PREÁMBULO. Preàmbul DECRETE DECRETO

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad DECRET 33/2011, d’1 d’abril, del Consell, pel qual oferix

la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de Valèn- cia. [2011/3906]

DECRETO 33/2011, de 1 de abril, del Consell, por el que se oferta la integración en el régimen estatutario a deter- minado personal adscrito al Hospital General Básico de la Defensa en Valencia. [2011/3906]

Preàmbul

El conveni de col·laboració subscrit l’1 de juliol de 2008 entre el Ministeri de Defensa i la Generalitat per a regular l’ús compartit civil i militar de les instal·lacions de l’Hospital Bàsic de la Defensa de València, establix, en la clàusula quarta que, per mitjà d’un reial decret, s’ha d’efectuar el traspàs a la Generalitat del personal civil de l’hospital.

El Reial Decret 431/2009, de 27 de març, va traspassar a la Generalitat els mitjans personals adscrits al Hospital General Bàsic de la Defensa a València.

La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut (en avant l’Estatut Marc), preveu, en la disposició addicional cinquena, a fi d’homogeneïtzar les relacions d’ocupació del personal de cada un dels centres, institucions o servicis de salut i a fi de millorar l’eficàcia de la gestió, que les administraci- ons sanitàries públiques poden establir procediments per a la integració directa, amb caràcter voluntari, en la condició de personal estatutari, en la categoria i titulació equivalents, de les persones que presten servicis en centres, institucions o servicis amb la condició de funcionaris de carrera o per contractes laborals fixos.

Este decret es dicta per a desplegar el que preveu l’article 49.1.3ª de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i fent ús de les com- petències autonòmiques que establixen els articles 50.1 i 54.4 i l’apartat 5 de la disposició transitòria primera.

Per tot això, després de la negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat, d’acord amb el que preveu la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i d’acord amb el que establixen els articles 31 i 33 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 1 d’abril de 2011,

DECRETE Article 1. Àmbit

El personal funcionari de carrera i el personal contractat laboral fix de l’Hospital General Bàsic de la Defensa a València, transferit pel Reial Decret 431/2009, de 27 de març, que exercisca el dret d’opció pot integrar-se en la categoria bàsica estatutària que li correspon segons la taula d’homologacions de l’annex II, i s’integra com a personal estatuta- ri fix, si tenen la titulació que s’exigisca per a l’accés a la categoria esta- tutària corresponent o, si és el cas, estan legalment o reglamentàriament autoritzats o habilitats per a l’exercici d’una determinada professió, com està previst en la disposició addicional setena de l’Estatut Marc.

No obstant això, el personal al qual per a l’ingrés no se li va exigir una titulació acadèmica requerida actualment en la normativa de caràc- ter estatutari i que no compte amb l’autorització o habilitació legal pot integrar-se en una categoria de grup de classificació inferior segons la titulació que tinga.

El personal transferit en situació d’excedència en l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València pot sol·licitar la integració prevista en este decret i passar a la situació estatutària que corresponga.

El personal el lloc de treball o la categoria laboral del qual no siga homologable d’acord amb la taula d’homologacions de l’annex II no pot optar a la integració que preveu este decret.

Article 2. Règim econòmic i jurídic

El règim econòmic i jurídic del personal que resulte integrat és el corresponent a l’Estatut Marc, les normes de desplegament i la norma-

PREÁMBULO

El Convenio de colaboración suscrito el 1 de julio de 2008 entre el Ministerio de Defensa y la Generalitat para regular el uso compartido civil y militar de las actuales instalaciones del Hospital Básico de la Defensa en Valencia, establece, en su cláusula cuarta, que, mediante Real Decreto, se efectuará el traspaso a la Generalitat del personal civil de dicho Hospital.

El Real Decreto 431/2009, de 27 de marzo, traspasó a la Genera- litat los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la Defensa en Valencia.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del perso- nal estatutario de los servicios de salud (en adelante Estatuto Marco), prevé, en su disposición adicional quinta, al objeto de homogeneizar las relaciones de empleo del personal de cada uno de los centros, ins- tituciones o servicios de salud y con el fin de mejorar la eficacia de la gestión, que las Administraciones Sanitarias Públicas podrán establecer procedimientos para la integración directa, con carácter voluntario, en la condición de personal estatutario, en la categoría y titulación equi- valente, de quienes prestan servicios en tales centros, instituciones o servicios con la condición de funcionario de carrera o en virtud de con- trato laboral fijo.

El presente Decreto se dicta en desarrollo de lo previsto en el artí- culo 49.1.3ª del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, así como en virtud de las competencias autonómicas establecidas en los artículos 50.1, 54.4 y disposición transitoria primera, apartado 5.

Por todo ello, y previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 33 de la Ley del Consell, a propuesta del conseller de Sanidad, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 1 de abril de 2011,

DECRETO Artículo 1. Ámbito de aplicación

El personal funcionario de carrera y el personal contratado laboral fijo del Hospital General Básico de la Defensa en Valencia, transferido por el Real Decreto 431/2009, de 27 de marzo, que ejerza el derecho de opción, podrá integrarse en la categoría básica estatutaria corres- pondiente, de acuerdo con la tabla de homologaciones del anexo II, y se integrará como personal estatutario fijo, siempre y cuando estén en posesión de la titulación que se exija para el acceso a la categoría esta- tutaria correspondiente o, en su caso, se encuentren legal o reglamenta- riamente autorizados o habilitados para el ejercicio de una determinada profesión, conforme está previsto en la disposición adicional séptima del Estatuto Marco.

No obstante, cuando dicho personal, al que para su ingreso no se le exigió una titulación académica requerida actualmente en la normativa vigente de carácter estatutario, no cuente con la autorización o habilita- ción legal, podrá integrarse en una categoría de grupo de clasificación inferior en función de la titulación que ostente.

El personal transferido en situación de excedencia en el Hospital General Básico de Defensa en Valencia podrá solicitar la integración prevista en el presente Decreto, pasando, en su caso, a la situación esta- tutaria que corresponda.

El personal cuyo puesto de trabajo/categoría laboral no sea homolo- gable, de acuerdo con la citada tabla de homologaciones del anexo II, no podrá optar a la integración prevista en el presente Decreto.

Artículo 2. Régimen económico y jurídico

El régimen económico y jurídico del personal que resulte integrado será el correspondiente al Estatuto Marco, las normas de desarrollo y la

(2)

tiva del personal de l’Agència Valenciana de Salut que se li aplique en cada cas.

Al personal que resulte integrat li han de quedar reconeguts els servicis prestats amb caràcter temporal o fix, als efectes econòmics, pressupostaris i de concurs de mèrits, com a prestats en les categories estatutàries en què s’integre i en els termes establits en l’Estatut Marc i en les convocatòries respectives.

Article 3. Règim retributiu

El personal que s’integre en el règim estatutari ha de percebre les retribucions que li corresponguen segons la categoria de l’homologació i d’acord amb les taules retributives del personal al servici de les institu- cions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut, amb efecte del primer dia del mes següent a la data de la resolució de la integració.

Si les noves retribucions són inferiors a les que té acreditades en la data de la integració, se li reconeixerà un complement personal transitori i absorbible per qualsevol millora retributiva que es produïsca, inclosos els canvis de lloc de treball, d’acord amb la normativa pressupostària.

Per al càlcul del complement personal transitori que se cita en el paràgraf anterior no es tindran en compte les quantitats percebudes en concepte d’atenció continuada o guàrdies mèdiques, els complements per l’exercici de treball en un horari o jornada diferent de l’habitual, el component singular per turnicitat i la realització d’hores extraordinàri- es, i tampoc qualsevol altre d’equiparable, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria primera del Reial Decret Llei 3/1987, d’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l’Institut Nacional de la Salut, ni les quantitats que s’hagen reconegut en concepte d’anti- guitat fins a la data d’integració.

El personal que s’integre en les places de facultatiu especialista de departament i metge d’equip d’atenció primària tindrà el règim de dedi- cació propi del complement específic C.

Per als efectes econòmics, al personal integrat li queda reconeguda l’antiguitat que tinga en la categoria laboral o funcionarial d’origen fins a la data d’efecte de la integració. El primer trienni que totalitze este personal a partir de la resolució d’integració es reconeix d’acord amb el que preveu l’article 42 de l’Estatut Marc. El temps transcorregut des de l’acompliment del últim trienni com a personal laboral o funciona- rial es compta per al reconeixement d’un nou trienni com a personal estatutari.

Article 4. Places oferides en la integració

Les places en què es pot integrar este personal es doten amb les retribucions que assenyalen el Reial Decret Llei 3/1987, d’11 de setem- bre, i la normativa que el desplega que seguisca vigent, d’acord amb les disposicions derogatòria única i transitòria sisena de l’Estatut Marc i amb les taules retributives del personal al servici de les institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut, i amb el règim de dedicació que els corresponga.

Article 5. Adscripció del personal integrat

El personal que resulte integrat s’adscriu a l’antic Hospital General Bàsic de la Defensa de València, sense perjuí que posteriorment es redistribuïsquen efectius en funció de l’organització de l’assistència sanitària, segons la nova configuració del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 224/2007, de 16 de novembre, del Consell.

Article 6. Tramitació de les sol·licituds d’integració

1. Les sol·licituds individuals d’integració es formulen d’acord amb el model oficial que s’inclou com a annex I, en el termini d’un mes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d’este decret. Es presenten en els registres dels centres a què fa refe- rència l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, adreçades al direc- tor general de Recursos Humans de l’Agència Valenciana de Salut, c/

Misser Mascó, 31, 46010 Valencia.

2. El personal que trie l’opció d’integració ha d’adjuntar a la instàn- cia la documentació següent:

normativa aplicable al personal de la Agència Valenciana de Salut que en cada caso le sea de aplicación.

Al personal que resulte integrado le quedarán reconocidos los ser- vicios prestados con carácter temporal o fijo, a los efectos económi- cos, presupuestarios y de concurso de méritos, como prestados en las correspondientes categorías estatutarias en las que se integren y en los términos establecidos en el Estatuto Marco y en las respectivas convo- catorias.

Artículo 3. Régimen retributivo

El personal que se integre en el régimen estatutario percibirá las retribuciones que le correspondan según la categoría de su homolo- gación y de acuerdo con las tablas retributivas aplicables al personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Agència Valenciana de Salut, con efectos del primer día del mes siguiente al que se resuelva la integración.

Si las nuevas retribuciones fueran inferiores a las que tienen acre- ditadas en la fecha de la integración, se le reconocerá un complemento personal transitorio y absorbible por cualquier mejora retributiva que se produzca, incluidos los cambios de puesto de trabajo, de acuerdo con la normativa presupuestaria.

Para el cálculo del complemento personal transitorio que se cita en el párrafo anterior, no se tendrán en cuenta las cantidades percibidas en concepto de atención continuada o guardias médicas, los complementos por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual, el componente singular por turnicidad y la realización de horas extraor- dinarias, así como cualquier otro equiparable, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, ni las cantidades que en concepto de antigüedad se hayan reconocido hasta la fecha de integración.

El personal que se integre en las plazas de Facultativo Especialista de Departamento y Médico de Equipo de Atención Primaria tendrá el régimen de dedicación propio del complemento específico C.

A los efectos económicos, al personal integrado le quedará recono- cida la antigüedad que tenga en la categoría laboral o funcionarial de origen hasta la fecha de los efectos de la integración. El primer trienio que totalice este personal a partir de la resolución de integración lo será de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Estatuto Marco.

El tiempo transcurrido desde el perfeccionamiento del último trienio como personal laboral o funcionarial será computado a los efectos del reconocimiento de un nuevo trienio como personal estatutario.

Artículo 4. Plazas ofertadas en la integración

Las plazas en las que se puede integrar este personal se dotarán con las retribuciones que señala el Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, y normativa de desarrollo, que siga vigente, conforme a las disposiciones derogatoria única y transitoria sexta del Estatuto Marco y con las tablas retributivas del personal al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Agència Valenciana de Salut, y con el régimen de dedi- cación que corresponda a las mismas.

Artículo 5. Adscripción del personal integrado

El personal que resulte integrado será adscrito en el antiguo Hos- pital General Básico de la Defensa en Valencia, sin perjuicio de que posteriormente se proceda a una redistribución de efectivos en función de la organización de la asistencia sanitaria, a tenor de la nueva confi- guración del Mapa Sanitario de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 224/2007, de 16 de noviembre, del Consell.

Artículo 6. Tramitación de las solicitudes de integración

1. Las solicitudes individuales de integración se formularán conforme al correspondiente modelo oficial que se incluye como anexo I, en el plazo de un mes a partir de la publicación en el Diari Oficial de la Comu- nitat Valenciana del presente Decreto. Se presentarán en los registros de los centros a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis- trativo Común, dirigidas al director general de Recursos Humanos de la Agència Valenciana de Salut, c/ Micer Mascó 31, 46010 Valencia.

2. El personal que realice la opción de integración deberá acompa- ñar a la instancia la siguiente documentación:

(3)

a) Una còpia compulsada del nomenament de funcionari o funcio- nària de carrera, o del contracte laboral fix o del certificat expedit per l’autoritat competent del Ministeri de Defensa que acredite la relació jurídica de contractat laboral fix.

b) Una còpia compulsada de la titulació acadèmica (l’especialitat, si és el cas) que s’exigisca per al accés a la categoria estatutària cor- responent o l’habilitació legal o reglamentària prevista en la disposició addicional setena de l’Estatut Marc.

El personal que estiga exercint algun de les categories laborals asse- nyalades amb un asterisc en la taula d’homologacions de l’annex II ha d’acreditar les funcions realitzades per mitjà de la presentació de la fotocòpia compulsada del document L.20.R o L.21.R del Ministeri de Defensa o, si no, l’acreditació del centre de gestió de les funcions que ha fet.

No obstant això, i per a tot el personal que s’integre, ha de quedar prou acreditada la pertinença a la categoria laboral o funcionarial en la que ha sigut transferit.

Article 7. Personal no integrat

Al personal funcionari de carrera i al personal contractat laboral fix objecte de la transferència que no opte per la integració i el personal al qual, encara que l’haja sol·licitada, no se li puga concedir perquè no tinga els requisits exigits, se li han de respectar les condicions i el règim jurídic que deriven de la situació d’origen. Els llocs d’este personal que no s’integre seran declarats per amortitzar.

Article 8. Personal laboral temporal

Les places que siguen objecte de la transferència exercides per personal laboral temporal s’han de transformar en places de caràcter estatutari, després d’un informe favorable de la Conselleria d’Econo- mia, Hisenda i Ocupació. El personal que les exercisca, sempre que tinga els requisits de titulació exigits, ha de cessar i se li ha d’expedir un nomenament de caràcter estatutari com a personal temporal en una plaça vacant.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Aprovació del procediment de modificació de plantilla

No es poden dictar resolucions d’integració derivades d’este decret fins a l’aprovació del procediment de modificació de plantilla pel qual es creen els nous llocs de treball en la categoria corresponent i s’amor- titzen els llocs de treball a què estan adscrits.

DISPOSICIONS FINALS Primera. Desplegament normatiu

Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions neces- sàries per desplegar decret.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 1 d’abril de 2011

El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ El conseller de Sanitat,

MANUEL CERVERA TAULET

ANNEX II

TAULA D’HOMOLOGACIONS Funcionari Estatutari

E. ADMAUT Administratiu de la funció administrativa C. GENAAE Administratiu de la funció administrativa E. AUXORA Auxiliar de la funció administrativa C. GENAXE Auxiliar de la funció administrativa

a) Copia compulsada del nombramiento de funcionario/a de carre- ra, o contrato laboral fijo o certificado expedido por la autoridad com- petente del Ministerio de Defensa que acredite la relación jurídica de contratado/a laboral fijo/a.

b) Copia compulsada de la titulación académica (especialidad, en su caso) que se exija para el acceso a la categoría estatutaria correspon- diente o habilitación legal o reglamentaria prevista en la disposición adicional séptima del Estatuto Marco.

En el caso del personal que estuviera desempeñando alguno de las categorías laborales señalados con * en la tabla de homologaciones del anexo II, deberá acreditar las funciones realizadas, mediante la pre- sentación de la fotocopia compulsada del documento L.20.R o L.21.R del Ministerio de Defensa, o, en su caso, acreditación por su centro de gestión de las funciones realizadas por el mismo.

No obstante, y para todo el personal que se integre, deberá quedar suficientemente acreditada la pertenencia a la categoría laboral o fun- cionarial en la que ha sido trasferido.

Artículo 7.Personal no integrado

Al personal funcionario de carrera y al personal contratado laboral fijo objeto de la transferencia que no opte por la integración, y al que, habiéndola solicitado, no se le pueda conceder por no reunir los requi- sitos exigidos, se le respetará las condiciones y régimen jurídico que deriven de su situación de origen. Los puestos de este personal que no se integre serán declarados a amortizar.

Artículo 8. Personal laboral temporal

Las plazas desempeñadas por personal laboral temporal objeto de la transferencia, se trasformarán en plazas de carácter estatutario, previo informe favorable de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

El personal que las desempeñe, siempre que reúna los requisitos de titulación exigidos, será cesado y se le expedirá un nombramiento de carácter estatutario, como personal temporal en plaza vacante.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Aprobación del procedimiento de modificación de plantilla No se podrán dictar resoluciones de integración derivadas del pre- sente decreto hasta la aprobación del correspondiente procedimiento de modificación de plantilla por el que se creen los nuevos puestos de trabajo en la categoría correspondiente y se amorticen los puestos de trabajo a los que están adscritos.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Desarrollo normativo

Se faculta al conseller de Sanidad para dictar, en su caso, las dispo- siciones necesarias para el desarrollo del presente decreto.

Segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 1 de abril de 2011

El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ El conseller de Sanidad,

MANUEL CERVERA TAULET

ANEXO II

TABLA DE HOMOLOGACIONES Funcionario Estatutario

E. ADMAUT Administrativo de la función adminis.

C. GENAAE Administrativo de la función adminis.

E. AUXORA Auxiliar de la función administrativa E. GENAXE Auxiliar de la función administrativa

(4)

Laboral fix Estatutari

Titulat superior d’activitats específiques (metge amb especialitat) Facultatiu especialista de departament Titulat superior d’activitats específiques (metge sense especialitat) Metge d’equip d’atenció primària

Titulat mitjà d’activitats específiques Infermer

Fisioterapeuta Tècnic superior de gestió de servicis comuns Administratiu

Tècnic superior d’activitats específiques Administratiu*

Higienista dental

Tècnic especialista en radiodiagnòstic Auxiliar d’infermeria

Oficial d’activitats específiques Auxiliar d’infermeria

Ajudant d’activitats específiques Zelador*

Ajudant de gestió de servicis comuns Zelador*

Empleat de bugaderia*

Marmitó*

Tècnic superior d’activitats tècniques i professionals Llanterner*

Electricista*

Obrer*

Governant*

Zelador*

Oficial de gestió de servicis comuns Telefonista*

Oficial d’activitats tècniques i professionals Fuster*

Cuiner*

* * * * *

Laboral fijo Estatutario

Titulado superior actividades específicas (Médico con especialidad) Facultativo especialista de departam.

Titulado superior actividades específicas (Médico sin especialidad) Médico de EAP

Titulado medio de actividades específicas Enfermero/a

Fisioterapeuta Técnico superior gestión servicios comunes Administrativo/a

Técnico superior actividades especificas Administrativo/a*

Higienista dental

Técnico especialista radiodiagnóst.

Auxiliar de enfermería

Oficial actividades específicas Auxiliar de enfermería

Ayudante actividades específicas Celador*

Ayudante gestión servicios comunes Celador*

Empleado de lavandería*

Pinche*

Técnico superior actividades técnicas y profesionales Fontanero*

Electricista*

Albañil*

Gobernante/a*

Celador*

Oficial gestión servicios comunes Telefonista*

Oficial actividades técnicas y profesionales Carpintero*

Cocinero/a*.

(5)

SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ SOLICITUD DE INTEGRACIÓN

CONSELLERIA DE SANITAT CONSELLERIA DE SANIDAD

DIN - A4CJAAPP - IACIA - 19182

12/07/10 ANNEX I / ANEXO I

- 01 - E

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIF

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO TELÈFON MÒBIL

TELÉFONO MÓVIL ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

DADES PROFESSIONALS / DATOS PROFESIONALES

CATEGORIA ACTUAL / CATEGORÍA ACTUAL CENTRE DE TREBALL / CENTRO DE TRABAJO

CATEGORIA D’INTEGRACIÓ / CATEGORÍA DE INTEGRACIÓN TITULACIÓ ACADÈMICA / TITULACIÓN ACADÉMICA

B

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

C

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Sol·licite la integració en l'Estatut Marc del Personal de les Institucions Sanitàries dependents de l’Agència Valenciana de Salut, d'acord amb el que establix el Decret del Consell, pel que oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l'Hospital General Bàsic de la Defensa a València.

Solicita la integración en el Estatuto Marco del personal de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Agencia Valenciana de Salud, conforme lo establecido en el Decreto del Consell, por el que se oferta la integración en el régimen estatutario a determinado personal adscrito al Hospital General Básico de la Defensa en Valencia.

DATA DEL DECRET FECHA DEL DECRETO

, d del

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

(1/2)EXEMPLARPERALACONSELLERIADESANITAT/EJEMPLARPARALACONSELLERIADESANIDAD

Figure

Updating...

References

Related subjects :