• No se han encontrado resultados

Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante11 de desembre de 201211 de diciembre de 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante11 de desembre de 201211 de diciembre de 2012"

Copied!
18
0
0

Texto completo

(1)

Títol: REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Categoria: DISPOSICIONS GENERALS Òrgan: Claustre Universitari

Data d'aprovació: 16 de novembre de 2012

Titulo: REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Categoría: DISPOSICIONES GENERALES Órgano: Claustro Universitario

Fecha de aprobación: 16 de noviembre de 2012

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

(Aprovat pel Claustre Universitari en la reunió ordinària del 16 de novembre de 2012)

(Aprobado por el Claustro Universitario en la reunión ordinaria del 16 de noviembre de 2012)

ÍNDEX ÍNDICE

TÍTOL PRELIMINAR TÍTULO PRELIMINAR

Article 1 - Objecte del Reglament Artículo 1 - Objeto del Reglamento

TÍTOL I. NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI

TÍTULO I. NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Article 2 - Naturalesa Artículo 2 - Naturaleza

Article 3 - Composició Artículo 3 - Composición

Article 4 - Competències Artículo 4 - Competencias

TÍTOL II. LES I ELS CLAUSTRALS TÍTULO II. LAS Y LOS CLAUSTRALES

Capítol I. Adquisició i pèrdua de la condició de claustral Capítulo I. Adquisición y pérdida de la condición de claustral

Article 5 - Adquisició Artículo 5 - Adquisición

Article 6 - Durada del mandat Artículo 6 - Duración del mandato

Article 7 - Pèrdua de la condició de claustral Artículo 7 - Pérdida de la condición de claustral Article 8 - Substitució en cas de vacants Artículo 8 - Sustitución en caso de vacantes

Capítol II. Drets i deures de les i els claustrals Capítulo II. Derechos y deberes de las y los claustrales Article 9 - Drets de les i els claustrals Artículo 9 - Derechos de las y los claustrales

Article 10 - Deures de les i els claustrals Artículo 10 - Deberes de las y los claustrales

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI TÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO Article 11 - Òrgans del Claustre Universitari Artículo 11 - Órganos del Claustro Universitario

Capítol I. Mesa del Claustre Capítulo I. Mesa del Claustro

Secció 1a. Composició i elecció dels membres Sección 1ª. Composición y elección de sus miembros

Article 12 - Naturalesa Artículo 12 - Naturaleza

Article 13 - Composició Artículo 13 - Composición

(2)

Article 14 - Elecció dels membres de la Mesa Artículo 14 - Elección de los miembros de la Mesa

Secció 2a. Funcions de la Mesa Sección 2ª. Funciones de la Mesa

Article 15 - Funcions de la Mesa Artículo 15 - Funciones de la Mesa

Article 16 - Funcions de la presidenta o president de la Mesa Artículo 16 - Funciones de la presidenta o presidente de la Mesa Article 17 - Funcions de la secretària o secretari de la Mesa Artículo 17 - Funciones de la secretaria o secretario de la Mesa

Capítol II. El Ple Capítulo II. El Pleno

Article 18 - Naturalesa Artículo 18 - Naturaleza

Article 19 - Funcions Artículo 19 - Funciones

Capítol III. Les comissions Capítulo III. Las Comisiones

Article 20 - Caràcter de les comissions Artículo 20 - Carácter de las comisiones

Article 21 - Organització Artículo 21 - Organización

Article 22 - Constitució, composició i elecció dels membres Artículo 22 - Constitución, composición y elección de sus miembros TÍTOL IV. FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI TÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO Capítol I. Funcionament de la Mesa del Claustre Capítulo I. Funcionamiento de la Mesa del Claustro

Article 23 - Convocatòria Artículo 23 - Convocatoria

Article 24 - Quòrum i adopció d'acords Artículo 24 - Quórum y adopción de acuerdos Capítol II. Funcionament del Ple Capítulo II. Funcionamiento del Pleno

Secció 1a. Convocatòria Sección 1ª. Convocatoria

Article 25 - Convocatòria Artículo 25 - Convocatoria

Secció 2a. Sessions Sección 2ª. Sesiones

Article 26 - Règim de sessions Artículo 26 - Régimen de sesiones

Article 27 - Quòrum Artículo 27 - Quórum

Secció 3a. Debat i adopció d'acords Sección 3ª. Debate y adopción de acuerdos Article 28 - Desenvolupament dels debats Artículo 28 - Desarrollo de los debates

Article 29 - Adopció d'acords Artículo 29 - Adopción de acuerdos

Article 30 - Delegació de vot Artículo 30 - Delegación de voto

Capítol III. Funcionament de les comissions Capítulo III. Funcionamiento de las comisiones

Article 31 - Convocatòria Artículo 31 - Convocatoria

Article 32 - Quòrum i adopció d'acords Artículo 32 - Quórum y adopción de acuerdos

TÍTOL V. ELECCIONS DE REPRESENTANTS PEL CLAUSTRE UNIVERSITARI

TÍTULO V. ELECCIONES DE REPRESENTANTES POR EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

(3)

Capítol I. Elecció de representants del Claustre Universitari en altres òrgans

Capítulo I. Elección de representantes del Claustro Universitario en otros órganos

Secció 1a. En el Consell de Govern Sección 1ª. En el Consejo de Gobierno

Article 33 - Representants del Claustre Universitari en el Consell de Govern

Artículo 33 - Representantes del Claustro Universitario en el Consejo de Gobierno

Article 34 - Elecció Artículo 34 - Elección

Secció 2a. En altres òrgans o comissions Sección 2ª. En otros órganos o comisiones

Article 35 - Procediment Artículo 35 - Procedimiento

Capítol II. Elecció de membres d'altres òrgans pel Claustre Universitari Capítulo II. Elección de miembros de otros órganos por el Claustro Universitario

Secció 1a. Elecció de la Comissió de Reclamacions Sección 1ª. Elección de la Comisión de Reclamaciones

Article 36 - Composició Artículo 36 - Composición

Article 37 - Elecció i durada del mandat Artículo 37 - Elección y duración del mandato

Secció 2a. Elecció de membres d'altres òrgans o comissions Sección 2ª. Elección de miembros de otros órganos o comisiones Article 38 - Elecció dels membres d'altres òrgans o comissions Artículo 38 - Elección de miembros de otros órganos o comisiones

TÍTOL VI. ELECCIÓ DE LA DEFENSORA O DEFENSOR UNIVERSITARI

TÍTULO VI. ELECCIÓN DE LA DEFENSORA O DEFENSOR UNIVERSITARIO

Article 39 - Naturalesa Artículo 39 - Naturaleza

Article 40 - Candidatures Artículo 40 - Candidaturas

Article 41- Elecció i durada del mandat Artículo 41- Elección y duración del mandato

Article 42 - Incompatibilitat Artículo 42 - Incompatibilidad

TÍTOL VII. ELECCIONS ANTICIPADES A RECTORA O RECTOR TÍTULO VII. ELECCIONES ANTICIPADAS A RECTORA O RECTOR Article 43 - Eleccions anticipades Artículo 43 - Elecciones anticipadas

Article 44 - Convocatòria de sessió extraordinària Artículo 44 - Convocatoria de sesión extraordinaria Article 45 - Desenvolupament de la sessió Artículo 45 - Desarrollo de la sesión

Article 46 - Votació Artículo 46 - Votación

Article 47 - Convocatòria d'eleccions anticipades a rectora o rector Artículo 47 - Convocatoria de elecciones anticipadas a rectora o rector TÍTOL VIII. REFORMA DE L'ESTATUT DE LA UNIVERSITAT TÍTULO VIII. REFORMA DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD

Article 48 - Iniciativa Artículo 48 - Iniciativa

Article 49 - Tramitació de la proposta Artículo 49 - Tramitación de la propuesta

Article 50 - Aprovació Artículo 50 - Aprobación

Article 51 - Entrada en vigor Artículo 51 - Entrada en vigor

(4)

TÍTOL IX. REFORMA DEL REGLAMENT TÍTULO IX. REFORMA DEL REGLAMENTO

Article 52 - Iniciativa Artículo 52 - Iniciativa

Article 53 - Tramitació Artículo 53 - Tramitación

Article 54 - Aprovació Artículo 54 - Aprobación

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única Única

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única Única

DISPOSICIÓ FINAL DISPOSICIÓN FINAL

Única - Entrada en vigor Única - Entrada en vigor

___________________ ---

TÍTOL PRELIMINAR TITULO PRELIMINAR

Article 1 - Objecte del Reglament Artículo 1 - Objeto del Reglamento

És objecte d'aquest Reglament regular l´organització i funcionament del Claustre Universitari de la Universitat d´Alacant, atenint-se al que estableix la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d´abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, d´Universitats, per l´Estatut de la Universitat d´Alacant, aprovat pel Decret 25/2012, de 3 de febrer de 2012, del Consell de la Generalitat Valenciana i altra normativa d´aplicació

Es objeto del presente Reglamento regular la organización y funcionamiento del Claustro Universitario de la Universidad de Alicante, atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, en el Estatuto de la Universidad de Alicante, aprobado por Decreto 25/2012, de 3 de febrero de 2012, del Consell de la Generalitat Valenciana y demás normativa de aplicación.

TÍTOL I - NATURALESA, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI

TITULO I - NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Article 2 - Naturalesa Artículo 2 - Naturaleza

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, i li correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expressar les seues posicions i aspiracions en els diferents àmbits d´actuació universitària.

El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, al cual corresponde ejercer las funciones soberanas de normativa interna, fiscalizar la gestión de la Universidad y expresar sus posiciones y aspiraciones en los distintos ámbitos de actuación universitaria.

Article 3 - Composició Artículo 3 - Composición

1. El Claustre Universitari estarà format per la rectora o rector, que el presidirà, la secretària o secretari general i la o el gerent, i per tres- cents claustrals, distribuïts entre els diferents sectors de la comunitat universitària, de la manera següent:

1. El Claustro Universitario estará formado por la rectora o rector, que lo presidirá, la secretaria o secretario general y la o el gerente, y por trescientos claustrales, distribuidos entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, de la forma siguiente:

a) 165 representants que s'elegiran per i entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.

a) 165 representantes que se elegirán por y entre el profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad.

b) 9 representants que s'elegiran per i entre el professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat.

b) 9 representantes que se elegirán por y entre el profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad.

c) 9 representants que s'elegiran per i entre ajudants, ajudants doctors, personal investigador en formació i personal investigador.

c) 9 representantes que se elegirán por y entre ayudantes, ayudantes doctores, personal investigador en formación y personal investigador.

d) 3 representants que s'elegiran per i entre el professorat associat, emèrit i visitant.

d) 3 representantes que se elegirán por y entre el profesorado asociado, emérito y visitante.

(5)

e) 78 representants que s'elegiran per i entre l'alumnat. e) 78 representantes que se elegirán por y entre el alumnado.

f) 36 representants que s'elegiran per i entre el personal d´administració i serveis.

f) 36 representantes que se elegirán por y entre el personal de administración y servicios.

2. Per a l´elecció dels qui representen els col·lectius b), c), d) i f) s´estableix una circumscripció electoral única. Per als col·lectius restants, la circumscripció la constitueix cadascuna de les facultats i l´Escola Politècnica Superior.

2. Para la elección de quienes representen a los colectivos b), c), d) y f) se establece circunscripción electoral única. Para los restantes colectivos, la circunscripción la constituye cada una de las facultades y la Escuela Politécnica Superior.

Article 4 - Competències Artículo 4 - Competencias

Corresponen al Claustre Universitari les competències següents: Corresponde al Claustro Universitario las siguientes competencias:

a) Elaborar l´Estatut de la Universitat i vetlar perquè es complisca, així com les possibles modificacions.

a) Elaborar el Estatuto de la Universidad y velar por su cumplimiento, así como sus posibles modificaciones.

b) Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rectora o rector a iniciativa d´un terç dels membres i amb l´aprovació de dos terços.

b) Convocar, con carácter extraordinario, elecciones a rectora o rector a iniciativa de un tercio de sus miembros y con la aprobación de dos tercios.

c) Aprovar o censurar la gestió de la rectora o rector i dels restants òrgans generals de govern de la Universitat.

c) Aprobar o censurar la gestión de la rectora o rector y de los restantes órganos generales de gobierno de la Universidad.

d) Aprovar la memòria anual de la Universitat que a aquest efecte presentarà la rectora o rector.

d) Aprobar la memoria anual de la Universidad que a tal efecto presentará la rectora o rector.

e) Elegir els seus representants en el Consell de Govern per i entre els propis membres de cadascun dels sectors de la comunitat universitària.

e) Elegir sus representantes en el Consejo de Gobierno por y entre los propios miembros de cada uno de los sectores de la comunidad universitaria.

f) Elegir les set catedràtiques o catedràtics d´universitat que han d´integrar la Comissió de Reclamacions prevista en l'article 36 de l'Estatut de la Universitat d´Alacant.

f) Elegir a las siete catedráticas o catedráticos de universidad que han de integrar la Comisión de Reclamaciones prevista en el artículo 36 del Estatuto de la Universidad de Alicante.

g) Elegir a la defensora o defensor universitari. g) Elegir a la defensora o defensor universitario.

h) Pronunciar-se sobre els temes per als quals siga particularment convocat, emetent recomanacions, propostes i, si escau, els acords vinculants que siguen pertinents.

h) Pronunciarse sobre los temas para los que sea particularmente convocado, emitiendo recomendaciones, propuestas y, en su caso, los acuerdos vinculantes que sean pertinentes.

i) Demanar la compareixença de membres dels òrgans de govern i administració de la Universitat, així com la informació precisa sobre el funcionament d'aquesta.

i) Demandar la comparecencia de miembros de los órganos de gobierno y administración de la Universidad, así como la información precisa sobre el funcionamiento de la misma.

j) Elaborar i aprovar el reglament intern, i aprovar, a proposta del Consell de Govern, el reglament electoral de desenvolupament de l'Estatut de la Universitat d´Alacant.

j) Elaborar y aprobar su reglamento interno, y aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el reglamento electoral de desarrollo del Estatuto de la Universidad de Alicante.

k) Qualsevol altra que li atribuïsquen la legislació vigent i l´Estatut de la Universitat d´Alacant.

k) Cualquier otra que le atribuya la legislación vigente y el Estatuto de la Universidad de Alicante.

TÍTOL II - LES I ELS CLAUSTRALS TITULO II - LAS Y LOS CLAUSTRALES

Capítol I - Adquisició i pèrdua de la condició de claustral Capítulo I - Adquisición y pérdida de la condición de claustral

Article 5 - Adquisició Artículo 5 - Adquisición

1. La condició de claustral l´adquireixen els membres de la comunitat universitària elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, conformement a la normativa electoral d´aplicació.

1. La condición de claustral la adquieren los miembros de la comunidad universitaria elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con arreglo a la normativa electoral de aplicación.

(6)

2. Així mateix, tenen la condició de claustral la rectora o rector, la secretària o secretari general i la o el gerent.

2. Asimismo, tienen la condición de claustral la rectora o rector, la secretaria o secretario general y la o el gerente.

Article 6 - Durada del mandat Artículo 6 - Duración del mandato

La durada del mandat de les i els claustrals serà de quatre anys, excepte la representació d'estudiants que serà de dos anys.

La duración del mandato de las y los claustrales será de cuatro años, salvo la representación de estudiantes que será de dos años.

Article 7 - Pèrdua de la condició de claustral Artículo 7 - Pérdida de la condición de claustral La condició de claustral es perd per: La condición de claustral se pierde por :

a) Extinció del mandat. a) Extinción del mandato.

b) Deixar de pertànyer a la Universitat d´Alacant. b) Dejar de pertenecer a la Universidad de Alicante.

c) Deixar de formar part del col·lectiu en el qual va resultar elegit. c) Dejar de formar parte del colectivo en el que resultó elegido.

d) Deixar de complir les condicions per ser elegible com a claustral. d) Dejar de cumplir las condiciones para ser elegible como claustral.

e) Renúncia expressa, dirigida a la presidència de la Mesa del Claustre Universitari.

e) Renuncia expresa, dirigida a la presidencia de la Mesa del Claustro Universitario.

f) Qualsevol altra causa que es derive de l´ordenament jurídic. f) Cualquier otra causa que se derive del ordenamiento jurídico.

Article 8 - Substitució en cas de vacants Artículo 8 - Sustitución en caso de vacantes

Les vacants que es produïsquen seran cobertes per la candidata o candidat més votat que no haja sigut elegit de la llista de la circumscripció electoral i col·lectiu corresponent, sempre que reunisca els requisits a aquest efecte per a ser claustral. Quan hi haja impossibilitat de cobrir les vacants a través d´aquest sistema, la rectora o rector hi convocarà les oportunes eleccions parcials. En qualsevol cas, el mandat dels qui tinguen la condició de claustrals conclourà amb el del Claustre Universitari de què es tracte.

Las vacantes que se produzcan se cubrirán por la candidata o candidato más votado que no hubiere sido elegido de la lista de la circunscripción electoral y colectivo correspondiente, siempre que reúna los requisitos al efecto para ser claustral. Cuando haya imposibilidad de cubrir las vacantes a través de este sistema, la rectora o rector procederá a la convocatoria de las oportunas elecciones parciales. En cualquier caso, el mandato de quienes ostenten la condición de claustral concluirá con el del Claustro Universitario de que se trate.

Capítol II - Drets i deures de les i els claustrals Capítulo II - Derechos y deberes de las y los claustrales Article 9 - Drets de les i els claustrals Artículo 9 - Derechos de las y los claustrales

Les i els claustrals tenen dret a: Las y los claustrales tienen derecho a:

a) Assistir a les sessions del Claustre Universitari i a les de qualsevol altre òrgan per als quals hagueren sigut elegits.

a) Asistir a las sesiones del Claustro Universitario y a las de cualquier otro órgano para los que hubieran sido elegidos.

b) Rebre la informació i documentació disponible per a l´exercici de les seues funcions, de conformitat amb el que estableix aquest reglament.

b) Recibir la información y documentación disponible para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en este reglamento.

c) Ser electors i elegibles per a l´elecció de representants del Claustre Universitari en altres òrgans de la Universitat, així com per a l´elecció de membres dels òrgans interns d'aquest.

c) Ser electores y elegibles para la elección de representantes del Claustro Universitario en otros órganos de la Universidad, así como para la elección de miembros de los órganos internos del mismo.

d) Qualsevol altre que es derive de la legislació vigent. d) Cualquier otro que se derive de la legislación vigente.

Article 10 - Deures de les i els claustrals Artículo 10 - Deberes de las y los claustrales Les i els claustrals tenen el deure de : Las y los claustrales tienen el deber de:

a) Assistir a les reunions del Claustre Universitari i a les de qualsevol altre òrgan per als quals hagueren sigut elegits.

a) Asistir a las reuniones del Claustro Universitario y a las de cualquier otro órgano para los que hubiesen sido elegidos.

(7)

b) Observar una actitud de particular consideració i respecte cap a la resta de membres del Claustre Universitari.

b) Guardar una actitud de particular consideración y respeto hacia el resto de miembros del Claustro Universitario.

c) Complir les normes d'aquest Reglament així com qualsevol altra que els afecte.

c) Cumplir las normas del presente reglamento así como cualquier otra que les afecte.

d) Qualsevol altre que es derive de la legislació vigent. d) Cualquier otro que se derive de la legislación vigente.

TÍTOL III - ORGANITZACIÓ DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI TITULO III - ORGANIZACIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO Article 11 - Òrgans del Claustre Universitari Artículo 11 - Órganos del Claustro Universitario

El Claustre Universitari, per a l´exercici de les seues funcions, disposa dels òrgans següents:

El Claustro Universitario cuenta, para el ejercicio de sus funciones, con los siguientes órganos:

a) La Mesa del Claustre. a) La Mesa del Claustro.

b) El Ple. b) El Pleno.

c) Les comissions c) Las comisiones

Capítol I - Mesa del Claustre Capítulo I - Mesa del Claustro

Secció 1a - Composició i elecció dels seus membres Sección 1ª - Composición y elección de sus miembros

Article 12 - Naturalesa Artículo 12 - Naturaleza

La Mesa del Claustre és l'òrgan col·legiat rector d'aquest. Actua sota la direcció de la presidenta o president, al qual auxilia en les seues funcions.

La Mesa del Claustro es el órgano colegiado rector del mismo. Actúa bajo la dirección de su presidenta o presidente, al que auxilia en sus funciones.

Article 13 - Composició Artículo 13 - Composición

1. La Mesa del Claustre estarà constituïda pels membres següents: 1. La Mesa del Claustro estará constituida por los siguientes miembros:

a) La rectora o rector, que la presidirà. a) La rectora o rector, que lo presidirá.

b) La secretària o secretari general de la Universitat d'Alacant, que serà la secretària o secretari del Claustre Universitari i de la Mesa.

b) La secretaria o secretario general de la Universidad de Alicante, que será la Secretaria o Secretario del Claustro Universitario y de su Mesa.

c) La o el gerent de la Universitat d'Alacant. c) La o el gerente de la Universidad de Alicante.

d) Un membre del professorat, elegit per i entre les i els claustrals dels cossos electorals a), b), c) i d), a què es refereix l´article 3 d'aquest Reglament.

d) Un miembro del profesorado, elegido por y de entre las y los claustrales de los cuerpos electorales a), b), c) y d), a que se refiere el artículo 3 del presente Reglamento.

e) Un membre de l´alumnat, elegit per i entre les i els claustrals d´aquest cos electoral.

e) Un miembro del alumnado elegido por y de entre las y los claustrales de este cuerpo electoral.

f) Un membre del personal d´administració i serveis, elegit per i entre les i els claustrals d´aquest cos electoral.

f) Un miembro del personal de administración y servicios, elegido por y de entre las y los claustrales de este cuerpo electoral.

2. El membre del professorat actuarà de vicepresidenta o vicepresident de la Mesa, i substituirà la presidenta o el president en cas d´absència o malaltia. La vicepresidenta o el vicepresident de la Mesa també ho serà del Claustre

2. El miembro del profesorado actuará de vicepresidenta o vicepresidente de la Mesa, y sustituirá a la presidenta o el presidente en caso de ausencia o enfermedad. La vicepresidente o el vicepresidente de la Mesa también lo será del Claustro

3. La Mesa elegirà d´entre els seus membres a qui haurà de substituir la secretària o secretari en cas d´absència o malaltia.

3. La Mesa elegirá de entre sus miembros a quien habrá de sustituir a la secretaria o secretario en caso de ausencia o enfermedad.

(8)

Article 14 - Elecció dels membres de la Mesa Artículo 14 - Elección de los miembros de la Mesa

1. En la sessió constitutiva del Claustre Universitari es farà l'elecció de membres de la Mesa.

1. En la sesión constitutiva del Claustro Universitario se procederá a la elección de miembros de la Mesa.

2. S'elegirà els qui hagen obtingut el major nombre de vots pel col·lectiu corresponent. Si hi haguera empat, serà elegit qui haja estat més temps vinculat amb la Universitat d´Alacant en el col·lectiu de què es tracte, en el cas del professorat i el personal d´administració i serveis, i el de més edat en el cas del col·lectiu d'estudiants.

2. Se elegirá a quienes hayan obtenido el mayor número de votos por el colectivo correspondiente. Si hubiera empate, se elegirá a quien haya estado más tiempo vinculado con la Universidad de Alicante, en el colectivo de que se trate, en el caso del profesorado y el personal de administración y servicios, y el de mayor edad en el caso del colectivo de estudiantes.

3. El vot ha de ser secret, lliure, directe i personal. 3. El voto ha de ser secreto, libre, directo y personal.

4. Si el nombre de candidates o candidats presentats fóra el mateix que el de vacants que cal cobrir no es farà elecció i es procedirà a la seua designació directa.

4. Si el número de candidatas y candidatos presentados fuera el mismo que el de vacantes a cubrir no se celebrará elección y se procederá a su designación directa.

5. La presidenta o president farà la proclamació de les candidates o candidats electes i declararà constituïda la Mesa.

5. La presidenta o presidente hará la proclamación de las candidatas o candidatos electos y declarará constituida la Mesa.

6. Quan un membre de la Mesa perda la condició de claustral, es farà novament l´elecció de la vacant que cal cobrir en la següent sessió del Claustre, segons el que s' indica en els anteriors apartats d'aquest article.

6. Cuando un miembro de la Mesa pierda su condición de claustral, se procederá a efectuar nuevamente la elección de la vacante a cubrir en la siguiente sesión del Claustro, conforme a lo indicado en los anteriores apartados de este artículo.

Secció 2a - Funcions de la Mesa Sección 2ª - Funciones de la Mesa

Article 15 - Funcions de la Mesa Artículo 15 - Funciones de la Mesa

Corresponen a la Mesa del Claustre Universitari les funcions següents:

Corresponde a la Mesa del Claustro Universitario las siguientes funciones:

a) Col·laborar amb la presidenta o president en l´exercici de les seues atribucions.

a) Colaborar con la presidenta o presidente en el ejercicio de sus atribuciones.

b) La determinació del calendari de sessions. b) La determinación del calendario de sesiones.

c) Decidir sobre el canvi de l´ordre de discussió dels punts de l´ordre del dia.

c) Decidir sobre el cambio del orden de discusión de los puntos del orden del día.

d) L´adopció d´acords sobre totes les qüestions que siguen necessàries per al normal desenvolupament de les sessions.

d) La adopción de acuerdos sobre cuantas cuestiones sean necesarias para el normal desarrollo de las sesiones.

e) Coordinar les diferents comissions del Claustre Universitari. e) Coordinar las diferentes comisiones del Claustro Universitario.

f) La qualificació i tramitació dels escrits dirigits al Claustre Universitari, així com els que puguen dirigir-se a altres òrgans de govern de la Universitat d´Alacant.

f) La calificación y tramitación de los escritos dirigidos al Claustro Universitario, así como los que puedan dirigirse a otros órganos de gobierno de la Universidad de Alicante.

g) La interpretació d´aquest Reglament en cas de dubte o omissió, tenint en compte la normativa que poguera resultar aplicable.

g) La interpretación de este Reglamento en caso de duda u omisión, teniendo en cuenta la normativa que pudiera resultar de aplicación.

h) Qualsevol que li atribuisca aquest reglament, el Claustre Universitari i altra legislació vigent que li siga aplicable.

h) Cualquiera que le atribuya el presente reglamento, el Claustro Universitario y demás legislación vigente que le sea aplicable.

Article 16 - Funcions de la presidenta o president de la Mesa Artículo 16 - Funciones de la presidenta o presidente de la Mesa Són funcions de la presidenta o president de la Mesa: Son funciones de la presidenta o presidente de la Mesa:

a) Exercir la representació del Claustre. a) Ostentar la representación del Claustro.

b) Convocar el Claustre i la Mesa segons el que es disposa en aquest b) Convocar el Claustro y la Mesa según lo dispuesto en el presente

(9)

Reglament. Reglamento.

c) Declarar la constitució del Claustre i de la Mesa. c) Declarar la constitución del Claustro y de la Mesa.

d) Establir i mantenir l´ordre de les discussions, dirigir les sessions amb imparcialitat i dins del respecte que es deu al Claustre.

d) Establecer y mantener el orden de las discusiones, dirigir las sesiones con imparcialidad y dentro del respeto que se debe al Claustro.

e) Complir i fer complir aquest Reglament. e) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento.

f) Qualsevol altra que li conferisca aquest Reglament, i altres disposicions legals d´aplicació.

f) Cualquier otra que le confiera este Reglamento, y demás disposiciones legales de aplicación.

Article 17 - Funcions de la secretària o secretari de la Mesa Artículo 17 - Funciones de la secretaria o secretario de la Mesa Són funcions de la secretària o secretari de la Mesa: Son funciones de la secretaria o secretario de la Mesa:

a) Efectuar la convocatòria del Claustre i de la Mesa per ordre de la presidenta o president.

a) Efectuar la convocatoria del Claustro y de la Mesa por orden de su presidenta o presidente.

b) Redactar, amb el vistiplau de la presidenta o president, les actes de les sessions plenàries i de la Mesa, així com les certificacions que calga expedir.

b) Redactar, con el visto bueno de la presidenta o presidente, las actas de las sesiones plenarias y de la Mesa, así como las certificaciones que hayan de expedirse.

c) Assistir la presidenta o president en les sessions per assegurar l´ordre en els debats i votacions.

c) Asistir a la presidenta o presidente en las sesiones para asegurar el orden en los debates y votaciones.

d) Col·laborar en el normal desenvolupament dels treballs del Claustre segons el que es disposa en aquest Reglament.

d) Colaborar al normal desarrollo de los trabajos del Claustro según lo dispuesto en el presente Reglamento.

e) Garantir la publicitat dels acords del Claustre Universitari. e) Garantizar la publicidad de los acuerdos del Claustro Universitario.

f) Qualsevol altra funció que li encomanen la presidenta o president, aquest Reglament i altres disposicions legals aplicables.

f) Cualquier otra función que le encomienden la presidenta o presidente, este Reglamento y demás disposiciones legales de aplicación.

Capítol II - El Ple Capítulo II - El Pleno

Article 18 - Naturalesa Artículo 18 - Naturaleza

El Ple del Claustre n'és el màxim òrgan, i està constituït per tots els seus membres. La seua actuació s´haurà d´inspirar en els principis de llibertat, igualtat i democràcia.

El Pleno del Claustro es el máximo órgano del mismo, y está constituido por todos sus miembros. Su actuación se habrá de inspirar en los principios de libertad, igualdad y democracia.

Article 19 - Funcions Artículo 19 - Funciones

Correspon al Ple la funció de deliberació i adopció d´acords en el marc de l´exercici de les competències atribuïdes al Claustre Universitari.

Al Pleno le corresponde la función de deliberación y adopción de acuerdos en el marco del ejercicio de las competencias atribuidas al Claustro Universitario.

Capítol III - Les comissions Capítulo III - Las comisiones

Article 20 - Caràcter de les comissions Artículo 20 - Carácter de las comisiones

1. El Claustre Universitari podrà establir les comissions que estime convenient, de caràcter permanent o no, depenent de les funcions que se´ls assigne.

1. El Claustro Universitario podrá establecer las comisiones que estime conveniente, de carácter permanente o no, dependiendo de las funciones que se les asigne.

2. Les comissions només tindran caràcter consultiu i abordaran les qüestions i assumptes que es relacionen amb les finalitats per a les quals es van crear.

2. Las comisiones sólo tendrán carácter consultivo y abordarán las cuestiones y asuntos que se relacionen con los cometidos para las que se crearon.

Article 21 - Organització Artículo 21 - Organización

(10)

1. Les comissions hauran d'elegir, per i d´entre els seus membres, una presidenta o president i una secretària o secretari, que tindran, en el seu àmbit respectiu, les mateixes competències que corresponen a la presidenta o president i a la secretària o secretari de la Mesa.

1. Las Comisiones habrán de elegir, por y de entre sus miembros, a una presidenta o presidente y una secretaria o secretario, que tendrán, en su ámbito respectivo, las mismas competencias que corresponden a la presidenta o presidente y a la secretaria o secretario de la Mesa.

2. La rectora o rector de la Universitat, si ho estima oportú, podrà assistir a les comissions, amb veu i vot. En aquest supòsit, presidirà la sessió.

2. La rectora o rector de la Universidad, si lo estimase oportuno, podrá asistir a las comisiones, con voz y voto. En este supuesto, presidirá la sesión.

3. Les comissions, quan no siguen presidides per la rectora o rector, seran dirigides per la presidenta o president.

3. Las comisiones, cuando no sean presididas por la rectora o rector, serán dirigidas por su presidenta o presidente.

Article 22 - Constitució, composició i elecció dels membres Artículo 22 - Constitución, composición y elección de sus miembros

1. Correspon al Ple del Claustre l´adopció de l´acord sobre constitució de les seues comissions.

1. Corresponde al Pleno del Claustro la adopción del acuerdo sobre constitución de sus comisiones.

2. La composició de les comissions serà determinada pel Ple del Claustre, respectant sempre la representació de la composició d'aquest. A aquest efecte, quan els temes que s'hagen de tractar així ho justifiquen, els diferents cossos electorals previstos en l'article 3 d'aquest Reglament podran agrupar-se entre si per conformar un col·lectiu que garantisca aquesta representació.

2. La composición de las comisiones será determinada por el Pleno del Claustro, respetando siempre la representación de la composición del mismo. A estos efectos, cuando los temas a tratar así lo justifiquen, los distintos cuerpos electorales contemplados en el artículo 3 del presente Reglamento podrán agruparse entre sí para conformar un colectivo que garantice tal representación

3. L´elecció dels seus membres s´efectuarà per i d´entre les i els claustrals dels diferents col·lectius que hagen de formar la Comissió.

Cada electora o elector només podrà atorgar el seu vot a un nombre de candidates o candidats igual o inferior al 70% del conjunt de representants que corresponga elegir en el seu col·lectiu, menys en aquells supòsits que només s'haja d'elegir una o un representant.

3. La elección de sus miembros se efectuará por y de entre las y los claustrales de los distintos colectivos que vayan a formar la Comisión.

Cada electora o elector sólo podrá otorgar su voto a un número de candidatas o candidatos igual o inferior al 70% del conjunto de representantes que corresponda elegir en su colectivo, salvo en aquellos supuestos en que sólo deba elegirse a una o un representante.

4. S'elegirà els qui hagen obtingut el major nombre de vots pel col·lectiu corresponent. Si hi haguera empat, serà elegit qui haja estat més temps vinculat amb la Universitat d´Alacant, en el col·lectiu de què es tracte, menys en el cas de l'alumnat, que ho serà el de més edat.

4. Se elegirá a quienes hayan obtenido el mayor número de votos por el colectivo correspondiente. Si hubiera empate, se elegirá quien haya estado más tiempo vinculado con la Universidad de Alicante, en el colectivo de que se trate, salvo en el caso del alumnado, que será quien tenga mayor edad.

5. Si es produïren vacants, es farà una nova elecció per a cobrir-les. 5. Si se produjeran vacantes, se procederá a una nueva elección para su cobertura.

TÍTOL IV - FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI TITULO IV - FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO Capítol I - Funcionament de la Mesa del Claustre Capítulo I - Funcionamiento de la Mesa del Claustro

Article 23 - Convocatòria Artículo 23 - Convocatoria

La convocatòria de la Mesa del Claustre Universitari correspon a la presidenta o president, a iniciativa pròpia, o quan ho sol·licite almenys una cinquena part dels membres.

La convocatoria de la Mesa del Claustro Universitario corresponde a su presidenta o presidente, a iniciativa propia, o cuando lo solicite al menos una quinta parte de sus miembros.

Article 24 - Quòrum i adopció d'acords Artículo 24 - Quórum y adopción de acuerdos

1. El quòrum per a la constitució vàlida de la Mesa requerirà la presència de la presidenta o president i secretària o secretari o, si escau, dels qui els substituïsquen, i de la meitat almenys de la resta de components.

1. El quórum para la válida constitución de la Mesa requerirá la presencia de la presidenta o presidente y secretaria o secretario o, en su caso, de los que les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de componentes.

2. Per a l´adopció d´acords es requereix el vot favorable de la majoria simple d'els qui assistisquen a la sessió, menys quan l´Estatut de la Universitat i aquest Reglament hi prevegen una altra majoria. El vot de la presidenta o president serà diriment en cas d´empat.

2. Para la adopción de acuerdos se requiere el voto favorable de la mayoría simple de quienes asistan a la sesión, salvo cuando el Estatuto de la Universidad y este Reglamento prevea otra mayoría. El voto de la presidenta o presidente será dirimente en caso de empate.

(11)

Capítol II - Funcionament del Ple Capítulo II - Funcionamiento del Pleno

Secció 1a - Convocatòria Sección 1ª - Convocatoria

Article 25 - Convocatòria Artículo 25 - Convocatoria

1. La presidenta o president, assistit per la Mesa, convocarà les sessions del Ple i fixarà l´ordre del dia, tenint en compte les peticions de les i els claustrals formulades per escrit a la Mesa. En tot cas, la presidenta o president inclourà en l´ordre del dia les sol·licituds presentades amb una antelació de 15 dies com a mínim a la data de celebració de la sessió, almenys, per un 10% dels membres del Claustre Universitari o per la totalitat de representants d´algun dels col·lectius enumerats en l´article 3 d'aquest Reglament.

1. La presidenta o presidente, asistido por la Mesa, efectuará la convocatoria de las sesiones del Pleno y fijará el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de las y los claustrales formuladas por escrito a la Mesa. En todo caso, la presidenta o presidente incluirá en el orden del día las solicitudes presentadas con una antelación de 15 días como mínimo a la fecha de celebración de la sesión por, al menos, un 10% de los miembros del Claustro Universitario o por la totalidad de representantes de alguno de los colectivos enumerados en el artículo 3 del presente Reglamento.

2. La secretària o secretari de la Mesa convocarà les i els claustrals, per ordre de la presidenta o president, almenys amb una antelació mínima de 72 hores, llevat dels casos d'urgència.

2. La secretaria o secretario de la Mesa convocará a las y los claustrales, por orden de la presidenta o presidente, al menos con una antelación mínima de 72 horas, salvo los casos de urgencia.

3. La convocatòria, que es comunicarà preferentment per via electrònica, haurà de contenir l'ordre del dia de la sessió i la informació sobre els temes objectiu d'aquesta, i estarà a disposició dels membres del Claustre amb igual termini.

3. La convocatoria, que se comunicará preferentemente por vía electrónica, deberá contener el orden del día de la sesión y la información sobre los temas objeto de la misma estará a disposición de los miembros del Claustro con igual plazo.

Secció 2a - Sessions Sección 2ª - Sesiones

Article 26 - Règim de sessions Artículo 26 - Régimen de sesiones

El Ple del Claustre Universitari es reunirà en sessió ordinària en període lectiu, com a mínim una vegada per curs durant el primer trimestre de l´any acadèmic, i en sessions extraordinàries quan ho considere oportú la rectora o rector, ho sol·licite el Consell de Govern o almenys una cinquena part de les i els claustrals, amb l'expressió prèvia dels assumptes que justifiquen la convocatòria.

El Pleno del Claustro Universitario se reunirá en sesión ordinaria en periodo lectivo, como mínimo una vez por curso durante el primer trimestre del año académico, y en sesiones extraordinarias cuando lo considere oportuno la rectora o rector, lo solicite el Consejo de Gobierno o una quinta parte al menos de las y los claustrales, previa expresión de los asuntos que justifiquen la convocatoria.

Els qui integren el Consell de Govern sense reunir la condició de claustrals podran assistir a les sessions amb veu però sense vot.

Quienes integren el Consejo de Gobierno sin reunir la condición de claustrales podrán asistir a las sesiones con voz pero sin voto.

Article 27 - Quòrum Artículo 27 - Quórum

1. El quòrum per a la vàlida constitució de la sessió requereix la presència de la presidenta o president i secretària o secretari o, si escau, de qui els substituïsquen, i de la meitat almenys de la resta de components, en primera convocatòria.

1. El quórum para la válida constitución de la sesión requiere la presencia de la presidenta o presidente y secretaria o secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de componentes, en primera convocatoria.

2. Si no hi haguera quòrum, l´òrgan col·legiat es constituirà en segona convocatòria mitja hora després de l´assenyalada per a la primera, i bastarà perquè estiga constituït vàlidament la presència de la presidenta o president i secretària o secretari, o de qui els substituïsquen, i l´assistència de la tercera part dels membres.

2. Si no existiera quórum, el órgano colegiado se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la señalada para la primera, y bastará para su válida constitución la presencia de la presidenta o presidente y secretaria o secretario, o de quienes les sustituyan, y la asistencia de la tercera parte de sus miembros.

3. A l´efecte d´establir el quòrum es considerarà present el membre del Claustre Universitari que haja exercit la delegació de vot.

3. A efectos de establecer el quórum se considerará presente el miembro del Claustro Universitario que haya ejercido la delegación de voto.

Secció 3a - Debat i adopció d'acords Sección 3ª - Debate y adopción de acuerdos Article 28 - Desenvolupament dels debats Artículo 28 - Desarrollo de los debates

1. Sobre tots i cadascun dels punts de l´ordre del dia, la presidenta o president, després de fer l´exposició que estime necessària o convenient i fixant, si escau, la proposta de la Mesa, obrirà el debat.

1. Sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, la presidenta o presidente, tras realizar la exposición que estime necesaria o conveniente y fijando, en su caso, la propuesta de la

(12)

Mesa, procederá a la apertura del debate.

2. La presidenta o president del Claustre, d´acord amb la Mesa, dirigirà el desenvolupament dels debats.

2. La presidenta o presidente del Claustro, de acuerdo con la Mesa, dirigirá el desarrollo de los debates.

3. En tots els debats la presidència arbitrarà, d´acord amb la Mesa, un torn d´intervencions, obert o tancat, sobre la qüestió o proposta.

3. En todo debate se arbitrará por parte de la Presidencia, de acuerdo con la Mesa, un turno de intervenciones, abierto o cerrado, sobre la cuestión o propuesta.

4. Les intervencions en els debats es faran personalment, després d'identificar-se la o el claustral, i de viva veu.

4. Las intervenciones en los debates se harán personalmente, previa identificación de la o el claustral, y de viva voz.

5. Podran intervenir, a petició de la Mesa o d´una cinquena part dels membres del Claustre, expertes i experts designats per a informar la matèria de debat.

5. Podrán intervenir, a petición de la Mesa o de una quinta parte de los miembros del Claustro, expertas o expertos designados para informar la materia a debate.

6. La o el claustral que fóra contradit en les seues argumentacions per altres claustrals, tindrà dret a replicar o rectificar, per una sola vegada, en el termini de temps que li assigne la presidència.

6. La o el claustral que fuera contradicho en sus argumentaciones por otros claustrales, tendrá derecho a replicar o rectificar, por una sola vez, en el plazo de tiempo que se le asigne por la presidencia.

7. Al claustral que haguera sigut cridat a l´ordre tres vegades en una mateixa sessió li serà retirada la paraula, i la presidenta o president, d´acord amb la Mesa, el podrà privar del dret d´assistir a la resta de la sessió.

7. Al claustral que hubiese sido llamado al orden tres veces en una misma sesión le será retirada la palabra, y la presidenta o presidente, de acuerdo con la Mesa, le podrá privar del derecho de asistir al resto de la sesión.

Article 29 - Adopció d'acords Artículo 29 - Adopción de acuerdos

1. Els acords seran adoptats per la majoria simple dels qui assistisquen a la sessió, excepte en aquells casos en què l´Estatut i el present Reglament preveuen una altra majoria. En cas d´empat, el vot de la presidenta o president serà diriment.

1. Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de quienes asistan a la sesión, salvo aquellos casos en que el Estatuto y el presente Reglamento prevean otra mayoría. En caso de empate el voto de la presidenta o presidente será dirimente.

2. No podrà ser objecte de deliberació i acord cap assumpte que no figure en l´ordre del dia de la sessió, llevat que hi estiga present la totalitat de membres de l´òrgan col·legiat i siga declarada la urgència de l´assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta.

2. No podrá ser objeto de deliberación y acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día de la sesión, salvo que esté presente la totalidad de miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría absoluta.

3. En el cas d'elecció de persones, el vot serà secret, lliure, directe i personal.

3. En caso de elección de personas, el voto será secreto, libre, directo y personal.

4. Els acords del Claustre Universitari posen fi a la via administrativa. 4. Los acuerdos del Claustro Universitario agotan la vía administrativa.

Article 30 - Delegació de vot Artículo 30 - Delegación de voto

1. Excepte en el cas d´elecció de persones, qualsevol membre del Claustre Universitari podrà delegar el vot en un altre membre. La delegació haurà de constar per escrit i ser notificada a la presidenta o president de l´òrgan en el moment de la constitució de la sessió.

1. Salvo en el caso de elección de personas, cualquier miembro del Claustro Universitario podrá delegar su voto en otro miembro. La delegación deberá constar por escrito y ser notificada a la presidenta o presidente del órgano en el momento de la constitución de la sesión.

2. A l´efecte d´establir les majories per a l´adopció d´acords, s´atorgarà eficàcia al vot que emeta el membre delegat, en representació de la o el delegant.

2. A los efectos de establecer las mayorías para la adopción de acuerdos, se otorgará eficacia al voto que emita el miembro delegado, en representación de la o el delegante.

Capítol III - FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS Capítulo III - FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES

Article 31 - Convocatòria Artículo 31 - Convocatoria

1. Les comissions seran convocades per la presidenta o president, a iniciativa pròpia o a petició de la majoria dels membres. També podran ser convocades per la rectora o rector.

1. Las comisiones serán convocadas por su presidenta o presidente, a iniciativa propia o a petición de la mayoría de sus miembros. También podrán ser convocadas por la rectora o rector.

2. Les sessions constitutives de les comissions seran convocades per la secretària o secretari de la Mesa del Claustre, per ordre de la rectora o rector, en un termini màxim de 20 dies lectius des de

2. Las sesiones constitutivas de las comisiones serán convocadas por la secretaria o secretario de la Mesa del Claustro, por orden de la rectora o rector, en un plazo máximo de 20 días lectivos desde su

(13)

l'elecció pel Ple. elección por el Pleno.

Article 32 - Quòrum i adopció d'acords Artículo 32 - Quórum y adopción de acuerdos

1. Les comissions s´entendran vàlidament constituïdes amb la presència de la presidenta o president i la secretària o secretari, o qui els substituïsquen, i de la meitat, almenys, de la resta dels membres.

1. Las comisiones se entenderán válidamente constituidas con la presencia de la presidenta o presidente y la secretaria o secretario, o quienes los sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros.

2. Els acords requereixen la majoria simple dels membres. El vot de la presidenta o president serà diriment en cas d´empat.

2. Los acuerdos requieren la mayoría simple de sus miembros. El voto de la presidenta o presidente será dirimente en caso de empate.

3. Les comissions elevaran al Ple del Claustre Universitari les propostes que hagueren acordat.

3. Las comisiones elevarán al Pleno del Claustro Universitario las propuestas que hubieran acordado.

TÍTOL V - ELECCIONS DE REPRESENTANTS PEL CLAUSTRE UNIVERSITARI

TITULO V - ELECCIONES DE REPRESENTANTES POR EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Capítol I - Elecció de representants del Claustre Universitari en altres òrgans

Capítulo I - Elección de representantes del Claustro Universitario en otros órganos

Secció 1a - En el Consell de Govern Sección 1ª - En el Consejo de Gobierno

Article 33 - Representants del Claustre Universitari en el Consell de Govern

Artículo 33 - Representantes del Claustro Universitario en el Consejo de Gobierno

El nombre de representants del Claustre Universitari en el Consell de Govern, segons estableix l´article 61.1.d de l´Estatut de la Universitat d´Alacant, són 20, distribuïts entre els diferents col·lectius de la Universitat de la manera següent:

El número de representantes del Claustro Universitario en el Consejo de Gobierno, según establece el artículo 61.1.d del Estatuto de la Universidad de Alicante, son 20, distribuidos entre los distintos colectivos de la Universidad en la forma siguiente:

a) 11 en representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.

a) 11 en representación del profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad.

b) 1 en representació del professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat.

b) 1 en representación del profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad.

c) 1 en representació d´ajudants, ajudants doctors, professorat associat, emèrit, visitant, personal investigador en formació i personal investigador.

c) 1 en representación de ayudantes, ayudantes doctores, profesorado asociado, emérito, visitante, personal investigador en formación y personal investigador.

d) 5 en representació de l´alumnat. d) 5 en representación del alumnado.

e) 2 en representació del personal d´administració i serveis. e) 2 en representación del personal de administración y servicios.

Article 34 - Elecció Artículo 34 - Elección

1. Les i els representants del Claustre Universitari en el Consell de Govern han de ser elegits per i entre els membres de cada col·lectiu del Claustre Universitari segons el que indica l'article anterior. En cas d´empat serà elegit la candidata o candidat que haja estat més temps vinculat amb la Universitat d´Alacant, en el col·lectiu de què es tracte, excepte en el cas de l'alumnat, que ho serà el de major edat.

1. Las y los representantes del Claustro Universitario en el Consejo de Gobierno han de ser elegidos por y de entre los miembros de cada colectivo del Claustro Universitario según lo indicado en el artículo anterior. En caso de empate será elegido la candidata o candidato que haya estado más tiempo vinculado con la Universidad de Alicante, en el colectivo de que se trate, excepto en el caso del alumnado que lo será el de mayor edad.

2. Cada electora o elector només podrà atorgar el vot a un nombre de candidates o candidats igual o inferior al 70% del conjunt de representants que corresponga elegir en el seu col·lectiu, llevat d'aquells supòsits en què només s'haja d'elegir una o un representant.

2. Cada electora o elector sólo podrá otorgar su voto a un número de candidatas o candidatos igual o inferior al 70% del conjunto de representantes que corresponda elegir en su colectivo, salvo en aquellos supuestos en que sólo deba elegirse a una o un representante.

3. En el cas que la o el representant del Claustre Universitari en el Consell de Govern perda la condició de claustral o de membre d´aquell òrgan, es farà una nova elecció per cobrir la vacant.

3. En el caso de que la o el representante del Claustro Universitario en el Consejo de Gobierno pierda su condición de claustral o de miembro de aquel órgano, se procederá a una nueva elección para cubrir la

(14)

vacante.

Secció 2a - En altres òrgans o comissions Sección 2ª - En otros órganos o comisiones

Article 35 - Procediment Artículo 35 - Procedimiento

L´elecció de les i els representants del Claustre Universitari en qualsevol altre òrgan o comissió seguirà el procediment establit en la secció 1a d'aquest capítol, en el que puga resultar d´aplicació. En el que no siga aplicable, caldrà atenir-se al que puga acordar el Claustre en cada cas, atenent les peculiaritats de l´òrgan i la normativa vigent.

La elección de las y los representantes del Claustro Universitario en cualquier otro órgano o comisión seguirá el procedimiento establecido en la sección 1ª del presente capítulo, en lo que pueda resultar de aplicación. En lo no aplicable, se estará a lo que pueda acordar el Claustro en cada caso, atendiendo a las peculiaridades del órgano y a la normativa vigente.

Capítol II - Elecció de membres d'altres òrgans pel Claustre Universitari

Capítulo II - Elección de miembros de otros órganos por el Claustro Universitario

Secció 1a - Elecció de la Comissió de Reclamacions Sección 1ª - Elección de la Comisión de Reclamaciones

Article 36 - Composició Artículo 36 - Composición

La Comissió de Reclamacions estarà formada per set catedràtiques o catedràtics d´universitat, de diferents àmbits de coneixement, amb àmplia experiència docent i investigadora i, almenys, amb dues avaluacions d´investigació positives.

La Comisión de Reclamaciones estará formada por siete catedráticas o catedráticos de universidad, de distintos ámbitos de conocimiento, con amplia experiencia docente e investigadora y, al menos, con dos evaluaciones de investigación positivas.

Article 37 - Elecció i durada del mandat Artículo 37 - Elección y duración del mandato

1. El Claustre Universitari, durant la sessió en què es fixe aquest punt en l´ordre del dia, a l'elecció dels membres de la Comissió de Reclamacions.

1. El Claustro Universitario procederá, durante la sesión en que se fije ese punto en el orden del día, a la elección de los miembros de la Comisión de Reclamaciones.

2. La rectora o rector presentarà una proposta que inclourà com a mínim set catedràtiques o catedràtics d´universitat, de diferents àmbits de coneixement, amb àmplia experiència docent i investigadora i, almenys, amb dues avaluacions d´investigació positives.

2. La rectora o el rector presentará una propuesta que incluirá como mínimo siete catedráticas o catedráticos de universidad, de distintos ámbitos de conocimiento, con amplia experiencia docente e investigadora y, al menos, con dos evaluaciones de investigación positivas.

3. S'elegiran mitjançant votació secreta, lliure, directa i personal els qui obtinguen el major nombre de vots. En cas d´empat serà elegit qui tinga més antiguitat en el cos.

3. Se elegirá mediante votación secreta, libre, directa y personal a quienes obtengan el mayor número de votos. En caso de empate se elegirá a quien cuente con mayor antigüedad en el cuerpo.

4. El mandat dels membres de la Comissió de Reclamacions serà de quatre anys.

4. El mandato de los miembros de la Comisión de Reclamaciones será de cuatro años.

5. Quan qui compon aquesta Comissió perda la condició de catedràtica o catedràtic de la Universitat d´Alacant o dimitisca, es procedirà a l´elecció de la vacant produïda. En tot cas el seu mandat coincidirà amb el de la resta de membres de la Comissió.

5. Cuando quien compone esta Comisión pierda su condición de catedrática o catedrático de la Universidad de Alicante o dimita, se procederá a la elección de la vacante producida. En todo caso su mandato coincidirá con el del resto de miembros de la Comisión.

Secció 2a - Elecció de membres d'altres òrgans o comissions Sección 2ª - Elección de miembros de otros órganos o comisiones Article 38 - Elecció de membres d'altres òrgans o comissions Artículo 38 - Elección de miembros de otros órganos o comisiones

L´elecció, si escau, pel Claustre Universitari, de membres d´altres òrgans o comissions que puguen crear-se es farà segons el que acorde aquest, atenent les peculiaritats de l´òrgan col·legiat en qüestió, la normativa que puga ser aplicable, i l´aplicació anàloga, si cal, d´aquest Reglament.

La elección, en su caso, por el Claustro Universitario, de miembros de otros órganos o comisiones que puedan crearse, se realizará según lo que acuerde el mismo, atendiendo a las peculiaridades del órgano colegiado en cuestión, a la normativa que pueda resultar de aplicación, y a la aplicación análoga, si cabe, de este Reglamento.

TÍTOL VI - ELECCIÓ DE LA DEFENSORA O DEFENSOR UNIVERSITARI

TÍTULO VI - ELECCIÓN DE LA DEFENSORA O DEFENSOR UNIVERSITARIO

Article 39 - Naturalesa Artículo 39 - Naturaleza

(15)

La defensora o defensor universitari és la persona comissionada pel Claustre Universitari per a vetlar pel respecte als drets i llibertats dels membres de la comunitat universitària, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis de la Universitat. De les seues actuacions haurà de presentar davant el Claustre una memòria anual en la qual, a més, s'arreplegaran les recomanacions i suggeriments que estime oportuns per a la millora dels serveis universitaris.

La defensora o defensor universitario es la persona comisionada por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad.

De sus actuaciones deberá presentar ante el Claustro una memoria anual en la que, además, se recogerán las recomendaciones y sugerencias que estime oportunas para la mejora de los servicios universitarios.

Article 40 - Candidatures Artículo 40 - Candidaturas

1. Podrà ser candidata o candidat a defensora o defensor universitari qualsevol membre del personal de la Universitat d'Alacant, amb dedicació a temps complet.

1. Podrá ser candidata o candidato a defensora o defensor universitario cualquier miembro del personal de la Universidad de Alicante, con dedicación a tiempo completo.

2. La candidatura haurà d'estar avalada per un mínim del 10 % de les i els claustrals.

2. La candidatura deberá estar avalada por un mínimo del 10 % de las y los claustrales.

3. La Mesa del Claustre Universitari comunicarà a les i els claustrals, amb una antelació mínima de 10 dies lectius, el termini per a la presentació de candidatures.

3. La Mesa del Claustro Universitario comunicará a las y los claustrales, con una antelación mínima de 10 días lectivos, el plazo para la presentación de candidaturas.

4. Les candidatures, juntament amb els seus avals, es presentaran a la Mesa del Claustre a través del Registre General de la Universitat.

4. Las candidaturas, junto con sus avales, se presentarán a la Mesa del Claustro a través del Registro General de la Universidad.

5. Després de comprovar que les candidatures reuneixen els requisits d'elegibilitat, la Mesa del Claustre convocarà el Claustre per a l´elecció de la defensora o defensor universitari, remetent a les i els claustrals, juntament amb l´ordre del dia, les candidatures presentades, així com, si escau, la informació sobre el procediment per a exercir el vot anticipadament.

5. Después de comprobar que las candidaturas reúnen los requisitos de elegibilidad, la Mesa del Claustro procederá a la convocatoria del Claustro para la elección de la defensora o defensor universitario, remitiendo a las y los claustrales, junto con el orden del día, las candidaturas presentadas, así como, en su caso, la información sobre el procedimiento para ejercer el voto anticipadamente.

Article 41- Elecció i durada del mandat Artículo 41- Elección y duración del mandato

1. El vot per a l´elecció de la defensora o defensor universitari haurà de ser secret, lliure, directe i personal.

1. El voto para la elección de la defensora o defensor universitario habrá de ser secreto, libre, directo y personal.

2. La Mesa del Claustre podrà habilitar un termini per a l´exercici del vot anticipat. L´emissió del vot anticipat s´efectuarà a través del Registre General de la Universitat, mitjançant el procediment que la Mesa del Claustre determine. Els vots anticipats emesos per les i els claustrals s´obriran i computaran en la sessió del Claustre en què s'haja d'elegir la defensora o defensor universitari.

2. La Mesa del Claustro podrá habilitar un plazo para el ejercicio del voto anticipado. La emisión del voto anticipado se efectuará a través del Registro General de la Universidad, mediante el procedimiento que la Mesa del Claustro determine. Los votos anticipados emitidos por las y los claustrales se abrirán y computarán en la sesión del Claustro en que se vaya a proceder a la elección de la defensora o defensor universitario.

3. Resultarà elegida la candidatura que obtinga la majoria absoluta dels membres del Claustre Universitari. En cas que, presentades diverses candidatures, cap no obtinguera la majoria requerida, es farà una segona volta, en el termini màxim de 15 dies lectius, entre les dos candidatures que hagueren aconseguit més vots.

3. Resultará elegida la candidatura que obtenga la mayoría absoluta de los miembros del Claustro Universitario. En caso de que, presentadas varias candidaturas, ninguna obtuviera la mayoría requerida, se procederá a una segunda vuelta, en el plazo máximo de 15 días lectivos, entre las dos candidaturas que hubieran alcanzado mayor número de votos.

4. Si cap candidatura no arribara a la majoria absoluta, es reiniciarà el procés d´elecció en el termini de 30 dies lectius.

4. Si ninguna candidatura alcanzara la mayoría absoluta, se reiniciará el proceso de elección en el plazo de 30 días lectivos.

5. La durada del mandat serà de 4 anys, i no serà possible la reelecció.

5. La duración del mandato será de 4 años, y no será posible su reelección.

Article 42 - Incompatibilitat Artículo 42 - Incompatibilidad

La condició de defensora o defensor universitari és incompatible amb qualsevol càrrec de govern, administració o altra representació en els òrgans universitaris.

La condición de defensora o defensor universitario es incompatible con cualquier cargo de gobierno, administración u otra representación en los órganos universitarios.

(16)

TÍTOL VII - ELECCIONS ANTICIPADES A RECTORA O RECTOR TITULO VII - ELECCIONES ANTICIPADAS A RECTORA O RECTOR Article 43 - Eleccions anticipades Artículo 43 - Elecciones anticipadas

1. La iniciativa de convocatòria d´eleccions anticipades a rectora o rector ha de presentar-se davant la Mesa del Claustre per un terç, almenys, dels seus membres. La iniciativa haurà d´explicar les raons en què es fonamenta.

1. La iniciativa de convocatoria de elecciones anticipadas a rectora o rector debe presentarse ante la Mesa del Claustro por al menos un tercio de sus miembros. La iniciativa deberá explicar las razones en que se fundamenta.

2. En cap cas podrà presentar-se iniciativa de convocatòria d´eleccions anticipades si no han transcorregut, almenys, sis mesos des del nomenament de la rectora o rector.

2. En ningún caso podrá presentarse iniciativa de convocatoria de elecciones anticipadas si no han transcurrido, al menos, seis meses desde el nombramiento de la rectora o rector.

Article 44 - Convocatòria de sessió extraordinària Artículo 44 - Convocatoria de sesión extraordinaria

1. Si la iniciativa de convocatòria d´eleccions anticipades reuneix els requisits anteriorment indicats, la vicepresidenta o vicepresident de la Mesa convocarà i presidirà la sessió extraordinària del Claustre Universitari, amb aquest únic punt en l´ordre del dia.

1. Si la iniciativa de convocatoria de elecciones anticipadas reúne los requisitos anteriormente indicados, la vicepresidenta o vicepresidente de la Mesa convocará y presidirá la sesión extraordinaria del Claustro Universitario, con este único punto en el orden del día.

2. La convocatòria de la sessió extraordinària s´efectuarà en un termini mínim de 10 dies lectius i un màxim de 15, comptadors a partir de l'endemà de la data de la presentació de la iniciativa davant la Mesa del Claustre.

2. La convocatoria de la sesión extraordinaria se efectuará en un plazo mínimo de 10 días lectivos y un máximo de 15, siguientes a la fecha de su presentación ante la Mesa del Claustro.

Article 45 - Desenvolupament de la sessió Artículo 45 - Desarrollo de la sesión

1. Oberta la sessió, la o el primer signatari de la iniciativa de convocatòria d´eleccions anticipades disposarà d´un temps màxim de 30 minuts per a exposar les raons que la fonamenten.

1. Abierta la sesión, la o el primer firmante de la iniciativa de convocatoria de elecciones anticipadas dispondrá de un tiempo máximo de 30 minutos para exponer las razones que la fundamentan.

2. Transcorregut aquest temps, la rectora o rector tindrà un temps d´idèntica durada per a rebatre els fonaments de la iniciativa de convocatòria d´eleccions anticipades.

2. Transcurrido este tiempo, la rectora o rector tendrá un tiempo de idéntica duración para rebatir los fundamentos de la iniciativa de convocatoria de elecciones anticipadas.

3. Després s´obrirà un torn d´intervencions, distribuït per la Mesa, d´acord amb els criteris fixats en aquest Reglament.

3. Después se abrirá un turno de intervenciones, distribuido por la Mesa, de acuerdo con los criterios fijados en este Reglamento.

4. A continuació, la rectora o rector disposarà d´un torn de rèplica durant un temps màxim de mitja hora.

4. A continuación, la rectora o rector dispondrá de un turno de réplica durante un tiempo máximo de media hora.

Article 46 - Votació Artículo 46 - Votación

1. En acabar el debat, es farà la votació de la convocatòria d´eleccions anticipades a rectora o rector de forma secreta, lliure, directa i personal.

1. Concluido el debate, se procederá a efectuar la votación de la convocatoria de elecciones anticipadas a rectora o rector de forma secreta, libre, directa y personal.

2. La convocatòria d´eleccions anticipades a rectora o rector requerirà, per a la seua aprovació, el vot favorable de dos terços del conjunt de membres del Claustre Universitari.

2. La convocatoria de elecciones anticipadas a rectora o rector requerirá, para su aprobación, el voto favorable de dos tercios del conjunto de miembros del Claustro Universitario.

3. L´aprovació de la convocatòria d´eleccions anticipades a rectora o rector comportarà la dissolució del Claustre Universitari i el cessament de la rectora o rector, que continuarà en funcions fins a la presa de possessió de la nova rectora o rector.

3. La aprobación de la convocatoria de elecciones anticipadas a rectora o rector llevará consigo la disolución del Claustro Universitario y el cese de la rectora o rector, que continuará en funciones hasta la toma de posesión de la nueva rectora o rector.

4. Si la iniciativa no prosperara, els seus signants no podrien participar en la presentació d´una altra iniciativa d´aquest caràcter fins passat un any des de la votació d'aquesta.

4. Si la iniciativa no hubiera prosperado, sus firmantes no podrán participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde la votación de la misma.

Article 47 - Convocatòria d´eleccions anticipades a rectora o rector Artículo 47 - Convocatoria de elecciones anticipadas a rectora o rector

La vicepresidència del Claustre Universitari comunicarà formalment al Consell de Govern l´aprovació de la convocatòria d´eleccions

La vicepresidencia del Claustro Universitario comunicará formalmente al Consejo de Gobierno la aprobación de la convocatoria de

Referencias

Documento similar

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

En la base de datos de seguridad combinados de IMFINZI en monoterapia, se produjo insuficiencia suprarrenal inmunomediada en 14 (0,5%) pacientes, incluido Grado 3 en 3

En este ensayo de 24 semanas, las exacerbaciones del asma (definidas por el aumento temporal de la dosis administrada de corticosteroide oral durante un mínimo de 3 días) se

En un estudio clínico en niños y adolescentes de 10-24 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, 39 pacientes fueron aleatorizados a dapagliflozina 10 mg y 33 a placebo,

• Descripción de los riesgos importantes de enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis asociados al uso de trastuzumab deruxtecán. • Descripción de los principales signos

 En el apartado 4.6 de la Ficha Técnica y 6 del Prospecto se añade la frase “En muy raras ocasiones se han notificado reacciones de hipersensibiliad, incluyendo anafilaxia (en

En estos últimos años, he tenido el privilegio, durante varias prolongadas visitas al extranjero, de hacer investigaciones sobre el teatro, y muchas veces he tenido la ocasión

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos