a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Texto completo

(1)

Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 33 07006 Palma

Tel. 971 1770 05

Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un decret que aprovi el Pla de Gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla Rector d’Ús i Gestió del parc natural de s’Albufera des Grau

Mitjançant els Acords de Consell de Govern de 2 d’agost de 2013 i de 10 d'octubre de 2014 pel qual s’inicien els procediments per declarar zones especials de

conservació (ZEC) determinats llocs d’importància comunitària (LIC) de les Illes Balears i aprovar els plans o els instruments de gestió corresponents, s’inicià el procediment del Pla de gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca que inclou els LIC següents:

 La Mola i s’Albufera de Fornells ES0000232

 D’Addaia a s’Albufera ES0000233

 S’Albufera des Grau ES0000234

 De s’Albufera a la Mola ES0000235

 Punta Redona-Arenal den Castell ES5310070

 Cala en Brut ES531007

 Caleta de Binillautí ES5310072

El 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Malgrat el disposat en la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, es considera oportú fer el tràmit de consulta pública prèvia. Per això, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es posa a disposició de l’opinió pública i dels subjectes i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, la informació relacionada amb els aspectes següents:

En data de 28 de setembre de 2017 es va signar la Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inicia el procediment d’elaboració del Pla rector d’ús i gestió del Parc natural de s’Albufera des Grau

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb aquesta iniciativa, es pretén:

1. Aprovar un instrument de gestió pels llocs protegits de Xarxa Natura 2000 pels LIC: La Mola i s’Albufera de Fornells ES0000232, D’Addaia a s’Albufera

(2)

2

ES0000233 S’Albufera des Grau ES0000234, De s’Albufera a la Mola ES0000235, Punta Redona-Arenal den Castell ES5310070, Cala en Brut ES531007, Caleta de Binillautí ES5310072; i el Pla Rector d’Ús i Gestió del parc natural de s’Albufera des Grau.

Actualment aquests espais protegits LIC no disposen de cap instrument de gestió on s’estableixin mesures adequades per garantir la seva conservació, la dels seus hàbitats naturals i la de les espècies d’interès comunitari presents per a les quals es va designar l'espai com a protegit. El Pla de Gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc natural de s’Albufera des Grau, constituirà l'eina de gestió per aquests espais protegits de la Xarxa Natura 2000 i pel Parc natural.

2. Permetre que els espais de la costa est de Menorca protegits amb les figures de LIC sigui designats com a Zones d’Especial Conservació (ZEC). En aquest sentit perquè un espai protegit com a LIC pugui ser designat com a ZEC és necessari que prèviament s’aprovi un instrument de gestió per aquest LIC.

L’aprovació del Pla de Gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca, permetrà que aquests espais de la Xarxa Natura 2000, protegits amb la figura de LIC, puguin ser declarats com a ZEC.

b) La necessitat i l’oportunitat de l’aprovació

El present pla de gestió i PRUG s’elabora en compliment del marc legal europeu, estatal i autonòmic relatiu als espais naturals protegits i als espais protegits de la Xarxa Natura 2000.

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat i és el principal instrument per a la conservació de la naturalesa en la Unió Europea. L'objectiu de la Xarxa Natura 2000 és garantir la conservació, en un estat favorable, de determinats tipus d'hàbitats i espècies a les seves àrees de distribució natural, per mitjà de la designació de zones especials per a la seva protecció i conservació en virtut de dues directives europees. D’una banda, s’estableixen les Zones Especials de Conservació (ZEC) i els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) -fins a la seva transformació en ZEC- d’acord amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats). De l’altra, es designen Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) d’acord amb la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva Aus).

Les Directives Hàbitats i Aus han estat traslladades al nostre ordenament jurídic intern mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que constitueix el marc bàsic de la Xarxa Natura 2000 a Espanya.

A l’àmbit de les Illes Balears, l’Acord del Consell de Govern de dia 3 de març de 2006, va aprovar definitivament, una vegada sotmès a tràmit d’audiència i

(3)

3

informació pública, la llista de LIC aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2000, incloent en la mateixa llista els LIC: La Mola i s’Albufera de Fornells ES0000232, D’Addaia a s’Albufera ES0000233 S’Albufera des Grau ES0000234, De s’Albufera a la Mola ES0000235. Mitjançant el Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s’aprova l’ampliació de la llista de Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i es declaren més Zones d’Especial Protecció per a les aus (ZEPA) a l’àmbit de les Illes Balears, es va incorporar a la llista els LIC Punta Redona-Arenal den Castell ES5310070, Cala en Brut ES531007, Caleta de Binillautí ES5310072

Posteriorment mitjançant els Acords de Consell de Govern de 2 d’agost de 2013 i de 10 d'octubre de 2014 es van iniciar els procediments per declarar els LIC esmentats com a zones especials de conservació (ZEC) i per aprovar el pla de gestió corresponents

Els LIC objecte del present pla de gestió figuraven ja a la Llista de Llocs d'Importància Comunitària de la Regió Biogeogràfica Mediterrània, adoptada mitjançant la Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006, de conformitat amb la Directiva 92/43/CEE del Consell.

Sobre els LIC i les ZEC, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, especifica a l’article 43.3 que, una vegada aprovades o ampliades les llistes de LIC per la Comissió Europea, aquests seran declarats per les Administracions competents com a ZEC el més aviat possible i com a màxim en un termini de sis anys, juntament amb l'aprovació del corresponent pla o instrument de gestió.

En quant a les mesures de conservació a dur a terme en les ZEC, la Llei 42/2007 disposa que l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves respectives competències, fixaran les mesures de conservació necessàries, que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats naturals i de les espècies presents en tals àrees, que implicaran, entre d’altres mesures, adequats plans o instruments de gestió, específics dels llocs, o integrats en altres plans de desenvolupament, que incloguin, almenys, els objectius de conservació del lloc i les mesures apropiades per mantenir els espais en un estat de conservació favorable (art. 46.1).

Igualment, l'article 46.2 de la llei 42/2007 determina que les Administracions competents prendran les mesures apropiades, especialment amb aquests plans o instruments de gestió, per evitar als espais de la Xarxa Natura 2000 el deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que hagin motivat la designació d'aquestes àrees, en la mesura en què aquestes alteracions puguin tenir un efecte apreciable en el que respecta als objectius de la llei.

Així mateix l'article 31.5 de la llei 42/2007 estableix que:

(4)

4

S’elaboraran els Plans Rectors d’Us i Gestió, la aprovació correspondrà a l’òrgan competent de la Comunitat autònoma. Les Administracions competents en matèria urbanística informaran preceptivament aquests Plans abans de la seva aprovació. En aquests Plans, que seran periòdicament revisats, es fixaran les normes generales d’ús i gestió del Parc.

L’article 29.2 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, estableix que:

Si es solapen en un mateix lloc diferents figures d’espais protegits, les normes reguladores dels mateixos, així com els mecanismes de planificació hauran de ser coordinats per unificar-se en un únic document integrat, amb l’objecte de que els diferents règims aplicables en funció de cada categoria conformin un tot coherent. En constitueixen una excepció, els supòsits en que les diferents figures d’espais protegits corresponguin a diferents Administracions Públiques, sense perjudici de la col·laboració inter-administrativa pertinent.

Finalment la disposició addicional quarta del PORN del Parc natural de s'Albufera des Grau aprovat per Consell de Govern el 16 de Maig de 2003 (BOIB núm. 86, 26/06/2003) estableix que el PRUG s'ha d'aprovar en un termini de màxim de dos anys des de l'aprovació del PORN.

Per tant, l’aprovació del present Pla de Gestió i PRUG és un requisit legal que la comunitat autònoma ja hauria d’haver complit des del 2012, d’acord l’art. 43.1 de la Llei 42/2007, i tenint en compte la Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006, per poder declarar el LIC esmentat com a ZEC. La declaració de la ZEC es produirà al mateix temps que s’aprovi el present pla de gestió.

A més, per a poder garantir la conservació adequada de l'espai esmentat, de les seves espècies i dels hàbitats pels quals es varen designar com a LIC, és necessari disposar d’un instrument per la gestió d’aquests espais protegits, que estableixi objectius de conservació i les mesures apropiades, que s’inclouen en el present Pla. D’aquesta manera, es podrà donar compliment al requisit legal d’aprovar un instrument de gestió de l’espai establert als apartats 1 i 2 de l’art. 46 de la Llei 42/2007.

c) Els objectius de la norma

D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de Gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc natural de s’Albufera des Grau, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels LIC i ZEPA que l'integren. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquest espai, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC o com a LIC i ZEPA.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest Pla de Gestió comú d’aquests LIC permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC.

(5)

5

Finalment amb l'aprovació del Pla Rector d'ús i Gestió del Parc natural de s'Albufera des Grau es pretén regular tots aquells aspectes que el PORN preveu que s'han de regular mitjançant el PRUG així com també determinar i concretar l'estratègia de gestió del parc natural en els propers sis anys.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

L’alternativa de no aprovar un pla de gestió per els espais protegits Xarxa Natura 2000 esmentats i de no declarar aquests LIC com a ZEC, implica que estarem incomplint els preceptes esmentats de la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat (43.3, 46.1 i 46.2). Atès que aquestes obligacions deriven de la transposició de la Directiva Hàbitats a l’ordenament jurídic estatal, el fet de no aprovar el pla, ni mesures adequades per a la gestió de l'espai, i de no declarar els LIC com a ZEC, suposa també un incompliment de la Directiva Hàbitats, i pot tenir conseqüències al tractar-se d’una infracció a nivell comunitari. De fet, ja hem superat àmpliament el termini màxim de sis anys per a l’aprovació del pla de gestió establert a la Llei i a la Directiva, que es va complir a l’any 2012.

D'altre banda l'alternativa de no aprovar el PRUG del parc natural de s'Albufera des Grau, implica l'incompliment del PORN (Disposició addicional quarta) i continuar sense concretar els límits que han de garantir que les activitats que es duen a terme a l'interior del parc natural es facin sense alterar-ne els valors ambientals.

A més, el fet de que actualment no disposem de cap instrument de gestió per alguns d'aquests espais protegits de la Xarxa Natura 2000, significa que no estem adoptant totes les mesures que són necessàries per mantenir-los en un estat de conservació favorable, i com a conseqüència, no estem gestionant adequadament aquesta part de la xarxa d’espais protegits a nivell europeu. De fet, amb aquesta manca de reglamentació estem augmentant el risc de que en aquests espais es deteriorin els hàbitats naturals, els hàbitats de les espècies, i de que es produeixin alteracions que repercuteixin en les espècies que varen motivar la designació dels llocs com a LIC a l’any 2006.

Per tant, es considera que no hi ha una alternativa adequada a l’aprovació del present Decret que pugui garantir la protecció adequada de l'espai LIC, dels hàbitats i de les espècies presents en ell.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :