del Compte general del Consell Insular de Menorca de l exercici 2003

136  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

INTRODUCCIÓ...9 1..PRESENTACIÓ...9 2..OBJECTIUS...10 3..ABAST.DEL.TREBALL.I.LIMITACIONS...11 . A..Àmbit.Subjectiu...11 . B..Àmbit.Objectiu.I.Limitacions...13 4..ESTABILITAT.PRESSUPOSTÀRIA...15 5..RENDICIÓ.DE.COMPTES...15 6..TRÀMIT.D’AL·LEGACIONS...16 . Recomanacions...16 I. ADMINISTRACIÓ GENERAL...17 1..PRESSUPOST.INICIAL.I.MODIFICACIONS...17 . Recomanacions...21 2..EXECUCIÓ.DEL.PRESSUPOST...22 . A..Execució.D’ingressos...22 . B..Execució.De.Despeses...24 . Recomanacions...25 3..PRESSUPOSTS.TANCATS...26 . A..Pressuposts.Tancats.D’ingressos...26 . B..Pressuposts.Tancats.De.Despeses...27 . Recomanacions...28 4..PRESSUPOSTS.D’EXERCICIS.FUTURS...29 . A..Ingressos.Plurianuals...29 . B..Despeses.Plurianuals...30 . Recomanacions...31 5..ENDEUTAMENT...32 . Recomanacions...33

(6)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003 6..DESPESES.AMB.FINANÇAMENT.AFECTAT...33 . Recomanacions...35 7..BALANÇ.DE.SITUACIÓ...36 . A..Actiu...38 . B..Passiu...44 . Recomanacions...46 8..RESULTATS.DE.L’EXERCICI.I.ROMANENT.DE.TRESORERIA...48 . A..Resultat.Pressupostari...48 . B..Resultat.Economicopatrimonial...50 . C..Romanent.De.Tresoreria...51

II. ENTITATS DEPENDENTS I VINCULADES...55

1..ENTITATS.DEPENDENTS...56 . A..Organismes.Autònoms...56 . B..Societat.Mercantil.Dependent...57 . C..Consorci.Dependent...58 . Recomanacions...59 2..ANÀLISI.AGREGADA.DE.LES.ENTITATS.DEPENDENTS...60 . A..Drets.De.Cobrament.De.Les.Entitats.Dependents.Respecte.Del.Cime...60 . B..Evolució.Dels.Fons.Propis.I.Dels.Resultats.De.Les.Entitats.Dependents...61 . C..Passius.Exigibles.De.Les.Entitats.Dependents...62 . D..Aportacions.Rebudes.Per.Les.Entitats.Dependents...64 . E..Evolució.De.Les.Despeses.De.Personal.De..Les.Entitats.Dependents...65 . Recomanacions...65 3..ENTITATS.PÚBLIQUES.VINCULADES...66 . A..Situació.De.L’endeutament...68 . B..Aportacions.Rebudes...68 . Recomanacions...68

(7)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

III. SUBVENCIONS...69 1..ACTIVITAT.SUBVENCIONADORA...69 2..METODOLOGIA.I.ABAST.DE.LA.FISCALITZACIÓ...70 3..RESULTATS.DE.LA.FISCALITZACIÓ...72 . A..Ajuts.Activitats.I.Programes.Entitats.Esportives...73 . B..Ajuts.Foment.Ús.Català.Establiments.Turístics.I.Comercials...74 . C..Ajuts.A.La.Rehabilitació.Elements.Patrimonials.Paisatge.Rural.Tradicional...74 . D..Ajut.Construcció.Bugaderia.I.Cambra.Mortuoria...75 . Recomanacions...75 IV. CONTRACTACIÓ...77 1..METODOLOGIA.I.ABAST.DE.LA.FISCALITZACIÓ...77 2..CONTRACTES.EXAMINATS...78 3..RESULTATS.DE.LA.FISCALITZACIÓ...79 . Recomanacions...82

V. ESTATS AGREGATS I FITXES INDIVIDUALS...83

VI. ANNEXOS...91

QUADRES. ...93

FITXES.INDIVIDUALS...109

(8)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003 SIGLES I ABREVIATURES APROP Consorci.per.a.la.Protecció.i.Acollida.de.Persones.Disminuïdes.. . . Psíquiques.Profundes.de.les.Illes.Balears. BBVA .Banco.Bilbao.Vizcaya.Argentaria BOIB .Butlletí.Oficial.de.les.Illes.Balears CA .Comunitats.autònomes CAEB .Confederació.d’Associacions.Empresarials.de.Balears CAIB .Comunitat.autònoma.de.les.Illes.Balears CAM .Caja.de.Ahorros.del.Mediterráneo CESM .Consell.Econòmic.i.Social.de.Menorca CIME .Consell.Insular.de.Menorca DR .Drets.reconeguts EMPSA .Explotaciones.Piscícolas.de.Menorca,.SA GESTUR .Gestión.Urbanística.de.Baleares,.SA IAE .Impost.d’activitats.econòmiques IB .Illes.Balears IBABSA .Institut.de.Biologia.Animal.de.Balears,.SA ICAL .Instrucció.de.comptabilitat.administracions.locals IFEBAL .Institució.Ferial.de.les.Balears. IME .Institut.Menorquí.d’Estudis IROC .Incorporació.romanents.de.crèdit ISFL .Institucions.sense.finalitat.de.lucre IVA .Impost.valor.afegit LRHL .Llei.reguladora.de.les.hisendes.locals LSCIB .Llei.de.la.Sindicatura.de.Comptes.de.les.Illes.Balears OR .Obligacions.reconegudes PCAP .Plec.de.condicions.administratives.particulars

(9)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

PGCP .Pla.general.de.comptabilitat.pública PIME .Confederació.de.la.Petita.i.Mitjana.Empresa.de.Balears RD .Reial.decret RGLCAP .Reglament.de.contractes.de.l’Administració.pública RSUM .Residus.sòlids.urbans.de.Menorca SCIB .Sindicatura.de.Comptes.de.les.Illes.Balears s.d. .Sense.dades SEC .Sistema.europeu.de.comptes.nacionals.i.regionals SILME .Servei.d’Informàtica.Local.de.Menorca,.SA SPEI .Servei.de.Prevenció.i.Extinció.d’Incendis SRM .Societat.rural.menorquina TRLCAP .Texte.refós.de.la.Llei.de.contractes.de.l’Administració.pública UGT .Unió.General.de.Treballadors UNED .Universitat.Nacional.d’Educació.a.Distància UNESPA .Unión.Española.de.Entidades.Aseguradoras.y.Reaseguradoras

(10)
(11)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

INTRODUCCIÓ

1. PRESENTACIÓ

De.conformitat.amb.el.que.estableix.l’article.46.de.l’Estatut.d’autonomia.de.les.Illes. Balears,.la.Sindicatura.de.Comptes.és.l’òrgan.al.qual.correspon.la.fiscalització.externa. de.l’activitat.econòmica,.financera.i.comptable.del.sector.públic.de.les.Illes.Balears,. sense.perjudici.de.les.competències.que.corresponguin.al.Tribunal.de.Comptes,.se-gons.el.que.estableixen.els..articles.136.i.153.d).de.la.Constitució.espanyola.i.la.Llei. orgànica.que.el.regula. La.Llei.4/2004,.de.2.d’abril,.de.la.Sindicatura.de.Comptes.de.les.Illes.Balears,.regula. aquesta.Institució. El.Programa.d’actuacions.de.la.Sindicatura..de.2005,.va.incloure.la.realització.dels. tràmits.de.recollida.d’informació,.anàlisi.i.comprovació.dels.comptes.anuals.i.també. de.la.contractació.administrativa.i.de..l’activitat.subvencionadora.dels.consells.insu- lars.de.Mallorca,.Menorca.i.Eivissa.i.Formentera.i.de.les.seves.entitats.vinculades.cor-responents.a.l’exercici.2003,.i..el.Programa.d’actuacions.de.2006.preveu.l’aprovació. definitiva.d’aquests..informes.de.fiscalització. L’article.12.de.la.Llei.4/2004.especifica.que.el.resultat.de.la.fiscalització.s’ha.d’expo-sar.mitjançant.informes.o.memòries.que.s’han.d’elevar.al.Parlament.i.publicar.en.el. Butlletí.Oficial.de.les.Illes.Balears,.i.fa.referència.al.seu.contingut.fonamental. A.aquest.efecte,.i.fent.ús.de.les.competències.reconegudes.a.la.Llei.4/2004,.l’SCIB. emet.el.present.Informe.anual.del.Consell.Insular.de.Menorca.i.de.les.seves.entitats. vinculades.de.l’exercici.2003. D’acord.amb.el.que.estableix.l’article.27.del.Reglament.de.règim.interior.de.l’SCIB. (BOIB.núm..78,.de.21.de.maig.de.2005),.es.tracta.d’un.informe.de.caràcter.general. i.inclou.l’anàlisi.dels.comptes.i.de.la.contractació.i.de.les..subvencions.de.l’exercici. esmentat. .Els.annexos.a.aquest.Informe.han.estat.elaborats.per.la.Sindicatura.amb.les.dades. comptables.aportades.per.les.entitats.fiscalitzades,.de.les.quals.són.una.transcripció.. Els.estats.que.s’inclouen.en.el.text.de.l’Informe.són,.tret.que.s’indiqui.el.contrari,.el. resultat.de.l’anàlisi.de.la.fiscalització,.coincidents.o.no.amb.les.dades.comptables. Les.unitats.monetàries.de.les.xifres.de.l’Informe.(amb.l’excepció.dels.casos.en.què. s’especifica.el.contrari).són.expressades.en.milers.d’euros..En.aquest.sentit.s’ha.tre-ballat,.internament,.amb.les.xifres.originals.amb.euros.i.cèntims.d’euro,.i.s’ha.emprat.. per.a.la.seva.presentació.l’esmentada.unitat.de.milers.d’euros,.utilitzant-ne.el.format. de.visualització.de.zero.decimals.tot.i.conservant.la.totalitat.de.les.xifres..La.cohe-rència.interna.és.absoluta,.tot.i.que,.si.només.es.consideren.les.xifres.que.figuren.a.

(12)

10

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003 l’Informe.apareixen,.en.alguns.casos,.diferències.degudes.al.format.de.visualització. de.les.dades.. El.treball.de.camp.ha.estat.realitzat.durant.el.segon.semestre.de.2005.i.en.el.primer. trimestre.de.2006.per.quatre.auditors,.sota.la.direcció.de.dos.caps.d’àrea.d’auditoria. i.amb.la.col·laboració.dels.serveis.administratius.de.l’SCIB. Cal.agrair.al.personal.del.Consell.Insular.de.Menorca.la.col·laboració.prestada.per.a. la.realització.d’aquest.Informe.

2. OBJECTIUS

Els. objectius. de. la. present. fiscalització. d’acord. amb. el. que. preveuen. els. articles. 4.1.a),.8.i.12.de.l’LSCIB,.són.els.següents: -.Comprovar.si.els.comptes.es.presenten.de.manera.adequada,.des.dels.punts.de. vista.formal.i.material. -.Verificar.si.els.comptes..reflecteixen.en.els.aspectes.significatius,.la.situació. econòmica,.financera.i.patrimonial.de.l’Administració.del.Consell.Insular.i.dels. seus.organismes.autònoms. -.Determinar.el.grau.d’acompliment.i.aplicació.de.la.legalitat.vigent.en.la.gestió. dels.fons.públics.i,.en.particular,.en.el.desenvolupament.de.l’activitat.subven-cionadora.i.contractual. -.Determinar.la.racionalitat.en.l’execució.de.la.despesa.pública.basada.en.criteris. d’eficàcia,.eficiència.i.economia.

(13)

11

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

3. ABAST DEL TREBALL I LIMITACIONS

A. ÀMBIT SUBJECTIU

L’àmbit.subjectiu.que.abasta.el.present.informe.és.el.Consell.Insular.de.Menorca.i. les.seves.entitats.dependents.i.vinculades..Aquest.conjunt.d’entitats.es.representa. gràficament.en.el.quadre.següent: Hi.ha.entitats.al.quadre.anterior.que.no.han.estat.incloses.dins.l’àmbit.subjectiu.de. l’informe.perquè,.tot.i.que.el.Consell.Insular.de.Menorca.n’és.membre.amb.repre-sentació. al. Patronat. o. Junta. Rectora,. durant. l’exercici. de. 2003. no. hi. ha. efectuat. aportacions.econòmiques.ni.hi.ha.tingut.cap.relació.econòmica.significativa..Aquestes. entitats.són: -.Consorci.Reserva.de.Biosfera -.Consorci.Centre.Balears.Europa -.Consorci.per.al.Desenvolupament.Econòmic.de.les.Illes.Balears -.Fundación.Democracia.y.Gobierno.Local -.Fundació.per.el.Conservatori.Superior.de.Música.i.Dansa.de.les.Illes.Balears ORGANISMES AUTÒNOMS DEL CIME

• Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM) • Institut Menorquí

d´Estudis (IME)

ENTITATS DEPENDENTS DEL CIME

• Servei d´Informàtica Local de Menorca, SA CS: 161 milers d´euros • Consorci per a la gestió dels

Residus Sòlids Urbans de Menorca

ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES PARTICIPADES PEL CIME

• Institució Ferial de les Balears • Explotaciones Piscícolas de Menorca,

SA CS: 33 milers d´euros • Institut de Biología Animal

de Balears, SA CS: 543 milers d´euros

• Gestión Urbanística de Baleares, SA CS: 902 milers d’euros

CONSORCIS VINCULATS AL CIME

•Consorci del Museu Militar de Menorca • Consorci Universitari Centre

Associat de la UNED a les IB • Cons. per a la Protecció i Acoll.

de Dismin. Psiq. Prof. (APROP) • Consorci per al Foment de l´Ús de

la Llengua Catalana • Consorci Penya-segats

del Port de Maó

ALTRES ENTITATS VINCULADES AL CIME (no incloses a l´ambit subjectiu de l´informe)

• Consorci Reserva de Biosfera • Consorci Centre Balears Europa • Consorci per al Desenvolup.

Econòmic de les Illes Balears • Fundación Democracia

y Gobierno Local • Fundació per al Conseratori

Superior de Música i D.de les IB ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS PÚBLIQUES Ajuntaments de Menorca 3,3 % 77,5 % 10,7 % 3,3 % 68,0 % 10,7 % 18,7 % 5,3 % 22,5 % 47,3 % 10,7 % 49,3 %

(14)

12

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003 Respecte.a.les.societats.mercantils.participades.pel.Consell.no.s’hi.han.inclòs.ni.la. societat.mercantil.Explotaciones.Piscícolas.de.Menorca,.SA.ni.la.Institució.Ferial.de. les.Balears.que,.a.la.data.d’emissió.del.present.informe,.segons.la.informació.facilita-da.pel.Consell.Insular.de.Menorca,.es.troben.en.situació.de.dissolució.i.liquidació. D’altra.banda.les.societats.mercantils,.Instituto.de.Biología.Animal.de.Balears,.SA.i. Gestió.Urbanística.de.Baleares,.SA.no.han.estat.incloses.perquè.són.societats.depen-dents.de.la.CAIB. Les.entitats.afectades.per.la.fiscalització.del.present.informe.són,.així,.les.següents: -..Administració.general.del.Consell.Insular. •..Presidència,.Turisme.i.Carreteres •..Vicepresidència,.Règim.Intern,.Hisenda.i.Formació.i.Treball •..Salut.i.Benestar.Social •..Cultura,.Esports,.Educació.i.Jovent •..Ordenació.del.Territori •..Cooperació.Local •..Economia -.Entitats.dependents.del.Consell.Insular.de.Menorca Organismes.autònoms ..Consell.Econòmic.i.Social.de.Menorca ..Institut.Menorquí.d’Estudis ..Societat.mercantil.dependent ..Servei.d’Informàtica.Local.de.Menorca,.SA ..Consorci.dependent ..Consorci.per.a.la.Gestió.dels.Residus.Sòlids.Urbans.de.Menorca -..Entitats.vinculades.al.Consell.Insular.de.Menorca Consorcis.vinculats ..Consorcio.del.Museo.Militar.de.Menorca.y.Patrimonio.Histórico.Militar... del.Puerto.de.Mahón.y.Cala.San.Esteban. ..Consorci.Universitari.Centre.Associat.de.la.UNED.a.les.Illes.Balears. ..Consorci.per.a.la.Protecció.i.Acollida.de.Persones.Disminuïdes.Psíqui-ques.Profundes.de.les.Illes.Balears.(APROP). ..Consorci.per.al.Foment.de.l’Ús.de.la.Llengua.Catalana. ..Consorci.Penya-segats.del.Port.de.Maó.

(15)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

B. ÀMBIT OBJECTIU I LIMITACIONS

El.treball.realitzat.ha.tingut.l’abast.i.les.limitacions.següents: A.l’Administració.general.i.als.organismes.autònoms: -.El.treball.s’ha.centrat.en.l’anàlisi.de.la.liquidació.dels.pressuposts.de.despeses. i.d’ingressos.de.l’exercici.2003;.les.revisions.del.balanç.de.situació.a.31.de. desembre,.la.del.compte.del.resultat.economicopatrimonial.de.l’exercici.2003.i. d’altres.estats.comptables.i.dades.incloses.en.el.Compte.general;.a.més.de.la.co-herència.interna.de.les.dades.i.de.la.informació.complementària.que.s’adjunta. -.El.2003,.el.Consell.Insular.i.els.seus.organismes.autònoms.continuen.sense. disposar.de.l’inventari.definitiu.correctament.valorat.dels.béns.i.dels.drets.dels. quals.en.són.titulars,.la.qual.cosa.impossibilita.l’anàlisi.sobre.la.situació.i.la. valoració.dels.actius.que.haurien.de.formar.part.de.l’inventari.esmentat. -.Els.controls.d’eficàcia,.eficiència.i.economia.només.es.poden.realitzar.sobre. cada.centre.de.gestió.individualitzat.i.sobre.programes.específics,.per.la.qual. cosa.els.continguts.del.Compte.general.no.són.els.més.adients.per.efectuar. aquests.tipus.de.control;.si.bé,.quan.en.el.transcurs.de.la.fiscalització.s’han.ob-servat.errors,.mancances.o.irregularitats.en.la.gestió,.que.indiquin.que.aquesta. s’ha.portat.a.terme.sense.tenir.en.compte.aquells.criteris,.s’han.fet.constar. aquestes.incidències.i.s’han.emès.les.recomanacions.corresponents. A.la.resta.d’entitats.que.han.retut.els.comptes.separadament: -.Les.societats.mercantils.i.els.consorcis.dependents.i.vinculats.al.Consell.In- sular,.excepte.aquells.que.a.l’apartat.de.rendició.de.comptes.s’indica.expres-sament,.han.presentat.els.seus.comptes.anuals,.juntament.amb.els.informes. de.l’interventor.o.l’informe.d’auditoria.realitzat.per.professionals.externs..En. aquests. àmbits. l’actuació. s’ha. centrat. en. la. revisió. de. l’informe. d’auditoria. externa.corresponent,.s’han.extret.l’opinió.i.les.principals.conclusions,.i.s’han. contrastat.amb.el.que.mostren.els.seus.comptes.anuals..A.més,.s’ha.realitzat. una.revisió.formal.i.una.anàlisi.general.dels.comptes.anuals.i.particular.d’as-pectes.determinats. La.metodologia.aplicada.per.a.la.revisió.dels.estats.financers.i.pressupostaris.ha.con- sistit.en.la.revisió.de.procediments.administratius;.en.la.realització.de.proves.i.revi-sions.selectives.sobre.partides.pressupostàries.i.determinades.operacions.concretes;. i.en.l’examen.de.la.documentació.justificativa,.dels.registres.i.dels.seus.antecedents. que.s’han.considerat.necessaris.en.cada.circumstància..

La. fiscalització. de. les. subvencions. s’ha. centrat. a. comprovar. que. les. ajudes. s’han. concedit.respectant.els.principis.de.publicitat,.concurrència.i.objectivitat;.analitzar.el. compliment.de.la.normativa.reguladora.i.examinar.la.documentació.presentada.com. a.justificació.de.l’aplicació.de.les.subvencions.esmentades...

(16)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003 L’examen.de.la.contractació.administrativa.s’ha.realitzat.sobre.una.mostra.de.contrac-tes,.i.s’ha.centrat.a.verificar.el.compliment.de.la.legalitat.i.analitzar.les.fases.per.les. quals.passa.l’expedient:.actuacions.administratives.preparatòries,.plec.de.clàusules. administratives.i.de.prescripcions.tècniques,.tramitació,.procediments.i.formes.d’ad-judicació,.perfeccionament.i.formalització.dels.contractes.

4. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

L’objectiu.d’estabilitat.pressupostària.per.a.les.entitats.locals.és.incorporat.als.esce-naris. pressupostaris. per. la. Llei. 18/2001,. de. 12. de. desembre,. general. d’estabilitat. pressupostària..L’article.3.2.estableix.que.l’avaluació.de.l’objectiu.d’estabilitat.es.realit-. zarà.mitjançant.el.Sistema.Europeu.de.Comptes.Nacionals.i.Regionals.(SEC’95). Els. principis. de. la. comptabilitat. nacional,. emprada. per. a. l’avaluació. de. l’objectiu. d’estabilitat,.no.coincideixen.totalment.amb.els.principis.de.la.comptabilitat.general. pública.ni.de.la.comptabilitat.pressupostària..D’altra.banda,.el.SEC’95.delimita.l’àm-bit.subjectiu.del.sector.públic.segons.els.seus.propis.criteris. L’article.22.de.l’esmentada.Llei.18/2001.determina.que.les.entitats.locals.que.no. hagin.aconseguit.l’objectiu.d’estabilitat.pressupostària.previst.a.l’article.19.(que.es. fixat.pel.Govern.de.l’Estat.a.proposta.del.Ministeri.d’Hisenda,.sense.perjudici.de.les. competències.que.en.aquesta.matèria.tingui.atribuïdes.la.comunitat.autònoma),.hau-ran.d’aprovar.un.pla.economicofinancer.a.mig.termini.per.a.la.correcció.de.la.situació. de.desequilibri..Aquest.pla.haurà.de.ser.aprovat.pel.Ple.de.la.corporació.i.es.trametrà. al.Ministeri.d’Hisenda.que.serà.l’òrgan.responsable.del.seguiment.de.les.actuacions. que.tinguin.per.objecte.la.correcció.dels.desequilibris,.sense.perjudici.de.les.compe-tències.que,.referent.a.això,.pugui.tenir.atribuïdes.la.comunitat.autònoma. Segons.la.informació.tramesa.pel.Consell.en.relació.amb.l’exercici.fiscalitzat,.no.cal. l’adopció.de.les.mesures.esmentades.al.paràgraf.anterior.

(17)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

5. RENDICIÓ DE COMPTES

El.Consell.Insular.de.Menorca.va.retre.a.l’SCIB.el.Compte.general.de.l’exercici.2003,. el.dia.19.de.maig.de.2005,.fora.del.termini.previst.als.articles.193.de.l’LRHL.i.11.2. de.l’LSCIB,.ja.que.havia.acabat.el.31.d’octubre.del.2004. El.Compte.general.corresponent.a.l’exercici.2003.va.ser.aprovat.pel.Ple.de.la.corporació. en.data.25.d’abril.de.2005.i.està.compost,.d’acord.amb.l’article.190.de.l’LRHL,.per: -..Els.comptes.i.estats.de.la.pròpia.entitat -..Els.comptes.i.estats.dels.organismes.autònoms.Consell.Econòmic.i.Social.de. Menorca.i.Institut.Menorquí.d’Estudis. Els.comptes,.estats.i.annexos.que.integren.el.Compte.general.de.la.mateixa.entitat,. enumerats.a.les.regles.409,.415,.416.i.425.de.la.ICAL,.han.estat.retuts.en.diverses. trameses.realitzades.pel.Consell.Insular..No.han.estat.retudes.la.memòria.justificativa. del.cost.i.del.rendiment.dels.serveis.públics.ni.la.memòria.demostrativa.del.grau.en. què.s’han.acomplit.els.objectius.programats,.amb.indicació.dels.que.s’havien.previst. i.dels.que.s’han.aconseguit,.així.com.del.seu.cost. Els.comptes.dels.organismes.autònoms.que.depenen.del.Consell.Insular.de.Menorca. (CESM.i.IME).han.estat.retuts.de.forma.diferenciada,.segons.estableixen.l’LRHL.i.la. ICAL..Això.permet.d’analitzar-los.separadament Cap.dels.organismes.no.ha.aportat. l’informe.d’auditoria.externa.. També.han.estat.retuts.els.comptes.anuals.de.la.societat.mercantil.dependent.Servei. d’Informàtica.Local.de.Menorca,.SA.i.del.Consorci.per.a.la.Gestió.dels.Residus.Sòlids. Urbans.de.Menorca..La.societat.mercantil.dependent.ha.tramès.també.l’informe.d’au-ditoria.externa.amb.una.opinió.sense.excepcions. Pel.que.fa.referència.a.les.entitats.vinculades.incloses.dins.l’àmbit.subjectiu,.la.Sin- dicatura.ha.rebut.els.comptes.anuals.de.totes.elles,.excepte.les.del.Consorci.Univer-sitari.Centre.Associat.de.la.UNED.a.les.Illes.Balears.

(18)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

El.resultat.de.les.actuacions.practicades.s’ha.comunicat.a.la.presidenta.del.Consell. Insular.de.Menorca,.per.tal.que.pogués.formular.les.al·legacions.i.presentar.els.do-cuments.i.els.justificants.que.considerés.adients,.de.conformitat.amb.el.que.preveu. l’article.30.del.Reglament.de.règim.interior.de.l’SCIB.

Presentades. dins. termini,. les. al·legacions. que. s’adjunten. com. a. annex. al. present. informe,.han.estat.analitzades.i.avaluades.i.s’ha.suprimit.o.modificat.el.text.quan.el. seu.contingut.ha.estat.acceptat.per.la.Sindicatura..En.els.casos.en.què.no.s’ha.esti-mat.oportú.alterar.el.text.ni.emetre.opinió.sobre.el.seu.contingut,.s’ha.d’entendre:.bé. que.les.al·legacions.són.simples.explicacions.que.confirmen.els.fets.i.les.valoracions. exposats.en.l’informe;.bé.que.no.s’han.justificat.documentalment.de.forma.adequada. els.criteris.o.les.afirmacions.mantingudes.en.l’al·legació;.o.bé.que.es.tracta.de.supò-sits.en.què.el.subjecte.fiscalitzat.manifesta.la.voluntat.d’esmenar.la.deficiència.en.el. futur..Excepcionalment,.quan.la.raó.de.no.acceptar.l’al·legació.ha.estat.diferent.a.les. abans.esmentades,.aquesta.raó.es.fa.constar.expressament.amb.una.nota.a.peu.de. pàgina.dins.l’informe.

Recomanacions:

- Aprovar i retre el Compte general dins el termini legalment establert.

- Trametre els comptes anuals dels consorcis i fundacions en què la participació del Consell és igual o superior al 50%, acompanyats dels informes de control intern i/o extern corresponents.

- Trametre els comptes anuals d’aquelles empreses, consorcis i fundacions en què essent majoritària la participació pública, dintre d’aquesta la participació del CIME sigui la més important, acompanyats dels informes de control intern i/o extern corres-ponents.

Annex 0:

(19)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

I. ADMINISTRACIÓ GENERAL

1. PRESSUPOST INICIAL I MODIFICACIONS

El.pressupost general inicial.per.a.l’exercici.2003.ascendeix.a.43.209.milers.d’euros. (42.585.milers.d’euros.per.a.l’Administració.general.i.623.milers.d’euros.per.als.or-ganismes.autònoms,.sense.tenir.en.compte.els.ajustaments.de.consolidació),.el.que. suposa.un.increment.de.l’11,6%.sobre.l’inicial.de.2002..Per.al.seu.finançament.es. preveuen.ingressos.per.un.import.de.39.797.milers.d’euros.i.un.endeutament.a.llarg. termini.de.3.412.milers.d’euros. Pel.que.fa.a.l’Administració.general.(àmbit.subjectiu.d’aquest.epígraf.de.l’informe),. l’escenari.pressupostari.és.el.següent:

CIME 2003. ESCENARI PRESSUPOSTARI (en milers d’euros)

CONCEPTE Ingressos (1) Despeses (2) (1) - (2) Operacions corrents (capítols 1 a 5) 26.432 25.094 1.338 Operacions de capital (capítols 6 i 7) 12.502 16.065 -3.564 Operacions amb actius financers (capítol 8) 240 240 0 Variació neta de passius financers 3.412 1.186 2.226

Total pressupost 42.585 42.585 0

El.saldo.positiu.que.es.genera.a.les.operacions.corrents.(1.338.milers.d’euros),.co-breix. les. despeses. de. passius. financers. (1.186. milers. d’euros),. per. tant,. l’estalvi. pressupostari.net.(operacions.corrents.d’ingressos.-.operacions.corrents.despeses.-. amortització.endeutament).és.positiu.(152.milers.d’euros).

L’estructura.del.pressupost.de.2003.ha.sofert.una.modificació.significativa.respecte. a.la.d’exercicis.anteriors.com.a.conseqüència.del.traspàs.del.programa.de.carreteres,. des.del.departament.“5.Ordenació.del.Territori”.a.l”1..Presidència”.

(20)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

Es.varen.tramitar.24.expedients.de.modificació de crèdits.que.varen.incrementar.els. crèdits.inicials.en.23.549.milers.d’euros.(un.55,3%),.i.han.donat.com.a.resultat.uns. crèdits.definitius.de.66.134.milers.d’euros..Per.tipologies.varen.ser:

CIME 2003. MODIFICACIONS DE CRÈDIT (en milers d’euros) Tipus

2003 2002

Import Nombre d’exp. Import Nombre d’exp.

Crèdits extraordinaris 0 0 9.679 1

Suplements de crèdit 4.566 1 2.066 2

Crèdits generats per ingressos 6.090 11 2.818 13 Incorporació de romanent de crèdit 12.893 2 10.693 1

Baixes per anul·lació (1) 0 0 -6.404 1

Transferències de crèdit (+ / -) 2.049 10 (+ / -) 3.100 9

TOTAL 23.549 24 18.852 27

(1) Les baixes per anul·lació aprovades el 2002 es varen comptabilitzar erròniament com a transferències negatives

Pel. que. fa. al.suplement de crèdit. (un. únic. expedient. per. import. de. 4.566. milers. d’euros),.la.dotació.de.crèdits.més.elevada.afecta.el.capítol.6.(2.174.milers.d’euros)... Inclou,.entre.d’altres,..els.crèdits.en.concepte.d’expropiació.de.carreteres.i.aquells. per.finalitzar.la.construcció.de.la.nova.seu.del.Consell.Insular.

Entre.les.generacions de crèdit.tramitades.(6.090.milers.d’euros).cal.fer.menció.de. l’expedient.núm..2.per.un.import.de.4.153.milers.d’euros.que.reflecteix.pressupostà-riament.els.diferents.convenis.amb.la.CAIB.per.a.la.millora.d’espais.turístics.generats. pel.cobrament.de.l’ecotaxa.

Del.conjunt.d’incorporacions de romanents de crèdit,.que.sumen.un.total.de.12.893. milers.d’euros,.2.490.milers.d’euros.es.financen.amb.el.romanent.líquid.de.tresoreria;. 2.575.milers.d’euros.corresponen.a.romanent.per.a.despeses.afectades;.7.270.milers. d’euros.són.romanents.de.crèdit.de.despeses.de.capital.finançats.amb.endeutament;.i. la.resta,.559.milers.d’euros,.són.despeses.finançades.per.ingressos.prevists.i.no.reco-neguts.en.exercicis.anteriors.que.corresponen.a.transferències.de.capital.afectades. Les.variacions.realitzades.via.transferències de crèdit.afecten.principalment.al.capítol. 6.(-823.milers.d’euros).i.al.capítol.7.(+744.milers.d’euros)..La.variació.més.rellevant. es.troba.dins.l’expedient.21/03.i.correspon.a.un.traspàs.del.capítol.6.“IROC.inver-sions.carreteres.2002.i.anteriors”.al.capítol.7.“IROC.inversions.carreteres.2002.i. anteriors”.per.import.de.218.milers.d’euros,.traspàs.que.incompleix.l’article.161.de. l’LRHL.doncs.és.una.transferència.sobre.un.romanent.de.crèdit.incorporat.

(21)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

El.finançament de les modificacions de crèdit.ha.estat.el.que.es.mostra.al.quadre. següent:

CIME 2003. FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (en milers d’euros) RECURSOS Suplem. Crèdit generatsCrèdits Incorpor. roman. Transfer crèdit Total

Recursos: 1.091 6.090 7.828 0 15.009 Preus públics 0 12 0 0 12 Aportacions públiques 0 6.053 559 0 6.612 Aportacions privades 0 24 0 0 24 Endeutament 1.091 0 7.270 0 8.361 Romanent de tresoreria 3.475 0 5.065 0 8.540 Crèdits transferits 0 0 0 + / -2.049 0 TOTAL 4.566 6.090 12.893 + / -2.049 23.549 Per.a.cada.tipus.de.modificació.s’ha.seleccionat.una.mostra.d’expedients.(els.d’im-port.més.significatiu)..que.són.els.que.han.estat.objecte.de.fiscalització.

Incidències:

El Consell ha pressupostat (i posteriorment executat) un article “17. Despeses de personal” que no es troba inclòs dins l’estructura econòmica establerta a l’Ordre de 20 de setembre de 1989, de compliment obligatori a nivell de capítol i article. Hi ha una diferència entre les dades de la relació d’expedients de modificació de crèdit i les dades comptables per un import de 4.153 milers d’euros. Aquesta in-coherència es déu a què l’expedient de modificació de crèdit 2/2003 (per l’esmen-tat import), que correspon a la generació de crèdit finançada amb el conveni de la CAIB per a la millora d’espais turístics conseqüència del cobrament de l’ecotaxa, s’ha recollit comptablement com una transferència positiva, la qual cosa produeix una diferència per aquest import entre les transferències de crèdit positives i negatives comptabilitzades.

A l’expedient de suplement de crèdit (15/2003) s’ha constatat el següent:

- Falta l’informe d’intervenció i la memòria no justifica prou la necessitat de l’expedient.

- De forma incorrecta s’utilitza romanent de tresoreria afectat per a suplemen-tar partides que no s’havien incorporat al pressupost corrent per manca de crèdit (en l’exercici anterior s’havia reconegut el dret, no s’havia fet la

(22)

genera-20

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

ció corresponent i s’havia calculat una desviació positiva de finançament per la totalitat de l’import reconegut).

- L’aprovació d’aquest expedient provoca un romanent líquid negatiu de 430 milers d’euros (872 milers d’euros negatius per excés d’aplicació del roma-nent de tresoreria per despeses generals i 442 milers d’euros positius pel saldo pendent d’aplicar de romanent afectat).

- No consta la baixa dels 89 milers d’euros per al finançament de la resta de modificacions, sinó que s’ha tramitat com a suplement amb signe negatiu. Les incidències detectades a les generacions de crèdit són les següents:

- A l’expedient 2/2003 (generació de crèdit procedent del conveni amb la CAIB a conseqüència de l’eco-taxa) es varen generar crèdits al pressupost de des-peses per import de 4.153 milers d’euros. Durant l’exercici es van reconèixer drets per import de 2.457 milers d’euros i d’aquests només es varen recaptar 840 milers d’euros.

- A l’expedient 8/2003 es varen generar despeses com a conseqüència d’uns ingressos per sobre dels prevists al concepte Pla Territorial Insular. La quan-titat generada va ser de 111 milers d’euros si bé hauria d’haver estat de 86 milers d’euros, ja que no es va tenir en compte una devolució d’ingressos de 25 milers d’euros1.

Pel que fa a les transferències de crèdit, s’ha pogut constatar:

- Als expedients núm. 6, 10 i 21 s’incompleix l’article 161.b) de l‘LRHL (no es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències).

- Als expedients núm. 6, 14, 16, 21 i 23 s’han efectuat transferències de despeses de capital a despeses corrents, per un import total de 109 milers d’euros. A nivell de crèdits definitius a final de l’exercici, tenint en compte aquests traspassos a més d’altres modificacions de crèdit, resultat un estalvi brut negatiu (ingressos corrents – despeses corrents) de 1.349 milers d’euros i un estalvi net negatiu (ingressos corrents – despeses corrents – capítol 9 despeses) de 2.658 milers d’euros.

1 Malgrat l’al·legació, si en el moment en que es va generar el crèdit el CIME tenia coneixement de la de-volució d’ingressos, la generació s’hauria d’haver fet per l’import net.

(23)

21

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

Recomanacions:

- Evitar incoherències entre les dades de la relació d’expedients de modificació de crèdit i les dades comptables.

- Aportar a les memòries justificatives dels suplements de crèdit l’anàlisi econòmica que expliqui la necessitat de tramitar l’expedient dins l’exercici corrent i, si és el cas, la documentació de suport a les dades econòmiques.

- Efectuar les generacions de crèdit, a les despeses amb finançament afectat, dins el mateix exercici en què es produeix l’ingrés. D’aquesta manera el crèdit es podrà incor-porar l’exercici següent de manera correcta, mitjançant una incorporació de romanent de crèdit finançat amb romanent de tresoreria afectat.

- No realitzar transferències de crèdit negatives contra partides que han estat prèvia-ment incorporades.

- Reduir les transferències de capital a corrent de forma que, com a conseqüència de la transferència, no resulti un estalvi net negatiu.

Annex I.1:

• Quadre núm. I.1.1. Comparació pressupost inicial exercicis 2003 / 2002. Classificació econòmica

• Quadre núm. I.1.2. Comparació pressupost inicial de despeses exercicis 2003 / 2002. Classificació funcional

• Quadre núm. I.1.3. Comparació pressupost inicial de despeses exercicis 2003 / 2002. Classificació orgànica

• Quadre núm. I.1.4. Grau de dependència financera • Quadre núm. I.1.5. Modificacions de crèdit per capítols

• Quadre núm. I.1.6. Tipus de modificacions de crèdit. Classificació econòmica

• Quadre núm. I.1.7. Tipus de modificacions de crèdit. Classificació funcional • Quadre núm. I.1.8. Tipus de modificacions de crèdit. Classificació orgànica

(24)

22

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

A. EXECUCIÓ D’INGRESSOS

Sobre. unes. previsions. definitives. de. 66.134. milers. d’euros,. s’han. reconegut. drets. per.un.total.de.45.672.milers.d’euros.el.que.suposa.un.nivell d’execució del 69,1%,. percentatge.superior.al.de.l’exercici.2002.que.va.ser.del.66,9%.

CIME 2003. EXECUCIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS (en milers d’euros) Capítols

2003 2002

Definitiu recon.Drets % Total % Exec. recon.Drets % Total Operacions corrents

1. Imposts directes 533 288 0,6% 54,0% 580 1,5%

3. Taxes i altres ingressos 1.401 1.304 2,9% 93,1% 1.499 3,9% 4. Transferències corrents 25.873 26.797 58,7% 103,6% 24.095 63,2% 5. Ingressos patrimonials 78 307 0,7% 392,7% 443 1,2% Total operacions corrents 27.885 28.696 62,8% 102,9% 26.617 69,8%

Operacions de capital

7. Transferències de capital 17.697 11.147 24,4% 63,0% 11.360 29,8% Total operacions de capital 17.697 11.147 24,4% 63,0% 11.360 29,8%

Operacions financeres

8. Actius financers 8.780 188 0,4% 2,1% 160 0,4%

9. Passius financers 11.772 5.641 12,4% 47,9% 12 0,0% Total operacions financeres 20.553 5.829 12,8% 28,4% 172 0,5%

(25)

2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

El.finançament,.per.tipologia.de.recursos,.és.el.següent: CIME 2003. FINANÇAMENT (en milers d’euros)

TIPUS DE RECURSOS Drets recon. nets %

I.- RECURSOS PERCEBUTS 37.944 83,1%

a) Procedents de l’Estat 11.549 25,3%

b) Procedents de la comunitat autònoma 24.361 53,3%

c) Procedents d’ajuntaments 1.630 3,6%

d) Procedents d’empreses privades/famílies/ ISFL 337 0,7%

e) Procedents de la Unió Europea 67 0,1%

II.- RECURSOS PROPIS 2.087 4,6%

a) Tributaris 1.174 2,6% b) Prestació serveis 179 0,4% c) Patrimonials 307 0,7% d) Altres 427 0,9% III.- ENDEUTAMENT 5.641 12,4% TOTAL 45.672 100,0% A.31.de.desembre,.el.total.de.deutors.pendents.de.cobrament.corresponents.al.pres- supost.corrent.és.de.6.203.milers.d’euros..Per.la.qual.cosa,.el.percentatge.de.recap-tació.ha.estat.d’un.86,4%.

Incidències:

L’article 36 del pressupost d’ingressos ha recollit, com a contribucions especials, els ingressos procedents del conveni amb la “Unión Española de Entidades Aseguradoras i Reaseguradoras (UNESPA)”. Aquests ingressos contribueixen a finançar el Servei Insular d’Extinció i Prevenció d’Incendis i no tenen per objectiu la seva millora o ampliació, amb la qual cosa haurien de formar part de l’article “47. Transferències corrents d’ empreses privades” i no de l’article “36. Contribucions especials”. S’han contrastat les obligacions reconegudes pendents de pagament a favor del CIME en els capítols 4, 6 i 7 del Compte general de la CAIB, amb els drets reconeguts pen-dents de cobrament pel CIME, en els corresponents capítols 4 i 7 del seu pressupost d’ingressos. S’ha detectat una diferència total de 122 milers d’euros amb obligació reconeguda per part de la CAIB i pendent de reconèixer el dret pel Consell Insular de Menorca (veure quadre I.2.2 de l’annex).

(26)

2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

B. EXECUCIÓ DE DESPESES

Sobre.unes.previsions.definitives.de.66.134.milers.d’euros,.s’han.reconegut.obliga-cions.per.un.total.de.44.608.milers.d’euros,.el.que.suposa.un.nivell d’execució del 67,5%,.percentatge.superior.al.de.l’exercici.2002.que.va.ser.del..65,8%.

CIME 2003. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES (en milers d’euros)

Capítols 2003 2002

Definitiu Obligat % Tot. % Exec. Obligat % Tot. Operacions corrents

1. Despeses de personal 11.783 11.705 26,2% 99,3% 10.093 26,9% 2. Dsp corrent en béns i serv. 6.882 6.460 14,5% 93,9% 5.066 13,5%

3. Despeses financeres 707 355 0,8% 50,2% 404 1,1%

4. Transferències corrents 9.861 8.657 19,4% 87,8% 7.612 20,3% Total operacions corrents 29.234 27.178 60,9% 93,0% 23.175 61,8%

Operacions de capital

6. Inversions reals 20.175 10.800 24,2% 53,5% 9.908 26,4% 7. Transferències de capital 15.177 5.354 12,0% 35,3% 2.938 7,8% Total operacions de capital 35.351 16.154 36,2% 45,7% 12.846 34,2% Operacions financeres

8. Actius financers 240 228 0,5% 95,0% 162 0,4%

9. Passius financers 1.309 1.047 2,3% 80,0% 1.342 3,6% Total operacions financeres 1.550 1.276 2,9% 82,3% 1.504 4,0%

TOTAL 66.134 44.608 100,0% 67,5% 37.525 100,0%

Com.a.conseqüència.de.la.comparació.entre.les.dades.dels.exercicis.2002.i.2003, destaca.l’increment.(2.416.milers.d’euros).de.les.despeses.del.capítol.7.de.transfe-rències.de.capital.

Incidències:

A la fiscalització de l’exercici 2002 es varen detectar les incidències següents, que l’any 2003 es mantenen:

- No es tramiten expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, tal com estableixen els articles 26.1c) i 60.2 del Decret 500/1990. Les despeses realitzades l’any anterior sense tenir consignació pressupostària i imputades dins el pressupost de 2003 no tenen una tramitació diferenciada de les des-peses realitzades al llarg de l’exercici corrent.

- S’utilitzen els pagaments a justificar, si bé la figura que s’hauria de fer servir seria la de les bestretes de caixa fixa. D’altra banda, el CIME imputa els

(27)

paga-2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

ments a justificar amb saldo a final d’any dins el compte de caixa (l’any 2003 suma un total de 18 milers d’euros). La conseqüència d’això és que aquesta quantitat consta com a executada dins el pressupost de despeses, però en realitat no s’ha executat.

En comparar les obligacions reconegudes per l’Administració general del CIME en favor de l’Institut Menorquí d’Estudis i els drets reconeguts per aquest organisme, existeix una diferència de 7 milers d’euros reconeguts per l’IME al seu capítol 4 sense que el Consell de Menorca hagi fet el reconeixement de l’obligació (veure quadre I.2.6 de l’annex).

Recomanacions:

- Tramitar i aprovar les despeses sense consignació pressupostària, procedents d’exer-cicis anteriors, d’acord amb el que preveu la legislació (reconeixement extrajudicial de crèdits).

- Coordinar conciliacions anuals amb la CAIB, de manera que no es produeixin dife-rències entre les dues institucions.

- Usar correctament les ordres de pagament a justificar i posar en funcionament (si es vol mantenir la figura dels habilitats) les bestretes de caixa fixa, d’acord amb la normativa vigent i les bases d’execució del pressupost.

- Efectuar una conciliació amb els organismes autònoms prèvia al tancament de l’exercici, de manera que les dades aportades per aquests siguin coherents amb les que ret l’Administració general del Consell.

Annex I.2:

• Quadre núm. I.2.1. Execució pressupost d’ingressos •Quadre núm. I.2.2. Conciliació saldos deutors amb la CAIB

• Quadre núm. I.2.3. Execució pressupost de despeses. Classificació econòmica • Quadre núm. I.2.4. Pressupost de despeses. Classificació funcional.

Com-paració 2003 / 2002

• Quadre núm. I.2.5. Pressupost de despeses. Classificació orgànica. Com-paració 2003 / 2002

• Quadre núm. I.2.6. Conciliació transferències Administració general del Consell amb els seus organismes autònoms

(28)

2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

3. PRESSUPOSTS TANCATS

A. PRESSUPOSTS TANCATS D’INGRESSOS

La.situació.i.evolució.de.l’estat.d’ingressos.de.pressuposts.tancats.queden.resumides. de.la.manera.següent:

CIME 2003. SITUACIÓ I EVOLUCIÓ PRESSUPOSTS TANCATS INGRESSOS (en milers d’euros)

Saldo drets pendents de cobrament a 1/1/2003 7.242

Anul·lacions 825

Recaptació 3.688

Drets pendents de cobrament a 31/12/03 2.729 Percentatge recaptació 50,9% S’han.efectuat.anul·lacions.per.un.import.total.de.825.milers.d’euros.(vegeu-ne.el. detall.al.quadre.I.3.5.dels.annexos)..Aquesta.quantitat.inclou.(entre.d’altres).tots.els. saldos.pendents.de.cobrament.dels.exercicis.1991.i.1992..Amb.les.anul·lacions.es-mentades,.els.saldos.més.antics.a.31/12/03.són.els.de.l’exercici.1995. La.recaptació.de.drets.pendents.de.cobrament.de.pressuposts.tancats.ha.disminuït. significativament.respecte.a.la.de.l’exercici.2002,.on.va.ser.d’un.65,9%..

Incidències:

Falta la tramitació de l’expedient de regularització dels saldos cancel·lats. Aquest ajustament s’ha comptabilitzat sense tramitació prèvia de cap expedient, i per tant, sense aprovació prèvia per cap òrgan amb capacitat de decisió. La intervenció in-terpreta que, mitjançant l’aprovació del Compte general de l’exercici pel Ple, tot el contingut i els ajustaments fets es consideren implícitament aprovats, la qual cosa és insuficient i contradiu la Regla 189.4 de la ICAL.

El percentatge de pendent de cobrament d’exercicis tancats d’ajuntaments és de 1.782 milers d’euros, un 65,3% del total. Aquest import correspon a les quotes cor-responents al Consell de l’IAE (que recapten els ajuntaments) i a diverses aportacions de despeses corrents i d’inversió com a conseqüència de la signatura de convenis diversos entre el Consell i els ajuntaments de l’illa.

(29)

2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

B. PRESSUPOSTS TANCATS DE DESPESES

La.situació.i.l’evolució.de.l’estat.de.despeses.de.pressuposts.tancats.queden.resumi-des.de.la.manera.següent:

CIME 2003. SITUACIÓ I EVOLUCIÓ PRESSUPOSTS TANCATS DESPESES (en milers d’euros)

Saldo obligacions pendent ordenar a 1/1/2003 6.291 Saldo ordres pagament pendent pagar a 1/1/2003 143

Total saldo pendent pagar a 1/1/2003 6.434

Anul·lacions -311

Pagaments realitzats durant l’exercici 5.166

Saldo pendent pagament a 31/12/03 958 Percentatge pagament 80,3% S’han.efectuat.rectificacions.per.un.import.total.de.311.milers.d’euros.(vegeu-ne.el. detall.al.quadre.I.3.5.dels.annexos);.quantitat.que.inclou.(entre.d’altres).tots.els.sal-dos.pendents.de.pagament.dels.exercicis.1992,.1993.i.1994..Amb.les.rectificacions. esmentades,.els.saldos.més.antics.a.31/12/03.són.els.de.l’exercici.1995. De.la.mateixa.manera.que.en.el.cas.de.la.recaptació,.el.percentatge.de.pagament.de. pressuposts.tancats.ha.disminuït.respecte.al.de.2002,.que.va.ser.d’un.89,7%.

Incidències:

Falta la tramitació de l’expedient de regularització dels saldos cancel·lats. Aquest ajustament s’ha comptabilitzat sense tramitació prèvia de cap expedient i, per tant, sense aprovació prèvia per cap òrgan amb capacitat de decisió. La Intervenció in-terpreta que, mitjançant l’aprovació del Compte general de l’exercici pel Ple, tot el contingut i ajustaments fets es consideren implícitament aprovats, la qual cosa és in-suficient i contradiu els articles 55 i 57 del RD 500/1990 i la base d’execució 14a. Existeix una diferència per import de 3 milers d’euros entre les dades que surten al balanç de situació i als estats E520 i E530 respecte al llistat d’obligacions reconegu-des i pagaments pendents d’ordenar de pressuposts tancats.

(30)

2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

Recomanacions:

- Tramitar i aprovar de manera explícita els expedients de regularització dels saldos procedents de pressuposts tancats abans de la seva comptabilització.

- Efectuar un seguiment de l’antiguitat dels deutes pendents de cobrament per tal d’evitar la seva prescripció.

Annex I.3:

• Quadre núm. I.3.1. Pendent de cobrament de pressuposts tancats • Quadre núm. I.3.2. Pendent de cobrament de pressuposts tancats per ens • Quadre núm. I.3.3. Pendent de pagament de pressuposts tancats

• Quadre núm. I.3.4. Obligacions reconegudes i lliuraments a pagar de pressuposts tancats classificats per capítols i exercicis

• Quadre núm. I.3.5. Anul·lacions de drets de pressuposts tancats • Quadre núm. I.3.6. Anul·lacions d’obligacions de pressuposts tancats

(31)

2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

4. PRESSUPOSTS D’EXERCICIS FUTURS

A. INGRESSOS PLURIANUALS

Al.llarg.de.l’exercici.s’han.iniciat.un.total.de.16.expedients.de.compromís.d’ingrés. plurianual,.s’han.modificat.a.la.baixa.les.anualitats.de.dos.d’ells.i.un.tercer.ha.es- tat.eliminat..Els.moviments.dels.compromisos.d’ingrés.d’exercicis.futurs.són.els.se-güents:

CIME 2003. COMPROMISOS D’INGRESSOS D’EXERCICIS FUTURS (en milers d’euros)

Exercici A 01/01/03 Modific. Altes a 31/12/03

2004 2.372 -134 4.049 6.287 2005 1.624 -19 363 1.967 2006 1.404 0 359 1.763 2007 1.235 0 359 1.594 Posteriors 4.283 0 179 4.462 Total 10.918 -153 5.309 16.073 Els.dos.expedients.modificats.corresponen.al.Pla.insular.de.protecció.animal,.tant. pel. que. fa. a. ingressos. corrents. com. de. capital.. L’expedient. eliminat. és. l’ingrés. plurianual.procedent.del.Servei.d’Orientació.que,.al.tancament.de.l’exercici.2002,. tenia.un.ingrés.previst.l’any.2004.per.import.de.115.milers.d’euros..Aquest.com-promís.es.va.cancel·lar.a.la.comptabilitat.d’exercicis.futurs.quan.es.va.detectar.que. es.tractava.d’un.error,.ja.que.l’esmentat.ingrés.corresponia.a.l’any.2003.(data.de. finalització.del.compromís).i.no.al.2004..

Incidències:

Hi ha una diferència entre les dades de compromisos d’ingrés plurianual que formen part de la liquidació del pressupost i els que formen part dels comptes d’ordre del ba-lanç. Aquesta diferència es deu a què dins els comptes comptables, a més del traspàs efectuat pel canvi d’exercici, s’han mantingut els saldos existents dins cada compte a 31 de desembre de l’exercici anterior (es a dir, aquests saldos es troben duplicats).

(32)

0

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

B. DESPESES PLURIANUALS

Al.llarg.de.l’exercici.s’han.iniciat.un.total.de.27.expedients.de.compromís.de.des-pesa.plurianual..Aquests.compromisos.de.despesa.d’exercicis.futurs.representen.un. 11,2%.respecte.als.crèdits.inicials.del.pressupost.de.l’exercici.2003..La.composició. a.nivell.d’article,.d’acord.amb.l’estat.E560.de.la.ICAL,.és.la.següent:

CIME 2003. COMPROMISOS DE DESPESES EXERCICIS FUTURS (en milers d’euros)

2004 2005 2006 2007 Posteriors Total % total

20. Arrendaments 40 32 26 6 120 223 4,7%

21. Reparacions, manteniment i conservació 69 0 0 0 0 69 1,5% 22. Material, subministrament i altres 1.404 94 0 0 0 1.498 31,5% 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERV. 1.513 126 26 6 120 1.791 37,7%

45. A CA 3 3 2 0 0 8 0,2%

46. A entitats locals 1.061 1 1 0 0 1.063 22,4%

48. A famílies i institucions sense finalitat lucre 92 20 20 20 430 583 12,3% 4. TRANSFERENCIES CORRENTS 1.156 25 23 21 430 1.655 34,8% 61.Inversions reposició en infraes i béns d’ús gral 31 0 0 0 0 31 0,6% 62. Inversió nova asoc. al func. operatiu dels ser. 68 0 0 0 0 68 1,4%

6. INVERSIONS REALS 99 0 0 0 0 99 2,1% 76. A entitats locals 947 120 0 0 0 1.067 22,4% 77. A empreses privades 77 0 0 0 0 77 1,6% 79. A l’exterior 68 0 0 0 0 68 1,4% 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.092 120 0 0 0 1.212 25,5% TOTAL 3.861 271 49 27 550 4.757 100,0%

Incidències:

Existeix una diferència entre els compromisos de despesa detallats al model E560 i les despeses compromeses que apareixen al compte d’ordre 014 del balanç de situació:

CIME 2003. COMPARACIÓ E560 / COMPTE 014 BALANÇ (en milers d’euros)

Estat dels compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs (E560) 4.757 Despeses compromeses d’exercicis posteriors (compte de balanç 014) 11.655

(33)

1

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

Aquesta discrepància es deu a què, dins els comptes d’ordre, en comptabilitzar el trasllat d’anualitats corresponents al canvi d’exercici, no s’han cancel·lat prèviament els saldos existents dins cada compte corresponents a l’exercici anterior. D’altra ban-da, les anualitats posteriors a 4 no surten als comptes d’ordre i sí a l’estat E560. De manera resumida:

CIME 2003. COMPOSICIÓ DIFERÈNCIA DESPESES PLURIANUALS (en milers d’euros) Despeses exercicis posteriors a 4 que no surten al balanç i sí a l’E560 550 Imports duplicats al balanç (comptes 0140, 0141, 0142 i 0143) -7.448

DIFERÈNCIA -6.898

A l’estat E560 de l’exercici 2002, pel que fa a l’expedient de despesa plurianual “places concertades”, no coincideix la subfunció que surt a l’estat esmentat amb aquella en la qual s’han comptabilitzat aquestes quantitats al pressupost corrent 2003. El mateix passa als expedients “contracte noves tecnologies” i “subministra-ment equips informàtics”, però en aquests casos les diferències s’han produït a nivell d’article. Tots aquests canvis en la classificació funcional o econòmica fan que sigui difícil portar a terme un seguiment adequat de la correcta execució dins el pressupost corrent de les despeses plurianuals d’exercicis anteriors.

S’ha seleccionat una mostra d’expedients de despesa plurianual i pel que fa a la documentació suport de l’expedient “Ajuts a l’electrificació d’explotacions agràries”, el CIME únicament ha entregat l’acta de la Comissió de Govern on s’aproven aquests ajuts. De cap epígraf de l’acta es desprèn que siguin despeses plurianuals. Al contra-ri, tots els terminis es troben dins l’exercici corrent. Per tant, no es justifica la inclusió d’aquesta subvenció dins l’estat E560.

Recomanacions:

- Verificar que tots els contractes que tinguin una duració superior a l’exercici en curs formin part de l’estat E560 i que no s’incloguin altres despeses que no tinguin naturalesa plurianual.

- Introduir els expedients de despesa plurianual en l’aplicació informàtica de comp-tabilitat, per tal que, amb l’existència de dada única, no es produeixin errors ni di-ferències.

(34)

2

Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

5. ENDEUTAMENT

L’endeutament viu.del.Consell.Insular.de.Menorca,.al.tancament.de.l’exercici.2003,. és.de.12.553.milers.d’euros.el.que.suposa.un.increment.del.57,6%.respecte.a.l’en- deutament.viu.a.l’inici.d’exercici..Aquest.increment.correspon.a.endeutament.autorit-zat.en.anys.anteriors.i.que.ha.estat.disposat.el.2003;.el.seu.detall.i.moviment.durant. l’exercici.ha.estat:

CIME 2003. EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DE LES OPERACIONS D’ENDEUTAMENT (milers d’euros) Entitat financera préstecNúm. Data forma-lit-zació Data venci-ment Import inicial

Deute viu a 31/12/02 Amortit-zat any 2003 Recaptat any 2003 Deute viu a 31/12/03 Pen-dent disposar La Caixa 2630 03/12/93 31/12/03 500 65 65 0 0 0 BBVA Invers 95 3472 06/10/95 06/10/05 1.123 369 131 0 238 0 S.Nostra_Inv 96 576-55 26/11/96 31/12/07 841 421 84 0 337 0 S.Nostra_Inv 98 725-49 28/12/98 31/03/15 902 781 60 0 721 0 B.Sant._Inv 98 541032 15/12/98 15/12/14 902 721 60 0 661 0 B.March_Inv 99 519 28/12/99 01/01/11 3.300 2.743 312 0 2.431 0 BBVA Invers 00 028-4 30/11/00 30/11/11 3.183 2.865 318 0 2.546 0 CAM Invers.01 1197 21/12/01 21/12/13 5.619 0 0 5.619 5.619 0 Dexia Sabadell 1552 04/12/02 04/12/14 4.497 0 0 0 0 4.497 BBVA 19/12/03 01/01/16 3.412 0 0 0 0 3.412 TOTAL 24.276 7.964 1.030 5.619 12.553 7.908 Durant.l’exercici.2003.s’ha.concertat.una.operació.financera.a.llarg.termini.per.un. import.de.3.412.milers.d’euros,.per.finançar.part.de.les.inversions.previstes.en.els. capítols.6.i.7.de.l’estat.de.despeses,.de.la.qual.no.s’ha.reconegut.cap.dret.perquè.no. s’ha.disposat.de.cap.import.al.llarg.de.l’exercici..Queda.també.per.disposar.el.préstec. concertat.l’exercici.2002.amb.l’entitat.Dexia.Sabadell.per.4.497.milers.d’euros...

Incidències:

A 31 de desembre de 2003, el CIME presenta un estalvi net negatiu per 758 milers d’euros (vegeu el quadre a l’annex num. I.5.1) .

S’ha dut a terme la quantificació dels interessos financers del deute dels préstecs me-ritats i no liquidats a data de tancament. El seu resultat és que s´ha meritat un total de 17.725,39€ de interessos no vençuts, els quals no han estat objecte de previsió en la comptabilitat del Consell.

(35)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

Recomanacions:

- Tenir en compte les disposicions establertes en l’article 54 de l’LRHL, quant a obtenir la autorització prèvia dels òrgans competents a l’hora de concertar noves ope-racions de endeutament, atès que la ràtio d’estalvi net és negativa, segons les dades de la liquidació pressupostària de l’exercici.

Annex I.5:

• Quadre núm. I.5.1. Estalvi net segons art. 54 LRHL • Quadre núm. I.5.2. Deute a 31/12/03

6. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Els. ingressos. afectats. que. financen. projectes. de. despesa. del. Consell. Insular. de. Menorca,.han.generat.les.següents.desviacions.de.finançament.positives.i.negatives. anuals.i.acumulades.a.31.de.desembre.2003:

CIME 2003. DESVIACIONS ANUALS I ACUMULADES DE PROJECTES DE DESPESA AMB FINAN-ÇAMENT AFECTAT (en milers euros)

Anuals Acumulades

Desviacions de finançament positives 3.742 5.561 Desviacions de finançament negatives -2.883 -2.550

Les.desviacions.que.formen.part.del.càlcul.del.resultat.pressupostari.i.el.romanent.de. tresoreria.coincideixen.amb.aquelles.informades.per.l’interventor.com.annex.a.l’infor-me.de.liquidació.del.pressupost.

Quan.es.rep.un.nou.ingrés.afectat.no.previst.a.una.data.ja.avançada.de.l’exercici.(a. partir. de. la. meitat. de. l’exercici. aproximadament). el. CIME,. de. forma. incorrecta,. el. reconeix.i.recapta,.però.no.genera.cap.despesa..D’aquesta.forma,.a.final.d’exercici.es. produeix.una.desviació.positiva.de.finançament.per.la.totalitat.dels.ingressos.obtin-guts..

(36)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

Incidències:

A la fiscalització de l’exercici 2002 es varen detectar les incidències següents, que l’any 2003 es mantenen:

- No es porta el seguiment i control de les despeses amb finançament afectat en els models establerts a la ICAL, sinó que per a cada ingrés afectat descriu la desviació de finançament de l’exercici i acumulada com annex a l’informe d’intervenció de liquidació del pressupost.

- El seguiment del finançament afectat s’hauria de fer per projectes de despesa i no per conceptes d’ingrés.

- El CIME no compleix la Regla 377 de la ICAL on es determina que cada des-pesa amb finançament afectat estarà identificada amb un codi únic i invari-able al llarg de tota la vida del projecte. Sense aquest codi es difícil efectuar un seguiment d’aquest tipus de despeses.

- L’annex d’inversions del pressupost no recull quines despeses es finançaran amb l’endeutament previst (capítol 9 pressupost d’ingressos). El CIME con-sidera que l’endeutament previst és un recurs propi i no el concon-sidera com a ingrés específic fins que no disposa d’aquest.

- No es calculen les desviacions de finançament segons estableix la ICAL, sinó com estableix el PGCP de 1994 que no és aplicable. El càlcul de les desvia-cions corresponents a l’exercici es realitza tenint en compte només els drets i les obligacions reconeguts que corresponen a l’exercici. La ICAL estableix que s‘han de tenir en compte els drets i obligacions reconegudes des de l’inici del projecte. Aquest diferent tractament té incidència quan un coeficient de finançament varia d’un exercici a l’altre, cosa que no preveu el CIME.

De l’annex d’inversions del pressupost general s’obté una relació de projectes d’in-versió finançats amb ingressos específics. D’aquests projectes, només a un d’ells (projecte Life) se li dona tractament de despesa amb finançament afectat. La resta (Centre Sociosanitari Ciutadella, Programa camps esportius de gespa, pla estratègic SPEI, plans insulars de cooperació local i plans d’estalvi energètic local) no ha tingut aquest tractament.

Existeix un compromís d’ingrés plurianual corresponent al conveni per a la prevenció i extinció d’incendis amb els ajuntaments de l’illa. Aquest conveni estableix que el 50% de les despeses d’aquest servei seran finançades pels ajuntaments d’acord amb uns criteris establerts dins el mateix conveni. D’ altra banda, hi ha un altre compromís d’ingrés plurianual per aquest concepte corresponent al conveni signat amb UNESPA per contribuir als serveis d’extinció d’incendis. Per vetllar pel compliment del conveni signat amb els ajuntaments de l’illa, les despeses dels serveis de prevenció i extinció d’incendis haurien de tenir tractament de projecte amb finançament afectat.

(37)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

Al projecte d’inversions derivat del conveni d’expropiacions de carreteres (finalitzat el 31 de gener 2003 i finançat per la CAIB en la seva totalitat), s’arrossega un desviament positiu de finançament de 805 milers d’euros. Aquest import va ser reclamat per la CAIB en data 12 de maig 2003, però el Consell a hores d’ara encara no l’ha retornat.

Recomanacions:

- Comptabilitzar les despeses amb finançament afectat dins el programa informàtic. D’aquesta manera, amb l’existència de dada única es podrà determinar amb exactitud el resultat de l’exercici i la part afectada de romanent de tresoreria.

- Establir un codi únic i invariable per a cada projecte de despesa amb finançament afectat.

(38)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

7. BALANÇ DE SITUACIÓ

Es.transcriu.el.balanç.de.situació..a.31.de.desembre.de.2003.inclòs.dins.el.Compte. general.i.un.resum.comparatiu.amb.l’exercici.anterior.

CIME 2003. BALANÇ DE SITUACIÓ I ANÁLISI COMPARATIVA 2002 (en milers d’euros)

ACTIU 2003 2002 Diferència % Difrèn. % Pes relatiu

IMMOBILITZAT 32.469 25.419 7.050 27,7% 47,2%

Immobilitzat material 19.215 17.994 1.221 6,8% 28,0%

200 Terrenys i béns naturals 1.853 1.853 0 0,0% 2,7%

202 Construccions 15.562 14.069 1.493 10,6% 22,6%

203 Maquinària, instal·lacions i estris de treball 1.220 864 356 41,2% 1,8%

204 Elements de transport 1.808 1.790 18 1,0% 2,6%

205 Mobiliari 3.356 2.988 368 12,3% 4,9%

206 Equips per al tractament d’informació 1.709 1.342 367 27,4% 2,5%

208 Altre immobilitzat material 184 184 0 0,2% 0,3%

209 Instal·lacions complexes especialitzades 2.695 2.458 238 9,7% 3,9%

290 Amortització acumulada immobilitzat material -9.172 -7.553 -1.619 21,4% -13,3%

Immobilitzat immaterial 381 222 159 71,8% 0,6%

211 Propietat industrial 39 39 0 0,0% 0,7%

218 Altre immobilitzat immaterial 571 412 159 38,6% 0,8%

292 Amortització acumulada immobilitzat immater. -229 -229 0 0,0% -0,3%

Inv. infraestr i béns destinats a l’ús general 12.638 7.010 5.628 80,3% 18,4%

220 Terrenys i béns naturals 182 0,3%

221 Infraestructura i béns destinats a l’ús general 12.437 7.010 5.427 77,4% 18,1%

228 Patrimoni històric 19 0,0%

Immobilitzat financer 236 193 43 22,0% 0,3%

250-60 Accions amb cotització oficial 21 21 0 0,0% 0,0%

251-61 Accions sense cotització oficial 243 243 0 0,0% 0,4%

259-69 Desemborsaments pendents sobre accions -16 -16 0 0,0% -0,0%

270-75 Fiances i dipòsits constituïts 43 43 0,1%

295 Provisió depreciació invers. financ. permanents -55 -55 0 0,0% -0,1%

DEUTORS 8.956 7.267 1.689 23,2% 13,0%

430-31 Deutors per drets reconeguts 9.758 7.916 1.841 23,3% 14,2%

433-34 Drets anul·lats -966 -719 -247 34,3% -1,4%

437 Devolucions d’ingressos 141 45 96 212,2% 0,2%

56 Altres deutors no pressupostaris 24 25 -1 -4,7% 0,0%

COMPTES FINANCERS 10.592 9.790 802 8,2% 15,4%

53 Inversions financeres temporals 1 2 -1 -54,3% 0,0%

555 Altres partides pendents d’aplicació 12 543 -531 -97,8% 0,0%

570 Caixa 21 28 -7 -25,6% 0,0%

571,2,3 Bancs i institucions de crèdit 10.558 9.217 1.341 14,6% 15,4%

RESULTATS PENDENTS D’APLICACIÓ 16.720 8.460 8.260 97,6% 24,3%

130 Resultats pendents d’aplicació (negatius) 8.460 6.463 1.997 30,0% 12,1%

890 Resultats de l’exercici en curs (pèrdues) 8.260 1.997 6.263 313,6% 12,0%

TOTAL ACTIU 68.738 50.936 17.802 35,0% 100,0%

ACTIU 2003 2002 Diferència % Difrèn. % Pes relatiu

COMPTES CONTROL PRESSUPOSTARI 30.011 15.787 14.224 90,1% 92,9%

010 Pressupost de despeses d’exercicis posteriors 11.655 7.448 4.207 56,5% 36,1%

016 Compromisos d’ingrés d’exercicis successius 18.356 8.339 10.017 120,1% 56,8%

COMPTES D’ORDRE 2.286 2.235 51 2,3% 7,1%

052,3,4 Avals i garanties 2.286 2.235 51 2,3% 7,1%

(39)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003

PASSIU 2003 2002 Diferència % Diferèn. % Pes relatiu

PATRIMONI I RESERVES 32.385 5.989 26.396 440,7% 47,1%

100 Patrimoni 36.065 9.669 26.396 273,0% 52,5%

108 Patrimoni cedit -3.680 -3.680 0 0,0% -5,45%

SUBVENCIONS DE CAPITAL 14.328 29.459 -15.131 -51,4% 20,8%

14 Subvencions de capital rebudes 14.328 29.459 -15.131 -51,4% 20,8%

DEUTES A LLARG TERMINI 12.607 8.013 4.594 57,3% 18,3%

160, 17 Préstecs rebuts 12.553 7.964 4.589 57,6% 18,3%

18 Fiances i dipòsits rebuts 54 49 5 10,2% 0,1%

DEUTES A CURT TERMINI 9.418 7.476 1.943 26,0% 13,7%

400-01 Creditors per obligacions reconegudes 8.926 6.291 2.635 41,9% 13,0%

410-11 Creditors per pagaments ordenats 9 143 -134 -93,5% 0,0%

420 Creditors per devolució d’ingressos 0 0 0 0,0% 0,0%

475-9 Entitats públiques 478 599 -121 -20,2% 0,7%

51 Altres creditors no pressupostaris 5 442 -437 -98,9% 0,0%

TOTAL PASSIU 68.738 50.936 17.802 35,0% 100,0%

PASSIU 2003 2002 Diferència % Diferèn. % Pes relatiu

COMPTES CONTROL PRESSUPOSTARI 30.011 15.787 14.224 90,1% 92,9%

014 Despeses compromeses d’exercicis posteriors 11.655 7.448 4.207 56,5% 36,1%

015 Ingressos compromesos d’exercicis successius 18.356 8.339 10.017 120,1% 56,8%

COMPTES D’ORDRE 2.286 2.235 51 2,3% 7,1%

057,8,9 Avals i garanties 2.286 2.235 51 2,3% 7,1%

TOTAL COMPT. CONT. PRES. I ORDRE 32.298 18.022 14.275 79,2% 100,0%

A. ACTIU

El.moviment.de.l‘exercici.de.l’immobilitzat no financer.s’expressa.en.el.següent.quadre.:

CIME. 2003. VARIACIÓ DE L’IMMOBILITZAT NO FINANCER (en milers d’euros)

CONCEPTES Saldo inicial a 01/01/03 reconegudes cap.6 Altes per obligs. Amortitz. ajusts i reclassific. Saldo final a 31/12/03

I. Inversions destinades a l’ús general 7.010 6.397 -770 12.637

II. Immobilitzacions immaterials 221,5 159 0 380,5

III. Immobilitzacions materials 17.995 4.246 -3.025 19.216

TOTAL IMMOBILITZAT NO FINANCER 25.226 10.802 -3.795 32.233

En.l’exercici.s’han.produït.baixes.comptables.als.comptes.“2023..Altres.construcci-ons”,.“2031..Instal·lacions”.i.“2090..Instal·lacions.complexes.especialitzades”.per. un.total.de.1.405.milers.d’euros.entre.els.3.comptes..De.igual.manera,.el.compte. “Infrastructures.i.béns..destinats.a.l’ús.general”.ha.registrat.una.baixa.de.770.milers. d’euros..Totes.aquestes.baixes.corresponen.al.traspàs.de.les.obres.que.el.Consell.ges-tiona.per.compte.dels.ajuntaments,.des.dels.comptes.d’actiu.citats.cap.al.compte.del. grup.6.“6861..Transferències.de.capital.a.ajuntaments”.

(40)Informe del Compte general del Consell Insular de Menorca de l´exercici 2003 L’immobilitzat financer.dins.del.balanç.de.situació.té.la.composició.següent:

CIME 2003. IMMOBILITZAT FINANCER (en milers d’euros)

Compte Descripció Saldo 01/01 Altes Baixes Saldo 31/12

250 I.fin. sector púlic. Accions amb cotit.oficial 21 0 0 21 2510 I.fin. sector púlic. Accions sense cotit.oficial 111 0 0 111

2511 Participació en ens públics 116 0 0 116

261 Altres IFP. Accions sense cotit. oficial 16 0 0 16

269 Desemb. pendents s/accions -16 0 0 -16

275 Dipòsits a llarg termini 0 43 0 43

295 Provisió per depreciació imm. financ. perma. -55 0 0 -55

TOTAL 193 43 0 236

L’única. alta. de. l’exercici. correspon. al. compte. “Dipòsits. i. Fiances”,. classificant. en. aquest.compte.en.la.seva.major.part,.provisions.de.fons.pericials.per.a.contenciosos.i. altres.dipòsits.constituïts.amb.termini.superior.a.un.any..

Les.societats.mercantils.i.entitats.dependents.i.vinculades.al.CIME.segons.l’inventari. aportat.per.l’entitat,.amb.els.seus.percentatges.de.participació,.són.les.següents:

CIME 2003. PARTICIPACIONS DEL CIME

Descripció accionsTotal Accions del CIME % Part. del CIME Part. Del CIME (en milers d’euros) Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA (SILME) 91.670 20.612 22,5% 43 Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA) 90.400 9.648 10,7% 58 Gestió Urbanística de Balears, SA (GESTUR) 300 10 3,3% 30 Explotaciones Piscícolas de Menorca, SA (EMPSA) 550 260 47,3% 16 Institució Ferial de les Balears (IFEBAL) s.d. s.d. s.d. 116

TOTAL 264

Els.116.milers.d’euros.de.participació.en.ens.públics.corresponen.a.la.participació. en. l’entitat. IFEBAL.. A. l’inventari. aportat. s’indica. que. el. CIME. té. una. participació. adquirida,.el.20.de.desembre.de.1988,.per.un.valor.de.116.milers.d’euros.i,.en.el. capítol.d’observacions,.es.fa.constar.la.dissolució.i.la.liquidació.per.acord.de.l’Assem-blea.General.de.data.21.d’octubre.de.1992..En.data.28.de.juny.de.2004.es.reuneix. la.Comissió.Gestora.de.la.Liquidació.d’IFEBAL.que.decideix.aprovar.la.proposta.de. liquidació.d’acord.amb.l’informe.especial.en.què.resulta.un.patrimoni.net.de.menys. 8.milers.d’euros..S’hauria.d’haver.dotat.una.provisió.pel.100%.del.valor.d’aquesta. inversió.financera.. El.contingut.del.compte.“2610..Accions.sense.cotització.oficial.fora.del.sector.pú-blic”.correspon.íntegrament.a.260.accions.de.la.societat.EMPSA.(16.milers.d’euros).. La.nota.simple.informativa.del.Registre.Mercantil.d’aquesta.societat.indica.que.es.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :