ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS

15  Download (0)

Full text

(1)

Vehicles

Metropolitana

Àrea Permisos

Conduir de

20 18

(2)

Oficina d'Estadística Ajuntament de València

ELABORACIÓ:

Oficina d’Estadística de l'Ajuntament de València i personal contractat per la Universitat de València

Badenes Vázquez, Julia Martínez Ruiz, Francisco Almonacid Sánchez, Carla Moya Equiza, Carmiña Rodríguez Ciria, María Requena Navarro, Rubén Briz Redón, Álvaro Moshuk, Marta

Morales Lorente, Tomás Morala Girón, Juan Fernando

www.valencia.es/estadistica estadistica@valencia.es ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS

(3)

1.1. Parc de vehicles distribuït per tipus i comarca. Variació 17/18

3.1. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasolina i comarca. Variació 17/18 5. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasoil i comarca. 2018

5.1. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasoil i comarca. Variació 17/18 6. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasoil i municipi. 2018

7.1. Baixes de vehicles distribuït per tipus i comarca. Variació 17/18

9.1. Permisos de conduir per sexe i comarca. Variació 17/18

1.1. Parque de vehículos distribuido por tipo y comarca. Variación 17/18

3.1. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasolina y comarca. Variación 17/18

5.1. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasóleo y comarca. Variación 17/18

7.1. Bajas de vehículos distribuido por tipo y comarca. Variación 17/18

9.1. Permisos de conducir por sexo y comarca. Variación 17/18

Fuente: DGT. Dirección General de Tráfico. Ministerior del Interior 2. Parque de vehículos distribuido por tipo y municipio. 2018

10. Permisos de conduir per sexe i municipi. 2018

1. Parque de vehículos distribuido por tipo y comarca. 2018

4. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasolina i municipi. 2018

10. Permisos de conducir por sexo y municipio. 2018 8. Bajas de vehículos distribuido por tipo y municipio. 2018

3. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasolina y comarca. 2018 7. Baixes de vehicles distribuït per tipus i comarca. 2018

8. Baixes de vehicles distribuït per tipus i municipi. 2018 9. Permisos de conduir per sexe i comarca. 2018

9. Permisos de conducir por sexo y comarca. 2018

3. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasolina i comarca. 2018

7. Bajas de vehículos distribuido por tipo y comarca. 2018

6. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasóleo y municipio. 2018 2. Parc de vehicles distribuït per tipus i municipi. 2018

5. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasóleo y comarca. 2018 Índex

Font: DGT. Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior

Índice

4. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasolina y municipio. 2018

1. Parc de vehicles distribuït per tipus i comarca. 2018

(4)

Parc de vehicles

-

Parque de vehículos

Objectiu:

Metodologia de l'arreplegada de les dades:

Forma d'arreplegada de dades:

Nivell de desagregació:

Variables d'estudi:

Unitats:

Font Administrativa:

Periodicitat de l'arreplegada de dades:

Nota metodològica:

Objetivo:

Metodología de la recogida de los datos:

Forma de recogida de datos:

Nivel de desagregación:

Variables de estudio:

Unidades:

Fuente Administrativa:

Periodicidad de la recogida de datos:

Nota metodológica:

Baixes - Bajas

Objectiu:

Metodologia de l'arreplegada de les dades:

Forma d'arreplegada de dades:

Nivell de desagregació: Província i municipi.

Variables d'estudi: Tipus de vehicle i tipus de baixa.

Unitats: Vehicles donats de baixa.

Font Administrativa: Sol·licitud de baixa de vehicle.

Periodicitat de l'arreplegada de dades: Diària.

Nota metodològica:

Objetivo:

Metodología de la recogida de los datos:

Forma de recogida de datos:

Nivel de desagregación:

Variables de estudio:

Unidades:

Fuente Administrativa:

Periodicidad de la recogida de datos:

Nota metodológica:

Transcripción de documento administrativo, cualquiera que sea la forma de cumplimentar éste.

Continua.

No es podran realitzar seleccions múltiples per a diferents espais temporals, ja que al tractar-se d'una operació censal la informació només té validesa a una data donada, no tenint sentit l'agregació de dades. En la categoria de 'altres vehicles' s'inclouen els remolcs, semiremolcs i vehicles especials, a excepció de la maquinària agrícola automotriu i la maquinària agrícola arrossegada de 2 eixos i 1 eix. Els ciclomotors no s'inclouen en les xifres del 'parc Nacional de Vehicles'.

Comunidad autónoma, provincia y municipio.

Tipo de vehículo, carburante, año de matriculación.

Vehículos en circulación.

Registros de matriculación y de baja.

Vehicles en circulació.

Registres de matriculació i de baixa.

Contínua.

No es podran realitzar seleccions múltiples per a diferents espais temporals, ja que al tractar- se d'una operació censal la informació només té validesa a una data donada, no tenint sentit l'agregació de dades. En la categoria de 'altres vehicles' s'inclouen els remolcs, semiremolcs i vehicles especials, a excepció de la maquinària agrícola automotriu i la maquinària agrícola arrossegada de 2 eixos i 1 eix. Els ciclomotors no s'inclouen en les xifres del 'parc Nacional de Vehicles'.

Análisis del número de vehículos en circulación, su composición y características técnicas.

Obtención mediante enumeración completa de datos administrativos originales.

Coneixement dels vehicles que són retirats de la circulació i les seues característiques tècniques.

Obtenció per mitjà d'enumeració completa de dades administratives originals.

Transcripció de document administratiu, siga quina siga la forma d'omplir este.

En la categoria de 'altres vehicles' s'inclouen els remolcs, semiremolcs i vehicles especials, a excepció de la maquinària agrícola automotriu i la maquinària agrícola arrossegada de 2 eixos i 1 eix. Els ciclomotors no s'inclouen en les xifres.

Conocimiento de los vehículos que son retirados de la circulación y sus características técnicas.

Anàlisi del nombre de vehicles en circulació, la seua composició i característiques tècniques.

Obtenció per mitjà d'enumeració completa de dades administratives originals.

Transcripció de document administratiu, siga quina siga la forma d'omplir este.

Comunitat autònoma, província i municipi.

Tipus de vehicle, carburant, any de matriculació.

Vehículos dados de baja.

Solicitud de baja de vehículo.

Diaria.

En la categoría de 'Otros vehículos' se incluyen los remolques, semirremolques y vehículos especiales, a excepción de la maquinaria agrícola automotriz y la maquinaria agrícola arrastrada de 2 ejes y 1 eje. Los ciclomotores no se incluyen en las cifras.

Obtención mediante enumeración completa de datos administrativos originales.

Transcripción de documento administrativo, cualquiera que sea la forma de cumplimentar éste.

Provincia y municipio.

Tipo de vehículo y tipos de baja.

(5)

Permisos de conduir

-

Permisos de conducir

Objectiu:

Metodologia de l'arreplegada de les dades:

Forma d'arreplegada de dades:

Nivell de desagregació:

Variables d'estudi:

Unitats:

Font Administrativa:

Periodicitat de l'arreplegada de dades:

Objetivo:

Metodología de la recogida de los datos:

Forma de recogida de datos:

Nivel de desagregación:

Variables de estudio:

Unidades:

Fuente Administrativa:

Periodicidad de la recogida de datos:

Coneixement dels titulars de permisos vigents de circulació.

Obtenció per mitjà d'enumeració completa de dades administratives originals.

Transcripció de document administratiu, siga quina siga la forma d'omplir este.

Comunitat autonoma, província, municipi, classes de permís i antiguitat dels permisos de circulació.

Comunitat autonoma, província, municipi, classes de permís i antiguitat dels permisos de circulació.

Permisos vigents.

Sol·licitud de permisos vigents.

Diària.

Conocimiento de los titulares de permisos vigentes de circulación.

Obtención mediante enumeración completa de datos administrativos originales.

Transcripción de documento administrativo, cualquiera que sea la forma de cumplimentar este.

Diaria.

Comunidad autonoma, provincia, municipio, clases de permiso y antiguedad de los permisos de circulación.

Comunidad autonoma, provincia, municipio, clases de permiso y antiguedad de los permisos de circulación.

Permisos vigentes.

Solicitud de permisos vigentes.

(6)

Oficina d'Estadística Ajuntament de València

1. Parc de vehicles distribuït per tipus i comarca. 2018

1. Parque de vehículos distribuido por tipo y comarca. 2018

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 1.007.581 741.181 116.410 1.725 116.852 7.735 23.678

València 486.696 359.483 50.276 1.089 63.940 3.367 8.541

l'Horta Nord 167.839 119.877 22.282 200 18.378 1.335 5.767

l'Horta Oest 228.685 169.996 28.234 285 22.413 1.952 5.805

l'Horta Sud 118.513 87.302 15.142 149 11.392 1.055 3.473

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

1.1. Parc de vehicles distribuït per tipus i comarca. Variació 17/18 1.1. Parque de vehículos distribuido por tipo y comarca. Variación 17/18

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 1,6% 1,4% 1,0% -0,3% 3,3% 2,3% 0,2%

València 0,9% 0,5% 1,0% 0,0% 2,8% 2,0% -0,1%

l'Horta Nord 2,5% 2,5% 2,0% -7,8% 4,0% 0,3% -0,6%

l'Horta Oest 1,9% 1,9% 0,5% 2,9% 3,9% 6,5% 0,2%

l'Horta Sud 2,4% 2,5% 0,9% 2,1% 3,6% -1,2% 2,4%

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Turismes Furgonetes i Camions

Autobusos Motocicletes Tractors Altres Vehicles

PARC DE VEHICLES DISTRIBUÏT PER TIPUS I COMARCA. 2018

València l'Horta Nord l'Horta Oest l'Horta Sud

(7)

2. Parc de vehicles distribuït per tipus i municipi. 2018 2. Parque de vehículos distribuido por tipo y municipio. 2018

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles Àrea Metropolitana 1.007.581 741.181 116.410 1.725 116.852 7.735 23.678

València 486.696 359.483 50.276 1.089 63.940 3.367 8.541

Alaquàs 19.564 14.580 2.451 30 1.883 131 489

Albal 11.318 8.177 1.469 44 1.235 105 288

Albalat dels Sorells 2.715 1.997 351 0 259 28 80

Alboraia/Alboraya 15.595 11.232 1.718 33 2.330 45 237

Albuixech 4.091 2.101 614 0 507 345 524

Alcàsser 6.821 5.187 867 37 603 32 95

Aldaia 20.307 14.971 2.642 95 1.837 166 596

Alfafar 13.044 9.829 1.318 1 1.165 131 600

Alfara del Patriarca 2.135 1.625 257 0 229 2 22

Almàssera 4.632 3.463 487 2 626 4 50

Benetússer 9.143 7.044 927 0 944 56 172

Beniparrell 3.180 1.548 1.029 0 172 94 337

Bonrepòs i Mirambell 2.594 1.820 288 3 292 73 118

Burjassot 22.877 17.437 2.531 17 2.551 64 277

Catarroja 18.165 13.432 2.342 0 1.899 133 359

Emperador 431 336 37 0 52 1 5

Foios 4.879 3.623 633 4 552 11 56

Godella 9.290 6.811 994 5 1.291 5 184

Llocnou de la Corona 77 54 12 0 11 0 0

Manises 20.737 15.573 2.752 23 1.884 125 380

Massalfassar 2.177 1.328 301 30 209 117 192

Massamagrell 9.766 7.223 1.302 5 784 103 349

Massanassa 7.145 5.233 965 11 689 81 166

Meliana 6.970 5.072 937 5 822 19 115

Mislata 24.530 18.949 2.147 28 2.759 122 525

Moncada 14.527 10.634 1.760 41 1.621 101 370

Museros 4.879 3.387 722 7 466 62 235

Paiporta 15.798 11.729 1.946 38 1.573 97 415

Paterna 48.463 35.449 6.217 32 4.820 566 1.379

Picanya 7.853 5.566 1.065 27 872 95 228

Picassent 13.850 10.373 1.798 13 1.223 85 358

Pobla de Farnals (la) 17.303 12.408 2.430 7 1.803 107 548

Puçol 12.598 9.621 1.549 0 1.091 86 251

Puig de Santa Maria, el 6.135 4.463 762 22 538 50 300

Quart de Poblet 18.670 13.391 2.779 18 1.418 256 808

Rafelbunyol 6.032 4.342 902 1 520 86 181

Rocafort 4.743 3.524 402 0 766 2 49

San Antonio

de Benagéber 5.848 4.523 476 2 729 26 92

Sedaví 7.013 5.213 739 5 695 117 244

Silla 12.959 9.483 1.730 0 1.183 124 439

Tavernes Blanques 11.136 5.691 3.037 2 799 22 1.585

Torrent 50.168 37.841 5.932 20 5.037 330 1.008

Vinalesa 2.334 1.739 268 16 270 2 39

Xirivella 18.393 13.676 2.249 12 1.903 161 392

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

(8)

Oficina d'Estadística Ajuntament de València

3. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasolina i comarca. 2018

3. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasolina y comarca. 2018 Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 469.987 340.537 11.510 4 116.328 0 1.608

València 249.533 178.691 6.543 2 63.545 0 752

l'Horta Nord 69.576 49.406 1.602 0 18.322 0 246

l'Horta Oest 98.797 73.818 2.213 2 22.369 0 395

l'Horta Sud 49.674 36.990 1.114 0 11.365 0 205

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

3.1. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasolina i comarca. Variació 17/18 3.1. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasolina y comarca. Variación 17/18

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 3,9% 4,4% -0,1% 0,0% 3,1% - -0,8%

València 2,8% 3,0% 0,3% 0,0% 2,6% - -0,8%

l'Horta Nord 6,1% 7,2% -1,1% - 3,9% - 3,8%

l'Horta Oest 4,4% 4,8% -0,9% 0,0% 3,9% - -3,4%

l'Horta Sud 5,4% 6,1% 0,3% - 3,6% - -0,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Turismes Furgonetes i Camions

Autobusos Motocicletes Altres Vehicles

PARC DE VEHICLES DISTRIBUÏT PER TIPUS, MOTOR DE GASOLINA I COMARCA. 2018

València l'Horta Nord l'Horta Oest l'Horta Sud

(9)

4. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasolina i municipi. 2018 4. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasolina y municipio. 2018

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 469.987 340.537 11.510 4 116.328 0 1.608

València 249.533 178.691 6.543 2 63.545 0 752

Alaquàs 8.444 6.360 173 0 1.880 0 31

Albal 4.779 3.404 119 0 1.235 0 21

Albalat dels Sorells 1.123 832 30 0 258 0 3

Alboraia/Alboraya 7.629 5.113 171 0 2.326 0 19

Albuixech 1.370 836 26 0 507 0 1

Alcàsser 2.910 2.244 58 0 601 0 7

Aldaia 8.520 6.468 177 0 1.835 0 40

Alfafar 5.694 4.380 121 0 1.162 0 31

Alfara del Patriarca 909 655 21 0 229 0 4

Almàssera 2.136 1.476 33 0 624 0 3

Benetússer 4.190 3.148 91 0 942 0 9

Beniparrell 843 622 46 0 172 0 3

Bonrepòs i Mirambell 1.042 726 23 0 291 0 2

Burjassot 10.401 7.557 262 0 2.544 0 38

Catarroja 7.703 5.602 174 0 1.892 0 35

Emperador 166 108 4 0 52 0 2

Foios 2.118 1.524 43 0 548 0 3

Godella 4.645 3.230 113 0 1.285 0 17

Llocnou de la Corona 36 24 1 0 11 0 0

Manises 8.598 6.425 251 0 1.881 0 41

Massalfassar 782 549 27 0 201 0 5

Massamagrell 3.500 2.630 81 0 783 0 6

Massanassa 2.945 2.173 73 0 687 0 12

Meliana 3.070 2.170 70 0 821 0 9

Mislata 11.553 8.547 216 0 2.758 0 32

Moncada 6.170 4.418 117 0 1.616 0 19

Museros 1.843 1.314 55 0 466 0 8

Paiporta 6.567 4.868 113 0 1.566 0 20

Paterna 20.761 15.397 483 1 4.810 0 70

Picanya 3.252 2.301 61 1 869 0 20

Picassent 5.559 4.175 131 0 1.221 0 32

Pobla de Farnals (la) 6.316 4.323 158 0 1.800 0 35

Puçol 4.838 3.610 112 0 1.088 0 28

Puig de Santa Maria, el 2.382 1.776 55 0 538 0 13

Quart de Poblet 7.612 5.924 237 0 1.409 0 42

Rafelbunyol 2.158 1.581 54 0 517 0 6

Rocafort 2.613 1.775 64 0 764 0 10

San Antonio

de Benagéber 2.407 1.632 38 0 727 0 10

Sedaví 3.186 2.405 75 0 694 0 12

Silla 5.262 3.945 112 0 1.182 0 23

Tavernes Blanques 3.350 2.480 62 0 795 0 13

Torrent 22.071 16.500 463 0 5.026 0 82

Vinalesa 1.015 723 21 0 269 0 2

Xirivella 7.986 5.896 152 0 1.901 0 37

(10)

Oficina d'Estadística Ajuntament de València

5. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasoil i comarca. 2018

5. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasóleo y comarca. 2018

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 519.039 399.498 104.629 1.604 67 7.735 5.506

València 229.983 180.180 43.579 970 40 3.367 1.847

l'Horta Nord 93.630 70.321 20.651 200 13 1.335 1.110

l'Horta Oest 125.629 95.938 25.977 283 10 1.952 1.469

l'Horta Sud 66.424 50.183 13.984 149 4 1.055 1.049

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

5.1. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasoil i comarca. Variació 17/18 5.1. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasóleo y comarca. Variación 17/18

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana -0,6% -1,1% 1,1% -4,5% 6,3% 2,3% -2,4%

València -1,4% -2,0% 1,0% -6,7% 2,6% 2,0% 3,6%

l'Horta Nord -0,1% -0,6% 2,1% -7,8% 44,4% 0,3% -6,2%

l'Horta Oest -0,1% -0,2% 0,6% 2,9% -16,7% 6,5% -7,5%

l'Horta Sud 0,0% -0,2% 0,9% 2,1% 33,3% -1,2% -1,1%

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Turismes Furgonetes i Camions

Autobusos Motocicletes Tractors Altres Vehicles

PARC DE VEHICLES DISTRIBUÏT PER TIPUS, MOTOR DE GASOIL I COMARCA. 2018

València l'Horta Nord l'Horta Oest l'Horta Sud

(11)

6. Parc de vehicles distribuït per tipus, motor de gasoil i municipi. 2018 6. Parque de vehículos distribuido por tipo, motor de gasóleo y municipio. 2018

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 519.039 399.498 104.629 1.604 67 7.735 5.506

València 229.983 180.180 43.579 970 40 3.367 1.847

Alaquàs 10.716 8.197 2.267 30 1 131 90

Albal 6.279 4.763 1.325 44 0 105 42

Albalat dels Sorells 1.522 1.161 320 0 0 28 13

Alboraia/Alboraya 7.803 6.108 1.541 33 1 45 75

Albuixech 2.198 1.261 585 0 0 345 7

Alcàsser 3.841 2.938 809 37 0 32 25

Aldaia 11.370 8.490 2.464 95 0 166 155

Alfafar 7.060 5.441 1.197 1 1 131 289

Alfara del Patriarca 1.214 967 236 0 0 2 9

Almàssera 2.466 1.984 453 2 1 4 22

Benetússer 4.812 3.892 835 0 1 56 28

Beniparrell 2.086 924 983 0 0 94 85

Bonrepòs i Mirambell 1.455 1.093 264 3 0 73 22

Burjassot 12.287 9.866 2.269 17 1 64 70

Catarroja 10.197 7.815 2.166 0 1 133 82

Emperador 262 228 33 0 0 1 0

Foios 2.724 2.096 590 4 3 11 20

Godella 4.582 3.573 879 5 0 5 120

Llocnou de la Corona 41 30 11 0 0 0 0

Manises 11.869 9.135 2.500 23 1 125 85

Massalfassar 1.213 777 274 30 0 117 15

Massamagrell 5.989 4.586 1.220 5 1 103 74

Massanassa 4.044 3.033 892 11 0 81 27

Meliana 3.825 2.895 867 5 1 19 38

Mislata 12.706 10.383 1.929 28 0 122 244

Moncada 8.130 6.203 1.643 41 0 101 142

Museros 2.849 2.070 667 7 0 62 43

Paiporta 8.980 6.837 1.829 38 0 97 179

Paterna 26.620 19.966 5.717 31 2 566 338

Picanya 4.419 3.250 1.002 26 1 95 45

Picassent 8.087 6.189 1.664 13 1 85 135

Pobla de Farnals (la) 10.684 8.058 2.271 7 2 107 239

Puçol 7.575 5.993 1.437 0 2 86 57

Puig de Santa Maria, el 3.502 2.681 706 22 0 50 43

Quart de Poblet 10.524 7.453 2.539 18 1 256 257

Rafelbunyol 3.722 2.758 842 1 1 86 34

Rocafort 2.103 1.742 337 0 0 2 22

San Antonio

de Benagéber 3.373 2.876 438 2 0 26 31

Sedaví 3.615 2.799 664 5 0 117 30

Silla 7.382 5.522 1.609 0 0 124 127

Tavernes Blanques 6.230 3.206 2.970 2 0 22 30

Torrent 27.318 21.302 5.463 20 4 330 199

Vinalesa 1.295 1.015 247 16 0 2 15

Xirivella 10.087 7.762 2.096 12 0 161 56

(12)

Oficina d'Estadística Ajuntament de València

7. Baixes de vehicles distribuït per tipus i comarca. 2018

7. Bajas de vehículos distribuido por tipo y comarca. 2018

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 30.963 25.830 3.378 153 892 436 274

València 13.939 11.636 1.409 48 544 205 97

l'Horta Nord 4.854 3.984 612 3 106 56 93

l'Horta Oest 8.262 7.017 906 19 166 113 41

l'Horta Sud 3.781 3.088 439 83 67 61 43

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

7.1. Baixes de vehicles distribuït per tipus i comarca. Variació 17/18 7.1. Bajas de vehículos distribuido por tipo y comarca. Variación 17/18

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 17,2% 18,6% 9,0% 41,7% 7,9% 27,5% 9,6%

València 16,4% 17,7% 4,8% 182,4% 6,9% 73,7% -5,8%

l'Horta Nord 18,6% 18,8% 15,3% 50,0% 1,9% 21,7% 63,2%

l'Horta Oest 15,5% 18,1% 5,8% -17,4% 16,9% -19,9% -18,0%

l'Horta Sud 22,9% 23,0% 21,6% 27,7% 4,7% 64,9% 7,5%

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Turismes Furgonetes i Camions

Autobusos Motocicletes Tractors Altres Vehicles

BAIXES DE VEHICLES DISTRIBUÏT PER TIPUS I COMARCA. 2018

València l'Horta Nord l'Horta Oest l'Horta Sud

(13)

8. Baixes de vehicles distribuït per tipus i municipi. 2018 8. Bajas de vehículos distribuido por tipo y municipio. 2018

Total Turismes

Furgonetes

i Camions Autobusos Motocicletes Tractors

Altres Vehicles

Àrea Metropolitana 30.963 25.830 3.378 153 892 436 274

València 13.939 11.636 1.409 48 544 205 97

Alaquàs 556 457 79 0 8 6 6

Albal 374 317 43 0 3 8 3

Albalat dels Sorells 76 66 9 0 1 0 0

Alboraia/Alboraya 368 301 45 0 20 2 0

Albuixech 121 65 24 0 5 12 15

Alcàsser 199 163 30 0 4 2 0

Aldaia 618 527 70 4 7 7 3

Alfafar 483 405 49 0 7 7 15

Alfara del Patriarca 62 49 10 0 3 0 0

Almàssera 139 117 16 0 4 1 1

Benetússer 267 229 26 0 7 1 4

Beniparrell 65 39 22 0 1 1 2

Bonrepòs i Mirambell 70 62 7 0 1 0 0

Burjassot 800 684 98 0 15 2 1

Catarroja 523 436 66 0 12 7 2

Emperador 10 9 1 0 0 0 0

Foios 160 135 18 0 4 2 1

Godella 217 192 21 0 3 1 0

Llocnou de la Corona 1 1 0 0 0 0 0

Manises 666 554 71 2 33 4 2

Massalfassar 59 37 6 0 2 14 0

Massamagrell 369 311 46 2 5 2 3

Massanassa 285 177 21 83 1 3 0

Meliana 201 157 36 1 4 0 3

Mislata 713 605 75 0 23 3 7

Moncada 481 396 69 0 9 4 3

Museros 148 112 26 0 3 1 6

Paiporta 478 387 61 0 11 12 7

Paterna 1.652 1.412 192 5 26 14 3

Picanya 223 183 26 0 4 7 3

Picassent 487 411 59 0 12 3 2

Pobla de Farnals (la) 481 384 59 0 10 6 22

Puçol 384 332 38 0 6 2 6

Puig de Santa Maria, el 169 138 22 0 1 3 5

Quart de Poblet 1.595 1.457 84 0 10 42 2

Rafelbunyol 184 144 34 0 2 3 1

Rocafort 94 85 5 0 4 0 0

San Antonio

de Benagéber 127 105 12 0 9 1 0

Sedaví 228 196 16 0 4 12 0

Silla 391 327 46 0 5 5 8

Tavernes Blanques 213 165 17 0 4 1 26

Torrent 1.630 1.328 226 8 41 22 5

Vinalesa 48 43 5 0 0 0 0

Xirivella 609 494 83 0 14 8 10

(14)

Oficina d'Estadística Ajuntament de València 9. Permisos de conduir per sexe i comarca. 2018

9. Permisos de conducir por sexo y comarca. 2018

Total Homes Dones

Àrea Metropolitana 909.732 527.788 381.944

València 451.080 259.283 191.797

l'Horta Nord 147.430 84.244 63.186

l'Horta Oest 202.004 119.742 82.262

l'Horta Sud 103.802 61.696 42.106

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

9.1. Permisos de conduir per sexe i comarca. Variació 17/18 9.1. Permisos de conducir por sexo y comarca. Variación 17/18

Total Homes Dones

Àrea Metropolitana 0,8% 0,4% 1,3%

València 0,5% 0,1% 1,0%

l'Horta Nord 1,1% 0,7% 1,7%

l'Horta Oest 1,0% 0,6% 1,5%

l'Horta Sud 1,2% 0,7% 1,9%

Nota: L'Àrea Metropolitana inclou San Antonio de Benagéber.

Font: Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior.

Permisos

Permisos

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

València l'Horta Nord l'Horta Oest l'Horta Sud

PERMISOS DE CONDUIR DISTRIBUÏT PER SEXE I COMARCA. 2018

Homes Dones

(15)

10. Permisos de conduir per sexe i municipi. 2018 10. Permisos de conducir por sexo y municipio. 2018

Total Homes Dones

Àrea Metropolitana 909.732 527.788 381.944

València 451.080 259.283 191.797

Alaquàs 17.106 10.257 6.849

Albal 9.967 5.764 4.203

Albalat dels Sorells 2.514 1.443 1.071

Alboraia/Alboraya 14.374 8.021 6.353

Albuixech 2.486 1.439 1.047

Alcàsser 6.011 3.586 2.425

Aldaia 18.366 10.814 7.552

Alfafar 11.346 7.057 4.289

Alfara del Patriarca 2.024 1.156 868

Almàssera 4.512 2.550 1.962

Benetússer 8.489 5.075 3.414

Beniparrell 1.296 766 530

Bonrepòs i Mirambell 2.218 1.258 960

Burjassot 21.544 12.811 8.733

Catarroja 15.968 9.412 6.556

Emperador 374 203 171

Foios 4.505 2.567 1.938

Godella 8.079 4.386 3.693

Llocnou de la Corona 67 43 24

Manises 17.882 10.719 7.163

Massalfassar 1.625 906 719

Massamagrell 9.532 5.657 3.875

Massanassa 5.620 3.329 2.291

Meliana 6.620 3.799 2.821

Mislata 24.718 14.703 10.015

Moncada 13.178 7.776 5.402

Museros 4.007 2.283 1.724

Paiporta 15.077 8.813 6.264

Paterna 40.463 23.121 17.342

Picanya 7.068 4.080 2.988

Picassent 12.304 7.282 5.022

Pobla de Farnals (la) 14.833 8.340 6.493

Puçol 12.211 6.878 5.333

Puig de Santa Maria, el 5.346 3.022 2.324

Quart de Poblet 14.191 8.783 5.408

Rafelbunyol 5.561 3.162 2.399

Rocafort 4.443 2.333 2.110

San Antonio

de Benagéber 5.416 2.823 2.593

Sedaví 6.312 3.688 2.624

Silla 11.345 6.881 4.464

Tavernes Blanques 5.280 3.091 2.189

Torrent 46.166 27.501 18.665

Vinalesa 2.164 1.163 1.001

Xirivella 16.044 9.764 6.280

Permisos

Figure

Updating...

References

Related subjects :