GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS CURS MÉS DE 3 ANYS L ESCOLA, EL NOSTRE FUTUR

Texto completo

(1)

L’ESCOLA,

EL NOSTRE

FUTUR

GUIA DE CENTRES EDUCATIUS DE REUS

CURS 2015-2016

MÉS DE 3 ANYS

(2)

COM FER SERVIR AQUESTA GUIA

· A la pàgina 5 trobareu el sumari amb la relació dels centres educatius públics, privats concertats i privats de la ciutat:

CENTRES PÚBLICS

CENTRES PRIVATS CONCERTATS CENTRES PRIVATS

· Cada centre té assignat un número que us ajudarà a la seva localització dins la guia. · A partir de la pàgina 6 trobareu la fitxa informativa de cada centre amb les

dades bàsiques i l’oferta educativa.

· A les pàgines centrals hi ha el plànol de la ciutat amb la ubicació dels centres. · A la pàgina http://www.reus.cat/ensenyament, apartat consulta de centres i

ensenyaments, podeu trobar les actualitzacions que es puguin produir amb posterioritat a l’edició d’aquesta guia.

(3)

GUIA

DELS CENTRES

EDUCATIUS

DE LA CIUTAT

L’educació és, sense cap mena de dubte, la pedra de toc del projecte compartit que, com a ciutat, estem construint entre tots: una ciutat que mira cap al futur amb optimisme, conscient dels reptes i també de les oportu-nitats que té al davant i que vol mantenir el seu paper de referència.

Des de l’Ajuntament, des dels centres edu-catius, des de les famílies i des del conjunt de la comunitat educativa unim esforços en aquesta direcció perquè les generacions més joves, des del primer moment, tinguin a l’abast eines i recursos per esdevenir ciu-tadans i ciutadanes preparats, responsables i compromesos amb els valors que ens distin-geixen com a societat. I també, evidentment, per ampliar en el present les oportunitats laborals i personals de les persones adultes. És, com deia, una tasca compartida, cons-truïda dia a dia sobre una densa xarxa de complicitats, possible des de la suma d’il·-lusions, projectes i desitjos que des dels cen-tres educatius es projecta en el conjunt de la ciutat. Una tasca intensa i entusiasta que des d’aquestes pàgines, una vegada més, vull re-conèixer i agrair.

Carles Pellicer i Punyed Alcalde de Reus

Preparar l’inici d’un nou curs és fer un pas endavant en el projecte educatiu que, com a ciutat, impul-sem totes les persones que formem la comunitat educativa. Als que enguany us hi afegiu per primer cop, vull donar-vos la benvinguda i recordar-vos que l’Oficina Municipal d’Escolarització és l’espai de re-ferència en temes d’orientació, informació i asses-sorament.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de fer-vos més fàcil l’elecció de centre, a les pàgines següents trobareu informació detallada sobre l’oferta dels centres edu-catius de la ciutat i els ensenyaments que impar-teixen.

Les variacions demogràfiques i la conjuntura soci-oeconòmica determinen algunes de les novetats de l’oferta global per al curs vinent, que en relació a anys anteriors s’amplia i es diversifica amb una aposta clara per l’FP dual i la incorporació del nou Centre d’Educació Especial de Reus, nascut amb la voluntat de fer més accessible i propera l’educació a les persones amb necessitats especials.

Per part nostra, des de la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística, reiterem la voluntat d’acompa-nyar les famílies al llarg del procés d’escolarització, ja sigui des de l’OME o amb projectes d’acompanya-ment a la tasca educativa com l’Escola de Pares o Deures en Família. Així mateix, complementem l’ac-tivitat dels centres amb programes i recursos educa-tius diversos. Tot plegat, amb el convenciment que l’educació és un espai de trobada i de treball conjunt en benefici de la cohesió de la nostra societat.

M. Dolors Sardà Lozano Regidora d’Ensenyament i Política Lingüística

(4)

4

Què és l’OME?

L’Oficina Municipal d’Escolarització és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per regular el procés d’escolarització de l’alumnat als centres docents finançats amb fons públics. L’OME actua en el procés d’escolarització dels nivells d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

L’òrgan que vetlla per la transparència del procés i la legalitat en el procediment d’admis-sió de l’alumnat està format per les comissions de garantia d’admisd’admis-sió, presidides per la Inspecció Educativa, que són part integrant de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

Què t’ofereix l’OME?

L’OME ofereix informació i assessorament mitjançant una atenció personal i individu-alitzada a les famílies relacionada amb:

• L’oferta educativa de la ciutat i el mapa d’equipaments educatius.

• El procés de preinscripció i matrícula de les escoles bressol sostingudes amb fons pú-blics, educació infantil, primària i educació secundària obligatòria.

• La zonificació escolar i les adscripcions de les escoles als instituts.

• La tramitació de les preinscripcions de les escoles bressol sostingudes amb fons pú-blics, d’infantil, primària i secundària obligatòria que li siguin lliurades.

• La gestió de l’escolarització al llarg del curs de les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria amb el Departament d’Ensenyament.

• Tramitació de la targeta d’autobús per als escolars de 4 a 11 anys (ambdós inclosos).

On és l’OME i el seu horari

Carrer de Rosselló, 2-8 · 43201 Reus Tel. 977 010 046

www.reus.cat/ensenyament ome.educacio@reus.cat Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. Tardes amb cita prèvia Cita prèvia trucant al 977 010 046

(5)

CENTRES PÚBLICS

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

1 ESCOLA CÈLIA ARTIGA ...6

2 ESCOLA CIUTAT DE REUS ...6

3 ESCOLA DR. ALBERICH I CASAS ...6

4 ESCOLA EDUARD TODA ...7

5 ESCOLA ELS GANXETS ...7

6 ESCOLA GENERAL PRIM ...7

7 ESCOLA ISABEL BESORA...8

8 ESCOLA JOAN REBULL...8

9 ESCOLA LA VITXETA ...8

10 ESCOLA MONTSANT ...9

11 ESCOLA MOWGLI ...9

12 ESCOLA MARIÀ FORTUNY ...9

13 ESCOLA MISERICÒRDIA ...10

14 ESCOLA POMPEU FABRA ...10

15 ESCOLA PRAT DE LA RIBA ...10

16 ESCOLA ROSA SENSAT ...11

17 ESCOLA RUBIÓ I ORS ...11

18 ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES ...11

19 ESCOLA SANT BERNAT CALBÓ ...12

20 INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR...12

21 INSTITUT ROSETA MAURI ...12

22 INSTITUT GAUDÍ ...13

23 INSTITUT SALVADOR VILASECA ...13

24 INSTITUT BAIX CAMP ...16

25 INSTITUT GABRIEL FERRATER I SOLER ...16

26 INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER ...17

27 INSTITUT JOSEP TAPIRÓ ...17

28 INSTITUT D’HORTICULTURA I JARDINERIA ...18

EDUCACIÓ ESPECIAL 29 CPEE ALBA ...18

30 CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL DE REUS ...19

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 31 CFA ESCOLA MARTA MATA ...19

32 CFA MAS PELLICER ...19

33 MAS CARANDELL (IMFE I FUNDACIÓ) ...20

ENSENYAMENT DE LLENGÜES 34 ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES ...20

35 CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ...20

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS 36 ESCOLA D’ART I DISSENY ...21

CENTRES PRIVATS CONCERTATS EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 38 COL·LEGI AURA ... 22

39 COL·LEGI LA SALLE ... 22

40 COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS ... 23

41 COL·LEGI NOSTRA SENYORA DE LA PRESENTACIÓ ... 23

42 COL·LEGI PARE MANYANET ... 24

43 COL·LEGI SANT JOSEP ... 24

44 COL·LEGI SANT PAU ... 25

45 ESCOLA ARCE ... 25

46 ESCOLA MARIA CORTINA ... 26

47 ESCOLA PUIGCERVER... 26

EDUCACIÓ ESPECIAL 48 ESCOLA NOSTRA SENYORA DEL MAR... 27

CENTRES PRIVATS SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS 49COLLÈGE FRANÇAIS DE REUS ... 27

(6)

6

Horari

De 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Baix Camp Gaudí

3

ESCOLA DR. ALBERICH I CASAS

Carrer de Cèlia Artiga i Esplugues, 10 · 43205 Reus Tel. 977 332 362 · Fax 977 315 692

http://www.xtec.cat/ceip-alberich · e3005753@xtec.cat AMPA: amipa.alberichicasas@gmail.com

Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies

Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS

Baix Camp Gaudí

1

ESCOLA CÈLIA ARTIGA

Carrer del Mont Caro, 2-6 · 43206 Reus Tel. i fax 977 317 614

http://www.xtec.cat/ceip-celiaartiga · e3006216@xtec.cat AMPA: ampaceliaartiga@gmail.com · Tel. 679 925 888 Titular: Generalitat de Catalunya

Horari

Educació infantil: de 9.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Baix Camp Gaudí

2

ESCOLA CIUTAT DE REUS

Carrer de Figueres, 2 · 43202 Reus Tel. i fax 977 312 914

http://blocs.xtec.cat/escolaciutatdereus · e3002260@xtec.cat AMPA: ampaciutatdereus@hotmail.es · Tel. 679 925 888 Titular: Generalitat de Catalunya

EDUCACIÓ INFANTIL, P RI MÀRIA I SECUNDÀRIA

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P Ú B L IC

(7)

ESCOLA EDUARD TODA

4

Carrer de Montserrat Roig, 2 · 43204 Reus Tel. i fax 977 751 778 http://www.escolaeduardtoda.cat · e3005765@xtec.cat AMPA: www.ampaeduardtoda.org · ampa@ampaeduardtoda.org · Tel. 977 750 395 Títular: Generalitat de Catalunya

Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Roseta Mauri Salvador Vilaseca

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies

ESCOLA GENERAL PRIM

6

Carrer del Dr. Ferran, 42 · 43202 Reus Tel. i fax 977 312 593 http://www.xtec.cat/ceip-general-prim-reus/ · e3002272@xtec.cat AMPA: ampaceipprim@hotmail.com · Tel. 977 314 350 Títular: Generalitat de Catalunya

Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Baix Camp Gaudí

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies

ESCOLA ELS GANXETS

5

Passeig del Nord, 98 · 43206 Reus Tel. i fax 977 929 148 https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-els-ganxets-reus/home · e3011145@xtec.cat AMPA: http://www.ampaelsganxets.cat · ampaelsganxets@hotmail.com Titular: Generalitat de Catalunya

Horari

De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Domènech i Montaner Gaudí

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies

C E N T R E S P Ú B L IC S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

(8)

8

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P Ú B L IC S

Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Domènech i Montaner Gabriel Ferrater i Soler

8

ESCOLA JOAN REBULL

Avinguda de l’Onze de Setembre, 10 · 43203 Reus Tel. 977 316 812 · Fax 977 327 813

http://www.ejoanrebull.cat · e3005901@xtec.cat

AMPA: www.apajoanrebull.cat · correu@apajoanrebull.cat · Tel 977 332 010 Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 3 línies

Horari

De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS

Roseta Mauri Salvador Vilaseca

7

ESCOLA ISABEL BESORA

Carrer de Fuster Valldeperes, 7 · 43204 Reus Tel. 977 595 360 · Fax 977 595 361

http://www.xtec.cat/escola-isabel-besora · escola-isabel-besora@xtec.cat AMPA: http://www.amipaisabelbesora.blogspot.com.es · amipaisabelbesora@gmail.com Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies

Horari

De 8.30 a 12.00 h i de 14.30 a 16.00 h INSTITUTS ADSCRITS

Domènech i Montaner Gabriel Ferrater i Soler

9

ESCOLA LA VITXETA

Passeig del Nord, 120 · 43206 Reus Tel. i fax 977 327 539

http://www.lavitxeta.net · e3010505@xtec.cat AMPA: amipalavitxeta@gmail.com · Tel. 977 330 883 Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

(9)

C E N T R E S P Ú B L IC S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

ESCOLA MARIÀ FORTUNY

12

Carrer d‘Astorga, 19 · 43205 Reus Tel. i fax 977 754 270 http://www.xtec.cat/ceipmariafortuny · e3002259@xtec.cat AMPA: www.telefonica.net/web2/ampamariafortuny · ampa_m.fortuny@telefonica.net Títular: Generalitat de Catalunya

Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Josep Tapiró

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies

ESCOLA MOWGLI

11

Passeig de la Boca de la Mina, 11· 43206 Reus

Tel. 977 312 647 · Fax 977 338 498 http://agora.xtec.cat/ceipmowgli/intranet · e3007178@xtec.cat AMPA: ampamowgli2010@gmail.com · Tel. 977 330 649 Títular: Generalitat de Catalunya

Horari

De 8.30 a 12.00 h i de 14.30 a 16.00 h INSTITUTS ADSCRITS Baix Camp Gaudí

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia

ESCOLA MONTSANT

10

Carrer de les Borges del Camp, 2 · 43203 Reus Tel. 977 315 110 · Fax 977 333 334 http://www.escola-montsant.cat · e3007105@xtec.cat AMPA: ampamontsant@gmail.com Titular: Generalitat de Catalunya

Horari

De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h

INSTITUTS ADSCRITS Domènech i Montaner

Gabriel Ferrater i Soler

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

(10)

10

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P Ú B L IC S

Horari

De 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Domènech i Montaner Gabriel Ferrater i Soler

14

ESCOLA POMPEU FABRA

Carrer d’en Sardà, 23 · 43201 Reus Tel. i fax 977 344 676

http://epompeufabra.wordpress.com/ · e3002235@xtec.cat AMPA: apompeufabra@gmail.com

Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia

Horari

Educació infantil: de 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Baix Camp Gaudí

13

ESCOLA MISERICÒRDIA

Carrer de Gandesa, 13 · 43205 Reus Tel. i fax 977 310 272

http://reusmisericordia.blogspot.com.es · e3002247@xtec.cat AMPA: ampaceipmisericordia@gmail.com

Títular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia

Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 14.30 a 16.00 h INSTITUTS ADSCRITS

Baix Camp Gaudí

15

ESCOLA PRAT DE LA RIBA

Avinguda de Prat de la Riba, 36 · 43201 Reus Tel. i fax 977 313 911

http://blocs.xtec.cat/escolapratdelariba · e3002211@xtec.cat AMPA: ampa-pratriba@hotmail.com · Tel. 635 928 034 Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

(11)

C E N T R E S P Ú B L IC S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

Horari

De 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h

Horari

Educació infantil: de 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h

Horari

De 9.00 a 12.30 h i de 14.30 a 16.00 h

ESCOLA ROSA SENSAT

16

Carrer del Mas Pellicer, 63 · 43204 Reus Tel. i fax 977 771 672 http://blocs.xtec.cat/ceiprosasensat · e3006228@xtec.cat Titular: Generalitat de Catalunya

Horari

Educació infantil: de 9.00 a 14.00 h Educació primària: de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Roseta Mauri Salvador Vilaseca

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia

ESCOLA RUBIÓ I ORS

17

Plaça de l’Abat Oliba, 33 · 43204 Reus Tel. i fax 977 755 843 http://escolarubioiors.blogspot.com.es · e3006061@xtec.cat AMPA: amparubioiors@gmail.com · Tel. 977 776 954 Títular: Generalitat de Catalunya

Horari

Educació infantil: de 9.30 a 13.00 h i de 15.30 a 17.00 h Educació primària: de 9.00 a 13.30 h i de 15.30 a 17.00 h INSTITUTS ADSCRITS Roseta Mauri Salvador Vilaseca

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies

ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES

18

Passeig de Misericòrdia, 9 A · 43205 Reus Tel. 977 321 766 · Fax 977 321 252 http://www.escolateresamiquelipamies.cat · e3006541@xtec.cat AMPA: www.ampateresamiquel.blogspot.com · ampateresamiquel@gmail.com Tel. 977 333 719 Títular: Generalitat de Catalunya

Horari

De 8.30 a 12.00 h i de 15.00 a 16.30 h INSTITUTS ADSCRITS Roseta Mauri Salvador Vilaseca

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

(12)

12

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P Ú B L IC

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 2 línies

20

INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR

Carrer de Josep Vidal i Llecha,1 · 43204 Reus Tel. 977 302 912 · Fax 977 302 564

http://www.pidelburgar.blogspot.com · e3012083@xtec.cat AMPA: ampapidelburgar@gmail.com · Tel. 672 472 770 Titular: Generalitat de Catalunya

Horaris

Educació infantil i primària: de 8.30 a 12.00 h i de 14.30 a 16.00 h ESO: de 8.30 a 15.00 h

21

INSTITUT ROSETA MAURI

Carrer de Jaume Vidal i Alcover, 19 · 43204 Reus Tel. i fax 977 301 189

http://www.iesrosetamauri.org · insrosetamauri@iesrosetamauri.org AMPA: http://ampainsrosetamauri.blogspot.com/

ampa.ins.rosetamauri@gmail.com · Tel. 655 905 644 Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia ESCOLES ADSCRITES Eduard Toda Isabel Besora Rosa Sensat Rubió i Ors

Teresa Miquel i Pàmies INSTITUTS ADSCRITS Roseta Mauri Gabriel Ferrater i Soler

Horari

ESO: de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

Horari

Educació infantil: de 9.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 INSTITUTS ADSCRITS

Josep Tapiró

19

ESCOLA SANT BERNAT CALBÓ

Carrers dels Velers, 83 · 43205 Reus Tel. i fax 977 754 381

http://www.xtec.cat/ceip-sant-bernat-calbo-reus · e3005935@xtec.cat AMPA: ampasbc@yahoo.es

Títular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

(13)

C E N T R E S P Ú B L IC G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

INSTITUT GAUDÍ

22

INSTITUT SALVADOR VILASECA

23

Carrer d’Osca,1 · 43206 Reus Tel. 977 313 395 / 977 313 495 · Fax 977 311 708 http://agora.xtec.cat/iesgaudi/intranet/ · e3002570@xtec.cat AMPA: ampainsgaudi@gmail.com Titular: Generalitat de Catalunya

Carrer de Misericòrdia, 12 B · 43205 Reus Tel. 977 756 047 · Fax 977 774 069 http://savi.cat · iessalvadorvilaseca@xtec.cat AMPA: ampasalvadorvilaseca@hotmail.com Titular: Generalitat de Catalunya

Horari

ESO: de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

Horaris

ESO: de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h.

- Centre amb horari d’ESO adaptat als ensenyaments professionals de música i dansa BAT nocturn: de dilluns a divendres de 17 a 21.30 h

ESCOLES ADSCRITES Cèlia Artiga Ciutat de Reus Dr. Alberich i Casas Els Ganxets General Prim Misericòrdia Mowgli Prat de la Riba Santa Anna (Castellvell)

ESCOLES ADSCRITES Eduard Toda Isabel Besora Rosa Sensat Rubió i Ors Teresa Miquel i Pàmies

Oferta educativa

De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia • Cicles formatius de grau mitjà:

- Atenció a persones en situació de dependència • Cicles formatius de grau superior:

- Educació infantil - Integració social

Oferta educativa

De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 3 línies

- Prioritat accés per a alumnes d’ensenyaments professionals de música i dansa

A partir de 16 anys: • Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia

Horari

Educació infantil: de 9.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30 h Educació primària: de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 16.30

(14)

AVI NGU DA PAÏS OS PASSEIG PRIM PAÏS OS C ATAL AN S PASSEIG SU NYER EL CER IMON IÓS PASSEIG AVINGU DA MISER ICÒR DIA PERE EL CERIMON IÓS AVI NGU DA JAU ME I I AVINGU DA LA SALLE PLAÇA DE LA PASTORETA DE BELLI SSEN S RAVAL DE RAVAL MAR TÍ FOL GU ER A DEL VENT LL OVER A DE RIER A M IRÓ DELA AVINGU DA DE BELLI SSEN S AVINGU DA MAR IÀ FOR TUNY AVI NGU DA MAR IÀ FOR TU NY ROB USTER AVINGU DA DE SALES PLAÇA RA SETA RIER A D'AR AGÓ C. SER RA PÀMIES PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES C. AVINGU DA CAR RER C ATAL AN S AVI NGU DA AVI NGU DA J AU ME I C. DR. GI MBER NAT AVI NGU DA DE SAL OU DELS DE DE DE DE DE PLAÇA MERCADAL PLAÇA DE PRIM PINAR D'ALCOLEA AVINGU DA PAÏS OS I DE LL OVER A C. AL COVER C ATAL AN S DEL M ORELL

(15)

AVI NGU DA PAÏS OS PASSEIG PRIM PAÏS OS C AT AL AN S PASSEIG SU NYER EL CER IMON IÓS PASSEIG AVINGU DA MISER ICÒR DIA PERE EL CERIMON IÓS AVI NGU DA JAU ME I I AVINGU DA LA SALLE PLAÇA DE LA PASTORETA DE BELLI SSEN S RAVAL DE RAVAL MAR TÍ FOL GU ER A DEL VENT LL OVER A DE RIER A M IRÓ DELA AVINGU DA DE BELLI SSEN S AVINGU DA MAR IÀ FOR TUNY AVI NGU DA MAR IÀ FOR TU NY ROB USTER AVINGU DA DE SALES PLAÇA RA SETA RIER A D'AR AGÓ C. SER RA PÀMIES PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES C. AVINGU DA CAR RER C ATAL AN S AVI NGU DA AVI NGU DA J AU ME I C. DR. GI MBER NAT AVI NGU DA DE SAL OU DELS DE DE DE DE DE PLAÇA MERCADAL PLAÇA DE PRIM PINAR D'ALCOLEA AVINGU DA PAÏS OS I DE LL OVER A C. AL COVER CATAL AN S DEL M ORELL

(16)

16

ESCOLES ADSCRITES Cèlia Artiga Ciutat de Reus Dr. Alberich i Casas General Prim Misericòrdia Mowgli Prat de la Riba

24

INSTITUT BAIX CAMP

Carrer de Jacint Barrau,1 · 43201 Reus Tel. 977 310 953 · Fax 977 314 721

http://www.insbaixcamp.org · e3002594@xtec.cat AMPA: ampabaixcamp@gmail.com

Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 4 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia • Cicles formatius de grau mitjà:

- Gestió administrativa

- Gestió administrativa d’àmbit jurídic - Activitats comercials

- Sistemes microinformàtics i xarxes - Cures auxiliars d’infermeria - Farmàcia i Parafarmàcia • Cicles formatius de grau superior:

- Administració i finances - Assistència a la direcció

- Gestió de vendes i espais comercials - Administració de sistemes informàtics

- Desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma (2n curs) - Administració de sistemes informàtics a la xarxa

- Disseny d’aplicacions web - Higiene bucodental

• Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior

Horari

ESO: De dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h ESCOLES ADSCRITES Joan Rebull La Vitxeta Montsant Pompeu Fabra Sant Pau

25

INSTITUT GABRIEL FERRATER I SOLER

Carretera de Montblanc, 5-9 · 43206 Reus Tel. 977 342 010 · Fax 977 343 808

http://www.institutgabrielferrater.wordpress.com · e3006678@xtec.cat AMPA: http://webfacil.tinet.org/ampaigf · apal113@tinet.org

Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 4 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia - Arts:

· Arts escèniques, música i dansa · Arts plàstiques, disseny i imatge - Centre Batxibac (batxillerat francès)

Horari

ESO: de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P Ú B L IC

(17)

INSTITUT DOMÈNECH I MONTANER

26

INSTITUT JOSEP TAPIRÓ

27

Carrer de Maspujols, 21-23 · 43206 Reus Tel. 977 312 381 · Fax 977 319 955 http://www.iesdimreus.cat · correu@iesdimreus.cat AMPA: http://www.ampaiesdim.org · ampaiesdim@gmail.com · Tel 977 330 307 Titular: Generalitat de Catalunya

Carrer d’Astorga, 37-39 · 43205 Reus Tel. 977 773 471 · Fax 977 770 414 http://agora.xtec.cat/iesjtapiro/moodle/ · contacte@tapiro.cat AMPA: ampa@tapiro.cat · Tel. 647 903 819 Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia • Cicles formatius de grau mitjà:

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques - Instal·lacions de telecomunicacions - Mecanització

• Cicles formatius de grau superior: - Automatització i robòtica industrial - Mecatrònica industrial

- Programació de la producció en fabricació mecànica • Programes de formació i inserció, PFI:

- Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i de gas

- Auxiliar de paleta i construcció

• Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior

Oferta educativa

De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia • Cicles formatius de grau mitjà:

- Perruqueria i cosmètica capil·lar

Horari

ESO: de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h

Horari

ESO: de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h ESCOLES ADSCRITES Els Ganxets Joan Rebull La Vitxeta Montsant Pompeu Fabra Sant Pau Santa Anna (Castellvell)

ESCOLES ADSCRITES Marià Fortuny Sant Bernat Calbó

C E N T R E S P Ú B L IC G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

(18)

18

28

INSTITUT D’HORTICULTURA I JARDINERIA

Avinguda de Bellisens, 41 · 43204 Reus Tel. 977 753 929 · Fax 977 756 992

http://www.hortojardi.com · e3007385@xtec.cat Titular: Generalitat de Catalunya

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P Ú B L IC S

EDUCACIÓ ESPECIAL

Oferta educativa

A partir de 16 anys:

• Cicles formatius de grau mitjà: - Producció agroecològica - Jardineria i floristeria

- Aprofitaments forestals i conservació del medi natural • Cicles formatius de grau superior:

- Gestió forestal i medi natural - Paisatgisme i medi rural - Prevenció de riscos professionals • Programes de formació i inserció, PFI:

- Auxiliar de jardineria: vivers i jardins - Auxiliar de pintura

• Curs específic per a l’accés als cicles de grau superior

29

CPEE ALBA

Passeig de la Boca de la Mina, 41 · 43206 Reus Tel. 977 313 381 · Fax 977 313 547

http://www.dipta.cat/cpeealba · ceealba@dipta.cat AMPA: http://www.ampaalba.com · alba.ampa@gmail.com Titular: Diputació de Tarragona

Horari

De 9.00 a 13.00 h i de 14.30 a 16.00 h

Oferta educativa

De 3 a 21 anys:

• Educació infantil, primària i secundària adaptada. 2 línies - Escolaritat ordinària

- Escolaritat compartida

- Escolaritat compartida de recursos específics de logopèdia, psicologia i fisioteràpia

A partir de 16 anys:

(19)

C E N T R E S P Ú B L IC S G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Horari

De 9.30 a 13.00 h i de 14.30 a 16.00 h

Per a més informació: consulteu la Guia de Centres Educatius de Reus, curs 2015-2016, més de 18 anys

CFA ESCOLA MARTA MATA

31

CEE DE REUS

30

Carrer de Terol, 1 · 43206 Reus Tel. 977 010 850 · Fax 977 010 855 http://escolamartamatareus.blogspot.com.es · cfaescolamartamata@xtec.cat Titular: Ajuntament de Reus Carrer de Figueres, 2 · 43202 Reus Tel. 637 368 642 e3012769@xtec.cat AMPA: ampaceedereus@gmail.com

Oferta educativa

a partir de 18 anys • Ensenyaments inicials

• Ensenyaments bàsics

• Preparació per a proves d’accés

Oferta educativa

De 3 a 21 anys

• Educació infantil i primària. 1 línia: - Escolaritat ordinària

- Escolaritat compartida

CFA MAS PELLICER

32

Plaça del Mas Pellicer, bloc 55, 1r pis · 43204 Reus Tel. 977 773 052 http://www.escolamaspellicer.blogspot.com · e3008857@xtec.cat Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

a partir de 18 anys • Ensenyaments inicials

• Ensenyaments bàsics

• Preparació per a proves d’accés

(20)

20

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P Ú B L IC

33

MAS CARANDELL (IMFE i Fundació)

Carrer de Terol, 1 · 43206 Reus Tel. 977 010 850 · Fax 977 010 855

http://www.mascarandell.org · correu@imfe.org Titular: Ajuntament de Reus

35

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Carrer de l’Àliga de Reus,1 · 43205 Reus Tel. 977 128 861 · Fax 977 128 914 http://www.cpnl.cat/reus · reus@cpnl.cat

Titular: Consorci per a la Normalització Lingüística (Generalitat de Catalunya, Ajunta-ments de Reus i Cambrils i Consells Comarcals del Baix Camp i Priorat)

Oferta educativa

a partir de 18 anys • Cursos de català per a persones adultes:

- Nivells: inicial, bàsic, elemental (A), intermedi (B), de suficiència (C) i superior (D)

- Modalitats: presencial, a distància i en línia (parla.cat) • Programa Voluntariat per la llengua

34

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

Passeig de la Boca de la Mina, 35 · 43206 Reus Tel. 977 323 573 · Fax 977 331 119 http://www.eoireus.cat · eoireus@xtec.cat Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa

a partir de 16 anys • Idiomes: alemany, anglès i francès • Nivells: basic, intermedi i avançat

ENSENYAMENT DE LLENGÜES

A partir de 14 anys es pot iniciar els estudis d’un altre idioma diferent al que s’estudia a l’ESO.

A partir dels 16 anys si no s’ha fet tota l’escolarització a Catalunya

Oferta educativa

a partir de 16 anys

• Programes de formació i inserció PFI – Pla transició treball PTT - Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar - Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic - Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització

• Programes de formació ocupacional per a persones en atur • Cursos de perfeccionament professional presencials, semipresencials

i per Internet dels àmbits Educació i formació, Idiomes, TIC, Estratègia 2.0 i Alimentació entre d’altres.

Servei d’orientació acadèmica i laboral

• Agència de col·locació núm. 0900000062 • Espais de Recerca de Feina

(21)

C E N T R E S P Ú B L IC G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

EN SENYAMENTS ARTÍSTICS

ESCOLA D’ART I DISSENY

36

Carrer del Vent, 6 · 43201 Reus Tel. 977 318 750 · Fax 977 318 451 http://www.dipta.cat/eadr · sec.eadr@dipta.cat Titular: Diputació de Tarragona

Oferta educativa

a partir de 18 anys

• Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny: - Projectes i direcció d’obres de decoració

- Arquitectura efímera

CONSERVATORI DE MÚSICA

37

Carrer de Llovera,15 (Palau Bofarull) · 43201 Reus Tel. 977 318 750 · Fax 977 318 451 Carrer Sant Jaume 9-11 · 43201 Reus · Tel. 977 318 750 http://www.dipta.cat/cmreus · conreus@dipta.cat AMPA: ampaconsreus@tinet.cat · Tel. 977 345 950 Titular: Diputació de Tarragona

Oferta educativa

a partir de 12 anys

• Estudis de grau professional de música (6 cursos): - Instruments d’orquestra i instruments polifònics - Especialitats: - Corda fregada - Corda polsada - Vent fusta - Vent metall - Percussió - Teclat

(22)

22

G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P R IV A TS C O N C E R TA TS

39

COL·LEGI LA SALLE

Plaça de la Pastoreta, 10 · 43205 Reus Tel. 977 754 606 · Fax 977 756 219

http://www.reus.lasalle.cat · lasallereus@lasalle.cat AMPA: ampasallereus@lasalle.cat

Titular: Gns. de les Escoles Cristianes

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 3 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat (PRIVAT):

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO: de 8.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

EDUCACIÓ INFANTI L, P RIMÀRIA I SECUNDÀRIA

38

COL·LEGI AURA

Carretera de la Canonja, 2 · 43204 Reus Tel. 977 547 033 · Fax 977 550 823

http://www.institucio.org/aura/ · aura@institucio.org AMPA: ampa.aura@institucio.org

Titular: Inst. Familiar de Educación, SA

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil. 4 línies • Educació primària. 2 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 2 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat (PRIVAT):

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO: de 9.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h

(23)

C E N T R E S P R IV A TS C O N C E R TA TS G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS

40

Carrer de la Mare Molas, 38 · 43202 Reus Tel. 977 312 740 · Fax 977 330 728 http://www.mariarosamolas.org · e3002351@xtec.cat AMPA: www.ampamariarosamolas.org · info@mariarosamolas.org Titular: Gnes. Nostra Senyora de la Consolació

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 2 línies A partir de 16 anys:

• Cicles formatius de grau mitjà: - Gestió administrativa

- Sistemes microinformàtics i xarxes

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO: de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h. De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h

COL·LEGI NOSTRA SENYORA

41

DE LA PRESENTACIÓ

Carrer de la Selva del Camp. 2 · 43201 Reus · Tel. 977 343 550 · Fax 977 340 342 http://www.lapresentacio.cat · colpresentacioreus@xtec.cat AMPA: ampapresentacioreus@gmail.com Titular: Dominiques de la Presentació

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 2 línies

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO:

1r i 2n: de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h. Dilluns de 15.00 a 18.00 h i dimecres i divendres de 15.00 a 17.00 h

3r i 4t: de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h. Dilluns, dimecres i divendres de 15.00 a 17.00 h

(24)

24

42

COL·LEGI PARE MANYANET

Carrer del Pare Manyanet, 25 · 43205 Reus

Tel. 977 330 832 · Fax 977 330 704

http://www.reus.manyanet.org · secretaria@reus.manyanet.org AMPA: secretaria@reus.manyanet.org

Titular: Fills de la Sagrada Família

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 3 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 2 línies

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO: de 8.15 a 12.45 h i de 14.45 a 16.45 h

43

COL·LEGI SANT JOSEP

Raval de Robuster, 30 · 43204 Reus

Tel. 977 755 703 · Fax 977 755 872

http://www.santjosep.com · col-santjosep-reus@xtec.cat AMPA: www.ampasantjosep.org · junta@ampasantjosep.org Titular: Gnes. Carmelites Tereses de St. Josep

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 3 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 3 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO: de dilluns a dijous de 8.30 a 13.00 h i de 15.00 a 17.15 h. Divendres de 8.30 a 15.00 h G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P R IV A TS C O N C E R TA TS

(25)

C E N T R E S P R IV A TS C O N C E R TA TS G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U

COL·LEGI SANT PAU

44

Riera de Miró, 121 · 43203 Reus Tel. i fax 977 343 487 http://www.stpau.cat/ · colsantpau@xtec.cat AMPA: ampasantpau@stpau.cat Titular: Arquebisbat de Tarragona

Horari

De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h INSTITUTS ADSCRITS Domènech i Montaner Gabriel Ferrater

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia

ESCOLA ARCE

45

Carrer de Serra Pàmies, 1 · 43204 Reus

Tel. i Fax 977 755 418 http://www.escolaarce.blogspot.com · e3002314@xtec.cat Titular: Reus Ensenyament, SL

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h

ESO: de dilluns a divendres de 8.00 a 12.30 h. De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia De 12 a 16 anys:

(26)

26

46

ESCOLA MARIA CORTINA

Carrer d’Antoni Gaudí, 20 · 43203 Reus

Tel. 977 315 720 · Fax 977 338 563

http://www.escolamariacortina.cat · e3002375@xtec.cat AMPA: ampaescolamariacortina@gmail.com

Titular: Escola Maria Cortina, SCCL

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO: de dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 h. De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 1 línia De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 1 línia

47

ESCOLA PUIGCERVER

Carrer d’Astorga,13 · 43205 Reus

Tel. 977 756 931 · Fax 977 756 033

http://www.escolapuigcerver.org · escolapuigcerver@xtec.cat AMPA: www.ampapuigcerver.com · ampapuigcerver10@gmail.com Titular: Puigcerver, SA

Oferta educativa

De 3 a 12 anys:

• Educació infantil i primària. 2 línies De 12 a 16 anys:

• Educació secundària obligatòria. 2 línies A partir de 16 anys:

• Batxillerat:

- Humanitats i ciències socials - Ciències i tecnologia

Horaris

Educació infantil i primària: de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h ESO:

1r i 2n: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8.00 a 13.00/14.00 h i de 15.00 a 17.00 h. Divendres de 8.00 a 14.00 h

3r i 4t: dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h. Dimecres i divendres de 8.00 a 14.00 h G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P R IV A TS C O N C E R TA TS

(27)

C E N T R E S P R IV A TS C O N C E R TA TS G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U C E N T R E S P R IV A TS G U IA D E C E N TR E S E D U C A TI U S D E R E U S

EDUCACIÓ ESPECIAL

SISTEMA EDUCATIU FRANCÈS

ESCOLA NOSTRA SENYORA DEL MAR

48

Avinguda de Bellissens, 43 · 43204 Reus Tel. 977 757 965 · e3005741@xtec.cat Titular: Verge del Mar, SCCL

Oferta educativa

De 6 a 16 anys:

• Educació primària i secundària adaptada. 1 línia A partir de 16 anys:

• Programes de formació i inserció, PFI: - Auxiliar de vivers i jardins

- Programa de diversificació curricular - Aula de desenvolupament de l’autonomia

Horari

De 9.00 a 15.30 h, amb el menjador inclòs.

COLLÈGE FRANÇAIS DE REUS

49

Camí de la Sena, 6 · 43204 Reus Tel. 977 771 917 http://www.cfreus.net · cfr@cfr-edu.org AMPA: ampa@cfr-edu.org Titular: Colegio Francés de Reus, SA

Oferta educativa: sistema educatiu francès

De 3 a 5 anys: Maternelle De 6 a 10 anys: École Elémentaire D’11 a 14 anys: Secondaire Collège De 15 a 16 anys: Secondaire Lycèe

Horari

(28)

INFORMA-TE’N A L’OME

Carrer de Rosselló, 2-8

(entre la plaça del Teatre i la plaça del Baluard)

Tel. 977 010 046 43201 REUS www.reus.cat/ensenyament

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :