Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Texto completo

(1)

ració en concret d’utilitat pública amb impacte ambiental.

Expedient número ATLINE/2015/58/12. [2016/1079] declaración en concreto de utilidad pública con impac-to ambiental. Expediente número ATLINE/2015/58/12. [2016/1079]

Als efectes previstos en l’article 9 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen els procediments d’autorització d’instal·laci-ons de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana; en l’article 144 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procedi-ments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica; en l’article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental; en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’Execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’Im-pacte Ambiental; i en l’annex II de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, se sotmet a informació pública la sol·licitud d’autorització administrativa i declara-ció en concret d’utilitat pública de la instal·ladeclara-ció elèctrica que s’indica:

Peticionari: Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU.

Emplaçament de la instal·lació: terme municipal de Morella (Cas-telló).

Documents sotmesos a informació pública:

– Projecte/Avantprojecte. Denominació: línia aèria trifàsica a 20 kV, doble circuit conductor LA-180 (147-AL1/34-ST1A) entre ST Morella i triple circuit.

– Relació de béns i drets afectats – Estudi d’impacte ambiental

– Document de síntesi de l’estudi d’impacte ambiental – Estudi d’integració paisatgística

Pressupost: 276.464,99 €.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i perquè totes aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació relacionada en el Ser-vei Territorial d’Indústria i Energia, siti al carrer de Cavallers, número 8, de Castelló de la Plana, així com dirigir a l’esmentat servei territorial les al·legacions (per duplicat) que es consideren oportunes en el termini de trenta dies comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Transcorregut l’esmentat termini sense realitzar al·legacions, se’l considerarà que està conforme, i decaurà en el dret al tràmit correspo-nent. Això, sense perjuí de la interposició dels recursos escaients contra la resolució definitiva del procediment, en els terminis establerts legal-ment i reglalegal-mentària.

Castelló de la Plana, 10 de febrer de 2016.– El cap del Servei Terri-torial d’Indústria i Energia: Gerardo Nebot García.

A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctri-ca que son competencia de la Generalitat Valenciana, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y en el anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del terri-torio, urbanismo y paisaje, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se indica:

Peticionario: Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU.

Emplazamiento de la instalación: término municipal de Morella (Castellón)

Documentos sometidos a información pública:

– Proyecto/Anteproyecto. Denominación: línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito conductor LA-180 (147-AL1/34-ST1A) entre ST Morella y triple circuito

– Relación de bienes y derechos afectados – Estudio de impacto ambiental

– Documento de síntesis del estudio de impacto ambiental – Estudio de integración paisajística

Presupuesto: 276.464,99 €.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en el Servicio Territorial de Industria y Energía, sito en calle Caballeros, número 8, de Castellón de la Plana, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones (por duplicado) que se consideren oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin realizar alegaciones, se le tendrá por conforme, decayendo en el derecho al trámite correspondiente. Ello, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan contra la resolución definitiva del procedimiento, en los plazos legal y reglamen-tariamente establecidos.

Castellón de la Plana, 10 de febrero de 2016.– El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía: Gerardo Nebot García.

(2)

Relació de béns i drets afectats:

Relació concreta i individualitzada definitiva de béns i drets afectats

, doble circuit conductor LA-180 (147-AL1/34-ST1A) entre ST

Morella i triple circuit, al terme municipal de Morella (Castelló)

Terme municipal de Morella

c. Titular Adr eça Suport núm. Expr op. Vo l ml Serv . O.T . Cultiu /Uso Electra Ener gia, SA

C/ Ximènez, 15. 12002 Castelló de la Plana

1 16 7 29,0 11 4 –

Nicanor Segura Ripollés

C/ Coratxar , 17, esc. 2, Pl. 2. 12300 Morella – – 39 72,0 78 Pastos

Francisco Monfort Mestre Elisa Querol Sabater

C/ Porta Sant Mateu, 13. 12300 Morella

2 16 217 1681,5 534 Labor secà

Monica Ripollés Segura Laura María Ripollés Segura C/ Sant Nicolau, 13. 12300 Morella C/ La

Tanda, 22. 12530 Borriana 3 16 91 646,0 282 Pastos

Monica Ripollés Segura Laura María Ripollés Segura C/ Sant Nicolau, 13. 12300 Morella C/ La

Tanda, 22. 12530 Borriana 4 16 89 691,5 278 Pastos

Fidel Boix Guardiola Hereus d’Encarnación Boix Puig Hereus de Primitiva Boix Puig

C/ Pilar

. 12318 Cinctorres

C/ Zaporta, 22. 12300 Morella C/ Segura Barreda, 3. 12300 Morella

– – 14 101,5 28 Pastos

Hereus d’Enrique Grau Sebastiá Hereus d’Arsideo Grau Sebastiá

C/ Mestre Carbó, 8. 12300 Morella

– – 18 142,0 36 Pastos Santiago V illuendas Mestre Cristi V illuendas Mestre Juan M. V illuendas Mestre C/ Avenir , 66, Pl. 3, Pt. 1. 08021 Barcelona C/ Alcanyís, 6, Esc. D, Pl. 3, Pt.1. 43500 Tortosa

Plaça Espanya, 7, Plat. 22500 Binefar

– – 14 36,5 28 Pastos Ministeri de Foment Ronda Millars, 1 14. 12080 Castelló de la Plana – – 22 213,0 44 –

Francisco Royo Milián Palmira Monfort Milián

C/ Tarrascons,6. 12300 Morella – – 23 202,5 46 Pastos

Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Av . Blasco Ibáñez, 48.46010 València – – 12 83,5 24 –

M. Inmaculada Carbó Rallo

C/ Sant Sebastià,157, Pl. 3. 08223 Terrassa 5 16 97 673,5 294 Labor regadiu

Esther Carbó Cruz

C/ Hostal Nou. 12300 Morella

6 16 133 934,0 366 Labor secà Ismael Gasulla Asensio M. Isabel Gasulla Asensio

José Miguel Gasulla

Asensio

Hereus d’Ignacio Gasulla

Asensio

C/ Mestre Carbó, 9, Bl. 2. 12300 Morella C/ Grup Sales Ferre, 15. 12500

V

inaròs

Pd. Enduella-Cta. Gasulla. 12300 Morella C/ Blasco d’Alagó, 19. 12300 Morella

7 i 8 32 185 1226,0 570 Pastos V italia Ripollés V idal C/ Desconeguda. 12300 Morella – – 78 815,0 156 Pastos

Hereus de Felipe Borràs Ferrer

C/ Major , 54. 43550 Ulldecona 9 i 10 32 305 2576,0 810 Pastos Conselleria d’Infraestructures, Transport i Medi Ambient Av

. Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana

– – 50 213,0 100 –

Hereus de Constantino Giner

Adell

Lg Hostal Enduella. 12300 Morella

11 16 89 581,0 278 Labor secà

(3)

Morella 23 21 V italia Ripollés V idal C/ Desconeguda. 12300 Morella 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 144 1536 13982,0 3972 Fruiter secà Morella Ajuntament de Morella

C/ Segura Barreda, 28. 12300 Morella

– – 15 95,5 30 – Morella 23 22 V italia Ripollés V idal C/ Desconeguda. 12300 Morella 21 16 143 1002,5 386 Pastos Morella Conselleria d’Infraestructures, Transport i Medi Ambient Av

. Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana

– – 24 145,0 48 – Morella 25 2

Eva María Royo Monfort

C/ Mare de Déu del Rosari, 5. 12300 Morella

22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 i 32 128 1098 10595,5 2996 Labor secà Morella 25 3

Hereus de M. Carmen López Casal

C/ Velazquez, 48. 28001 Madrid 28, 29, i 30 48 536 571 1,0 1372 Labor secà Morella 25 6

Dolores Guardiola Royo Josefina Guardiola Royo Octavio Javier Guardiola Royo C/ Parra, 15. 44652 Monroyo C/ Pintor López, 32, Pl. 6. 12004 Castelló de la Plana Apt. Correus 20. 12300 Morella

33 i 34 32 261 2395,0 722 Labor secà Morella Ajuntament de Morella

C/ Segura Barreda, 28. 12300 Morella

– – 7 81,5 14 – Morella 26 10

Dolores Guardiola Royo Josefina Guardiola Royo Octavio Javier Guardiola Royo C/ Parra, 15. 44652 Monroyo C/ Pintor López, 32, Pl. 6. 12004 Castelló de la Plana Apt. Correus 20. 12300 Morella 35, 36 i 37 48 578 5929,0 1456 Labor secà Morella Conselleria d’Infraestructures, Transport i Medi Ambient Av

. Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana

– – 23 252,0 46 – Morella

Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Av . Blasco Ibáñez, 48. 46010 València – – 15 129,5 30 – Morella 26 13 V ictorino Adell Segura C/ Lloma. 12300 Morella 38, 39 i 40 48 373 2839,5 1046 Labor secà Morella

Confederació Hidrogràfica del Xúquer

Av . Blasco Ibáñez, 48. 46010 València – – 7 53,5 14 – Morella 26 14 V ictorino Adell Segura C/ Lloma. 12300 Morella 41 i 42 32 382 3019,0 964 Labor secà * * * * * * *

(4)

Relación de bienes y derechos afectados:

Relación concreta e individualizada definitiva de bienes y derechos afectados

, doble circuito conductor LA-180 (147-AL1/34-ST1A) entre ST

Morella y triple circuito, en el término municipal de Morella (Castellón)

Término municipal de Morella

c. Titular Domicilio Apoyo núm. Expr op. Vuelo ml Serv . O.T . Cultivo /Uso Electra Ener gía, SA

C/ Ximenez, 15. 12002 Castellón de la Plana

1 16 7 29,0 11 4 –

Nicanor Segura Ripollés

C/ Corachar , 17, esc. 2, pl 2. 12300 Morella – – 39 72,0 78 Pastos

Francisco Monfort Mestre Elisa Querol Sabater

C/ Puerta San Mateo, 13. 12300 Morella

2 16 217 1681,5 534 Labor secano

Monica Ripollés Segura Laura María Ripollés Segura C/ San Nicolás, 13. 12300 Morella C/ La

Tanda, 22. 12530 Burriana 3 16 91 646,0 282 Pastos

Monica Ripollés Segura Laura María Ripollés Segura C/ San Nicolás, 13. 12300 Morella C/ La

Tanda, 22. 12530 Burriana 4 16 89 691,5 278 Pastos

Fidel Boix Guardiola Hros. de Encarnación Boix Puig Hros. de Primitiva Boix Puig C/ Pilar 12318 Cinctorres C/ Zaporta, 22. 12300 Morella C/ Segura Barreda, 3. 12300 Morella

– – 14 101,5 28 Pastos

Hros. de Enrique Grau Sebastiá Hros. de

Arsideo Grau Sebastiá

C/ Maestro Carbó, 8. 12300 Morella

– – 18 142,0 36 Pastos Santiago V illuendas Mestre Cristi V illuendas Mestre Juan M. V illuendas Mestre C/ Avenir , 66, pl. 3, pt. 1. 08021 Barcelona C/ Alcañiz, 6, esc. D, pl 3, pt 1. 43500 Tortosa

Pza. España, 7, plat. 22500 Binefar

– – 14 36,5 28 Pastos Ministerio de Fomento Ronda Mijares, 1 14. 12080 Castellón de la Plana – – 22 213,0 44 –

Francisco Royo Milián Palmira Monfort Milián

C/ Tarrascons, 6. 12300 Morella – – 23 202,5 46 Pastos

Confederación Hidrográfica del Júcar

AV . Blasco Ibáñez, 48. 46010 Valencia – – 12 83,5 24 –

M. Inmaculada Carbó Rallo

C/ Sant Sebastiá, 157, pl 3. 08223 Terrassa 5 16 97 673,5 294 Labor regadío

Esther Carbó Cruz

C/ Hostal Nou. 12300 Morella

6 16 133 934,0 366 Labor secano Ismael Gasulla Asensio M. Isabel Gasulla Asensio

José Miguel Gasulla

Asensio

Hros. de Ignacio Gasulla

Asensio

C/ Maestro Carbó, 9, Bl 2. 12300 Morella C/ Grupo Sales Ferre, 15. 12500

V

inaròs

Pd Enduella-Cta. Gasulla. 12300 Morella C/ Blasco

Alagón, 19.12300 Morella 7 y 8 32 185 1226,0 570 Pastos V italia Ripollés V idal C/ Desconocida. 12300 Morella – – 78 815,0 156 Pastos

Hros. de Felipe Borras Ferrer

C/ Mayor , 54. 43550 Ulldecona 9 y 10 32 305 2576,0 810 Pastos Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio Ambiente AV

. Hermanos Bou, 47. 12003 Castellón de la Plana

– – 50 213,0 100 –

Hros. de Constantino Giner

Adell

LG Hostal Enduella. 12300 Morella

11 16 89 581,0 278 Labor secano

(5)

Morella 23 21 V italia Ripollés V idal C/ Desconocida. 12300 Morella 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 144 1536 13982,0 3972 Frutales secano Morella Ayuntamiento de Morella

C/ Segura Barreda, 28. 12300 Morella

– – 15 95,5 30 – Morella 23 22 V italia Ripollés V idal C/ Desconocida. 12300 Morella 21 16 143 1002,5 386 Pastos Morella Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio Ambiente Av

. Hermanos Bou, 47. 12003 Castellón de la Plana

– – 24 145,0 48 – Morella 25 2

Eva María Royo Monfort

C/

V

irgen del Rosario, 5. 12300 Morella

22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 y 32 128 1098 10595,5 2996 Labor secano Morella 25 3

Hros. de M. Carmen Lopez Casal

C/ Velazquez, 48.28001 Madrid 28, 29, y 30 48 536 571 1,0 1372 Labor secano Morella 25 6

Dolores Guardiola Royo Josefina Guardiola Royo Octavio Javier Guardiola Royo C/ Parra, 15. 44652 Monroyo C/ Pintor López, 32, pl 6. 12004 Castellón de la Plana Apdo. Correos 20. 12300 Morella

33 y 34 32 261 2395,0 722 Labor secano Morella Ayuntamiento de Morella

C/ Segura Barreda, 28. 12300 Morella

– – 7 81,5 14 – Morella 26 10

Dolores Guardiola Royo Josefina Guardiola Royo Octavio Javier Guardiola Royo C/ Parra, 15. 44652 Monroyo C/ Pintor López, 32, pl 6. 12004 Castellón de la Plana Apdo. Correos 20. 12300 Morella 35, 36 y 37 48 578 5929,0 1456 Labor secano Morella Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio Ambiente Av

. Hermanos Bou, 47. 12003 Castellón de la Plana

– – 23 252,0 46 – Morella

Confederación Hidrográfica del Júcar

Av . Blasco Ibáñez, 48. 46010 Valencia – – 15 129,5 30 – Morella 26 13 V ictorino Adell Segura C/ Lloma. 12300 Morella 38, 39 y 40 48 373 2839,5 1046 Labor secano Morella

Confederación Hidrográfica del Júcar

AV . Blasco Ibáñez, 48. 46010 Valencia – – 7 53,5 14 – Morella 26 14 V ictorino Adell Segura C/ Lloma. 12300 Morella 41 y 42 32 382 3019,0 964 Labor secano

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :