MEMORIA DE OBXECTIVOS PARA O ANO 2007

Texto completo

(1)

F

F

u

u

n

n

d

d

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

P

P

ú

ú

b

b

l

l

i

i

c

c

a

a

U

U

r

r

x

x

e

e

n

n

c

c

i

i

a

a

s

s

S

S

a

a

n

n

i

i

t

t

a

a

r

r

i

i

a

a

s

s

d

d

e

e

G

G

a

a

l

l

i

i

c

c

i

i

a

a

0

0

6

6

1

1

(2)
(3)

MEMORIA DE OBXECTIVOS PARA O ANO 2007

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 proxecta para o ano 2007 a incorporación de novos servizos, así como o desenvolvemento e potenciación dos servizos xa existentes. Ao respecto, compre enumerar os seguintes obxectivos como prioritarios, dada a súa relevancia social:

1. Potenciar o Plan de Facilitación Extrahospitalaria da Anxioplastia Primaria en toda a comunidade, incorporándoo aos hospitales comarcais. Asimesmo, continuar en colaboración co SERGAS na recollida e automatización do rexistro de datos centralizado, co obxectivo final de levar a cabo unha evaluación da eficacia do sistema o máis obxectiva posible.

2. Incorporar ao Sistema de Xestión de Flotas (consistente nun sistema

de localización de unidades móbiles baseado en tecnoloxía GPS) un navegador en todas as unidades móbiles do 061. O obxectivo non é outro que conseguir o acortamento dos tempos da asistencia, o que suporía a mellora da RTSU do 061 de Galicia.

3. Continuar co proxecto de electrocardiografía trans-telefónica, que permitirá a interpretación dos electrocardiogramas realizados polos técnicos de transporte sanitario das ambulancias asistenciais da rede de transporte sanitario urxente do 061 por persoal facultativo da Central de Coordinación, unha vez valorada a súa efectividade na implantación inicial do mesmo.

4. Mellora da integración co SERGAS a nivel de aplicacións; continuación dunha liña de traballo que comezou coa integración a nivel de sistemas e posteriormente a nivel de aplicacións, desenvolvendo unha interfaz cos servizos web de tarxeta sanitaria, posibilitando a lectura da

(4)

tarxeta sanitaria no sistema integrado co localizador GPS das unidades móbiles.

5. Potenciar o Plan de Catástrofes da FPUS-061, mediante a difusión e

desenrolo do mesmo. É importante neste senso a colaboración con todas as institucións implicadas na xestión das catástrofes, mediante a realización de simulacros. Outro aspectos importantes son: o subministro de material de farmacia e funxible necesario para realizar a asistencia a accidentes de múltiples nos PACS e a colaboración no asesoramento e formación dos profesionais dos mesmos.

6. Impulsar a implantación paulatina dun modelo centralizado para a oferta de cita previa en Atención Primaria de Galicia. Este modelo tería uns claros beneficios en termos de eficacia e calidade, tanto para a Administración como para os cidadáns.

7. Difundir o Programa Alerta-Escolar nos centros de saúde da comunidade, así como, obviamente, en tódolos colexios de ensino obrigatorio. Trátase de garantir a atención médica inmediata aos nenos con patoloxías crónicas.

8. Desenvolver plenamente o Programa Alerta-Pediatría, en colaboración

coa UCI Pediátrica do CHUS. O obxectivo é mellorar a asistencia sanitaria a aqueles pacientes pediátricos que precisan de soporte tecnolóxico domiciliario.

9. Desenrolar o Programa Acougo, en colaboración con tódolos profesionais implicados na atención aos doentes psiquiátricos, ademáis de garantir unha intervención inmediata nos casos de emerxencia.

(5)

10. Reforzar os procedementos de actuación para a Central 061 en colaboración coas unidades de ictus, servizos de urxencias e neuroloxía dos hospitais e de atención primaria. O obxectivo aquí é acurtar o tempo de chegada ao hospital, así como o diagnóstico e tratamento precoz deste tipo de pacientes.

11. Consolidación do Programa de Asistencia a Detidos. Trátase dun procedemento de actuación conxunta coa Policía Nacional, de Atención Primaria máis a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. O obxectivo fundamental é acurtar os tempos de espera dos detidos nos Centros de Atención Primaria; xa sexa no horario de atención ordinaria ou no período de atención continuada.

12. Difundir as Guías de Actuación de Coordinación entre os profesionais sanitarios externos do 061, fde xeito que o seu seguimento se achegue ao 100% entre os profesionais sanitarios dependentes do SERGAS.

13. Proseguir no desenvolvemento do Sistema de Información de Análise Complexo (SIAC), iniciado no ano 2004.

14. Manter e ampliar en todas as unidades docentes da Comunidade das rotacións dos residentes de terceiro ano de medicina familiar e comunitaria polas ambulancias medicalizadas e a Central de Coordinación da Fundación, continuando cos residentes das unidades docentes de Ourense, Lugo, Vigo e Pontevedra e iniciar a rotación dos residentes das unidades docentes de A Coruña, Ferrol e Santiago.

15. Implantar en organismos non sanitarios Desfibriladores Externos Semiautomáticos (DESA), coa finalidade de mellorar a supervivencia de paradas atendidas polo 061. Mantemento dos rexistros e valoración adecuada das actuacións realizadas con DESA non sanitarios,

(6)

supervisando ou impartindo a formación necesaria para o seu correcto uso.

16. Actualizar o Programa de Desfibrilación Externa Semiautomática (DESA), coa aplicación dos novos protocolos e a inclusión das indicacións do seu uso en nenos de 1 a 8 anos.

17. Insistir no desenvolvemento de novos proxectos segundo o modelo EFQM, realizando o seguimento e a avaliación dos proxectos xa implantados.

(7)

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061 Miles de euros

DEBE HABER

REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS AUMENTO DAS EXISTENCIAS

APROVISIONAMENTOS 26.600 VENDAS NETAS 3.930

GASTOS DE PERSOAL 10.603 Vendas nacionais 0

Soldos e salarios 7.846 Exportacións 0

Seguridade Social a cargo da empresa 2.757 Prestación de servicios 3.930

Indemnizacións 0 INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN 350

Contribucións a sist. complementarios de pensións 0 Alugueiros 0

Outros 0 Outros 350

AMORTIZACIÓNS 150 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 20

Do inmobilizado material 55 Dividendos 0

Do inmobilizado inmaterial 95 Xuros 18

De gastos de establecemento 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais 0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO 0 Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes 0

Outros 0

VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO 90 Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados 2

Variación das provisións de existencias 0 SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN 34.468

Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables 90 Da Comunidade Autónoma 34.423

Variacións outras provisións de tráfico 0 Doutros Entes Públicos (con detalle) 0

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.315 Doutros (especificar) 45

Servicios exteriores 1.315 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO 0

Impostos sobre beneficios 0 INGRESOS ORDINARIOS 38.768

Outros tributos 0 PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

Outros gastos de xestión corrente 0

Dotación ó fondo de reversión 0

GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 10

De obrigas e bonos 0

De préstamos e créditos 0

Por descontos de efectos comerciais 0

Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais 0 Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes 0

Outros 10

Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados 0

VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS 0

A longo prazo 0

A curto prazo 0

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0

GASTOS ORDINARIOS 38.768

BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS -34.468 +BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0

+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA 0

-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION 34.468

(8)

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE CAPITAL

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061 Miles de euros ORIXE DE APLICACIÓN FONDOS DE FONDOS RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 238 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS 0 Cash-flow actividades ordinarias 238 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS 0 Amortizacións 150 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS 0 Provisións netas de explotación (debe-haber) 90 Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital 0 Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados -2 Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos 0 Resultado ordinario antes de subvencións -34.468

Subvencións netas á explotación 34.468 ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 131 Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) 0 Inmobilizado material 36 Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) 0 Terreos e construccións 0 Gastos e ingresos extraordinarios 0 Instalacións técnicas e maquinaria 0 APORTACIÓNS DE CAPITAL 0

Da Comunidade Autónoma 0 Outras instalacións, utensilios e mobiliario 0 Doutros entes públicos 0 Anticipos e inmobilizacións materiais en curso 0 De sociedades públicas 0 Outro inmobilizado material 36 Doutros (especificar) 0 Inmobilizado inmaterial 95 SUBVENCIONS DE CAPITAL 0 Gastos de investigación e desenvolvemento 0 Da Comunidade Autónoma 0 Propiedade industrial 0 Doutros entes públicos 0 Fondo de comercio, dereitos de traspaso 0 Doutros (especificar) 0 Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 95 OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO 0

Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Inmobilizado financeiro 0 Préstamos doutros entes públicos 0 Empresas do Grupo 0 Crédito oficial 0

Empréstitos e outros pasivos análogos 0 Empresas asociadas 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos de empresas asociadas 0 ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS

Préstamos doutras empresas 0 REDUCCIÓN DE CAPITAL

Acredores a longo prazo das Administracións públicas 0 DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 0 Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas 0 A Comunidade Autónoma 0 ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO 0 A outros entes públicos 0 Inmobilizado material 0 A sociedades públicas 0 Inmobilizado inmaterial 0

Alleamento inmobilizado financeiro 0 A outras (especificar) 0 Empresas do grupo 0 CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA 0 Empresas asociadas 0 Préstamos da Comunidade Autónoma 0 Outros investimentos financeiros 0 Préstamos doutros entes públicos 0 ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial 0 CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos 0 DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS 0 Préstamos de empresas do grupo 0 Empresas do grupo 0 Préstamos de empresas asociadas 0 Empresas asociadas 0 Doutras débedas 0 Outros investimentos financeiros 0 De provedores de inmobilizado e outros 0 TOTAL ORIXES 238 TOTAL APLICACIÓNS 131 DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 107O.K.

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA

-Aumento das existencias 0

-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos 0

-Aumento debedores excepto Admóns.públicas 0

-Aumento debedores das Admóns.públicas 0

-Aumento contas financeiras 107

-Aumento axuste pola periodificación de activos 0

ACTIVO CIRCULANTE 107 -Reducción das existencias 0

-Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas 0

-Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas 0

-Aumento axuste pola periodificación de pasivos 0

’ PASIVO CIRCULANTE 0 VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 107

(9)

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061 Miles de euros

ACTIVO 2.005 2.006 2.007 ?FM 07/06

Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos 0 0 0

Gastos de establecemento 0 0 0

Inmobilizado inmaterial neto 136 78 78

Inmobilizado material neto 277 303 284

Provisións do inmobilizado non financeiro 0 0 0

Inmobilizado financeiro neto 4 4 4

Accións propias 0 0 0

Gastos para distribuir en varios exercicios 0 0 0

Accionistas por desembolsos esixidos 0 0 0

Existencias 1 1 1

Debedores ordinarios 3.625 3.625 3.625 0

Debedores administracións públicas 2 2 2 0

Contas financeiras 2.444 2.580 2.687 107

Axustes por periodificación 11 11 11

TOTAL ACTIVO 6.500 6.604 6.692

PASIVO 2.005 2.006 2.007

Fondos propios 583 583 583

Subvencións en capital 6 3 1

Diferencias positivas de cambio 0 0 0

Outros ingresos para distribuir en varios exercicios 0 0 0

Provisións para riscos e gastos 244 244 244

Acredores a longo prazo 0

Acredores a curto prazo, ordinarios 4.818 4.818 4.818 0

Acredores a corto prazo, administracións públicas 517 517 517 0

Provisións para operacións de tráfico 317 424 514 90

Axustes por periodificación 15 15 15

(10)

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007 CADRO DE FINANCIAMENTO

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061 Miles de euros

2.005 2.006 2.007

Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) -27.825 -30.044 -34.230

Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS -246 0 0

Existencias 0 0

Debedores excepto Administracións Públicas 354 0 0

Axustes pola periodificación de activos -5 0 0

Accionistas polos desembolsos esixidos 0 0 0

Debedores das administracións públicas -4 0 0

Acredores de administracións públicas 23 0 0

Acredores excepto administracións públicas -640 0 0

Axustes por periodificación pasivos 26 0 0

Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS -27.579 -30.044 -34.230

Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS 28.276 30.295 34.468

Contribucións de capital 0 0 0

Subvencións en capital 0 0 0

Subvencións á explotación 28.276 30.295 34.468

Outros ingresos para distribuir en varios exercicios 0 0 0

Financiamento alleo a longo prazo 0 0 0

Alleamento de inmobilizado 0 0 0

Alleamento de accións propias 0 0 0

Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras 0 0 0

Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS 697 251 238

Menos : DOTACIÓNS -48 -115 -131

Accionistas por desembolsos non esixidos 0 0 0

Gastos de establecemento e formalización de debedas 0 0 0

Imobilizado material 47 100 36

Inmobilizado inmaterial 1 15 95

Inmobilizado financeiro 0 0 0

Adquisición de accións propias 0 0 0

Reducción de capital 0 0 0

Dividendos e outros repartos de beneficios 0 0 0

Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo 0 0 0

Provisións para riscos e gastos 0 0 0

Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS 649 136 107

Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) 1.795 2.444 2.580

(11)

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA-061 Miles de euros

2.005 2.006 2.007

Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación 3.864 4.067 4.280

Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso 0 0

Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado 0 0 0

Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN 3.864 4.067 4.280

Menos : Aprovisionamentos 21.009 22.500 26.600

Menos : Gastos externos e de explotación 1.346 1.262 1.315

Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA -18.491 -19.695 -23.635

Menos : Outros gastos 0 0 0

Menos : Gastos de persoal 9.394 10.356 10.603

Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN -27.885 -30.051 -34.238

Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado 138 147 150

Menos : Dotacións ó fondo de reversión 0 0 0

Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico 156 107 90

Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN -28.179 -30.305 -34.478

Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados 28 20 20

Menos : Gastos financeiros 6 10 10

Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras 0 0 0

Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS -28.157 -30.295 -34.468 O.K.

Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais -14 0

Menos : Variación das Provisións do inmobilizado 0 0

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS -28.171 -30.295 -34.468

Máis : Subvencións netas á explotación 28.276 30.295 34.468

Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 105 0 0

Menos : Impostos sobre sociedades e outros 0 0 0

(12)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :