DEPARTAMENT D EMPRESA I OCUPACIÓ

Texto completo

(1)

RESOLUCIÓ

EMO/1482/2011, de 25 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de masses congelades de Catalunya (codi de conveni núm. 7900965).

Vist el text de l’Acord de revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de masses congelades de Catalunya, subscrit per la Comissió Negociadora en data 6 de maig de 2011, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l’article 6 del Decret 52/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2009 i 2010 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de masses congelades de Catalunya (codi de conveni núm. 7900965) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni. Barcelona, 25 de maig de 2011

RAMON BONASTREI BERTRAN

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text firmat por las partes.

ACORD

de revisió salarial per als anys 2009 i 2010 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de masses congelades de Catalunya

Per la representació social: Per UGT Montserrat Martínez Salvador Puertas José A. Jiménez Andrés Fernández Antonio Zapata

Rafael García Carabaotes (sup) Sílvia Llort

Mercè Ortín Antonio Gallardo

Francisco Fernández Sarabia Assessor

(2)

Per CCOO Pere López Joaquín Herrero Hilario Delfa Javier Cortes (sup) Jordi Gumà Sílvia Membivres David Guasch Jesúis Miranda (sup)

En representació de la Federació Agroalimentària de CCOO Xavier Olivé

Pedro A. Ruiz

Por la representació empresarial ASEMAC Natalia Ruiz Montse Oliah Marta Prats Erran Mendoza Assessor Carlos Miralles

Sent les 10,30 hores del dia 6 de maig de 2011, es reuneixen les persones al marge relacionades, en la respectiva representació que ostenten de components de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de referència per tractar els se-güents temes:

1- Taules salarials. 2- Retards.

Ambdues representacions han assolit els següents, ACORDS:

1r.- Les parts signants, en la representació que ostenten, declaren que s’ha arribat a un Acord amb relació a l’increment salarial, abonament de retards i revisió salarial corresponent als anys 2009 i 2010.

L’esmentat Acord és llegit en la seva totalitat, mereix la conformitat de les repre-sentacions i procedeix a firmar-se en aquest acte.

2n.- Els termes de l’esmentat Acord són els següents: 2.1. Increment salarial any 2009.

S’acorda entre les parts que als efectes d’increment i taules salarials de l’any 2009 es partirà d’unes taules “de referència” del 2008 que recullen un increment de l’1,9% (1,4% + 0,5%) que s’aplicarà sobre les Taules Salarials del 2009 aprovades en el Pacte anterior.

A aquests efectes s’adjunta les taules salarials actualitzades corresponents a l’any 2010 com Annex I.

2.2. Increment salarial any 2010.

Les representacions signats acorden que el incremento salarial per a l’any 2010 consistirà en un 3,5% (3% + 0,5%) que s’aplicarà sobre les taules salarials del 2009 aprovades en el Pacte anterior.

A aquets efectes s’adjunta les taules salarials actualitzades corresponents a l’any 2010 com Annex II.

2.3. Abonament de retards i aplicació d’increments.

L’aplicació de les noves taules es realitzés com màxim durant el mes de juny pròxim.

Igualment i donada la situació econòmica del sector i de les empreses del mateix s’acorda que l’abonament dels retards que poguessin procedir com a conseqüència

(3)

de l’anteriorment pactat es realitzarà en un 50% durant el mes de setembre 2011 en un 50% durant el mes març de 2012.

Malgrat l’exposat en els paràgrafs precedents serà d’aplicació l’establer a l’art. 82 del ET i disposició final 3a del Conveni col·lectiu.

2.4. Dipòsit i publicació del present acord.

Les representacions signants faculten el Sr. Carlos Miralles Miravet, en la seva qualitat d’assessor, per realitzar els tràmits necessaris corresponents al dipòsit i publicació del present Acord.

I per que així consti als efectes legals oportuns, firmen la present al lloc i data en l’encapçalament indicats.

Taules 2009

A: Salari conveni; B: PN dia; C: PN hora; D: Antig. 1/TR; E: Hel; F: Brut anual.

Categories A B C D E F

Producció

Encarregat/Cap de torn 1.343,95 10,87 2,15 43,09 17,77 20.159,25 Cap de secció i /o línia 1.274,18 10,36 2,05 41,57 16,74 19.112,70 Professional 1a 1.202,08 9,87 1,92 40,24 15,72 18.031,20 Professional 2a 1.063,87 9,87 1,69 40,24 14,09 15.958,05

Professional 3a 988,99 9,87 1,60 40,24 13,20 14.834,85

Tècnic i administratiu

Tècnic tit. grau Sup. 1.711,46 69,99 21,73 25.671,90

Tècnic Tit. grau mitjà. 1.583,98 69,99 21,73 23.759,70

Cap administratiu 1.388,11 60,97 19,01 20.821,65

Oficial 1a. adm. 1.157,52 49,88 15,93 17.362,80

Oficial 2a. adm. 1.085,76 49,88 14,98 16.286,40

Aux. adm. 878,43 49,00 12,49 13.176,45

Cap proces. de dades 1.711,46 69,99 21,73 25.671,90

Analista-programador 1.583,98 69,99 21,73 23.759,70 Programador 1.388,11 60,97 19,01 20.821,65 Personal comercial Cap de vendes 1.388,11 60,97 19,01 20.821,65 Venedor 1.164,24 49,88 15,96 17.463,60 Demostrador 1.284,75 53,93 17,54 19.271,25 Auxiliar demostrador 931,96 44,52 12,84 13.979,40 Teleoperador- Operador 931,96 44,52 12,84 13.979,40 Oficis diversos Cap de manteniment 1.388,11 60,97 19,01 20.821,65 Encarregat manteniment 1.343,95 53,82 18,28 20.159,25

Ofic. 1a. manteniment 1.326,22 49,00 17,85 19.893,30

Ofic. 2a. manteniment 1.155,18 49,00 15,85 17.327,70

Ofic. 3a. manteniment 1.022,91 49,00 14,24 15.343,65

Oficial 1ª frigorista 1.326,22 49,00 17,85 19.893,30

Oficial 2ª frigorista 1.155,18 49,00 15,85 17.327,70

Cap de magatzem frig. 1.343,95 53,92 17,39 20.159,25

(4)

Categories A B C D E F

Profes. de almacén frig. 1.189,00 50,23 16,24 17.835,00

Profes. Picking de magatzem frig. 1.173,42 49,00 15,85 17.601,30

Mosso de magatzem frig. 976,23 49,00 13,55 14.643,45

Cap de magatzem no frig. 1.273,47 53,92 17,39 19.102,05

Responsable de torn magatz. no frig. 1.160,81 51,47 16,62 17.412,15 Profes. de magatzem. no frig. 1.048,15 49,00 15,85 15.722,25

Mosso de magatzem. no frig. 956,85 49,00 13,55 14.352,75

Xofer repartidor 1.155,18 49,00 15,85 17.327,70

I+D 1.202,08 9,87 1,92 40,24 15,72 18.031,20

Personal de treball auxiliars

Porter - guardes 1.022,91 49,00 14,24 15.343,65

Peó de neteja 980,26 9,87 40,24 13,14 14.703,90

Art. 13. Complement Vacances: 250,00

Art. 23. Quilometratge: 0,31

Taula 2010

A: Salari conveni; B: PN dia; C: PN hora; D: Antig. 1/TR; E: Hel; F: Brut anual.

Categories A B C D E F

Producció

Encarregat / Cap de torn 1.390,99 11,25 2,23 44,60 18,39 20.864,85 Cap de secció i /o línia 1.318,78 10,72 2,12 43,02 17,33 19.781,70 Professional 1a 1.244,15 10,22 1,99 41,65 16,27 18.662,25 Professional 2a 1.101,11 10,22 1,75 41,65 14,58 16.516,65 Professional 3a 1.023,60 10,22 1,66 41,65 13,66 15.354,00 Tècnic i administratiu

Tècnic tit. grau Sup. 1.771,36 72,44 22,49 26.570,40

Tècnic tit. grau Mig. 1.639,42 72,44 22,49 24.591,30

Cap administratiu 1.436,69 63,10 19,68 21.550,35

Oficial 1a. adm. 1.198,03 51,63 16,49 17.970,45

Oficial 2a. adm. 1.123,76 51,63 15,50 16.856,40

Aux. adm. 909,18 50,72 12,93 13.637,70

Cap proces de dades 1.771,36 72,44 22,49 26.570,40

Analista-programador 1.639,42 72,44 22,49 24.591,30 Programador 1.436,69 63,10 19,68 21.550,35 Personal comercial Cap de vendes 1.436,69 63,10 19,68 21.550,35 Venedor 1.204,99 51,63 16,52 18.074,85 Demostrador 1.329,72 55,82 18,15 19.945,80 Auxiliar demostrador 964,58 46,08 13,29 14.468,70 Teleoperador-operador 964,58 46,08 13,29 14.468,70 Oficis diversos Cap de manteniment 1.436,69 63,10 19,68 21.550,35 Encarregat de manteniment 1.390,99 55,70 18,92 20.864,85

(5)

Categories A B C D E F

Ofic. 2a. manteniment 1.195,61 50,72 16,40 17.934,15

Ofic. 3a. manteniment 1.058,71 50,72 14,74 15.880,65

Oficial 1ª frigorista 1.372,64 50,72 18,47 20.589,60

Oficial 2ª frigorista 1.195,61 50,72 16,40 17.934,15

Cap de magatzem frig. 1.390,99 55,81 18,00 20.864,85

Responsable de torn Magatzem frig. 1.302,74 53,90 17,40 19.541,10

Profes. de magatzem frig. 1.230,62 51,99 16,81 18.459,30

Profes. picking de magatzem frig. 1.214,49 50,72 16,40 18.217,35

Mosso de magatzem frig. 1.010,40 50,72 14,02 15.156,00

Cap de Magatzem no frig. 1.318,04 55,81 18,00 19.770,60

Responsable de torn magatz.no frig. 1.201,44 53,27 17,20 18.021,60 Profes. de magatzem no frig. 1.084,84 50,72 16,40 16.272,60

Mosso de magatzem no frig. 990,34 50,72 14,02 14.855,10

xofer repartidor 1.195,61 50,72 16,40 17.934,15

I+D 1.244,15 10,22 1,99 41,65 16,27 18.662,25

Personal de treballs auxiliars

Porter guardes 1.058,71 50,72 14,74 15.880,65

Peó de neteja 1.014,57 10,22 41,65 13,60 15.218,55

Art. 13. Complement vacances: 250,00

Art. 23. Quilometratge 0,32

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :