BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA FIRA D'ONDA 2021

Texto completo

(1)

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE CARTELLS

ANUNCIADORS DE LA FIRA D'ONDA 2021

Primera. Objecte de la convocatòria.

Segona. Requisits dels participants.

Tercera. El cartell i la valoració del concurs.

Quarta. Forma, lloc i terminis de presentació.

Cinquena. Règim jurídic i crèdit pressupostari.

Sisena. Composició i actuació del jurat.

Setena. Òrgan competent per a la resolució del procediment.

Huitena. Persona premiada.

Novena. Abonament del premi.

Desena. Publicació de la convocatòria.

Onzena. Consentiment i protecció de dades.

Dotzena. Acceptació de les condicions de la convocatòria.

ANNEX I

ANNEX II

Àrea de Cultura i Festes Festes / mar Exp.: T.1.5.4 /2021/1

AJUNTAMENT D'ONDA

12200 ONDA (CASTELLÓ) El Pla, 1 Tel. : 964 600 050 Fax : 964 604 133 N.I.F.: P1208400J

(2)

Segona. Requisits dels participants.

Podrà participar qualsevol persona, professional o aficionada, interessada en l'art i el disseny, nacional o estrangera, individualment o en equip, i que presente la sol·licitud dins del termini i en forma d'acord amb aquestes bases.

No podran participar en el concurs les persones que, tot i complir els requisits específics de participació establits en aquestes bases, incórreguen en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiàries que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercera. El cartell i la valoració del concurs.

Les persones concursants realitzaran el seu treball amb plena llibertat de tema, però sempre haurà de ser representatiu i estar relacionat amb les festes de la Fira d’Onda; haurà de subjectar-se a les característiques tècniques d'un cartell i tindre la finalitat clara de divulgar la nostra localitat i la nostra festa.

Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, sempre que la seua reproducció gràfica siga fàcil.

Els treballs hauran de ser originals i inèdits. Els treballs que es presenten al concurs no hauran estat presentats en cap altres i, en tot cas, no suposaran en tot o en part (per mínima que aquesta siga) còpia d'obres pròpies publicades en qualsevol suport, temps i mitjà de comunicació (incloses les xarxes socials) o plagi de les d'altres artistes. S’entendrà per plagi, als efectes d’aquestes bases, la còpia substancial d'obra aliena, donant-la com a pròpia, i inclús copiar trossos o idees d'un original alié, la igualtat o similitud del qual siga notòria.

Les persones concursants seran responsables, davant de l'Ajuntament d'Onda i de tercers, del compliment del que s’estableix en aquestes bases.

El cartell haurà d'adoptar forma vertical, i presentar-se en format digital (Jpeg o Tiff) per mitjà de suport cd o pendrive. La grandària de la imatge digital serà de 60 cm d'ample i 85 d'alt, amb una resolució de 300 ppp, en CMYK. Així mateix, s'aportarà una còpia impresa en paper en DIN A4 de l'obra que es presente.

En els treballs figurarà, de manera visible, l'escut oficial d'Onda (que està disponible en la pàgina http://onda.es

Escut Onda resolucio.jpg (855×1354)

i també la inscripció:

FIRA D’ONDA 2021

L'Ajuntament d'Onda es reserva el dret de col·locar els logos, tipografies, marques o similars que procedisquen o considere convenients per a la publicitat i promoció de la cartelleria i que no figuren inicialment en aquestes bases, així com la seua manipulació per a adequar-lo als diferents suports publicitaris.

(3)

La persona guanyadora estarà obligada a enviar les diferents capes i elements que conformen el disseny per a adequar-los a tots els formats publicitaris que l'Ajuntament considere oportuns.

La valoració del concurs es farà atenent especialment als criteris següents:

Qualitat artística, expressivitat, contingut propi com a anunciador de les festes de la Fira d'Onda, innovació, creativitat, disseny i facilitat de reproducció.

Quarta. Forma, lloc i terminis de presentació.

L'imprés de sol·licitud i els annexos de participació es podran obtindre a través de la pàgina web municipal http://onda.es

Festes - Ayuntamiento Onda

o directament en les dependències de l’Ajuntament (Servei d’Atenció i Tramitació, SAT).

Les sol·licituds, degudament emplenades, es presentaran en el Registre d'Entrada, de l'Ajuntament d'Onda i aniran acompanyades de dos sobres en els quals figurarà en l'exterior el lema del cartell presentat:

1.

En l’interior del primer estarà el suport cd o pendrive que contindrà l’arxiu en format Jepg o Tiff, junt amb el cartell imprés en A4, que portarà en el revers el lema.

2.

En el segon figuraran l'annex I amb el nom i cognoms de l’autor, la seua adreça, població, edat, NIF, correu electrònic, un telèfon de contacte i la declaració responsable (annex II).

També podran ser presentades per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant Llei 39/2015).

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de la publicació de l'extracte d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 30 d'agost de 2021. Els treballs hauran de presentar-se sense firmar.

Els originals remesos des d'altres poblacions s'enviaran a ports pagats.

Cinquena. Règim jurídic i crèdit pressupostari.

A aquesta convocatòria li serà aplicable el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d’aquesta (d'ara en avant RGS), i l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Onda, de data 10 de març de 2006, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, de data 14 de març de 2006.

La despesa que comporta aquesta convocatòria ascendeix a 700 €, imputables a l'aplicació pressupostària 2021 338 48001 del pressupost municipal vigent.

Sisena. Composició i actuació del jurat.

El jurat estarà integrat per Begoña Molina i M. Carmen Vidal, persones relacionades amb les arts i el disseny gràfic; dos membres del Consell Municipal de Festes d'Onda; la

AJUNTAMENT D'ONDA

12200 ONDA (CASTELLÓ) El Pla, 1 Tel. : 964 600 050 Fax : 964 604 133 N.I.F.: P1208400J

(4)

Setena. Òrgan competent per a la resolució del procediment.

L'òrgan per a l'aprovació de les bases i la resolució del procediment serà la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Onda, d'acord amb la decisió del jurat descrita en la base anterior.

De conformitat amb el que estableix l'article 23.2 k) de la LGS, la resolució que s'adopte posa fi a la via administrativa.

Segons el que disposa l'article 25.4 de la LGS, transcorregut un termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria sense que hi haja recaigut una resolució expressa, es podrà entendre desestimada per silenci administratiu.

Huitena. Persona premiada.

La persona guardonada firmarà el seu treball, si és possible, en el transcurs de l'acte de presentació del cartell guanyador, que tindrà lloc el dia 6 de setembre.

La persona guanyadora estarà obligada a enviar les diferents capes i elements que conformen el disseny, per a adequar-los a tots els formats publicitaris que l'Ajuntament considere oportuns.

El treball guanyador quedarà en propietat de l'Ajuntament d'Onda, que en farà l'ús que estime convenient; amb l'acceptació del premi l'autor cedeix en exclusiva tots els drets de propietat intel·lectual inherents a les obres premiades, i podrà lliurement procedir a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació durant el termini assenyalat per l'article 26 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i tindrà dret a reproduir les obres per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, comprenent totes i cada una de les modalitats d'explotació, incloent-hi els drets de reproducció en qualsevol suport o format, així com els drets de distribució i comunicació pública de les obres, per a la seua explotació.

Els treballs no premiats hauran de ser retirats pels/per les autors/es o persona autoritzada, prèvia comprovació de la seua identitat, des del dia 15 de setembre fins al 8 d'octubre. S'entendrà que aquelles persones que durant el termini esmentat no acudisquen a l'Ajuntament d'Onda a retirar-los renuncien a la propietat dels seus treballs.

Novena. Abonament del premi.

Hi haurà un premi de 700 € que es farà efectiu mitjançant transferència bancària a la/les persona/es guanyadora/es.

L'import estarà subjecte, si és el cas, a la retenció corresponent de l’IRPF, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Per a això, el premiat o premiats aportaran, una vegada requerits a aquest efecte, i com a condició necessària per a l'abonament del premi, la documentació següent:

(5)

Fitxa de manteniment de tercers (comunicació de compte bancari), si cal.

Certificats d'estar al corrent de les seues obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Hisenda Local. O serà l'Ajuntament d'Onda, per la seua banda, qui recapte i unisca a l'expedient -en haver-se donat en la sol·licitud la no oposició expressa per part del/dels beneficiari/s per a que l’Ajuntament consulte la informació relativa al compliment de les seues obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Hisenda Local, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.

Desena. Publicació de la convocatòria.

L'extracte d'aquesta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i es donarà d'alta en la Base de Dades Nacional de Subvencions, a més de la difusió que es puga fer per altres mitjans i suports. La resta d'anuncis es publicaran en la web municipal i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Onzena. Consentiment i protecció de dades.

Les dades de les persones participants i guanyadores i, si és el cas, de les persones beneficiàries del premi es tractaran d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Dotzena. Acceptació de les condicions de la convocatòria.

La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació per part dels candidats de totes les condicions establides en aquestes bases.

L'organització del concurs es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no especificada en aquestes bases.

Onda, data al marge

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT D'ONDA

12200 ONDA (CASTELLÓ) El Pla, 1 Tel. : 964 600 050 Fax : 964 604 133 N.I.F.: P1208400J

(6)

ANNEX I

Sol·licitud de participació en el

CONCURS DE CARTELLS FIRA D'ONDA 2021

DADES DE LA PERSONA CONCURSANT

Nom i cognoms

DNI edat

Domicili núm.

Població CP

Província de

Telèfons – Mòbil fix:

Correu electrònic

Lema del cartell

(7)

ANNEX II

CONCURS DE CARTELLS FIRA D'ONDA 2021

DECLARACIÓ RESPONSABLE

major d'edat, amb

DNI domiciliat en

núm. de CP província de

i autor del cartell amb lema:

Declare:

Que el cartell presentat és original i inèdit i/o que té autorització de l'autor per a la utilització de qualsevol element gràfic que haja sigut publicat en qualsevol mitjà i que el concursant es responsabilitza totalment que no hi ha drets de tercers en les obres presentades, i renúncia a qualsevol reclamació per drets d'imatge.

Que cedisc a l'Ajuntament d'Onda la propietat i, de manera exclusiva, tots els drets de propietat intel·lectual inherents al cartell premiat i dels distints elements que el conformen, junts o per separat, així com la seua manipulació per a adequar-lo als diferents suports publicitaris.

I perquè conste als efectes oportuns, firme la present declaració a

, de de dos mil vint-i-u.

Firma:

AJUNTAMENT D'ONDA

12200 ONDA (CASTELLÓ) El Pla, 1 Tel. : 964 600 050 Fax : 964 604 133 N.I.F.: P1208400J

Figure

Actualización...

Related subjects :