• No se han encontrado resultados

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7329]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7329]"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tèc- nic o tècnica especialistes en anatomia patològica depen- dents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi- ca, així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/7329]

excluidas en el concurso-oposición para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialista de anatomía patológica dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, así como el lugar, fecha y hora de la prueba. [2022/7329]

De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de 18 de enero de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialista de anatomía patológica dependientes de la Conse- lleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 9015, 08.02.2021) y una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos de admisión, esta Dirección General de Recursos Humanos resuelve aprobar el lugar, la fecha y hora de la prueba, así como el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas que figura en el anexo I.

Lugar: Universitat de València.

Aulario Sur del Campus dels Tarongers.

Avenida de los Naranjos, s/n, 46022 València.

Fecha: domingo, 6 de noviembre de 2022.

Hora: 09.00 h.

Contra la presente resolución podrán interponerse los recursos espe- cificados en la base octava de la convocatoria.

València, 27 de julio de 2022.– La directora general de Recursos Humanos: Carmen López Delgado.

De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 18 de gener de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en anatomia patològica dependents de la Conselle- ria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9015, 08.02.2021), una vegada finalitzat el termini d’esmena de defectes d’admissió, aquesta Direcció General de Recursos Humans resol aprovar el lloc, la data i l’hora de la prova, així com la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que figura en l’annex I.

Lloc: Universitat de València.

Aulari Sud del Campus dels Tarongers.

Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

Data: diumenge, 6 de novembre de 2022.

Hora: 09.00 h.

Contra la present resolució es podran interposar els recursos especi- ficats en la base huitena de la convocatòria.

València, 27 de juliol de 2022.– La directora general de Recursos

Humans: Carmen López Delgado.

(2)

ANNEX I – TÈ CNIC /A ESP . ANA TOMIA PA TOLÒGIC A – T ORN L LIURE – R ESOLUCIÓ DEFINIT IVA A DMES OS/EXCL O SOS ANEXO I CNIC O /A ES P. AN ATOM ÍA PATOL Ó GIC A TURN O LI BR E RESOLUCI ÓN DE FINI TIVA AD MI TIDOS/E X CLUIDOS DNI COG N O M S/ AP EL LI D OS , N OM/ N OM B R E AC CÉ S/ AC CE SO ADM/ EXC . CA U SA D N I C OGN OMS/ AP ELLI D OS , N OM /N OM B R E ACC ÉS/ AC C ES O ADM/E XCL . CA U SA

***5318** .. ABELLAN NAVARRO, NADIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8448** .. ABELLAN PINAR, YOLANDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1601** .. AGUADO RUIZ, JENIFER ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1319** .. AGUILAR BARTUAL, LORENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0646** .. AGUILERA REDONDO, EVA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6728** .. ALACID LARROSA, ESTHER ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2702** .. ALAMO GOMEZ, INMACULADA CONCEPCION ... Div.Funcional ... ADM. ***1635** .. ALANDES ESTEVE, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1482** .. ALBERT MANRESA, MARIA JOSE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1239** .. ALCAIDE BARRAS, SONIA TANIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9481** .. ALCANTARA DIAZ, FRANCISCO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2504** .. ALCINA BERTOMEU, ROBERTO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6959** .. ALEGRE SAIZ, ISABEL... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2743** .. ALEMANY GARCIA, VIRGINIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1605** .. ALEMANY MOLL, EVA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3486** .. ALMAGRO GARCIA, BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5904** .. ALMELA PEREZ, ELENA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4949** .. ALONSO HERRERO, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5942** .. ALONSO YUSTE, ELISA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3961** .. ALTAMIRANO MORAN, LESLY ALEJANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4154** .. ALVAREZ MANSO, MARIA ELENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0501** .. ALVAREZ MONTERO, ELENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1754** .. ALVAREZ SOTO, NOELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6678** .. AMOR DURA, ANA MABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0174** .. ANDRES CARBONELL, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9527** .. ANTA LEONARDI, MARIANA ANTONELA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1820** .. ANUPOL BARCEBAL, JOENNA LOVEREIGN ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... F T ***5305** .. ARCOS DE LA ROSA, VERONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1172** .. ARGUEDAS GOMEZ, MARIA DEL MAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0112** .. ARGUELLO NAVARRO, LORENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6156** .. ARMELLES GARCIA, ALMUDENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5565** .. ARMENGOL DA SILVA, GÁDOR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8752** .. ATIENZA TRUJILLO, ANDREA (2) ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8041** .. AZNAR USON, MARIA FE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1950** .. AZNAREZ MARTINEZ, MARIA CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1391** .. BADILLO LLAMAZARES, LARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6215** .. BALAGUER LLORENS, DAVID ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6484** .. BALLESTER FLORES, PATRICIA ROSARIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8507** .. BARBERA SANCHEZ, CANDELARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2557** .. BAREA PARDINES, MARIA DEL CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5559** .. BARRA BORAO, VERONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5228** .. BARRANCO PORTABALES, ANDREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6638** .. BARREDA SALES, MARIA JOSE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5035** .. BARRIENTOS ALVAREZ, LAURA JULIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7155** .. BARROSO RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5587** .. BAS RUIZ, RAQUEL... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0800** .. BAYARRI NAVARRO, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7177** .. BÉJAR GARCÍA, ALEJANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5265** .. BEJARANO CARRETERO, FATIMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6238** .. BELMONTE FERNANDEZ, MIRIAM ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0850** .. BELSO SANCHEZ, NARCISA EDELMIRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

***7644** ... BELTRAN CASTAN, IDOIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6016** ... BELTRAN RENART, CARLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1414** ... BENET DEMA, RAFAEL ALEJANDRO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8591** ... BENITO PALACIOS, NURIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5245** ... BENITO PATON, VERONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9479** ... BERMEJO FERNANDEZ, ROCIO ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... F ***6059** ... BERMUDO ORTEGA, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7622** ... BERNABEU ALCANTARA, IDOIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***8355** ... BERNABEU VIDAL, MARIA ANTONIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3551** ... BERNAL OIZ, BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8277** ... BLASCO PERELLO, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***8987** ... BLAT ABAD, ELIZABETH ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7321** ... BLAY GARCIA, INES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0926** ... BOIGUES DOLZ, ALICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7500** ... BOIRA FUENTES, GEMMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2693** ... BONACHE BRU, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9675** ... BONIFAS PLA, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8597** ... BORREDA GASCO, IRENE MAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6112** ... BOSCH ANGRESOLA, ANDREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7313** ... BOSCH JIMENEZ, ROSA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8120** ... BOTELLA RIPOLL, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9141** ... BOTET GALVEZ, NURIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***9536** ... BOUDINA RODRIGUEZ, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5099** ... BRAVO BALDOMERO, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7719** ... BRONCHAL PIÑOL, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1378** ... BUIGUES NUÑEZ, IRENE ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***7964** ... BURGOS RIOS, RAQUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5094** ... CALATAYUD CALVO, MARINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8205** ... CALE CRISTOBAL, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0582** ... CALVO GARCIA, GUILLERMO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8305** ... CAMARA GARCIA, ANGELA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2730** ... CAMPOS PEREZ, OLGA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***5503** ... CAMPOS SALVA, GEMA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***5816** ... CAMPS CARO, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6286** ... CANALS PERNAS, IRINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6107** ... CANALS VALERA, CARLOS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0041** ... CANCIO VAZQUEZ, ODETTE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3601** ... CANO PEREZ, ANA BELEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8004** ... CANTERO GONZALEZ, SILVIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8214** ... CAÑADAS CASTRO, MARIA DE LOS REYES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9043** ... CARAVACA RUIZ, NATALIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0066** ... CARCEL CON, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5293** ... CARDO GARCIA, MARIA TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5482** ... CARDONA ALBERO, RUTH ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2793** ... CARLOS MORALES, MARIA CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0478** ... CARRASCO LOYOLA, JHADIRA ELIZABETH ... Div.Funcional ... ADM. ***4817** ... CARRASCO SERRA, OLGA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2896** ... CARRASCOSA MONZONIS, DESIRÉE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8009** ... CARRATALA PARICIO, CYNTHIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2823** ... CARRILLO SANCHEZ, NOELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7256** ... CASABAN COSIN, MARIA AMELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

(3)

***0814** .. CASADO GONZALEZ, MARIA PILAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7193** .. CASANOVA CARNICER, ESTHER ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9388** .. CASANY SOUCASE, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***9158** .. CASAS ESCOLANO, MARIOLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9818** .. CASAS LOPEZ, MARIA ELENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1614** .. CASES ALDEGUER, LAURA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9373** .. CASTAÑER PÉREZ, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5373** .. CASTEJON GINER, MARIA DOLORES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5043** .. CASTELLANOS ARAQUE, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9276** .. CASTELLON MOLLA, ELENA... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9098** .. CASTILLA AGUILERA, ELENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6982** .. CASTILLO VILLACH, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0571** .. CASTRO PAOLETTI, MARIA DEL SOL ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***0909** .. CATALAN MARTIN, RAQUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7701** .. CAUDET PRATS, INES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9524** .. CEBRIAN BORREDA, ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5249** .. CEBRIAN PEREZ, ANDREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1235** .. CENTENO GOMIS, CARLOS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1866** .. CHECA MARTINEZ, YOLANDA ... Div.Funcional ... ADM. ***2194** .. CHORRO DELGADO, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8396** .. CLAVERIAS TALAVERA, EVA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3655** .. CLIMENT SOLER, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7273** .. CLIMENT VALERO, ANNA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7076** .. COBO LOPEZ, LUCIA ... Div.Funcional ... ADM. ***5522** .. COLERA OLTRA, ALICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5332** .. COLOMER SOTO, NURIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2936** .. COMES GARCIA, MARIA DOLORES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4062** .. CONCHELL SOLAZ, ESMERALDA ESTRELLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3622** .. CONESA ALARCON, ANGEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6217** .. CONTEL GARZON, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8763** .. CORVERA NIETO, SHEILA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2726** .. CRESPO JIMENEZ, ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9096** .. CRISTOBAL CORREDOR, MARIA PILAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9178** .. CUBELLS GALVEZ, NOELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0825** .. CUCART GRAMAGE, VICENT ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0954** .. CUESTA PALACIOS, NATALIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5247** .. DE LAS HERAS HIGUERAS, JESSICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4478** .. DE LOS MOZOS MARTINEZ DE ANTOÑANA, NEKANE .. LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1010** .. DE PEDRO BLANES, VICTOR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8405** .. DE TENA FERIGLE, ANDREA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***9233** .. DEKKER SANCHIDRIAN, PRISCILLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1536** .. DEL CASTILLO ARROYO, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5105** .. DESCALZO MARTINEZ, EVA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9314** .. DÍAZ CASTRO, NOEMA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***9368** .. DIAZ CHIACHIO, SELENE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2374** .. DIAZ DIAZ, PALOMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5811** .. DIAZ PALACIOS, MARTA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ****0803* .. DJIHOUD ---, KARIM ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... N ***5070** .. DOLS SANTACREU, MARIA JESUS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7365** .. DOMINGUEZ ARISTEGUI, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5635** .. DOMINGUEZ RECOBERT, MARIA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ****0789* .. DUMITRACHE ---, ALEXANDRA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... N ***3591** .. DURO BELMONTE, BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ****0614* .. EFREM ---, CLAUDIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... N ***2273** .. ENCINA FERNANDEZ, ALBERTO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8586** .. ENGUIDANOS CERVERA, ANA BELEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0082** .. ERUSTES LOPEZ, SARA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***6743** .. ESCOBAR GONZALEZ, JOSE ANTONIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4422** .. ESCORIHUELA SANFELIU, MARIA JOSEFA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7044** .. ESCRIVA FELIX, SONIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5330** .. ESPADAS BALLESTER, MARIA DEL MAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2010** .. ESPALLARGAS CASTILLEJOS, JOSE VICENTE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8831** .. ESPAÑA CEFERINO, MARIA CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

***5239** ... ESPARTAL MARTINEZ, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3628** ... ESPINO MONGORT, MONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8984** ... ESPINOS NAVARRO, CARLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4095** ... ESTARLICH MATEU, MARINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5972** ... ESTEBAN TIERNO, YOLANDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8697** ... ESTEVE LLIDO, TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9429** ... FACILA DE LA ESPERANZA, RUBEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0127** ... FALCO SIRVENT, MARTA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5350** ... FAUS BOHIGUES, ANDREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3316** ... FERNANDES BRAVO, ANA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5198** ... FERNANDEZ ALONSO, ARACELI ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5472** ... FERNANDEZ ARIZA, ADRIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4000** ... FERNANDEZ CAMPILLO, JESSICA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***3827** ... FERNANDEZ COSTAS, ALFONSO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3635** ... FERNANDEZ DE LA RIVA, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7581** ... FERNANDEZ FERNANDEZ, ALICIA... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2020** ... FERNANDEZ MORENO, AMAYA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2584** ... FERNANDEZ RODRIGUEZ, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1136** ... FERNANDEZ TRILLO, OLGA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0588** ... FERRANDIS VILAR, SUSANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9770** ... FERRANDO VALOR, CRISTINA AURELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6004** ... FERRER GARCIA, ANGEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5727** ... FERRER ROBLEDO, ELIAS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6291** ... FONTESTAD SOTO, MARIA IRINA ... Div.Funcional ... ADM. ***6421** ... FRAGA MARIÑO, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5574** ... FRAILE ARELLANO, MARIA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0744** ... FUENTES MAESTRE, JORGE ANTONIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0371** ... GALA IZQUIERDO, MARIA ANGELES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0170** ... GALINDO GONZALEZ, CONSTANZA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6429** ... GALLARDO SANZ, BORJA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5078** ... GALLEGO GAZQUEZ, BELEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6266** ... GARAY LOPEZ, DANIEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0118** ... GARCES SOTO, SHIRLEY CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***9834** ... GARCIA BAUTISTA, PALOMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3944** ... GARCIA CABRERA, PENELOPE MARIA JOSE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7012** ... GARCIA CALONGE, INMACULADA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2239** ... GARCIA DE TORO, MARIA DE LAS NIEVES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1392** ... GARCIA DEL BUSTO RUIZ, SONIA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0113** ... GARCIA FALCO, ARIADNA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2744** ... GARCIA FERNANDEZ, PAULINO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0874** ... GARCIA GALVEZ, MARIA CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7947** ... GARCIA GARCIA, MARCOS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9750** ... GARCIA GARCIA, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9783** ... GARCIA GOMEZ, YOLANDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1687** ... GARCIA HERRERO, MONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8604** ... GARCIA MANCHA, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5883** ... GARCIA MARIN, YOLANDA ROSA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0506** ... GARCIA MARTIN, TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2881** ... GARCIA MARTINEZ, EDUARDO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7755** ... GARCIA MARTINEZ, ENCARNACION ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6522** ... GARCIA MARTINEZ, MARIA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1260** ... GARCIA MERIDA, INES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9431** ... GARCIA MOLLA, ARANTXA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6293** ... GARCIA ORGANERO, ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9674** ... GARCIA ORTIZ, INMACULADA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7789** ... GARCIA ORTIZ, NEREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4476** ... GARCIA PAYA, MARIA LUISA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3686** ... GARCIA PILLADO, MARIA DEL CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7065** ... GARCIA PIQUERAS, AMANDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2512** ... GARCIA PUYO, MONTSERRAT ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8333** ... GARCIA REDONDO, CONCEPCION ... Div.Funcional ... ADM. ***3522** ... GARCIA RODRIGUEZ, JOANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8433** ... GARCIA RUBIRA, BARBARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

(4)

***6138** .. GARCIA SAINZ DE BARANDA, PALOMA... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4021** .. GARCIA SERENO, DANIEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0778** .. GARCIA TARRAGA, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8572** .. GARCIA TOLOSA, SEBASTIAN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5950** .. GARCIA TORTOSA, FERNANDO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4490** .. GARCIA VILLEGAS, ESTHER ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8675** .. GARCIA-UCEDA PEREZ, CARLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9313** .. GARNERIA ROCA, JOSE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3494** .. GARRIDO ESPARTAL, ALBERTO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5372** .. GASCON MESA, SONIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ****0131* .. GERASYMENKO ---, VITALIY ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... N ***4396** .. GILABERT REBOLLEDO, ADORACION ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6080** .. GIMENEZ HABA, MARIA AMPARO... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0647** .. GIMENEZ MARTINEZ, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1886** .. GIMENEZ PEREZ, NAOMI ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8726** .. GIMENO MATOSES, SONIA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2705** .. GINER BODI, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9566** .. GINER MONTAGUD, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ****0830* .. GIRALDO VARGAS, SCARLET MELISSA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***6408** .. GIRBES MARTINEZ, NOELIA ... Div.Funcional ... EXCL... T ***2757** .. GOMARIZ RUIZ, AMPARO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7374** .. GOMEZ DE MANUEL, LETICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6729** .. GOMEZ DEL YERRO, AINARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6594** .. GOMEZ GARCIA, ALBERTO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6776** .. GÓMEZ GRAÑA, ÁLVARO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0158** .. GOMEZ MARTINEZ, TERESA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3756** .. GOMEZ ORTEGA, MARINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7459** .. GOMEZ PERPIÑA, LORENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6466** .. GOMEZ PROAÑO, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7194** .. GOMEZ SALVADOR, LUCIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9149** .. GOMEZ SIRVENT, MARIA JOSE... LLIURE/LIBRE ... ADM. ****0174* .. GONZALES HOYOS, CARLA LORENA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... N ***0096** .. GONZALEZ GARCIA, MARIA PILAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0304** .. GONZALEZ GIL, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7684** .. GONZALEZ MARTINEZ, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7669** .. GONZALEZ MAYORGA, FRANCISCO ANKOR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5207** .. GONZALEZ MOLINERO, ALVARO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0650** .. GONZALEZ PRATS, ELENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9896** .. GONZALEZ RIPOLL, VICTOR JOAQUIN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8405** .. GONZALEZ TORMOS, BORJA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7545** .. GONZALEZ-TEJERO PIQUERAS, IRENE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7109** .. GRACIA TARONGI, SOFIA CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5533** .. GRANELL RUBIO, SEHILA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2544** .. GRAÑANA DAMARET, EDUARDO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5963** .. GRAU LLOPIS, JOSE-ENRIQUE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3262** .. GUARDADO NAVARRETE, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6049** .. GUERRERO ALBORS, ESTER... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6259** .. GUEVARA FERNANDEZ, MARIA ESMERALDA... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5418** .. GUTIERREZ BUSTOS, MARIA IRENE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2459** .. HEREDIA LAZARO, ISABEL MARIA (2) ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7433** .. HERNANDEZ GARCIA, AITANA PILAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3266** .. HERNANDEZ GARCIA, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7825** .. HERNANDEZ GIRON, MARIA SORAYA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8406** .. HERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5931** .. HERNANDEZ LOPEZ, BIBIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2137** .. HERNANDEZ PEÑA, CRISTIAN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0681** .. HERNANDEZ RODENAS, JACQUELINE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4034** .. HERNANDIZ SENENT, AHINOA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7606** .. HERRAEZ RODRIGUEZ, TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2374** .. HERRANZ MEGINA, CLAUDIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8682** .. HERRERA MARCOS, SONIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2466** .. HERRERO MENDIETA, LEONARDO ARIEL ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***3719** .. HERVAS GARCIA, ELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

***7720** ... HIGUERAS ORTEGA, MARIA LUCIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4944** ... HITA CORCOLES, VIRGINIA JOANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4323** ... HUERTA ROLDAN, ANTONIO EDUARDO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4649** ... IBAÑEZ GIL, MARIA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7475** ... ICHASO GASTON, JUDIT ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6640** ... IGLESIAS SOTELO, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1110** ... IVARS FERRANDO, FRANCISCA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1905** ... IZQUIERDO SALICIO, YOLANDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6951** ... JAVALOYES PASTOR, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3770** ... JEREZ MARTINEZ, ARIADNA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ****0837* ... JERPAN ---, ANTOANETA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8373** ... JIMENEZ AMO, SUSANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2009** ... JIMENEZ GARCIA, AQUILINO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4133** ... JIMENEZ ORTIZ, MARIA CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4211** ... JORCANO HERNANDEZ, MARIA VICTORIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8628** ... JORDÁ FERRER, KRISTEL ... Div.Funcional ... ADM. ***9756** ... JORGE HORCAJADA, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6365** ... JOVER BENEYTO, LIDIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***1338** ... JOVER HUELVES, BIENVENIDA BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2077** ... JUAN IVORRA, MARIA DE LA PAZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9979** ... JUAN SEMPERE, EVA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3244** ... JURADO CEPAS, MOISES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1676** ... JURADO DE LA FUENTE, NATALIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9934** ... KONOVALOVA YELSUKOVA, SOFYA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1265** ... LACOMBA MORAÑO, DANIEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1130** ... LAGUIA PINA, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2117** ... LAMBADARIOS SANCHEZ, SARA ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4911** ... LAZA DE LA IGLESIA, GIOVANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3033** ... LIDON PASTOR, ARIADNA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2554** ... LIEBANA LLANOS, SONIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7781** ... LILLO BERENGUER, MARTA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0082** ... LINARES TORMO, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5972** ... LISEDAS HUERTA, NOELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0704** ... LLOPES SESE, VIRGINIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8705** ... LLOPIS GIMENEZ, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1075** ... LLUCH POZO, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9285** ... LOMBARTE JULVE, RAQUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6640** ... LOPEZ AGUIRRE, MIREIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4647** ... LOPEZ CORTES, SILVIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6636** ... LOPEZ GONZALEZ, JOSEFINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0064** ... LOPEZ LORENZO, MARIA JOSE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7935** ... LOPEZ MARZO, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4866** ... LOPEZ MORATAL, GEMMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3595** ... LOPEZ MORENO, JUAN MIGUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8798** ... LOPEZ ORDOÑEZ, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9218** ... LOPEZ PEREIRA, MARIA DEL CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4345** ... LOPEZ PEREZ, JORGE ANTONIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3231** ... LORENTE BALLESTER, CARLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4822** ... LORENTE SIGNES, CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4048** ... LOSADA FERNANDEZ, MARIA DESDEMONA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3957** ... LOZOYA PALAZON, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4042** ... LUQUE GARCIA, MIKEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3366** ... LUQUE MARTINEZ, MARINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1547** ... MACIA RODRIGUEZ, TAMARA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***5642** ... MADRID CAMACHO, SILVIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8337** ... MALLEBRERA GIL, KEVIN ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***8344** ... MALMIERCA GONZALEZ, SANDRA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0197** ... MANZANARES GARCIA, MARIA CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9149** ... MARCO LLI, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3149** ... MARHUENDA SANCHEZ, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... F ***1418** ... MARIN AJADO, IRINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1890** ... MARTI ESPI, GEMMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2418** ... MARTIN CARVAJAL, ELENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

(5)

***3206** .. MARTIN DOBLAS, OSCAR ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***6527** .. MARTIN TORIBIO, MIRIAM ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3067** .. MARTINEZ ALEGRE, MIREIA... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2951** .. MARTÍNEZ ANDRÉS, JOSÉ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1459** .. MARTINEZ BRACELI, MARIA CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7031** .. MARTINEZ CARPIO, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2474** .. MARTINEZ GUIRADO, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7014** .. MARTINEZ LARA, BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6046** .. MARTINEZ LOPEZ, ALEXANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0434** .. MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1997** .. MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DEL SAGRARIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1470** .. MARTINEZ PASTOR, VICTORIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5317** .. MARTINEZ PEIRO, ESTHER ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3654** .. MARTINEZ PONS, ANGELA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5213** .. MARTINEZ TAUSTE, ELENA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2549** .. MARTINEZ TORRES, MARIA DOLORES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6665** .. MASIA MINGUEZ, PALOMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2024** .. MATE TEBAR, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***6651** .. MATEO PACHECO, ALICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2427** .. MATEOS LOPEZ, JUDIT RAQUEL ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4031** .. MATOBELLA JOVER, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6251** .. MATOSES FUSTER, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7455** .. MAURICIO AVIÑO, HEIDI ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3604** .. MAYOR RAMIREZ, LUCIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0227** .. MAZCUÑAN VITIELLO, TANIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2455** .. MEDINA PRADELLS, MIREIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5905** .. MEDINA RIQUELME, MONICA BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6015** .. MEDINA TORRES, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1326** .. MELENDO SANCHEZ CAMACHO, MARIA MONTSERRAT LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6599** .. MENA MONTEJOS, ARANTZAZU ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4986** .. MENDO RUBIALES, ALMUDENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1298** .. MENENDEZ FERNANDEZ, MARIA LUCIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7577** .. MENGIBAR BAYO, SARA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***1399** .. MESEGUER BENLLOCH, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9553** .. MESTRE ARGENTE, JOSE ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***8853** .. MIFSUD OLMEDO, MONTSERRAT ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ****5833* .. MIGUEL ---, MICHELLE ALEJANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5725** .. MIGUEL CELIS, ALMUDENA ... Div.Funcional ... ADM. ***6266** .. MILLAN GONZALEZ, MARIA DEL MAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1469** .. MINGUEZ CARPI, ROSA DEL ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9947** .. MINGUEZ LUJAN, SANDRA... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0038** .. MIRA SAUS, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2673** .. MIRALLES VALANZUELA, NEUS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2994** .. MOLINA CANDINA, LEIRE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9105** .. MOLINA GARCIA, SUSANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8102** .. MOLINER GARCIA, MARC ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6765** .. MOLTO LAHUERTA, MARIA JOSE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0271** .. MOMPO LOPEZ, MARIA BELVIS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0324** .. MONREAL PITARCH, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0267** .. MORA MARTINEZ, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1486** .. MORENO BARCOS, ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9626** .. MORENO BLANES, MYRIAM ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6650** .. MORENO CHICO, MARIA TRINIDAD ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7393** .. MORENO GARCIA, MARIA TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2739** .. MORENO MUÑOZ, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2407** .. MORON GALINDO, MARIA DEL MAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8756** .. MORRIO MONDEJAR, AMPARO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2808** .. MOYA PERAL, BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0094** .. MOYA RUBIO, SARA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***8222** .. MULET RIBELLES, MIRANDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6535** .. MULEY SAURI, ANA MARIA ... Div.Funcional ... ADM. ***2764** .. MUNERA RODRIGUEZ, ALEXIS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9370** .. MUÑOZ BRAVO, SARAY ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

***6459** ... MUÑOZ BRIZ, LARA TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6183** ... MUÑOZ MARTINEZ, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9288** ... MUÑOZ RAMOS, ALMUDENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1556** ... MURO FERNANDEZ, ALBERTO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8584** ... NARANJO GARCIA, MELISA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2176** ... NAVARRO ARAUZO, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4644** ... NAVARRO BOTELLA, ANGELA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6740** ... NAVARRO GARCIA, ADRIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1319** ... NAVARRO GIMENO, MÓNICA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4821** ... NEVADO MACHUCA, BEATRIZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5213** ... NICOLAS REDONDO, ALEXANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8662** ... NIETO BAYO, MARIA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9478** ... NOGUEIRAS FERNANDEZ, EVA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5986** ... OCAÑA PELAEZ, RITA PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2122** ... OLCINA AGUADO, FRANCISCO ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... F ***1964** ... OLTRA MARTINEZ, MERCÉ ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***0760** ... ORDAX MAYOR, VERONICA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***0059** ... ORTEGA ALBIACH, CARME MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8195** ... ORTEGA BERENGUER, JOSE MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6237** ... ORTELLS LLETI, CLARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5814** ... ORTI PEREZ, LETICIA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5207** ... ORTIZ CASERO, FATIMA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5174** ... ORTIZ ELBAL, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2560** ... ORTIZ MENGUAL, JESSICA ... Div.Funcional ... ADM. ***7720** ... ORTIZ SOSPEDRA, RAQUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7234** ... ORTOLA SANCHEZ, BARBARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6442** ... ORTS RODRIGO, LARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8929** ... ORTUÑO LEANDREZ, AINHOA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***1505** ... OZON FERNANDEZ, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0537** ... PALOMAR DE LUCAS, BRENDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8918** ... PANIAGUA QUIÑONES, BEROE MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7232** ... PANIAGUA VILLANUEVA, RAQUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0198** ... PARAFITA CASTRO, NOELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5136** ... PARDO CAMBRONERO, MARIA TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3065** ... PARDO MARTINEZ, LUCIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2844** ... PASTOR LOPEZ, DANIEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0076** ... PASTRANA NAVARRETE, MARIA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4866** ... PAVA LUNA, MARTA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9528** ... PAZ YELA, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5218** ... PEIRO JUAN, MARIA DESAMPARADOS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7499** ... PELAYO MARTINEZ, ALVARO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2368** ... PELUFO GUERRERO, LYDIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***7456** ... PEREZ BARRERA, FELIX ALBERTO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1304** ... PEREZ CALONGE, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7027** ... PEREZ COMPANY, MONTSERRAT ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0430** ... PEREZ FERNANDEZ, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4891** ... PERÉZ GARCIA, MARIA VICTORIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***1400** ... PEREZ HERNANDEZ, MARIA CAMILA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***2880** ... PEREZ MAS, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0914** ... PEREZ MIRA, RAQUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5202** ... PEREZ ROYO, JOSE MANUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9974** ... PEREZ VALDERRAMA, ESTELA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2253** ... PINA LOPEZ, ALEJANDRO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6826** ... PINA MANRESA, ISABEL MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1611** ... PINTO GARCIA, GEMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4548** ... PIOARU SETREANU, ADRIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9949** ... PLA PUIG, IVAN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1402** ... PLAZA AGUSTIN, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6467** ... POMARES NAVARRO, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9101** ... PONCE ROSELL, ZAIDA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0637** ... PONS VAZQUEZ, NURIA JOSEFA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4049** ... PONT PUJOL, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8987** ... POZUELO FERRER, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

(6)

***5762** .. PRATS GARCIA, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8749** .. PRIOR PERAL, NATALIA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4781** .. PUIG GARCIA, CORAL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0539** .. PULIDO DE LA PAZ, JUAN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2929** .. PULIDO RIVERA, KAREN DANIELA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6808** .. PUZOL GONZALEZ, LEONOR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9422** .. QUILES SANCHEZ, JUDIT ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***0887** .. RABADAN PATIÑO, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7780** .. RAFAEL TORREGROSA, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7520** .. RAMIREZ CIVICO, PABLO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8578** .. RAMIREZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5044** .. RAMOS MIRANDA, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4480** .. RAMOS VERDU, JESSICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7027** .. REDONDO SANTIBAÑEZ, ALMUDENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4998** .. REGAJO BORREGO, ISABEL MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5255** .. REQUENA CIFRE, JUANA ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0327** .. REQUENA GARCIA, MARIA CONSUELO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0663** .. REYES BELTRAN, MARIA DEL ROCIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1842** .. REZA AU HING, NATALIA MARGARITA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0786** .. RIBES OJEDA, PALOMA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0049** .. RICART OLMOS, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6127** .. RICO ALCOLEA, ESTEFANIA DEL CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2909** .. RIPODAS DUEÑAS, AINHOA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1920** .. RIPOLL BERENGUER, LARA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***2907** .. RIVAS MARCOS, MARIA BELEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3534** .. RIVERO PALACIOS, YURENA ... Div.Funcional ... ADM. ***5584** .. ROBERTO FERNANDEZ, NURIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8853** .. ROBLA PEREZ, LIDIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0229** .. ROCH BELLVER, MARIA DEL CARMEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7886** .. RODRIGUEZ AYMIMIR, JUAN MANUEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8838** .. RODRIGUEZ COUCE, ANA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1245** .. RODRIGUEZ GARCIA, MIRIAM ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9176** .. RODRIGUEZ HERNANDEZ, DARIO SEBASTIAN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7182** .. RODRIGUEZ NAVARRO, HARIDIAN MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3303** .. RODRIGUEZ NUÑEZ, NEREA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***3884** .. RODRIGUEZ SERRANO, ESPERANZA MACARENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9331** .. ROIG GUILL, ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7519** .. ROJAS PEREZ, CARLOS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0566** .. ROJO CUESTA, GISELA ... Div.Funcional ... ADM. ***0708** .. ROMAN BERMUDEZ, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9602** .. ROMERO AURA, BELÉN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8270** .. ROS PEREZ, FRANCISCO JAVIER ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2432** .. ROSARIO PLAZA, SARAY ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4538** .. ROZADOS LUIS, ADRIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2609** .. RUBERT DE LA ROSA, SABRINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1107** .. RUBIO MARTINEZ, EVA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***5669** .. RUEDA MARTINEZ, MARIA ... Div.Funcional ... ADM. ***8365** .. RUIZ CANDELA, ALBA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9214** .. RUIZ JORGE, BELEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3929** .. RUIZ PAYA, ANA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***5677** .. RUIZ SENDRA, CARLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2272** .. RUIZ UTIEL, MARIA TERESA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1533** .. RUSO SANCHEZ, ROBERTO JERONIMO... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1958** .. SAEZ CEBRIAN, ANA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***4545** .. SAIZ PRADES, ESTELA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7004** .. SALAS PALACIOS, NURIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2454** .. SALAS VILLANUEVA, YAIZA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7985** .. SALAZAR BLAZQUEZ, ROCIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6203** .. SALAZAR COFFI, KEILLYS DAYANA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***2214** .. SALINAS VERDURA, IRENE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6312** .. SALVADOR CEREZO, VICTORIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9255** .. SAMPEDRO FRIAS, ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2571** .. SANAHUJA CAMAÑ, LLEDO ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

***2795** ... SANCHEZ BUYE, CARLA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6000** ... SANCHEZ CORREAL, ALEXIA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9459** ... SANCHEZ CUESTA, LORENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8531** ... SANCHEZ CUTILLAS, MARIA DAMIAN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2032** ... SANCHEZ DE LA LLAVE, TAMARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0967** ... SANCHEZ MARCO, SVETLANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6076** ... SANCHEZ ORTUÑO, MARIA DEL MAR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3876** ... SANCHEZ OSORIO, MIRIAM BELEN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3721** ... SANCHEZ SANCHEZ, ABRAHAM ... Div.Funcional ... ADM. ***1769** ... SANCHEZ SAYAGO, MARIA DOLORES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8760** ... SANCHEZ TORREGROSA, SOFIA... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***0260** ... SANCHEZ TRIVIÑO, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9315** ... SANCHEZ VELASCO, MARIA CRUZ ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2297** ... SANCHEZ-MONTAÑES BARBA, MARIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***6470** ... SANCHIS CASTELLANOS, DANIEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3206** ... SANCHIS PASCUAL, JUANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0882** ... SANDEZ SAEZ, LIDIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3014** ... SANFELIX ROCA, EMILIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6947** ... SANTIAGO MOARES, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9388** ... SANTOS BENITO, MARIA NEREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1751** ... SANZ ANDRES, YASMINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1590** ... SANZ BENAVENT, EVA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8497** ... SANZ DE BLAS, ANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7061** ... SANZ FELIPE, MARIA AMPARO ... Div.Funcional ... ADM. ***4241** ... SANZ GUTIERREZ, MIRIAM ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9857** ... SANZ MAROTO, AROA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7174** ... SANZ SAN JOSE, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8579** ... SAVALL ESCRIVA, JUAN SALVADOR ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7909** ... SAYAGO HIDALGO, MARIA DE LAS NIEVES... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8660** ... SEGARRA DEL POZO, PAULA... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8927** ... SEGARRA LOPEZ, ELENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1239** ... SEGURA RODRIGUEZ, AMPARO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3759** ... SEMPERE FELIX, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7994** ... SEMPERE LAFUENTE, ANDREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0600** ... SENABRE PICAZO, MARIA DOLORES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9920** ... SENDRA OLIVER, MIRIAM ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5800** ... SENENT CASADO, ANDREA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9065** ... SENOVILLA GARRIDO, MARIA DEL ROSARIO ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***7721** ... SERNEGUET ANTON, PATRICIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9207** ... SERRANO GARCIA, MIGUEL ANGEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0003** ... SERRANO LARA, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4959** ... SERRANO MONTOLIU, VICENTE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0589** ... SERRANO PICAZO, MONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5359** ... SERRANO REMON, RUTH ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6269** ... SERRANO SANTANA, MARY CECILIA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***9231** ... SERRANO VERA, MIRIAM ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***0581** ... SEVILLANO TRISTAN, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9628** ... SKIBNIEWSKI ALVAREZ, ADRIANA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***2093** ... SOLA LOPEZ, LIDIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8605** ... SOLA QUIRANT, IRENE ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***0237** ... SOLANES ARMENGOL, MARCOS ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2078** ... SORIANO ESQUERDO, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5405** ... SORRELUZ MENDEZ, LEIRE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6611** ... SOTO ALONSO, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5316** ... TALAMANTE MANTERO, GEMMA BLANCA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9282** ... TAMBORERO CELADES, LOURDES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***1718** ... TARRAGA BALLESTER, MARINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3826** ... TEJEDOR CALERO, NATALIA MARIA INMACULADA ... Div.Funcional ... ADM. ***0930** ... TENA ESCURIOLA, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4568** ... TENA SORRIBAS, SAGRARIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7792** ... TERCERO RODAS, LIDIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0150** ... TERRADO PIA, VERENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5638** ... TIRADO GARRIDO, MARIA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM.

(7)

***5477** .. TOMAS MIRALLES, MARIA AMPARO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7398** .. TORREGROSA PRATS, MARIO ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9840** .. TORRES GAYAN, LAURA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8653** .. TORRES ISNARDO, LIDIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7019** .. TORRES MARTINEZ, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0021** .. TORRES VIVES, MIRIAM ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8206** .. TORRICO PORTO, EMILIO ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ***2261** .. TORTAJADA AHUIR, MONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2364** .. TUNDIDOR CHELI, LUCIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0176** .. USON ALBERUELA, IGNACIO ... Div.Funcional ... EXCL... T ***3603** .. VALBUENA BAUTISTA, DIANA KATHERINE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6535** .. VALDIVIELSO LABARGA, MARTA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4782** .. VALENZUELA GONZALEZ DE SAN PEDRO, IZASKUN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8723** .. VALERA MARTI, SANDRA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0143** .. VALERO SANCHEZ, TATIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0941** .. VALERO TORRES, DOLORES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2027** .. VALLE-LISBOA MACHICOTE, EVELYN ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9430** .. VELAZQUEZ TENORIO, NOELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2919** .. VENTEPANI HERNANDEZ, JULIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7586** .. VERA CECILIA, SILVIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4382** .. VERA FERRIS, CRISTINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6549** .. VERDEJO CARCEL, MONICA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4380** .. VERDU JIMENEZ, ROSA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0955** .. VICEDO DEU, PAULA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***6602** .. VICEDO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0485** .. VICENTE FARINOS, IRENE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***3207** .. VICENTE FERRANDIZ, PATRICIA MARIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4375** .. VIDAL TARRAZONA, ALMUDENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5148** .. VIGUER VIATELA, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5945** .. VILA MORALES, JUNCAL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***8748** .. VILA SOLBES, JORDI ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9619** .. VILALTA MARTI, AINOA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7472** .. VILLALBA SENTAMANS, CAROLINA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***0474** .. VILLANUEVA ARIAS, LORENA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***5280** .. VILLANUEVA FERRER, ANA ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7657** .. VILLANUEVA LOPEZ, SARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4793** .. VILLAPLANA PANADERO, CELIA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***2573** .. VINUESA COLERA, BERTA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***9796** .. YUNTA SANCHEZ, CARLA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... T ****9086* .. ZAGAN ---, AMALIA ARIANA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4224** .. ZAPATA MEOZ, LEYRE ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4198** .. ZAPATA RIVAS, ISABEL ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***7915** .. ZARAGOZA MACIAN, LARA ... LLIURE/LIBRE ... ADM. ***4899** .. ZOROQUIAIN GARIN, AMAYA ... LLIURE/LIBRE ... EXCL... F

CA

U SES D ’EX CL U SIÓ /C AU SAS D E EXCL U SIÓ N

F: N o consta o n o acre di ta causa d’ exenci ó o boni ficaci ó de pa ga m ent d e ta xes d' ac ord am b l es no rme s de la conv ocat ori a / N o cons ta o no acre dita causa d e ex enció n o bo nifi cación de ta sas acor de a normas de la con vo cat oria . C: N o consta o n o acredi ta cer tifi cat de di vers itat funci ona l i gual o super io r al 3 3 per 1 00 / N o consta o no acre dita ce rtifi cado de dive rs id ad funcion al ig ua l o supe rior al 33 por 1 00 .

N: N aci onal itat no d' acord am b no rme s de la convo cat òr ia i/ o n o acr ed ita ni vel l B 2 ca st ellà / N aci onal idad no a cor de c on norma s de la c onvo cat ori a y/ o no acre di ta n iv el B 2 castel lano . T: N o co nsta la t itul aci ó cor resp on ent a la cat egò ri a inscri ta / N o co nsta la tit ula ción corre spon dient e a la ca teg oría in scrita .

IMP

OR TAN T / IM POR TA N TE : - Les pe rso nes a sse nya lad es amb (2 ), ha n si gut i ncl os es d’ ofi ci e n el torn lli ure , seg ons el que es di sposa en la base 3. 2 de la convoc at ori a, pe r no ha ver -se ad mé s o no ha ver pre sent at al ·leg aci ó a la seua excl usió de l torn de pro moció i nt erna en el l listat provi si ona l / La s pe rsonas se ña ladas con (2 ) ha n si do i ncl ui da s de ofi ci o en el tu rno l ibr e, seg ún l o di sp uesto e n l a base 3 .2 d e la convoca to ri a, p or ha be rs e ad mi tido o no ha be r pr es entado al eg aci ón a su excl usi ón del turn o de p rom oci ón inte rna en el li stado provi si ona l

(8)

ANNEX I – TÈ CNIC /A ESP . ANA TOMIA PA TOLÒGIC A – PROM. I NTE RNA – RESOLUCI Ó DEFI NIT IVA ADME SOS/E XCL OSOS ANEXO I CNIC O /A ES P. AN ATOM ÍA PATOL Ó G IC A PR OM. INTERNA RE SOLU CIÓN DE FI NITIVA A D MITIDO S/ EXC LUID D NI COG N O M S/ AP EL LI D OS , N OM/ N OM B R E AC CÉ S/AC CE SO M O D . AD M /EXC . CAUS A DNI COG N O M S/ AP EL LI D OS , N OM/ N OM B R E AC CÉ S/ AC CE SO M OD . AD M /EXC L.

***8999** SANCHEZ GALARZA, YOLANDA ... PROM. INTERNA ... MOD. A ... ADM. ***8958** SERRA BEL, JUAN PABLO ... PROM. INTERNA ... MOD. A ... ADM.

CAUS ES D ’EX CL U SIÓ /C AU SAS D E EX CL U SIÓ N F: N o c on sta o no acre di ta causa d’ exenc ió o boni ficaci ó de paga m ent de ta xe s d' aco rd amb les no rm es d e la conv ocat ori a / N o consta o no acre dita ca us a de ex enció n o bonif icació n de t asa s acord e normas de la con voca toria . C: N o consta o no acre di ta cer tif ic at de di vers itat funci onal igua l o s up er io r al 33 pe r 100 / No consta o no acre dita ce rtifi ca do de dive rs ida d fun ciona l i gua l o supe rior al 33 por 10 0.

N : Na ci onal itat no d' acord am b no rme s de la convo cat òri a i/ o no acr ed ita ni vel l B 2 ca stel là / N acio nal idad no a cor de c on norma s de la c onv oca to ria y/ o no acre dita niv el B2 ca stellano .

T: N o co nst a la titul aci ó corr esp on ent a la cat egòri a inscr ita / N o co nst a la tit ula ción corre spon dient e a la ca teg oría in sc ri ta .

Referencias

Documento similar

general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llis- tat provisional de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tèc- nic

direcció de servei i secció assistencial en diferents hospitals dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; de conformitat amb el que estableix el capítol

Finalizadas la fase de oposición y la fase de concurso, el tribunal hará público en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relación de aspirantes que han llegado hasta

...697 Serra Pérez, Rafael Antonio Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...372 Santarrufina Gimeno, María Pilar Hospital Universitario de La Plana y

El director general de Recursos Humanos y Económicos hará públi- ca, en la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ( www.san.gva.es ), la resolución por

El director general de Recursos Humanos y Económicos hará públi- ca, en los tablones de anuncios de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, la resolución por la que

De conformitat amb la base 4.1 de la Resolució de 25 de setembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la promoció

De conformidad con la base 4.1 de la Resolución de 16 de diciem- bre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión