Convocar un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d infermer/a. de Salut, d acord amb les bases següents.

19  Download (0)

Full text

(1)

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2009, de la Direcció Gene-

ral de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d’infermer/a d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenci- ana de Salut. [2009/10106]

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la dirección general de Recursos Humanos, por la que se convoca con- curso de traslados para cubrir diversas plazas de enferme- ra/o de instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/10106]

A l’empara del que disposa el Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari al Servici d’Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.

Fent ús de la competència delegada per l’article 1.3.3 de la Reso- lució de 19 de febrer de 2009, del director gerent de l’Agència Valen- ciana de Salut, per la qual es publica la delegació de competències en matèria de gestió de personal de l’Agència Valenciana de Salut, resolc

Convocar un concurs de trasllats per a cobrir diverses places d’in- fermer/a d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut, d’acord amb les bases següents.

1. Normes generals

Es convoquen per a proveir-les per un concurs de trasllats les places vacants d’infermer/a d’institucions sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut que s’especifiquen en l’annex I.

El concurs es regix per estes bases i pel que disposa el capítol IV del Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, que aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Places de Personal Esta- tutari al Servici d’Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.

El barem de mèrits que figura en l’annex II s’aplica d’acord amb l’Orde de 12 de febrer de 2007, del conseller de Sanitat (Diari Ofi- cial de la Comunitat Valenciana d’01.03.2007), per la qual aprova el barem de mèrits que s’aplica en els concursos de trasllats per a la pro- visió de places de personal estatutari al servici d’institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.

2. Participants a) Obligatoris

El personal estatutari fix que haja obtingut el reingrés a una plaça de la categoria objecte d’esta convocatòria amb caràcter provisional està obligat a participar en este concurs de trasllats.

b) Voluntaris

Pot participar voluntàriament en este concurs de trasllats el perso- nal estatutari fix amb nomenament en propietat en la categoria en què es concursa, siga quin siga el servici de salut de què depenga.

Requisits del personal fix per a ser admés en el concurs:

a) El personal en actiu o amb reserva de plaça ha d’haver pres pos- sessió de la plaça actual o de la que té reservada almenys un any abans de la data en què acabe el termini de presentació de les sol·licituds per a participar en este concurs. En el cas que l’aspirant haja obtingut una destinació per mitjà del procediment de redistribució d’efectius, no s’exigix este requisit.

b) El personal que estiga en una situació diferent de la d’actiu i sense reserva de plaça ha de tindre els requisits necessaris per al rein- grés al servici actiu l’últim dia del termini de presentació de les sol- licituds.

Els requisits exigits per a participar en este concurs s’han de man- tindre al llarg de tot el procés, és a dir, fins al moment de la presa de possessió en la plaça de nova adjudicació.

3. Sol·licituds

Cada concursant ha d’omplir un sobre de participació, que inclou la instància i la sol·licitud de places, necessàriament segons els models facilitats en les unitats de registre especificades a continuació. També han d’omplir l’autobarem, d’acord amb l’annex III.

Al amparo de lo dispuesto en el Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el Reglamento de selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana.

En virtud de la competencia delegada por el artículo 1.3.3. de la Resolución de 19 de febrero de 2009, del director gerente de la Agen- cia Valenciana de Salud, por la que se publica la delegación de compe- tencias en materia de gestión de personal de la Agencia Valenciana de Salud, resuelvo:

Convocar concurso de traslados para cubrir diversas plazas de enfermera/o de instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud de acuerdo con las siguientes bases:

1. Normas generales

Se convocan para su provisión, por concurso de traslados, las pla- zas vacantes de enfermera/o de instituciones sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud, que se especifican en el anexo I.

El concurso se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en el capítulo IV del Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se aprueba el Reglamento de selección y provi- sión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sani- tarias de la Generalitat Valenciana.

El baremo de méritos que figura en el anexo II es el aplicable de conformidad con la Orden de 12 de febrero de 2007, del conseller de Sanidad (DOCV de 01.03.2007), por la que se aprueba el baremo de méritos de aplicación a los concursos de traslados para la provisión de plazas de Personal Estatutario al Servicio de Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana.

2. Participantes A) Obligatorios.

El personal estatutario fijo que hubiera obtenido su reingreso a una plaza de la categoría objeto de la presente convocatoria con carácter provisional, está obligado a participar en el presente concurso de tras- lados.

B) Voluntarios.

Podrá participar voluntariamente en este concurso de traslados el personal estatutario fijo con nombramiento en propiedad en la cate- goría a la que se concursa, cualquiera que sea el Servicio de Salud del que dependa.

Requisitos del personal fijo para ser admitido en el concurso:

a) El personal en activo o con reserva de plaza deberá haber toma- do posesión de su plaza actual o de la que tiene reservada al menos un año antes de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para participar en el presente concurso. En el caso de que el aspirante haya obtenido destino mediante el procedimiento de redis- tribución de efectivos no será exigible dicho requisito.

b) El personal en situación distinta a la de activo y sin reserva de plaza, deberá reunir los requisitos necesarios para su reingreso al ser- vicio activo el último día del plazo de presentación de solicitudes.

Los requisitos exigidos para participar en este concurso deberán mantenerse a lo largo de todo el proceso, es decir, hasta el momento de la toma de posesión en la plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes

Cada concursante deberá rellenar un sobre de participación que

incluye la instancia y la solicitud de plazas, ajustándose necesariamen-

te a los modelos facilitados en las unidades de registro especificadas

a continuación. Asimismo, deberán rellenar autobaremo conforme al

anexo III.

(2)

Els documents, adreçats al director general de Recursos Humans i ben omplits, es poden presentar en les unitats de registre de les depen- dències administratives següents:

03001 Alacant: c/ de Girona, núm. 26.

03801 Alcoi: plaça d’Espanya, núm. 2.

12001 Castelló de la Plana: c/ Hort dels Corders, núm. 12.

46008 València: Gran Via de Ferran el Catòlic, núm. 74.

O per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. S’advertix que en tots els fulls ha de figurar el segell del registre, i n’ha de quedar l’original en poder de l’administra- ció i una còpia en poder de la persona interessada com a justificant.

El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si l’últim dia del termini és inhà- bil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Durant el termini de presentació de les sol·licituds, els concursants poden retirar-les o modificar-les per mitjà d’una nova instància, que anul·la totalment les anteriors.

Una vegada acabat el termini de presentació de les sol·licituds, i fins a la finalització del termini per a formular reclamacions contra la resolució provisional del concurs, els concursants poden desistir de la sol·licitud. Per a això, han de presentar el desistiment davant del mateix òrgan a què han adreçat la sol·licitud inicial.

Els concursants en situació de reingrés provisional que desistis- quen de la participació en el concurs de trasllats seran declarats d’ofici en la situació d’excedència voluntària des del moment en què cessen en la plaça.

La consignació de dades falses o inexactes en la instància, o en la documentació aportada pels aspirants, comporta l’exclusió del con- curs i la nul·litat de la plaça adjudicada, si és el cas, sense perjuí de les mesures legals que corresponguen.

L’adreça que figura en la instància es considera l’única vàlida per a notificacions. Són responsabilitat exclusiva del concursant tant les errades en consignar-la com comunicar a esta Direcció General de Recursos Humans qualsevol canvi del domicili.

4. Documentació

Dins del sobre, junt amb la instància, la sol·licitud de places i l’au- tobarem, tots els concursants han d’aportar una fotocòpia compulsada dels documents següents:

a) El Document Nacional d’Identitat.

b) El nomenament de personal fix en la categoria a què concursen, si és el cas.

c) Qualsevol altre nomenament del qual pretenguen fer valdre els servicis prestats segons el barem.

d) Un certificat dels servicis prestats, que expresse la categoria, expedit per la direcció de la institució que corresponga.

e) Els diplomes o certificats de cursos i altres mèrits recollits en el barem.

f) Els certificats o diplomes expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

g) Els concursants que es troben en situació de servici actiu o amb reserva de plaça han d’aportar, a més, una fotocòpia compulsada de la diligència de presa de possessió de l’última plaça exercida en propie- tat. h) Els concursants en situació d’excedència han d’aportar, a més, una fotocòpia compulsada de la resolució d’excedència.

i) Els concursants en situació de reingrés al servici actiu amb caràcter provisional han d’aportar, a més, una fotocòpia compulsada de la resolució de reingrés al servici actiu amb caràcter provisional.

j) Els concursants procedents d’una redistribució d’efectius han de presentar una fotocòpia compulsada de la resolució que acredite l’ob- tenció de l’última plaça exercida amb destinació definitiva.

El còmput de temps dels servicis prestats a què es referix el barem finalitza el dia de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Tots els altres mèrits es tenen en compte fins a l’últim dia del termini de presentació de les sol·licituds.

Los documentos, dirigidos al director general de Recursos Huma- nos y debidamente cumplimentados, se podrán presentar en las unida- des de registro de las siguientes dependencias administrativas:

03001 Alicante: C/ Gerona, nº 26.

03801 Alcoi: Plaza de España, nº 2.

12001 Castellón: C/ Huerto Sogueros, nº 12.

46008 Valencia: Gran Vía Fernando el Católico, nº 74.

O mediante cualquiera de las formas previstas en la Ley de Régi- men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndose que en todas las hojas deberá figurar el sello de Registro, quedando el original en poder de la admi- nistración y una copia en poder de los interesados como justificante.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Durante el plazo de presentación de solicitudes los concursantes podrán retirar o modificar las mismas mediante una nueva instancia, que anulará totalmente las anteriores.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y hasta la finalización del plazo para formular reclamaciones contra la resolu- ción provisional del concurso, los concursantes podrán desistir de su solicitud, presentándola ante el mismo órgano al que dirigieron la soli- citud inicial.

Los concursantes en situación de reingreso provisional que desis- tieren de su participación en el concurso de traslados serán declarados de oficio en la situación de excedencia voluntaria desde el momento en que se efectúe su cese en la plaza.

La consignación de datos falsos o inexactos en la instancia, o en la documentación aportada por los aspirantes, conllevará la exclusión del concurso y/o nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio de las medidas legales que corresponda.

El domicilio que figure en la instancia se considera el único váli- do a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación a esta dirección general de Recursos Humanos de cual- quier cambio de dicho domicilio.

4. Documentación

Dentro del sobre, junto con la instancia, la solicitud de plazas y el autobaremo, todos los concursantes deberán aportar fotocopia compul- sada de los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad.

b) Nombramiento de personal fijo en la categoría a la que se con- cursa, en su caso.

c) Cualquier otro nombramiento del que se pretendan hacer valer los servicios prestados según el baremo.

d) Certificado de los servicios prestados, con expresión de la cate- goría, expedida por la Dirección de la Institución que corresponda.

e) Diplomas o certificados de cursos y otros méritos recogidos en el baremo.

f) Certificados o diplomas expedidos u homologados por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano.

g) Los concursantes que se encuentren en situación de servicio activo o con reserva de plaza deberán aportar, además, fotocopia com- pulsada de la diligencia de toma de posesión de la última plaza desem- peñada en propiedad.

h) Los concursantes en situación de excedencia deberán aportar, además, fotocopia compulsada de la resolución de excedencia.

i) Los concursantes en situación de reingreso al servicio activo con carácter provisional deberán aportar, además, fotocopia compulsada de la resolución de reingreso al servicio activo con carácter provisional.

j) Los concursantes procedentes de redistribución de efectivos deberán presentar fotocopia compulsada de la resolución que acredite la obtención de la última plaza desempeñada con destino definitivo.

El cómputo de tiempo de servicios prestados a que se refiere el

baremo finalizará el día de la publicación de la presente convocatoria

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Todos los demás méri-

tos se tendrán en cuenta hasta el último día del plazo de presentación

de solicitudes.

(3)

La comissió de valoració, que només pot valorar la documentació ben acreditada i aportada dins del termini i de la forma escaient, pot demanar-ne qualsevol aclariment. Quan el requeriment no siga atés no serà valorat el mèrit corresponent. La comissió de valoració pot també sol·licitar als aspirants una còpia traduïda dels documents presentats quan estiguen redactats en idiomes diferents dels oficials a la Comuni- tat Valenciana.

Es desestimen, sense cap més tràmit, els documents que contenen alguna esmena, ratllada o raspadura, si no està salvada amb una signa- tura.

Si, en qualsevol moment del procés del concurs, arriba a conei- xement de la comissió de valoració que algun dels aspirants no té tots els requisits exigits, ha de requerir-li’n l’acreditació. Si no l’acredita en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del reque- riment, la comissió de valoració ha de fer una proposta d’exclusió de l’aspirant al director general de Recursos Humans, el qual, després de les verificacions oportunes, ha de dictar una resolució motivada que excloga l’aspirant del concurs. Es pot impugnar esta resolució de la forma establida en la base 9.

5. Comissió de valoració

La comissió de valoració és l’òrgan col·legiat que té com a missió l’avaluació dels mèrits del personal concursant i, en general, l’execu- ció d’esta convocatòria. L’he de resoldre d’acord amb el que disposen la convocatòria i la resta de normes que s’apliquen. Les resolucions de la comissió de valoració vinculen la comissió mateixa i l’administra- ció. La comissió de valoració té la consideració d’òrgan col·legiat de l’administració i, com a tal, està sotmesa a les normes que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis- tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i a més els membres estan sotmesos a les causes d’abstenció i recusació previstes en esta llei. Els nomena el director general de Recursos Humans.

Els integrants de la comissió de valoració, el nombre dels quals ha de ser, com a mínim, de cinc membres i els suplents respectius, inclo- sos president i secretari, han de ser personal fix de les administraci- ons públiques, que pertanga a un grup de titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball convocats, i la meitat més un dels membres, almenys, ha de tindre una titulació corresponent a l’àrea de coneixement dels llocs convocats.

6. Resolució del concurs

El personal que participe en este concurs pot sol·licitar el centre o centres que considere convenient entre els oferits en l’annex i els cen- tres no oferits que els interessen, per al cas que puguen ser adjudicats per resultes, sense perjuí del que hi ha establit per al personal que es trobe en reingrés provisional.

El personal que es trobe en situació de reingrés provisional ha de sol·licitar totes les places oferides de la mateixa modalitat (o Primària o Especialitzada) corresponents al seu departament de salut. No obs- tant això, estos concursants en situació de reingrés provisional poden també sol·licitar, a més de les del departament propi, qualsevol altra de les oferides i en l’orde que estimen oportú.

Les places s’adjudiquen als concursants d’acord amb l’orde de puntuació, segons el barem de mèrits que figura com a annex II d’esta convocatòria.

Acabat el termini de presentació de les sol·licituds, a la vista de les places sol·licitades pels concursants i segons l’orde final aconse- guit, la comissió de valoració ha d’aprovar la resolució provisional del concurs, que s’ha de fer pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Ha de figurar en esta resolució, si és el cas, el personal exclòs, amb la indicació de la causa d’exclusió.

Les persones interessades disposen del termini de quinze dies hàbils comptador des de l’endemà d’esta publicació per a formular reclamacions contra la resolució provisional.

Les reclamacions formulades contra la resolució provisional es rebutgen o s’admeten per mitjà de la resolució definitiva, que ha d’aprovar el director general de Recursos Humans i s’ha de publicar

La comisión de valoración, que sólo podrá valorar la documen- tación debidamente acreditada y aportada en tiempo y forma, podrá requerir cualquier aclaración sobre la misma. Cuando el requerimiento no sea atendido no será valorado el mérito correspondiente. La comi- sión de valoración podrá asimismo solicitar a los aspirantes copia tra- ducida de los documentos presentados cuando éstos estén redactados en idiomas distintos a los oficiales en la Comunidad Valenciana.

Serán desestimados, sin más trámite, los documentos que con- tengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, siempre que no se encuentren salvados bajo firma.

Si en cualquier momento del proceso de concurso llega a conoci- miento de la comisión de valoración que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos, deberá requerirle la acre- ditación de tales requisitos. Si los mismos no fueran acreditados en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación del reque- rimiento, la comisión de valoración realizará propuesta de exclusión del mismo al director general de Recursos Humanos quien, previa las verificaciones oportunas, dictará resolución motivada excluyendo al aspirante del concurso. Dicha resolución podrá ser impugnada en la forma establecida en la base 9.

5. Comisión de valoración

La comisión de valoración es el órgano colegiado que tiene como misión la evaluación de los méritos del personal concursante y en general la ejecución de la presente convocatoria, resolviendo con arre- glo a lo dispuesto en la convocatoria y demás normas de aplicación.

Las resoluciones de la comisión de valoración vinculan a la misma y a la administración.

La comisión de valoración tendrá la consideración de órgano cole- giado de la administración y, como tal, estará sometida a las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí- dico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra- tivo Común, y asimismo sus miembros estarán sometidos a las causas de abstención y recusación previstas en la citada Ley, siendo nombra- dos por el director general de Recursos Humanos.

Los integrantes de la comisión de valoración, cuyo número será, como mínimo, de cinco miembros y sus respectivos suplentes, inclui- do Presidente y Secretario, deberán ser personal fijo de las administra- ciones públicas, que pertenezca a un grupo de titulación igual o supe- rior a la requerida para los puestos de trabajo convocados y, al menos, la mitad más uno de sus miembros deberá tener una titulación corres- pondiente al área de conocimientos de los puestos convocados.

6. Resolución del concurso

El personal que participe en este concurso podrá solicitar el centro o centros que considere conveniente de entre los ofertados en el anexo y aquellos centros no ofertados que les interesen, para el caso de que pudieran ser adjudicados por resultas, sin perjuicio de lo establecido para el personal que se encuentre en reingreso provisional.

El personal que se encuentre en reingreso provisional deberá soli- citar todas las plazas ofertadas de su misma modalidad (o primaria o especializada) correspondientes a su departamento de Salud. No obs- tante, estos concursantes en situación de reingreso provisional podrán también solicitar, además de las de su propio departamento, cualquiera otra de las ofertadas y en el orden que estimen oportuno.

Las plazas serán adjudicadas a los concursantes de acuerdo con el orden de puntuación, en aplicación del baremo de méritos que figura como anexo II a esta convocatoria.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a la vista de las plazas solicitadas por los concursantes y según el orden final alcan- zado, la comisión de valoración aprobará la resolución provisional del concurso, que se hará pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En esta resolución figurará, en su caso, el personal exclui- do, con indicación de las causas de exclusión.

Los interesados dispondrán del plazo de quince días hábiles a con- tar desde el día siguiente a esta publicación para formular reclamacio- nes contra la resolución provisional.

Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional

serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva,

que se aprobará por el director general de Recursos Humanos y se

(4)

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i també en els taulers d’anuncis dels Servicis Centrals i de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat com a informació.

La publicació de la resolució definitiva servix de notificació a les persones interessades. Des d’esta publicació comencen els terminis establits perquè els organismes afectats efectuen les actuacions admi- nistratives que pertoquen.

No es pot renunciar a les destinacions adjudicades, llevat que la renúncia estiga motivada per l’obtenció d’una plaça per la resolució d’un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra admi- nistració pública.

7. Presa de possessió

Com que es fa l’adjudicació pel procediment de resultes, els con- cursants que pertanguen a institucions sanitàries de l’Agència Valen- ciana de Salut i obtinguen una plaça han de cessar en la seua plaça bàsica l’endemà de la publicació de la resolució definitiva del concurs.

La presa de possessió de la nova plaça s’ha d’efectuar dins dels tres dies següents al cessament, si la plaça és de la mateixa localitat en què exercixen; en el termini de cinc dies, si és de distinta localitat i del mateix departament de salut o d’un de limítrof; en el termini de deu dies si pertany a una localitat diferent i un departament no limítrof, o en el termini d’un mes, si pertany a un altre servici de salut.

El termini de la presa de possessió s’inicia quan finalitze el permís o llicència que, si és el cas, haja sigut concedit a la persona interessa- da, llevat que per causes justificades s’acorde suspendre’l.

En el cas que l’adjudicació de la plaça comporte el reingrés al ser- vici actiu de personal excedent, el termini de la presa de possessió és d’un mes, comptador des de la publicació de la resolució definitiva del concurs.

Excepte en el cas del paràgraf anterior, el termini de presa de pos- sessió i, si és el cas, la pròrroga, té la consideració de servici actiu, i se’n perceben els havers amb càrrec a la plaça de destinació.

S’entén que sol·licita l’excedència voluntària per interés particular com a personal estatutari, i se’l declara en esta situació, el personal que no s’incorpore a la destinació obtinguda com a conseqüència de la resolució del concurs de trasllats dins dels terminis establits o de les pròrrogues que se’n faça legalment o reglamentàriament. No obstant això, si hi ha causes prou justificades, apreciades així després d’haver escoltat la persona interessada, es pot deixar sense efecte esta situació.

En este cas, la persona interessada ha d’incorporar-se a la nova desti- nació tan prompte com desapareguen les causes que en el seu moment ho hagen impedit.

Els concursants que no obtinguen plaça en este concurs es mante- nen en la situació i la destinació que tenen, llevat dels reingressats pro- visionals que, sempre que hagen sol·licitat totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de Salut, poden optar per obtindre una nova destinació provisional en alguna de les places que queden vacants una vegada resolt el concurs, o per passar a la situació d’excedència voluntària. No obstant això, estos concursants en situació de reingrés provisional poden també sol·licitar, a més de les del seu propi departament, qualsevol altra de les oferides i en l’or- de que estimen oportú. Si una persona en esta situació no hi participa, o no resulta adjudicatària, no havent sol·licitat totes les places convo- cades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de Salut, se l’ha de declarar d’ofici en situació d’excedència voluntària, i hi ha de romandre almenys dos anys abans de poder sol·licitar una altra vega- da el reingrés provisional o per a participar en un concurs de trasllats posterior.

8. Publicitat

Excepte en els casos en què expressament es determine el contra- ri, les publicacions de les actuacions relatives a la convocatòria es fan en el tauler d’anuncis de la seu central de la Conselleria de Sanitat i els terminis corresponents compten a partir de la data de la diligèn- cia d’exposició en el tauler d’anuncis de l’acte en qüestió. No obs- tant això, i només com a informació als concursants, se n’han d’en-

publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, así como en los tablones de anuncios de los servicios centrales de la conselleria de Sanidad y de sus direcciones territoriales, a efectos informativos.

La publicación de la resolución definitiva servirá de notificación a los interesados, iniciándose desde esta publicación los plazos esta- blecidos para que los organismos afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en virtud de la reso- lución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por otra administración pública.

7. Toma de posesión

Al realizarse la adjudicación por el procedimiento de resultas, los concursantes que pertenezcan a instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud y obtengan plaza deberán cesar en su plaza básica al día siguiente de la publicación de la resolución definitiva del con- curso.

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes al del cese, si la plaza es de la misma locali- dad que la que desempeñan; en el plazo de cinco días, si es de distinta localidad y del mismo departamento de Salud o departamento limítro- fe; en el plazo de diez días si pertenece a distinta localidad y depar- tamento no limítrofe, o en el plazo de un mes, si pertenece a distinto Servicio de Salud.

El plazo posesorio se iniciará cuando finalice el permiso o licencia que, en su caso, haya sido concedido al interesado, salvo que por cau- sas justificadas se acuerde suspender su disfrute.

En el caso que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo de personal excedente, el plazo de toma de posesión será de un mes, a contar desde la publicación de la resolución definiti- va del concurso.

Excepto en el caso del párrafo anterior, el plazo de toma de pose- sión y, en su caso, la prórroga del mismo, tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés par- ticular como personal estatutario, siendo declarado en tal situación, el personal que no se incorpore al destino obtenido como consecuencia de la resolución del concurso de traslados dentro de los plazos estable- cidos o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente procedan. No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efec- to dicha situación. En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto desaparezcan las causas que en su momento lo impidieron.

Los concursantes que no obtengan plaza en este concurso se man- tendrán en la situación y destino que ostentan, con excepción de los reingresados provisionales que, siempre que hayan solicitado todas las plazas convocadas de su misma modalidad en su departamento de Salud, podrán optar por obtener nuevo destino provisional en alguna de las plazas que queden vacantes una vez resuelto el concurso, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria. No obstante, estos con- cursantes en situación de reingreso provisional podrán también soli- citar, además de las de su propio departamento, cualquiera otra de las ofrecidas y en el orden que estimen oportuno. Su no participación, o no haber resultado adjudicatario, no habiendo solicitado todas las pla- zas convocadas de su misma modalidad en su departamento de Salud, ocasionará ser declarado de oficio en situación de excedencia volun- taria, debiendo permanecer en la misma al menos dos años antes de poder solicitar nuevo reingreso provisional o a efectos de su participa- ción en ulterior concurso de traslados.

8. Publicidad

Salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario, las

publicaciones de las diferentes actuaciones relativas a la convocatoria

se realizarán en el tablón de anuncios de la sede central de la conse-

lleria de Sanidad, contando los correspondientes plazos a partir de la

fecha de la diligencia de exposición en el citado tablón de anuncios

del acto en cuestión. No obstante, y a los exclusivos efectos de infor-

(5)

viar còpies a les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat a Alacant, Castelló i València i a la Gerència d’Alcoi, i s’ha de publicar en la pàgina web de la conselleria de Sanitat (www.san.gva.es). La comissió de valoració pot determinar la conveniència d’utilitzar altres mitjans només com a informació.

9. Recursos

Esta convocatòria, les bases i tots els actes administratius que dicte en el procés el director general de Recursos Humans els poden impug- nar les persones interessades per mitjà de la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, en el termini de dos mesos, comptador a partir de la publicació de l’acte recorregut, d’acord amb el que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis- tratiu Comú, i també els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I potestativament poden interposar-hi un recurs de reposició, en el ter- mini d’un mes, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, tot això sense perjuí que hom utilitze qualsevol altre recurs que estime convenient per al seu dret.

València, 17 d’agost de 2009.– El director general de Recursos Humans: José Cano Pascual.

mación a los concursantes, se remitirán copias de tales publicaciones a las direcciones territoriales de la conselleria de Sanidad en Alican- te, Castellón y Valencia y gerencia de Alcoy y en la página web de la conselleria de Sanidad (www.san.gva.es). La comisión de valoración podrá determinar la conveniencia de utilizar otros medios a los exclu- sivos efectos de información.

9. Recursos

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati- vos sean dictados en su ejecución por el director general de Recur- sos Humanos podrán ser impugnados por los interesados mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Valencia, en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación del acto recurrido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio- nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potestativamente podrán interponer el recurso de reposición, en el plazo de un mes, de confor- midad con los artículos 116 y 117 de la referida Ley 30/92. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otro recurso que para su dere- cho estime conveniente.

Valencia, 17 de agosto de 2009.– El director general de Recursos Humanos: José Cano Pascual.

ANNEX I PLACES

CATEGORIA: INFERMER/A

CODI CENTRE DE TREBALL MUNICIPI QUANTITAT

CENTRE DE TRANSFUSIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

2355 CENTRE DE TRANSFUSIONS D’ALACANT (EQUIP MÒBIL) ALACANT 5

967 CENTRE DE TRANSFUSIONS DE VALÈNCIA (EQUIP MÒBIL) VALÈNCIA 7

DEPARTAMENT DE VINARÒS

5 CENTRE DE SALUT DE BENICARLÓ BENICARLÓ 1

29 CENTRE DE SALUT DE VINARÒS VINARÒS 3

660 CONSULTORI AUXILIAR D’ALCALÀ DE XIVERT – ALCOSSEBRE ALCALÀ DE XIVERT 1

7 CONSULTORI AUXILIAR DE PENÍSCOLA PENÍSCOLA 1

1500 HOSPITAL COMARCAL DE VINARÒS VINARÒS 37

DEPARTAMENT DE CASTELLÓ

40 CENTRE DE SALUT D’ALMASSORA ALMASSORA 1

44 CENTRE DE SALUT DE BENICÀSSIM BENICÀSSIM 2

63 CENTRE DE SALUT DE CASTELLÓ DE LA PLANA CASALDUC CASTELLÓ DE LA PLANA 2 2824 CENTRE DE SALUT DE CASTELLÓ DE LA PLANA FERRAN EL CATÒLIC CASTELLÓ DE LA PLANA 6 202 CENTRE DE SALUT DE CASTELLÓ DE LA PLANA GRAN VIA CASTELLÓ DE LA PLANA 1 657 CENTRE DE SALUT DE CASTELLÓ DE LA PLANA PALLETER CASTELLÓ DE LA PLANA 5 57 CENTRE DE SALUT DE CASTELLÓ DE LA PLANA PINTOR SOROLLA CASTELLÓ DE LA PLANA 2

37 CENTRE DE SALUT DE L’ALCORA L’ALCORA 1

2803 CENTRE DE SALUT MENTAL CASTELLÓ DE LA PLANA EL GRAU CASTELLÓ DE LA PLANA 2 2802 CENTRE SANITARI INTEGRAT CASTELLÓ DE LA PLANA EL GRAU CASTELLÓ DE LA PLANA 4

46 CONSULTORI AUXILIAR D’ORPESA ORPESA 2

102 CONSULTORI AUXILIAR DE TÍRIG TÍRIG 1

60 CONSULTORI DE CASTELLÓ DE LA PLANA 9 D’OCTUBRE CASTELLÓ DE LA PLANA 1

56 CONSULTORI DE CASTELLÓ DE LA PLANA CASTÀLIA CASTELLÓ DE LA PLANA 2

64 CONSULTORI DE CASTELLÓ DE LA PLANA EL GRAU CASTELLÓ DE LA PLANA 2

96 CONSULTORI DE VILAFRANCA VILAFRANCA 1

1503 HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓ I CENTRE D’ESPECIALITATS CASTELLÓ DE LA PLANA 129 DEPARTAMENT DE LA PLANA

50 CENTRE DE SALUT DE BETXÍ BETXÍ 1

51 CENTRE DE SALUT DE BORRIANA BORRIANA 3

93 CENTRE DE SALUT DE LA VALL D’UIXÓ 1 LA VALL D’UIXÓ 1

(6)

98 CENTRE DE SALUT DE VILA-REAL BÒVILA VILA-REAL 1

99 CENTRE DE SALUT DE VILA-REAL CARINYENA VILA-REAL 2

2486 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL DE VILA-REAL VILA-REAL 1

52 CONSULTORI AUXILIAR D’ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO 1

613 CONSULTORI AUXILIAR DE BORRIANA EL PORT BURRIANA 1

76 CONSULTORI AUXILIAR DE MONCOFA MONCOFA 1

1501 HOSPITAL DE LA PLANA I CENTRE D’ESPECIALITATS VILA-REAL 55

DEPARTAMENT DE SAGUNT

105 CENTRE DE SALUT D’ALMENARA ALMENARA 1

118 CENTRE DE SALUT DE PUÇOL PUÇOL 3

120 CENTRE DE SALUT DEL PORT DE SAGUNT SAGUNT 4

130 CENTRE DE SALUT DE VIVER VIVER 1

2478 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL DE SAGUNT SAGUNT 1

119 CONSULTORI AUXILIAR DE CANET D’EN BERENGUER CANET D’EN BERENGUER 3

750 CONSULTORI AUXILIAR DEL PORT DE SAGUNT EL BALADRE SAGUNT 1

117 CONSULTORI AUXILIAR DE QUARTELL QUARTELL 1

2024 CSI ALT PALÀNCIA SEGORBE 6

974 HOSPITAL DE SAGUNT I CENTRE D’ESPECIALITATS SAGUNT 25

DEPARTAMENT DE VALÈNCIA– CLÍNIC-MALVA-ROSA

1561 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE VALÈNCIA PARE PORTA VALÈNCIA 1

145 CENTRE DE SALUT D’ALMÀSSERA ALMÀSSERA 1

148 CENTRE DE SALUT DE FOIOS FOIOS 1

150 CENTRE DE SALUT DE MASSAMAGRELL MASSAMAGRELL 3

155 CENTRE DE SALUT DE MELIANA MELIANA 2

163 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA BENIMACLET VALÈNCIA 3

170 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA MALVA-ROSA VALÈNCIA 2

164 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA SALVADOR PAU VALÈNCIA 4

670 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA SERRADORA 1 VALÈNCIA 3

671 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA SERRADORA 2 VALÈNCIA 1

739 CONSULTORI AUXILIAR D’ALBORAYA LA PATACONA ALBORAYA 1

740 CONSULTORI AUXILIAR D’ALBORAYA PORT SAPLAYA ALBORAYA 1

157 CONSULTORI AUXILIAR D’ALBUIXECH ALBUIXECH 1

158 CONSULTORI AUXILIAR DE MASSALFASSAR MASSALFASSAR 1

977 HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA I CENTRE D’ESPECIALITATS VALÈNCIA 151

979 HOSPITAL LA MALVA-ROSA VALÈNCIA 4

DEPARTAMENT DE VALÈNCIA-ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA

80329 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE MONCADA MONCADA 1

2777 CENTRE DE DESINTOXICACIÓ HOSPITAL BÉTERA BÉTERA 3

174 CENTRE DE SALUT D’ADEMUZ ADEMUZ 1

179 CENTRE DE SALUT DE BENAGUASIL BENAGUASIL 1

181 CENTRE DE SALUT DE BÉTERA BÉTERA 1

185 CENTRE DE SALUT DE BURJASSOT 1 BURJASSOT 3

209 CENTRE DE SALUT DE LA POBLA DE VALLBONA LA POBLA DE VALLBONA 2

190 CENTRE DE SALUT DE L’ELIANA L’ELIANA 3

194 CENTRE DE SALUT DE LLÍRIA LLÍRIA 4

205 CENTRE DE SALUT DE MONCADA MONCADA 2

206 CENTRE DE SALUT DE PATERNA PATERNA 4

216 CENTRE DE SALUT DE VILAMARXANT VILAMARXANT 1

992 CENTRE DE SALUT MENTAL DE BURJASSOT BURJASSOT 1

2061 CENTRE DE SALUT MENTAL DE GODELLA GODELLA 1

971 CENTRE DE SALUT MENTAL DE PATERNA CLOT DE JOAN PATERNA 1

2477 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL DE VALÈNCIA HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA GODELLA 1

213 CONSULTORI AUXILIAR D’ALPUENTE ALPUENTE 1

176 CONSULTORI AUXILIAR DE CASTIELFABIB CASTIELFABIB 1

207 CONSULTORI AUXILIAR DE PATERNA LA CANYADA PATERNA 2

208 CONSULTORI AUXILIAR DE PATERNA LA COMA PATERNA 1

2737 CONSULTORI AUXILIAR DE PATERNA VALTERNA PATERNA 1

968 HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA I CENTRE D’ESPECIALITATS VALÈNCIA/BURJASSOT 67 DEPARTAMENT DE VALÈNCIA-LA FE

233 CENTRE DE SALUT DE MISLATA MISLATA 2

2548 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA CAMPANAR VALÈNCIA 9

238 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA ECONOMISTA GAY VALÈNCIA 3

242 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA SALVADOR ALLENDE VALÈNCIA 5

308 CENTRE DE SALUT VALÈNCIA BENICALAP MIQUEL SERVET VALÈNCIA 2

2498 CONSULTORI AUXILIAR DE MISLATA MISLATA 4

688 CONSULTORI AUXILIAR DE VALÈNCIA TENDETES VALÈNCIA 1

240 CONSULTORI DE VALÈNCIA BILBAO VALÈNCIA 1

90400 HOSPITAL UNIVERSITARI LA FE DE VALÈNCIA I CENTRE D’ESPECIALITATS VALÈNCIA 169

(7)

DEPARTAMENT DE REQUENA

247 CENTRE DE SALUT D’AYORA AYORA 2

267 CENTRE DE SALUT D’UTIEL UTIEL 1

253 CONSULTORI AUXILIAR DE VENTA DEL MORO VENTA DEL MORO 1

254 CONSULTORI AUXILIAR DE VILLARGORDO DEL CABRIEL VILLARGORDO DEL CABRIEL 1

263 CONSULTORI DE REQUENA REQUENA 1

972 HOSPITAL DE REQUENA REQUENA 25

DEPARTAMENT DE VALÈNCIA-HOSPITAL GENERAL

2599 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE VALÈNCIA SANT ISIDRE VALÈNCIA 1

965 CENTRE D’ESPECIALITATS D’ALDAIA ALDAIA 2

964 CENTRE D’ESPECIALITATS DE TORRENT TORRENT 3

963 CENTRE D’ESPECIALITATS DE VALÈNCIA JOAN LLORENÇ VALÈNCIA 8

271 CENTRE DE SALUT D’ALAQUÀS ALAQUÀS 2

277 CENTRE DE SALUT DE MONTSERRAT MONTSERRAT 1

279 CENTRE DE SALUT DE PAIPORTA PAIPORTA 2

281 CENTRE DE SALUT DE PICASSENT PICASSENT 1

282 CENTRE DE SALUT DE TORRENT TORRENT 3

2549 CENTRE DE SALUT DE TORRENT II TORRENT 11

286 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA NÀPOLS I SICÍLIA VALÈNCIA 1

289 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA PINTOR STOLZ VALÈNCIA 1

2595 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA SANT ISIDRE VALÈNCIA 6

290 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA MARE DE DÉU DE LA FONTSANTA VALÈNCIA 3

285 CENTRE DE SALUT DE XIRIVELLA XIRIVELLA 2

2448 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL DE VALÈNCIA PARE MANJON VALÈNCIA 1

2036 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA D’ALAQUÀS ALAQUÀS 1

2040 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE TORRENT TORRENT 1

2037 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE XIRIVELLA XIRIVELLA 1

984 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI VALÈNCIA 1

616 CONSULTORI AUXILIAR DE TORRENT EL VEDAT TORRENT 3

288 CONSULTORI DE VALÈNCIA GIL I MORTE VALÈNCIA 1

DEPARTAMENT DE VALÈNCIA DOCTOR PESET

1653 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE VALÈNCIA SANT MARCEL·LÍ VALÈNCIA 1

292 CENTRE DE SALUT D’ALBAL ALBAL 2

294 CENTRE DE SALUT D’ALCÀSSER ALCÀSSER 1

296 CENTRE DE SALUT D’ALFAFAR ALFAFAR 2

299 CENTRE DE SALUT DE CATARROJA CATARROJA 3

300 CENTRE DE SALUT DE MASSANASSA MASSANASSA 1

301 CENTRE DE SALUT DE SEDAVÍ SEDAVÍ 3

302 CENTRE DE SALUT DE SILLA SILLA 1

314 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA CASTELLAR VALÈNCIA 2

310 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA LA FONT DE SANT LLUÍS VALÈNCIA 1

307 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA ENGINYER J.BENLLOCH VALÈNCIA 1

304 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA PARE JOFRÉ VALÈNCIA 3

707 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA PLAÇA DE SEGÒVIA VALÈNCIA 1

303 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA RUSSAFA VALÈNCIA 1

312 CENTRE DE SALUT DE VALÈNCIA SANT MARCEL·LÍ VALÈNCIA 1

1650 CENTRE DE SALUT MENTAL DE VALÈNCIA SANT MARCEL·LÍ VALÈNCIA 2

1648 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE SILLA SILLA 1

309 CONSULTORI AUXILIAR DE VALÈNCIA CARRETERA D’ARTES VALÈNCIA 1

2424 CONSULTORI AUXILIAR DE VALÈNCIA LA TORRE VALÈNCIA 3

313 CONSULTORI AUXILIAR DE VALÈNCIA PINEDO VALÈNCIA 1

311 CONSULTORI DE VALÈNCIA LLUÍS OLIAG VALÈNCIA 4

953 HOSPITAL DOCTOR PESET I CENTRE D’ESPECIALITATS VALÈNCIA 69

DEPARTAMENT DE GANDIA

350 CENTRE DE SALUT DE BELLREGUARD BELLREGUARD 2

619 CENTRE DE SALUT DE GANDIA BENIOPA GANDIA 1

723 CENTRE DE SALUT DE GANDIA COREA GANDIA 2

370 CENTRE DE SALUT DE GANDIA GRAU GANDIA 1

373 CENTRE DE SALUT D’OLIVA OLIVA 1

379 CENTRE DE SALUT DE TAVERNES DE VALLDIGNA TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2

997 CENTRE DE SALUT MENTAL DE GANDIA 1 GANDIA 1

2476 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL DE GANDIA GANDIA 1

1567 CONSULTORI AUXILIAR DE GANDIA RAVAL GANDIA 1

381 CONSULTORI AUXILIAR DE SIMAT DE LA VALLDIGNA SIMAT DE LA VALLDIGNA 1

954 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA GANDIA 29

DEPARTAMENT DE XÀTIVA-ONTINYENT

956 HOSPITAL GENERAL D’ONTINYENT ONTINYENT 11

(8)

405 CENTRE DE SALUT D’ALBAIDA ALBAIDA 1

413 CENTRE DE SALUT DE BENIGÁNIM BENIGÁNIM 1

417 CENTRE DE SALUT DE CANALS CANALS 1

418 CENTRE DE SALUT DE CÀRCER CÀRCER 1

422 CENTRE DE SALUT DE CHELLA CHELLA 1

425 CENTRE DE SALUT DE ENGUERA ENGUERA 1

426 CENTRE DE SALUT DE LLUTXENT LLUTXENT 1

438 CENTRE DE SALUT DE L’OLLERIA L’OLLERIA 1

432 CENTRE DE SALUT DE MOIXENT MOIXENT 1

444 CENTRE DE SALUT DE ONTINYENT AV. ALBAIDA ONTINYENT 2

441 CENTRE DE SALUT DE ONTINYENT SANT RAFAEL ONTINYENT 1

445 CENTRE DE SALUT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN VILLANUEVA DE CASTELLÓN 2

446 CENTRE DE SALUT DE XÀTIVA XÀTIVA 5

407 CONSULTORI AUXILIAR D’AGULLENT AGULLENT 1

442 CONSULTORI AUXILIAR D’AIELO DE MALFERIT AIELO DE MALFERIT 1

958 HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS DE XÀTIVA I CENTRE D’ESPECIALITATS XÀTIVA 42 DEPARTAMENT D’ALCOI

455 CENTRE DE SALUT D’ALCOI LA FABRICA ALCOI 2

458 CENTRE DE SALUT DE BENILLOBA BENILLOBA 1

464 CENTRE DE SALUT DE CASTALLA CASTALLA 1

465 CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA COCENTAINA 2

466 CENTRE DE SALUT D’IBI IBI 2

467 CENTRE DE SALUT DE MURO DE ALCOY MURO DE ALCOY 3

1207 HOSPITAL MARE DE DÉU DELS LLIRIS D’ALCOI ALCOI 49

DEPARTAMENT DE MARINA BAIXA

474 CENTRE DE SALUT D’ALTEA ALTEA 3

617 CENTRE DE SALUT DE BENIDORM LES FOIETES BENIDORM 2

476 CENTRE DE SALUT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ CALLOSA D’EN SARRIÀ 2

481 CENTRE DE SALUT DE LA VILA JOIOSA LA VILA JOIOSA 2

473 CENTRE DE SALUT DE L’ALFÀS DEL PI L’ALFÀS DEL PI 1

2796 CONSULTORI AUXILIAR CALA DE LA VILA JOIOSA LA VILA JOIOSA 1

2795 CONSULTORI AUXILIAR D’ALTEA NUCLI ANTIC ALTEA 1

480 CONSULTORI AUXILIAR DE POLOP POLOP 1

475 CONSULTORI DE BENIDORM TOMÁS ORTUÑO BENIDORM 1

1229 HOSPITAL MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA LA VILA JOIOSA 54

DEPARTAMENT D’ALACANT-SANT JOAN D’ALACANT

624 CENTRE DE SALUT D’ALACANT CAP DE L’HORTA ALACANT 5

492 CENTRE DE SALUT DE EL CAMPELLO EL CAMPELLO 2

498 CENTRE DE SALUT DE MUTXAMEL MUTXAMEL 2

2079 CENTRE DE SALUT MENTAL D’ALACANT SANTA FAÇ ALACANT 2

2072 CENTRE DE SALUT MENTAL DE SANT JOAN D’ALACANT SANT JOAN D’ALACANT 1 631 CONSULTORI AUXILIAR D’ALACANT PLATJA DE SANT JOAN D’ALACANT ALACANT 2

2738 CONSULTORI AUXILIAR DE ELS POBLETS COVETA FUMADA EL CAMPELLO 1

486 CONSULTORI D’ALACANT PORTUGAL ALACANT 1

487 CONSULTORI D’ALACANT SANTA FAÇ ALACANT 1

1234 HOSPITAL CLÍNIC SANT JOAN D’ALACANT SANT JOAN D’ALACANT 78

DEPARTAMENT D’ELDA

1225 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES D’ELDA ELDA 1

501 CENTRE DE SALUT D’ASPE ASPE 2

504 CENTRE DE SALUT DE BIAR BIAR 1

508 CENTRE DE SALUT D’ELDA ACACIAS ELDA 2

509 CENTRE DE SALUT DE MONÒVER MONÒVER 2

510 CENTRE DE SALUT DE NOVELDA NOVELDA 2

512 CENTRE DE SALUT DE PETRER 1 PETRER 2

518 CENTRE DE SALUT DE VILLENA 2 VILLENA 3

704 CENTRE DE SALUT D’ELDA MARINA ESPAÑOLA ELDA 1

2488 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL D’ELDA ELDA 1

514 CONSULTORI AUXILIAR D’ALGUEÑA ALGUEÑA 1

511 CONSULTORI AUXILIAR DE LA ROMANA LA ROMANA 1

516 CONSULTORI AUXILIAR DE SALINAS SALINAS 1

1249 CSI VILLENA VILLENA 4

1215 HOSPITAL GENERAL D’ELDA ELDA 109

DEPARTAMENT D’ALACANT-HOSPITAL GENERAL

527 CENTRE DE SALUT D’AGOST AGOST 2

522 CENTRE DE SALUT D’ALACANT EL BAVER ALACANT 2

525 CENTRE DE SALUT D’ALACANT CIUTAT JARDÍ ALACANT 3

(9)

523 CENTRE DE SALUT D’ALACANT FLORIDA ALACANT 3

524 CENTRE DE SALUT D’ALACANT ELS ÀNGELS ALACANT 2

2425 CENTRE DE SALUT D’ALACANT PARC LO MORANT ALACANT 8

741 CENTRE DE SALUT D’ALACANT SANT BLAI ALACANT 4

2779 CENTRE DE SALUT DE CAMPOAMOR ALACANT 6

528 CENTRE DE SALUT DE MONFORTE DEL CID MONFORTE DEL CID 1

529 CENTRE DE SALUT DE SANT VICENT DEL RASPEIG I SANT VICENT DEL RASPEIG 4 779 CENTRE DE SALUT DE SANT VICENT DEL RASPEIG II SANT VICENT DEL RASPEIG 14

2077 CENTRE DE SALUT MENTAL D’ALACANT CIUTAT JARDÍ ALACANT 3

2073 CENTRE DE SALUT MENTAL D’ALACANT FLORIDA-EL BAVER ALACANT 2

2078 CENTRE DE SALUT MENTAL DE SANT VICENT DEL RASPEIG SANT VICENT DEL RASPEIG 1

521 CONSULTORI D’ALACANT POETA ZORRILLA ALACANT 1

1200 HOSPITAL GENERAL D’ALACANT I CENTRE D’ESPECIALITATS ALACANT 136

80330 UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES DE SANT VICENT DEL RASPEIG II ALACANT 1 DEPARTAMENT DE ELX-HOSPITAL GENERAL

530 CENTRE DE SALUT DE CREVILLENT CREVILLENT 4

535 CENTRE DE SALUT D’ELX ALTABIX ELX 3

2289 CENTRE DE SALUT D’ELX DOCTOR SAPENA ELX 6

531 CENTRE DE SALUT D’ELX EL TOSCAR ELX 2

691 CENTRE DE SALUT D’ELX PLA ELX 3

2908 CENTRE DE SALUT D’ELX L’ALTET ELX 4

542 CENTRE DE SALUT DE SANTA POLA SANTA POLA 2

2490 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL D’ELX II ELX 1

2296 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA D’ELX SAPENA 1 ELX 1

537 CONSULTORI AUXILIAR D’ELX JOSE Mª PEMÁN ELX 1

540 CONSULTORI AUXILIAR D’ELX PERLETA MAITINO ELX 1

539 CONSULTORI AUXILIAR D’ELX TORRELLANO ELX 1

538 CONSULTORI D’ELX SANT FERMÍ ELX 1

1219 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D’ELX ELX 180

DEPARTAMENT D’ORIHUELA

543 CENTRE DE SALUT D’ALBATERA ALBATERA 1

544 CENTRE DE SALUT D’ALMORADÍ ALMORADÍ 1

549 CENTRE DE SALUT DE CALLOSA DE SEGURA CALLOSA DE SEGURA 1

567 CENTRE DE SALUT D’ORIHUELA ÁLVAREZ DE LA RIVA ORIHUELA 1

557 CENTRE DE SALUT D’ORIHUELA PLAZA DE LA SALUD ORIHUELA 2

2686 CENTRE DE SALUT MENTAL DE CALLOSA DE SEGURA CALLOSA DE SEGURA 1

547 CONSULTORI AUXILIAR DE BENEJÚZAR BENEJÚZAR 1

554 CONSULTORI AUXILIAR DE CATRAL CATRAL 1

550 CONSULTORI AUXILIAR DE COX COX 1

633 CONSULTORI AUXILIAR DE GRANJA DE ROCAMORA GRANJA DE ROCAMORA 1

561 CONSULTORI AUXILIAR D’ORIHUELA SAN BARTOLOMÉ ORIHUELA 1

552 CONSULTORI AUXILIAR DE REDOVÁN REDOVÁN 1

1223 HOSPITAL VEGA BAJA D’ORIHUELA I CENTRE D’ESPECIALITATS ORIHUELA 140 HOSPITAL DOCTOR MOLINER

983 HOSPITAL DOCTOR MOLINER SERRA 5

HOSPITAL LA MAGDALENA DE CASTELLÓ

1502 HOSPITAL LA MAGDALENA CASTELLÓ DE LA PLANA 13

HOSPITAL LA PEDRERA

2844 HOSPITAL LA PEDRERA DÉNIA 3

HOSPITAL PARE JOFRÉ

2148 HOSPITAL PARE JOFRÉ DE VALÈNCIA VALÈNCIA 51

HOSPITAL DE SANT VICENT DEL RASPEIG

1202 HOSPITAL DE SANT VICENT DEL RASPEIG SANT VICENT DEL RASPEIG 19

TOTAL 2122

* * * * * * * * * * * * *

(10)

ANEXO I PLAZAS

CATEGORÍA: ENFERMERA/O

CÓDIGO CENTRO DE TRABAJO MUNICIPIO CANTIDAD

CENTRO DE TRANSFUSIONES COMUNIDAD VALENCIANA.

2355 CENTRO DE TRANSFUSIONES DE ALICANTE (EQUIPO MÓVIL) ALICANTE 5

967 CENTRO DE TRANSFUSIONES DE VALENCIA (EQUIPO MÓVIL) VALENCIA 7

DEPARTAMENTO DE VINAROZ

5 CENTRO DE SALUD DE BENICARLO BENICARLO 1

29 CENTRO DE SALUD DE VINAROS VINAROS 3

660 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALCALA DE XIVERT ALCOSSEBRE ALCALA DE XIVERT 1

7 CONSULTORIO AUXILIAR DE PEÑISCOLA PEÑISCOLA 1

1500 HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS VINAROS 37

DEPARTAMENTO DE CASTELLON

40 CENTRO DE SALUD DE ALMASSORA / ALMAZORA ALMAZORA 1

44 CENTRO DE SALUD DE BENICASSIM / BENICASIM BENICASIM 2

63 CENTRO DE SALUD DE CASTELLON DE LA PLANA CASALDUCH CASTELLON DE LA PLANA 2 2824 CENTRO DE SALUD DE CASTELLON DE LA PLANA FERNANDO EL CATOLICO CASTELLON DE LA PLANA 6 202 CENTRO DE SALUD DE CASTELLON DE LA PLANA GRAN VIA CASTELLON DE LA PLANA 1 657 CENTRO DE SALUD DE CASTELLON DE LA PLANA PALLETER CASTELLON DE LA PLANA 5 57 CENTRO DE SALUD DE CASTELLON DE LA PLANA PINTOR SOROLLA CASTELLON DE LA PLANA 2

37 CENTRO DE SALUD DE L’ALCORA ALCORA (L’) 1

2803 CENTRO DE SALUD MENTAL CASTELLON DE LA PLANA GRAO CASTELLON DE LA PLANA 2 2802 CENTRO SANITARIO INTEGRADO CASTELLON DE LA PLANA GRAO CASTELLON DE LA PLANA 4 46 CONSULTORIO AUXILIAR DE ORPESA DEL MAR / OROPESA DEL MAR OROPESA DEL MAR 2

102 CONSULTORIO AUXILIAR DE TIRIG TIRIG 1

60 CONSULTORIO DE CASTELLON DE LA PLANA 9 D’OCTUBRE CASTELLON DE LA PLANA 1 56 CONSULTORIO DE CASTELLON DE LA PLANA CASTALIA CASTELLON DE LA PLANA 2 64 CONSULTORIO DE CASTELLON DE LA PLANA EL GRAO CASTELLON DE LA PLANA 2 96 CONSULTORIO DE VILAFRANCA DEL CID / VILLAFRANCA DEL CID VILLAFRANCA DEL CID 1

1503 HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON Y C.E. CASTELLON DE LA PLANA 129

DEPARTAMENTO DE LA PLANA

50 CENTRO DE SALUD DE BETXI BETXI 1

51 CENTRO DE SALUD DE BURRIANA BURRIANA 3

93 CENTRO DE SALUD DE LA VALL D’UIXO 1 VALL D’UIXO (LA) 1

98 CENTRO DE SALUD DE VILA-REAL / VILLARREAL BOVILA VILA-REAL 1

99 CENTRO DE SALUD DE VILA-REAL / VILLARREAL CARINYENA VILA-REAL 2

2486 CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL DE VILA-REAL/ VILLARREAL VILA-REAL 1 52 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO 1

613 CONSULTORIO AUXILIAR DE BURRIANA PUERTO BURRIANA 1

76 CONSULTORIO AUXILIAR DE MONCOFA MONCOFA 1

1501 HOSPITAL DE LA PLANA Y C.E. VILA-REAL 55

DEPARTAMENTO DE SAGUNTO

105 CENTRO DE SALUD DE ALMENARA ALMENARA 1

118 CENTRO DE SALUD DE PUÇOL PUÇOL 3

120 CENTRO DE SALUD DE PUERTO DE SAGUNTO SAGUNTO 4

130 CENTRO DE SALUD DE VIVER VIVER 1

2478 CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL DE SAGUNT / SAGUNTO SAGUNTO 1

119 CONSULTORIO AUXILIAR DE CANET D’EN BERENGUER CANET D’EN BERENGUER 3 750 CONSULTORIO AUXILIAR DE PORT DE SAGUNT / PUERTO DE SAGUNTO EL BALADRE SAGUNTO 1

117 CONSULTORIO AUXILIAR DE QUARTELL QUARTELL 1

2024 CSI ALTO PALANCIA SEGORBE 6

974 HOSPITAL DE SAGUNT Y C.E. SAGUNTO 25

DEPARTAMENTO DE VALENCIA– CLINICO-MALVARROSA

1561 CENTRO DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE VALENCIA PADRE PORTA VALENCIA 1

145 CENTRO DE SALUD DE ALMASSERA ALMASSERA 1

148 CENTRO DE SALUD DE FOIOS FOIOS 1

150 CENTRO DE SALUD DE MASSAMAGRELL MASSAMAGRELL 3

155 CENTRO DE SALUD DE MELIANA MELIANA 2

163 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA BENIMACLET VALENCIA 3

170 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA MALVARROSA VALENCIA 2

164 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SALVADOR PAU VALENCIA 4

(11)

670 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SERRERIA 1 VALENCIA 3

671 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SERRERIA 2 VALENCIA 1

739 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALBORAYA LA PATACONA ALBORAYA 1

740 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALBORAYA PORT SAPLAYA ALBORAYA 1

157 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALBUIXECH ALBUIXECH 1

158 CONSULTORIO AUXILIAR DE MASSALFASSAR MASSALFASSAR 1

977 HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA Y C.E. VALENCIA 151

979 HOSPITAL LA MALVARROSA VALENCIA 4

DEPARTAMENTO DE VALENCIA-ARNAU DE VILANOVA-LLIRIA

80329 CENTRO DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE MONCADA MONCADA 1

2777 CENTRO DE DESINTOXICACION HOSPITAL BETERA BETERA 3

174 CENTRO DE SALUD DE ADEMUZ ADEMUZ 1

179 CENTRO DE SALUD DE BENAGUASIL BENAGUASIL 1

181 CENTRO DE SALUD DE BETERA BETERA 1

185 CENTRO DE SALUD DE BURJASSOT 1 BURJASSOT 3

209 CENTRO DE SALUD DE LA POBLA DE VALLBONA POBLA DE VALLBONA (LA) 2

190 CENTRO DE SALUD DE L’ELIANA ELIANA (L’) 3

194 CENTRO DE SALUD DE LLIRIA LLIRIA 4

205 CENTRO DE SALUD DE MONCADA MONCADA 2

206 CENTRO DE SALUD DE PATERNA PATERNA 4

216 CENTRO DE SALUD DE VILAMARXANT VILAMARXANT 1

992 CENTRO DE SALUD MENTAL DE BURJASSOT BURJASSOT 1

2061 CENTRO DE SALUD MENTAL DE GODELLA GODELLA 1

971 CENTRO DE SALUD MENTAL DE PATERNA CLOT DE JOAN PATERNA 1

2477 CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL DE VALENCIA HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA GODELLA 1

213 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALPUENTE ALPUENTE 1

176 CONSULTORIO AUXILIAR DE CASTIELFABIB CASTIELFABIB 1

207 CONSULTORIO AUXILIAR DE PATERNA LA CAÑADA PATERNA 2

208 CONSULTORIO AUXILIAR DE PATERNA LA COMA PATERNA 1

2737 CONSULTORIO AUXILIAR DE PATERNA VALTERNA PATERNA 1

968 HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA Y C.E. VALENCIA/BURJASSOT 67

DEPARTAMENTO DE VALENCIA-LA FE

233 CENTRO DE SALUD DE MISLATA MISLATA 2

2548 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA CAMPANAR VALENCIA 9

238 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA ECONOMISTA GAY VALENCIA 3

242 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SALVADOR ALLENDE VALENCIA 5

308 CENTRO DE SALUD VALENCIA BENICALAP MIGUEL SERVET VALENCIA 2

2498 CONSULTORIO AUXILIAR DE MISLATA MISLATA 4

688 CONSULTORIO AUXILIAR DE VALENCIA TENDETES VALENCIA 1

240 CONSULTORIO DE VALENCIA BILBAO VALENCIA 1

90400 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE VALENCIA Y C.E. VALENCIA 169

DEPARTAMENTO DE REQUENA

247 CENTRO DE SALUD DE AYORA AYORA 2

267 CENTRO DE SALUD DE UTIEL UTIEL 1

253 CONSULTORIO AUXILIAR DE VENTA DEL MORO VENTA DEL MORO 1

254 CONSULTORIO AUXILIAR DE VILLARGORDO DEL CABRIEL VILLARGORDO DEL CABRIEL 1

263 CONSULTORIO DE REQUENA REQUENA 1

972 HOSPITAL DE REQUENA REQUENA 25

DEPARTAMENTO DE VALENCIA-HOSPITAL GENERAL

2599 CENTRO DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE VALENCIA SAN ISIDRO VALENCIA 1

965 CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ALDAIA ALDAIA 2

964 CENTRO DE ESPECIALIDADES DE TORRENT TORRENT 3

963 CENTRO DE ESPECIALIDADES DE VALENCIA C/JUAN LLORENS VALENCIA 8

271 CENTRO DE SALUD DE ALAQUAS ALAQUAS 2

277 CENTRO DE SALUD DE MONTSERRAT MONTSERRAT 1

279 CENTRO DE SALUD DE PAIPORTA PAIPORTA 2

281 CENTRO DE SALUD DE PICASSENT PICASSENT 1

282 CENTRO DE SALUD DE TORRENT TORRENT 3

2549 CENTRO DE SALUD DE TORRENT II TORRENT 11

286 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA NAPOLES Y SICILIA VALENCIA 1

289 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA PINTOR STOLZ VALENCIA 1

2595 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SAN ISIDRO VALENCIA 6

290 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA VIRGEN DE LA FUENSANTA VALENCIA 3

285 CENTRO DE SALUD DE XIRIVELLA XIRIVELLA 2

2448 CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL DE VALENCIA PADRE MANJON VALENCIA 1

2036 CENTRO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ALAQUAS ALAQUAS 1

2040 CENTRO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE TORRENT TORRENT 1

2037 CENTRO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE XIRIVELLA XIRIVELLA 1

(12)

984 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VALENCIA 1

616 CONSULTORIO AUXILIAR DE TORRENT MONTE-VEDAT TORRENT 3

288 CONSULTORIO DE VALENCIA GIL Y MORTE VALENCIA 1

DEPARTAMENTO DE VALENCIA DR. PESET

1653 CENTRO DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE VALENCIA SAN MARCELINO VALENCIA 1

292 CENTRO DE SALUD DE ALBAL ALBAL 2

294 CENTRO DE SALUD DE ALCASSER ALCASSER 1

296 CENTRO DE SALUD DE ALFAFAR ALFAFAR 2

299 CENTRO DE SALUD DE CATARROJA CATARROJA 3

300 CENTRO DE SALUD DE MASSANASSA MASSANASSA 1

301 CENTRO DE SALUD DE SEDAVI SEDAVI 3

302 CENTRO DE SALUD DE SILLA SILLA 1

314 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA CASTELLAR VALENCIA 2

310 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA FUENTE DE SAN LUIS VALENCIA 1

307 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA ING.J.BENLLOCH VALENCIA 1

304 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA PADRE JOFRE VALENCIA 3

707 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA PLAZA SEGOVIA VALENCIA 1

303 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA RUZAFA VALENCIA 1

312 CENTRO DE SALUD DE VALENCIA SAN MARCELINO VALENCIA 1

1650 CENTRO DE SALUD MENTAL DE VALENCIA SAN MARCELINO VALENCIA 2

1648 CENTRO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE SILLA SILLA 1

309 CONSULTORIO AUXILIAR DE VALENCIA CARRETERA DE ARTES VALENCIA 1

2424 CONSULTORIO AUXILIAR DE VALENCIA LA TORRE VALENCIA 3

313 CONSULTORIO AUXILIAR DE VALENCIA PINEDO VALENCIA 1

311 CONSULTORIO DE VALENCIA LUIS OLIAG VALENCIA 4

953 HOSPITAL DOCTOR PESET Y C.E. VALENCIA 69

DEPARTAMENTO DE GANDIA

350 CENTRO DE SALUD DE BELLREGUARD BELLREGUARD 2

619 CENTRO DE SALUD DE GANDIA BENIOPA GANDIA 1

723 CENTRO DE SALUD DE GANDIA COREA GANDIA 2

370 CENTRO DE SALUD DE GANDIA GRAU GANDIA 1

373 CENTRO DE SALUD DE OLIVA OLIVA 1

379 CENTRO DE SALUD DE TAVERNES DE VALLDIGNA TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2

997 CENTRO DE SALUD MENTAL DE GANDIA 1 GANDIA 1

2476 CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL DE GANDIA GANDIA 1

1567 CONSULTORIO AUXILIAR DE GANDIA RAVAL GANDIA 1

381 CONSULTORIO AUXILIAR DE SIMAT DE LA VALLDIGNA SIMAT DE LA VALLDIGNA 1

954 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA GANDIA 29

DEPARTAMENTO DE XATIVA-ONTINYENT

956 HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ONTINYENT 11

405 CENTRO DE SALUD DE ALBAIDA ALBAIDA 1

413 CENTRO DE SALUD DE BENIGANIM BENIGANIM 1

417 CENTRO DE SALUD DE CANALS CANALS 1

418 CENTRO DE SALUD DE CARCER CARCER 1

422 CENTRO DE SALUD DE CHELLA CHELLA 1

425 CENTRO DE SALUD DE ENGUERA ENGUERA 1

426 CENTRO DE SALUD DE LLUTXENT LLUTXENT 1

438 CENTRO DE SALUD DE L’OLLERIA OLLERIA (L’) 1

432 CENTRO DE SALUD DE MOIXENT / MOGENTE MOGENTE 1

444 CENTRO DE SALUD DE ONTINYENT AVDA. ALBAIDA ONTINYENT 2

441 CENTRO DE SALUD DE ONTINYENT SAN RAFAEL ONTINYENT 1

445 CENTRO DE SALUD DE VILLANUEVA DE CASTELLON VILLANUEVA DE CASTELLON 2

446 CENTRO DE SALUD DE XATIVA XATIVA 5

407 CONSULTORIO AUXILIAR DE AGULLENT AGULLENT 1

442 CONSULTORIO AUXILIAR DE AIELO DE MALFERIT AIELO DE MALFERIT 1

958 HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA Y C.E. XATIVA 42

DEPARTAMENTO DE ALCOY

455 CENTRO DE SALUD DE ALCOI / ALCOY LA FABRICA ALCOY 2

458 CENTRO DE SALUD DE BENILLOBA BENILLOBA 1

464 CENTRO DE SALUD DE CASTALLA CASTALLA 1

465 CENTRO DE SALUD DE COCENTAINA COCENTAINA 2

466 CENTRO DE SALUD DE IBI IBI 2

467 CENTRO DE SALUD DE MURO DE ALCOY MURO DE ALCOY 3

1207 HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS DE ALCOI ALCOY 49

DEPARTAMENTO DE MARINA BAIXA

474 CENTRO DE SALUD DE ALTEA ALTEA 3

(13)

617 CENTRO DE SALUD DE BENIDORM LES FOIETES BENIDORM 2

476 CENTRO DE SALUD DE CALLOSA D’EN SARRIA CALLOSA D’EN SARRIA 2

481 CENTRO DE SALUD DE LA VILA JOIOSA / VILLAJOYOSA VILLAJOYOSA 2

473 CENTRO DE SALUD DE L’ALFAS DEL PI ALFAS DEL PI (L’) 1

2796 CONSULTORIO AUXILIAR CALA DE VILLAJOYOSA VILLAJOYOSA 1

2795 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALTEA CASCO ANTIGUO ALTEA 1

480 CONSULTORIO AUXILIAR DE POLOP POLOP 1

475 CONSULTORIO DE BENIDORM TOMAS ORTUÑO BENIDORM 1

1229 HOSPITAL MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA VILLAJOYOSA 54

DEPARTAMENTO DE ALICANTE-SAN JUAN DE ALICANTE

624 CENTRO DE SALUD DE ALACANT / ALICANTE CABO HUERTAS ALICANTE 5

492 CENTRO DE SALUD DE EL CAMPELLO CAMPELLO (EL) 2

498 CENTRO DE SALUD DE MUTXAMEL MUTXAMEL 2

2079 CENTRO DE SALUD MENTAL DE ALICANTE SANTA FAZ ALICANTE 2

2072 CENTRO DE SALUD MENTAL DE SANT JOAN D’ALACANT SANT JOAN D’ALACANT 1 631 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALICANTE PLAYA DE SANT JOAN D’ALACANT ALICANTE 2

2738 CONSULTORIO AUXILIAR DE ELS POBLETS COVETA FUMA CAMPELLO (EL) 1

486 CONSULTORIO DE ALICANTE PORTUGAL ALICANTE 1

487 CONSULTORIO DE ALICANTE SANTA FAZ ALICANTE 1

1234 HOSPITAL CLINICO SAN JUAN DE ALICANTE SANT JOAN D’ALACANT 78

DEPARTAMENTO DE ELDA

1225 CENTRO DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE ELDA ELDA 1

501 CENTRO DE SALUD DE ASPE ASPE 2

504 CENTRO DE SALUD DE BIAR BIAR 1

508 CENTRO DE SALUD DE ELDA ACACIAS ELDA 2

509 CENTRO DE SALUD DE MONOVER / MONOVAR MONOVAR 2

510 CENTRO DE SALUD DE NOVELDA NOVELDA 2

512 CENTRO DE SALUD DE PETRER 1 PETRER 2

518 CENTRO DE SALUD DE VILLENA 2 VILLENA 3

704 CENTRO DE SALUD ELDA MARINA ESPAÑOLA ELDA 1

2488 CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL DE ELDA ELDA 1

514 CONSULTORIO AUXILIAR DE ALGUEÑA ALGUEÑA 1

511 CONSULTORIO AUXILIAR DE LA ROMANA ROMANA (LA) 1

516 CONSULTORIO AUXILIAR DE SALINAS SALINAS 1

1249 CSI VILLENA VILLENA 4

1215 HOSPITAL GENERAL DE ELDA ELDA 109

DEPARTAMENTO DE ALICANTE-HOSPITAL GENERAL

527 CENTRO DE SALUD DE AGOST AGOST 2

522 CENTRO DE SALUD DE ALICANTE BABEL ALICANTE 2

525 CENTRO DE SALUD DE ALICANTE CIUDAD JARDIN ALICANTE 3

523 CENTRO DE SALUD DE ALICANTE FLORIDA ALICANTE 3

524 CENTRO DE SALUD DE ALICANTE LOS ANGELES ALICANTE 2

2425 CENTRO DE SALUD DE ALICANTE PARQUE LO MORANT ALICANTE 8

741 CENTRO DE SALUD DE ALICANTE SAN BLAS ALICANTE 4

2779 CENTRO DE SALUD DE CAMPOAMOR ALICANTE 6

528 CENTRO DE SALUD DE MONFORTE DEL CID MONFORTE DEL CID 1

529 CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE DEL RASPEIG I SAN VICENTE DEL RASPEIG 4 779 CENTRO DE SALUD DE SAN VICENTE DEL RASPEIG II SAN VICENTE DEL RASPEIG 14 2077 CENTRO DE SALUD MENTAL DE ALACANT / ALICANTE CIUDAD JARDIN ALICANTE 3 2073 CENTRO DE SALUD MENTAL DE ALACANT / ALICANTE FLORIDA-BABEL ALICANTE 2 2078 CENTRO DE SALUD MENTAL DE SAN VICENTE DEL RASPEIG SAN VICENTE DEL RASPEIG 1

521 CONSULTORIO DE ALICANTE POETA ZORRILLA ALICANTE 1

1200 HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE Y C.E. ALICANTE 136

80330 UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG II ALICANTE 1 DEPARTAMENTO DE ELCHE-HOSPITAL GENERAL

530 CENTRO DE SALUD DE CREVILLENT CREVILLENT 4

535 CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE ALTABIX ELCHE 3

2289 CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE DR. SAPENA ELCHE 6

531 CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE EL TOSCAR ELCHE 2

691 CENTRO DE SALUD DE ELX / ELCHE PLA ELCHE 3

2908 CENTRO DE SALUD DE ELX/ELCHE L’ALTET ELCHE 4

542 CENTRO DE SALUD DE SANTA POLA SANTA POLA 2

2490 CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTIL DE ELX / ELCHE II ELCHE 1

2296 CENTRO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ELX / ELCHE SAPENA 1 ELCHE 1

537 CONSULTORIO AUXILIAR DE ELX / ELCHE JOSE MªPEMAN ELCHE 1

540 CONSULTORIO AUXILIAR DE ELX / ELCHE PERLETA MAITINO ELCHE 1

539 CONSULTORIO AUXILIAR DE ELX / ELCHE TORRELLANO ELCHE 1

538 CONSULTORIO DE ELX / ELCHE SAN FERMIN ELCHE 1

Figure

Updating...

References

Related subjects :