SUMARI SUMARIO. Any XXIX Dijous, 1 de juny de 2006 / Jueves, 1 de junio de 2006 Núm I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

256 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

S U M A R I

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Sanitat

CORRECCIÓ d’errades del Decret 38/2006, de 24 de març, del Consell, pel qual s’establixen determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Con-selleria de Sanitat. [2006/X6518]

II. AUTORITATS I PERSONAL

b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,

OPOSICIONS I CONCURSOS 4. Universitats

Universitat d’Alacant

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2006, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista (Referència C05/05), per a ocupar lloc d’administració especial, sector laborato-ris d’instrumentació científica en el departament de Quí-mica Física, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 29 de juliol de 2005, DOGV núm. 5.091, de 13 de setembre de 2005). [2006/X5426]

S U M A R I O

I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanidad

CORRECCIÓN de errores del Decreto 38/2006, de 24 de marzo, del Consell, por el que se establecen determi-nadas categorías y funciones de personal estatutario de la Agencia Valenciana de Salud, organismo autónomo ads-crito a la Conselleria de Sanidad.[2006/X6518]

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,

OPOSICIONES Y CONCURSOS 4. Universidades

Universidad de Alicante

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2006, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en la escala oficial-especialista (Referencia C05/05), para ocupar puesto de administración especial, Sector Laboratorios Instrumentación Científica, en el departamento de Química Física, por el sistema general de acceso libre (Resolución de 29 de julio de 2005, DOGV núm. 5.091, de 13 de septiembre de 2005).[2006/X5426]

D

IARI OFICIA

L

19775 19776 19775 19776

Any XXIX Dijous, 1 de juny de 2006 / Jueves, 1 de junio de 2006 Núm. 5271

(2)

Universitat Politècnica de València

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2006, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen defini-tivament els noms dels aspirants que han superat el pro-cés específic de promoció interna per a l’acpro-cés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà de labo-ratori (PF1027), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per Resolució de 4 d’octubre de 2005 (DOGV n º 5.117, de 19 d’octubre de 2005). [2006/5557]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2006 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen defini-tivament els noms dels aspirants que han superat el pro-cés específic de promoció interna per a l’acpro-cés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà de labo-ratori (PF716), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, convocat per Resolució d’1 de desembre de 2005 (DOGV n º 5.161, de 23 de desembre de 2005). [2006/5556]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2006, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llis-tes definitives d’admesos, el tribunal de selecció i la data i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà de laboratori (PF1623), pel sistema de concurs oposició (convocatòria de 7 de març de 2006, DOGV de 28 de març de 2006, codi: 2006/P/FC/C/8).[2006/X6326]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2006, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llis-tes definitives d’admesos, el tribunal de selecció i la data i el lloc del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup a, sector d’administració especial, tècnic supe-rior de laboratori (PF1625), pel sistema de concurs opo-sició. (Convocatòria de 8 de març de 2006, DOGV de 29 de març de 2006, codi: 2006/P/FC/C/10). [2006/M6327]

Universitat de València

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2006, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic mitjà d’investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: Inserció i acobla-ment de proteïnes de membrana CI06-038. [2006/X5316]

5. Altres administracions

Ajuntament d’Almoradí

Resolució de modificació de la base huitena de les pro-ves selectipro-ves per a proveir quatre places d’agent de la policia local. [2006/M5692]

Ajuntament de Mislata

Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió de sis places d’agent de la policia local. [2006/F5522]

Ajuntament de Petrer

– Extracte de la convocatòria d’oposició lliure per a cobrir una plaça de conserge d’instal·lacions i edificis munici-pals. [2006/F5599]

– Extracte de la convocatòria d’oposició lliure per a cobrir dos places de conserge d’instal·lacions i edificis munici-pals (OOP 2006). [2006/F5601]

Universidad Politécnica de Valencia

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006 de la Universi-dad Politécnica de Valencia, por la que se publican defi-nitivamente los nombres de los aspirantes que han supe-rado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo B, sector administración especial, téc-nico medio de laboratorio (PF1027), en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Reso-lución de 4 de octubre de 2005. (DOGV nº 5.117, de 19 de octubre de 2005). [2006/5557]

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006 de la Universi-dad Politécnica de Valencia, por la que se publican defi-nitivamente los nombres de los aspirantes que han supe-rado el proceso específico de promoción interna para acceder al grupo B, sector administración especial, téc-nico medio de laboratorio (PF716), en aplicación de la disposición adicional cuarta del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, convocado por Reso-lución de 1 de diciembre de 2005. (DOGV nº 5.161, de 23 de diciembre de 2005). [2006/5556]

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, de la Universi-dad Politécnica de Valencia, por la que se publican las listas definitivas de admitidos, tribunal de selección y fecha y lugar del primer ejercicio de las pruebas selecti-vas de acceso al grupo B, sector administración especial, técnico medio de laboratorio (PF1623), por el sistema de concurso-oposición (convocatoria de 7 de marzo de 2006, DOGV de 28 de marzo de 2006, Código: 2006/P/FC/C/8). [2006/X6326]

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, de la Universi-dad Politécnica de Valencia, por la que se publican las listas definitivas de admitidos, tribunal de selección y fecha y lugar del primer ejercicio de las pruebas selecti-vas de acceso al grupo a, sector administración especial, técnico superior de laboratorio (PF1625), por el sistema de concurso-oposición. (Convocatoria de 8 de marzo de 2006, DOGV de 29 de marzo de 2006, código: 2006/P/FC/C/10). [2006/M6327]

Universitat de València

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2006, de la Universitat de València, por la que se hace oferta pública de una plaza de técnico medio de Investigación de este organis-mo con contrato laboral temporal. Proyecto: inserción y ensamblaje de proteínas de membrana. CI06-038. [2006/X5316]

5. Otras administraciones

Ayuntamiento de Almoradí

Resolución de modificación de la base octava de las prue-bas selectivas para proveer cuatro plazas de agente de la policía local. [2006/M5692]

Ayuntamiento de Mislata

Convocatoria y bases específicas del proceso selectivo para la provisión de seis plazas de agente de la policía local.[2006/F5522]

Ayuntamiento de Petrer

– Extracto de la convocatoria de oposición libre para cubrir una plaza de conserje de instalaciones y edificios municipales. [2006/F5599]

– Extracto de la convocatoria de oposición libre para cubrir dos plazas de conserje de instalaciones y edificios municipales (OEP 2006). [2006/F5601] 19776 19777 19778 19780 19781 19785 19789 19800 19800 19776 19777 19778 19780 19781 19785 19789 19800 19800

(3)

– Extracte de la convocatòria d’oposició lliure per a cobrir dos places de conserge d’instal·lacions i edificis munici-pals, amb caràcter laboral fix i a temps parcial (torn dis-capacitats) (OOP 2006). [2006/F5602]

c) NOMENAMENTS, CESSAMENTS,

SITUACIONS I INCIDÈNCIES 4. Universitats

Universitat Miguel Hernández

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2006, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual nomena Pedro Juan Martínez Beltrán, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement Màquines i Motors Tèrmics, en virtut de concurs.[2006/X5403]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2006 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomenen fun-cionaris de carrera del Grup C, denominació especialis-ta tècnic de biblioteques, als aspirants que han superat les proves selectives convocades per Resolució de 01 d’abril del 2004(DOGV NÚM. 4740, 27 d’abril del 2004). [2006/5585]

5. Altres administracions

Ajuntament de Pego

Nomenament com a funcionaris de carrera de Fernando Alemany Salvá i Mª. Ángeles Ferrando Vicens. [2006/X5683]

III. CONVENIS I ACTES

b) CONVENIS COL·LECTIUS

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2006, de la Direcció Gene-ral de Treball i Seguretat LaboGene-ral, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial definitiva per a l’any 2005 i la provisional per al 2006 en el conve-ni col·lectiu de l’empresa Dorconve-nier, SA, (cod. 8000432). [2006/M5236]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril del 2006, de la Direcció Gene-ral de Treball i Seguretat LaboGene-ral, per la qual es disposa el Registre i Publicació del Conveni Col·lectiu de l’empre-sa Speed Servicios Integrales, SL (cod. 8000652). [2006/5463]

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2006, de la Direcció Gene-ral de Treball i Seguretat LaboGene-ral, per la qual es disposa el registre i la publicació del IV Conveni Col·lectiu Labo-ral Autonòmic de Centres i Servicis d’Atenció a Persones Discapacitades de la Comunitat Valenciana (Codi núm. 8000335). [2006/X5402]

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2006, de la Direcció Gene-ral de Treball i Seguretat LaboGene-ral, per la qual es disposa el registre i la publicació del VIII Conveni Col·lectiu de la Fundació Forem PV (Codi núm. 8000212).[2006/5548]

c) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Conselleria d’Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2006, del Servici Terri-torial d’Energia, relativa a l’autorització administrativa i l’aprovació de projecte d’instal·lació de gasos liquats del petroli. Expedient CBREDE 2005/21/46. [2006/5498]

– Extracto de la convocatoria de oposición libre para cubrir dos plazas de conserje de instalaciones y edificios municipales, con carácter laboral fijo y a tiempo parcial (turno discapacitados) (OEP 2006). [2006/F5602]

c) NOMBRAMIENTOS, CESES,

SITUACIONES E INCIDENCIAS 4. Universidades

Universidad Miguel Hernández

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2006, de la Universi-dad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra a Pedro Juan Martínez Beltrán, profesor titular de univer-sidad del área de conocimiento Máquinas y Motores Tér-micos, en virtud de concurso. [2006/X5403]

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombran fun-cionarios de carrera del Grupo C, denominación espe-cialista tecnico de bibliotecas, a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Resolu-ción de 01 de abril de 2004(DOGV Nº 4740, 27 de abril de 2004). [2006/5585]

5. Otras administraciones

Ayuntamiento de Pego

Nombramiento como funcionarios de carrera a Fernando Alemany Salvá y Mª. Ángeles Ferrando Vicens. [2006/X5683]

III. CONVENIOS Y ACTOS

b) CONVENIOS COLECTIVOS

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y publicación de la revisión salarial definitiva para el año 2005 y la provisional para el 2006 en el convenio colectivo de la empresa Dornier, SA, (cód. 8000432). [2006/M5236]

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2006, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el Registro y Publicación del Convenio Colec-tivo de la empresa Speed Servicios Integrales, SL (Cod. 8000652). [2006/5463]

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2006, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y publicación del IV Convenio Colec-tivo Laboral Autonómico de Centros y Servicios de Aten-ción a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valen-ciana (cód. 8000335).[2006/X5402]

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2006, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, por la que se dispone el registro y publicación del VIII Convenio Colec-tivo de la Fundación Forem PV (Cód. 8000212). [2006/5548]

c) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Conselleria de Infraestructuras y Transporte RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2006 del Servicio Territorial de Energía relativa a la autorización adminis-trativa y aprobación de proyecto de instalación de gases licuados del petróleo. Expediente CBREDE 2005/21/46. [2006/5498] 19801 19801 19801 19803 19803 19806 19815 19846 19865 19801 19801 19801 19803 19803 19806 19815 19846 19865

(4)

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, de la Direcció Gene-ral d’Energia, per la qual s’atorga a Proyectos Eólicos Valencianos, SA, l’autorització administrativa del parc eòlic denominat El Mazorral, ubicat als termes municipals d’El Toro i Barracas a la província de Castelló, s’aprova el projecte d’execució i es declara en concret la seua uti-litat pública. Expedient ATREGI 2003/23/12. [2006/5500]

Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2005, del director gene-ral d’Indústria i Comerç, per la qual es fa públic l’ator-gament del permís d’investigació denominat Tibor núme-ro 2.954, que afecta la pnúme-rovíncia de València. [2006/F5191]

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES

Conseller de Cultura, Educació i Esport

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2006, de la Secretaria Autonòmica d’Esport, per la qual es publiquen les sub-vencions concedides en base a l’Ordre de 19 de desem-bre de 2006, per la qual es convoquen subvencions des-tinades a les universitats de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de la investigació en les ciències de l’esport durant l’any 2006. [2006/5925]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2006, del president de l’Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es fa pública la línia pressupostària que finança les ajudes convocades a través de la Resolució de 15 de desembre de 2005, del president de l’Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d’ajudes a la producció audiovisual.[2006/6001]

RESOLUCIÓ de 3 de maig del 2006, del Secretari Auto-nòmic d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions al foment de l’esport federat a la Comunitat Valenciana, per a l’any 2006.[2006/5550]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes a les associacions de bibliotecaris de la Comuni-tat Valenciana. [2006/5926]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes al mobiliari de biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana.[2006/5932]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes per a la millora d’instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana dins del Programa d’Informatit-zació Comuna de les Biblioteques Valencianes i el pro-grama “Internet en les Biblioteques”.[2006/5931]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’adjudiquen les ajudes al increment bibliogràfic de les biblioteques i agèn-cies de lectura públiques de la Comunitat Valenciana. [2006/5929]

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Proyectos Eóli-cos Valencianos SA. autorización administrativa del par-que eólico denominado “El Mazorral”, ubicado en los términos municipales de El Toro y Barracas en la pro-vincia de Castellón, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente ATREGI 2003/23/12. [2006/5500]

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, del director general de Industria y Comercio, por la que se hace públi-co el otorgamiento del permiso de investigación deno-minado Tibor número 2.954, que afecta a la provincia de Valencia. [2006/F5191]

e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS

Conseller de Cultura, Educación y Deporte

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2006, de la Secretaría Autonómica de Deporte, por la que se publican las sub-venciones concedidas en base a la Orden de 19 de diciem-bre de 2006, por la que se convocan subvenciones desti-nadas a las universidades de la Comunidad Valenciana para el desarrollo de la investigación en las ciencias del deporte durante el año 2006. [2006/5925]

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2006 del Presidente del Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay por la que se hace pública la línea presupuestaria que financia las ayudas convocadas mediante la Resolución de 15 de diciembre de 2005 del Presidente del Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay por la que se convoca concurso público para la concesión de ayudas para la producción audiovisual.[2006/6001]

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2006, del Secretario Autonómico de Deporte, por la que se resuelve la con-vocatoria de subvenciones al fomento del deporte fede-rado en la Comunidad Valenciana, para el año 2006.[2006/5550]

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Conselle-ria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se adju-dican las ayudas a las asociaciones de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana.[2006/5926]

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Conselle-ria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se adju-dican las ayudas al mobiliario de bibliotecas y agencias de lectura municipales de la Comunidad Valenciana. [2006/5932]

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Conselle-ria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se adju-dican las ayudas para la mejora de instalaciones infor-máticas de las bibliotecas y agencias de lectura municipales de la Comunidad Valenciana dentro del Programa de Infor-matización Común de las Bibliotecas Valencianas y el programa “Internet en las Bibliotecas”. [2006/5931]

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Conselle-ria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se adju-dican las ayudas al incremento bibliográfico de las biblio-tecas y agencias de lectura públicas de la Comunidad Valenciana. [2006/5929] 19867 19873 19873 19874 19875 19877 19877 19881 19883 19867 19873 19873 19874 19875 19877 19877 19881 19883

(5)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, per la qual s’adjudi-quen les ajudes a la realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana. [2006/5928]

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ORDE de 22 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agri-cultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la con-cessió i es fan públics els imports màxims d’ajudes a pro-grames de carn de boví de qualitat per a l’exercici 2006. [2006/X6490]

Conselleria de Territori i Habitatge

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2006, de la directora gene-ral de Gestió del Medi Natugene-ral, de la Conselleria de Terri-tori i Habitatge, per la qual es concedixen ajudes desti-nades a la gestió de reserves voluntàries de fauna per al 2006. [2006/X5305]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2006, de la directora general de Gestió del Medi Natural, per la qual es resol la convocatòria de ajudes destinades a la realització d’acti-vitats de voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals (annex III de l’Ordre de 9 de novembre de 2005, d’ajudes gestionades per la Direcció General de Gestió del Medi Natural, en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2006).[2006/6433]

Institut Valencià de la Joventut

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2006, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, mitjançant la qual s’estableix la composició nominal de la Comissió Ava-luadora que preveu l’Ordre de 3 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a l’any 2006, concurs públic per a la concessió d’ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d’informació juvenil d’associacions juvenils, consells locals de joventut i enti-tats privades sense afany de lucre adscrits a la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil. [2006/5652]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2006, del director general de l’Institut Valencià de la Joventut, mitjançant la qual s’estableix la composició nominal de la Comissió Ava-luadora que preveu l’Ordre de 3 de març de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca, per a l’any 2006, concurs públic per a la concessió d’ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic, equipament informàtic i mobiliari dels centres d’informació juvenil d’ajuntaments, fundacions de titularitat pública, o orga-nismes o entitats de caràcter públic adscrits a la Xarxa Valenciana d’Informació Juvenil.[2006/5653]

Ajuntament de Torrent

Bases per a la convocatòria d’ajudes a entitats no gover-namentals que desenvolupen programes en països del Tercer Món. [2006/F5688]

g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2006, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’accepta la cessió gratuïta que l’Ajuntament de Sueca realitza a favor de la Generalitat Valenciana de l’ús de tres aules buides situades en el claustre de la placeta del Convent, per a ubicar-hi el cinqué jutjat de Sueca. [2006/X5525]

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Conselle-ria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se adju-dican las ayudas a la realización de actividades cultura-les de fomento del hábito lector en las bibliotecas y agen-cias de lectura municipales de la Comunidad Valenciana. [2006/5928]

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ORDEN de 22 de mayo de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión y se hacen públicos los importes máximos de ayudas a programas de carne de vacuno de calidad para el ejercicio 2006.[2006/X6490]

Conselleria de Territorio y Vivienda

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2006, de la directora general de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se conceden ayudas destinadas a la gestión de reservas voluntarias de fauna para 2006. [2006/X5305]

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, de la directora general de Gestión del Medio Natural, por la que se resuel-ve la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actividades de voluntariado ambiental en prevención de incendios forestales (Anexo III de la Orden de 9 de noviembre de 2005 de ayudas gestionadas por la Direc-ción General de Gestión del Medio Natural, en prevenDirec-ción de incendios forestales para el ejercicio 2006). [2006/6433] Institut Valencià de la Joventut

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2006, del director gene-ral del Institut Valencià de la Joventut, por la que se esta-blece la composición nominal de la Comisión Evalua-dora prevista en la Orden de 3 de marzo de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca, para el año 2006, concurso público para la concesión de ayudas para la adquisición de material bibliográfico, equi-pamiento informático y mobiliario de los centros de infor-mación juvenil de asociaciones juveniles, consejos loca-les de juventud y entidades privadas sin ánimo de lucro adscritos a la Red Valenciana de Información Juvenil. [2006/5652]

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2006, del director gene-ral del Institut Valencià de la Joventut, por la que se esta-blece la composición nominal de la Comisión Evalua-dora prevista en la Orden de 3 de marzo de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca, para el año 2006, concurso público para la concesión de ayudas para la adquisición de material bibliográfico, equi-pamiento informático y mobiliario de los centros de infor-mación juvenil de ayuntamientos, fundaciones de titula-ridad pública u organismos o entidades de carácter públi-co adscritos a la Red Valenciana de Información Juve-nil. [2006/5653]

Ayuntamiento de Torrent

Bases para la convocatoria de ayudas a entidades no gubernamentales que desarrollen programas en países del Tercer Mundo. [2006/F5688]

g) OTROS ASUNTOS

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Conse-lleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acepta la cesión gratuita que el Ayuntamiento de Sueca realiza a favor de la Generalitat Valenciana del uso de tres aulas vacías sitas en el claustro de la Placeta del Con-vent, para ubicar el quinto juzgado de Sueca. [2006/X5525] 19887 19892 19893 19894 19899 19899 19900 19901 19887 19892 19893 19894 19899 19899 19900 19901

(6)

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2006, de la directora gene-ral de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual resol inscriure els Estatuts del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de la província d’Alacant, i es disposa la seua publicació en el

Diari Oficial de la Generalitat.[2006/A5370]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2006, de la directora gene-ral de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es resol inscriu-re la modificació dels Estatuts de l’Il·lustinscriu-re Col·legi Ofi-cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de València, i es disposa la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat. [2006/5669]

Conselleria d’Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, del director general d’Obres Públiques, per la qual s’aprova definitivament el projecte bàsic 11-C-1829(2). Autovia de la Plana. Tram: la Pobla Tornesa-Vilanova d’Alcolea (Castelló). [2006/M5240]

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 12 de maig de 2006, de la Conselleria de Cul-tura, Educació i Esport, per la qual es convoca el VI Premi de les Arts Plàstiques de la Generalitat. [2006/6366]

ORDE de 17 de maig de 2006, de la Conselleria de Cul-tura, Educació i Esport, per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comu-nitat Valenciana matriculats en centres oficials d’ensen-yament. [2006/6360]

Conselleria de Territori i Habitatge

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, pel qual s’aprova el Pla de preven-ció d’incendis forestals del Parc Natural de la Serra de Mariola. [2006/6393]

Conselleria de Benestar Social

ORDE de 11 de maig del 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de perfeccionament formatiu en les distintes unitats administratives d’esta Conselleria. [2006/5685]

Institut Valencià de Finances

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2006, de l’Institut Valen-cià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda l’emis-sió amb data 19 d’abril de 2006, de pagarés de la Gene-ralitat Valenciana corresponents a l’oferta pública de subscripció número TM099 (tram minorista). [2006/M5202]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2006, de l’Institut Valen-cià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda l’emis-sió amb data 26 d’abril de 2006, de Pagarés de la Gene-ralitat Valenciana corresponents a la subhasta número 636. [2006/X5813]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2006, de l’Institut Valen-cià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda l’emis-sió amb data 26 d’abril de 2006, de Pagarés de la Gene-ralitat Valenciana corresponents a l’oferta pública de subscripció número TM100 (Tram minorista). [2006/X5811]

Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2006, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscri-bir los Estatutos del Colegio Oficial de Protésicos Den-tales de la Provincia de Alicante, y se dispone su publi-cación en el Diari Oficial de la Generalitat. [2006/A5370] RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2006, de la directora general de Justicia de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que resuelve inscri-bir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Gene-ralitat. [2006/5669]

Conselleria de Infraestructuras y Transporte RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del director gene-ral de Obras Públicas, por la que se aprueba definitiva-mente el proyecto básico 11-C-1829(2). Autovía de la Plana. Tramo: La Pobla Tornesa-Vilanova d’Alcolea (Castellón). [2006/M5240]

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte ORDEN de 12 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convoca el VI Premio de las Artes Plásticas de la Generalitat. [2006/6366]

ORDEN de 17 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se convocan becas académico-deportivas para deportistas de élite de la Comunitat Valenciana matriculados en centros oficia-les de enseñanza. [2006/6360]

Conselleria de Territori i Habitatge

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Sierra Mariola.[2006/6393]

Conselleria de Bienestar Social

ORDEN de 11 de mayo de 2006 de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan becas para la realización de prácticas de perfeccionamiento formativo en las distintas unidades administrativas de esta Conse-lleria.[2006/5685]

Instituto Valenciano de Finanzas

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2006, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 19 de abril de 2006, de pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM099 (tramo minorista). [2006/M5202]

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2006, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 26 de abril de 2006, de pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 636.[2006/X5813]

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2006, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 26 de abril de 2006, de Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM100 (Tramo minorista).[2006/X5811] 19902 19924 19925 19926 19927 19936 19938 19946 19947 19949 19902 19924 19925 19926 19927 19936 19938 19946 19947 19949

(7)

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2006, de l’Institut Valen-cià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda l’emis-sió amb data 3 de maig de 2006, de Pagarés de la Gene-ralitat Valenciana corresponents a l’oferta pública de subscripció número TM101 (Tram minorista). [2006/X5814]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2006, de l’Institut Valen-cià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda l’emis-sió amb data 10 de maig de 2006, de Pagarés de la Gene-ralitat Valenciana corresponents a la subhasta número 637. [2006/X5909]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2006, de l’Institut Valen-cià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda l’emis-sió amb data 10 de maig de 2006, de Pagarés de la Gene-ralitat Valenciana corresponents a l’oferta pública de subscripció número TM102 (Tram minorista). [2006/X5907]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2006, de l’Institut Valen-cià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda l’emis-sió amb data 17 de maig de 2006, de Pagarés de la Gene-ralitat Valenciana corresponents a l’oferta pública de subscripció número TM103 (Tram minorista). [2006/X6264]

IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

a) EDICTES I CÈDULES DE NOTIFICACIÓ

D’INTERLOCUTÒRIES, PROVISIONS I SENTÈNCIES

Audiència Provincial de València

Rotlle d’apel·lació número 823/2005. Cèdula de notifi-cació. [2006/Q5638]

Jutjat de Primera Instància número 1 de Castelló de la Plana

Notificació a Antonio Gregorio Muñoz Manzaneque de la sentència dictada en les actuacions del juí ordinari número 307/2005. [2006/Q5635]

Jutjat de Primera Instància número 1 de Catarroja

Notificació a Juan Sánchez García i altres de la declara-ció d’hereus abintestat número 177/2006.[2006/Q5640]

Jutjat de Primera Instància número 11 de València

Notificació a José Antonio Cerdán Cuevas de la sentèn-cia dictada en les actuacions de juí verbal número 1.268/2005. [2006/Q5642]

Jutjat de Primera Instància número 17 de València

Notificació a José Costa Pina de la sentència dictada en les actuacions del juí verbal per desnonament número 168/2005.[2006/Q5639]

Jutjat de Primera Instància número 24 de València

– Notificació a Chahira Yakendji de la resolució dictada en les actuacions del juí de liquidació del règim econòmic matrimonial número 1.451/2005. [2006/Q5637]

– Notificació a Carlos Francisco Huamani Schmidt de la sentència dictada en les actuacions del divorci conten-ciós número 1.125/2005. [2006/S5890]

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2006, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 3 de mayo de 2006, de Paga-rés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM101 (Tramo minorista). [2006/X5814]

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 10 de mayo de 2006, de pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 637.[2006/X5909]

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 10 de mayo de 2006, de Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM102 (Tramo minorista).[2006/X5907]

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 17 de mayo de 2006, de Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM103 (Tramo minorista). [2006/X6264]

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

a) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN

DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS

Audiencia Provincial de Valencia

Rollo de apelación número 823/2005. Cédula de notifi-cación. [2006/Q5638]

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Castellón de la Plana

Notificación a Antonio Gregorio Muñoz Manzaneque de la sentencia recaída en los autos del juicio ordinario núme-ro 307/2005. [2006/Q5635]

Juzgado de Primera Instancia número 1 de Catarroja

Notificación a Juan Sánchez García y otros de la decla-ración de herederos abintestato número 177/2006. [2006/Q5640]

Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia

Notificación a José Antonio Cerdán Cuevas de la sen-tencia recaída en los autos de juicio verbal número 1.268/2005.[2006/Q5642]

Juzgado de Primera Instancia número 17 de Valencia

Notificación a José Costa Pina de la sentencia recaída en los autos del juicio verbal por desahucio número 168/2005. [2006/Q5639]

Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia

– Notificación a Chahira Yakendji de la resolución reca-ída en los autos del juicio de liquidación del régimen eco-nómico matrimonial número 1.451/2005. [2006/Q5637] – Notificación a Carlos Francisco Huamani Schmidt de la sentencia recaída en los autos del divorcio contencio-so número 1.125/2005. [2006/S5890] 19950 19951 19953 19954 19955 19956 19957 19957 19958 19959 19960 19950 19951 19953 19954 19955 19956 19957 19957 19958 19959 19960

(8)

c) CITACIONS A COMPAREIXENÇA JUDICIAL I EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES

Conselleria de Benestar Social

Resolució de 25 de maig de 2006, de la Subsecretària de la Conselleria de Benestar Social, per la qual se cita els interessats en els procediments administratius de refe-rència a comparéixer en la via jurisdiccional. [2006/6445]

V. ALTRES ANUNCIS

a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME

1. Tràmits de procediments dels plans

Conselleria de Territori i Habitatge

– Informació pública de declaració de interés comunita-ri per a atcomunita-ribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanit-zable, relativa a una activitat de turisme rural, al terme municipal de La Sarratella, ubicada en la partida Banca-laes, Masia Massets, polígon 5, parcel·la 154. [2006/5532]

– Informació pública de la declaració d’interés comuni-tari per a hotel, promogut per Elvira Giner Senabre i ubi-cat en Partida Ronesa, polígono 9 SNUN del terme muni-cipal de Tibi. [2006/5544]

– Informació pública de la declaració d’interés comuni-tari relativa a l’ampliació d’activitat minera, en Partida El Pelao, del terme municipal de Enguera.[2006/5540] – Informació pública de la declaració d’interés comuni-tari relativa a la instal·lació d’activitat industrial, en polí-gon 28, parcel·la 15 i altres, del terme municipal de Quart de Poblet.[2006/5537]

– Ressenya de la Resolució de 28 de gener del 2006, del conseller de Territori i Habitatge, relativa a l’aprovació definitiva de l’homologació i Pla de reforma interior de les U.E. ACM –32,34,35,44,45 i 47 del Pla general de Xàbia. [2006/6036]

– Ressenya de la Resolució de 19 de gener del 2006, del conseller de Territori i Habitatge, relativa a l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial de protec-ció i reforma interior del barri del Carme, en l’illa dels carrers Guillem de Castro, Llíria i Gutenberg de Valèn-cia.[2006/6035]

– Ressenya de la Resolució de 30 de gener del 2006, del conseller de Territori i Habitatge, relativa a l’homologa-ció i el Pla parcial sector I-3 Alasquer-Casa Badia, d’Albe-ric.[2006/6034]

– Ressenya de la Resolució de 18 de gener del 2006, del conseller de Territori i Habitatge, relativa a l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial de protec-ció i reforma interior del barri del Carme, en l’àmbit de la muralla de València.[2006/6033]

– Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme de Castelló de data 5 d’abril del 2006, pel qual s’aprova definitivament la modificació puntual de l’arti-cle 21 de les normes urbanístiques de les normes subsi-diàries de planejament de Sot de Ferrer. [2006/6032] – Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme de Castelló de data 5 d’abril del 2006, pel qual s’aprova definitivament la modificació puntual que

incor-c) EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES

Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Conselleria de Bienestar Social

Resolución de 25 de mayo de 2006, de la Subsecretaria de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se empla-za a los interesados en los procedimientos administrati-vos de referencia a comparecer en la vía jurisdicccional. [2006/6445]

V. OTROS ANUNCIOS

a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

1. Trámites procedimentales de los planes

Conselleria de Territorio y Vivienda

– Información pública declaración de interés comunita-rio para atribución de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable, relativa a una actividad de turismo rural, en el término municipal de La Sarratella, ubicada en la partida Bancalaes, Masia Massets, polígono 5, parcela 154. [2006/5532]

– Información pública de la declaración de interés comu-nitario para hotel, promovido por Elvira Giner Senabre y ubicado en Partida Ronesa, polígono 9 SNUN del tér-mino municipal de Tibi. [2006/5544]

– Información pública de la declaración de interés comu-nitario relativa a la ampliación actividad minera, en Parti-da El Pelao, del término municipal de Enguera.[2006/5540] – Información pública de la declaración de interés comu-nitario relativa a la instalación actividad industrial, en polígono 28, parcela 15 y otras, del término municipal de Quart de Poblet. [2006/5537]

– Reseña de la Resolución de 28 de enero de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, relativo a la aproba-ción definitiva de la Homologaaproba-ción yPlan de Reforma Interior de las U.E. ACM –32,34,35,44,45 y 47 del Plan General de Xábia.[2006/6036]

– Reseña de la resolución de 19 de enero de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, relativo a la aproba-ción definitiva de la modificaaproba-ción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del Carmen, en la manzana de las calles Guillen de Castro, Lliria y Guten-berg de Valencia. [2006/6035]

– Reseña de la resolución de 30 de enero de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, relativo a la Homo-logación y Plan Parcial Sector I-3 Alasquer-Casa Badía, de Alberic.[2006/6034]

– Reseña de la resolución de 18 de enero de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, relativo a la aproba-ción definitiva de la modificaaproba-ción del Plan especial de protección y reforma interior del Barrio del Carmen, en el ámbito de la Muralla de Valencia. [2006/6033] – Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Castellón de fecha 5 de abril de 2006 por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual del artículo 21 de las normas urbanísticas de las normas subsidiarias de planeamiento de Sot de Ferrer. [2006/6032] – Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Castellón de fecha 5 de abril de 2006 por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual 19961 19961 19962 19962 19962 19963 19963 19963 19964 19964 19961 19961 19962 19962 19962 19963 19963 19963 19964 19964

(9)

pora una disposició addicional en les normes urbanístiques del Pla general de Sant Jordi per a regular el patrimoni municipal del sòl. [2006/6031]

– Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme de Castelló de data 5 d’abril del 2006, pel qual s’aprova definitivament la modificació puntual que incor-pora una disposició addicional en les normes urbanístiques del Pla general de Vinaròs per a regular el patrimoni municipal del sòl. [2006/6029]

– Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme de Castelló de data 30 de gener del 2006, pel qual s’aprova definitivament l’expedient relatiu a diverses modificacions puntuals de les ordenances de les normes subsidiàries de planejament de Moncofa. [2006/6028] – Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme de Castelló de data 1 de juny del 2005 pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció de la senda dels Romans i l’Arc del municipi de Cabanes. [2006/6027]

– Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 13 de desembre del 2005, pel qual es declara definitivament aprovada la correcció d’errada material núm. 1 del Pla general del municipi d’Onil (05/0507). [2006/5630]

– Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 31 de maig del 2005, pel qual es declara definitivament aprovada la modificació puntual núm. 14 de l’homologació global modificativa del Pla general del municipi de Calp (05/0180). [2006/5629] – Ressenya de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 31 de gener del 2005, pel qual es declara definitivament aprovada la correcció d’errada material del Pla general del sector S-8 del municipi de San Fulgencio (05/0615). [2006/5628]

– Ressenya de l’acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 28 de setembre de 2005, pel qual es declara definitivament aprovada l’homologació i el Pla parcial del sector 3 del SUNP La Figuereta del muni-cipi de la Nucia. (Exp. 01/1288). [2006/5627]

– Ressenya de l’acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 31 de gener de 2006, pel qual es declara definitivament aprovada l’homologació i el Pla de reforma interior en el carrer Marina Baixa del municipi de Polop. (Exp. 05/0463).[2006/5626]

– Ressenya de l’acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 28 de setembre de 2004, pel qual es declara definitivament aprovada l’homologació i el Pla parcial del sector SUS-A Los Invernaderos del muni-cipi de San Miguel de Salinas.[2006/5625]

– Ressenya de l’acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 17 de novembre de 2005, pel qual es declara definitivament aprovada l’homologació i el Pla parcial del sector el Portet del municipi de Murla. [2006/5624]

– Ressenya de l’acord de la Comissió Territorial d’Urba-nisme d’Alacant de data 6 de juliol de 2005, pel qual es declara definitivament aprovat el Pla especial Beniadla per a la reserva de sòl dotacional destinat a equipament assis-tencial del municipi de Dénia. (05/0218). [2006/5623]

que incorpora una disposición adicional en las normas urbanísticas del Plan general de Sant Jordi, para regular el Patrimonio Municipal del Suelo.[2006/6031]

– Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Castellón de fecha 5 de abril de 2006 por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual que incorpora una Disposición Adicional en las normas urbanísticas del Plan general de Vinaròs, para regular el Patrimonio Municipal del Suelo. [2006/6029]

– Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Castellón de fecha 30 de enero de 2006 por el que se aprueba definitivamente el expediente relativo a varias modificaciones puntuales de las ordenanzas de las normas subsidiarias de planeamiento de Moncofa. [2006/6028] – Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Castellón de fecha 1 de junio de 2005 por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Pro-tección de la Senda dels Romans y el Arco del municipio de Cabanes. [2006/6027]

– Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 13 de diciembre de 2005, por el que se declara definitivamente aprobada la Corrección de error material nº 1 del Plan General del municipio de ONIL. (05/0507). [2006/5630]

– Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 31 de Mayo de 2005, por el que se declara definitivamente aprobada la Modificación Puntual nº 14 de la Homologación Global modificativa del Plan General del municipio de calpe. (05/0180). [2006/5629] – Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 31 Dde enero de 2005, por el que se declara definitivamente aprobada la Corrección de error material del Plan General en Sector S-8 del muni-cipio de San Fulgencio. (05/0615). [2006/5628]

– Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 28 de septiembre de 2005, por el que se declara definitivamente aprobada la Homologación y Plan Parcial del Sector 3 del SUNP “La Figuereta” del Municipio de LA NUCÍA. (Exp. 01/1288). [2006/5627] – Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 31 de enero de 2006, por el que se declara definitivamente aprobada la Homologa-ción y el Plan de Reforma Interior en calle Marina Baixa del municipio de Polop. (Exp. 05/0463). [2006/5626] – Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 28 de septiembre de 2004, por el que se declara definitivamente aprobada la Homologación y el Plan Parcial del Sector SUS-A “Los Invernaderos” del municipio de San Miguel De Salinas. [2006/5625] – Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 17 de noviembre de 2005, por el que se declara definitivamente aprobada la Homo-logación y el Plan Parcial del Sector ”El Portet” del muni-cipio de Murla. [2006/5624]

– Reseña del acuerdo de la Comisión Territorial de Urba-nismo de Alicante de fecha 6 de Julio de 2005, por el que se declara definitivamente aprobado el Plan Especial Beniadla para reserva de suelo dotacional destinado a equipamiento asistencial del municipio de Dénia. (05/0218). [2006/5623] 19964 19965 19965 19965 19966 19966 19966 19967 19967 19967 19968 19968 19964 19965 19965 19965 19966 19966 19966 19967 19967 19967 19968 19968

(10)

– Ressenya de l’anunci de la Conselleria de Territori i Habitatge de la publicació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província el dia 24 d’abril de 2006 per la qual s’apro-va definitis’apro-vament la modificació puntual núm. 3 del Pla especial del Port d’Alacant. [2006/5622]

– Sol·licitud de declaració de interés comunitari per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, rela-tiva a un camp de tir al terme municipal d’Atzeneta del Maestrat, ubicada a la partida Lloma de la Cambra, polí-gon 9, parcel·la 228. [2006/5534]

2. Altres assumptes

Ayuntamiento de Moncofa

– Información pública del proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución UA-6 del planea-miento de Moncofa. [2006/F5631]

– Informació pública de l’aprovació del projecte d’urba-nització del tram del carrer Jacinto Benavente cantonada carrer València. [2006/F5657]

Ajuntament de Serra

Informació pública del concurs per a la selecció d’agent urbanitzador per al desenvolupament d’un sector de sòl urbanitzable, per mitjà de reclassificació de sòl no urba-nitzable sense nivell especial de protecció, en el terme municipal de Serra, i publicació de les bases particulars reguladores del programa. [2006/F5519]

b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Benestar Social

Concurs número CNMY06/08-8/58. Servei de vigilàn-cia de la Direcció Territorial de Benestar Sovigilàn-cial de Cas-telló de la Plana. [2006/S5673]

3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana

Ciutat de la Llum, SAU

Concurs número CDL/015/06. Execució de l’obra de tanca perimetral del Complex Industrial Audiovisual de Ciutat de la Llum d’Alacant. [2006/M6420]

Servici Valencià d’Ocupació i Formació

Correcció d’errades de la licitació CNMY06/1C/21, rela-tiva al contracte d’assistència per a l’elaboració de con-tinguts de formació ocupacional i contínua en el suport digital de distintes especialitats formatives del registre d’especialitats formatives del SPEE-INEM per a impar-tir-les a través de formació a distància, executades en el marc del programa operatiu de la Comunitat Valencia-na, publicat en el DOGV número 5.266, de 25 de maig de 2006.[2006/6425]

4. Universitats

Universitat Politècnica de València

Concurs número MY06/VIM/S/32. Equipament de cuina i bar per a l’edifici Carbonell. [2006/S5678]

5. Altres administracions

Consorci Hospital General Universitari de València

Concurs número CP-SE-28-2006. Manteniment d’ins-tal·lacions elèctriques de baixa tensió en el Consorci Hos-pital General Universitari de València.[2006/F5310]

– Reseña del anuncio de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la publicación efectuada en el Boletín Ofi-cial de la Provincia el día 24 de abril de 2006 por la que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual núme-ro 3 del Plan Especial del Puerto de Alicante. [2006/5622] – Solicitud declaración de interés comunitario para atri-bución de uso y aprovechamiento en suelo no urbaniza-ble, relativa a un campo de tiro en el término municipal de Atzeneta del Maestrat, ubicada en la partida Lloma de la Cambra, polígono 9, parcela 228.[2006/5534] 2. Otros asuntos

Ayuntamiento de Moncofa

– Información pública del proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución UA-6 del planea-miento de Moncofa. [2006/F5631]

– Información pública de la aprobación del proyecto de urbanización del tramo de la calle Jacinto Benavente esquina calle Valencia. [2006/F5657]

Ayuntamiento de Serra

Información pública del concurso para la selección de agente urbanizador para el desarrollo de un sector de suelo urbanizable, mediante reclasificación de suelo no urbanizable sin nivel especial de protección, en el tér-mino municipal de Serra, y publicación de las bases par-ticulares reguladoras del programa. [2006/F5519]

b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Bienestar Social

Concurso número CNMY06/08-8/58. Servicio de vigi-lancia en la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón de la Plana. [2006/S5673]

3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana

Ciudad de la Luz, SAU

Concurso número CDL/015/06. Ejecución de la obra de vallado perimetral del Complejo Industrial Audiovisual de Ciudad de la Luz de Alicante. [2006/M6420]

Servicio Valenciano de Empleo y Formación Corrección de errores de la licitación CNMY06/1C/21, relativa al contrato de asistencia para la elaboración de contenidos de formación ocupacional y continua en el soporte digital de distintas especialidades formativas del registro de especialidades formativas del SPEE-INEM para su impartición a través de formación a distancia, ejecutadas en el marco del programa operativo de la Comunidad Valenciana, publicado en el DOGV número 5.266, de 25 de mayo de 2006. [2006/6425]

4. Universidades

Universidad Politécnica de Valencia

Concurso número MY06/VIM/S/32. Equipamiento de cocina y bar para el edificio Carbonell. [2006/S5678] 5. Otras administraciones

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Concurso número CP-SE-28-2006. Mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [2006/F5310] 19968 19969 19969 19969 19970 19983 19984 19985 19986 19987 19968 19969 19969 19969 19970 19983 19984 19985 19986 19987

(11)

f) EXPROPIACIONS

1. Administració de la Generalitat Valenciana

Conselleria d’Infraestructures i Transport

– Resolució de 16 de maig de 2006, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions per a la construcció de dos dels cinc trams de la línia elèctrica aèria de transport de doble circuit a 220 kV, interprovin-cial, entre les subestacions denominades ST la Vall d’Uixó i ST Segorbe, així com l’annex de modificació del pro-jecte d’execució relatiu a estos, en els termes municipals de la Vall d’Uixó i Soneja, a la província de Castelló, i Sagunt, a la província de València. JUEXPR./2006/6 ATLINE/2005/99/12 i ATLINE/2002/109/46. [2006/M6022]

– Resolució de 17 de maig de 2006, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de determinades finques afectades pel projecte construcció de la línia elèc-trica aèria a 220 kV, simple/triple circuit, SE El Campo – SE Segorbe, 1r tram SE El Campo – suport 93, en els termes municipals de Barracas, Pina de Montalgrao, Bena-fer, Viver, Jérica i Altura, en la província de Castelló. Expedient JUEXPR 2006/7 ATLINE 2003/82/12. [2006/M6026]

2. Altres administracions

Ajuntament de Castelló de la Plana

Informació pública de la relació de béns i drets afectats i del projecte d’expropiació de terrenys entre el carrer Cartagena i l’avinguda de Barcelona de Castelló. [2006/X5651]

Ajuntament de Riba-roja de Túria

Informació pública de l’inici del tràmit per a l’aprovació del projecte de constitució de servitud forçosa i ocupació temporal per a la construcció del col·lector d’aigües plu-vials amb abocament al barranc del Poio. [2006/Q5526]

g) ALTRES ASSUMPTES

1. Persones juridicopúbliques

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació – Notificació a Benjamín Aistrup.[2006/M5237] – Dipòsit dels estatuts de l’organització professional deno-minada Asociación Profesional de Orientadores de la Comunidad Valenciana (APOCOVA). [2006/5461] – Dipòsit dels estatuts de l’organització empresarial deno-minada: Federación de la Comunidad Valenciana de Aso-ciaciones de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (FECVAEL). [2006/5462]

Conselleria d’Infraestructures i Transport

Resolució de 5 d’abril de 2006, del Servici Territorial d’Energia, relativa a la informació pública corresponent a la sol·licitud d’autorització administrativa i l’aprova-ció del projecte d’execul’aprova-ció del projecte de modifical’aprova-ció de la línia elèctrica a 132 kV entre la ST Xixona i la ST Benidorm, entre els suports núm. 84 i núm. 86 que dis-corre pel terme municipal de Finestrat, així com l’Estu-di d’Impacte Ambiental, presentat per Iberdrola Distri-bución Eléctrica, SAU. ATLIRE/2006/26/03. [2006/5659]

f) EXPROPIACIONES

1. Administración de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Infraestructuras y Transporte – Resolución de 16 de mayo de 2006, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fin-cas afectadas por la ejecución del proyecto de instala-ciones para la construcción de dos de los cinco tramos de la línea eléctrica aérea de transporte de doble circui-to a 220 Kv., interprovincial, entre las subestaciones deno-minadas ST La Vall d’Uixó y ST Segorbe, así como el anexo de modificación del proyecto de ejecución relati-vo a los mismos, en los términos municipales de La Vall d’Uixó y Soneja, en la provincia de Castellón y Sagun-to, en la provincia de Valencia. JUEXPR./2006/6 ATLI-NE/2005/99/12 y ATLINE/2002/109/46.[2006/M6022] – Resolución de 17 de mayo de 2006, del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-minadas fincas afectadas por el proyecto construcción de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple/triple circui-to, SE El Campo – SE Segorbe, 1º tramo SE El Campo – Apoyo 93, en los términos municipales de Barracas., Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica y Altura, en la provincia de Castellón. Expediente JUEXPR 2006/7 ATLINE 2003/82/12. [2006/M6026]

2. Otras administraciones

Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Información pública de la relación de bienes y derechos afectados y del proyecto de expropiación de terrenos entre la calle Cartagena y avenida Barcelona de Castellón. [2006/X5651]

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Información pública del inicio del trámite para la apro-bación del proyecto de constitución de servidumbre for-zosa y ocupación temporal para la construcción del colec-tor de aguas pluviales con vertido en el barranco del Poyo. [2006/Q5526]

g) OTROS ASUNTOS

1. Personas jurídico-públicas

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo – Notificación a Benjamín Aistrup. [2006/M5237] – Depósito de los estatutos de la organización profesio-nal denominada: Asociación Profesioprofesio-nal de Orientado-res de la Comunidad Valenciana (APOCOVA). [2006/5461] – Depósito de los estatutos de la organización empresa-rial denominada: Federación de la Comunidad Valen-ciana de Asociaciones de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (FECVAEL). [2006/5462]

Conselleria de Infraestructuras y Transporte Resolución de 5 de abril de 2006, del Servicio Territorial de Energía, relativa a la Información Pública correspon-diente a la solicitud de autorización administrativa y apro-bación del proyecto de ejecución del Proyecto de modi-ficación de la “línea eléctrica a 132 kV entre la S.T. Jijo-na y la S.T. Benidorm, entre los apoyos núm. 84 y núm. 86” que discurre por el término municipal de Finestrat así como el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. ATLI-RE/2006/26/03. [2006/5659] 19989 19995 20004 20007 20007 20009 20010 20010 19989 19995 20004 20007 20007 20009 20010 20010

(12)

Conselleria de Sanitat

– Notificació de resolució en l’expedient de responsabi-litat patrimonial número 167/03.[2006/X5410]

– Llista d’autoritzacions anul·lades. Expedients 19651 i altres. [2006/X5422]

Conselleria de Territori i Habitatge

– Notificació per edicte de l’acord d’iniciació, expedient 010/06 SAN, seguit contra José Martínez Andrés. [2006/6398]

– Notificació a Richard Minsa Reyes. Expedient núme-ro 689/2005 SAN. [2006/S6399]

Conselleria de Benestar Social

– Notificació a Said El Adoud Temsamani i Ana Belén Tomás Pallarés. Diversos expedients. [2006/M5254] – Notificació a Elena Candela Hurtado de la desestima-ció del recurs referent a l’ajuda econòmica per a la cura d’ancians i ancianes des de l’àmbit familiar. [2006/X5658]

Ajuntament de Picassent

Informació pública del projecte de soterrament de con-tenidors de residus sòlids urbans i de recollida selectiva al nucli urbà. [2006/F5458]

2. Persones privades

Agroturisme Vilatur, S.Coop. V.

Informació pública de l’acord de reactivació de la coo-perativa. [2006/A6303]

Albañilería Pengavifor, S. Coop. V.

Informació pública de la reactivació de la cooperativa i l’adaptació dels estatuts socials a la Llei 8/2003, de Coo-peratives. [2006/Q6133]

Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Informació pública de la convocatòria d’Assemblea Gene-ral ordinària.[2006/M6285]

Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani

Concurs número CG-03/06. Subministrament d’energia elèctrica per a la seu de la Fundació CEAM. [2006/X6296]

La Llomayna, S. Coop. V.

Informació pública de la liquidació i dissolució de la coo-perativa.[2006/A5456]

Saguntina de Camiones

Stat. Coop. Valenciana Limitada

Informació pública de la reactivació i l’adaptació de la cooperativa a la Llei 8/2003.[2006/M5632]

Societat Cooperativa Valenciana de Consum La Moixentina

Informació pública de la reactivació de la cooperativa i l’adaptació dels estatuts socials a la Llei 8/2003. [2006/M5695]

Conselleria de Sanitat

– Notificación de resolución en el expediente de respon-sabilidad patrimonial número 167/03. [2006/X5410] – Lista de autorizaciones anuladas. Expedientes 19651 y otros. [2006/X5422]

Conselleria de Territorio y Vivienda

– Notificación por edicto del acuerdo de iniciación, expe-diente 010/06 SAN, seguido contra José Martínez Andrés. [2006/6398]

–Notificación a Richard Minsa Reyes. Expediente núme-ro 689/2005 SAN.[2006/S6399]

Conselleria de Bienestar Social

– Notificación a Said El Adoud Temsamani y Ana Belén Tomás Pallarés. Diversos expedientes.[2006/M5254] – Notificación a Elena Candela Hurtado de la desesti-mación del recurso referente a la Ayuda Económica para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito fami-liar. [2006/X5658]

Ayuntamiento de Picassent

Información pública del proyecto de soterramiento de contenedores de residuos sólidos urbanos y de recogida selectiva en el casco urbano.[2006/F5458]

2. Personas privadas

Agroturisme Vilatur, S.Coop. V.

Información pública del acuerdo de reactivación de la cooperativa. [2006/A6303]

Albañilería Pengavifor, S. Coop. V.

Información pública de la reactivación de la cooperativa y adaptación de los estatutos sociales a la Ley 8/2003, de Cooperativas. [2006/Q6133]

Caixa Rural Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana

Información pública de la convocatoria de Asamblea General ordinaria. [2006/M6285]

Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo

Concurso número CG-03/06. Suministro de energía eléc-trica para la sede de la Fundación CEAM.[2006/X6296]

La Llomayna, S. Coop. V.

Información pública de la liquidación y disolución de la cooperativa.[2006/A5456]

Saguntina de Camiones

Sdad. Coop. Valenciana Limitada

Información pública de la reactivación y adaptación de la cooperativa a la Ley 8/2003. [2006/M5632]

Sociedad Cooperativa Valenciana de Consumo La Moixentina

Información pública de la reactivación de la cooperativa y la adaptación de los estatutos sociales a la Ley 8/2003. [2006/M5695] 20011 20011 20012 20013 20013 20014 20015 20015 20016 20016 20017 20018 20018 20018 20011 20011 20012 20013 20013 20014 20015 20015 20016 20016 20017 20018 20018 20018

(13)

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. P

RESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Sanitat

CORRECCIÓ d’errades del Decret 38/2006, de 24 de març, del Consell, pel qual s’establixen determinades cate-gories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valen-ciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conse-lleria de Sanitat. [2006/X6518]

S’han advertit errades en el decret esmentat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciananúmero 5.228, de 28 de març de 2006. Se’n fan ara les correccions.

En la pàgina 11349, en el paràgraf primer, on diu: “Grup A. Titu-lat universitari de grau superior (específic en la matèria), en posses-sió de la formació....”; hi ha de dir: “Grup A. Titulat universitari de grau superior en possessió de la formació....”.

En la pàgina 11349, en el paràgraf segon, on diu: “Grup B. Titu-lat universitari de grau mitjà (específic en la matèria), en possessió de la formació....”; hi ha de dir: “Grup B. Titulat universitari de grau mitjà en possessió de la formació....”.

En la pàgina 11349, en el paràgraf penúltim, on diu: “Grup A. Titulat universitari de grau superior (específic en la matèria), en pos-sessió de la formació....”; hi ha de dir: “Grup A. Titulat universitari de grau superior en possessió de la formació....”.

En la pàgina 11349, paràgraf últim, on diu: “Grup B. Titulat uni-versitari de grau mitjà (específic en la matèria), en possessió de la formació....”; hi ha de dir: “Grup B. Titulat universitari de grau supe-rior en possessió de la formació....”.

En la pàgina 11350, apartat D), on diu: “Grup A. Titulat univer-sitari de grau superior (específic en la matèria), en possessió de la formació....”; hi ha de dir: “Grup A. Titulat universitari de grau supe-rior en possessió de la formació....”.

En la pàgina 11350, apartat D), on diu: “Grup B. Titulat univer-sitari de grau mitjà (específic en la matèria), en possessió de la for-mació....”; hi ha de dir: “Grup B. Titulat universitari de grau mitjà en possessió de la formació....”.

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. P

RESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Sanidad

CORRECCIÓN de errores del Decreto 38/2006, de 24 de marzo, del Consell, por el que se establecen determina-das categorías y funciones de personal estatutario de la Agencia Valenciana de Salud, organismo autónomo ads-crito a la Conselleria de Sanidad.[2006/X6518]

Advertidos errores en el indicado decreto, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.228, de 28 de marzo de 2006, se procede a su corrección en los siguientes términos.

En la página 11349, párrafo primero, donde dice: “Grupo A. Titu-lado universitario de grado superior (específico en la materia), en posesión de la formación....”; debe decir: “Grupo A. Titulado uni-versitario de grado superior en posesión de la formación....”.

En la página 11349, párrafo segundo, donde dice: “Grupo B. Titu-lado universitario de grado medio (específico en la materia), en pose-sión de la formación....”; debe decir: “Grupo B. Titulado universita-rio de grado medio en posesión de la formación....”.

En la página 11349, párrafo penúltimo, donde dice: “Grupo A. Titulado universitario de grado superior (específico en la materia), en posesión de la formación....”; debe decir: “Grupo A. Titulado uni-versitario de grado superior en posesión de la formación....”.

En la página 11349, párrafo último, donde dice: “Grupo B. Titu-lado universitario de grado medio (específico en la materia), en pose-sión de la formación....”; debe decir: “Grupo B. Titulado universita-rio de grado supeuniversita-rior en posesión de la formación....”.

En la página 11350, apartado D), donde dice: “Grupo A. Titula-do universitario de graTitula-do superior (específico en la materia), en pose-sión de la formación....”; debe decir: “Grupo A. Titulado universita-rio de grado supeuniversita-rior en posesión de la formación....”.

En la página 11350, apartado D), donde dice: “Grupo B. Titula-do universitario de graTitula-do medio (específico en la materia), en pose-sión de la formación....”; debe decir: “Grupo B. Titulado universita-rio de grado medio en posesión de la formación....”.

D

IARI OFICIA

L

Exemplar solt (per fascicle): 0,42 € Subscripció anual en paper: 148,07 € Subscripció anual microfitxa: 251,10 € Subscripció anual en CD-ROM: 32,72 € ISSN: 0212-8195

Dipòsit legal: V. 1556-1978

Ejemplar suelto (cada fascículo): 0,42 € Subscripción anual en papel: 148,07 € Subscripción anual microfichas: 251,10 € Subscripción anual en CD-ROM: 32,72 € ISSN: 0212-8195 Depósito legal: V. 1556-1978

www. pre.gva.es/dogv

Edició i administració / Edición y administración: Àrea de Publicacions Batlia, 1, 46003 València Subscripcions / Subscripciones 96 386 34 11 · Anuncis / Anuncios 96 386 34 41 · Producció / Producción 96 386 34 19

Venda d’exemplars solts / Venta de ejemplares sueltos: Llibreria Llig València 96 386 61 70 — Llibreria Llig Castelló de la Plana 964 35 82 70 Impressió / Impresión: T.G. RIPOLL, SA - Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna (València)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :