Rendiment de l Activitat del Centre

Download (0)

Full text

(1)

Mitjançant la informació en aquest fulletó, l’escola vol apropar les principals dades de la seva activitat a les famílies.

curs

2014 -2015

(2)

Formació

Professional

ALUMNES

Dades generals

escola

2.685

261

579

1.125

ALUMNES

ALUMNES

MENJADOR

ALUMNES

PARAESCOLAR

EQUIP

D’EDUCADORS

FP

Formació Professional

BATX

Batxillerat

ESO

Educació Secundària Obligatòria

EP

Educació Primària

EI

Educació Infantil

244

501

487

377

1.076

Educació

Infantil

ALUMNES

Educació

Primària

ALUMNES

Batxillerat

ALUMNES

Educació

Secundària

Obligatòria

ALUMNES Sanitat

78

80

124

179

219

P3

1r

EP

1r

ESO/NEI

1r

BATX

81

87

124

198

96

P4

2n

EP

2n

ESO

2n

BATX Electricitat

i electònica Energia i aigua Informàtica i comunicació Instal·lacions i manteniment Transport i mant. vehicles Altres estudis

86

115

4t

EP

4t

ESO

85

EP

84

EP

85

79

124

129

215

109

142

166

3r

EP

3r

ESO

P5

ESO

/

BATX

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

67

EI

/EP

Educació Infantil Educació Primària

50

FP

Formació Professional

94

191

Educació Infantil ALUMNES

302

Educació Primària ALUMNES

86

ESO Batxillerat ALUMNES

Esportives

642

ALUMNES

Culturals

200

ALUMNES

Estiu

283

ALUMNES

GESTIÓ

I SERVEIS

50

01

ALUMNES ALUMNES

(3)

Dades

de l’activitat educativa

02

VOLUNTARIAT

PASTORAL

6

PROJECTES DE

VOLUNTARIAT

En destaquem

2

blocs

MIRANT ENDINS

INTERNACIONAL

INNOVACIÓ

EDUCATIVA

3

PROJECTES

D’INNOVACIÓ

EDUCATIVA

Formació Professional

Educació Infantil

Destaquem

Amics ALUMNES DE 3r D’EP

79

Apadrinats ALUMNES DE P4

81

Voluntaris ALUMNES DE BATX.

24

REFORÇ ESCOLAR

Alumnes grans acompanyen a alumnes petits entre 2n d’EP i 2n d’ESO que necessiten reforç.

ALUMNES DE 1r BATX. ARTÍSTIC

25

Participació ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

244

VELLA QUARESMA L’escola té la Vella Quaresma de fusta nova, gràcies als alumnes de 1r de Batx. Artístic. RECESSOS Participació ALUMNES

204

Espai de treball de la pròpia espiritualitat i d’obertura a Déu, en entorns diferents a l’escola: Casal Arrupe, Manresa, Casa d’Espiritualitat d’Arenys i Taizé, entre altres.

TROBADES DE VOCACIÓ PROFESSIONAL Participació EDUCADORS

26

Explorar i desenvolupar la vocació professional de l’educador és el què fem des de JE en aquestes trobades, per apropiar-nos d’allò que ens dóna sentit a les nostres vides.

Ressaltem en aquest curs algunes de les activitats i programes que es realitzen

MIRANT ENFORA

Participació

ALUMNES

DE BATX. ALUMNES XARXA

9 28

SEMINARI IMMIGRACIÓ A CEUTA

Projecte compartit amb altres escoles de Jesuïtes de tota la xarxa. Beques aconseguides

83

PROJECTE ARAJURUANA (BOLÍVIA)

Es van recollir diners per pagar beques a alumnes de les comunitats indígenes perquè puguin estar a l’internat.

Educació Secundària

INTERCANVIS LINGÜÍSTICS-CULTURALS D’ALUMNES D’ESO BÈLGICA / ALEMANYA Participació ALUMNES DE4t D’ESO

20

FRANÇA Participació ALUMNES

DE 3r D’ESO ALUMNES DE4t D’ESO

20 11

76

81

ALUMNES ALUMNES Participació Participació

La FP DUAL integra l’empresa en el procés formatiu de l’alumne, convertint-lo en un treballador que aprèn. L’empresa esdevé centre d’experiència real on l’alumne pot desenvolpar les seves competències tècniques i personals.

L’objectiu del treball del projecte DITS a P4 es concreta fonamentalment en el fet que els alumnes vagin guanyant autonomia en l’ús dels tablets i que alhora es vagin familiaritzant en l’ús de la càmera de fotos i vídeo per tal d’assentar unes bones bases que ens permetin introduir i treballar programes de creació.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

PROJECTE DITS A P4

(DISPOSITIUS INTERACTIUS TÀCTILS)

AMICS LECTORS

Els alumnes de 3r trien llibres per compartir i llegir amb els nens i nenes de P4. ALUMNES DE 1r BATX. Participació ALUMNES DE CFGM

38 179

SESSIONS PRIMERS AUXILIS

Alumnes de 2n curs del CFGM Emergències Sanitàries organitzen 2 sessions amb els alumnes de 1r de Batx. per treballar conceptes bàsics de primers auxilis i, tècniques de reanimació cardiopulmonar, capacitant-los per passar a l’acció en cas que fos necessari.

Participació

ALUMNES

DE 6è D’EP ALUMNES DE P5

84 85

FESTA DE FINAL DE CURS PER P5

Alumnes de 6è d’Educació Primària organitzen la festa de Final de Curs dels alumnes de P5 i preparant jocs i activitats. Barcelona Bèlgica Alemanya França

3

33

566

ESCOLES DE LA XARXA DOCENTS

DE LA XARXA ALUMNESDE LA XARXA

124

85

ALUMNES 1r D’ESO ALUMNES DE 5è D’EP El Clot

Una etapa que respon a les necessitats de la primera adolescència, on la motivació i el repte fa que l’alumne senti que és protagonista del seu aprenentatge. Amb elements que ho afavoreixen com el treball per projectes, els espais, més amplis i alegres, equips docents polivalents i centrats en un curs i l’agrupació flexible dels alumnes. I amb una organització que permet acompanyar els alumnes de forma propera per a que, desenvolupant l’autoconeixement i sentit crític, puguin construir el seu projecte vital.

NEI

INICI DE LA NOVA ETAPA INTERMÈDIA

EDUCADORS

ALUMNES

(4)

Dades

de les proves externes

03

PROVES D´ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

BATXILLERAT

PAU

69%

7,28

6,85

86,5%

Aprovats Aprovats MITJANA EXPEDIENT MITJANA EXPEDIENT Aprovats

Jesuïtes El Clot - Escola del Clot Catalunya

Jesuïtes El Clot - Escola del Clot Catalunya

DEL 69%

96,9 %

DEL 86,5%

100 %

Aprovats

Centres de complexitats semblants a Jesuïtes El Clot - Escola del Clot Mitjana Catalunya Mitjana Jesuïtes El Clot - Escola del Clot

PROVES 6è PRIMÀRIA

LLENGUA

CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

NIVELL ALT

42,0%Escola del Clot

30,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

23,5%Escola del Clot

32,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

28,4%Escola del Clot

22,3% Catalunya

NIVELL BAIX

6,2% Escola del Clot

14,2% Catalunya

NIVELL ALT

46,3%Escola del Clot

25,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

36,6%Escola del Clot

38,0% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

13,4% Escola del Clot

22,3% Catalunya

NIVELL BAIX

3,7% Escola del Clot

14,2% Catalunya

LLENGUA

CATALANA

LLENGUA ANGLESA

NIVELL ALT

29,3%Escola del Clot

25,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

40,2%Escola del Clot

35,4% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

19,5% Escola del Clot

22,4% Catalunya

NIVELL BAIX

11,0% Escola del Clot

16,4% Catalunya

NIVELL ALT

46,2% Escola del Clot

24,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

31,2% Escola del Clot

37,2% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

16,2% Escola del Clot

23,4% Catalunya

NIVELL BAIX

6,2% Escola del Clot

14,8% Catalunya

PROVES 4t ESO

LLENGUA

CATALANA

LLENGUA ANGLESA

NIVELL ALT

38,5% Escola del Clot

31,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

38,5% Escola del Clot

30,7% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

13,5% Escola del Clot

18,8% Catalunya

NIVELL BAIX

9,4% Escola del Clot

19,0% Catalunya

NIVELL ALT

51,0% Escola del Clot

29,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

37,5% Escola del Clot

42,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

7,3% Escola del Clot

16,5% Catalunya

NIVELL BAIX

4,2% Escola del Clot

11,1% Catalunya

LLENGUA

CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

NIVELL ALT

17,5% Escola del Clot

28,8% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

42,3% Escola del Clot

30,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

27,8% Escola del Clot

24,6% Catalunya

NIVELL BAIX

12,4% Escola del Clot

15,7% Catalunya

NIVELL ALT

37,5% Escola del Clot

26,0% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

51,0% Escola del Clot

43,7% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

7,3% Escola del Clot

16,7% Catalunya

NIVELL BAIX

4,2% Escola del Clot

13,6% Catalunya

6,69 7,04

6,63 6,87

MITJANA

FASE GENERAL MITJANA ACCÉS

MITJANA

(5)

Dades

econòmiques

04

COMPTE DE RESULTATS (mil €)

INVERSIONS (mil €)

INGRESSOS DE LES ACTIVITATS DOCENTS

Quotes famílies

COMPLEMENTÀRIES / SERVEIS / APORTACIÓ / ESCOLARITAT

Generalitat

Total

43 %

57%

100 %

EI

Educació Infantil

ESO

Educació Secundària Obligatòria

31 %

69 %

100 %

BATX

Batxillerat

39 %

61 %

100 %

FP

Formació Professional

33 %

67 %

100 %

EP

Educació Primària

40 %

60 %

100 %

35 %

65 %

100 %

DESPESES

441

RESULTAT

9.970

PERSONAL

1.978

DESPESES GENERALS

874

SERVEIS EXTERNS DESPESES

12.822

INGRESSOS

13.514

310

3.018

TOTAL INVERSIONS ORDINÀRIES

TOTAL INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES

3.328

TOTAL INVERSIONS

251

35

24

122

BATXILLERAT

379

CAPELLA I ESPAIS ADJACENTS

902

ADEQUACIÓ ESPAIS ESCOLA

884

 NEI

51

PISTES I PATIS ESCOLA

116

ZONA INFANTIL

550

AULES FP

14

   BIBLIOTECA ESTRUCTURALS EQUIPAMENTS DOCENTS TIC EBITDA

692

AMORTITZACIONS

251

BEQUES

58.663

BEQUES

87

ALUMNES

Una Comissió específica vetlla pels criteris d’ajut a les famílies amb dificultats econòmiques.

EI, EP, ESO, Batxillerat i FP són activitats amb concert amb la Generalitat de Catalunya.

(6)

Dades

de la Xarxa

13.000

alumnes

1.500

educadors

8

escoles

6

etapes

Educació Infantil Educació Primària ESO Formació Professional Llar d’Infants Batxillerat València, 680 08027 Barcelona 93 351 60 11 info.clot@fje.edu

www.clot.fje.edu

Volem rebre les

vostres impressions,

preguntes i comentaris.

Envia’ns un missatge a

:

Figure

Updating...

References

Related subjects :