El comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico

161 

Texto completo

(1)El Comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico Emili Giralt i Raventós, 1927-2008. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) ... �1:. n"<¡r.ijf,,,,,)l!"'t?A 1I'_,f.! �-t;'��rl·:t'l"t 'i."II' jV¡#. .•t.i,..:�¡;,s";,."\:I..,. ,il:r-�. ;.i�tf�. ;��::;���,;g':iJ:�--=:����;""".,:. �I"r�!;t� "V",'Jlj,¡,. "".r.. """':l':"t."'t""'l'::'�"J'I iAil��),.l;"';.�6:.#�J,l..". ��!ji(�li:�,,;!t.U:.i�..r. ;:¡�,.,''ITT'ff'\i\t;� .;.. "',.,_ ..... #;,¡.�t.T. ""�'W"f'f"';�. �l'-P.\.,;j. "lI'lQ ..... .... g,,;J.il ... ���7b:",attd'. :�,;�::,�"r::���:.�..:;...:� :r�r;:":.¡��' �::'��7':.:;�ti�·. lf3 ;io. 'i)1":"j.�n�,�.;"1!'·-<:� ,,;,o..,,J_.,,,{].l, 4!.,. ""'21"1'. t.l"'�·i'l..,....,.r1l''1. .. ,#�A �.�"<.i+t.fr�., "¡¡�' �"'.!I������ ����,�r._�",",__..J\.·f_..,,.�""��-t!�_". �����·3f":�"'!"c��J! __. ...

(3) --'----. 160 l)l"iltr.;¡;S. blil.�ta.r-Qn p� b.Q,oei"lo, W.P'Oll;6)1-, ah!. ao. lt'ao1ón. Aguot1. expresa de. patr6. Joan l'au.. };1!enl$ y par éX� ,Q"C:tUJi6 4�tt. eL. _.. EltrJ �,,"1dmt1t$ qua. a.. via;i G fi�. vtJla,.. t3-$. m�. tHSli�,�. -�- faltf¡ «$. QOroo. -. ,_. és <hjl bo -de. -. má� bar�to,ft (lO),.. $Q�. tm. �p�tt"":­. qUG $ce. d$te�in:�,dt� 4,�1 v-aifi#l<ltr tl$ l. pri­. �egaQ:1t.b'L". la. 4i:riotl. m�os. Q. tr�p,ol"tlal. tmb1én que la ipocQa. se 1m. dlQhQ. día. lo� Q0:egut"t1d&:re� q:U$ "lo. ft. �ncargdo 4$1. -. "". p�t1d:a de 8,QQlj. t�l'. �guro d& U:na. ViIl.arZi)- h1$';o fl.-otar. en. �arga.r'. 3. o. EJ.t' la- deOla­. Lligada. cOT,$erQ1ante de.. Ll� 1. l�enys,� quion al trt'tt� del. e. aob:t'G. $Q�l. las. tcodG ln. nQvEJ;@;&cióa d,�l año-.. t�mpO!adas. a¡f)�aa _itli1A'1e-ti,eaa. p��- f��mtlW. 1&$ de' �t.'llaS t'efei"en1,.W .fft ttariOt.l destln()'s. .eon. menau�. bas.. ttstadi!,.. tiea stú'ioient&., b�e wai1o�i\)le �f1i\lar o,aie,g-órioemel\te. nia. �r.� t�'.n�ig; �·$'�iJ.a tOlfu .ual.. COA tG'4o, JQ-r�, �e. P'rO: 4aoil!: \. sé. .•. par®.. l?.1�r.>f;oa G$l lIo$$llón y. l�a. p,osit,1UtQ. -qUé .. ·tal $'�lUméft. -. �a. el"lte;Sp-(.tn4i-en'te. 010 del, �,5l�. ,ti. ida!,. dG Fran0i.e.:. t11110-0S. l.ev.e tl1$1id:nu0i6:n del prti·. ........ 7. J.oEJ' .0'fi9.S d-e· Abril' $. Junto,,-. R"tl-0$:)?ilando, ,Q9ba t6d4],v!a �� -. un.a. 111if1me. o'bíuar'tla.e ióm. llil' 0 di T:e.� � fa�tól"$$: �:lt�aa;Q$' ,. p�."n 'hUi �ara;m$'n t<tlJ'. �! '. ,. 1$;$. it'lc1.di&ndo. en.. el. _eré<:'io, c1 Eli _� 1Iaar! t.1!'itl:u. la. '_YOl'. -.'. ,. ,. p� d� � VffJ�f¡\S: iBtlt\ven- ��,_ .Q()l'f.jllltt�{manw.. tm0'S. en.. -. \.". ,. 1lU. :$enti(iQ "1 b'��. _. e"�:fO'f d Md,j,. a,. 1$. ¡�f\1e$:td::án. �a. eomp10.. ,. -. jitl_ �iff. 1 aro '$P��. $ll. Stl. ;coni.latGa8.ción 1. ..alor. Ii} ..... ��Q-t$;s. t�l :i1i. ". dS\ !Q�.d' ��W ¿rdM·¡¡r_��r'P¿·.·� __. &1 frf1s � fHtr1.e de: avnn.p:!H\f "1 X"e,t:ro'fe,so ,s.. regl�j. i�efin!t1v-Q d$ los $'Q·�a$lr 1"JI. 9rU.itDaQtOa do 1484" es,�_ 'm bleQ1d tlq,u;e �·te:. fQ$t-e-s. osmba, robeS e mer'Oadar!as, t'0. �. ,. -. ��. V'as,;&N.lsr t§'Í()l a�l11$t'. R'lIlf¡. ,oo�, d:$. .i�an.gers; podor. éfJ�er. as.!,. 1rr, 8lU'adestt• Imncd1at_ent�., ��,e,l"Of pura evitar sild<hJtros. toncion;ed01h. SG. tia del Qe�&. eetabloQ!. \. ll."i. �e. una. ""t.r1([1Qión respe-ctG' a la oo.. '.. .. .. t���\7� de ta¡60�a.doD t'.at)�nalest. O'l.-.

(4) 161 límite ,Q¡U-edaba eia. los si e-�G o-o'tavae dQ_l T'$lor de 1('¡1.. en. t��poX'�J si. t;I;_. ,la. tlbllgacidll. .Ile II-�. trat aba de G�"rQGJe--roS-t. Pal?tQ ,4a. !SU,a.rt�B'!t ,� �a;�p. p1:u". se:. 11Ml /. los tms'. en. póli�a� '�_nad-as'!t. al ino-um __. '. p!f.�is:� &1 valor. de. m�. -de la. $$Na:n.o1a. del seB't).l'O" po4rf._ intlu.eir- ti �onsiderar,. e�. -y. (¡cuno. -. __ _. QUlllplim1� t{). normal .1. de estoS' ut�lPAa.. aln Qmbar�,. �v�e' (h� al.�s de l1:t$ pelizaa- qtlé enQ:i,01onaltnenta -1q� _$ ftl&"�h,. SG. (t11. G(¡ári-&tt.E1J1Jt. qlit� al. d.-ecltbl$,�\t'. marpn tl-e 1&$ � rm1tidp,:. 0.0_. a. -. tlXP»!. �lGr�s. .cm.. _,­. $ 0'gt:tr'O d� «rUO:s.. " -. C�$-�'b:1••• s inaterlalaa l'�a' la 0fJll:S,tt-u()(dd-a naTal.) la. .-. -,. 4tta,)1t!a ��'�a4a. al�aba el i&llpórte total. de la e-sKtnSl-. ,. e1t$n 00 la ntaNw:;tO!a. y la n.��:Ol' p:ru1?}'ba 46,&11Q. lfila: J)QSl. SQ,t¡. ,. �e�aat). y &ae6UrQdQl'eé' po� l.ós <lataes. toe $q�<J$ �tre. tau_. ¡'tU14_.s. e. .e�to$. $1 muto. (J'. -. �_�o$mt$n. SE'! .... �-bre, di itas. lo,'. j*Q6r�� �l� ,,1\1.. a. no -o'ist_. dfie�'a$. OO"S&S. quae�vc 18 ;Q�1 1;$-1.$ del. Qonoo�t n.i al'tl?e&. ;0. eontra:ri. dis-. neoo�dad. 4e. PGRa.-ifl.., �al:e'$ paet(Jtih �doa quiz4s. ae: ll1. a.,� ,-1tl��$; .ao11i4�S sL :()J'O-lllEtr(d.ch. QP'!g1nado's,. U. ()rJ'_'. pór la. ,. -. -,. -. :lí1r1t�e' lo-s. ®_$t,,�1f.$ JI. l:'iep,rOlJ,a,ble:s. a. _t� los. ��U'aoo",es�. g13. j�!.$-Consul'tO:s.. obns'id'iílrab$l"i¡. 11:LQ'1'VQ$. y w_adista's. (11).. La reÍ'&r-1da infl"a'Coión, de las o-r4anr�a9 te $ la. tasaaión del �'b�eto del Qe�,. lW. "é,ceflf de lá. �(!t9., #-a. �,pi3 iU4�W�"lil1a$Qi6n. '�aas;. ftqttU(iti1:C1ls: �:;rrt,. ,. ouaa­. muchas ,esa' ob­. mnr09.tf&:t'i,0:$t �lJos. ". ,. y ha�l$iff-. ���fj,d:(,Q. de � clill.:idacl de. S\lntt\ 'd'e. o. én. f1g.�. 4lOCl-'l. muo-"M �c�'te,nQia. e-n. l�. pól'za$� impc. ..... ,. _s.1bLl.1-t.ando OOl1f)4er la l'lutU!"aléza da,l el>;wgamentoe Es di:f!sj).. hall6\!'. 'tma. satiaf'actoria de tal ,..:. &�lica(tién oomp1f)t��te '. I. 'f$f'�t_�18í" 'pl5l�S hay. que. dtl'sru;}(;}h-ar-. p:o� in.v-e�$imil tanto. l� b1pótetd s, dt;l, m- d.�,$41fnio.oirn1él1to creal po-r parte dé l.a. -. -. ... pel,'!'$OM qlJt:$. ��-xi��e la ,&xp&ttio:V.bi.;. 00_. lB, de�. UM. laguna-. .. .. a.z�A"()aQ de1 ,lea ac-ta9. de:. oasO&.!) bajo la. T..ctartalee. )}}e po�'i'hle �e. formo &6 una. póliza. e'l1. de ,aet;uro ll'. s e. multitud &5Jeon--.

(5) 162 diera tUL cont;r:ta"to d. pr�atmno'. ú. qu.o el. en.. as:u(5lU"a.d-or en-eubri­. ría· al prastaI<ugta, la pr11!}a éhiV$ngada. por <iJl aS�i61U'aQ{}.. rreS-'po:rQe%"!a pi tal. i31. ésw fuare. .... y ase�edorea do. 1ntel��. al.. ooi�. del .s1a�. 16g1co. eS. p:ro$tat�lo$. -. tgn�r interés. el' valor. y. especial. fWl�. d.e la lnar�í�, pox· cuan'ki '&ta. l' �a­. e. aS$gt�doS'. fItlll:o.Be-r qus. p-restmstáa. y. �s. 0,a. habiall. neo.. -. -. p�c.i3ar' la. naturalQza. en. poüía. sim;lmnent6,1m,!.. ser.". g1:n�1a:.�' f1c.tioia.. mllqll& �a o�� l\p�n,'f�- l.1). $o.luai6n del' .. Otux,U,do. pro'blema. refi�. s-e. ,61iaaSl ralavi"1tss. a. barCE#lo11&sa$·, dandi) aquella. nétJ. dos. Q dé. pN;J:tamistas:,. _bistie,�a. Aqui, trá'Cf;-se. nruOha mayor frt1QruH�1a.. era-. .. S�. a.. pNse-ata. de veriad.éros. e+ tiáOlf�t-O. ele. h lo. �eti¡i'tU'al"'l�iI<. $obre tooo,. la 138-'1'8& dt#l retOl?ñfi. por fll. de.·. p,a1;Mn9·. del. t�iQ. p.uerto -. scue:••. po�1b:tliia.d�$. .. de la. �11dacl. :f. wel te. � ,. tleJaba ¡,f lI1�uk. impor�. el. Qtl. v1Q�$_ tie ida. s·e. eon ls.s. ;f�¡6n. rta-itad�' 11. a. coa. asegnr-..!. QOnsip,atari.o. Z&oil � al. ¿UarOfl.Jl'LC1a 'Vi}:n1da dfj 1l1�, i�s�no�:1.e:Sé raal:r#lentQ �n. 11'dPortao1!". al. ·arbi. a�ec.ia.a�·. d$ lera prod,llQto3;::;. ·ba.re01on�s� alli v�iaQ.. »a está :ro-rtD�., ante la. im;p?si \J1. ". .-. tlu.4 �ur�ist.i¡>!a. .11dad de qber. m... rda $�e. veratt•. exPl"eg6n J¡il. _. lida<! ro. d�. e. que. sert. O'. SlUll:a. de. �_lo, *_. el. d'ffr:{�,. mer... il}'gu'rO i $e. l>;! robos y h'a­. 6r¡;gl.ob1a'bc& todos l-os 1J4UROD posibles. eguro ",,�bl'$ rnenOO(,u:·:t� ¡m.'. �n. 'la ün1�a. e�. {¡táo1r�. 'l'1$sgO a. sobre el in�rtr�anto dQl ,. de- la. c�'e d$ pd11aaó :nteiI\J e. nflv�.gti,\Qi:6n.. oap1 t�s.. ,sOlía'il j'h\. ,en. pl"'Opi�dad de1 btlque. en la. ... e$po�. �$g-ure ItYdI"!�il®:. hy· corriente '��. tambi4n. $1, .e·e.. '. tant!ls. eubeQnbiree. .o. en. .esta. general,. -. in9t�it\ de lQS Ptl�.. .,mbl"W propio � 4a� -. '1:. --. �(d.()l1adO-8, at�. V0.ee�. �. la. embar'A. �portQ, pUd. taban lQ lill.sSd al. ea��nto qt>tk) a.l 06$0:0., En. la. s. $Qlw" 'el "buQh �tlS"Ei xW11t'$ 1 fQ��1rai$l!1t$ff de. t¡)ión.� UUl. l1qll�e1fGl. $1. rt.€>mbra de 1�H4. en.";'_·. 'O�Pat"'�41,:P$$,. demM u�re'·sdu$.. -embarcaci6n. 1811a1 que .para 18$ mercufjellius. el seguro �. pOdía haQ�.Y).'_flG para V'itQ�& simple$: y p-ar8. v1.aj$B flt:!l ida. '1 'la. e. <le. @n,tr�da.. ab. "ix�!��. .... iodia. hc�,9rs,,�. adeI!1��,. pf.i\ra.' ___. �l. un--. \_---------.

(6) 163 t ,b!�mp� d1Jtem:t:nalt.). tllíS .3. -. ... el otaal $1. o�a'1qlliex> ,via.j-e. que. d1U'flA�. -. em�Q9.ai6n. quedaba a.ge�ado. �a la. ($8$00-. 6 rne$Q$-g. por lo Qtlmtb!l. t1. emprendj.e� l1ltentr�. .�� 8 'e. poro.·_. hubiese Pes.. tad'o. e-�&'li9Í!1�� nl� ,ea:c-e-GQióft. 1.33 pt>t_s fi,ja(las en·�. �a-te. toi;p:o. tlG «u'!-'b'e. to,s dUlZ'en$G 10,Él afins. ���re el lS anp0::t"1o�.s. Y' el. 4$. ]&0 (le. a. !'.lb pm:-a aqm 11€". ,1630. 166:$ o30ilM. 4'ién'to' aJlUJ�. oi.frtJ.:� ��n:$.1}.)1�me.n'to. por. prinoipioS' d'G $iglo. 4,ao-a,. a. allm_tc'. un. Y' qtl�. traoll!.. pueden. r-1:$$'{:;'O$' _ritJ.mó�. de los. (11.). ��d:!:n e���Q. �1;ime� ef(JG:tUt�fjllJ v1o�. '". COla el.l�,. el velor ae1. of.ito'llbio de $$'. -. 91. de; los. mano.-$. na' Q' o. prE)'$'tN1t1$ta �_'p&r8J)6 <lOmo- a}.. �a�2¡�aé1ra��. _'. qu". 00. a4in,i)m!i(!J. qUQ. iba. 8¡. a. tm Q.a1l't1'V'� d·�. �. via3-e ae1¡0:i'lti�4., 't.. lléma ptlPt mnl-", tul n0gO�1�tG. 1nSI)ílHl0iQn�. 01 er.1tadO dQ, sus. una. paliza. (1$1 ma:r. lL&.s :w':CiS_S. -. neSOOi6$. A�8-el �oitm roeca'b-áth:>t a:lc•. d!� $t.!b$.{}l!ibir' álataa de émbQr�o _ su; pe lf$)�a COl\tra. (.161. 9A .... "�slaaab,a. l:'(i):p.gioao. Y'. t!�po jf � qUe' oOl'm1i1or�, fiaQlme�. '_,� ,el $&� S�." P&"O� p�. ,. ,,1oB. tot$l. eape--oialtdad �él SlS,gurir> marítimo. � QQ vida al' mi6:tno. S1.0ill�j. &e. Q_ :m$rQar�ia. �;n;!(it'.l qlliBttá ,(13)�·. tl!'at ara. el �. 00= \ma. _. ,�aSCG. C'ambifí$­. 0. 'blpl1oa�a l{tl,,1)�l"di-d1l. p�. ade.. de la ontidoo. a:ob� $).. e..Q.r�n:tia. lo oual. -. loe pristamos:. de: q�!..$ le. t)1}'�ba.rcaqi6n �ft¡J>a. \In casa. m.L�iel'.'$ � -Qafio. p.��ial. ®U,. *amlll4n-. ,0-'. qt'l.'3 asll!�$­. a,a le 1::1 OOl'"sat'i,Ó$. o.. ,. '(1.4). ... 0rib���' ��� ". .'. J'.',. _. ".. La na�o�a.. -.I�. COt1tPaotlla1. 4!9;1. do·" oa:f¡��r1a$ d& su.jeto!il ase�ad{}"S. 'SégtlrQ e7..ige '!!. al. .fn0no0. &á'SgLl.reOONfif" Entre .. ,. cledioudc3 al lDa p:r1m�$, f'1� tod,o$' los,. (;mmtu",Qia:nte� f'1oo marítimO. l'AOblQs!i. �. trá. también aquolloS arteannCH,; eelof.d.á&tieosr-�. Y'. c:¡- �ir@tltUS t:aueia.1m�nte. raallzaho.tl al.� $xpadiQi6n '. .. por m�.. treep"to�. a. l{\.$. aQ�do�NS,. S'U$ noml>!rQtj, no,' di:f1e. .... .. III.

(7) 16 tnll..oho de. rea·. .10$ nombres. perrSQWl8:t'. la,$ misma.. de los. asegurados. En general,. �unqlJte tnfas litilitat'las. cualqliEr. número:. .en.. son.. .. �. .. comerciante .. en.. -. el. aent,id,o. il1vertir. su. di�,;6n. a-$:rriemQ los :ri,esgo�. o. dinero partiQipando. ... de la. ampli.o. mas. el. en. palabra. eár�ento de. de la m1$$3 �om,o. '.. -. una. ,'. ... eü que fal té taitJpQ<:Jo. alg¡h¡.. eQ!,. $-segUrador.. .. La suoe'$iva adopci6n de es.tas pósi.ci.llSS. pOdía. fr�Quent!s:i.ma,. es:. -. QSfl);(¡) 'ell. qU,e se presentan g,om� s! mer,oa4�r podía figurar déble�menta -$n 1lna misma. mul tánea� -. Un .. p'l:tza: pOlr. tm. '. lafe· oómo asegttra.do� 'll' por otro entre los as!. �. '". gurad,ore:s ,de. prop�a mere,ade�!a. su. las. Son muy .es(}a$�. $egurad,�,.. 'Y bastante. impO'rtan-t.e$. general.,. -entre 12:$ re'lat-1.vá3. cuentan. 'n�r&,- tiltm1a-n,a. su. ,. '. 'sua'oritas por. póli�as. X'Qms. las ,qu¡Q. -. (15).. a. únleanrenta_. p�p�ré'i&n. dQs. coa. un. a. partidas. o.. �.s.'. la Q,antidad. .de. '2,­. solo. .En. a. 9.S,!S. ,. gurar, ya que, el temor causa die le.. del. lo�l ri@sgo$ del viaje. So. ,�o-p¡¡rtia:tpaei&n. f\V!_ei,onami,elirh e. en. �api tal. de·l. la' p:r0pie-dad en. de, ;tos. :lim.pe:rto.r. lOl!" la. ,. :recurría. se,. $i�ndo freQl¡e�te$ las \. de sllos,t¡. La. 'p61izas. ltieisgos:. de. Alejandl"fie.. del,. o. li.gro$ »ítalos. en. la. y .de. s1.g10. ll!1al ta,. <.'l9 este he'ir.thG,. eS'. iv q�e. 0lt. can dos. ot:ro. $. de. asegll�a.dores,-. ·contraste. aa:e�adol"&$. valiQsas � Flem;dErflf. falta d.Q. l�. de. .... 50. con. -. '.. testimonie 4el. n$l.vep'Q�ón medit,errániiar. A�nque. flspint-tu.. e. e. cubren'. IuglatQ;r,ra." de. aamen te. los a. 1_. los pe -. de la escasez de 'Ja;-. de emprda. entre los mercA. siglo XVII.. xiatian 3Jnport&.nt@,$ a,seguradoX"&$, ind:J.vidua."'. \. Qperab1U1. ..... par su pr.o. pis.. 1 exelusive. Q.uenta. 4(\)� al tf;WlO,$ _t-r.e· la 'noblezs da s!'tgtmd,O ordeJil ... nas. un va. '. por 20; 25 y aun. <leras ',baroeloneses del segundo' te:tt4'lG d&l. lea que. segnro por. un. plu:r�lidad. '. expedioiones. ,. a una. pólizas. suseJ;':j:ta's. Qon.statao�6n. "-. las. a�ep�se. .. as 5:00 libras,; Para otilúr' el valo:r' tota'l:,. a. expe"'i.eiÓ-n. rara. v·e·z $.e. bu.ques y. OO!llpañ:í.&� �imul-. dive-rs-8l.s. ,. táneas .;,_. hacia qucy. la. era. qu.e. �. apa:r.tad��s del tráí'ioo mercantil dlN¡lrto,. o. -. reciuta-. entre perso­. eome. Henrioh do. -.

(8) 165' .. Sentmenat ]! Antoni Moixip. (tabal.leroth. lJart-hom-etl. Mouás. ilos$pb Dem1�� oiuáadanos flQ:n'rados., p'l"O@.ed«m.'te1il otrO$. y. d61-. plrOpi$ �3t�n'G mer4i}_t11� OO®' :$Qlv! y J{)aaph Ro(ul.fC!;I:!rtli 11 qual Jo.' :rtJaa.s�1I ihtQmé �gt!(e.ra, Bene't Glne��adal eto". -. .. ,. (K)rriellte* GAwe l.os �a�cz,dfJ¡�s,,. le. in'terveneidn dtt. er� I. Q�rilIH¡ú5.it�. Al�'1& de- Gst_ soai.ed:ad6lJ. <!. f1�cl\lt$1ve.m$.QtQ aS:$8U�ate!"aíH pa�. )l;ea �. --. '.. llUmera.ble,:$. OG:.mlHaiitms. Ua.. ()l!·$,�d·Be. ·Scea. tivi6ad te. élttiugtl!an. �e. pf.f)liz.a�. éDl1. flUí. 3. lflaO existian. -. la 0an,celaci.dlt dé" lB. a'$-. a. 4;:\lJ'li. eaftEm. trañ 1'�3N!H'iaS. ,qile. sil/} (l&. But-orizan'. Q.. \m.. JnG(h) e�:Q'1dántal., J%,. ·llml),qi�j.()ne$. heoho",. 0:.. $atawtoa. �ero�111$'0, .cen. 108 dm1a1JiJ"tt�adOr&$. ae...... .. -. dedioaban. st�!:. �(}rteapondi-oa' /. tt,,1dad. he·. .. $:rlete-ntss al !1:Ulr�n d� los S'�gtlrt'H�. o. .. ia. ... óuya dut-aei4n y. �e..dioi�tllf. fi-. con. p�a G�rir. .!S. ,li'aí'". � -. !r'1e:&gos ,la, tilla 4otc;�n�d�. �'a.b_. filft. 'TpellélJ:"9 ��eur'$tQttlH. .�. ._,. -. pw, lo -OOrnttI'Lt d� las 400. mientra$ T,iO exceda,. 110:t'. p..��tid.a�,. liQell. sa. B Mmbrc. �n. (16-). 'loe' Libros {t.e la m1�. a. .. t;omPSt1,!�. ,da la. � dOm.\lUentaoi-Ón po:r1nite. j. ti. la acti"viiad. 1ntegrilbgU eran,. on. (ID:P.()'O�r. �;:'f�gur(idars.. algUUfH1. '1. se. 31g"..w.oS3' 9.jtnnplQ,& ;(1$,. ... p. &�·t(H1' :f"tBl4s.-. ..... Lti$ personas. (lomo Jattm&. -. ""'.. rros. m�·_t�l"0a·, st\ot�e$,. ��a'OOI�Ofj. 9n. éi.alistl2s -dél aOe;t�, .. � Sª&l;r$t4.� l\�van. (18). (Jata �t.i 1'1 dM. a.. ti.. las. 4i. it. -. o. 500. hdJ. 6-U :l.lna. itu�l$s f. los. .�ta$�. _. en. e�. fidn qu-e,. ,. $$. sola pp,.,rt14tA o eltpe-,. dioi6n. La g8t:t1:ión .de 60:b'&ti e<t11lPafiiaiI:J Y' la $0:. ......... 11m1 t� la cuan-tia <114 �. libt;'n.s. :l)ort'$;p mayO"0 1"1.$$�os. -. qu:e in'"1'ert!an �us ah;o­. p�s� do !llo::¡t�rti tuirse. tulGS y ot-roí:). 30C'. 1.0$:. �ua. mel"aad.e�s, d-o �ls1rI�:l'te·. 'OaG'O$1). tfÜ:aS rapt1.t-a��Ó<n en 01 mundQ d� lbs.oogooios Cortada. AnthQll1 Rci@;lI 'c1oatl ��piiOla-(l"'l)!I' u. 0;bl:lJ�Q� .os. (}o.nt(!tb�. 9. OOnIp3il'tas' �1!t&:1(Hildaet �lt{{fltA�lvmn��,:t0,'� se� +-os (J,ioual:$,s. SO:O libras"-. ó. fQrg.,n. de. �p�. 'benefiC109.110 I!U.:for!mi. 'sitb-ei;ancialmo11te; <1$ las dc�s. ooéiedad$tI; mero�lltiles. ·1l0mp_aAl$. .•. O(i®. Qij,OO. Qtu"ios>. ma.t�Oo. a.itarse la·. de. ,�eéUl"(l$' :tormatla per les f��$& Bdtas-ar. ..... AYJD.e. ...

(9) 166 y. l.�wb.� �� Gew'att}.. 1nte{�1to. naben. ,pe;ro. �l$óa� Q�US gtlllml(l1ao. sUi?'¿g�. a. los. d-®l :t\,"f3sblo de San I.rus de in. Oof!M1.di� lile. dtU:"d;(lidl'l,. QU.ye. ,. J;.o.$ FrM0QSOe,. '{{. aob1.A p_m.lor�oa tlfirta a.t�'nt haur' tllcWlSa-. f¡J()m.n�{::tats. (lo. y robl�da de 3!l�(',Jt.'-S (l�,\l:lt�'M�' ma. oGat1-. oolwtrt\Ct.)1ón. de. 1;.:". eJlsto0. Si). d� cineh :O�tes lli�& la'. prorte te pa%'a. la. baroeloneabaf',.. qnimltitat. 191 costo. ,(tra. qU�. OJt"VI'-3at).da cb� (19) '". '9 •. \'. r. lF·1rM.�e:n'ta'\!! de 1� miSftl'_{� bl�s:. tI.tl,V'$gao:.tétn" lHl�ne$. d� le.. lo-a Bk)G:B\�a. '9'. tJap1tm6o, fl�®. '9fl,tm,. ri<:)sgos d� aq'ltol�a,--. rn!SCenoo Ollbrir loe. -. que los ��po�. fIlUfla.'rfl. ,. poro16n. lcs. veC4:lS e�tl"0. f;"tmeJJ .. «él bU{lv_e d� la (JUal ert'.n propietarios. port$'''' ],)1.,. aoo�{lol.'30. (HJt� tléntitk>� p� la. fiq�tr8.n �,. -. de J.a meruo..'I1Oia qt�S. t�. ¡j�l $,O'B� (\ub1é'l-to. ,fJ1.\il11.t!a. .¡_ •. Y" pOlt la fraQtlenei� :COll t71tt11 lo t$ n&tab� (/)1. 0&00. do los. oot}'@;tr'd.d�e de.. ,. oi,t1leli. a�Qgv.raao:s. ,ti_]: SO�09. ptnttiO:t112�nn--. galer-r.ls. e;onovo-. ,. :i.nli1'01�tantos �� d� l-e moneda. {!UO, de.. b·r.an tranGp'Qi:"tal"'� r�!'OOl�M Si. e-s. ::10 l'JJ)¡.'. otqi�en!Yf.j. '.. sas�. pr�o:1Ji:()'Qn". a. (20�.. GétlOV:8. sOn l!lz. ��ur�dol?e�. y. $Ujetoe. asslt­. 1a.Jto "eotilfl otros' $utmidimr1o� d� los·. a GU. .. ,. qU,(;I. tant1000. peoie. d1J. se. puedG �in.di.r;. ílb"OOtos. de aogu:r:t:e1i,1'. qua &uwr1sr:�.n 01 do.-oUm9:(fto. Qomis16n. i.1a. pro�orCiona4a. �or�Dion19,ta&l. ID11y �WBt'iS _'. 103 o�J.�s. t;11 V'áloX'" t}e loa. -. &.1. loa notarios,. -.. �'J(}1b!Di1. \.U1Q;. ptHltV!. p611-¿;a. 1l;lB. tI.. de au�. oo,acr1peL�1. ,�i! ,y los tes�1.8Qe4f> La. lai,). 001". ..... �. a;w:-ibao-io1l0G '1. lar. I. ,. ®l tade& o�oe mucho. A1)ltWaoj6n A. ..... l'Tti. S. mm�$. de. tntorés. ... [(.®1dJ;..me.l :e� :o..,. ..,J. ,,�,. 6ttl. fH.lmW·-. j.AWf.!I:"_j;41. ). '. ,. ". &e�. lÜ$ 't}rdc.mm}0SS de 1484, cuoodo ,(lnove. ceXtta si}. \. ¡-a atada $$8. on. narc-hinooo. .'.'". d-ol Utltt. Lonja. �l. . '. &�se���adt\}$lf,,' los, 91nieQt�a(ltH�. 06l\L1ul-os de le.. Qf3.S. o. inoogui1t· a. �t1fiell!'10. deb1an tlomunioa�lo ,_. i!htf:tl9f: ""!l.'. a. 1.111. J)leoo de tislnJ?o variable seg(m. por el nav10 ,. o. loo. 'Oo,_. morQada,�ae. Si,. el. ln. a.. los. loo aaG$. rado.o&. qu;L®ass deb1an pfAgo.r 01 1mpol"'te del ilegt1W do. l�$. ... dObt�. ,. -. d1a1mrLC1a..l'O03ft'>1de.. tl�Gato. ea. O'foctunbri .. .,.

(10) 167 ,. ,. PUO�ilf J.1. Otlt'tUUfW.7_ Val:ar,¡Q1a.. :QtltI�. á. Bcl GaJ!éb" .el.. O nOtrO. tj!. I. nia que pag�. (la en.·. ante�. do lb� dota'. �e.%'�alonéli_ 4� In llOt1.$:i� o1erta Qtltl. la. 1l0l4!. �_:eUq"'O,l. $!.. ��. ..,..j¡oojI. >. ,. tl"'8.teba it�. p61i�W3 eG0re �r�t��ias remi"�0. e.iLu�. �b$r-�a. tiempo. $�. 1+4'f}gQ. 'JI. -�t�,. le. it�p�.�s·,ao �rGindido3. �i:l�. lO-$. t.sne'r�. prop1�S'. 3S'e�aa_,0$. (por d0$�1:&. Q. _.. D19mp�. DG,. s-. Bit. 01101;8;113. ·pi$. al.. dé la. al. &a�iW ;¡. .. �gt�. ��. 'Wl. "qU.�!1lQ �$t�{)$ tanta. �410. un. :Ql p�go ao. I'ttga-too. 11. 'URO'. p61i�e.. 11 &1 ltl40 001 m.ambl'Q d� 'c�. ind�ie0. "11. Qf.a�t{) d� $,2. �epr6'�tm'1t'0 lep1 impide. ,rt\6�. 0N. �a -. cxaQt�. rotal da. ptSli$as,. 'ri0titp�) Q,l. la l"Oclaei6n dé!. �s-. fo.(:l$�'. q"d0. ,. ��. $i.empj$. un. trabajo f'6.c11� Sé. ¡l.oota qlaf3 la. Uúb�íoli6n. reOlib1. Q'tl ce:rti4wnbre sati$:f�to�. y dn enton.'. se. .. ,. af4i}otua'ba,. ��Ii_ba ,JAm¡�nte dad ti,a 'pro-qGd�r. t�¡;¡a��. p�. :. en 1ht�o'h'()a. yo. '�'Waje. l�a{lw. �. o�m�. sin. p"'t�o def'(¡)Dl!a. ti!. una. l� merafl5c;(Q. 8%'c.tun... Ul\. 'prGp1O!J. Eme. <J. ·!jo. 00. llO:mb:r�ba. 1.1t'oG .,. nno o. ple:tS�"J:. varion-. oSmltifiaJ.;. 's;omot.ia 'l\s.�-oa V .a$.(;��Gre:s.. ... lm­. ,(}�ri. fttno. .,... n&"lll!,.. ao:&�, rllilbia. �"lJ)�16n d.e loa génoroe daficados. ·"#b�1ar disabr'd1'O$:§. l�f$ dó-onmt'1l1tGS. .,. uccide;a. iutl')"sO$:-. :E&W' oeUl'l�.:ta, {¡I)bl'O todo, au� al $í.�1dente- n<> ,. ..... algunas 0.1. CQ:llt)()ol". s-�e�t}� la. qUQ -\1� 'Ga ti& las. en �l. un. d'$ 10$. la· e,��. líe. !ti. ptfllsa.. 1'0 Qtla::t.. 'la rela'tivt1i f:Ncuen�,1� (i�j av..da. da. meses. 10$ aa$��do"�. �. proporeión ,da .ai�stro$. s�1u'O. msnt.e la. té';. pn"ílGro$,. odno.(i¡jx4-1ffultQ·. Gt,$ el m1�m.o notar1� que �aerittu'& l,�. (Jriba.'Uo. _. al.-ánibi,w d. lD. OoZ'O� do lU?A. le lto>tif1Qaot4n 4.$1 ��stro. 'haei:'.. -. (21).,. ci.dellte. �os. f¡)1lU.e$D:l�d()s �1'A. �l 'S0� üebú-l, ��$é ImrantlJ los �0'1g,. t���id,,� 4eSlpt\t1lt, da. do. plfa.�. me,seo. JI moo '�lá QG es-­. buqlíto$. para;. en·. NápelfiH.'J, $!. a. la G!llalt�uít �l. pl"01óngaba h8¡S'fia, lé$ tN.$. t-oa limite's hn3ta 10$ oaaia-ej. e. Q. s1et\ientes. m�'S():a. ..... S. w,.;.. f¡,s!,ol :.. rd.�{wl Pt1L1.6véll;t'�� <Í(UA{)'1W41lJ enlouWor p,ox-. loa in-. '.

(11) -168 ·t.titl'�e;. 1�. �n. m����_· �fl�$.iJ. m�'$ll,a. __. �1 1' •.. ��. �a ��. Bsnet l��:1Ji � las (1lf1al""et ftSG:tn lüno�é!¡ al"" �. ,". '. �. ,��. .. .. .. ���lIínt. SW1$'á' $n la 'm�� á'b. r;i�; �". '. � '. .. ... d�'.rt '�«J ';JI. 4tii't .'.,. -. :'. � d!e ttJ' ,'"", L '." 1". a .". �. .. �1 .,$1fV<..í :t��$. '511. ". wmpl'i}tt �"t1iilJi. .'. .. P;t:i:�. $$. ��1d_t.�'til ��ditd dl\. a. ... ,. p��,,,'. ($es. -". .. �}�'t�t. .. 11' ;JI. ,. 11$�""9. n. ,\'):Q'Q�6. ��. ji.. .'.. '(22') ,",�6_a� �\)iS'. el S:��. h:�. .6 d?" K ��. a.... ,. .. _ 'ooU¡�� �a�. a. �Qli" f�t,ma d$ .. 1.&:. (iR. liami'ma ti$1 )}a�n l»_S(¡}ll's. .... ,Fr.'. .' '. ,., ... '�". �.,'. .Iif,¡.,.. .,. oe�_ ,1.i3'8Ir.,. ,-.....",�'... .... .,,0, 'U��'� -f. ,. �t)tt�� �S���. ,. �$;l. M. .. ,.;l!.. ált19. $�*,lól:oS'. ,:: ,:.1,.. ��Q lJ.l p'�!:ia. ellgar¿(f ��Oi'h $1 4l(lt't��. e. .. lOO":". porr �.&$. .� ·�fm�. d:i��i&n l)u.eibt.1í. Jl� mali�a. �'9·. -. a.blia. sra. ;'_'. a. .-. Al". ��1I!tl!\le$.. t.UJ1 �(ll�ut$, p�dU ill'fltlli ai*-_�b;,?:�:dn1}' ,el .,�� _ �áa�t\61i.� ''0-,. qm'lntI·a_ 4'9,' lfii hi'l\lta. _. ,,... '. JjiJ,� -. �. l�. '.. �-uyO.$ .�ii.;;(��r@$ J}ae�� _. ve-rif1�� a iil�,,'�. ,. -'.,".,. �... i. f�ii'. 110' �¡rtl. "*. ,. Qa�.1 '$'1�� ",.1.'tab&. _.�$. :p� l�fj QM�d0B.t ,'t)s!�-'. y. �. ,-. 1ta1te��l? Aym�w-i"h "JJ 6$b:p�l Ve-l�ell(if_tt qUtl· �b!an U.Q�Q-. m�{i&d.a�!'im 'Gfgrgfad�s. .� p�l"" 1l�$ �s_ c1..*taa. 'J! D�m�e.d�. .. &.-. •. .. 1",. .-,-. _. -. �. tl'. -. ". ae'.J:t� J.te �" _�r�O;�'$$. ,?tr�r;g" �_'0�'. _. �·Id.locU, �6 �1h�h�. ... $tl ��l!__. e:l. -'. •. •. .. �. '� afila 61) 0'1. �u�. ..... ... '. ,. .:. .. ..... ,. " ". f�_(t<f� i"Awmátl. nave. �a l�·. ,. •. ,". ,. ....._. pqtr-,� t�t(f). ._�'$aa(). te,". ;h@:ttl. J;1_�. '. ,.'. �.. .. �. '1':... .... ' .. ... ". ... '. ,. .,. "".. ,04-00;. __. '4@�!Ifo'l<it�;��tf .' ·ul.� �.$��",e;j¡f<Q -. -<tP,J'. ,'.". �,;a.�. .. -S�. Al-.. ;;!!;:"i,!.. 'jj''''. � 'J.t'ft �f). m&'l"O�U�lfl�Íl1i$. ... '. ,. :pl�_hli, ,de �"$il,�_: f.tGlJ tmtt�, D�l'gtilci'w' <:14-)+, �;toe, .aVjt. �:o4!�. ��fJ,. 1��;r- lu.�. �". _ P¡0i��. ®I!V' �ñ. �,(!!ti��s� �flra!Qt�. l.�41:0. 4$. ,a� �tá. $n $lQtlt�. t�m�. la' ��'!lrtr>. �,t-l�_�q.s ,'�o 11$� tÍ timar. �l..�.. d�i:)'Gt1!"­. t'lel �ut'aJ;z. �aó,. ,an'. (l:$. ,l?�r0'. ...... e�$ ,.$$gu�4{ffj. <m,MnritL�. .hMt&'. el. \. "",,�:;iii' (ib-ml 'iA.'flI;,,· 4>:.!.#'r,;. ""�. �O. .. ,. Al lQGt(i de, '$ta'tQ,� Q�mpl$n d� mor.>Oiftta.. p� �,. $B $1. '. ':/'. e�. itéap_e. �. 4.;¡. :.: d�. $a,�. BQtt�t)';Q ��jt'liitoia�.. Y. �.� p1\1"$. ...._. • •. ,�pio �a7rgi\l Sié.fi�a «tmtl •. 1'1Gte. -.. -!$1fJ.!f�l'i. 1�!' Fl��tj;,�a. ,del. ltt�lVOllf¡)-i$. '1. Á& ltr&' .fti�,1;tl_:S' ,�t.1<Q mb. _1),1. ,f,. , :..¡. lfl\$ ifi�.t'<t'$�,a 03 1_". a. '. ,����d(U�, el�t., 10$ -:�«$'.Qa ;:.. ... In '_. f®.Vltre. ..... -. -. 0'l);t}i'biO �!t1mfJ. t'J'. ���,�twGri. .$,. vu61 ta.-. '. .. .$ �i.;r.;.. '�� '»f�. f{)�mlU�. '';;''. !. d� 10& '. a. tf���OO.Si ... fió). lai ,40.. I.

(12) 169 .... onment{¡!(ri..�l1.. O�íJtn '1dQ. �o�P4. $Ol"'41"OtlQia� !t�1. _. !'ortcll y. J'oal_ ��:lol:t. p�a.'\�)r� :;i �úl��,. ,�&�BO. 0;:1.. (in. __. V:!·!:'l;OCrO<:.:ll. bte¡lf)�, dal UO{;.l)c:L:lnte. qlJ..Gi. lGQ.�. obt1'¡ �Gtl"'l1 oja(!UW1:'�� ílru'ltr.r,� -1,[\. los GsS�l�itde$ del t1e� UllU. �e:rt. do. ,�ant (le I:.ar:�.J.. ,. t!"..t:yadie'/Js �11<� J;'t�lt'd, I.<J¡� V"�lo%1 UG :!C{) l�.b?�'�, l:_� ooeJ.QO. a0'Sml�& htlbi$'.3nn. :J1dm0. f.l'(�::;-cto {jf:¡l -. mido JO�Dflcs (2!l J. Trnn r,\m)p.el1=� 1 � Ñ-tid: : _til ����.c�. ��10. {�cel 'iJíJJ6�:). rcet!.1.till-�:ruo. {i!)l. Z'oasc�€tt�Nj'll. e. ��!.j;i.1?O. lit. t'hl. t'lLirít!nr0:9 :,�� ... rCffitr.Pt;; a Ü.l. as�ca.lT-f.;.-r�'l'tO.S-¡j. $li0f,;}S. en la. nt1.��olg. pr@.(rtt�e. .. toito� .toJ.. 001:1. 1"aprw3:t'). co.:n,tioncl1. qUQ. -. {¡)0tWicda t"$1on1fa el. hallazl&' ;:l,O di.m:tl"'Ó �1'K{a rJél1.etlO (:10 e do 16';6 ;¡ 000" a:lOc. �.. }j,te6:.-.. ... entre. pr-,,!{}ti,aa t1s1iá ccmp��b�ln. �. n�90¡:¡rime'" ... na. �in. ... .. �. ... lii_tl·(\.1l1n do lns ONa��t il-dfJ 190 COlWollfj:i;'1,3 /!. 0$. .. SUQ$:Jtl'>adÍ\o' en. aofOO. .. tl�,;¡t1l"-:::l-ron o.r:'(}o. .. 16S) loa· h¡;"b1tl Q(H)gL.'?Gi.iO ��ru.1orftl>a-. <1'0 .. ocho. iri-. de, o.stú. !}�Gf)�lte ¡;;�")t.�WO ;Q;joblr:l{}�·. ... �.. 4:toe. da. ;Jo' 't}�eto. oior¡. \;lQntl,'J� ro¿�>O�1'X!'na. -. ..'. ,.. U!). Pl't'0. .:l'. "V':tz¡��H;¡',. ..... ,.,_'". "'1. •. r.. ... 1"t;'ilJJ. "". .. "",... '". ..... (�-U�(ír:;:.:OM"""1i:':'\.pUl?QQ. �. ul.t;¡,.,n ,.¡;,¡;.'U. m ... ,.01"'"t·'O;)�V:tJ,f.;14B!1. ..... ,. ",_,. I4s1lo�j�;¡-.J'Ct}lOl1�) s d� az�\��1dQrv$ pOOp bpnl"ttmtoG. �.}..11StL?¡J'��iülmQlt.te ��b!an. OOitt!'i oo,i�,. -. 1(J. :r:i��gos :'fe. a.ql�llao. tiñ'llÍino,. a:t:¿,. ,��j¡a l(i!,lS¡}00tOk)--- pO�. t&�:i:-'. o,nt<$ 01. antro �. '. ítnqtliotu;<l. tl$l P�Q.. la. tr"2,dt,.�i�. l:B���. Oé- ¡p raar .�u.s � ser 0. 00 s-. $'i¡p:-ró� :'Ol:' el qti$' allO\'¡.l. a ou. V�t:l tm. 'a��[s1n��il4f. 60tas 11esu_. ;;.ntcs .10 qJl_1$. .. .... ot)n�a.ta. .l. '". 01 88:t_etWflti-01.''' �1{P91". i:)-�.t tf!' liacta. �il! les. la OO'bo�turo do. _,..-. ¡};;tp�t!:t�1(m,oo.. wti.trJ ¡·--�'p�cg1ón. �:!ue Ha. ca. qttG-. A. 1!�. .�rros­ ao�. 01. $1 3$ (tJCl:'1 el 1t�lc!" �ft i,1V!(.J- 00 hizo �e�jtl!-H;i'bl&. -. pr,.. ". ,J/-. .. ... r{i:g�- t:v J..1.2:a... ,;n¡". Cflmo. e·!3'{',�,lc :r:,)1"I1lG.t. el roc.mOgtlrG �lo. PMt�:t:'1l0 �1l. .._. la.. m1�et Pl""imtt. _�'�:1-tni-"d. '¿-"t�� ...."\4. \tIo.",,;.;t. ".lq. """" "§íiJi:.¡). (iue el f}ct)lJÍ'O *"...... �\Á:. ..... ��'". Dri.1fli�i:�tO,. bst-1·t�tQiós a� -. ...... -'.'. t�7.. le; �é. ��&l1;.i\'l:l'lOta. 00. optJ%ta. 1:)Ü;;: ot�.. -"-. ti5:Cr clt'J l�a11�.u�ao tl1n oolltva..tial1llltl·lo. O�Qtt.t-c:i6nt. .... on. En JJ'.f.A. 01 $OO��. .. ,. t1� .. !._,; .. , �rl�. vsl�Pt. �r�'!·'y..,� �hr"'�J]ido �. �..:ñ"':..V_ '.�,v"'". 'l'jrima tClJl 1/ -. sr.. paer;.'Y:1o otra dO id.�� �. iJ-.". ". .•..A";. <:m�.·'h.-l:V;·;-.'. "l ...".·� �fi¿'... .......... .... :¡.:�"o"'. c¡�,u_. ". (311 e:�oo. de �1r4.estro�. 'OGt�;�. obl:j j;l�do Ql p� ae ... .. i"'-!"",��4: ..1f�"'''!. \,.. ;..'L'Ibj ��"'v"'i&-.:...�q J/"..;..¿·"_..... toon.,t:; Ú��úho ,"".'. f.li:. val'!(r1,hir. --.. O't�Oi. ,Qtd val('}nt&� ... '..

(13) 170. 01irlWliO. V. ���.,�. Ñ6. �;¡tr,»tti6D. aavéJ.. e_e,*,. -. �. lij .;tl�t,men·�"in oontrato que WQ'. ,Q�(tn"m100 do- 109 bt1qQ�. ,11�d(g n(�$. -. $. eetal.ufi3. fl.atlg·. f'tm.o1(nl�1ant6 �1. on. .ntr4tt.é. GJ:'ia el. 00100. ,_. navio. �. o. flat$mQ1tto �. """. _,. le �nsidcl?Q.ba O-Qmo. Se. eonduo0i411 �P�t}W qv.,itHl d.J). tUqtU.ladc'!Vli. QS. 4®. rdó'�i.g. tQd'o,,," 100 paÚJIJO maditorrlí. Gtl. pgll,0jamat. Jl2�"!die.mmorité?. contrato dO l,t)eac1.d"n. tUl. j)ol'1!a. ..... en.. y el que l.D toma ee. lnqti!li. ,. ...... �. I I. ,. q�. n-O.j y el flete,. f'h. paga. ljl,Ug. ...... .'. �liile�ll'. JI PQ¡" 'fu,¡nt(J 'S� .. en. Oat,&lu:fla ,;;,_. es. t"!$gUbt pOli:" 10G t.Iltsmoo �sle.8. -. .(j1 al-. �:U.tJP9.. y. -. fdel-o:__s, tl�fj la loaao:i6�� (lJ. En taletl �t'}n��:lto&1 1nt0rvo-� .. lÚan la G tp·b�rnant&s d� nes. --. P01"t'e:. �r. W:l. .. I. -. .. Ulla. emb�aoi611. patmno�. -,. Qal?i ';,1. o. 18(1.0., " .10.0 J'j:�g6Ci.ant.8 intolíes,adoa 011.1 'f}l",S. 1}1)1� 001-";.. /.. $l.qu11E1l". lU. d¡t,. tal. 'tm.q'tlA pctU�a �blo�e-tt$JG baj<). -Qt1 �_.: �lq-uil$r tnW de la 0mbm:'ooei� para. _. un. v1a-. 11,. alqui.. ,1. j. j(¡) detÓ':l�'$.r�ch alquil.er tatal parra. ua. 1�. p�td. go��l1f'.Qnte: p�. tt'0tn110 f1;joll' -. -. vi!lj$ s,1mplG.. Wil. .... (}adu l.UlS�. 4t1. ,. ,. GH'í1tafili treS) f'o:�as d1ó. (l)rlsen. tl .�. .. mout}.lid.aa dn :oont�tlto oj,6'. I. -. ,. ttn.", j�.. déro{�" r.�, p�ra fo�t:l,. 1$1.$ .. �. e. A. V'¡\a.!Sg .b912r�. u,.!. ,. � la 't>t)l"minologia. d,�l OotlsuJ.ado. _'. pOdia apl1u�se¡. a. v1a-. ,. �e5. $�plea. eetpj:J. 'o. &. via;J�a. d&'. ida y vtlOlt'a_ ']3n. lQ.s fl:etOOOl?EUJ diflponta. <tü$O$. oualqta1�a. do,. ���ntG'do l�. ..... a:a..... , .. pooid_ de :c�g� do la em})arOt,u¡ióu (ittt"íl.n:;'e ttJtl() � it1M1"!J¡. ... ,. �:tfj �0n"l1Gni.do. �. oaplt:da oeda. y de bd.lt,f!. &.. sagin la. G�;l. Mtipul$. �barJlnéi&l1. los �le�oool'tiS,. apllr$Jada" �$da t. ,Q9D. .,loe. en. los ·()o��atoStIl <al 1>€1.t-.. »dé l.l�h Y de. prolil$tiall.�(). tra1rés, <''p,alt. tenor-l.a. �1opuosta�'. hombros sut1ciG-ntotl pa�,a. gob0r-:,. ¡.

(14) ..... ,-. 171 ntu-la y d@flJn4orla 3unto. las nrorcHldcr:íati! qua oargasece-. oon. ,. S1. tl?fl t&. do un. 9a. '\riaje de 14& 11. vtml �,. $1' pa tr6n €J9. QQtn--. el. ·. pro-mete. on. al. t*le�la -. viaje de. �o. �lobm.,. b�eae16n. ... pre"oie. �l. 1V.l«r&�O... deelt',�,. a. uno.. �aéO. te.ntJ. B tm.. 01...1$"". @Jl'. d� 1'04 .flettl$ !lQ. ... oat"GIi. do. ��ithll. �t.eras- G:tQ�. qu1ntfd�ntí. 011. �$tQ.s lo hubiere.n. los :éGnt�.$ ya �faridi). un. M,'8e, C'�hiooCJ.. fUrma. qoo. v'1�je dQ idtih' y lo. on.. 0.1. bug. llade. i�(J�t .. lo qt� los tMttadQ1"�HlJ (.l�g-t",sel'. a,. 'f0 da. t:Ula. -. pmt<-a 1HI>(la la .n'1-. Mat:�tOOnte� 109 1'lO't_$ v�iabBn $��l �l NO!.. rrldo, el tipo de ernb�QO.pWn.t la: c-lase ,1� �r(\rad�rú\ y. _.c.p. lF.ts, ¡jir(JU!íWtaníJli¡\� pclltioc.tEJ ;¡ eoor�m1.rc$$ d�l mOm$llto� 'Un saCó de. tri�e Q�gMO. �lGna 'pe�€J1). te o ... 16'46�. 1644;, l tte(!i;lf8$ y a�_,* lb1 1641, 14s, fl""_. a una, �g. P:�0"1iI. qui.tal (le. �B. *\r0�11"Q p� .1 ��t)rte d-0 tUi. hiQl'TG' 'e_ad-a".· �é$�ld!�l. $1 hienre. $ ]J�"",. ���\il$; d��, Livorn0. ea nava. ";f'. b�to. �1. 2 �filG"S:' y meliicf>. �. pOi" llav"'O g�.nuve$a ip&-.. transp�rt(l«€J' y $'1 viruJ. gebG a reales po:w q¡¡da;w'lI:. pGr e&l� .• _ 'tiiO.n�a �l'i14a. Q. �. t;l. a.gu;wdiante ! ro,�'1e$ de. G'�lQVla por las �al�ras. ,. .. 1·� SQtr'0nt9ima. ftoti\tbllntW p�liab. los �lews la ,¡a.l�ra. 00 vmlt¡,.l. fletQda pór 1115:rL�1:'d(). �u .ii1"'JGS.1I. ·(jG'b,..� i�� �..ólii d$ $l�to aq�V'()a de al (} � 87'5. y. lana d. 300. l\uJ.$llÓn. w1"i!l. embarO&Oidn. lfi. da¡. Q,. reoo�. p!tt'a. �.'. un. piara. un. �n. u.. 900 11�:i'J {le fletvs pQr!'.l tJ.�1Q.$ (,3}!I los e3(Ullpl(H�. (l�. altluili"..l". -. O�b�0a.Oidn. 1mQ. viaj<t d-GeC'le SitC9s. b�e. ollVA. � Oan(t' 4e'. 1639, u,i;a \iee too qttit¡illlol <i1'!. 800 qulnt&lof,J. mt �a. .de La. de ida 1 vuelta,.6. vialG. saQt� 'd� "'roo. I. ,. o. d$- 64 11b?.$lS,. �1. 'po::t�. e. t1)l't$-. Gnt0'J1GOr� la Quantia do. 10$. oo.�"v"Gnid-o.�. q\d,ntaltys. bro 400 librt;;{; \Uj.i1. a. es. tWlto. •. €lepo,..;,.tila,VrineipalmootEt. Y' de le.. 'd1artancU.a. 1640;. no�. t�. •. �N �l viaje. fl9tEJi.. l�.$. .a�eX'g:rir. �ra. e.n 163:9&. g. !lar c:i@nt,"� �$tQ. % ®'bi"é �l V'nlo� (1111 0:rAr'g€t.m9nto (2).... más ��uOfit6: rn. un",. dQ. pro¡H).f'¡;t1dn. a. OI-L-,.,. pore1bla,. viaje (1'0 ioo. '11. V\tél te. en--. a. 16364 La. Q�. PGdr'lBü multiplicar �d0fin1da-.

(15) 172 I. Si13 quo :;maa,. menta. p,osib10. ,(,1& Q,tS? l()� na'tes. oo:roo. .. a�1tro. unidad d� pase. (}. l"aiao16ll,. v:�\i'do z �()n$�l. �0n uut\. ..... '. do. o. ..... aja�,. lG J 40ltlrst4$ @l 1'1WJo1"'O UG. �. qoo &e oobi� do dQd.i.oa�. 011 ]..::;.S �Hii(ttl1a.s tl&l t.1NJ.Y00'tO. de ®llos- daduoir el pr,,­. unidoo; j;tinera.rta. 6�a y. �:1� l'tra. �owif.mtlJ $$iialal? di@.$. t�6s. a.. la ,oa:rga. a. ODm() en. 'el. miP,a.. t� dem9!'oo, Sllbsigui.:Gllte4. •. '. -. dll$Oegtl� tanto. ()'. ilUoi.tll. lll.l_to. e. tG.l'. os1il>$ dio,o arau, 11�ad(1S. u. ,. �j¡U" d$í le·S!,. eran. y. objl1ilW. :aQ1Jitl,lQ�S;'. de 'Wl p:¡ge. alAplomafttari.o. por pa.rto. -. v��r··dG l�u; ta'S1lMm$. $$ $��lQ:b8. 'r.!.. gl. /. viemGnt-& 011 l--Q.s. 00. ntra tÓlila y. su. J)'orto.n.Q;1,$ 4e 1.$ enfb�e�ión. QUal1:t!u d'ép0nd:ía do ltJ.. 11 d.�1 �g$., <}$. bábil. y. ();an;�gado�fI OoowJádo.i3. gdli$rr�l,. �a. G;a� loe. tii9q):O. im=,. .tdietac. o. .Qnt�tant�.-. $,�lJ.f;\d!� o,lf#�ilab$n Gn:ff"� los 20 y loe 3'6. En. rea­. l;t¡t,s dli?;riee� �ro � dahm'l. mÚlJ¡mG$ (;1(i' l r&'�es 'JI mWd;mes ÜG. 50.. EIi DO' �'"-te,e' de ._t$ua 00Bil'9tO$: do fletlim_W. .. fi.;jadQ p.or el iftagistr-ado La. U5. ._. detl r¡f�. -ool\..$-lat1�1,. .t:tempo-, (}Gtgl'1ll1l'l�. 1;. MlWva,. il� '$1 Va\lol'. se-gul1fllli ft>r_. Jl_�,(¡%QM2t Htllb¡S·. a,. da lW1t$_. do. a1q��.,. t}st�fas, $�4. llamad.. -. 't!li. .. 'una. los. � �stO' <tGt». S<l!'1'". ,Qmb3l!'�aoidl1. d(j�t qU$dmdo. ti)'l llarlo. Q. de,. $U. v1Qj'0$ pertiOlÜa.roe'. t,i.po ibal.. .otmi.ta y. o:. ....... '. Q. (ltlenta di01. 4isp,.'$i."i6n. flét,i.. .Po�o n.'t.Ul.... ... 1(J$ DG�fi:aios vGSUltan'Gs fU$$. dtbld;Qs p·E'}r �l. (Ull/1t.. _. al. 1'k:tQd-o"_. '!! 1\0. 10-$. ®.. p,roj;d(¡)'irtilritH'J. gel. •. bttqUC,. DO. ptl6'4C. th,-. ,-. CDrJi;/& que 'Y� qU. .�. 'lisa y lJ.allatil&nVe. oqu$l aue.iitu�� fletador. jo o'., lÚ des�aba.. _. stAS. 8. p�V�1á. Gl. .. buq�� dE) "f""�4 �. ofio1alé·e 1'f'Y: p.Qr. osea no. Nnode. do. ap�Jt.. tomar. -. .. diaQ�. ,a,s¡,mbio $a� 0U0f'PO 11 f'ls"tQf¡tt \aun�,l'no 10_ puea� obli­. a. 1o<fao1611. g,..� pot> Stt. (5),.;. Los. fl�ies. Sé. ,paGaban. pel1.dí� G$l PQ�to d�. 'part:l.cnilar. o. gel1Et�l a. a.. t�tQ PQ:r Jnes". qU1cm '9. St:t. le. oorGa!'. -. pr.o10 4Q­. l�s wCj)tG'tt. de anAl O�fJ.otor!etiQa� ,y. de. .. "il'Qi.mstanctae do III oforta y la dOOlGll4a� .. .. ltls. Ullt\. b�oa. gata. ,-eftl. .. 1_. (!G 1�O(). qtlil�tal&a -oo'IWab,Q.,. fn3... I. ,. loo navi<:t:c'_!. ,. I. i. t!nf:t. :pGri�. .,;,. para­. .. h:eQbttl(fJ OOiJ:"m:lté 1i.a.l. 100:. �u.e,ll'a R0pdbUQ'1ii\ (4).. 0'$, flata:wm:'fJQ' 01�. nattG 00 l'Wtar, _. &0. 1646,., 10(' li�alJ rtl�AsualQ1of;,. I.

(16) 17�. ". pollaca. de igual naOi01",�lidad :1. une. bía. 425 'libros,. 1642;. en. en. 164.Bt. quintale:s pGl'c!. 2500. holanQ$sas d$>. unaé.nsse a. :ftl�ron. fleta.das por' SOO :pesos. (200 laErteej-. 10.000 qUintales. d�. cada mas" y otr-a de 15.0e() quintales oobró los fletes. a ra­. :Wlt dé 900 pesos mW'(H�v..al.(;)s. La (h:u"ació.n máxiltl.r'i de .estos o0l} ,. segtin. tratos, los doCé-. la docmnIOn.taci6n rel}.n1da� y l"e-J?ame-n:te '1<;$. m�se·s. SQ brép8;E)a nWlt-Oi}. no. El-noliejament,. s�ie.. a. i. 1I. t�R$ ¡. poce practicado- entre loa meroade1'$s o:atalane:G,;. !,abJl.! 'er-a. -. l<H�. esoaBe.s. tos. reunidos. e:-jemplos. 'ex·tl"'I:Ul;jeroe. fra.nce·sss o. ""f. B,a¡"ce lol1a. l�oai'blem$nte .. ra. 11��a. "te 'el. [2.. lar pa.roiaJ.. de. tL'Yl. simple. Tal. m�j;1te. .... nego(¡)it,!.l. a. f1.¡gta.bl9'o�ido. reque1r!t®n négoáios. 0B. s. d� envergadl.lt-. la. embar<H\Ql·(6n. dt�ran­. tipo at;¡¡ fi-Gtamento. se. refe::r1a al alqui--.. i'.»1l t!.t:i.tt:0. (6).. tiemp,o fijado 1111 último. ialabo'yános. Si�l1lp�. a. empla-Q. tul. segural'". se. re:f.:leren. se. buqrte para foma e'j;í. �. v:taje- 'd-ete-;::'1ninSido, gE.n�Q�al:. .... des-ig¡1.':iia. �l Llibre-. del. en. CORSO.. I. -. .. '. .. ,. 1at. nqlia�nl!.�f}�"A, .qt,inj.a;t'"�d�,fI. como. .:&1 efecto,. es·tipulaba eomó si J1S� alqu11a.soo. SG. gar del l:naq'Lte. duce,. quanta. es la'. o,apaoidad. .. Quien O&l?'gB. t�tQ llA:­. a. en. la ropa qtlG. de.. al alquilB!'f Y' el fla.te equivalé-. paasajerQ$. como. d� la. OQñVeniel'Hji�::1'. alqu.iler. el oentr,€ito. tipO'. te �ea. que.,. ..... eal ga:t"". dada la. p.{Joa. en.tertlID�1'l.te. Ire-Otlente. era. importanQia. passajen e7}. Dol. une. ,�. p9!i�eño1.J exportado';"_. entre <ié. intrg". qUQ pagan loa. al. I. d� 4l.ontm eo. !.le. :il. j:. sus. naG"0e1os.,. 1lO. ,. podián. "U. l/n'. embtll'.Qu-oión. I. tres. En' los. 1nd1stin:tB:. los ,fletos era tad al. pod fa. pal'"te cada Wl. viaje. il1ic1ar el pagarae. tipos. la form� de P�BO de. de flat.mento. lo méa freouenta. y la. o. tn"a. p-'lazo de ocho. era. P$'f). hacerlo efgotivo o. quince diáa. a. ¡nrtir. o. b1.en tUUi. de 1�. exp"iraQi6n dGl. de las estadías solía 1::1 p:l (JO da los'-natas )!. tuarse en. numerari.ój. .. mncho s. casos. lO'a Moa do la �lación da 1's.-ismwtf. -. .".. -. éfeq,.. -especialm:ent& d�ante se. J. costutllbr$ �H�tialel?,. o.ont�ato�. QXl. .. al to,rmi.ll.e.rlo" paró. tl"a mi too. tambiGl1 too o el imp--orte al final,. mes.. pagar la mi­. preGisaba que de--. •. 1.

(17) 174 b!á pagtlr�. ltto,n�(íl de. &1:1. plat& dQ-l)le:. $61� tal�·$ �m.n-dtUl. /.. e,&lllel:'eie.n:t_. ext¡o��J&rO$. trtt'i#u�i$ la letra de QubiO,g. �Qn. Aiufir_. G-wo ,! aal;dmt $1,. el $r�i0'�. n{U,j;"�9. te. e;fJ!�ll,.. !al"'$J5.111&}. h¡r���$]j. �ien.6f4 �:u:e' h��r. lllfi). 4. """""'. .. .4..".:&. �+,,". "",�. .lt. ....lóit. alqu1:LeF. 1.644�'. en. ..... t,·•. .:,J¡'d. d�. -. �i'ttloltl. M$ �® Wl&. ,l�s. �{'n,,.t� $�&,:Z1 para. p�r�i.�)$r. .... 1n.(fltdj[�;s ]rr'cs�nro$ ��rt,tiJalHl-:. �étf.�� 31.g;aru'l$:. p.$tr�n. �l'. Qiel:�a o{mti d$� d� dintn� oon.eJ. :en. ru.e,w pue�-: el.s2} o.0. n:�gai)i�n�. an.... .... 10$. p:r�lll�di$t&. ... \. 'X'ieStGa:. in:tfol""S d�p�!� t!.$:l i til;���. lita tasa (l$I. ll,,�..... .w:e:.. ti�l Nl;)o-rrido P'O:f �l:lQ,�gt). de. Qtl�n;ta �$l. .a. ... e�'iffit�. (). ,t��. fi' � t! 6l" c'()1r¡pl'"�. ... t¡0-ta4fj'�.$;. da .la.. .�.. 1,iI;'"".-IF"",1i'J!c�. r�'Fe,.atierfQ� l�s. ha;;j� 1�. o�i t'�e$ 1"tfi'á"&S�1d.(\J$. -". Uid.,a�a. ll.av�\as p�a. p�gar 1'}or »�rt:rma. �. � l;¡.s· qtf$0;�i t�.g.$ de;. f1:e�.am$n� �:e8.. Martín y. 4e G'�V'é��,}'. o,t}ZW-Q-.o!o. �t11i,z�tr).. �. J,$:_. {Í� lam r�"'.re'3. Liv,o;r_,," m�diattte la!t��. (#J.).n. fI.ismo C�.f!. JO'$l.. 'l_ �.. reaid$nte. n J$�lQU. -. .. l;�'.Ví) y d�' gili.:f>. {51.. laa;, iSll. .. demáil �tr���tB.n�a.s ya ��.iZ124aR. ci'tlfO$. 04G0S. 9tll tad d� -embar_r�. f.ltrt€mQ1"all h 1.:1.tl':tbn:!taf'i' llii f9<-. ftJ)�. �l tii:tv!�' alqu,11adQ-:,. fl�.. Q1�� �. era.. él de. la. <h�$itsiílgr'. .. pal"'�lia �l�:te. 40 �nt. toa. la ��l'1;t$-f¡rlJ1t�i'� �el. �l �VlH'tihr,� d�. eea. d:$l' Oonmlldo. lo lJ;�.mlan _. .... ... ,. ;'Ul1qu�. la'$'. €t:� los./flet;�d1};r,��. �:Hl� dtd-egfil,Q!o. .f�t('j.F5'. de. 'ii����!J. d1e,1. e"lltwra'to:. �ia00 durmlte la. '��i�u. �:1á�ú. �. l��. $1'1. fJ�bl'���¡'��. ���eE". ,"112,. e,. )I$¡@IiCi. U:;,��,. l.(t. W� <f..rc�i-'. �'$ a:nii�Q$: �. pa,ro. �. t�. a1igl� ,K'rJ:!. fll.. �. �,,-. .. prtf'�al�(I::Lf11ci. hG?b�a.. dt;)n6ma�61,)¡. ¡j'f.k la. a&. ;,E�":!.��.l�. ��gt�n. .. 1.4:<\ deti,nieiJ'!1i de la �ve de. '!�ga-J'. f.l¿quolI.()$_. a. (;)1 sl)l)r�a�,a,rrg:o. qtU.m16s' pel'!<$tnl$�e. pt)r ell�$ pal!"a. la �ilfJtodlQ. r;{F�rt. f'ttl1.ciQ¡\es. J9}« ��. no. e. ttun $l.'tbtd:i 'ttt�. �&. l:! oax�,,'. === �trac16�. $e. lird tttb�l. �. gtamea'ti). iii�� qt1i� pDd!a. ,'$�:ilal� 11i'1.$ '��<;;�laa. l'l16StQ. d$ �$'. ...... ��0i;14�-­. r:¡,$g�c:i .. '&'. en. 01. t).�. lm$'�l"' d\tl"mt�. ; -. �l t:C'ayeotc. e. ... ¡$l'l. .. los �Sa(H>J 0,(3' flet��lrt�'. 'ti�mJ?'o fi,�<o. a. ..... .. ,. .. p;l"dt¡):túill'!. al. 9�,pi tá..�. gratif'ii)¡:tc:dÓ�. ·0. qll� le. pe t:r-�n loe. :t 'éinel"a..-iQs. '�o��ondi.a. $e. a. 'pa�t*b�. $�gQ;i�,. L,@. ent-re &,1. -. ,�Q,b:r!.. ". :j�.

(18) '175 cargo 'y los dueTIos. de la. merQa.dar:{a.;. daba una comisitSn qu,e �rQ .uo. minitJ'trnd() u. J.�al:"te. ple$. con"tratoa. i'i.gv..ra la. sin (lut;'! por 0110. de. d,esomba.:r'lsdQ. o. Vá.tr6l).�. inoi'tÚdos. in'��r:t)rotQ�i.dn. intiJ,[_'otablo Qa.at'!:í.atioa. t1e!'l)OMS. de lQ.s. ad­. O. lo.. en. .,amora.l!,. aua. (11 );�,. 10rJ oOl1t'ratos da flQ­. ya tl'stá. prf)via:ta -. la. pOI'. obligab�:n. p<:.-\!"te5 con'tl:-tl,tan,'l;.ofh. c�bt29 .m.qr:tii-rpot;!.-. o. Uno d� ló$ it'¿)trumúntos do. o:rádi te. mas. �ii"undidos. dtu""al'1te l()!!.! siglos IY! al i:-YIl! fué �l oontrúto do olWlbio La fo¡-'ma. <lús ds!. siglo XVII. �,adfl. ot1"oa. en. en.. pl�aetioadtO. qno �ra.. no. p.aiaes,. ()n Cetalu.ñ" (J.,' med.1�. d:ti'ona mÜ1rr�ru1Q:ialroe..nte. do, la. tattto l11ed.i tel"l"átieos. atldIlt1ooo(12).. como. t:t>esoindiendo da tl1W.nos dfl3tallaa y \1Ortanteu ce. l'"oferil"án,. tUl. pi'e!Jttlini8tf�. tl-.6n dü. un. su.mQ� pt�:t>O ,. .. el 6-ontl'!�to de (:'ambjo. oe-d�. ,_. Ula. -. .. r:ttinJo.. uns. suma.. i1.av1.o ante$ de. su. ��tanf:� oblieooo. �. que. p:t:'soti­. m�.o tarde. pr:te,le clanor:i.b1r:no aaig. <k. d:tne1"'O al. propietariO. pnl"'tidn; éHte {ii:Jponin devolv0Jt. �. la VUE:.1].. te. de. o. -. pa.­. do dicha otl. via-. .. jl7) el eo:pital p:rfJs1i¡¡Wo mas loo 111.tOrt'JflOS. ealculadoB aoe;dn. .:.... í. el. 1i1"aye1;¡,.t;o l'ea.tizádO. ta. eO:rI',ía loa. g10 él l'}.1. u. 1)3€)$1"'. no. eotab�l. PU�i'),.. .'�e. oo.lvara.. una. forma de. mtit' la. p6rdids on l¡on. nu.n contrato. peroJ'bilJ. a. ;\parto. dí:!. ,re'partir caso. tr�ltadisttla. obligado. cuando la. n:1.nt-,.ttl i'ntgr�G;. f).al'f-)edcr t�m.:ta dore,eho Lo qa,1). duratlimt del viajo.. 1$i.. O. :81. prostamis-. oeeo. do naufra,... l"'-eati tuir. 'el oapi tal. riosgos do la navegaoiÓn, y. Pl"cot&tt(.\J;>io. /. tlfeI� la taula :r donel". Layes d�l ()Oll�;ulado. :r bienEHJ � 1Di1. k21._='SAAmit:1. en. -. mul t1-. en. pu-dj.ex·a prote-nd�K!" -�íJIUli1m1.to ul�. �-tl:ra t"'ecta. -. sus. �api t&l. QbliL�itSn. Todo s lo� paatoG. on. del. t. .. .. t�mGnto. ha embarcodo. so. le. sa. ,d<l doe por vionto. Sob'l"�o2.rreoh que 11 $�t·b. PO$ut·,. t:1l. melaJ�. FoX'. '�aso con.trario. HSQ�1..tn esty'lo,;,. sobre al v.uor- de In. (le).. en. dI;:. 0\1. u. en. p�rdido.. una.. era. pa.rc.1al. parte- prop()I-eional. función orod! ticia,. er-a,. lOH r1c�e03 del. al do' -. viaje y de dier:11. llOufragio.. def1ntcií.. �aal c}rí} derecbo de. 01 (Hlmbio ma:r:í timo. gontQs.. en. como. que mediante lu. -. -.

(19) -. --. _-�--. ---rr---r;,---�'. ---. -. -. �.. 176. ,. l)l'omeea de. un. p�>(}f110. dmi dincl;íHl. se. !HJra. Jn.�.e0:r uso do ollos ,. 1.r1col.ge d(}i;armiru.\db',. oorl"'iendo. en. de m�H. r1eHJ��9!). Qompol'útl. t'í30. (13).. Jo. do Qtlonta dol. tOYOO lío! tQs", 0'1. -. hae!a_. l�11 el ��gtmdo. con. parte poma el. que tm.a dftli dol. bll(ftlr&. conoi3't!a. e.. en. buen. CJontrato. in�r�5. (tOQpr'liVf-.urta. _l't."'la. premiof!. {1. ,ulYarfl€;nto�. ora. 'y. po):'" fi:n".. otr-á.. ltl.. el. prepia erultidad Jjl"OBiu(la, (14). 4.0. unO". Qontrnio tué. lor�- motivos que. OH. .. �l dostJO do. fbfQctG.. ·1. 18. 110ft!. no. pUdioru' sen­ hioioroll. run.o. coruUe::t6n do !HJf:;UX'Ú pünivo... ..... {i�­ ,�:n .. ¡;1eego SQ1}l'>tl biene3 propios,. aorr-el>. do. lo� mIllos ali'l�t�t,u;"f¡}�;LO:t:lflSl? y {h.1. <ii.¡:a.lH'JnGr i-:QltiC'ipu{Atl..1'flonte. do. un. €iíon'tr.�tt'JndQ, d�ld;,� 11'ldttoir. Q�'Qio do. on.. ... i}lsQlve:neilil. {le (�vi tt\..t' l.a. l�J. en. .. preErtt;l1iario;. :fI.m<U.r ��tfJ. '. tér(¡ltí}X' 'C'o.ntl:'lBtQ. l\,.pv.rto de 10. :u.ec'\}{'Jidf,\d do d.il1ero qU.e. ir. I. 00. tl.cGptr.).'t' 10.s rlm.'Jgoo del viüjo y oonvoX't1rs0. da 16. at.3-Q.g;uratlor. tir el. .primoro .. ant:t"el€t1. de dirmrQ partt purt-ieipv.r del (;mlPl.co ll!.\O. er-a m1f.l. ',11. cL\.'l1blo- mat'!timo. C0l1j'ji(h¡-rabo. qua el. do tres oontratofig. .. prcntador �os. otlpi t&Ü. a. con. f.1l1�1;¡'O$. 3. &1 130..0:1. l�. ..... pOditUi.. práotioll. "'1'. l3el. _,. (wfiuid0rfnlJlo' (jU© 1$3' eonv0tda mf1a Htomtll�lo. L'Rlrí:tlm�,.. ®eítra raooo y tif3lÍJ�gt:t!'lXrO� f'ndl:t"eottimenr�e.· ·lU� ny dlI'eí.)t�¡JTjtmto '_. "&'V'1TIW? o�t@. �o('_�;ro. tl _.. (15). No. '.. ob �t�llt$+. las'. t��t\)e 'en"tr-e eato contrat-o y 01 do eO{�ll:O '. ()$m:willl�s y. IlJQ1l1. próll:tumiata o,vOl:l;t3ti. i"tlcilmot.rf,Hll clia-Qt)1.'lÚbltH'h¡- ptMH,) el �. .. di fQr€lno1tlo �,,-;d Il-. una. aU.ffff).. .. _. d�. dilil®l�O 9 })0ra �o �l. t.tStlgttraUu,rJ. '.Q. eaec. en. (}6�@"acia. 61. -. J. f.�l. Pl��'$jt$�ini fltt"- 'pi{!)roe oon.1ullta1JQlnt6t ,. {¡�pi tal ?/ 01 l?roV'ocllo oj!,. ,. do lo. 'parado, mient�ms el [l,s0surador. piel'ti$ oJ. v�lQr d(_) poro. ?Je. qU0da. bio m:..w:! tUl'lQ? en. prima. &. o. Qól:Jta. p:NHJ't¡.vniatu d6;jO.. @ll. dol. .O{}!I;t'l.TO;. �l <la!>:l tal t. proox1t¡J'tcl1.t(¡}!I. r.Junt@n��10 itlIDtal10; a}l p;t�'e�tti1m1t)·to.. loe l'ie�&'Oo del. pel". la. el soguX'o (.\11 ofll.pi tal -está. lo l:.n:roQ1il. 1-;10. 0011.·. f"ltU'. el do la 3()lv(mC}1� Gol. miml'h"ílO que 01 nUefUl,..ndor oob:t?u t.,. �)dolünto.4o (16). •.. :�ot(\'l. ,pc11[).">o. d6. Df:t. on. Y' el .corre. on. ,a:S9curi\ el cam­. t,mtó ·cattO. -. uso{_urooo 52, t1.¿l�rtjd,m ue. put:r6n.. bel.1o:fic10. o. -. prostat,! (priülH). lnaolvonoill por IHU:'to. -. -.

(20) 177 de- 10$ d9�aOr0$. .... peligl'-O re,�. ,Pt't1.ahm1 las lotras. lo. oomo. -. /. (17). elo. hnQ!a allmental'" -la, ta:$"a da illtel�e (la).,. -. pt'($�tam(),� (.}�brta. Si n-l o -,. ilnl'l!LQ,e1Ja. no. Consulfli-,. GlOntenirla.e entre la dO<ltlf!lelltac1:t1'n del. cjectl.torias-. usa. rada. tU3nra=r1.0-.' J.06-. todo$- lfjS. -rl-esg(H�. 12.niiSiIl dft lps tx>ee .eo-ntra,tQsj'. tratW1iatas, -p-rocuraron. ,. era. di�imt¡lar. dol. ma1."". oon&i4� con.. �. /. ,. tileiatle ;¡ hab11idn.d�6 la. l�io'l, �¡l 1192,. ,dee!a. mabrm �nt.QnO'<m en. sigl{) XVII si. -. ...... 19t1.&l�$. estaban libres ae las a. >lit. tl®. oO$pañía_l'éaulta.1Jill y oon,atderados Qt). a.qtH:lllas,. (tU(\} l-os hacia!" 1!c1 toe 3�)ua$ �or�i t1o-n�a. mzmqtvam. aut. in. eaoribG. jl()/lsuri't. ..... 1,. eo.nfos$a­. �l:tui. (1.9).·. eel..o-bratum". .!l.ll1iqua el órige:r..t. d:e $$-ta -olase d� pr�atllmO$' 1�tlC4.e. J?emont:B.l"'a-a hasta el. C�digQ. de los. Radios. ]! fuesel'l. 0;011.00:1...... Q{)$ 110r las o-rdenw.:Azas cl� 'H"sbu7 y las de la. ric-i6:n. Oata1v.fía fil� t�dfa. en. �$a,. iíft.1. apa-,. El libro del Consulado. (20).. dO-! t¡!�o: tret;1 da los (lf,unbioEl ps::t'{� awnto� �mar!1.tlmos lnu8 61 (H1St) (h) fuel"Z(i mayor. fin. ,:;atta,. p�ltrún. cíe'dad que-. algñn viaj�h. que o. QU. dajer�. de. oumplir. etta. el. ·egso. de qU$ ttl-. oompromisos ante la. l1C'. OOl�n. 'en. o. a. fe'o-h�do. no. 6W1. $21. b�. propienente. mL\I'!t1mtl pOl"'qtte ,les rl€!$iwa. d.e ltt. 1V.4.v<Jga.ai6-n. bt1ftqueklas. ha.li)er. ee. un. treta.. �3r,o d�l. sus. explotao.i6n da.. co-_. S�. '!l � en ambas GeasiontJ$ ne. un &fIn1bio. no. -Ull. po,d!a .en04'Jút,pU'rsa '. famada pa.ra le. ó-onstruce!6n. de. d.1�6. ell. -. ,. '(21).,. ';YOt'Ul};t _. én.-$.1 �.t'� de:. -asooiado. gt1n. .... éum ,l:"a,-.. rii usttr€ll'ium :prGntll:ltiare <l�ium mur1 t.i.mum per Yia.ra. -. .... ()Olld1oi,OllQS. ..... tuto. praxi cooop.rrant.,. t1�,. Sq. �1.&siást1Qag:. oensur-ae. los eontratoilJ de. pr4$tamo t2tareoír�.. oont:an\\i;o$ d,e. ro. 0uduldO �. lrr,.J de medimlo-a (lel. "fa:t'� a�r p:mrum lnutllttm fenwati til.:Ull-«y me. ,�f;)tQs Oflmbios,.. ell. qtle ,POO,()S eentratoa �la lpe (lU$'. (Jgtaluña. l�s a51.m:i1.Q.b�. �. c-onte:nlda. :f.alt�on eanoniataa que lo.s d$'t}Nlotaran�. n�. pero. ueuz-a. pl"$�ta.mist(;l.. 11;1 <le. hiBt�rie.d"p. eontFato do. pt'�struno. B-arC'élo:rl.a du:rantiil el 3iglo XIII� Y' a.. -. 3a-. «oC'u.men1i�(}ión O'Qmoro.1al. an:tigna _. en�-ontradQ �. t;!mpe:zaron. .!\'.E�. .. pt'aotiear. hasta rtiediadoo. marí1i1-. Gres. flel 91€).0. que. ,XIV. """.­. -.

(21) 178 (22).,. en. 0Q-nsidél'able rdtraso. (23). y provenzalos. no s. daso:onoo-iaos. ,a:dn. respecto. Capmony". e. orde':nanzfts u¡:!u.tioo-. Laa. en. ito.lj.!!. oambio, los considera­. en. :1.340 porque. en. los puer-to s. a. .,. mcr-canta les de Ped:tó. naoí6n.. ni. IV. "no. se. el. apeoi:f.'ice,;n. bajo esta Cir<l1,Ulstn.ncian (24).. estlt den<Hui-. con. No. obstante,. las' fI(Jrdinae1ons QG CQnsellars de Ba:r-oelona por lo. de Sieíliatt. XV.. que cupmPny at:ribt..l:Ía,. -. a. (tl�\ranlent$�. tU"tf.@ulos. los. en. dos por nW.rinos. viaj-e. en. a. IV' y VII,. ea. oéb:t6 g_ene�alizarse. to. las ordenanzas munio1p�le$ de 1435. en.. de. Consolat. duda su. _. habla. se. -. 10$ QmnbioEl. ... (25).. sin:. Slcilia. _. �prina1pios del siglo. qué modernamente han sido feohm.das er:-í341. Y. en. t.cma->.. élt'. defiIÍidofl. dan'. publ.iaae. el-patrÓn. conti�:rs.en referencia.s. :Cuoteen y. en. préeteoho. o. "per Ob�. iete. (26). aúnate. o. p er- n00essitat. e. o. ... ·.)u.e­. a. rish. pez-. :. I�:.. 1,·. 'apa,!. la únioa forma de cumbd.o. P01' lo. tant0,. aqtiellslt;. las qu-e. Gíonetase el moti­. selie! taba dieho eambio. ueambib. cemo. de na.vilis Ó xame:nt de. I. ,. escrituras. por el eual. vo. 1:. los deeení.e s 6i{)i.úentes� por (lUJ�. sobr-e tales contratos, pr4HJ0ribiende ,la obl.igaoi6n dEl regí'!, tral'los. -¡'.!. práot!:. ma!�:rtimo previs'ta entQl1Q¡¡úJ par La leg1s1cae,i6n. baroe.lon!Jsa. _. e -...,. .... -. .. embaroabi6Ii,. oubrir las neoegidad�s de la. z-a. que sea para. viaje.' Hasta la. seguir navegan-dp, ya pID"ét emprender. nuevo. publicaoi611 d@ las Ordena.nzas. �;('JgurO$ ffl:urítimos de. 1458. no. una. apat.'eQ�. a�u.5i6lil. l'camb1� pr-esos sobre rObee, loa 'bttqUEls. en -. un. desa�ollo. y. (}. un. elara y. precis'a. tñ�r(}iMieries. Estas dos�elases de. (2�.. sobre el casao,. sobre. �obr& la. ot\rga. -. -. acer-ca. de. -. -. los. -. havera!' oargados. o. p1"éstamoo maI'!'�1mo�. tuvieron. en. Cataluña. aloanoe económico distintos y por. cota. -. -. ¡. 11. razcSn htiW que analizarlos Beparadarnen'l;e. l';n. 103 pnl.'lOrOS. {$uri\n. ;'ü@mpre. pe,t;rones. prestatarios. Qome. o. f!. capi tan.es, 1013-. <lluales (,il<10p'tsn diQho �8mbio para nooeaidsA.es estrictas de. .' su embareaoi6n. 3i,. de bee:ho,. clusivl�ente pura este fin� que. a. pesar .d e. es. 1� olaridad de. el. dinero. cosa. prestado servía. dudosa.. Es muy. términos con' que. J... se. -. ex­. posible. expresan. 50. las. ordenan,zas dé. 1435. -. vi¡.;:ente�. todavía. n1g1.00 después. -.

(22) -179 10B pat:t"oll<'Hl. o. eapi trrn6$ l.A1tl1izaoon aqnal dil1Oro para otros -,. -. ,:&u,ífHlun.do la afJ.rmaiJi6n. <'161 -qU.1) serviría pt.trtJ. a-provi-. finll$,. sioiuuniento' <lo -vi t1.iU:tllas,. flJoldiitla. del OUC;fUQII. fo:rmulitJU1o. como. mi. oo.mplo. �]'!:1e íl)l_ pr�.ptatfjri,0 qUCl(htba en. pl'úo'bi�H¡. p1�zas dI}. 100. 'bllqao. o. 0Jl CtlI.1H). a. Q-Ohó. oin �'>(lV�íJ. Pt"eGtt�1�ts.. o. un. no. pGtrVn. oOQmpu-. Gtlc1.oro,. st')gdn. se. 1)€11"'0 ¡á. ffiayor!a. 110. lti. con. ...,. -. o,Qoe­. aólige, de loe ojo!!!.. (elo. lO. a. l_Cn) .1nduoo. t\. ples róU;.vüc1oBf la !H'i(,l/l ()ttt\nt:fa del di_ro lll-:,cntatlo lO(ln libras,. f.:.1"UOi2,.. rGpnraoión'. lEI.. �fli. 0610 lo 1a­. de l)�a!. sn. GmplGr. d"G'be-!"li J¡)f3..Bu:r:· él il'ltl.lrés. (l{}'l:lt��1--10. :r:n t@d�s formas.,. (29).. �-ambr:.l.do.. p(ll'1{!. sino qua Qll,lramén.to 10. (280). �I. .,. t>at:ílldud o.foQtiva.,. oondición do qU{) ls.s mnplosru rtiHumente dél. ropa,ración. o. eJémvlo� .t111 lletocianta baroelQlléa pro.st.u. él Pl"OsC):nt� samento. sin. r0oib1dQ. 10$ de" oO�1.o1oneia por purtfl d�l. tntta-dis"ttMJ. mar.1rr.e-t'OfJ. 11'hal'tad. !!¡:}.. lo qUe qni$1cro la Qunt1úacl. s-inuuz4. lo�. cl0. 'II!. sobl"'opu"Sa lWll. .. y. , -. e:ambioe. p(inElar qu�. t�les. oldud02J dé. lo �m'bar�QiónM. p.r&ctada. no. d e(!ieub<.m, Of(}ctiVnIDQIlto. �f,}. a.. valor dél. mod�t 01 !'$t!.eéde d Ot�-Bl''O..a-i�. mir (pIe no ha,ya ht\vido (1010. o. one;p.ñO!! {3fl}. ... !1i(U�,. ,liG\l."�. �n. bl,lque. -. � tim1doz. �erd01"l. �l pooo v.t;l.lor dé d1ahoe. eon ..... su. pr�!Jta-. ,. -. '­. 'plJ,tt?ld() pr()su­. e)@. de q,ll:& a..i,}tu�lbun loo prasf;oo1staa tl.:nte 01 riosGo. (U.n�rO qu®d� manifiesta. a. neee ..... QQn�wjalHl qt\O la (Jl;antitlad. d:(Jptl!'alJ� 10$ t](}S' ter<;ios del. d® o'h'{). IlP.01">flUQ. �e-'. as:r fJn. eome. �l. gf.1'n. la fl?&Cu.9D;te. �n rn1aitrQ pr6sto:rofh 1'A v@ug8n. on un. -loliia. loa. ,r�3to.mo. {lo. rep<..�rti:r Los 'riofJE.oa. pone de T2.. dq va'P1lls porsonüs. p�t1{'lipa.ei,Ó1l easo. ce. da qtW ·ou.1ltro. do lOO librnO\9. en. -. oomo,l"ciootoo into� tm. pm"@... v:Ls.Je de 1�.tr0S -. _. es. a. ciotat�. '01 linioo. f:in. 1641.. (31)., ,.:;n tale-s. (,lHl1tidaa..,-fJ, d� dinero, �inb hal:"'Caci6n� as! un pat¡ én ... ea. un. ej0IDplO OX,i?z>on1vo póro. Qé.\mbioe ú.nUI].f3. ü�nov6s. u. no. otros. reconvco. dO'l f�dnQtSa I'csidento en 'laro(,lono.,. pGd�Gro$ y otru.!l. .... ;·ll mtl.O. valoTadoe. ao1c. en. no. p(j(l:lrul empInarso. up�ejos <le lu. <fÚQ. otn­. -hu rCQ1biJo. í1�'tltt:t.ali"�" i\:y'meri0h,141 lib.ros. -. dQ0. y 1(; suol-.'.

(23) 180 dOfh c-ad!doe. a. QUlnbiQ ffil..i,1"'1t1flfJ. oualos t1-oboxá m7lti3faoel". lID. �'Ul:'Q;:uto',e{}1a. por. meS0511. •. 51101-. de 20 libraD :'1 7. �.ntoJ;'rélJ. 10$. (32).. dO$. ·l$�tQ. ¡;;.¡la.$€; \la. pr�'�tQ�m.oe ·sobro. (�l. �g·$CO. \. i'l,ote-s. �. ;¡. .. df.Hndrs bar�o1m:: �\.l Ul'1. �ii1bal>guoi6n!}. pot,l!'en. una. v1t:.je d(� 1du y vu.ol t6� paN. un. Q-ontrutnrso pwa. via';jo simplo. .. :. o. un. pf.ll"'€A. .... t. 'tT iJ. aió 'lt1l4�. I!rim�To. �l. tic�lio fi.;Jth. Qonomin'f1,qi6n. lt.:t. �!-. de diebo2. ';tu. (le. .. caeos. t. k. (JE{. ¿;et9rrl r. ,s'.. PI. t5. el ['}Uf;;. :{';t tl�rtAen1e'. el€:'1 'í,. ,_. ... VJ.�!Cj1 $-'. <Jan. q:t¡r:0 Gl"';t1n Q:Ol'lD{t'ldVfJ iH:tlo�. Q�tmbi.o�.. quo lee (iont.:L�:ne. p-or un J.R{:l<;)ütlO-"Jimi.{nl'to 'Q@ tlerafla. qne UOO.o el. prestad�. ompioz,a. al pr�stamiBta. !)O-l" 1te1. patr6�. (etp1"0t"t1J.. más I'�l inia'lr'éf.l. calculad(}. durue'!.611. ln. ee&'in. l •.n o¡¡J4lil"iisura. .... d€)l 'ocp! tiJ,l. ruma.. rloobi et. notHl'/ia1. po;r.i�i11i"). d�l V1:-,ijQ,. 01 1 tinorario. n. 50-. gutr, la. ul;l.s$ de embar$·aQ·ila y ltlffl\ d®lá� 0;i,l"Om13tm1�1no. 't6:t"ffiiiO.O dol vicl�e. el. fa. mf»taba. na. olat'e.rnente. fij.ootl. -. .•. n8ta. o. ..... .. Oll. prtlvieJitu:. eu. ul tl)rd�16�. ltal �pe0t0y rata IJe-r. 01 vj.u"jG. ootl?tl. na.;L1dad. PU-tr6ií. el. mi:llali (33) a. .•. obligaba.. $� A. veQG:$ nott�.. stagfiir y Ql 1n.t€lrG$. Id. e,. pü�ar. -. I¡reporoi!.. �o})rB.¡;S. fíc,!! -. yu. rubtl .. noi6.. pO:1"m:(}nQri�ad;a on el -@:Qntr�\t0�. pO'J:> l.n l·i1Jl'�tl�. 00 ,l,. ;..... 00l1e¿pt.o. en. Pl>li:H}tat@x-!o. 1\¡1'5. �tU�. d!&í @J. patl"Ón. i!h<11il?. (le. i�torés. �1 'iba (le n�®101U�. por. milla. 'H¡I;�O. $ll 01. d&. pagar. :l'or.:r.mlomh�r&.lI, 1 sUf¡¡ldO" y 4 dinál"Q. a. -. 8. .. loo;'4tá!.tÜ¡2.. a. cr�">agona. y 2 auoldot3 })O�. ll®g�r llal�;tr). ü9n¡b:tila C�4).. Otl?U ol6.n-'.. }¡l.a$O'. �llla d�t,erminn úJ;,. ti. mi'srnus 1 weldo l)(U' millá. �a�. .. po:!:'" ffi111a �i· .ibu do. ob:11g6. <hil. ti�IDp� 1r�odlD;to. al. r�}tlr'o89·. da. '. l. Gmbt�9€&Q1>6n durento el @uul <1eba:t'á. la. t��:réfJ y re-o ti tu:!do. -Vtl:r�ia� a--. la. 00e. do atto. .. ent:r:'G. lle'sudú, 31'1.. qua. O'atG �l. se. .. lfiq �4. �el. @1 ��p.itt,Ü(l. "!f3te. 'horsG: Y' loo n. Q. ;)01". pl$�O. do. 15 díetJ. bUílll(J) I}"'.;J.� bon utllvur!lont 'l.. ailatfJoc'!t bastH. r,meudo �licho ·1J.1-:. :�n. un, IDO� .... no. tiompo pouía. �JtlbfJ1Da(¡nt(}3 ft�l tt.'\lldo. ¡:,Jur!l:plimi�nto. putl"ón- o �ap� tán obliüfi1)!\ ·!e�01"'ali tCl'r'l. (}ü-. \le. ,todo,o. ta -. 'ln.oroo. t:JiontlH.:;'f y {ioxprQci&�'l li¡1 ombureüJli611 ¡¡ loe flatos y. aloanzado s por lH m1aú1{_1, du·pt:.Ultn l"ülJ. ln:,6lJ�Mi'!o@. t.. qtt.o. 1. via;la (35). Qonvorddoa klart-t. un. v1.:.;1;;O. ... Jo ida tan. ..

(24) , -. '181. , ,. _.. SOllo. ea08i$tHI-. muO'h�e mas. �a¡;i(t J,flf!�a(ij$»'e$ I� flgm-. .!iltt. •. ¡�l¿;Ul1..0�. l*t:Ul. )0;0-11;,. d.�s"ttl;1n. C�ri�ft&-, 1cltu"'$$'llQ¡. ,mayo.l".!&. �l. pr�s�(). qSQ� 'W19 4-0 .�0tf)$. l1at'hQrc!s..�. e,U:. -_ SU. ·(t0b-!t\c$f1� {¡1e.noitla(ro �>Sep3J.:�i'l1am�nt.. :p.l�!'tQ8';J¡_. 111". fro.t;t"·lláh. Qádl:z� Ll.abotl.. J3��"t.14r� (\ � �Qili. -o. �. '. .'. Cru,w:S¡ tla. a. i,. e. ... .. .. s610,. �. &��riQ 0:(»). l3j$.. -;. I�i. $.. 1l\\$,t�e4Jioll:�$. .. I. PNI$��¡¡rta. A$,'mi..$ill�" lUlS' �l�$ ��t}'mplt)�. tl�� p.l[}_r el ,. ... .... .. �n. ,. -/. qGl 4. t1neree::rt�<�. ��tQ tal'gllal -. fig!l;ra:. qU{� 1}�0�1«t'..m. (iomo. -. :'l.�. -«. -. pr'st� iil)bta. Q-ntt)�$ \11. émtc�l��. �lr:i. a.:�'tt? �il1.4�d,t. i$,1. ,"¡. .. , -. -. tl"fltrtlO -de' :tal! p���&l. -. p�trit\. ,e,s:t�U».l. o'bl,i�ad" & h��erlo. &. I. .. ••. QQn:tr.�ó fPSq� tu�4� <t.' Q t�'. �$-ñaladaft !lf�9v:1�én:t;� .�. �l. _. 1)f;):t". {J��4. ta:l. lfU$:J!'tf}"t. )'lGuqU:e-t. -oon. &,1 oom'Qi_'9- dlit 4,).:; -:ltbr�ii (I,é. jj�$vll..t4. H13,s! $t1J-l�:U;¡ft'" '1 �tt�·$-�, p,Q:� é--���, (jun:&{). ocn. .. de],' �n.. 1.0%). é-ll. 19Ó'.tl$�fli;o. ... 13fJ.;(>'�lnne;.. (36).. y. puX'lent(9. ll�it.�'t_��. aL. ��'4. tQin,. ��. in.lQ¡I't§$. .8@J:'b�17!2. B�.rQa:t�a. ehltr:e� de lft. rel.-3�Q$0�_. :"--tli. tmi:r�.B Q,. ,. �D!L.. ��r'�"'(jt:�tilila. 'p€Yr *'.�$ a�gp�iaü�@:1;J' ,fl:"I���s ,¡¡:�ta'b��"'�$·en. _$. ,.. _. f1'Jirid &'Y1r'lU"d1" (:):-st$Dle�:la6. U$t� fa-;� dií<! �_'iil,i{f fuI. *;n. ,,.,.,. ;.,.. fF$���n�i� o. �. .. ��"6.t1 '\1:. y i3'-r"�Q-�eh. ..... _.. -. "'". jll;@t�.... r�-tr�pe11�·. .. Otl!>-a tD:ríRe .q\il�. l"l�l�;rt:z12� (hj�) ;pr'$1l�l(¡t- ftilrtf la dé. -�. � ,. tiempo fijO:. la �,�tidcad. -. dét,�rllrl:tif;idQ �1 fIn.. pr�$;tdd�. 3l�tlfa. �. �. para -u;tJ,. V$lAt,jÍ$1 -;-. -. -. 9l/!l.O tt�. un. p�f:til<lO. d,Q, ti�mpQ'..:fl�j�, PUtUEHi1.do. ��. pm;�T�)¡i", vis,j'" lf�I· Q:tla�/$�l.aa13 par't¡1f.s 4$-1 .m.mt,fJ�, $:.iifi)atrB$ �_ Qen:b;r�,te· Utí se i"lj�a tll�fU¡¡' rGm�iaiZ'tt41:¡_ � �ste: a:G·�'. t�l.. tU,-o:iO_ �. 0on�arrldo de� di�ho�' CH)nt1r-'(í¡t0� ��. i��l Ql :de los. _��m".e Q'IS�SOS�. f!tllo q.u.e -el. ,'ot' �i�.to 1:.1nIVLa,1.._ L�. 1n'i1;lZ?:'S'. fi�'$ Jxn-ed.ian,�. S�. dorfi.Q,�61\ ,m'rlt!¡a. fiEl'. qtt$. .tUl. _,. t�tQ. ,blí �01l'U�tatade. '.. ,. 1. -. .. $.at. l�. 'd'o. un. ,afitJ� lj.It\l'O. ere.. prD�ga-ble:'0. p(}d!an. '1. ... $01:mu.-l-t�. I. ,. l¡t,�g� ,o;Q� �tl�-$ �"lamb1(;}a-. a.. 1;&ampO n�o- Q. (.37�-.' !--l i.Rt��E$ o:etlp,ttl-ado. .... s. .. • wo_l t{1. y-o$iblecmt4':. qu� reatllt�b� de l� $UiiJU dI3 loeS. mue. dit" via��. Q8�� q:ue. el­. 1n,_t��r&¡)t¡;3 ,� V"cln-ÓS �aUlb1cs .. ,p��. v'i.aj(!H�. e�l �f1Q. J>&r't:LQ'lllare'�'¡. ::'tirm-adó� dui �te. 16.,0, de tl.,'rf.- 41,);,� ttlJns.t:@.u({Q:. ... �n. tUl. �ti�.·¡.,¡. $'l'a",. tottos l()� d-el«1.tQ. en. &.&86'$. I.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (161 pages)