MEMÒRIA ANUAL. Fets i dades 2016 ENTRAR

Texto completo

(1)

MEMÒRIA ANUAL

(2)

Missió, visió i valors

Presentació Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras

Presentació Sr. Manel Jovells i Cases

Recursos

Aguts

Atenció primària

Atenció a la dependència

Atenció a la salut mental

Atenció mutual privada

Atenció a l’usuari

Les notícies del 2016

Patronat de la Fundació

Índex

Utilitzeu els controls situats a la part inferior de cada

pàgina per a navegar per la memòria.

Ampliar informació

Reproduir vídeo

Següent

Anterior

(3)

Valors

• Professionals

• Propers

• Compromesos

• Innovadors

• De confiança

Visió

 Ser una organització sanitària referent a la Catalunya Central, que potenciï la col·laboració en xarxa amb els altres agents de salut.

- Ser el referent del sistema públic per a l’operitivització de les seves polítiques.

- Compatibilitzant l’activitat pública amb la mutual i privada amb transparència i equitat com a institució amb vocació de servei públic i sense ànim de lucre.

 Destacar per les seves prestacions i modalitats assistencials

inno-vadores adequades al seu nivell de complexitat, amb qualitat i seguretat.

 Alhora, potenciar la docència i la innovació com a eix fonamental de desenvolupament, contribuint a la dinamització del teixit econòmic del territori.

 Generar confiança a la societat, i ser reconeguda per la seva

excel·lència i compromís.

 Desenvolupar-se de manera sostenible amb els recur-sos que és capaç de generar i gestionar de forma

eficient.

Oferir uns serveis sanitaris i socials amb

qualitat i eficiència, en el marc d’una

organització orientada a satisfer les

ne-cessitats de les persones i a potenciar

l’excel·lència, tant tècnica com

hu-mana, dels seus professionals.

(4)

Presentació

Aturar-se per fer balanç permet posar en valor la feina feta.

Cada any, en redactar la memòria de la Fundació Althaia

ens obliguem a un exercici de reflexió sobre els avenços

assolits, sobre els resultats obtinguts i també sobre els nous

camins que hem obert i que val la pena explorar.

Així, en deixar enrere el 2016 constatem amb

satisfac-ció com la Fundasatisfac-ció ha continuat reforçant el seu paper

de lideratge com a xarxa assistencial de referència per a

245.000 habitants, procedents bàsicament del Bages i del

Solsonès, així com de la Cerdanya i el Berguedà.

La consolidació dels nous espais fruit de l’ampliació del

centre, conjuntament amb l’impuls continuat d’activitats i

projectes innovadors fan de la Fundació una garantia per

continuar assegurant uns nivells alts en els estàndards de

prestació de servei.

L’excel·lència i la vocació dels professionals s’ha traduït un

any més en un treball orientat a la satisfacció dels usuaris

dels diferents serveis i centres d’atenció. Durant l’any que

tanquem Althaia ha tornat a ser capdavantera en propos-

tes de servei integral a les persones en l’àmbit sanitari i

social, en atenció primària i hospitalària, en atenció a la

dependència i assistència especialitzada en salut mental i

medicina de l’esport.

Com sempre, tot i la bona feina, els propers anys haurem

de perseverar per garantir el present i mirar el futur amb

optimisme, sempre amb l’objectiu d’oferir un servei millor

adreçat a reforçar el benestar de les persones i el paper de

lideratge de Manresa com a capital sanitària.

Us presentem doncs, amb satisfacció el balanç de l’activitat

d’Althaia i amb la il·lusió de continuar sent ambiciosos en

l’establiment de noves fites.

Memòria Althaia 2016

VALENTÍ JUNYENT I TORRAS Alcalde de Manresa

“La Fundació

ha continuat

reforçant el

seu paper de

lideratge.”

(5)

Presentació

Ser propers, un valor en alça

Durant l’any 2016 la Fundació Althaia ha avançat en els

seus objectius estratègics. Som una institució propera que

treballem dia rere dia per donar uns serveis assistencials de

qualitat i eficients. Les dades que us presentem a aquesta

memòria posen de manifest que la nostra institució és

ac-tiva i amb una alta capacitat de sumar sinergies i de

treba-llar en xarxa amb altres organitzacions sanitàries i també

socials de la nostra àrea d’influència i d’arreu del país.

Com he fet en altres ocasions, és important reconèixer la

feina que porten a terme els professionals de la nostra

ins-titució, una part dels quals més visibles -equips

assisten-cials o atenció a l’usuari- i d’altres més invisibles -serveis

de suport o gestió-. Tothom és indispensable per

aconse-guir que la Fundació Althaia avanci i sigui referent. S’ha

fet molta feina i s’ha fet bé.

En el decurs de l’any 2016 ens hem pogut dotar de nous

i importants serveis, alguns anhelats, com són la

radio-teràpia oncològica i la estereotàxia de mama. En ambdós

casos reduïm el nombre de desplaçaments de pacients i

familiars a hospitals del Barcelonès o el Vallès. El valor de

la proximitat també el posem de manifest en aquest servei

de radioteràpia que es fa realitat a partir del treball en

xarxa amb el Consorci Sanitari de Terrassa.

En fer la ullada panoràmica a l’exercici ens congratula que

les Jornades d’Althaia, hagin arribat als 10 anys gràcies a

la iniciativa i al treball d’un bon grup de professionals que

creuen en la participació i en la implicació com a eines de

millora col·lectiva. Unes Jornades, una gran trobada, en la

qual tots aprenem de tots.

Ens sentim orgullosos per la feina feta per les

diver-ses línies d’activitat que tenim establertes a la Fundació

Althaia. Estem preparats per assumir els nous reptes que

fixa el Pla Estratègic Talaia 2016-20, dins el marc dels tres

grans eixos que impregnen totes les nostres accions, és

a dir, centrats en el pacient, en el desenvolupament del

professionalisme i en el reforç de la referència, per una

atenció propera i de qualitat.

Director general de la Fundació AlthaiaMANEL JOVELLS I CASES

“Estem

preparats per

assumir els nous

reptes que fixa el

(6)

Estructurals

Llits Aguts Hospitalització convencional* . . . 418 Hospitalització a domicili . . . 16 Privats . . . 56 Llarga estada . . . 26 Convalescència . . . 28

Residència per a discapacitats físics . . . 30

Altres recursos Quiròfans . . . 22

Sales de parts . . . 7

Consultoris . . . 163

Boxs d’urgències . . . 50

Llits d’observació d’urgències . . . 16

Hospital de Dia Mèdic . . . 32 Onco-hemato . . . 26 Pediatria . . . 3 Atenció primària Consultoris . . . 32

Altres sales (cures, extraccions…) . . . 8

* Salut mental: inclou 24 llits d’aguts i 15 llits de subaguts.

Inversions

Equips de processament d’informació i aplicacions informàtiques . . . 128.413,35 € Construccions i instal·lacions tècniques . . . 164.130,93 € Maquinària i aparells . . . 431.430,19 € Altres instal·lacions, instrumental i utillatge . . . 304.578,45 € Mobiliari . . . 139.541,78 € Total . . . . 1 .168 .094,70 €

Facturació per activitat

Total . . . . 148 .042 .140,42 €

Professionals (mitjana anual)

Direcció . . . 9

Personal facultatiu . . . 415

Diplomats/ades assistencials . . . 548

Personal tècnic assistencial . . . 70

Auxiliars assistencials . . . 334

Portalliteres . . . 43

Personal administratiu . . . 220

Personal d’oficis . . . 84

Personal de neteja i altres . . . 75

Total . . . . 1 .798 Metges interns i residents (MIR) (inclosos en facultatius) . . . 29

Medicina interna . . . 5

Cirurgia ortopèdica i traumatologia . . . 5

Psiquiatria . . . 4

Obstetrícia i ginecologia . . . 4

Pediatria i les seves àrees específiques . . . 3

Anestesiologia i reanimació . . . 3

Cirurgia general i de l’aparell digestiu . . . 2

Oncologia mèdica . . . 1

Medicina intensiva . . . 2

Metges de medicina familiar i comunitària (no inclosos a la plantilla d’Althaia) . . . 27

Infermeres residents . . . 6

Salut mental . . . 2

Llevadores . . . 4

Infermeres d’atenció familiar i comunitària (no incloses a la plantilla d’Althaia) . . . 4

Procedència dels usuaris

CONSULTES

ALTES EXTERNES URGÈNCIES

Bages . . . 85,2% . . . 89,4% . . . 90,3% Berguedà . . . . 4,4% . . . 3,3% . . . 2,2% Cerdanya . . . . 0,9% . . . 0,5% . . . 0,2% Solsonès . . . 5,0% . . . 2,8% . . . 2,5% Altres . . . 4,5% . . . 4,0% . . . 4,8%

Contractació d’activitat

MUTUAL I PRIVADA SERVEI CATALÀ DE LA SALUT Diàlisi 99,6% 0,4% Rehabilitació ambulatòria 56,2% 43,8% Intervencions quirúrgiques 78,4% 21,6% Hospital de dia 99,1% 0,9% Urgències 74,7% 25,3% Consultes externes 82,9% 17,1% Parts 68,6% 31,4% Altes 82,9% 17,1%

Recursos

(7)

Aguts

Hospitalització d’aguts

Altes . . . . 26 .965

Hospitalització . . . . 21 .195 Cirurgia major ambulatòria . . . . 5 .770 Estada mitjana (dies) . . . . 4,46 Parts . . . . 1 .814

Consultes externes

Total visites . . . . 401 .809 Primeres visites . . . . 138 .713 Visites successives . . . . 263 .096 Índex de reiteració . . . . 1,90

Hospital de dia

Sessions . . . . 27 .466 Pacients . . . . 6 .372

Urgències

Urgències ateses . . . . 146 .629 Urgències ingressades (%) . . . . 9,9% Urgències per dia . . . . 402

Activitat quirúrgica

Total intervencions quirúrgiques . . . . 23 .463

Intervencions programades . . . . 21 .269 Intervencions urgents . . . . 2 .194

Diàlisi

Sessions . . . . 29 .817 Pacients . . . . 213

Rehabilitació

Sessions ambulatòries . . . . 86 .169 Pacients . . . . 7 .401

Activitat de la base SEM

Alertes per serveis primaris d’emergència . . . 1 .924 Serveis assistits . . . . 1 .335 Serveis sense assistència . . . . 589 Serveis interhospitalaris . . . . 228 Persones assistides . . . . 1 .335 Patologia mèdica . . . . 1 .142 Patologia traumàtica . . . . 193

Patologies més freqüents

Patologies mèdiques (altes)

Malalties de l’aparell respiratori . . . . 2 .559 Malalties de l’aparell digestiu i hepatobiliar . . 1 .935 Malalties de l’aparell circulatori . . . . 1 .629 Malalties del ronyó i les vies urinàries . . . . 1 .262 Malalties neurològiques . . . . 1 .164

Altes per neoplàsia maligna

Altes mèdiques . . . . 619 Altes quirúrgiques . . . . 877 Sessions d’hospital de dia

per a tractament de neoplàsia maligna . . . . . 9 .988

Intervencions quirúrgiques (per especialitat)

Cirurgia ortopèdica i traumatologia . . . . 6 .069 Cirurgia general . . . . 4 .564 Oftalmologia . . . . 2 .586 Urologia . . . . 1 .946 Cirurgia maxil·lofacial . . . . 1 .516 Cirurgia plàstica . . . . 1 .469 Ginecologia . . . . 1 .041

Urgències (per especialitat)

Medicina interna . . . . 69 .072 Pediatria . . . . 28 .504 Cirurgia ortopèdica i traumatologia . . . . 24 .976 Ginecologia i obstetrícia . . . . 9 .075 Cirurgia general . . . . 5 .340 Oftalmologia . . . . 4 .374

Aguts: inclou activitat de salut mental i mutual privada

Activitat per centres

SANT JOAN DE DÉU CENTRE HOSPITALARI CLÍNICA SANT JOSEP TOTAL

Altes . . . . 22 .606 . . . .--- . . . . 4 .359 . . . . 26 .965 Consultes externes . . . . 297 .359 . . . . 21 .427 . . . . 83 .023 . . . . 401 .809 Urgències . . . . 111 .158 . . . .--- . . . . 35 .471 . . . . 146 .629 Intervencions quirúrgiques . . . . 17 .050 . . . .--- . . . . 6 .413 . . . . 23 .463 Hospital de dia (sessions) . . . . 22 .066 . . . . 3 .678 . . . . 1 .722 . . . . 27 .466

La mitjana

d’urgències

diàries ha estat

(8)

Atenció primària

Atenció a la dependència

Visites

ABS ABS BASES

BARRI ANTIC DE MANRESA TOTAL

Medicina general . . . .69.660 . . . 50.745 . . . 120.405 Infermeria . . . .35.102 . . . 28.493 . . . 63.595 Pediatria . . . .10.150 . . . 9.904 . . . 20.054 Llevadora . . . .2.963 . . . 2.930 . . . 5.893 Odontologia . . . .2.999 . . . 2.550 . . . 5.549 Assistència social . . . .1.798 . . . 1.273 . . . 3.071 Total . . . .122 .672 . . . . 95 .895 . . . . 218 .567

Atenció sociosanitària

Llarga estada Llits concertats . . . 26 Estada mitjana (dies) . . . 68,0 Ocupació (%) . . . .100%

Convalescència

Llits concertats . . . 28 Estada mitjana (dies) . . . 37,4 Ocupació (%) . . . .100%

Atenció residencial

Centre de Disminuïts Físics del Bages

Places . . . 30 Pacients atesos . . . 31 Ocupació (%) . . . 99,6%

En un

any, als CAP

d’Althaia s’han fet

més de 200.000

visites

(9)

Atenció salut mental

Adults

Pacients . . . 8.148 Primeres visites . . . 2.792 Visites successives . . . 34.586 Tractaments . . . 12.156 Proves . . . 198 Acollides . . . 338 TMG/TMS (pacients) . . . 2.476

Aguts

Altes . . . 433 Ingressos . . . 406 Ingressos (pacients) . . . 376 Estades (dies) . . . 7.551 Estada mitjana (dies) . . . 17,44 Urgències . . . 3.348

Subaguts

Altes . . . 121 Ingressos . . . 121 Ingressos (pacients) . . . 105 Estades (dies ) . . . 4.628 Estada mitjana (dies) . . . 38,25

Centre de dia

Ingressos . . . 18 Altes . . . 23 Sessions . . . 12.200 Places . . . 25

Infants i joves

Pacients . . . 3.566 Primeres visites . . . 1.014 Visites successives . . . 15.932 Tractaments . . . 0 Proves . . . 843 Acollides . . . 182 TMG/TMS (pacients) . . . 678

Addiccions

Pacients . . . 1.190 Primeres visites . . . 282 Visites successives . . . 8.767 Tractaments . . . 77.349 Proves . . . 4 Acollides . . . 251 TMG/TMS (pacients) . . . 46

Llar amb suport

Places . . . 8

Hospital de dia

Ingressos . . . 251 Altes . . . 248 Sessions . . . 4.330 Reingressos . . . 35 Places . . . 31 Pacients . . . 216

Recursos

humans i

tècnics al servei

de la salut

mental

(10)

Hospitalització

Altes . . . . 4 .233

Estada mitjana (dies) . . . 2,88 Parts . . . 554 Intervencions quirúrgiques . . . . 4 .848 Urgències . . . . 31 .494 Traumatologia . . . 10.908 Pediatria . . . 9.580 Medicina interna . . . 8.439 Altres . . . 2.567 Consultes externes . . . . 92 .963

Total visites en consultoris propis . . . 67.442 Especialitats Traumatologia . . . 38.387 Pediatria . . . 7.846 Medicina interna . . . 5.040 Altres . . . 16.169 Total visites de professionals externs . . . 25.521

Rehabilitació

Sessions . . . 38.654 Pacients atesos . . . 2.265

Centre de Medicina de l’Esport

Revisions . . . 1.358

Atenció mutual privada

1.358 revisions

per vetllar per

la salut dels

esportistes

(11)

Atenció a l’usuari

Treball social

Aguts Primeres visites . . . 2.609 Segones visites . . . 3.748 Visites a domicili . . . 24 Total . . . . 6 .381

ABS ABS BASES Atenció primària BARRI ANTIC DE MANRESA

Visites a domicili . . . .102 . . . 62 Primeres acollides i seguiment . . 1.696 . . . 1.211

Atenció domiciliària (PAD)

Casos atesos . . . 127 Dependència Convalescència . . . 264 Disminuïts físics . . . 243 Llarga estada . . . 407 Salut mental

HD PSI CD CAS CSMA CSMIJ TOTAL

Primeres visites/acollides 18 95 25 251 - 40 429

Seguiment 35 42 40 869 - - 986

Informació - - - 112 - - 112

Visites a domicili 6 45 6 - 3 2 62

Visites famílies - - - - 113 417 530

Visites gestions socials - - - - 715 221 936

Total 59 182 71 1 .232 831 680 3 .055

Reclamacions i queixes

ASSISTENCIALS 186 (14%) INFORMACIÓ 64 (5%) ORGANITZACIÓ 943 (69%) TRACTE 99 (7%) HABITACIÓ/HOTELERIA 26 (2%) DOCUMENTACIÓ 51 (3%) Sol·licituds d’informació . . . . . . 9.893 Agraïments i suggeriments . . . . . . 95 Reclamacions . . . . . . . 833 Queixes . . . . . . . 536 Total . . . . . 11 .357

Una part

significativa

del treball social

és amb malalts

aguts

(12)

Althaia incorpora l’

estereotàxia

de mama

Des del mes de febrer, les pacients que ho ne-cessitin ja no s’han de desplaçar a Sabadell per fer-se una estereotàxia de mama. La Fundació Althaia ha adquirit l’aparell que permet portar a terme aquesta tècnica, que consisteix en rea-litzar una biòpsia de mama dirigida per raigs X. Aquesta prova pot evitar intervencions quirúr-giques ja que permet fer un diagnòstic extre-madament acurat. Amb aquesta incorporació, la Fundació Althaia disposa del servei íntegre per diagnosticar la patologia mamària i fa un pas més en el diagnòstic precoç i eficaç del càn-cer de mama.

Es posa en marxa el

Servei

d’Oncologia Radioteràpica

Al mes de juny i seguint el Pla Director d’Oncologia, el Departament de Salut ha posat en marxa el servei d’Oncologia Radioteràpica a l’Hospital Sant Joan de Déu. El Consorci Sanitari de Terrassa coordina la gestió del servei, que preveu tractar uns 450 pacients a l’any. El principal benefici per a la població de re-ferència –que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya– és que pot re-bre el tractament prop del seu domicili, evitant desplaçaments.

El

conseller de Salut, Antoni Comín,

visita la Fundació Althaia

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha visitat el 7 d’abril les instal·lacions de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia. Durant la visita, ha recorregut diferents espais assistencials i també la zona on s’ubica el nou servei de radioteràpia.

A més, ha conegut de primera mà el projecte de la Fundació. El conseller ha subratllat que el nostre hospital és un centre de referència pel que fa a qualitat.

(13)

Èxit de les

V Jornades d’Althaia

Els professionals de la Fundació Althaia s’han trobat per compartir coneixements, experièn-cies i projectes de futur. Ha estat en el marc de les V Jornades d’Althaia, que s’han celebrat el 16 de juny a Món Sant Benet i que han estat un èxit tant pel que fa a la participació com a la qualitat dels treballs presentats.

Les jornades han estat un fòrum obert, plural i multidisciplinari, en què hi ha participat gaire-bé 600 persones dels diferents serveis d’Althaia, tant assistencials com no assistencials. Les jor-nades, que se celebren cada dos anys, es van iniciar el 2006. Per tant enguany han complert el 10è aniversari.

Guia amb consells per fer un bon

ús de les TIC i detectar possibles

signes d’addicció

La Unitat de Joc Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia ha editat una guia amb con-sells i recomanacions per fer un bon ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). La publicació sorgeix de la necessitat de donar a conèixer a pares, mares i professionals dels àmbits educatius i sociosanitaris algunes orientacions per poder prevenir la possible addició a les pantalles, així com identificar els signes d’alerta per detectar un possible ús pro-blemàtic de les TIC en els infants i adolescents.

Un estudi de la base SEM rep el

primer premi d’infermeria en

un congrés nacional

L’estudi “Factors predictius de lesió intra-cranial en els traumatismes cranioencefàlics lleus”, presentat per la Dra. Montserrat So-ler, infermera de la base SEM de la Fundació Althaia i autora del treball, ha guanyat el premi a la millor comunicació d’infermeria de la 28a edició del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). El congrés, que s’ha celebrat al juny a Burgos, és un esdeveniment de referència en l’àmbit de les urgències i les emergències a nivell nacional.

(14)

Professionals de la Clínica de

Sant Josep als

Jocs Olímpics de

Río de Janeiro

Professionals de la Clínica de Sant Josep han format part de l’equip mèdic de la selecció estatal masculina de waterpolo que ha competit als Jocs Olímpics de Río de Janeiro.

La participació d’aquests professionals és fruit d’un conveni entre la Fundació Althaia i la Federació Espanyola de Water-polo que reforça la posició del CIMETIR de la Clínica de Sant Josep com a referent en l’àmbit de la medicina esportiva.

Bages, Berguedà i Solsonès són

pio-ners en l’

atenció de llargs

supervi-vents de càncer a primària

L’atenció primària té cada vegada més protagonis-me en el seguiprotagonis-ment de les persones que han su-perat un càncer, els anomenats llargs supervivents. Això és gràcies al treball conjunt entre el Servei d’Oncologia de la Fundació Althaia i les àrees bàsi-ques de salut de les comarbàsi-ques del Bages, Bergue-dà i Solsonès que gestionen l’Institut Català de la Salut, el Centre Sanitari de Solsonès i la mateixa Fundació Althaia. L’objectiu final del programa, pioner a Catalunya, és normalitzar l’atenció de la persona que ha superat un càncer i integrar-la en el seguiment de l’atenció primària.

Professionals de l’

hospital senegalès

de Thiès fan una estada de formació

a la Fundació Althaia

Des de fa gairebé dos anys, la Comissió de Coopera-ció Internacional d’Althaia col·labora amb l’hospital Saint Jean de Dieu de Thiès, al Senegal, en assesso-rament mèdic, tècnic, formatiu i científic. En el marc d’aquest projecte, dos professionals de l’hospital Saint Jean de Dieu de Thiès –una diplomada en In-fermeria i un metge traumatòleg– han fet durant la tardor del 2016 una estada de formació a la Fun-dació Althaia. Ambdós professionals han estat be-cats per la Fundació Universitària del Bages (FUB) en el marc del conveni que Althaia té establert amb l’hospital Saint Jean de Dieu de Thiès.

Una empresa prepara la

comer-cialització de l’

aparell per

me-surar la força del sòl pelvià

ideat entra Althaia i EPSEM

La sortida al mercat del primer aparell ideat per la Fundació Althaia i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) està a punt de ser realitat. Les previsions són que durant el primer semestre del 2017 comenci la comercialització del dispositiu mèdic de mesura de la força del sòl pelvià en dones amb incontinència urinària. Quan arribi al mercat, serà el primer dispositiu mèdic en fer la mesura objectiva de la for-ça generada per un grup de músculs del sòl pelvià que participen en el control de la continència urinària.

(15)

Patronat de la Fundació

La Fundació Althaia està regida per un Patronat en què conflueixen tres institucions: l’Ajuntament de Manresa, l’Orde de Sant Joan de Déu i la Mútua Manresana.

Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras (President), Gmà. Joaquim Erra i Mas (President del

Comitè executiu), Sr. Manel Balcells i Díaz (fins el 2 de novembre, on en Acord de Govern

s’aprova la desvinculació de la Generalitat de Catalunya del patronat d’Althaia), Sr. Francesc Forrellat i Vall de Vilaramó, Sr. Josep Ganduxé i Soler, Sr. Lluís Guerrero i Sala, Sr. Josep Lluís Irujo i Fatuarte, Sr. Ramon Llanas i Sanmiquel, Sr. Ricard Macià i Calmet, Sr. Enric Mangas i Monge, Sr. Valentí Martínez i Espinosa, Sra. Mercè Piñot i Sant, Sr. Ramon Puig i Soler (Secretari), Sr. Valentí Roqueta i Guillamet, Sr. Ignasi Serra i Roca.

Director General

Sr. Manel Jovells i Cases

Assessor Jurídic Corporatiu

Sr. Benjamí Garcia i López

Clínica Sant Josep

Caputxins, 16 - 08241 Manresa Tel. 93 874 40 50 info@clinicasantjosep.cat Salut Mental Dr. Llatjós, s/n - 08243 Manresa Tel. 93 874 21 12

ABS Bases de Manresa

Creu Guixera, 51 - 08243 Manresa Tel. 93 877 22 22

ABS Barri Antic

Remei de Dalt, 8-14 - 08241 Manresa Tel. 93 874 41 00

Hospital Sant Joan de Déu

Dr. Joan Soler, 1-3 - 08243 Manresa Tel. 93 874 21 12

Centre Hospitalari

Bases de Manresa, 6-8 - 08242 Manresa Tel. 93 873 25 50

Centre de Disminuïts Físics del Bages

Caputxins, 28 - 08241 Manresa Tel. 93 874 44 90

Centre de Medicina de l’Esport

Caputxins, 16 - 08241 Manresa Tel. 93 872 49 31

(16)

Tel. 93 875 93 00 Fax 93 873 62 04 althaia@althaia.cat www.althaia.cat XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA Dr. Joan Soler, 1-3 - 08243 Manresa

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :