Pla d Acció Internacional

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Amb la col·laboració de:

Pla d’Acció Internacional

I GLOBAL RETAIL BUSINESS MEETING Sector Agroalimentari

21 - 23 Setembre 2009 - Barcelona Benvolgut senyor, benvolguda senyora,

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza el I Global Retail Business Meeting a Barcelona del 21 al 23 de Setembre 2009. Per a l’organització de la trobada, comptarem amb la col·laboració d’INEA (Inversiones y Negocios Europa-América SL)

Objectiu:

Posar en contacte a les empreses catalanes amb les principals cadenes de distribució llatinoamericanes per tal que es converteixin en el seus proveïdors.

Demanda : productes típics de la gastronomia catalana que tinguin una caducitat superior a 9 mesos Cadenes participants: Cencosud de Xile, www.cencosud.cl Makro de Colòmbia, www.makro.com.co Walmart d’Argentina, www.wal-mart.com.ar Hipermercados Tottus de Perú, www.tottus.com.pe Soriana de Mèxic, www.soriana.com Fusión Falabella (i D&S creen l’empresa de retail més gran de l’Amèrica Llatina)

Descripció de l’acció:

Fase 1 : Enviament de les demandes d’aquestes sis cadenes a les empreses catalanes i presentació de les empreses catalanes al compradors de les cadenes

Fase 2 : Selecció de les empreses catalanes per part dels compradors en funció de les seves necessitats

Fase 3 : Trobada a Barcelona de les empreses catalanes amb els compradors de les cadenes llatinoamericanes. Reunions individuals.

Programa de les trobades: Dilluns 21 de setembre

• Matí: Seminari sobre el sector a Catalunya i el futur del sector Retailing a Amèrica Llatina • Tarda: Reunions individuals

Dimarts 22 de setembre: reunions individuals Dimecres 23 de setembre: reunions individuals Data límit d’inscripció : 7 d’agost

El criteri de selecció de les empreses participants serà:

- la idoneïtat del producte a les peticions dels compradors que ens visiten - la data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament) Quota de participació (inscripció i agenda) : 150 euros IVA inclòs

Per més informació (formulari inscripció i condicions de participació): Marta Taléns, mtalens@cambrabcn.org, 934169551

Lluis Juste , internacional7@cambrabcn.org, 934 169 481 Ben atentament,

Lluís Lluch

(2)

Amb la col·laboració de:

Pla d’Acció Internacional

Cambra de Comerç de Barcelona

CONDICIONS DE PARTICPACIO

1. L’objectiu del GLOBAL RETAIL BUSINESS MEETING és promoure l’exportació de productes, tecnologia, serveis i la inversió a l’exterior. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació i/o catàlegs que se li sol liciti a:

Marta Taléns, mtalens@cambrabcn.org, 934169551 Lluis Juste , internacional7@cambrabcn.org, 934 169 481

3. La sol licitud de participació no es considerarà ferma si no es rep el formulari d’inscripció degudament emplenat i el pagament corresponent per valor de:

* 150 euros IVA inclòs en concepte de quota d’inscripció i d’agenda de contactes amb els compradors d’Amèrica Llatina

La forma de pagament, en concepte de quota d’inscripció, es pot fer de la manera següent:

o Transferència bancària on figuri com a concepte: “GLOBAL RETAIL BUSINESS MEETING” al BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, al compte número

ES 35 0049 1806 97 2610638140.

o Tarja de crèdit: número de tarja, nom del titular, data de caducitat i autorització per part de l’empresa.

4. La quota d’inscripció no es retornarà a les empreses que renunciïn a la participació si la baixa no es pot cobrir adequadament.

5. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

6. S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota d’inscripció i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

(3)

1

G l o b a l R e t a i l B u s i n e s s M e e t i n g

– S ect o r Ag r o al i men t ar i o

C á m a r a d e C o m e r c i o d e B a r c e l o n a

21-23 Septiembre 2009

Para participar en la Misión es necesario que complete este formulario detalladamente y lo envíe antes del 7 de agosto por correo electrónico a : Lluis Juste , internacional7@cambrabcn.org, 934 169 481 / Marta Taléns, mtalens@cambrabcn.org, 934169551 o bien al fax 934 160 735.

Es obligatorio cumplimentar todos los campos para la aceptación de la acción, ya que ayuda a los organizadores a preparar correctamente la misión.

1. Datos de identificación de la empresa

Nombre de la empresa: CIF:

Actividad:

Domicilio social: Código Postal:

Localidad: Provincia:

Teléfono: Fax:

Dirección electrónica: Web:

2. Representante de la empresa participante en los encuentros

Apellidos: Nombre:

Cargo que ocupa en la empresa:

Experiencia previa en América Latina ( Chile, Perú, Argentina, Colombia, México):

3. Datos económicos de la empresa.

Tipo de empresa: __ Fabricante __ Distribuidor __Otros

Productos agroalimentarios

Número total de trabajadores: En el departamento de exportación:

Asociaciones sectoriales a las que pertenece:

Evolución de la empresa en los últimos tres años. Expresar sus valores en miles de euros:

Año 2006 2007 2008

Volumen de facturación

(4)

Exportación a América Latina

Principales países de destino de las exportaciones año 2008 y el porcentaje sobre la facturación: País % %

1. 4.

2. 5.

3. 6.

4. Datos relativos a la línea de productos y su comercialización

Descripción textual en castellano Partida arancelaria (incluir información sobre certificaciones de calidad, caducidad, certificado de libre venta … ) 1.

2. 3. 4.

5. Participación de la empresa en los encuentros: Objetivos:

Prospección de mercado  Ventas 

Búsqueda de distribuidor / agente / cliente  Situación de la implantación en el mercado  Localizar socio/inversor 

Otros  Especificarlos:

Describa de forma detallada sus objetivos en estos encuentros

Competencia directa internacional de la empresa (tanto para firmas estatales como extranjeras): EMPRESA PAÍS ORIGEN EMPRESA PAÍS ORIGEN

1. 4.

2. 5.

(5)

3

Puntos fuertes y débiles respecto a la principal competencia en cuanto a producto, preci o, distribución, tamaño de la empresa, etc.

Describir de la forma más comprensible al cliente y/o usuario final de sus productos.

Describir de la forma más comprensible el canal de comercialización seguido hasta llegar al usuario final.

Contactos anteriores en América Latina establecidos por vuestra empresa: importador, representante, distribuidor, cliente, etc. Indicar los contactos con el máximo detalle

Comentarios

La empresa solicita participar en el Global Business Retail Meeting y acepta las condiciones generales de participación.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :