilitat. Dret Financer i Tributari. Comercialització i Investigació de Mercats. Àrea de coneixement. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 1r. Aj. de fac. 1r. Aj. de fac. 1r. Aj. de fac. 1r. Aj. de fac. 1r. Aj. de fac. 1r. Categoria Sol·licitada. SÍ. Sí. SÍ. SÍ. SÍ. NO. SÍ. Suf. Inv.. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. Consell Dept.. Requisits. ######. ######. ######. ######. ######. ######. ######. Antiguitat. No compleix els requisits temporals del document de carrera docent. No compleix els requisits temporals del document de carrera docent. Sol·licitada la suficiència investigadora el 6 d’abril. Observacions. NO. NO. SÍ. SÍ. SÍ. Condicionada. SÍ. Proposta. Requisits: Punt 2.1.1. del document de Carrera Docent: «La permanència d’un any com a Ajudant d’Escola Universitària i l’acreditació de la Suficiència Investigadora permetrà transformar la citada plaça en altra d’Ajudant de Facultat de 1r contracte, que podrà ser convocada a concurs públic si el Departament ho sol·licita». Administració d’Empreses i Màrqueting. Pachés Mateu, María Inmaculada. Departament/U. Predepartamental. Andreu Simó, Maria Luisa. Professor/a. a) Transformacions d’ajudants d’escola universitària. PROPOSTA DE TRANSFORMACIONS CONTRACTUALS D’AJUDANTS. 1a TANDA DE L’ANY 2000 20 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000.

(21) Administració d’Empreses i Màrqueting. Ciències Experimentals. Dret Públic. Finances i Comptabilitat. Informàtica. Informàtica. Informàtica. Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia. Flor Peris, María Luisa. Andrío Balado, Andreu. Vilarroig Moya, Ramón. Aragó Manzana, Vicente. Martínez Salvador, Begoña. Jiménez Pelayo, Víctor Manuel. Llorens Piñana, David. Poy Gil, Rosario. Sánchez Marín, Francisco Tomás. Aleixos Borrás, María Nuria. Gómez Lázaro, Emilio. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Categoria Sol·licitada. Enginyeria Elèctrica. Expressió Gràfica en l’Enginyeria. Enginyeria Mecànica. Psicologia Bàsica. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Aj. de fac. 2n. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial Aj. de fac. 2n. Economia Financera i Comptabilitat. Dret Financer i Tributari. Física Aplicada. Organització d’Empreses. Comercialització i Investigació de Mercats. Àrea de coneixement. SÍ. SÍ. NO. SÍ. NO. SÍ. SÍ. NO. SÍ. SÍ. NO. NO. Suf. Inv.. Requisits. SÍ. SÍ. SÍ. NO. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. SÍ. Consell Dept.. ######. ######. ######. ######. ######. ######. ######. ######. ######. ######. ######. ######. Antiguitat. No compleix els requisits temporals del document de carrera docent. A falta de l’informe del Departament. Defensa la tesi el 14 d’abril. Observacions. NO. SÍ. Condicionada. Condicionada. Condicionada. SÍ. SÍ. Condicionada. SÍ. SÍ. Condicionada. Condicionada. Proposta. Requisits: Punt 2.1.2. del document de Carrera Docent: «La permanència de 2 any com a Ajudant de facultad de 1r contracte i estar en possessió del grau de doctor permetrà transformar la citada plaça en altra d’Ajudant de Facultad de 2n contracte». Administració d’Empreses i Màrqueting. Departament/U. Predepartamental. Blesa Pérez, Andreu. Professor/a. b) Transformacions d’ajudants de facultat de primer període BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000 21.

(22) Filologia Anglesa i Romànica. Usó Juan, Esther Filologia Anglesa. Filologia Anglesa. Àrea de coneixement Suf. Inv.. Associat TC II 14/06/1999. Associat TC II 14/06/1999. Categoria Sol·licitada. Requisits. SÍ. SÍ. Consell Dept.. ######. ######. Antiguitat. No compleix els requisits temporals del document de carrera docent. No compleix els requisits temporals del document de carrera docent. Observacions. NO. NO. Proposta. Psicologia Evolutiva, Educativa, Social. Pinazo Calatayud, Daniel Psicologia Social i Metodologia. Filosofia. Àrea de coneixement. Ass. TC III. Ass. TC III. Categoria Sol·licitada. 23/12/1997. 28/06/1995. Suf. Inv.. Requisits. SÍ. NO. Consell Dept.. ######. ######. Antiguitat. A falta de l’informe del Departament. Observacions. SÍ. Condicionada. Proposta. Punt 2.1.4 del document de Carrera Docent: «La permanència d’un any com a Ass. TC (tipus II), i estar en possessió del grau de doctor, també amb un any d’antiguitat permetrà transformar aquesta plaça en una altra d’Ass. TC (tipus III)». Filosofia i Sociologia. Departament/U. Predepartamental. Reverter Bañón, Sonia. Professor/a. d) Transformacions d’associats a temps complet tipus II. Punt 4.1.b del document de Carrera Docent: «LA l’efecte del còmput dels requisits temporals docents per a les promocions a cossos universitaris; s’entendràn acreditats si l’interessat compleix el 30 de septembre del mateix any per a la primera comvocatòria, i el 30 de març de l’any següent per a la segona convocatòria». Requisits: Punt 2.1.3 del document de Carrera Docent: «La permanència d’un any com a Ass. TC (tipus I), i estar en possessió de la suficiència investigadora, també amb un any d’antiguitat permetrà transformar aquesta plaça en una altra d’Ass. TC (tipus II)». Filologia Anglesa i Romànica. Departament/U. Predepartamental. Hoover, Susan Marie. Professor/a. c) Transformacions d’associats a temps complet tipus. PROPOSTA DE TRANSFORMACIONS CONTRACTUALS DE PROFESSORAT ASSOCIAT AMB DEDICACIÓ A TEMPS COMPLET. 1a TANDA DE L’ANY 2000. ACORD de la sessió núm. 19 de la Junta de Govern de 19 d’abril de 2000, pel qual s’aproven transformacions contractuals de professors associats amb dedicació a temps complet. 22 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 5 • Abril de 2000.

Figure

Figura 1  PDI Dedicació Nombre Percentatge Nombre de Crèdits

Figura 1

PDI Dedicació Nombre Percentatge Nombre de Crèdits p.9
Figura amb reducció Persona que l’ocupa Percentatge Nombre de

Figura amb

reducció Persona que l’ocupa Percentatge Nombre de p.10

Referencias

Actualización...