BASES REGULADORES GENERALS I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS PER AL SUPORT ESCOLAR DE L AJUNTAMENT DE L AMETLLA DEL VALLÈS

13  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Article 1. Marc legal

L’article 27 de la Constitució Espanyola de 1978 que atorga la responsabilitat dels poders públics com a garantia fonamental del dret a l’educació en tots els seus extrems.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, disposa en el seu article 6 de beques i ajuts que: “1. El sistema públic de beques per a l’estudi té com a objectiu la

compensació de les desigualtats econòmiques i socials (...). 2. Tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d’igualtat, al sistema públic de beques per a l’estudi en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències. Els procediments d’adjudicació han de garantir el compliment dels principis de publicitat i de concurrència.”

La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, disposa en el seu article 15 de prioritat pressupostària: “1. Els poders públics,

en l’àmbit de llurs competències, han de donar prioritat en llurs pressupostos a les activitats d’atenció, formació, promoció, reinserció, protecció, integració, lleure i prevenció dels infants i els adolescents. 2. Els poders públics han d’adoptar amb caràcter urgent les mesures necessàries per a evitar que el contingut essencial dels drets dels infants i els adolescents resti afectat per la manca de recursos adaptats a llurs necessitats. 3. Les prestacions de serveis i econòmiques necessàries per a complir les mesures de protecció dels infants i els adolescents en situació de risc o desemparament tenen el caràcter de prestacions garantides als afectes establerts per la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials.”

L’article 41 de dret a nivell bàsic de benestar, de la mateixa llei, disposa que: “Els poders

públics han d’adoptar les mesures pertinents per a assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda d’infants o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic de benestar material que necessiten per a un desenvolupament integral adequat. El desenvolupament d’aquestes mesures ha d’establir els criteris per a determinar el nivell bàsic de benestar material dels infants i els adolescents i ha d’incloure un règim d’ajuts i prestacions públiques.”

Article 2. Objecte de les bases

2.1. L’objecte d’aquestes bases és regir l’atorgament d’ajuts per al suport escolar (material, llibres, sortides....) que determinin els centres escolars d’aquells infants i adolescents (entre 3 i 16 anys) empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès, que cursin els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària ESO, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

BASES REGULADORES GENERALS I CONVOCATÒRIA PER A LA

CONCESSIÓ D’AJUTS PER AL SUPORT ESCOLAR DE L’AJUNTAMENT

(2)

2.2. Aquestes bases també tenen per objecte regir l’atorgament d’ajuts per al suport escolar de material, llibres, matrícules i transport, d’aquell alumnat empadronat al municipi de l’Ametlla del Vallès, fins a 21 anys, que cursin els ensenyaments no obligatoris de Programes de Formació i Inserció i cursos d’Escoles Adults.

Article 3. Beneficiaris

3.1.Poden ser beneficiaris els infants/adolescents empadronats al municipi de l’Ametlla del Vallès que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, i que estiguin cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària ESO.

3.2. Així com també poden ser beneficiaris aquell alumnat que es trobi cursant ensenyaments no obligatoris, Programes de Formació Inserció i Cursos a l’Escola d’Adults, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

3.3.Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, així com les persones majors d’edat interessades.

3.4.L’infant/adolescent ha d’estar escolaritzat en qualsevol dels centres públics del municipi de l’Ametlla del Vallès. Excepcionalment podran accedir a aquests ajuts els infants/adolescents que es trobin en alguna de les següents situacions:

a) alumnes empadronats a l’Ametlla del Vallès i escolaritzats en altres centres públics de municipis diferents, sempre i quan aportin un certificat d’escolarització del centre educatiu on són escolaritzats.

b) alumnes que estiguin escolaritzats en centres docents privats concertats quan aquesta escolarització s’hagi realitzat per resolució expressa dels Serveis Territorials d’Ensenyament o del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquests casos caldrà justificar-ho amb un informe o la resolució.

3.5.L’alumnat que estigui cursant Programes de Formació Inserció i Escola d’Adults, haurà d’estar preferentment escolaritzat en centres públics.

Excepcionalment podran accedir a aquests ajuts alumnat que es trobi escolaritzat en centres docents privats, en aquestes situacions l’equip de Serveis Socials Bàsics amb el vist i plau de la Regidoria d’Educació, podran valorar l’atorgament de l’ajut malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en aquest apartat. Quan ho considerin oportú hauran de proposar-ho mitjançant la presentació d’informe motivat i recollint els següents punts: tipus de composició familiar, salut, violència masclista i valoració de risc social.

Article 4. Requisits

4.1.A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes a l’article 3 d’aquestes bases, per poder rebre l’ajut cal:

a) presentar la instància/sol·licitud corresponent i la documentació previstes a l’article 7 en els terminis i la forma establerta en cada convocatòria.

b) estar empadronat i que l’infant/adolescent visqui al municipi de l’Ametlla del Vallès. c) no rebre cap altre ajut pel mateix concepte

(3)

d) la unitat familiar només pot disposar d’un habitatge en propietat.

e) el cost que la unitat familiar destina mensualment a la hipoteca no pot superar els 1200€/hipoteca mensual, així com el lloguer no pot superar els 850€/lloguer mensual. f) tenir una renda neta per membre de la unitat familiar igual o inferior al que marqui l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) x 1,5 = 853,68€/mes/persona, de l’any en curs en el qual es fa la convocatòria, excepte en els casos d’acreditació de violència masclista, què només es tindran en compte els ingressos de la persona víctima de violència masclista.

Per membre de la unitat familiar als efectes d’aquest ajut són membres computables els progenitors, si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el/s sol·licitants/s, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin al domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. També els ascendents dels pares( els avis dels menors sol·licitants) que justifiquin la residència al mateix domicili.

En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el casos de guardes i custòdies compartides la puntuació obtinguda es dividirà entre dos.

La renda neta mensual per membre de la unitat familiar és el resultat de la divisió del total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar dels últims 6 mesos, i es dividirà entre 6.

A la renda neta mensual de la unitat familiar s’hi pot restar fins a un màxim de 600€ en concepte de despeses mensuals de préstec hipotecari o de lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària.

g) no tenir deutes de material escolar i/o llibres amb el centre escolar.

h) participar del projecte de socialització de llibres escolars (sempre i quan el centre escolar disposi d’aquest servei de socialització de llibres).

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

4.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’equip de Serveis Socials Bàsics amb el vist i plau de la Regidoria d’Educació, podran valorar l’atorgament de l’ajut malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en aquest apartat. Quan ho considerin oportú hauran de proposar-ho mitjançant la presentació d’informe motivat.

Aquest informe l’ha de signar el professional que l’emet, ha d’estar suficientment motivat i s’ha de basar en qualsevol dels punts que s’esmenten a continuació: tipus de composició familiar, salut, violència masclista i valoració d’alt risc social.

(4)

Article 5. Període d’execució

L’entrada en vigor d’aquestes Bases serà el curs escolar 2020/2021, mantenint la seva vigència fins a la seva derogació o modificació.

Així mateix, no genera cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

Article 6. Pressupost

El pressupost per aquesta primera convocatòria, curs 2020/2021, està recollit a la partida de “Beques ensenyament” –52 326 48 00 33– amb un import de 8.000€. La dotació econòmica de les successives convocatòries s’atindrà a la disponibilitat de la partida del respectiu Pressupost.

Article 7. Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió

El departament responsable de la instrucció del procediment per a la convocatòria i l’atorgament dels ajuts serà l’equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

L’òrgan responsable de la convocatòria i de la resolució del procediment per a l’atorgament dels ajuts serà la Junta de Govern Local.

Article 8.Convocatòries

A cada curs escolar es detallarà i s’aprovarà la convocatòria corresponent. Aquesta convocatòria es durà a terme per un règim de concurrència competitiva.

Article 9. Sol·licitud

La sol·licitud/instància es presenta, tant de forma telemàtica o presencial, a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, amb la documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen. A la sol·licitud i amb relació a la persona beneficiària s’ha d’indicar el nom i els cognoms, el document nacional d’identitat en cas que n’hi hagi, la data de naixement, el nom del centre escolar i curs.

Article 10. Documentació

A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, mitjançant original o fotocòpia compulsada:

1.

De la persona beneficiària:

1.1 La targeta sanitària individual – TSI.

2.

Dels membres de la unitat familiar, inclosa la persona beneficiària: 2.1 Documentació econòmica:

2.1.1 Certificat de vida laboral.

2.1.2 En cas de ser treballador/a fix/a, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos.

(5)

2.1.3 En cas de ser treballador/a temporal, els fulls de salari dels últims 6 mesos i el contracte de treball.

2.1.4 En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.

2.1.5 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.

2.1.6 Els tres últims rebuts de la hipoteca, i en el cas del lloguer el contracte i els tres últims rebuts de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

2.1.7 En els processos de desnonament, i de no fer front al cost de la hipoteca, la documentació que justifiqui aquesta situació, i es podrà valorar l’aplicació del punt 4.2. d’aquestes bases.

2.1.8 Altra documentació que la persona consideri que justifica la situació econòmica.

2.1.9 En cas de no poder acreditar la situació econòmica caldrà omplir el full de declaració responsable que s’adjunta a la sol·licitud.

2.2 Documentació social:

2.2.1 DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant. 2.2.2 Volant d’empadronament emès per l’ajuntament.

2.2.3 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas. 2.2.4 Llibre de família.

2.2.5 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.

2.2.6 Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.

2.2.7 En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.

2.2.8 En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

2.2.9 En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

2.2.10 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.

2.2.11 En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.

(6)

2.2.12 En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa.

Article 11. Criteris de priorització

Els criteris de priorització són, per aquest ordre, els següents:

1. La renda per càpita per membre de la unitat familiar (tenir una renda neta per membre de la unitat familiar igual o inferior al que marqui l’IRSC x 1,5). Si es supera aquest import automàticament l’ajut serà denegat per no complir requisits.

2. Per determinar la quantia de l’ajut, es dividirà la quantia total de l’import d’aquesta subvenció entre la totalitat dels punts resultants de totes les valoracions. Amb aquesta operació obtindrem un valor econòmic per punt. El resultat i la quantia de l’ajut final, per cada sol·licitud, vindrà donat per la multiplicació d’aquest valor econòmic per la puntuació obtinguda de la sol·licitud.

3. La valoració conjunta que realitzin l’Equip de Serveis Socials Bàsics, per a l’atorgament de l’ajut encara que no es compleixin els requisits de l’article 4, sempre amb informe motivat.

Article 12. Tramitació

12.1.Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, es revisarà. Si n'hi ha alguna que no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, es requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició.

12.2. Les tècniques membres de l’equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès valoraran les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en les bases d’acord amb l’article 17 i validant les dades de la sol·licitud.

12.3 L’Equip de Serveis Socials Bàsic proposarà, amb el vist i plau del Regidor d’Educació, a la Junta de Govern l’atorgament dels ajuts per a material escolar i llibres, d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar les regles de baremació de l’article 17 i els criteris de previstos en l’article 10.

12.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

12.5.L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès publicarà ,mitjançant número de registre d’entrada de la sol·licitud, en el taulell d’anuncis de la corporació la llista dels ajuts de suport escolar atorgats i denegats, un cop aprovats per la Junta de Govern.

(7)

12.6.En cas que s’atorgui l’ajut, encara que la sol·licitud es resolgui un cop iniciat el curs escolar, aquest es farà efectiu des del primer dia del calendari escolar.

12.7. Els beneficiaris que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no hagin assolit un número d’ordre que els permeti obtenir l’ajut queden ordenats segons la seva puntuació en una llista d’espera fins exhaurir pressupost.

12.8.Els beneficiaris que hagin obtingut l’ajut per al material escolar i llibres, hauran d’assumir el cost de quota de l’AMPA del seu centre escolar, així com també la compra de l’equipament necessari per a la realització de diferents activitats al centre com poden ser bates o xandalls entre d’altres.

Article 13. Sol·licituds fora de termini

Amb caràcter extraordinari poden demanar l’ajut posteriorment als terminis indicats:

a)

Els infants/adolescents que s’empadronin al municipi de l’Ametlla del Vallès fora de la data de finalització de la convocatòria, amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socials i/o econòmiques desfavorides, degudament acreditades.

b)

Els alumnes a qui la situació familiar hagi variat de manera substancial, degudament acreditat.

Aquestes sol·licituds s’han de baremar i tramitar de la mateixa manera que la resta de peticions i s’adjudicaran en funció de la puntuació que hagin obtingut, disponibilitat de beques i disponibilitat pressupostària.

Article 14. Recursos

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació en el taulell d’anuncis de l’atorgament o denegació de l’ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des del dia de la publicació en el taulell d’anuncis de la resolució.

Article 15. Revocacions

15.1.Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, a proposta de l’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

15.2.Són causa de revocació de l’ajut:

a)

L’ocultació o la falsedat en la documentació presentada.

b)

El canvi de municipi (empadronament) de la persona beneficiària de l’ajut.

c)

El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l’ajut, acreditat pels Serveis Socials

(8)

d)

L’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases.

e)

Rebre un ajut pel mateix concepte.

A

rticle 16. Reintegrament de l’ajut

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès podrà exigir el reintegrament de les quantitats/ajuts percebudes, a raó del què estableix la Llei 38/2003 ,de 17 de novembre, General de Subvencions i l’altra normativa de desenvolupament.

Article 17. Pagament

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès transferirà al compte corrent dels diferents centres escolars, els ajuts atorgats a les persones beneficiàries, previ informe emès pels Serveis Socials Bàsics on hi constin els imports que corresponen a cada beneficiari i l’aprovació de la Junta de Govern.

En cap cas l’import del ajut serà més elevat que el cost total del import que estableixi cada centre escolar i que sigui objecte d’aquest ajut.

Article 18. Barem

A)VALORACIÓ ECONÒMICA

Es repartiran un màxim de 6 punts en funció de la Renta mensual de la unitat familiar (MUF). S’entén per MUF les persones que constin en el mateix certificat d’empadronament i que formin un únic nucli familiar.

La Renta mensual serà igual a la renda neta per càpita mensual (total de la quantia familiar mensual bruta - despeses de lloguer/hipoteca).

Els ingressos màxims seran IRSC+1,5 + 0.2 per membre, tal i com es defineix en el següent quadre:

MUF

1,5 X IRSC + 0,2

(per membre)

1

853,68 €

2

1.024,42 €

3

1.195,16 €

4

1.365,90 €

5

1.536,64 €

6

1.707,38 €

(9)

Els punts es repartiran en funció dels següents trams:

MUF

Trams per capacitat econòmica

Fins al 32,99% Entre el 33% i el 65,9% Entre el 66% i el 100% 1 0 € a 281,70 € 281,71 € a 563,42 € 563,43 € a 853,68 € 2 0 € a 338,05 € 338,06 € a 676,10 € 676,11 € a 1024,42 € 3 0 € a 394,39 € 394,40 a 788,79 € 788,80 € a 1.195,16 € 4 0 € a 450,73 € 450,74 € a 901,47 € 901,48 € a 1.365,90 € 5 0€ a 507,07 € 507,08 € a 1014,16 € 1.014,17 € a 1.536,64 6 0€ a 563,41 € 563, 42 € a 1126, 84 € 1.126,85 a 1.707,38 € PUNTS 6 4 2 B) VALORACIÓ SOCIAL

Aquesta valoració serà la suma del Bloc 1 més el Bloc 2 que es defineixen a continuació:

BLOC 1: Àmbits o situacions a on s’observen mancances. Es repartiran un màxim de 3 punts.

BLOC 1: Hi ha mancances en els següents àmbits i/o

s’observen les següents situacions?

Dèficit en les condicions d’alimentació i higiene personal

Dificultat en l’accés o manteniment de l’habitatge i/o de les seves condicions d’accessibilitat, habitabilitat o equipament

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat

(monoparentals, persones soles, gent gran, etc.)

Membre/s amb problemes de salut “actuals” en el moment de la sol·licitud, que afecti a l’economia i/o dinàmica familiar

Membre/s amb discapacitat / malaltia mental Membre/s amb necessitats educatives especials Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials :

(conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l’existència d’altres problemàtiques: (consum de substàncies tòxiques, drogodependències,

empresonament d’algun membre, explotació laboral, violència de gènere, etc.)

(10)

(cada observació marcada és 1 punt, amb un màxim de 3)

BLOC 2: Factors discrecionals. Es repartiran un màxim de 2 punts

BLOC 2: Factors discrecionals

Existència de compromís amb el Pla de Treball Social de la Unitat de Convivència

Actitud cívica i responsable (pagaments taxes municipals, col·laboració amb entitats, voluntariat, coordinació policia local...) TOTAL DE PUNTUACIÓ

(cada observació marcada és 1 punt, amb un màxim de 2 )

La puntuació final serà la suma de la Valoració econòmica + Valoració social. En cas de no haver aconseguit puntuació econòmica no es farà la valoració de la situació social i la beca quedarà desestimada per no complir requisits. Tot i així tal i com s’explica a l’article 8

d’aquestes bases, en cas de no complir el requisit econòmic es podrà fer una valoració segons l’article 4.2 del mateix reglament.

Article 19. Protecció de dades

Le

s dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquestes bases reguladores i de les següents convocatòries es tractaran d’acord amb la legislació vigent, especialment el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades” i la “Llei Orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.”

Disposició final primera

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és d’aplicació supletòria en totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, el compliment i l’execució, no previstes en aquestes bases.

Annex I. Requeriment de documentació

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ

D’acord amb les previsions de l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini màxim per esmenar les mancances és de 10 dies hàbils.

En relació amb la vostra sol·licitud amb número de Registre d’Entrada ,us faig avinent que, d’acord amb les previsions de l’article 9 de les Bases Reguladores per a la concessió

(11)

d’ajuts per el suport escolar i l’article 10 de les Bases reguladores de concessió de beques per a la realització d’activitats esportives, manca la presentació de la documentació següent:

De la persona/es beneficiaria/es

 La targeta sanitària individual – TSI

Dels membres de la unitat familiar, inclosa la persona beneficiària  DNI/NIE, permís de residència o passaport

 Volant d’empadronament emès per l’ajuntament

 Carnet de família nombrosa i/o carnet de família monoparental, si és el cas.  Llibre de família

 En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia dels justificants d’interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.

 Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador.

 En cas d’incompliment de l’obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.

 En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d’algun membre de la unitat familiar, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

 En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin, dels darrers sis mesos anteriors a la convocatòria, excepte en els casos de malalties degeneratives en què la data de la documentació acreditativa serà indiferent.

 En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.

 En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. En cas de no haver-la rebut, la sol·licitud i l’informe mèdic corresponent.

 En casos de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa.

 Declaració presentada de IRPF de l’any anterior a la convocatòria.

En cas de no haver fet la declaració cal portar:  Certificat de vida laboral.

 En cas de ser treballador/a fix/a, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos.

 En cas de ser treballador/a temporal, els fulls de salari dels últims 6 mesos i el contracte de treball.

 En cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.

 En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.

 Els tres últims rebuts de la hipoteca, i en el cas del lloguer el contracte i els tres últims rebuts de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.  En els processos de desnonament, i de no fer front al cost de la hipoteca, la

documentació que justifiqui aquesta situació.

Així mateix, us recordo que la no presentació de la documentació o la presentació posterior al termini de 10 dies hàbils esmentat, suposarà la denegació de l’ajut per manca de documentació.

(12)

Annex II. Declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE Nom i Cognoms :

DNI/NIE/Passaport: Adreça :

Població : L’Ametlla del Vallès Codi Postal : 08480

DECLARO:

Que la situació econòmica de la unitat familiar s’ha vist alterada per la situació d’estat d’alarma.

Que els ingressos de la unitat familiar és de _____________€ mensuals. Que no he rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat.

Que no posseeixo bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut.

Que autoritzo expressament a l’administració municipal per recavar qualsevol tipus d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions.

I em comprometo a comunicar a als serveis socials qualsevol canvi que hi pugui haver en la unitat familiar i que puguin suposar la modificació de l’ajut. Com també informaré de canvis de domicili, números de telèfon, etc.

Signatura,

(13)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :