D UNA CÈL LULA A UN ORGANISME COMPLET

110  14  Descargar (0)

Texto completo

(1)

   

D’UNA CÈL·LULA A UN ORGANISME COMPLET 

 

 

 

EL CICLE CEL·LULAR - BIO I 

 

 

 

 

 

Autores:​ Andrea Armengol i Raquel Brañas 

Tutor: ​Miquel Nistal 

(2)
(3)

ÍNDEX 

PRESENTACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 1

PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 3

1. Títol, matèria, curs, professora, temporització i resum 3

2. Context 4

2.1.​Context d’aprenentatge 4

2.2.​Context d’aplicació 4

3. Continguts 4

4. Consideracions al voltant dels continguts 4

5. Treball per competències 5

5.1.​Competències generals 5

5.2.​Competències específiques de l’àmbit cientificotecnològic 6

6. Objectius d’aprenentatge 7

6.1.​Objectius conceptuals 7

6.2.​Objectius procedimentals 7

6.3. Objectius actitudinals 8

7. Criteris d’avaluació i indicadors 8

8. Criteris generals d’atenció a la diversitat 12

9. Criteris generals d’avaluació sumativa 13

10. Connexió amb altres matèries 14

11. Recull de les sessions de la seqüència didàctica 15

11.1. SESSIÓ 1 15

11.2. SESSIÓ 2 16

11.3. SESSIÓ 3 18

11.4. SESSIÓ 4 20

(4)

11.7. SESSIÓ 7 25

Annex I. Elements d’avaluació per al professorat 1

1. Taula d’observació professorat 1

2. Rúbrica 1. Dossier de l’alumne/a 3

3. Rúbrica 2. Informe de laboratori 4

4. Rúbrica 3. Examen col·laboratiu 5

Annex II. Elements d’avaluació per a l’alumnat 7

1. Qüestionari d’autoavaluació de competències personals 7

2. Qüestionari d’auto i co-avaluació del treball en grup 11

Annex III. Material didàctic per a l’alumnat 13

1. Dossier de l’alumne/a 13

2. Dossier per l’autogestió del temps 53

Annex IV. Material didàctic per al professorat 57

1. Power point de les sessions 57

BIBLIOGRAFIA 105

(5)

PRESENTACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

La seqüència didàctica (SD) de cicle cel·lular forma part l’optativa de Biologia I de l’especialitat de Ciències del Batxillerat a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona, catalogat com a centre d’alta complexitat. Hem plantejat aquesta SD en 7 sessions de 50 minuts cadascuna, utilitzant com a fil conductor la pregunta Com passem d’una cèl·lula a un organisme complet? l’alumnat treballarà el cicle cel·lular, des de les seves fases fins als mecanismes que el regulen i les malalties que en poden derivar quan aquests es desregulen.

Al llarg d’aquestes sessions, l’alumnat treballarà de forma individual i en grups cooperatius, formant petits grups d’experts i expertes en fases del cicle cel·lular tractat en l’experiència pràctica. Com a producte final de la SD l’alumnat haurà de completar una sèrie de fitxes fins a consolidar el model de cicle cel·lular, que després posaran a prova en la resolució d’un cas clínic aplicat.

Degut a la catalogació del centre com a d’alta complexitat cal considerar que a l’aula hi conviuen una gran diversitat cultural i lingüística, fet pel qual les activitats que es troben al dossier de l’alumnat es troben redactades en tres idiomes (català, castellà i anglès). A més a més, la seqüència ha estat dissenyada per tal de garantir la integració de tot l’alumnat a l’aula, de manera que en la majoria d’activitats es treballa de manera col·laborativa en grups reduïts heterogenis atenent a tots els tipus de diversitat que coexisteixen a l’aula.

Com a aspectes transversals, es pretén treballar l’autoregulació de l’aprenentatge així com la gestió del temps de treball per tal de proporcionar recursos a l’alumnat que l’ajudin a fer una millor preparació de les proves d’accés a la universitat.

En l’avaluació, la part conceptual i procedimental té una gran importància, ja que principalment el producte que s’emportaran serà el dossier de l’alumne/a, però no ens oblidem de la part actitudinal, on tindrem en compte el treball individual i grupal, així com l’autoregulació de l’aprenentatge que potenciarem al llarg del desenvolupament de la seqüència didàctica.

Paraules clau: Apoptosi, càncer, cèl·lula, cicle cel·lular, mitosi, punts de control, regulació.

(6)
(7)

PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Títol (matèria i curs) Professora Temporització

D’una cèl·lula a un organisme complet (Biologia, 1r Batxillerat)

Maria Sellés 7 sessions de 50 minuts

RESUM

Contextualització Justificació

La finalitat d’aquesta seqüència didàctica (SD) és comprendre i identificar les diferents fases del cicle cel·lular, així com els mecanismes que el regulen i les malalties que en poden derivar quan aquests es desregulen (per exemple, el càncer). Tot això es treballarà a partir del context: Com passem d’una cèl·lula a un organisme complet? La SD ha estat dissenyada per a ser desenvolupada a l’optativa de Biologia de l’especialitat de ciències del Batxillerat a l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona, catalogat com a centre d’alta complexitat. Cal considerar que a l’aula hi conviuen una gran diversitat cultural i lingüística, fet pel qual les activitats que es troben al dossier de l’alumnat es troben redactades en tres idiomes (català, castellà i anglès). A més a més, la seqüència ha estat dissenyada per tal de garantir la integració de tot l’alumnat a l’aula, de manera que en la majoria d’activitats es treballa de manera col·laborativa en grups reduïts heterogenis atenent a tots els tipus de diversitat que coexisteixen a l’aula. Com a aspectes transversals, es pretén treballar l’autoregulació de l’aprenentatge així com la gestió del temps de treball per tal de proporcionar recursos a l’alumnat que l’ajudin a fer una millor preparació de les proves d’accés a la universitat.

(8)

CONTEXT D’aprenentatge. El desenvolupament de la seqüència didàctica parteix de la pregunta “Com es pot constituir un organisme complet partint d’una única cèl·lula?”. Per a respondre-la, l’alumnat haurà d’apropiar-se del model de cicle cel·lular i comprendre els fenòmens que succeeixen en cada fase així com els problemes que en poden derivar quan aquests es desregulen i els mecanismes que s’activen quan això ocorre. Tots aquests coneixements es desenvoluparan progressivament al llarg de la seqüència didàctica per mitjà de la resolució de les activitats recollides en el dossier de l’alumne, en petits grups cooperatius.

D’aplicació. Un cop assimilat el model de cicle cel·lular, es presentaran diferents casos clínics sobre malalties derivades de diferents problemes relacionats amb desregulacions en diferents punts del cicle cel·lular (càncer, etc.) que l’alumnat haurà de resoldre en petits grups, aplicant el coneixement adquirit sobre el cicle cel·lular i apoptosi. La resolució d’aquests casos clínics demostrarà l’apropiació per part de l’alumnat dels continguts clau de la unitat didàctica.

CONTINGUTS 1. Identificació de les fases del cicle cel·lular. Descripció dels mecanismes que controlen el cicle cel·lular i la disfunció en les cèl·lules canceroses.

2. Reconeixement de les fases de la mitosi en preparacions microscòpiques i/o microfotografies i/o esquemes o animacions.

3. Caracterització del procés d’apoptosi.

Consideracions al voltant dels continguts ● Què han fet abans….

És important tenir present la diversitat de punts de partida en un ambient on conviuen molts alumnes de nacionalitats diferents. També hem de considerar que una part de l’alumnat ha seguit sempre el sistema educatiu català, mentre que un petit percentatge s’hi ha incorporat recentment. En el cas concret del cicle cel·lular, sabem que prèviament han tractat el model de cèl·lula i altres

(9)

conceptes necessaris (cromosoma, cromatina, condensació del DNA…). Per tant aquest background de coneixements ens facilita la introducció de la seqüència didàctica.

● Idees prèvies

Les possibles idees prèvies amb què ens podem trobar inclouen la incapacitat de diferenciar entre replicació, sinapsi i disjunció del cicle cel·lular, així com determinar si són íntegrament de mitosi. Per altra part existeix la possibilitat d’una manca d’assimilació dels conceptes bàsics que comentàvem anteriorment (cromosoma, cromàtides) en el sentit de confondre cromàtides amb cromosomes o cromosomes duplicats amb aquells que no ho estan, entre d’altres. Treballarem profundament la idea prèvia principal en què l’alumnat se centra en l'augment del nombre de les cèl·lules, com a resultat de la divisió cel·lular, i desatén el creixement que es produeix en les cèl·lules.

● Què faran després...

Crear un model mental del cicle cel·lular serà útil per a l’alumnat de cara a treballar futurs temes des de l’assignatura de Biologia I i II , com per exemple el model meiosi i la formació dels gàmetes, així com la reproducció. A més a més, amb aquesta seqüència didàctica s’assimilaran conceptes que poden ser confusos per a l’alumnat, com la diferència entre cromosoma i cromàtide, contribuint a crear una base sòlida de coneixements bàsics en l’àmbit de Biologia.

COMPETÈNCIES Generals Personal i interpersonal. ​Facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i destreses que permeten, d’una banda, l’autoconeixement i el coneixement dels altres i, d’una altra, treballar en entorns col·laboratius.

Aquesta competència es treballa de manera transversal al llarg de tota la seqüència didàctica mitjançant l’elaboració d’un diari que l’alumnat omplirà periòdicament, així com la planificació individual de les tasques a realitzar en cada sessió. L’objectiu és que aprenguin a optimitzar el temps d’estudi. La progressió en l’aprenentatge s’avaluarà utilitzant taules de KPSI.

(10)

Recerca.Facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants, que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.

Aquesta competència es treballa amb la resolució d’un cas clínic a partir del model de cicle cel·lular construït, on caldrà aplicar els coneixements adquirits al llarg de tota la seqüència didàctica.

Comunicativa. Aprendre a comunicar ciència significa descriure fets i fenòmens, explicar-los i exposar-los, justificar-los i argumentar-los, i definir-los utilitzant diferents tipologies de llenguatge i formes de comunicació, com el matemàtic, el visual, l'accional i donar conclusions amb eficàcia i esperit crític.

Treballada per mitjà de l’agrupament de l’alumnat en petits grups de treball, on hauran de debatre i intercanviar opinions i arguments degudament fonamentats per tal d’aconseguir arribar a un consens.

Específiques de l’àmbit

científicotecnològic

Comprensió de la naturalesa de la ciència. Implica el desenvolupament alhora d'una comprensió epistemològica de la naturalesa de la ciència i de la construcció del coneixement científic.

Aquesta competència es treballarà amb la creació d’un model físic que permeti explicar el funcionament del cicle cel·lular, de manera que a mesura que l’alumnat el vagi desenvolupant anirà adquirint i construint el coneixement científic.

Indagació i experimentació. Implica la capacitat de portar a terme una investigació en el context de la ciència escolar, tot adquirint les habilitats necessàries, com ara: identificar problemes; generar qüestions susceptibles de ser investigades; dissenyar i realitzar investigacions; enregistrar i analitzar dades; treure conclusions; elaborar, comunicar i defensar hipòtesis, models i explicacions; fer prediccions a partir dels models.

Aquesta competència es treballarà en diferents moments de la unitat didàctica. En la primera sessió s’elaboraran hipòtesis que puguin donar resposta a preguntes susceptibles de ser investigades des de l’àmbit científic (Sessió 1). Al llarg de les sessions es desenvoluparà el model de cicle cel·lular, a través de diferents activitats amb l’objectiu de completar i entendre l’esquema del cicle. Es treballarà

(11)

aquesta competència amb la realització d’una experiència pràctica ( Sessió 4) per tal de reconèixer les diferents fases de la mitosi en preparacions microscòpiques. Conforme avancen les sessions, es va complementant el model, tot treballant apoptosi. Per últim, un cop assimilat el model, el posarem a prova per resoldre casos clínics reals en l’última sessió (Sessió 7).

Competència en la comprensió i capacitat d’actuar en el món físic. Implica apropiar-se dels conceptes fonamentals, dels models i dels principis de la ciència.

Es treballarà amb la resolució de casos clínics contextualitzats en malalties comunes en la societat d’avui en dia (càncer, etc.), fent-se explícita la connexió entre les teories científiques a nivell cel·lular i el món físic.

OBJECTIUS D’APRENENTATG E

Conceptuals OC1. Identificar les fases del cicle cel·lular i les principals característiques de cadascuna d’elles.

OC2. Descriure els mecanismes que controlen el cicle cel·lular i la disfunció en les cèl- lules canceroses.

OC3. Identificar el procés d’apoptosi com a mecanisme regulador del control del cicle cel·lular.

OC4. Identificar les fases de la mitosi i les característiques principals de cadascuna d’elles.

Procedimentals OP1. Reconèixer les fases de la mitosi en preparacions microscòpiques i microfotografies.

OP2. Utilitzar un llenguatge científic en les aportacions fetes a classe, així com en la resolució de les tasques proposades.

OP3. Resoldre un cas clínic a partir de l’aplicació dels coneixements adquirits i l’ús del model assimilat.

(12)

Actitudinals OA1. Mostrar una actitud positiva i receptiva davant de les diferents activitats plantejades.

OA2. Cooperar amb els/les companys/es per a resoldre les activitats plantejades.

OA3. Autoregular l’aprenentatge.

OA4. Gestionar el temps disponible per tal de realitzar les tasques proposades.

CRITERIS D’AVALUACIÓ OBJECTIUS D’APRENENTATGE INDICADORS Nivell 1 (suficiència, novell) Nivell 2 (notabilitat, avançat/da) Nivell 3 (excel·lència, expert/a) Identificar les fases i caracterís- tiques del cicle cel·lular, així com els mecanismes que el controlen i la disfunció en les cèl·lules

canceroses

OC1. Identificar les fases del cicle cel·lular i les principals caracterís- tiques de cadascuna d’elles.

S’avaluarà l’adquisició dels coneixements en la resolució d’una fitxa avaluable en el dossier.

N’identifica poques i no esmenta les caracterís- tiques d’aquestes.

Les identifica gairebé totes però no esmenta totes les característiques de cada fase o no les acaba de diferenciar.

Identifica i diferencia bé totes les fases. Coneix les princi- pals característiques de cada fase.

OC2. Descriure els meca- nismes que controlen el cicle cel·lular i la disfunció en les cèl·lules canceroses.

S’avaluarà l’adquisició dels coneixements en la resolució d’un cas pràctic

No identifica algun dels punts de control del cicle cel·lular.

No relaciona la disfunció en les cèl·lules canceroses amb una desregulació del cicle cel·lular.

Identifica alguns dels punts de control del cicle cel·lular. Explica el procés de disfun- ció en les cèl·lules cancero- ses de manera incomplerta, encara que vàlida.

Sap situar tots els punts de control del cicle cel·lular. Explica amb claredat el procés de disfunció en les cèl·lules canceroses, identi- ficant els elements més importants i tot relacionant-

(13)

contextualitzat (examen col·laboratiu).

ho amb una desregulació del cicle cel·lular. Identificar les fases de la mitosi i les característi- ques dels processos que es donen en aquestes

OC4. Identificar les fases de la mitosi i les carac- terístiques principals de cadascuna d’elles.

S’avaluarà l’adquisició dels coneixements en la resolució d’una fitxa avaluable en el dossier.

Identifica algunes fases de manera errònia i s’oblida d’algunes de les

característiques principals.

Identifica totes les fases però no esmenta algunes de les característiques principals.

Identifica totes les fases correctament, així com les característiques principals que es donen en cadascuna d’elles.

OP1. Reconèixer les fases de la mitosi en preparacions

microscòpiques i microfotografies.

S’avaluarà amb

l’elaboració d’un informe de laboratori breu amb les fotografies que hauran pres de les preparacions microscòpiques en l’experiència pràctica, tot indicant a quina fase es correspon.

No distingeix les cèl·lules en divisió de les cèl·lules en interfase. No identifica totes les fases possibles de la mitosi en preparacions microscòpiques.

Distingeix les cèl·lules en divisió de les cèl·lules en interfase. No identifica totes les fases possibles de la mitosi en preparacions microscòpiques i microfo- tografies.

Distingeix les cèl·lules en divisió de les cèl·lules en interfase. Identifica

correctament cèl·lules en les 4 possibles fases de la mitosi en preparacions microscòpi- ques i microfotografies. Expressar el coneixement OP2. Utilitzar un llenguatge científic en

Utilitza la terminologia con- ceptual de l’assignatura en

Utilitza la terminologia con- ceptual de l’assignatura en

Utilitza la terminologia con- ceptual de l’assignatura en

(14)

adquirit de forma entenedora amb llenguatge científic.

les aportacions fetes a classe, així com en la resolució de les tasques proposades.

L’ús de llenguatge científic en les

aportacions fetes a l’aula serà avaluat en cada sessió pel professorat.

activitats orals i escrites cometent errors

significatius.

activitats orals i escrites cometent pocs errors.

activitats orals i escrites de manera adequada. Aplicar els conceptes adquirits sobre el cicle cel·lular i la regulació d’aquest per a resoldre casos clínics contextualitzats

OC3. Identificar el procés d’apoptosi com a mecanisme regulador del control del cicle cel·lular.

S’avaluarà l’adquisició dels coneixements en la resolució d’un cas pràctic

contextualitzat (examen col·laboratiu).

Explica el concepte d’apoptosi amb alguns errors, no el relaciona amb el control del cicle cel·lular o bé l’aportació d’exemples és escassa o nul·la.

Exposa el concepte d’apoptosi de manera incompleta però el

relaciona amb el control del cicle cel·lular i aporta exemples apropiats o bé exposa el concepte amb claredat però no aporta exemples.

Exposa el concepte

d’apoptosi amb claredat, el relaciona amb el control del cicle cel·lular i aporta exemples apropiats.

OP3. Resoldre un cas clínic a partir de l’aplicació dels

coneixements adquirits sobre el cicle cel·lular i la seva regulació.

S’avaluarà amb la resolució de l’examen col·laboratiu.

Resol les activitats come- tent bastants errors. Respon de manera total- ment errònia o no respon.

Resol les activitats come- tent pocs errors.

Explica esdeveniments relacionats amb el cicle cel·lular.

(15)

Participar, valorar i respectar el treball individual i en grup.

OA1. Mostrar una actitud positiva i receptiva davant de les diferents activitats plantejades.

L’actitud serà avaluada en cada sessió per les

professores per mitjà d’una taula d’observació així com amb el dossier completat al llarg de les sessions.

Mostra poc interès per les activitats proposades. Les fitxes del dossier estan incomplertes.

Mostra interès per les activitats proposades però sovint es mostra distret/a. La majoria de fitxes del dossier estan completes.

Mostra interès per les activitats proposades. Totes les fitxes del dossier estan completes.

OA2. Cooperar amb els i les companyes per a resoldre les activitats plantejades.

El treball en grup serà coavaluat pels propis integrants de cada grup per mitjà d’una rúbrica de coavaluació.

Participa poc en el treball en grup i no aporta gaires idees. Algunes aportacions fetes són poc fonamenta- des. Escolta als companys però no sempre té en compte les idees dels altres. Poques vegades fa la feina de manera

autònoma i cal recordar-li sovint que participi.

Participa en el treball en grup aportant idees i fent observacions oportunes. Algunes aportacions fetes són poc fonamentades. Escolta als companys i té en compte les idees dels altres.

Normalment respecta el pla de treball i poques vegades cal que els altres membres del grup li recorden que faci la feina que li pertoca.

Participa activament en el treball en grup aportant idees i fent observacions

interessants per aconseguir uns resultats òptims.

Argumenta les opinions pròpies i té en compte les idees dels altres. Sempre respecta el pla de treball i fa la feina sense que els altres membres del grup hagin d’avisar-lo.

Desenvolupar capacitats i

OA3. Autoregular l’apre- nentatge. El seguiment de l’aprenentatge adquirit és Fa un seguiment correcte de l’aprenentatge adquirit, Fa un seguiment adequat de l’aprenentatge adquirit, tot

(16)

destreses que permetin l’auto- regulació de l’aprenentatge i l’autogestió del temps d’estudi.

El diari de l’alumne serà revisat per les professores al final de la seqüència didàctica per mitjà d’una

rúbrica​.

pobre, fa poc ús del diari personal on es recullen els conceptes claus tractats a cada sessió.

tot i que a vegades no completa el diari personal on es recullen els

conceptes claus tractats a cada sessió.

completant el diari personal on es recullen els conceptes claus tractats a cada sessió.

OA4. Gestionar el temps disponible per tal de realitzar les tasques proposades

Aquest aspecte serà avaluat en cada sessió per les professores per mitjà d’una taula d’observació.

Fa poc ús del diari de planificació de tasques proporcionat i mostra dificultats per realitzar les tasques dins del temps proposat.

Normalment utilitza el diari de planificació de tasques proporcionat i a vegades mostra dificultats en la gestió del temps de treball.

Sempre utilitza el diari de planificació de les tasques proporcionat i mostra habilitat per gestionar el temps de treball.

CRITERIS GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Les activitats proposades al llarg de la seqüència didàctica es desenvolupen en grups heterogenis reduïts, tenint en compte la diversitat de nivells i ritmes d’aprenentatge, la barreja de diferents cultures i llengües i l’equilibri de gènere.

Els enunciats de les activitats recollides al dossier de l’alumne estaran escrits en tres llengües (català, castellà i anglès) tenint en consideració que el domini de la llengua vehicular és força baix en el cas d’una part de l’alumnat, que s’ha incorporat recentment al sistema educatiu català i han passat menys temps de l’indicat a l’aula d’acollida per manca de recursos. A més a més, se’ls permetrà l’ús de traductors onlineper minimitzar aquesta barrera lingüística que suposa una dificultat afegida. D’aquesta manera s’afavoreix la comunicació, en cas que s’escaigui, amb la resta de companys.

La majoria d’activitats combinenrecursos visuals(imatges, esquemes, dibuixos,...) i textuals(enunciats i textos) per tal d’assegurar que l’alumnat pugui comprendre les activitats a realitzar basant-se en la combinació d’ambdós

(17)

recursos. D’una banda, això permet tenir en compte les intel·ligències múltiples alhora que s’afavoreix que l’alumnat amb problemes de comprensió lectora es pugui ajudar dels recursos visuals per comprendre millor la tasca a realitzar.

Al final de la seqüència didàctica es proposa un examen col·laboratiuque consistirà en un cas pràctic la resolució del qual serà en grups heterogenis reduïts, per tal d'afavorir la implicació de tot l’alumnat en el procés avaluatiu i fomentar el treball en equip per a la construcció d’un producte que integri els coneixements, idees i habilitats de tots els membres del grup.

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ SUMATIVA

● Conceptuals i Procedimentals (70%)

20%

Fitxes avaluables del dossier: conceptes bàsics sobre el cicle cel·lular i la mitosi

Fitxa avaluable 1 (10%) → OC1 (Rúbrica 1, Annex 1) Fitxa avaluable 2 (10%) → OC4 (Rúbrica 1, Annex 1)

10%

Identificació de fases de la mitosi en preparacions microscòpiques

Informe de laboratori → OP1 (Rúbrica 2, Annex 1)

30%

Aplicació dels coneixements adquirits en la resolució d’un cas pràctic contextualitzat.

Exàmen col·laboratiu → OC2, OC3, OP1, OP4 (Rúbrica 3, Annex 1)

● Actitudinals (30%)

10%

Participació i actitud personal

Observació a l’aula per part del professorat (5%) → OP2, OA1 (Taula d’observació professorat, Annex 1)

Dossier de l’alumne (5%) → OA1 (Rúbrica 1, Annex 1)

10%

Treball en grup

Coavaluació (5%) i autoavaluació (5%) del treball en grup (5%) → OA2 (Qüestionari d’auto i coavaluació del treball en

grup, Annex 2)

10%

Autoregulació de l’aprenentatge i gestió del temps

Ús del diari de l’alumne i del calendari per a la planificació i gestió del temps (5%) → OA4 (Taula d’observació

professorat, Annex 1)

Autoavaluació de l’alumne (5%) → OA3, OA4 (Qüestionari d’autoavaluació competències personals, Annex 2)

(18)

CONNEXIÓ AMB ALTRES

MATÈRIES

Com que aquesta seqüència didàctica se centra en treballar conceptes molt concrets de l’àmbit de la Biologia, no hem trobat gaires connexions amb altres matèries. D’una banda, els conceptes treballats al llarg de la seqüència didàctica donen coneixements que aportaran a l’alumnat una base científica per tal de poder treballar alguns conceptes del bloc de Biotecnologia i societat de l’assignatura de Ciències pel Món Contemporani (CMC), com poden ser l’argumentació sobre les controvèrsies relacionades amb la reproducció assistida, la teràpia gènica i l'ús de cèl·lules mare.

La pràctica de laboratori d’observació de meristemes de ceba en creixement estarà relacionada amb el bloc experimental de Física, ja que es treballa la utilització del microscopi.

De manera transversal, es connecta amb les assignatures de Llenguaen la lectura d’informació de caire científic i en la redacció dels coneixements adquirits, així com els resultats obtinguts en una experiència pràctica, tenint en cura l’ortografia, la coherència i l’estructuració dels arguments i idees.

 

 

 

(19)

RECULL DE LES SESSIONS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Sessió 1 - EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES I INTRODUCCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

Fase del cicle Descripció Timing

Exploració i introducció En primer lloc estudiem el coneixement que l’alumnat té sobre el cicle cel·lular mitjançant un qüestionari KPSI. Aquest qüestionari el tornaran a respondre al final de la UD per tal d’observar la progressió de l’aprenentatge al llarg d’aquesta.

A continuació es projecta un vídeo del desenvolupament d’una granota en time-lapse (V 1​). Després de

la visualització d’aquest proposem una activitat de reflexió on tractaran la pregunta “Per què creix la granota? Com passem d’una cèl·lula a un organisme?”. Per respondre-la plantegem una dinàmica de debat en petits grups de 4, els quals disposaran d’una fitxa amb la pregunta i les paraules clau que guiaran l’elaboració de la resposta. Amb aquesta, explorarem les idees prèvies que té l’alumnat sobre el creixement. Les respostes pensades es posaran en comú per mitjà de l’aplicació Menti.

Seguidament es visualitza un segon vídeo (V2​) on s’observen les primeres divisions cel·lulars que es

donen en l’etapa embrionària per tal d’aclarir la idea que el creixement no es produeix per l’augment de mida de les cèl·lules, sinó que és el resultat de la divisió cel·lular. Es guiarà a l’alumnat fins aquesta reflexió final per mitjà del diàleg socràtic.

S’introdueix el concepte de cicle cel·lular com a seqüència d’esdeveniments pels quals passa una cèl·lula que es forma fins que es divideix. Es presenta l’esquema del cicle cel·lular que es treballarà al llarg de la seqüència didàctica i s’introduiran els conceptes teòrics clau.

Per acabar, es presentaran els objectius de la seqüència didàctica i com s’avaluaran. Es reparteixen els diaris personals, que hauran d’anar completant per potenciar l’autoregulació de l’aprenentatge, així com el calendari de sessions que afavorirà l’autogestió del temps de treball.

Objectius treballats: OP2, OA1, OA2, OA3, OA4

10’ 15’ 10’ 15’ 5’ Intencionalitat didàctica

Detecció d’idees prèvies i apropiació del context d’aprenentatge com a mitjà d’introducció inicial dels conceptes principals.

Gestió d’aula -

estratègies didàctiques

- Debat en petits grups (4 o 5) - Posada en comú (Menti) - Diàleg socràtic Material i recursos - Dossier de l’alumne - Vídeos V1​https://www.youtube.com/watch?v=8OKQM9 D1xQQ V​2 https://www.youtube.com/watch?v=7Q9VyHJ1l2 Q

15

(20)

- Codi aplicació Menti

- Presentació power point (P1​)

- Graella d’observació - Diari d’autoregulació

Atenció a la diversitat

● Treball en grups heterogenis reduïts, tenint en compte: nivells i ritmes d’aprenentatge, Plans Individualitzats, diversitat cultural, barrera lingüística i equilibri de gènere.

Avaluació i regulació

● Observació de l’actitud i atenció de l’alumnat a l’aula per part de les professores, així com la participació en les intervencions i l’ús del llenguatge científic en aquestes (Taula d’observació del professorat, Annex 1).

● La comunicació dels objectius i criteris d’avaluació a l’alumnat a l’inici de la seqüència didàctica afavoreix que aquest s’apropii d’ells i potenciant alhora l’autoregulació de l’aprenentatge.

● L’alumnat recull les idees clau de la sessió en un diari personal, fet que pretén també potenciar l’autoregulació de l’aprenentatge al final de cada sessió.

Sessió 2 - CONSTRUCCIÓ DEL MODEL CICLE CEL·lULAR 

Fase del cicle Descripció Timing

Introducció Presentació del funcionament de la sessió per mitjà d’un esquema que quedarà projectat a la pissara per tal d’autoregular el temps que es dedicarà a cada activitat.

Informació / aspectes claus que aporten les professores

Reprenem l’esquema del cicle cel·lular mostrat a la sessió anterior per tal de connectar les dues sessions. S’anomenaran i situaran en aquest els noms de les diferents fases del cicle cel·lular seguint

5’

10’ Intencionalitat didàctica

Al llarg d’aquesta sessió l’alumnat adquirirà els coneixements bàsics sobre el cicle cel·lular.

(21)

Per tal d’afavorir l’aprenentatge se segueix la tècnica ​d’aprenentatge espaiat​, a través de la qual s’alternen processos d’adquisició d’informació i recuperació d’informació amb petits descansos per reposar la teoria assimilada (15’-3’-15’-3’-15’-3’).

una presentació power-point prèviament elaborada per les professores (P1​).

Primera pausa

Es reparteix una paraula per persona i l’han de dibuixar. S’inicia una roda de persones per la classe, seguint les agulles del rellotge i tenen 30’’ per anar completant el dibuix de la dreta. Al tercer canvi escriuen què creuen que és.

Recuperació de la informació

Es reparteix a l’alumnat un esquema mut del cicle cel·lular que hauran d’omplir recordant els conceptes explicats pel professor. Comparen amb el/la company/a de la dreta les fases identificades per tal de completar l’esquema si no ho han fet. Es projecta l’esquema complet per tal que comprovin si l’han omplert correctament, comentem quants n’han encertat i fem un sondeig general.

Ampliació de la informació

Reprenem la presentació power-point (P 1​) del cicle cel·lular i ampliem el coneixement anomenant les

característiques principals de cada fase.

Segona pausa

Es reparteix una altra paraula (més difícil) per persona i l’han de dibuixar. Segueix el mateix funcionament que en la pausa anterior i al tercer canvi escriuen què creuen que és.

Recuperació de la informació

Reprenem l’esquema del cicle. Ara l’han de completar indicant les característiques principals de cada fase. Comparen amb el/la company/a de la dreta les característiques identificades per tal de completar l’esquema si no ho han fet. Es projecta l’esquema complet per tal que comprovin si l’han omplert correctament, comentem quants n’han encertat i fem un sondeig general.

Consolidació de la informació

S’expliquen de nou les característiques de cada fase, fent èmfasi en els canvis que succeeixen al llarg d’aquestes. Tancament de la sessió 3’ 5’ 10’ 3’ 10’ 5’ Gestió d’aula - estratègies didàctiques - Aprenentatge espaiat - Treball individual

- Posada en comú per parelles

Material i recursos

- Power point de la sessió (P​2​)

- Dossier de l’alumne

- Esquema amb la planificació de la sessió i gestió del temps

- Cronòmetre virtual

- Paraules per al “joc de descans”

(22)

Amb el cicle cel·lular complet projectat a la pissarra s’incentiva l’alumnat a rellegir-lo a casa per acabar d’assimilar bé l’esquema del seu funcionament. Es deixa temps per a resoldre possibles dubtes.

Objectius treballats: OC1, OA1, OA2, OA3 i OA4.

5’

Atenció a la diversitat

● L’ús de recursos visuals afavorirà l’assimilació dels conceptes bàsics que compren el cicle cel·lular.

● El treball individual seguit d’una posada en comú pretén que l’alumnat amb diferents ritmes d’aprenentatge pugui arribar al mateix resultat sense la pressió de treballar sota un ritme imposat.

Avaluació i regulació

● Observació de l’actitud i atenció de l’alumnat a l’aula per part de les professores, així com la participació en les intervencions i l’ús del llenguatge científic en aquestes (Taula d’observació del professorat, Annex 1).

● L’aprenentatge espaiat afavoreix l’autoregulació de l’aprenentatge, ja que l’alumnat va veient com, per fases, va assimilant la teoria. ● L’ús del cronòmetre online i del calendari de sessions pretén que l’alumnat faci una bona gestió del temps.

● L’alumnat recull les idees clau de la sessió en un diari personal, fet que pretén també potenciar l’autoregulació de l’aprenentatge al final de cada sessió.

Sessió 3 - CONSOLIDACIÓ DEL MODEL CICLE CEL·LULAR I INTRODUCCIÓ A LA MITOSI 

Fase del cicle Descripció Timing

Introducció i estructuració Consolidació del cicle cel·lular

L’alumnat haurà de dibuixar de zero l’esquema del cicle cel·lular, posant nom a les fases i definint les

característiques principals de cada fase (individual). L’alumnat s’agrupa en grups de treball 10’

Intencionalitat didàctica

(23)

Al llarg d’aquesta sessió l’alumnat assimilarà el model de mitosi.

heterogenis (3 o 4 persones) per tal de contrastar els esquemes dibuixats i completar-los si s’escau. S’estableixen així els grups d’experts per a treballar durant la sessió. Es projecta l’esquema complet del cicle cel·lular per tal que comprovin que la informació és correcta.

Introducció a la Mitosi

Es fa una petita explicació introductòria per tal que l’alumnat se situï dins la fase M del cicle cel·lular. Es projecta l’activitat d’ordenar la mitosi, en la qual existeixen diferents esquemes de fases de la mitosi, que hauran d’endreçar en els mateixos grups de 4 establerts. A continuació fem una posada en comú dels resultats.

Identificació de les característiques de les fases de la mitosi

Cada grup d’experts escull una fase de la mitosi. Entre tots i totes les integrants del grup hauran d’identificar els canvis que s’observen en la fase escollida. Es donaran unes pautes a l’alumnat per tal que se centrin en l’observació dels canvis a nivell de: organització del material genètic, disposició del material genètic dins la cèl·lula, identificació d’estructures / orgànuls i disposició d’aquests, etc…

Posada en comú

Cada grup d’experts exposarà el coneixement adquirit i el professor recollirà la informació a la pissarra, construint així entre tots la teoria de la Mitosi.

Tancament de la sessió

Individualment, completen una fitxa amb els diferents estadis de la mitosi, indicant els canvis que es produeixen en cada fase.

Objectius treballats: OC4, OA1, OA2, OA3 i OA4.

10’ 15’ 20’ 5’ Gestió d’aula - estratègies didàctiques

- Reflexió individual (recuperar con-ceptes de la sessió anterior) - Posada en comú en petits grups (4

persones)

- Grup d’experts (4 persones).

Material i recursos

- Power-point de la sessió (P3​)

- Cronòmetre virtual. - Dossier de l’alumne.

Atenció a la diversitat

● Treball en grups heterogenis reduïts, tenint en compte: nivells i ritmes d’aprenentatge, Plans Individualitzats, diversitat cultural, barrera lingüística i equilibri de gènere.

● L’ús de recursos visuals afavorirà l’assimilació dels conceptes bàsics de la mitosi.

(24)

Avaluació i regulació

● Observació de l’actitud i atenció de l’alumnat a l’aula per part de les professores, així com la participació en les intervencions i l’ús del llenguatge científic en aquestes (Taula d’observació del professorat, Annex 1).

● Les fitxes del dossier omplertes durant la sessió seran avaluades per les professores al final de la seqüència didàctica (Rúbrica 1, Annex 1). ● Amb la projecció del cronòmetre virtual a la pissarra i l’ús del calendari de sessions es pretén que l’alumnat aprengui a gestionar el temps de

treball.

● L’alumnat recull les idees clau de la sessió en un diari personal, fet que pretén també potenciar l’autoregulació de l’aprenentatge al final de cada sessió.

Sessió 4 - CONSOLIDACIÓ DEL MODEL MITOSI A PARTIR D’UNA EXPERIÈNCIA PRÀCTICA AL LABORATORI 

Fase del cicle Descripció Timing

Construcció i estructuració del coneixement

Presentació de la pràctica per les professores. L’alumnat s’organitza en grups de 3-4 i planifiquen la sessió pràctica tenint en compte la gestió del temps.

Es comença amb la projecció del vídeo de la películ·la Crepúsculo, que ens serveix per a presentar la pràctica en el seu context.

Treball al laboratori en petits grups (3 o 4 integrants). L’alumnat haurà de preparar les mostres, tenyir-les i observar-les al microscopi, tot buscant cèl·lules en divisió. Si en troben, caldrà classificar-les segons siguin profase-anafase-metafase-telofase i fotografiar-les amb el mòbil. Al final de la pràctica demanarem un recull de les diferents imatges, que seran utilitzades en la pròxima sessió. Les professores supervisen en tot moment i resolen els dubtes pertinents.

Per tancar la sessió, s’informa a l’alumnat de la fitxa que hauran d’entregar en la propera sessió, així com dels criteris d’avaluació d’aquesta. La fitxa de contenir imatges de totes les fases de la mitosi identificades en les preparacions, microscòpiques, indicant-ne el nom i les característiques principals de cadascuna d’elles. Tots els i les integrants del grup hauran d’haver omplert la fitxa, ja que seguint

10’ 3’

35’

5’ Intencionalitat didàctica

Estudi de les fases de la mitosi amb l’objectiu d’observar amb ulls propis les diferents fases de la mitosi amb una experiència pràctica senzilla realitzada a partir de meristemes de ceba en creixement.

Gestió d’aula -

estratègies didàctiques

- Treball en grups heterogenis

(25)

reduïts (3 o 4). - Tècnica one for all

la tècnica one for all les professores en recolliran una a l’atzar per a ser avaluada.

Objectius treballats: OC4, OP1, OA1, OA2, OA3 i OA4. Material i recursos

- Power point de la sessió (P4​)

- Dossier de l’alumne - Fitxa de la pràctica - Vídeos

V3​https://www.youtube.com/watch?v=3mvu6j5y7J8

Atenció a la diversitat

● Treball en grups heterogenis reduïts, tenint en compte: nivells i ritmes d’aprenentatge, Plans Individualitzats, diversitat cultural, barrera lingüística i equilibri de gènere.

● Amb la tècnica one for all ​aconseguirem que tots els components del grup tinguin la mateixa informació, adaptant-se als diferents nivells i ritmes d’aprenentatge.

Avaluació i regulació

● Observació de l’actitud i atenció de l’alumnat a l’aula per part de les professores, així com la participació en les intervencions i l’ús del llenguatge científic en aquestes (Taula d’observació del professorat, Annex 1).

● La fitxa de laboratori serà avaluada per les professores com a part pràctica de la seqüència (Rúbrica 2, Annex 1). ● L’ús del cronòmetre online i del calendari de sessions pretén que l’alumnat faci una bona gestió del temps.

● L’alumnat recull les idees clau de la sessió en un diari personal, fet que pretén també potenciar l’autoregulació de l’aprenentatge al final de cada sessió.

(26)

Sessió 5 - CONSOLIDACIÓ DEL MODEL MITOSI I INTRODUCCIÓ A LA REGULACIÓ DEL CICLE CEL·LULAR 

Fase del cicle Descripció Timing

Estructuració i consolidació de coneixements

Dividirem la classe en dues parts, la primera de 20 minuts i la segona de 30 minuts.

Primera part: Consolidació del model cicle cel·lular i mitosi

S'inicia la sessió lliurant un escrit amb 10-20 enunciats. L’alumnat respon si concorda (C) o discrepa (D) amb l'enunciat i ho ha de justificar en base a la teoria adquirida en les sessions anteriors sobre el cicle cel·lular i la mitosi. Iniciem un debat en petits grups (de 4 o 5). Tindran una graella per a autoregular el propi grup, de manera que les intervencions quedaran comptades pel rol de tècnic del grup, mentre que els i les altres integrants assumiran rols de portaveu (exposa les idees en la posada en comú), secretari/a (pren nota del que es diu en les intervencions) i moderador/a (regula el debat).

Segona part: introducció al control del cicle cel·lular

L’alumnat arribarà a la conclusió que el cicle cel·lular ha d’estar controlat per algun mecanisme de regulació per mitjà de la visualització de vídeos curts i la resolució de preguntes d’indagació. Les respostes es posaran en comú i les professores guiaran un petit debat a l’aula per tal d’arribar a la conclusió esmentada.

Objectius treballats: OC1, OC2, OA1, OA2, OA3 i OA4.

20’

30’ Intencionalitat didàctica

La classe estarà dividida en dues parts: en la primera part es compro- varà l’assoliment dels coneixements sobre cicle cel·lular mitjançant un debat a l’aula. En la segona part s’introduirà el concepte de regulació del cicle cel·lular.

Gestió d’aula -

estratègies didàctiques

- Debat en petits grups (4 o 5) - Concordar-discordar

- Diàleg guiat a l’aula

Material i recursos

- Imatges preses al laboratori - Frases dels enunciats pel debat - Fitxa de debat

(27)

- Dossier de l’alumne - Vídeo V​4

https://www.youtube.com/watch?v=DPwKjTN2_w8 Atenció a la diversitat

● Treball en grups heterogenis reduïts, tenint en compte: nivells i ritmes d’aprenentatge, Plans Individualitzats, diversitat cultural, barrera lingüística i equilibri de gènere.

Avaluació i regulació

● Observació de l’actitud i atenció de l’alumnat a l’aula per part de les professores, així com la participació en les intervencions i l’ús del llenguatge científic en aquestes (Taula d’observació del professorat, Annex 1).

● L’ús del cronòmetre online i del calendari de sessions pretén que l’alumnat faci una bona gestió del temps.

● L’alumnat recull les idees clau de la sessió en un diari personal, fet que pretén també potenciar l’autoregulació de l’aprenentatge al final de cada sessió.

SESSIÓ 6 - ELS PUNTS DE CONTROL DEL CICLE CEL·LULAR I LA SEVA REGULACIÓ 

Fase del cicle Descripció Timing

Estructuració i consolidació Els punts de control del cicle cel·lular

L’alumnat haurà de respondre un conjunt de preguntes que el guiaran en l’assoliment dels conceptes bàsics sobre els punts de control del cicle cel·lular. ​Ho farà de manera individual o per parelles, segons s’indiqui al dossier, i posteriorment es posaran en comú les respostes amb la resta de companys/es per tal de construir i consolidar la teoria sobre els 3 punts de control del cicle cel·lular.

Què passa si es desregulen els punts de control? Apoptosi i Càncer.

Per tal de donar resposta a aquesta pregunta l’alumnat anirà seguint una sèrie d’activitats recollides en un dossier, que es basen en la visualització de vídeos curts i la resposta a preguntes basades en

25’

25’ Intencionalitat didàctica

Conèixer els punts de control del cicle cel·lular i què succeeix en cadascun d’ells, així com analitzar què passa quan aquests es desregulen. Identificar l’apoptosi com a mecanisme de mort cel·lular programada. Anàlisi de la

(28)

malaltia del càncer com a un cas de des-regulació del cicle cel·lular i dels seus mecanismes de control.

les observacions fetes als vídeos. El conjunt d’activitats portarà a l’alumnat a comprendre el procés d’apoptosi i càncer com a conseqüència de la desregulació del cicle cel·lular.

Objectius treballats: OC2, OC3, OA1, OA2, OA3 i OA4. Gestió d’aula -

estratègies didàctiques

- Treball per parelles i posterior posada en comú

- Construcció de la teoria per mitjà de la bastida ERIT (Experiència, Reflexió, Interacció i Teoria).

Material i recursos - Dossier de l’alumne - Power point (P6​) - Vídeos V5​ ​https://www.youtube.com/watch?v=DPwKjTN2_w8 Atenció a la diversitat

● Treball en grups heterogenis reduïts, tenint en compte: nivells i ritmes d’aprenentatge, Plans Individualitzats, diversitat cultural, barrera lingüística i equilibri de gènere.

● Ús de recursos visuals que afavoreixin l’assimilació dels conceptes clau.

Avaluació i regulació

● Observació de l’actitud i atenció de l’alumnat a l’aula per part de les professores, així com la participació en les intervencions i l’ús del llenguatge científic en aquestes (Taula d’observació del professorat, Annex 1).

● El tancament de la sessió amb la posada en comú permetrà remarcar els punts importants per a afavorir l’autoregulació de l’aprenentatge. ● Les fitxes del dossier omplertes durant la sessió seran avaluades per les professores al final de la seqüència didàctica (Rúbrica 1, Annex 1).

(29)

● L’ús del cronòmetre online i del calendari de sessions pretén que l’alumnat faci una bona gestió del temps.

● L’alumnat recull les idees clau de la sessió en un diari personal, fet que pretén també potenciar l’autoregulació de l’aprenentatge al final de cada sessió.

Sessió 7 - ANÀLISI D’UN CAS PRÀCTIC APLICAT AL MODEL DE CICE CEL·lULAR ELABORAT 

Fase del cicle Descripció Timing

Aplicació / avaluació Plantejament dels casos i contextualització. Les professores presenten l’activitat d’avaluació de la seqüència didàctica, així com la rúbrica que recull les orientacions per a l’avaluació.

Organització de l’alumnat en grups heterogenis reduïts (3-4 persones) i repartiment de rols dins d’aquests.

Organització del temps. L’alumnat haurà de desenvolupar una planificació del temps que es dedicarà a la resolució de cada apartat del cas pràctic.

Resolució dels casos en els grups de treball. Es tracta d’avaluar la integració de coneixements amb una activitat d’avaluació escrita on l’alumnat haurà d’integrar els coneixements adquirits en la resolució d’un cas pràctic. L’alumnat podrà utilitzar els apunts realitzats durant les sessions (no es permet l’ús de mòbils ni d’ordinadors / tabletes).

Es reparteixen qüestionaris d’avaluació en grup, així els equips de treball tenen un espai per a coavaluar-se i expressar la seva opinió respecte la seqüència experimentada. Més endavant farem un retorn de la seva opinió.

Objectius treballats: tots.

5’ 5’ 5’ 35’ 5’ Intencionalitat didàctica

Resoldre casos clínics contextualitzats amb malalties relacionades amb la desregulació del mecanismes de control del cicle cel·lular, aplicant els coneixements adquirits al llarg de la seqüència didàctica sobre el cicle cel·lular i la seva regulació.

Gestió d’aula -

estratègies didàctiques

- Treball en grups heterogenis reduïts (3-4 persones)

- Assumpció de rols: coordinador/a, portaveu, secretari/a i tècnic. Es proposa la figura de subdirector/a en cas que el grup sigui de 5

(30)

components.

- Examen col·laboratiu - Coavaluació i autoavaluació

Material i recursos

- Dossier de l’alumne

- Enunciats dels casos clínics - Qüestionari d’auto i coavaluació del

treball en grup (Annex 2)

Atenció a la diversitat

● Treball en grups heterogenis reduïts, tenint en compte: nivells i ritmes d’aprenentatge, Plans Individualitzats, diversitat cultural, barrera lingüística i equilibri de gènere.

Avaluació i regulació

● El producte final (cas resolt) serà avaluat per les professores seguint una rúbrica d’avaluació (Rúbrica 3, Annex 1).

● El treball en grup serà co-avaluat pels integrants d’un mateix grup per mitjà d’un qüestionari. L’alumnat completarà el mateix qüestionari per tal d’autoavaluar la seva participació en el treball en grup (Qüestionari d’auto i coavaluació del treball en grup, Annex 2).

● L’alumnat autoavaluarà l’autoregulació de l’aprenentatge i la gestió del temps al llarg de tota la seqüència didàctica per mitjà d’un qüestionari (Qüestionari d’autoavaluació de la competència personal, Annex 2).

(31)

ANNEX 1.

Elements d’avaluació per al professorat 

Taula d’observació professorat: OP2, OA1, OA4

Núm. SESSIÓ ACTITUD I ÚS DEL LLENGUATGE CIENTÍFIC

OA1 - Mostrar una actitud positiva i receptiva davant de les diferents activitats plantejades

OP2 - Ús del llenguatge científic en les aportacions fetes a l’aula

GESTIÓ DEL TEMPS

OA4 - Gestió del temps

Alumne Participa + Utilitza el llenguatge científic Participa + No utilitza el llenguatge científic

No participa Acaba les tasques en el temps proposat No acaba les tasques en el temps proposat Utilitza el diari de planificació No utilitza el diari de planificació 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

(32)

10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

(33)

Rúbrica 1. Dossier de l’alumne/a (OC1, OC2, OC3, OC4, OA1, OA3)

OBJECTIU CATEGORIA

GRAUS D’ASSOLIMENT I PUNTUACIONS Assolit (4) Pràcticament assolit

(3)

Poc assolit (2) No assolit (1) OC1. Identificar les

fases del ​cicle cel·lular i explica les característiques.

1. Resum conceptual Identifica correctament totes les fases del cicle i les sap explicar de manera clara.

Identifica totes les fases del cicle però alguna no l’explica de manera concisa.

No identifica totes les fases del cicle, però aquelles que sí identifica les explica prou bé.

No identifica les fases del cicle i no les explica bé.

OA1. Mostrar una actitud positiva i receptiva davant de les diferents activitats plantejades.

1. Resolució de les activitats

Sempre completa totes les activitats

proposades en el dossier.

Generalment completa les activitats proposades en el dossier.

Sovint no completa les activitats proposades en el dossier. El nombre d’activitats no completades és major al de completades. 2. Correcció de les respostes

Completa les activitats amb les idees de la posada en comú.

No complementa gaire les respostes en la posada en comú i corregeix els errors.

Complementa poc les respostes en la posada en comú i no corregeix tots els errors.

No complementa les activitats en la posada en comú i hi ha errors no corregits.

3. Presentació S’entén la lletra. El dossier és net i clar. El llenguatge és correcte i la resposta és

elaborada.

La lletra s’entén. El dossier és clar però fa alguns “tachons”. El llenguatge és correcte, algunes respostes són senzilles. La lletra costa d’entendre. El dossier és poc clar i fa “tachons”. El llenguatge és just amb bastantes respostes senzilles. La lletra no s’entén. El dossier té mala presentació. El llenguatge és incorrecte i la majoria de respostes són senzilles. OA3. Autoregular l’aprenentatge. 1. Utilitza el diari personal Sempre completa el diari personal. Identifica els conceptes claus de la sessió.

Sovint completa el diari personal. Gairebé sempre identifica els conceptes claus de la sessió.

No acostuma a completar el diari personal. Li costa identificar els conceptes claus de la sessió.

Mai completa el diari personal. No sabem si identifica els conceptes claus de la sessió.

(34)

Rúbrica 2. Informe de laboratori (OC4, OP1)

OBJECTIUS GRAUS D’ASSOLIMENT PUNTUACIÓ PER GRUP

Suficiència Notabilitat Excel·lència G1 G2 G3 G4

OP1. Identifica les 4 fases de la mitosi en preparacions microscòpiques o microfotografies.

No distingeix les cèl·lules en divisió de les cèl·lules en interfase

Li costa distingir les cèl·lules en divisió, necessita ajuda per a diferenciar-les.

Distingeix les cèl·lules en divisió de les cèl·lules en interfase.

N’identifica 1 N’identifica 2-3 Identifica les 4 fases de la mitosi OC4.​ Identificar les fases de la mitosi i les característiques principals de cadascuna d’elles.

Només identifica una de les característiques de la profase

No esmenta alguna de les característiques de la profase

Identifica totes les característiques de la profase

Només identifica una de les característiques de l’anafase

No esmenta alguna de les característiques de l’anafase

Identifica totes les característiques de l’anafase

Només identifica una de les característiques de la metafase

No esmenta alguna de les característiques de la metafase

Identifica totes les característiques de la metafase

Només identifica una de les característiques de la telofase

No esmenta alguna de les característiques de la telofase

Identifica totes les característiques de la telofase

PUNTUACIÓ TOTAL PER A CADA GRUP

(35)

Rúbrica 3. Examen col·laboratiu (OC2, OC3, OP1, OP3)

CATEGORIA GRAUS D’ASSOLIMENT I PUNTUACIONS PUNTUACIÓ PER

GRUP G1 G2 G3 G4 Assolit (4) Pràcticament assolit (3) Poc assolit (2) No assolit (1) 1. Conceptes (mitosi, càncer i apoptosi)

1.1. Fases de la mitosi.

Identifiquen

correctament totes les fases de la mitosi en les mostres de teixit.

Identifiquen les fases de la mitosi, però no les marquen totes en les mostres de teixit. S’equivoquen en la identificació d’1 o 2 fases de la mitosi i no les marquen en el teixit. No identifiquen cap fase de la mitosi en el teixit.

1.2. Càncer. Calculen bé tots els índexs mitòtics. Indiquen de manera clara i entenedora els càlculs i passos seguits.

Calculen bé tots els índexs mitòtics.

Falta especificar algun càlcul o bé podrien explicar-lo millor.

S’equivoquen en el càlcul del’índex mitòtic

reiteradament. Especifiquen els passos seguits de manera correcta.

Calculen malament quasi tots els índexs mitòtics.

No especifiquen els passos seguits. Relacionen bé tots els

tipus de teixits. La justificació és molt correcta.

Relacionen bé tots els tipus de teixit. La justificació no és gaire extensa. Relacionen bé 2 teixits i s’equivoquen en 1, amb una justificació no coherent. Relacionen bé 1 teixit i s’equivoquen en 2, però la justificació és coherent. No relacionen bé cap teixit. La justificació escrita no té fonaments.

Redacten una resposta coherent, fent referència als punts de control. Els expliquen bé i utilitzant llenguatge científic. No hi ha faltes d’ortografia.

Redacten una resposta fent referència als punts de control. Utilitzen poc llenguatge científic i hi ha alguna falta d’ortografia.

Redacten una resposta sense mencionar tots els punts de control. Utilitzen poc llenguatge científic i confonen alguns conceptes. Fan faltes d’ortografia.

La resposta és incorrecta i no parlen dels punts de control. No utilitzen llenguatge científic adequat i fan moltes faltes .

(36)

1.3. Apoptosi. Identifiquen correcta- ment apoptosi. Citen textualment el nom del procés.

Identifiquen el procés però no el nombren, només l’expliquen.

No nombren el procés i en explicar-lo confonen alguns conceptes. Noidentifiquen el procés i tampoc l’expliquen. Descriuen de manera correcta i detallada el procés i totes les característiques.

Descriuen de manera correcta el procés, falta 1 característica.

Descriuen el procés, però s’’obliden de 2 o 3 característiques. No descriuen el procés, o bé el descriuen de manera errònia. La resposta és correcta. L’exemple utilitzat està ben explicat.

La resposta és correcta. L’exemple utilitzat no està gaire desenvolupat. La resposta no és completa. No expliquen l’exemple utilitzat. La resposta no és correcta. L’exemple utilitzat, tampoc. 2. Llenguatge 2.1. Llenguatge científic. Utilitzen un llenguatge científic de manera constant, correcta i ben aplicada.

Utilitzen un llenguatge científic sovint, però no utilitzen gaires tecnicis- mes.

Utilitzen un llenguatge científic de manera intermitent, amb pocs tecnicismes.

No utilitzen un llenguatge científic.

3. Cas clínic

3.1. Resolució Assimilen el model estudiat i saben

aplicar-lo en tot moment.

Assimilen el model però necesiten ajuda en algun punt.

No tenen el model del tot assimilat i s’equivoquen en algun punt quan l’utilitzen.

No assimilen el model i, per tant,

s’equivoquen quan l’utilitzen.

4. Actitud

4.1. Treball en grup El grup mostra actitud

positiva i receptiva. El grup mostra actitud correcta, però es distreuen. El grup mostra una actitud justa, amb distraccions . El grup mostra actitud negativa i no treballa.

4.2. Cooperació EL grup coopera per a completar les respostes conjuntament.

El grup coopera bastant, però tenen 1 figura autodidacta.

El grup coopera poc, treballen individualment sense consensuar. El grup treballa majoritàriament de manera individual.

6

(37)

ANNEX 2.

Elements d’avaluació per a l’alumnat

Qüestionari d’autoavaluació de competències personals (OA3, OA4)

Marca amb una creu una resposta per a cadascuna de les preguntes, seguint la llegenda. Marca con una cruz una respuesta para cadascuna de las preguntas, siguiendo la leyenda. Check one answer for each of the posed questions, following the legend.

4 - Sempre. Siempre. Always

3 - Gairebé sempre. Casi Siempre. Almost always.

2 - Alguna vegada. Alguna vez. Sometimes.

1 - Mai. Nunca. Never.

Gestió del temps. Gestión del tiempo. Time management. 1 2 3 4

Acostumes a planificar les tasques que has de realitzar?Sueles planificar las tareas a realizar? ​Do you usually plan the tasks you need to accomplish?

* En cas afirmatiu, com les planifiques? En caso afirmativo, como las planeas?

If you do, how do you plan them?

_____________________________________________________________________

He utilitzat el diari de planificació.He usado el diario de planificación. ​I have used the planning diary.

(38)

El diari de planificació m’ha ajudat a organitzar les tasques. El diario de planificación me ha ayudado a organizar las tareas. ​The planning diary has helped me to organize the tasks.

El diari de planificació m’ha ajudat a comprendre què havia de fer en cada sessió. El diario de planificación me ha ayudado a comprender que tenía que hacer en cada sesión. The planning diary has helped me tu understand what I had to do in each session.

Tenir els minuts marcats per cada activitat m’ha ajudat a gestionar el temps. Tener los minutos marcados para cada actividad me ha ayudado a gestionar el tiempo. Having the minutes for each activity set has helped me to manage my time.

Gestionar el temps ha estat fàcil. Gestionar el tiempo ha sido fácil. ​Time management has been easy.

Considero que he acabat les tasques dins del temps establert. Considero que he

acabado las tareas en el tiempo establecido. ​I consider I have accomplished the tasks in the set time.

Utilitzar el diari de planificació ha estat útil. Usar el diario de planificación ha sido útil.Using the planning diary has been useful.

M’agradaria seguir entrenant la gestió del temps. Me gustaría seguir entrenando la gestión del tiempo. I would like to keep training time management.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :