PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON D ACTUACIÓ URBANÍSTICA ESPAI LLIURE AL CARRER DE L ARBOÇ A BLANES

33  Download (0)

Full text

(1)

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ URBANÍSTICA “ESPAI LLIURE AL CARRER DE L´ARBOÇ”

(2)

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ URBANÍSTICA “ESPAI LLIURE AL CARRER DE L´ARBOÇ”

A BLANES

ÍNDEX

I.- MEMÒRIA

1.- PLANEJAMENT OBJECTE D’EXECUCIÓ

2.- PROMOTOR

3.- IDENTIFICACIÓ I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT REPARCEL.LABLE 4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES APORTADES I

RESULTANTS I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 5.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ

II.- RELACIÓ D’INTERESSATS EN L’EXPEDIENT

III.- QUADRE D’ADJUDICACIONS

IV.- FINCA D’ORIGEN O APORTADA, SEGREGACIÓ I ADJUDICACIÓ

V.- ANEXES REGISTRAL I CADASTRAL

VI.- PLÀNOLS 1.- SITUACIÓ

2.- TOPOGRÀFIC

3.- ORDENACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL EN EL POUM. Escala 1:1000 3.- ORDENACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL EN EL POUM. Escala 1:2000 5.- DELIMITACIÓ I INFORMACIÓ. FINQUES APORTADES

6.- ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES

(3)
(4)

1.- PLANEJAMENT OBJECTE D’EXECUCIÓ

La finca única afectada i que integra la totalitat de l´àmbit del Polígon que es delimita està classificada pel planejament urbanístic vigent com a sòl urbà consolidat, i qualificada en part com a Zona edificable Clau 8d, i en part com a Sistema d'Espais Lliures.

La finalitat de la delimitació del present Polígon d'actuació Urbanística, quina aprovació es tramita simultàniament a aquesta Reparcel·lació, únicament és la de fer efectiva la cessió gratuïta en favor de l'Ajuntament de Blanes de la part de la finca qualificada com a Sistema d'espais lliures, atès que no existeixen altres càrregues pendents de cessió ni d'obres d'urbanització a suportar.

El Polígon determina, per a la seva gestió, el sistema d'actuació per reparcel·lació en la modalitat de Compensació Bàsica, amb la declaració d´innecessarietat de constitució de Junta de Compensació en les presents circumstàncies de propietari únic.

Les referides qualificacions urbanístiques i llurs delimitacions en el territori resulten de les determinacions contingudes en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Blanes, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 11 de febrer de 2010, i acord de conformitat de Text Refós de la mateixa Comissió de data 14 d'abril de 2010 (publicats en el DOGC núm. 5643 de 4-6-2010), i posterior expedient de Modificació i rectificacions d'errors materials del mateix POUM aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 21 de març de 2013 (publicat en el DOGC núm. 6424 de 24-7-2013), concretament la Modificació núm. 20.c) relativa al plànol núm. 4.20 del POUM.

(5)

Així mateix, el compliment de l´obligació de la present cessió gratuïta de Sistemes es deriva també del Conveni signat entre l´Ajuntament de Blanes i la propietat el 26 de juny de 2008, incorporat en el seu dia en el POUM.

En conseqüència, el present projecte de reparcel·lació té per objecte la gestió urbanística i execució de l’àmbit del Polígon d'Actuació Urbanística "Espai Lliure al carrer de l'Arboç", i amb les finalitats establertes en l’art. 130 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme.

2.- PROMOTOR

És el promotor del present Projecte de Reparcel·lació, d’iniciativa privada :

- Sr. Bienvenido Sánchez Pérez NIF :

- Sra. Maria Esther González Fernández NIF : Domicili :

Esposos, casats en règim de ganancials, són titulars amb caràcter ganancial del ple domini de la totalitat de la finca.

3.- IDENTIFICACIÓ I SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT REPARCEL.LABLE

L’àmbit de reparcel·lació és el Polígon d’Actuació Urbanística "Espai Lliure al carrer de l'Arboç" de Blanes.

D’acord amb el planejament que s’executa i a partir de la superfície de la finca única afectada, l’àmbit objecte de reparcel·lació té una superfície total de 6.043.04 m2.

(6)

4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FINQUES APORTADES I RESULTANTS I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.

4.1 .- VALORACIÖ DE LES FINQUES APORTADES

D’acord amb l’article 126.1.a) del text refós de la llei d’urbanisme (D-Leg 1/2010 de 3 d’agost) les finques aportades es valoren en funció de la seva superfície, i els drets de les persones propietàries és proporcional a la superfície de les finques originàries aportades respectives.

La totalitat de la superfície dels terrenys inclosos en l’àmbit de reparcel·lació, en un total de 6.043.04 m2, és de propietat privada.

I la totalitat de terrenys inclosos en l’àmbit de reparcel·lació pertanyen a un únic propietari, els esposos Srs. Bienvenido Sánchez i Maria Esther González amb caràcter ganancial.

En conseqüència, la totalitat de les finques aportades i les quotes de valor en drets que resulten són les següents:

DISTRIBUCIÓ DE FINQUES APORTADES I QUOTES DE DRETS

Propietari Superfície m2 Quota %

Srs. Sánchez - González 6.043.04 100,00

(7)

4.2 .- VALORACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS

D’acord amb l’article 126.1.b) i per remissió a l’art. 37 i concordants de la mateixa llei d’urbanisme (Text refós D-Leg 1/2010 de 3 d’agost), les finques resultants es valoren en funció del seu aprofitament urbanístic.

En el present Polígon, atès que pertany a un únic propietari, qui ostenta el 100% de les quotes de drets en l'adjudicació, i alhora hi ha una única finca resultant d'aprofitament privat a adjudicar, resulta innecessari valorar la finca resultant als efectes d'adjudicació, ni en termes absoluts dineraris, ni en termes relatius als efectes d'establir quotes de participació ja que a la única finca resultant li correspon el 100% de la quota de participació.

4.3 .- CRITERIS D´ADJUDICACIÓ

Ateses les circumstàncies descrites en l´apartat anterior, resulta igualment innecessari establir criteris d´adjudicació.

(8)

5.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ

Resulta innecessari establir cap Compte de Liquidació, ni provisional ni definitiu, atès que la única càrrega per part del Polígon d'Actuació a fer efectiva és la cessió de la part de la finca única destinada a Sistemes, la qual es verifica mitjançant la present Reparcel·lació, en la qual no hi ha cost de projectes de planejament ni de gestió urbanístics a liquidar en haver estat ja pagats pel promotor, ni tampoc hi han conceptes indemnitzatoris a satisfer tractant-se de propietari únic.

Es constata també que no hi han càrregues de cap altra cessió de qualsevol naturalesa ni tampoc d'execució d'obres d'urbanització a suportar.

(9)
(10)

REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON D´ACTUACIÓ URBANÍSTICA “ESPAI LLIURE AL CARRER DE L´ARBOÇ” A BLANES

RELACIÓ D’INTERESSATS EN L’EXPEDIENT

La relació d’interessats en l’expedient es ressenya ordenada en referència a les finques aportades, indicant-se, a més de llur identificació personal, el dret o interès legítim per virtut del qual ostenten la qualificació d’interessats i com a tal se’ls tindrà com a part en l’expedient.

Finca única aportada:

- Sr. Bienvenido Sánchez Pérez NIF :

- Sra. Maria Esther González Fernández NIF : Domicili :

Esposos, casats en règim de ganancials, són titulars amb caràcter ganancial del ple domini de la totalitat de la finca.

Administració cessionària sistema espais lliures

Ajuntament de Blanes CIF: P1702600F Passeig de Dintre, 29 17300 - Blanes

(11)
(12)

FINQUES APORTADES I QUOTES DE DRETS

Núm.

finca Propietari Superfície m2 Quota %

única Srs. Sánchez-González 6.043.04 100,00

Total 6.043.04 100,00

FINQUES RESULTANTS I ADJUDICACIÓ

Núm.

finca Concepte Superfície m2 Adjudicatari

1 Parcel·la única d'aprofitament

edificatori privat 1.208,62

Srs. Sánchez - González

2 Espais lliures 4.834.42 Ajuntament de

Blanes Total 6.043.04

(13)
(14)

FINCA APORTADA O D´ORÍGEN ÚNICA

Els esposos Sr. BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ, NIF , i Sra. MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, , ambdós majors d'edat, casats en

règim de ganancials, i amb domicili a , són

titulars amb caràcter ganancial del ple domini de la totalitat de la següent finca :

" Rústica : Pieza de tierra, viña, sita en término de Blanes, Paraje llamado "El Puig de Roldó" y más vulgarmente el "Mas Palou", que tiene una superfície resto de cuatro mil quinientos veinticinco metros noventa y tres decímetros cuadrados.

LINDA : por Oriente, con Ramon Ferrer Xifra, camino mediante; por Mediodia, parte con los sucesores de José Verdalet y parte con Cayetano Costas; por Poniente, con Buenaventura Algelgran; y por Tramontana, parte con Félix Cornellà y parte con Francisco Alum".

REFERENCIA CATASTRAL: Es en part la parcel·la cadastral urbana 2353513DG8125S0001RE, si bé aquesta parcel·la és errònia o incompleta doncs només comprèn una part ( 1.728 m2 ) de la total finca, atribuint la titularitat de la resta de finca a sistemes públics,

INSCRITA al Registre de la Propietat de Blanes, al foli 95, del llibre 477 de Blanes, tomo 2395, inscripció 9ª, finca registral núm. 6.

TÍTOL: Els pertany, en la forma indicada, per títol d’adjudicació, mitjançant manament judicial expedit a Santa Coloma de Farners, pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Santa Coloma de Farners, de data 25 de març de 1998.

CÀRREGUES:

1.- SERVUTUD .- Afecta a una servitud de pas segons inscripció 4ª al tomo 862, llibre 78, foli 37, de data 20 de setembre de 1920.

2.- SERVUTUD .- Afecta a una servitud de pas segons inscripció 5ª al tomo 862, llibre 78, foli 37, de data 20 de setembre de 1920.

3.- SERVUTUD .- Afecta a una servitud de pas segons inscripció 1ª al tomo 862, llibre 78, foli 37, de data 20 de setembre de 1920.

(15)

CANCEL.LACIÓ DE CÀRREGUES

Com s'ha vist, la finca aportada o d'orígen única registral núm. 6 es troba gravada amb tres servituds de pas que consten en les inscripcions 1ª, 4ª, i 5ª de la finca, totes elles de data 20 de setembre de 1920.

Al respecte es formulen les següents consideracions :

1ª ) .- Com s'observa del seu número d'immatriculació ( finca registral núm. 6 ), l'origen de la finca és remot, i en aquell origen aquesta finca era considerablement més extensa, de la que en va procedir la gran part de la urbanització "Residencial Blanes" en la que avui es troba l'actual resto de finca.

En aquest sentit, les servituds establertes l'any 1920 físicament no es referien ni es localitzaven en l’indret residual on avui se situa el resto de finca actual, ni en ell, òbviament, existeix actualment cap signe aparent de servitud practicable o practicada ni el més mínim indici.

2ª ) .- Tal com hem dit, de la registral 6 procedeix la gran part de la urbanització "Residencial Blanes", amb la seva xarxa viària pública existent i entregada a l'ús públic general des de fa molts anys, de forma que aquesta ha substituït funcionalment les referides servituds de tal manera que des de qualsevol punt dels que fossin els predis dominants de procedència es pot avui fer efectiu el pas objecte de les servituds a través de la xarxa viària pública existent.

3ª ) .- Igualment circumscrit a la resta de finca matriu registral 6 avui existent és predicable la mateixa consideració anterior, de tal forma que des de qualsevol punt de finca tercera és possible accedir a qualsevol altre punt de finca tercera sense passar per aquell resto de finca de predi servent, essent practicable el recorregut a través de la vialitat pública a la que afronta o a través de l´espai lliure de domini i ús públic que el circumda.

4ª ) .- Així mateix, les càrregues de servituds de pas de referència resulten incompatibles amb l'ordenació urbanística i així es declara expressament en el present projecte de Reparcel·lació, sense que procedeixi l'establiment de cap indemnització als seus titulars per tal com s'ha produït la substitució funcional i satisfacció igualment de

(16)

les facultats de pas a través de la vialitat pública de la Urbanització "Residencial Blanes", avui d'ús públic general.

Per la qual cosa, i d'acord amb l'art. 11.1 del R-Decret 1093/1997 de 4 de juliol pel que s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística, se sol·licita expressament la cancel·lació de les càrregues de servituds de pas objecte de les inscripcions 1ª, 4ª, i 5ª de la matriu registral núm. 6, finca única d'origen de la present Reparcel·lació.

(17)

EXCÉS DE CABUDA

La cabuda de la present finca única aportada, que en el Registre de la Propietat consta de “cuatro mil quinientos veinticinco metros novena y tres decímetres cuadrados” (4.525,93 m2), resulta ser en realitat de sis mil quaranta-tres metres amb quatre decímetres quadrats ( 6.043.04 m2 ), segons aixecament topogràfic de la finca verificat per al present Projecte de Reparcel·lació, sol·licitant-se, en conseqüència, la inscripció registral de l´excés de cabuda de 1.517.11 m2 corresponent al diferencial entre la superfície real i la inscrita.

Complementàriament, i per major justificació, podem afegir que :

A ) .- Per una banda, és de veure que es tracta d´una finca molt antiga (la registral núm. 6 de Blanes), de la que l´actual cabuda registral deriva i és el “resto” després de múltiples segregacions en l´historial registral i, per tant, aquesta cabuda actual és resultat per diferència aritmètica i procedeix de la superfície inicial inscrita en el seu origen des de la seva immatriculació en el segle XIX, per la qual cosa resulta gens insòlita i inevitable la discordança entre la cabuda real i la que consta registral, així com la necessitat de la seva adequació.

B ) .- Per altra banda, fer constar que el resto de finca topografiat i que ofereix la superfície real de 6.043.04 m2 llinda bé amb via pública (Nord), bé amb terrenys/espais lliures de propietat municipal (part Est i part Oest), bé amb riera (Sud), bé amb solars urbans edificats, tancats i consolidats (part Est i part Oest), tots els quals llindars, bé públics bé definits i consolidats amb signes aparents, no ofereixen cap controvèrsia o indefinició ni en la delimitació de la propietat ni en la definició de la base topogràfica a partir de la que s´ha obtingut la cabuda real.

Per tot el qual, a l´empara de l´art. 8.1 del RD 1093/1997, de 4 de juliol, de normes complementàries al Reglament Hipotecari sobre inscripció en el Registre de la Propietat d´actes de naturalesa urbanística, se sol·licita la inscripció registral de l´excés de cabuda expressat de 1.517.11 m2, quedant la finca inscrita amb una superfície total de sis mil quaranta-tres metres amb quatre decímetres quadrats (6.043.04 m2).

(18)

SEGREGACIÓ

De la finca matriu anterior, registral 6, una vegada inscrit l´excés de cabuda, se segrega perquè formi finca nova i independent i constitueixi la finca resultant núm. 2 de la present reparcel·lació, la següent porció:

"Urbana : porció de terreny situada en el carrer de l'Arboç de la urbanització "Residencial Blanes", terme municipal de Blanes, destinada a espais lliures de domini públic i ús públic. De figura irregular, sensiblement de trapezi en la seva part majoritària, i orientada est-oest, té una superfície total de quatre mil vuit-cents trenta-quatre metres amb quaranta-dos decímetres quadrats ( 4.834.42 m2 ).

LLINDA : Pel Nord, front, part en façana al carrer de situació i part amb el llindar posterior de la parcel·la del carrer de l'Arboç núm. 9b (resto de finca matriu); pel Sud, al fons, amb sòl no urbanitzable mitjançant riera; per l'Est, esquerra entrant, part amb parcel·la del carrer de l'Arboç núm. 9 i part amb espai lliure públic municipal; i a l'Oest, dreta entrant, la major part amb parcel·la del carrer de l'Arboç núm. 9b (resta de finca matriu) resseguint-ne els llindars lateral i posterior d'aquesta, i al final amb espai lliure públic municipal."

(19)

RESTA DE FINCA MATRIU

Després de la segregació practicada, la resta de finca matriu registral 6 queda reduïda en la proporció de superfície segregada i descrita en els següents termes; passant a constituir la finca resultant núm. 1 de la present reparcel·lació:

"Urbana : solar sense edificar situat al carrer de l´Arboç nom. 9b de la urbanització "Residencial Blanes", terme municipal de Blanes, de figura sensiblement trapezoïdal, amb una superfície de mil dos-cents vuit metres amb seixanta-dos decímetres quadrats ( 1.208,62 m2 ).

LLINDA : Pel front, Nord, en façana al carrer de situació; dreta entrant, Oest, amb parcel·la núm. 11 del mateix carrer; i esquerra entrant, Est, i al fons, Sud, amb espai lliure públic municipal."

CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens.

Es fa constar que no procedeix l'establiment de cap afecció urbanística al pagament de saldo de liquidació atès que una vegada practicada la cessió que es verifica en la present reparcel·lació, la resta de finca matriu no es troba subjecta a cap altra càrrega urbanística a suportar. Per la raó anterior, i per ser la finca única d'aprofitament privat resultant de la present reparcel·lació, tampoc procedeix l'assignació de quota de participació en el Polígon d'Actuació.

(20)

ADJUDICACIÓ

Per virtut del que s'estableix en la legislació urbanística i d'acord amb el R-Decret 1093/1997 de 4 de juliol, i en compliment del present projecte de Reparcel·lació, S´ADJUDICA A L´AJUNTAMENT DE BLANES, a títol de cessió urbanística obligatòria i gratuïta per reparcel·lació, la finca segregada destinada a espais lliures públics.

L´Administració adjudicatària s´identifica amb les següents dades : Ajuntament de Blanes CIF: P1702600F Passeig de Dintre, 29 17300 - Blanes Blanes, maig de 2014 L’arquitecte La Propietat

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS Col·legiat al COAC amb el núm. 9066-2

(21)

V.- ANNEXES REGISTRALS I CADASTRALS FINCA D’ORIGEN ÚNICA

1.- NOTA SIMPLE INFORMARIVA REGISTRAL DE LA FINCA 2.- PLÀNOL CADASTRAL DE SITUACIÓ

(22)

(23)

(24)
(25)
(26)

VI.- PLÀNOLS

1.- SITUACIÓ

2.- TOPOGRÀFIC

3.- ORDENACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL EN EL POUM. Escala 1:1000 3.- ORDENACIÓ URBANÍSTICA ACTUAL EN EL POUM. Escala 1:2000 5.- DELIMITACIÓ I INFORMACIÓ. FINQUES APORTADES

6.- ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES

(27)

EXPEDIENT

SITUACIÓ DIBUIXAT

ESCALA

carrer de l'Arboç, nº 9b urbanització "Residencial Blanes"

17300 BLANES ARQUITECTE

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS, SCP. c/ Montserrat, 10-1er. telf. 972 332 970

17300 BLANES. Girona -PROMOTORS

BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA "ESPAI LLIURE AL CARRER DE L'ARBOÇ"

A BLANES

GI-553/2-BL

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

01

SITUACIÓ

SÒL OBJECTE DE PROJECTE Maig - 2014

(28)

EXPEDIENT

SITUACIÓ DIBUIXAT

ESCALA

carrer de l'Arboç, nº 9b urbanització "Residencial Blanes"

17300 BLANES ARQUITECTE

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS, SCP. c/ Montserrat, 10-1er. telf. 972 332 970

17300 BLANES. Girona -PROMOTORS

BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA "ESPAI LLIURE AL CARRER DE L'ARBOÇ"

A BLANES E = 1/1000

GI-553/2-BL

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

02

TOPOGRÀFIC

c o b e rt c o b e rt c o b e rt p o rx o 8 18 1 3 12 7 9 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 11411 5 116 117 118 119 120 121 122 123 12 4 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 145 14 6 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 160 132 6 7 ,4 7 6 4 ,3 6 6 2 ,6 3 5 7 ,5 4 5 7 ,2 0 6 4 ,7 9 6 2 ,8 0 5 7 ,8 3 5 5 ,5 1 5 4 ,5 9 6 2 ,0 2 5 5 ,3 8 5 4 ,1 6 4 0 ,1 9 4 0 ,2 0 4 0 ,2 6 4 0 ,5 5 4 0 ,7 6 4 3 ,6 2 4 6 ,6 6 5 0 ,6 3 5 0 ,5 2 5 0 ,3 7 4 5 ,6 6 4 5 ,6 6 4 6 ,7 8 4 2 ,6 1 3 7 ,3 8 3 7 ,3 0 3 5 ,5 0 40 55 6 0 ,9 7 5 1 ,9 1 35 Car rer de l' Arb oç Carrer de l'ArbMaig - 2014

(29)

03

EXPEDIENT SITUACIÓ DIBUIXAT ESCALA carrer de l'Arboç, nº 9b urbanització "Residencial Blanes"

17300 BLANES ARQUITECTE

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS, SCP. c/ Montserrat, 10-1er. telf. 972 332 970

17300 BLANES. Girona -PROMOTORS

BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA "ESPAI LLIURE AL CARRER DE L'ARBOÇ"

A BLANES

E = 1/1000

GI-553/2-BL

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

Maig - 2014 ORDENACIÓ URBANÍSTICA

(30)

Maig - 2014

04

EXPEDIENT SITUACIÓ DIBUIXAT ESCALA carrer de l'Arboç, nº 9b urbanització "Residencial Blanes"

17300 BLANES ARQUITECTE

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS, SCP. c/ Montserrat, 10-1er. telf. 972 332 970

17300 BLANES. Girona -PROMOTORS

BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA "ESPAI LLIURE AL CARRER DE L'ARBOÇ"

A BLANES

GI-553/2-BL

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ E = 1/2000 ORDENACIÓ URBANÍSTICA EN EL POUM

(31)

FINCA ÚNICA APORTADA

Srs. Sánchez-González

sup. = 6043,04 m2

6043,04 6043,04 14 1

05

DELIMITACIÓ I INFORMACIÓ (FINQUES APORTADES) POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA "ESPAI LLIURE AL CARRER DE L'ARBOÇ"

A BLANES PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ EXPEDIENT SITUACIÓ DIBUIXAT ESCALA carrer de l'Arboç, nº 9b urbanització "Residencial Blanes"

17300 BLANES

GI-553/2-BL

E = 1/500

ARQUITECTE

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS, SCP. c/ Montserrat, 10-1er. telf. 972 332 970

17300 BLANES. Girona -PROMOTORS

BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

FINQUES APORTADES I QUOTES DE DRETS Srs. Sánchez-Gonzàlez Total 100,00 100,00 Superfície (m2) única Quota (%) Núm. finca Propietari

67,47

64,36

62,63

57,54

57,20

64,79

62,80

57,83

55,51

54,59

62,02

55,38

54,16

40,19

40,20

40,26

40,55

40,76

43,62

46,66

50,63

50,52

50,37

45,66

45,66

46,78

42,61

37,38

37,30

35,50

40

55

60,97

51,91

35

Carrer d

e l'Arbo

ç

cobert

cobert

cobert

porxo

8

1

8

1

3

1

2

7

9

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 515 15 6 15 7 16 0 13 2 10566 1 10563 2 10545 3 0519 4 10410 5 021 6 10209 7 10176 8 10148 9 1 17 10 10088 11 10051 12 10031 3 10013 14 998 15 99 35 16 98 98 17 0 18 97 41 9 77 20 7 68 21 97 92 22 97 72 3 97 53 24 97 33 5 97 30 26 97 31 7 7 47 28 97 87 29 89 30 98 77 31 94 32 007 33 10054 4 10092 35 0125 36 10212 37 1 323 38 10536 39 10556 40 10476 41 10380 42 1 30 43 1 04 44 10042 45 10025 6 999 47 98 81 48 98 14 49 97 93 50 7 66 51 97 59 52 97 31 53 97 41 54 97 87 5 97 51 6 97 42 57 10011 58 98 51 59 97 10 0 95 00 1 93 30 2 90 92 63 88 33 64 67 65 86 29 66 86 44 67 63 68 1 288 69 10458 0 8 70 71 97 90 72 97 60 73 97 30 74 97 23 75 97 28 76 0638 77 1 6 78 10679 79 10724 80 10648 81 97 37 2 0977 83 10957 84 161 85 10835 86 10906 87 10640 88 10811 89 10836 0 080 91 1063 10679 93 10877 94 0574 95 10575 96 10568 97 10131 98

C

ar

re

r d

e

l'A

rb

Maig - 2014

(32)

47,

79

44,5

5

38

,5

2

21,13

2,9

1

FINCA ADJUDICADA nº 2

Ajuntament de Blanes

sup. = 4834,42 m2

4834,42 6043,04

06

ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA "ESPAI LLIURE AL CARRER DE L'ARBOÇ"

A BLANES PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ EXPEDIENT SITUACIÓ DIBUIXAT ESCALA carrer de l'Arboç, nº 9b urbanització "Residencial Blanes"

17300 BLANES

GI-553/2-BL

E = 1/500

ARQUITECTE

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS, SCP. c/ Montserrat, 10-1er. telf. 972 332 970

17300 BLANES. Girona -PROMOTORS

BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Total 2 Ajuntament de Blanes Parcel·la única d'aprofitament edificatori privat Superfície (m2) Srs Sánchez-Gonzàlez Espais lliures FINQUES RESULTANTS I ADJUDICACIÓ Núm. finca Adjudicatari 1208,62 1 Concepte

67,47

64,36

62,63

57,54

57,20

64,79

62,80

57,83

55,51

54,59

62,02

55,38

54,16

40,19

40,20

40,26

40,55

40,76

43,62

46,66

50,63

50,52

50,37

45,66

45,66

46,78

42,61

37,38

37,30

35,50

40

55

60,97

51,91

35

Carrer d

e l'Arbo

ç

cobert

cobert

cobert

porxo

8

1

8

1

3

1

2

7

9

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 515 15 6 15 7 16 0 13 2 10566 1 10563 2 10545 3 0519 4 10410 5 021 6 10209 7 10176 8 10148 9 1 17 10 10088 11 10051 12 10031 3 10013 14 998 15 99 35 16 98 98 17 0 18 97 41 9 77 20 7 68 21 97 92 22 97 72 3 97 53 24 97 33 5 97 30 26 97 31 7 7 47 28 97 87 29 89 30 98 77 31 94 32 007 33 10054 4 10092 35 0125 36 10212 37 1 323 38 10536 39 10556 40 10476 41 10380 42 1 30 43 1 04 44 10042 45 10025 6 999 47 98 81 48 98 14 49 97 93 50 7 66 51 97 59 52 97 31 53 97 41 54 97 87 5 97 51 6 97 42 57 10011 58 98 51 59 97 10 0 95 00 1 93 30 2 90 92 63 88 33 64 67 65 86 29 66 86 44 67 63 68 1 288 69 10458 0 8 70 71 97 90 72 97 60 73 97 30 74 97 23 75 97 28 76 0638 77 1 6 78 10679 79 10724 80 10648 81 97 37 2 0977 83 10957 84 161 85 10835 86 10906 87 10640 88 10811 89 10836 0 080 91 1063 10679 93 10877 94 0574 95 10575 96 10568 97 10131 98

C

ar

re

r d

e

l'A

rb

EII

FINCA ADJUDICADA nº 1

Srs. Sánchez-González

sup. = 1208,62 m2

8d

Maig - 2014

(33)

47,

79

44,5

5

38

,5

2

21,13

2,9

1

FINCA ÚNICA APORTADA

Srs. Sánchez-González

sup. = 6043,04 m2

07

POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA "ESPAI LLIURE AL CARRER DE L'ARBOÇ"

A BLANES PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ SUPERPOSICIÓ PLÀNOLS FINQUES APORTADES I ADJUDICADES EXPEDIENT SITUACIÓ DIBUIXAT ESCALA carrer de l'Arboç, nº 9b urbanització "Residencial Blanes"

17300 BLANES

E = 1/500

ARQUITECTE

JAUME MOLLFULLEDA I COSTAS, SCP. c/ Montserrat, 10-1er. telf. 972 332 970

17300 BLANES. Girona -PROMOTORS

BIENVENIDO SÁNCHEZ PÉREZ MARIA ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Total 2 Ajuntament de Blanes Parcel·la única d'aprofitament edificatori privat Superfície (m2) Srs Sánchez-Gonzàlez Espais lliures FINQUES RESULTANTS I ADJUDICACIÓ Núm. finca Adjudicatari 1208,62 1 Concepte FINQUES APORTADES I QUOTES DE DRETS Srs. Sánchez-Gonzàlez Total 100,00 100,00 Superfície (m2) única Quota (%) Núm. finca Propietari 6043,04 6043,04 4834,42 6043,04

67,47

64,36

62,63

57,54

57,20

64,79

62,80

57,83

55,51

54,59

62,02

55,38

54,16

40,19

40,20

40,26

40,55

40,76

43,62

46,66

50,63

50,52

50,37

45,66

45,66

46,78

42,61

37,38

37,30

35,50

40

55

60,97

51,91

35

Carrer d

e l'Arbo

ç

cobert

cobert

cobert

porxo

8

1

8

1

3

1

2

7

9

10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 515 15 6 15 7 16 0 13 2 105.66 1 105.63 2 105.45 3 105.19 4 104.10 5 102.61 6 102.09 7 101.76 8 101.48 9 101.17 10 100.88 11 100.51 12 100.31 13 100.13 14 99.88 15 99.35 16 98.98 17 97.90 18 97.41 19 97.57 20 97.68 21 97.92 22 97.72 23 97.53 24 97.33 25 97.30 26 97.31 27 97.47 28 97.87 29 98.29 30 98.77 31 99.54 32 100.27 33 100.54 34 100.92 35 101.25 36 102.12 37 103.23 38 105.36 39 105.56 40 104.76 41 103.80 42 103.30 43 100.84 44 100.42 45 100.25 46 99.69 47 98.81 48 98.14 49 97.93 50 97.66 51 97.59 52 97.31 53 97.41 54 97.87 55 97.51 56 97.42 57 100.11 58 98.51 59 97.10 60 95.00 61 93.30 62 90.92 63 88.33 64 86.77 65 86.29 66 86.44 67 86.83 68 102.88 69 104.58 70 98.70 71 97.90 72 97.60 73 97.30 74 97.23 75 97.28 76 106.38 77 106.45 78 106.79 79 107.24 80 106.48 81 97.37 82 109.77 83 109.57 84 109.61 85 108.35 86 109.06 87 106.40 88 108.11 89 108.36 90 108.70 91 106.63 92 106.79 93 108.77 94 105.74 95 105.75 96 105.68 97 101.31 98

C

ar

re

r d

e

l'A

rb

FINCA ADJUDICADA nº 1

Srs. Sánchez-González

sup. = 1208,62 m2

8d

FINCA ADJUDICADA nº 2

Ajuntament de Blanes

sup. = 4834,42 m2

EII

GI-553/2-BL

Maig - 2014

Figure

Updating...

References

Related subjects :