AJUNTAMENT DE REUS CARTA DE SERVEIS. SERVEI BÀSIC D ATENCIÓ SOCIAL Data aprovació inicial: 02/11/ INFORMACIÓ GENERAL

Texto completo

(1)

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. Objectius i finalitats del servei

1.2. Dades identificatives de l’organització 1.3. Serveis que s’ofereixen

1.4. Recursos i mitjans a disposició del servei

1.5. Canals de prestació del Servei, ubicació i dades de contacte 1.6. Drets i Obligacions dels ciutadans en tant que usuaris dels serveis 1.7. Normativa reguladora dels serveis prestats

1.8. Tarifes dels serveis

2. COMPROMISOS DE QUALITAT I MILLORA CONTINUADA

2.1. Els Compromisos

2.2. Indicadors per al seguiment i avaluació de la qualitat en els serveis 2.3. Mesures d’esmena i millora continuada

3. MECANISMES DE COMUNICACIÓ INTERNS I EXTERNS DE LA CARTA DE SERVEIS

4. FORMES DE PARTICIPACIÓ DE L’USUARI EN LA MILLORA DE LA PRESTACIÓ DELS SERVIES I VIES DE RECLAMACIÓ PER INCOMPLIMENT DE LA CARTA DE SERVEIS

5. CARÀCTER VINCULANT, ENTRADA EN VIGOR DE LA CARTA I REVISIONS

AJUNTAMENT DE REUS

S

ERVEI

B

ÀSIC D

ATENCIÓ SOCIAL

(2)

DE

REUS

DE

REUS

1. INF 1.1 1.2 ORMACIÓ GEN . Objectius L’Ajuntam d’atenció s L'Ajuntam gestió i p administra Els Serveis públic, est Els equips donen re integrada, coordinad La finalita municipi, prevenció Els Servei d'afavorir diverses a sentit de p Els serveis 2. Dades ide Àrea de Be NIF P4312 Adreç Carre 43202 Adreç Plaça 4320 Responsab Cap d Corre NERAL i finalitats de ent de Reus social des de ent de Reus restació dels acions. s Bàsics d'At tan ubicats a s que hi treb sposta a le innovador ament i amb t ultima del la igualtat d i actuació en s Bàsics d'A la integració accions i pro pertinença de s bàsics d'ate ntificatives d enestar Socia 2500D ça postal r Sant Joan, 2 Reus ça fiscal Mercadal 1 Reus ble de la Car de Programe eu electrònic: el servei s, en l’exerci e la seva Àre s, dins de le s serveis so tenció Socia l territori per allen (EBAS) es necessita ra i prop b treball en x l servei és l d'oportunitats n les situaci Atenció soci ó de la perso ojectes de ca e la persona enció social s de l’organitza al de l’Ajunta 34 rta de Serveis s i serveis de : ssocials@r ici de les se a de Benesta es seves com ocials, tant d l, són el pu r tal de garan ), estan form ts socials d pera, les n xarxa amb la la millora de s, la promo ons de risc. al a més d ona, aprofita aire preventi al territori. s'adrecen a to ació ament de Re s: e l’Àrea de B reus.cat

 

ves competè ar Social. mpetències t dels propis c nt d'accés ntir la màxim mats per Treb de la ciutad necessitats resta de ser e la qualitat oció de l’aut de l'atenció nt els recurs iu i de prom ota la ciutad eus enestar Soci ències, prest té assignade com dels de al Sistema d ma proximita balladors i Ed dania, abord socials i rveis i recurso t de vida de onomia pers individual i sos de la com moció social, ania. al-Qualitat ta el Servei es la creació elegats per de serveis so at als ciutada ducadors soc dant de ma socioeduca os de l'entor els ciutadan sonal i socia familiar, pe munitat, rea , que reforc Bàsic ó, la altres ocials ans. cials i anera atives rn. s del al i la er tal litzen en el

(3)

DE

REUS

DE

REUS

1.3 1.4 L' 3. Serveis qu El Servei B l’atenció i PROCÉS D ATENCIÓ drets socia ACOLLIDA situacions assessoram necessari. TRACTAM de suport, moments, apoderar-l Podem tro • Treba fome • Treba deter probl • Treba entita de co per aj 4. Recursos i L’Àrea de mínim, els - 1 Àrea - 3 punt - 5 Ofic instal·l - Una p estruct 'organització ƒ Eq ƒ Eq ue s’ofereixen Bàsic d’Atenc informació i D’ATENCIÓ I I INICIAL I IN als i serveis r A I ANÀLISI de risc socia ment i tram MENT SOCIAL , per donar per tal d los per millo obar 3 nivells all individual ntar la seva all grupal, a minarà qui emàtica o ne all comunita ats del seu te omplir amb e judar a enfo mitjans a di Benestar Soc s següents re a Bàsica de B ts de primer ines d’Atenc lades majorit lantilla de tre tura de gesti ó d'aquests re quips profess quip professi n

ció Social seg nicial, fins al INTERVENCIÓ NFORMACIÓ relacionats am DE LA DEMA al i en funció itació dels r L: Intervenció resposta a le de promocio orar la seva s s d'intervenc i familiar, autonomia. partir de l na es la ecessitat soc ari, els serve

erritori en pr el caràcter p rtir la cohesi isposició del cial de l’Ajun ecursos i mitj Benestar Soc a acollida ió Social dist tàriament als eballadors i ió i administ ecursos perm sionals per l'

onal per l'ate

gueix un pro l tractament Ó: Ó: Atenció in mb l’àmbit d MANDA: Avalu ó del diagnò recursos pro ó professiona es necessitat onar-ne l’au situació socia ió: per potenci la valoració millor mane cial. eis socials b rojectes conj preventiu que ó social i la i s serveis ntament de R jans: cial tribuïdes ent s centres cív educadors so rativa de sup met oferir els

atenció socia enció a les p

 

océs d’atenció social corres nicial i inform dels serveis s uació de situ òstic de la sit pis i d'altres

al, amb accio ts de les pe utonomia, f

al.

iar les capac

tècnica qu era d'abord bàsics treba unts relacion e marca la l integració a Reus posa a

tre els cinc d ics ocials, a part port s següents se al persones am ó i intervenc sponent, si s’ mació sobre socials. uacions de n tuació, inform s administra ons socials i rsones i fam fomentar-ne citats, facilita e fa el pro dar i ajuda llen amb le nats amb l'a

lei per evitar l'entorn. disposició de istrictes de l t de la corres erveis: b dependèn ció, que va d ’escau. temes, recu necessitat i d mació, orien cions, quan socioeducat mílies en dife les habilit ar la integra ofessional, aq r a resoldr es associacio cció social p r l'exclusió s el servei, com a ciutat, sponent cia es de ursos, de les tació, sigui tives i erents tats i ació i quest re la ons i per tal social, m a

(4)

DE

REUS

DE

REUS

1.5 1.6 ƒ Se ƒ Se ƒ Se ƒ Pr pr ƒ Se pr ƒ Se ƒ Se 5. Canals de Es pot ac l’Ajuntame Àrea Telèfo Horar Excep Salut Corre 6. Drets i Ob Més enllà vigent, a especifiqu carta, a Re Drets del c • A ser at • A ser in • A cons funcion • A rebre servei. erveis d'Aten o Servei o Servei tècniq erveis d'estad erveis de me restacions d rèvia convoca erveis d'inte reventius. erveis per l'at erveis d'interv prestació de ccedir al Se ent de Reus, Bàsica de Se on Cita Prèvi ri: pte al dte. V, Reus V (CAP eu electrònic: ligacions del dels drets l’hora de re es de l’àmb eus es recone ciutadà: tesos amb re nformats dels ultar i obten nament dels e aclariment ció domicilia s d'ajuda a d s de tecnolo ques, LOPE. da limitada njador socia 'urgència so atòria oficial. ervenció so tenció de pe venció i supo els Serveis, u ervei Bàsic de forma pr erveis Socials a: , on es dema P Marià Fortu : ls ciutadans i obligacion elacionar-se bit d’actuació eixen els seg

especte, trac s drets, recur nir resposta d serveis. ts i informac aria: domicili ogies de sup l, xarxa d'alim ocial i subve . ocioeducativa ersones en sit ort sociolabo bicació i dad d’atenció s resencial, tele s: C. Sant Jo 43202 Re 977 010 0 De dilluns ana per telè uny), carrer A ssocials@ en condició ns que es re amb les A ó i que tamb güents drets cte correcte i rsos i serveis de totes les cions que pu

 

port i cura: t ments encions a fa a: Centres tuació de vio oral i d'inserc des de conta ocial de l’À efònica o tel an 34 eus 034 s a divendres fon o presen Astorga, s/n, @reus.cat de usuaris d econeixen al Administracio bé apliquen i obligacions i puntualitat. s i de les con qüestions d ugui planteja teleassistènc amílies per Oberts, pr olència: OAV ció social. cte Àrea de Be emàtica. s de 9:00 a 1 ncialment a l telèfon 977 dels serveis ls ciutadans ons Públique als serveis o s als ciutadan . ndicions d’ac derivades de ar sobre el f

cia, Banc d'aj

diferents te rogrames d V i SIAD nestar Socia 14:00 'Àrea Bàsica 7 776 802 en la norm es, i de les objecte d’aq ns: ccés. la prestació funcionamen judes emes, diürns al de de mativa s lleis uesta i del nt del

(5)

DE

REUS

DE

REUS

1.7 1.8 • A estab la seva • A rebre conseq • A form aquesta • A sol·lic l’usuari • A prend altres p Deures de • Tractar d’atenc • Respec planteg • Comun econòm • Acudir • Aprofita aportac 7. Normativa La Llei 12 regula i o garantia d la ciutadan per a les a l’exercici d La Cartera de Servei classificat 8. Tarifes del El dret d’ població. blir conjuntam situació per e informació qüències que mular les recl a Carta, cont citar l’acredi i.

dre les seves persones mé el ciutadà:

amb respe ció i recepció ctar les obliga

gin d’acord a nicar al Refe mica o labora a les cites i c ar els servei ció al cost de a reguladora 2/2007, d’1 ordena el sis e drets unive nia en matèr administracio d’aquesta gar a de Serveis s Socials 2 dels serveis s serveis accés al Se ment amb e r aconseguir ó del seu Pl e comportarà amacions qu tra l’actuació tació corresp s pròpies de s vulnerable

ecte els prof ó. acions, limita al Pla de treb erent del se al que pugui convocatòrie s i recursos el servei. dels serveis 1 d’octubre stema de se ersal. En la L ria de benes ons públiqu rantia de dre s, Decret 14 010-2011 ( i prestacions rvei Bàsic d l professiona els objectius la de trebal à el no acom ue consideri ó del professi ponent als p cisions, sem s. fessionals de acions i prio ball establert ervei qualse i ser significa es que se li fa que se li of prestats e, de serveis erveis social Llei s’estable star social i g es encarrega ets 42/2010 d’1 (DOGC 573 s socials d'Atenció So

 

al referent el s que es mar l, de les con mpliment. i pertinents, ional referen professionals

mpre que això

els servei, a

ritats que aq conjuntame vol canvi e ativa pel serv acin des del fereixen, ind s socials, (D ls amb la fi ix un conjun genera, per t ades de pres 1 d’octubre 8, de 20.10 ocial és univ Pla de treba rquin. ndicions del en els term nt o de la res s que s’adrec ò no compor

així com els

questa Carta ent amb l’usu

n la seva s vei. servei. dependentme DOGC 4990, inalitat de g nt de drets ga tant, un conj star els serve

, pel qual s’ 0.2010) que versal i gratu all més adeq l mateix i d mes establert ta de person cin al domic rti posar en objectes, e o el seu Ref uari. situació pers ent de si fa , de 18.10.2 garantir-hi l’a arantits per a junt d’obliga eis vinculats aprova la Ca e és un ca uït per a to quat a de les ts per nal. cili de risc a espais ferent sonal, o no 2007) accés a tota acions amb artera atàleg ota la

(6)

DE

REUS

DE

REUS

2. CO 2.1 MPROMISOS D . Els compro L’Ajuntam persones, explícita e 1. At se pr Fo (N Nú 2. Ac Cit Fo (N tru 3. Ac re a c Fo (N die pr 4. Di Pr qu Fo (N Nú 5. Sis ate fo Fo (N d’u * cri E QUALITAT I M omisos ent de Reus en relació a ls compromi enció inicial ervei, de dill esencial o te orma de càlc Núm. de pers úm. total de ccés al serve ta Prèvia est orma de càlc Núm. de truc ucades rebud ccés al serve buts per dem comptar des orma de càlc Núm. de resp es des de l rèvia) x 100 ies espera p rimera Acollid uè es formula orma de càlc Núm. de cite úm. total de stema d’ate eses en un rmula la sol· orma de càlc Núm. d’atenc urgència ate la considera iteri dels coo

MILLORA CONT s vol expres als serveis s isos de quali l: S’atendrà luns a diven elefònica. ul:

sones que s’a persones qu i telefònic de tarà operatiu ul: cades perdud des al servei ei de Cita P manar cita p s del momen ul: postes a corre a sol·licitud/ per a Cita de da no més t a la sol·licitu ul: es de prime cites assigna enció d’urgè màxim de 3 ·licitud. ul: cions d’urgèn ses) x 100 ació del carà ordinadors/e TINUADA ssar en aque socials que itat següents el mateix d ndres no fe adrecen al se ue s’adrecen e Cita Prèvia de dilluns a des al servei telefònic de Prèvia per c prèvia seran c nt en què es eus rebuts p / Núm. tota e Primera A tard de 15 d d. ra acollida d ades) x 100 ències: Les 3 dies hàbils ncia ateses e àcter d’urgèn es , que filtrar

 

esta carta la presta i adq s: dia totes le estius, de 9 ervei i no po al servei) x : El telèfon a a divendres n i telefònic de e Cita Prèvia) correu electr contestats en formula la s per demanar l de respost collida: Es d dies hàbils a donades mé sol·licituds s, a comptar en més de 3 ncia de les d ran i valorara a seva volun quireix i fa p s persones h a 14h, ja

oden ser ates 100 associat al Se no festius, de e Cita Prèvia ) x 100 rònic: Els co n un màxim ol·licitud. cita prèvia f tes a correu donarà hora comptar des és tard dels d’atenció d r des del mo dies / Núm. demandes, a an les sol·lici ntat de serv públics de f que s’adrec a sigui de f ses el mateix ervei Telefòn e 9h a 14h. a / Núm. tot orreus electr de 3 dies h etes passats us demanan per a la Cit s del mome 15 dies hàb d’urgència* s oment en qu . total d’aten anirà a càrre tuds. vir les forma cin al forma x dia/ nic de tal de rònics hàbils, els 3 t cita ta de nt en bils / seran uè es ncions ec del

(7)

DE

REUS

DE

REUS

2.2 2.3 6. Te qu (v Fo (N die 7. Fo so co co Fo (N to 8. Tra Bà pa Fo a t 2. Indica L’Àrea de del Servei de millora L’Ajuntam compromi el Portal d Així mate consultats l’Ajuntame El resultat Igualment queixes i d'aquest d 3. Mesu Amb la fi Benestar d emps de res ueixes i sugg egeu apartat orma de càlc Núm. de que es / Núm. to ormació dels ocial rebran oneixements oneixement d orma de càlc Núm. de tècn tal de tècnic

acte dels pro àsic d’atenció art dels profe orma de càlc través d’una adors per al Benestar de Bàsic d’aten . ent de Reus isos de qual de Transparèn ix, i atenen periòdicam ent de Reus de l’enquest , per a l’aval suggerimen document. ures d’esmen nalitat de m de l’Ajuntam posta a les geriments de t 5) serà ates ul: eixes registra otal de queix professiona una mitja d de manera de recursos, ul:

nics que han cs que han re ofessionals e ó social, reb essionals. ul: enquesta an seguiment i e l’Ajuntame nció social qu publicarà en itat expressa ncia. nt al dret q ment sobre realitzarà an ta es publica luació de la nts dels usu na i millora co millorar de fo ment de Reu queixes: qu l’Ajuntamen sa en un mà des i assigna xes registrade ls: els profes e 20 hores a que es pu prestacions rebut meny ebut formaci envers els us bran un tract nual de satis avaluació de nt de Reus ue presta, pe n la seva we ats en l’apar que tenen e llur grau ualment una arà al Portal d qualitat dels aris, d'acord ontinuada de orma contin us avaluarà

 

alsevol quei nt de Reus p xim de 30 d ades al serve es i assignad ssionals assig de formació guin atendr i serveis. ys de 20 hore ó) x 100

uaris: les per te amable, e facció (vege e la qualitat e es comprom er tal de pod eb de forma tat anterior, els usuaris de satisfacc a enquesta d de Transparè s serveis, es d amb el qu el servei nuada la pre permanentm ixa entrada pels canals d’ ies. ei, contestad es al servei) gnats al Serv ó anuals, pe e les noves es de formac rsones que s empàtic, pro u apartat 2.2 en els servei met en l’aval der-hi incorp trimestral el que també dels serveis ció, L’Àrea de satisfacció ència. prendran en ue es preve estació del s ment els ind

en el sistem ’entrada prev

des en més d x 100

vei Bàsic d’at r al reciclatg demandes ció anuals / s’adrecin al S per i adapta 2) s uació perma porar mecani compliment es publicara s públics d’ de Benesta ó als seus us n considerac eu en l’apar servei , l’Àre dicadors sob ma de vistos de 30 enció ge de ie el Núm. Servei at per anent smes t dels an en ’ésser ar de uaris. ió les rtat 4 ea de bre el

(8)

DE

REUS

DE

REUS

3. ME 4. FOR PER grau d'ass obtinguts, Igualment queixes qu aquesta c ECANISMES DE C La Carta d • Pr • Te RMES DE PARTI R INCOMPLIMEN Els ciutada relació al f moment d Els ciutad Benestar d millora res • Pr • Te Qualsevol compromi procés d’a soliment dels adoptarà les , l’Àrea de B ue siguin pr carta, tot inf

COMUNICACIÓ e Serveis es resencialmen o a l’ofic o a l’Ofic elemàticame o a la w o al Port CIPACIÓ DE L’U NT DE LA CARTA ans tenen e funcionamen de l’avaluació ans dispose de l’Ajuntam specte el serv resencialmen o a travé de l’Aj o a travé Servei elemàticame o A trav l’Ajunt queixa o sug isos assumit avaluació pre s compromis s mesures co Benestar de l esentades p formant de Ó INTERNS I EXT pot consulta nt: cina de l’Àrea cina d’Atenc nt: web de l’Ajunt tal de Transp USUARI EN LA M A DE SERVEIS l dret de fer nt dels serve ó del funcion en de divers ment de Reu vei prestat i nt: és d’un full d juntament de és d’un full s Socials nt: vés de la tament de Re ggeriment p ts en la cart evist en l’apa sos fixats en orrectores qu l’Ajuntament pel no com la mesura a ERNS DE LA CA ar: a Bàsica de S ió al Ciutadà tament de R parència de l MILLORA DE LA r propostes eis públics, le nament. ses vies de us les seves la pròpia Ca d’instància d e Reus (OAC d’instància d Bústia Ciut eus (http://w resentada pe ta de servei rtat 2.2 d’aq

 

n aquesta ca ue, en cada c t de Reus re pliment del alternativa qu ARTA DE SERVEI Serveis Socia à de l’Ajuntam Reus l’Ajuntament PRESTACIÓ DEL d’actuació o es quals sera comunicació queixes, su rta de Servei disponible a C) (Pl. Merca disponible a tadana acce www.reus.ca er algun dels is, serà pres uesta carta. arta i, en fun cas, siguin ne spondrà els ls comprom ue, si s’escau S als ment de Reu t de Reus LS SERVEIS I VI o millora i su an ateses i co ó per fer ar ggeriments is: l’Oficina d’A dal, 1) a l’oficina de essible des at/bustia_ciu s mitjans ant sa en consid

nció dels res ecessàries. usuaris sobr misos previsto u, sigui adop us IES DE RECLAM uggeriments onsiderades rribar a l’Àre i/o proposte Atenció al Ciu e l’Àrea Bàsic de la web tadana) teriors, relativ deració dura ultats re les os en ptada. ACIÓ amb en el ea de es de utadà ca de b de va als ant el

(9)

DE

REUS

DE

REUS

5. CAR D a 2 R E Ja RÀCTER VINCUL Aquesta c l’Administr presenti p administra Aquesta C de novem La present publicació Aquesta ca DILIGÈNCIA: provat inicia 016.  Reus, 3 de no l Secretari G aume Renye LANT, ENTRADA carta té na ració i pels er les vies e ativa. Carta de Serv bre de 2016 t Carta entra al BOP de T arta de serve

Per fer cons lment per ac ovembre de 2 eneral, r Alimbau  A EN VIGOR DE aturalesa reg usuaris i p smentades e veis ha estat 6. arà en vigor Tarragona. ei serà revisa tar que la ca cord del Ple

2016

LA CARTA I REV

glamentària. pot ésser inv en l’apartat 4 aprovada pe transcorregu da com a m arta de serve de la Corpor

 

VISIONS Per tant, vocada en q 4 d’aquesta el Ple de l’Aj uts quinze d ínim cada 2 i dels serveis ració en sess és norma qualsevol re Carta, així co juntament d dies hàbils a anys. s bàsics d'Ate sió de data 2 vinculant p eclamació qu om també, e e Reus en d partir de la enció Social 2 de novemb per a ue es en via data 2 seva s’ha bre de

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :