Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

35  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ I

RECONSTRUCCIÓ DEL MUR PERIMETRAL DE LA COBERTA DE LA

(2)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat Terrassa, octubre 2016

(3)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL MUR PERIMETRAL DE LA COBERTA DE LA BIBLIOTECA DEL DISTRICTE 4 DE L’AJUNTAMENT DE

TERRASSA

ÍNDEX

DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA DOCUMENT NÚM. 2 – PRESSUPOST

DOCUMENT NÚM. 3 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I DETALLS EXECUTIUS DOCUMENT NÚM. 4 – FOTOGRAFIES

(4)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

(5)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat 1 ÀMBIT I OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

L’àmbit de la present Memòria valorada correspon a les obres d’estabilització i reconstrucció del mur perimetral de la coberta de la biblioteca del Districte 4 de l’Ajuntament de Terrassa.

2 ANTECEDENTS

Arrel de les fortes ventades sofertes en data 9 de desembre de 2014, el mur perimetral de la coberta no transitable de la biblioteca del Districte 4 va quedar malmès i compromesa la seva estabilitat enfront a possibles nou esdeveniments climatològics.

3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Es proposa primer de tot desmuntar les lletres de retolació que estan fixades directament a la peça ceràmica, perquè aquestes peces opaques generen un efecte de pantalla davant del vent, generant l’efecte “vela” que origina unes sol·licitacions en el tancament que no són capaces d’absorbir.

En segon terme es proposa la retirada de les tres filades superiors corresponents al nivell que queden per sobre de la cota superior de la lluerna i resten totalment exposades al vent. Per tant la retirada d’aquestes no afectarien a la imatge del conjunt de la Biblioteca.

En els trams on el mur s’ha caigut pràcticament en la seva totalitat es procedirà a retirar-lo completament. Per realitzar la reconstrucció es proposa fixar les peces ceràmiques amb uns flexos cada cinc filades. Posteriorment es fixaran a una malla tipus galliner per tal de garantir la seva estabilitat enfront a possibles noves ventades.

En la resta de trams on el mur no s’ha vist afectat es farà una inspecció minuciosa per tal d’identificar possibles zones deteriorades encara no despreses. Es preveurà una partida alçada a justificar per reparar aquests trams.

Les peces a utilitzar seran iguals a les existents, peces ceràmiques format gelosia de color blanc de 240x110x105mm amb un gruix de les parets de la peça de 2cm, segons la foto adjunta.

Un cop realitzades les inspeccions i les reparacions es procedirà a reforçar tota la paret amb flexos cada cinc filades en les dues direccions, i posteriorment es col·locarà una malla tipus galliner fixada a la paret mitjançant els flexos, en tot el perímetre de la gelosia per tal de minimitzar els desprendiments.

En referència a la retolació de la biblioteca es proposen dues solucions, la solució ha realitzar la triarà la direcció facultativa en el moment d’executar-la.

Opció 1: Recol·locar les lletres emmagatzemades que van caure amb les ventades, mitjançant una petita estructura metàl·lica galvanitzada en fred ancorada a l’estructura.

Opció 2: Es proposa realitzar una retolació nova a base de pintar les lletres en la pròpia gelosia, així s’aconseguiria un retolació de gran format que permetria el pas de l’aire. Inclús aquest proposta es podria repetir per altres punts de la façana per si es volgués reforçar la imatge corporativa de la Biblioteca. Aprofitant l’actuació en el mur es realitzarà una neteja i repintat de les bigues d’acer de la coberta. Es proposa una neteja a mà de les bigues i el posterior pintat de les mateixes amb dues capes d’anticorrosiu i dues capes més d’acabat.

3.1 Condicionants d’obra

En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les mateixes condicions d’ordre i neteja que es troben. Acabant cada dia les tasques començades.

(6)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

Les despeses resultants d’aquest horari de treball específic, s’entendran compreses dins del pressupost. És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució a empleat, planificació de l’execució per el bon funcionament del servei existent.

4 REDACCIÓ DEL DOCUMENT

El present document ha estat redactat, des de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa, per Sara Rebolleda Mir, arquitecte tècnic municipal.

5 TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA El termini d’execució de les obres previst és d’un (1) mes.

El termini de garantia es fixa en un any. Aquest termini es comptarà des del moment en que la Direcció Facultativa de l'obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d'Obres.

6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Les despeses del Control de qualitat fins al 1% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal i altres despeses necessàries per a complimentar la Normativa sobre Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament contemplades en el Pla de Seguretat i Higiene (inclosa la seva elaboració), aniran a càrrec del Contractista.

7 RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost d’execució material (PEM) 18.602,17 €

Pressupost d’execució per contracte (PEC, s/IVA) 22.136,58 € Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) 26.785,26 €

Terrassa, 31 d’octubre de 2016

Sara Rebolleda Mir

Tècnic del Servei de Patrimoni i Manteniment Ajuntament de Terrassa

(7)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

(8)

AMIDAMENTS

Pàg.: 1 Obra 01 PRESSUPOST 2016_0281_RECONST_MUR

Capítol 01 RECONSTRUCCIÓ I ESTABILITAT DEL MUR

1 F6A1B405 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars, amb mitjans auxiliars inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre gelosia 71,310 71,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,310

2 E69110JNS m2 Gelosia peça ceràm.240x110x105mm,col.mort.1:8, armat i amb els mitjans auxiliars inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reconstrucció mur 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F# 2 Reposició trams malessos 70,310 3,000 0,200 42,186 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,186

Obra 01 PRESSUPOST 2016_0281_RECONST_MUR Capítol 02 ROTULACIÓ

1 E898PA01 PA Partida alçada a justificar de pintat vertical exterior per rotulació en façana ceràmica existent, amb mitjans auxiliar inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E44ZPA01 PA Partida Alçada a justificar de recol·locació rotulació amb estructrura metàl·lica galvanitzada, amb mitjans auxiliars inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2016_0281_RECONST_MUR Capítol 03 PINTAT BIGUES COBERTA

1 K894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat, amb mitjans auxiliars inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPE 400 99,720 1,467 0,900 131,660 C#*D#*E#*F# 2 IPE300 229,050 1,160 0,900 239,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,788

2 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, amn mitjans auxiliars inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPE 400 99,720 1,467 0,900 131,660 C#*D#*E#*F# 2 IPE300 229,050 1,160 0,900 239,128 C#*D#*E#*F#

(9)

Reconstrucció i estabilització del mur perimetral de la coberta de la biblioteca del Districte 4 de L´Ajuntament de Terrassa

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 370,788

(10)

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2016_0281_RECONST_MUR

Capítol 01 Reconstrucció i estabilitat del mur

1 F6A1B405 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars, amb mitjans auxiliars inclosos (P - 4)

38,90 71,310 2.773,96

2 E69110JNS m2 Gelosia peça ceràm.240x110x105mm,col.mort.1:8, armat i amb els mitjans auxiliars inclosos (P - 2)

82,38 57,186 4.710,98

TOTAL Capítol 01.01 7.484,94

Obra 01 Pressupost 2016_0281_RECONST_MUR

Capítol 02 Rotulació

1 E898PA01 PA Partida alçada a justificar de pintat vertical exterior per rotulació en façana ceràmica existent, amb mitjans auxiliar inclosos (P - 3)

750,00 1,000 750,00

2 E44ZPA01 PA Partida Alçada a justificar de recol·locació rotulació amb estructrura metàl·lica galvanitzada, amb mitjans auxiliars inclosos (P - 1)

650,00 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02 750,00

Obra 01 Pressupost 2016_0281_RECONST_MUR

Capítol 03 Pintat bigues coberta

1 K894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat, amb mitjans auxiliars inclosos (P - 6)

19,61 370,788 7.271,15

2 K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, amn mitjans auxiliars inclosos (P - 5)

8,35 370,788 3.096,08

TOTAL Capítol 01.03 10.367,23

(11)

Reconstrucció i estabilització del mur perimetral de la coberta de la biblioteca del Districte 4 de L´Ajuntament de Terrassa

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 Reconstrucció i estabilitat del mur 7.484,94

Capítol 01.02 Rotulació 750,00

Capítol 01.03 Pintat bigues coberta 10.367,23

Obra 01 Pressupost 2016_0281_RECONST_MUR 18.602,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.602,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2016_0281_RECONST_MUR 18.602,17

18.602,17

(12)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL... 18.602,17 13 % Despeses generals SOBRE 18.602,17... 2.418,28 6 % Benefici Industrial SOBRE 18.602,17... 1.116,13

Subtotal 22.136,58

21 % IVA SOBRE 22.136,58... 4.648,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€ 26.785,2626.785,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VINT-I-SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )

Sara Rebolleda Mir

Tècnic del Servei de Patrimoni i Manteniment Ajuntament de Terrassa

(13)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

(14)
(15)
(16)
(17)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

(18)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat GELOSIA COBERTA

(19)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

(20)
(21)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

(22)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT

I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

• Evitar riscos

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar

• Combatre els riscos a l'origen

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

(23)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

• Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

• La recollida dels materials perillosos utilitzats

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

(24)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS

ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I

PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius

(25)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra

• Senyalització de les zones de perill

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases

• Utilització de paviments antilliscants.

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

(26)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

• Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

• Utilització de calçat de seguretat

• Utilització de casc homologat

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

• Utilització de mandils

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

(27)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT QUE HAN D’APLICAR-SE AN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ TEMPORALS O MOBILS

Directiva 92/57/CEE 24 Juny (DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE

LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

Llei 31/1995. 8 novembre (BOE: 10/11/95)

Llei 54/2003. 12 decembre (BOE 13/12/2003)

REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ RD 39/1997, 17 de gener

(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓ RD 39/1997; RD 1109/2007, I EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES COMUNICACIONS D’APERTURA O DE REANUDACIÓ D’ACTIVITATS EN ELS CENTRES DE TREBALL

Ordre TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER

L’UTILITZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL EN MATERIA DE TREBALLS TEMPORALS EN ALÇADA

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIÓ, DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

RD 485/1997. 14 d’abril (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 d’abril (BOE: 23/04/1997)

LLEI REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

LLEI 32/2006 (BOE 19/10/2006)

MODIFICACIÓ DEL RD 39/1997, PER EL QUE S’APROVA EL REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I EL RD 1627/97, PER EL QUE S’ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES ALS TREBALLS AMB RISC D’AMIANT

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

(28)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLS CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ AL SOROLL

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE ENTRANYEM RISCS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARS, PER ALS TREBALLADORS

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL

TREBALL AMB EQUIPS QUE INCLOUEN PANTALLES DE

VISUALITZACIÓ

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS

RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÓGICS DURANT EL TREBALL

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS

RELACIONATS AMB LA EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT, RELATIVES A LA UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILIZACIÓ PER ELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL

RD 1215/1997.

(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓ CONTRA RISC ELÈCTRIC RD 614/2001

(BOE: 21/06/01)

PROTECCIO DE LA SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB LA EXPOSICIO A AGENTS QUIMICS DURANT EL TREBALL

RD 374/2001

(BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)

REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE DEL TREBALL A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ

O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANÇA DEL TREBALL PER A LES INDUSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT, NETEJA I TERMINACIÓ D’OBRES FIXES EN VIES FORA DE POBLAT

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ REFERENT A GRÚES-TORRE DESMONTABLES PER A OBRES.

RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

(29)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL O. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE

CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCS NO METÀL·LICS R. de 14 de diciembre de 1974

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORS AUDITIUS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLES PER A SOLDADORS (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:

modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4

modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETES AÏLLANTS DE MANIOBRES (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6

modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES.

NORMES COMUNS I ADAPTADORS FACIALS

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: FILTRES MECÀNICS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETES AUTOFILTRANTS

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL DE VIES RESPIRATÒRIES: FILTRES QUÍMICS I MIXTES CONTRA AMONÍAC

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

9. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E04 ESTRUCTURES

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA

Avaluació de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

(30)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL ELEMENTS PUNTXANTS

MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: EINES

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA TREBALLS AMB RADIAL TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4

Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ SOLDADURA ELÈCTRICA

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: GASOS DE SOLDADURES

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4

Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA

20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: BOMBONES OXIACETILÈ MATERIAS INFLAMABLES

21 INCENDIS 1 3 3

Situació: SOLDADURES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball específic

4 I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /13 /21

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

(31)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17

I0000082 Aïllament del procés 17

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)

20

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20

I0000096 No fumar 20

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial

19 /20 /21

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues

13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric

16 I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1

E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS TANCAMENTS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ÀREA DE TREBALL

CERRAMIENTO A > 1,20M ITINERARIS A OBRA MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES

(32)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

Situació: TALLS EN SEC

MANIPULACIÓ MATERIALS RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: PER MATERIALS

PER FORMIGONERA

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC

RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues

13

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

(33)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH )

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

Avaluació de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC

RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL

MANIPULACIÓ PLAFONS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: SOLDADURA METALLS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA

POLS DE TALL DE MATERIALS RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS

PIGMENTS, MÀSTICS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10

I0000045 Formació 10 /13 /18

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11

(34)

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E08 REVESTIMENTS

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS

Avaluació de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA

TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA ILUMINACIÓ ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3

Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4

Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS

DISSOLVENTS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: DISSOLVENTS

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1

I0000013 Ordre i neteja 2

(35)

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert Patrimoni i Manteniment

Plaça Didó 5 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 00 Fax 93 739 70 56 www.terrassa.cat

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9

I0000045 Formació 10 /13 /18

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16

I0000071 Revisió de la posta a terra 16

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17

I0000082 Aïllament del procés 17

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

càrregues

4 /13 I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

Terrassa, 31 d’octubre de 2016

Sara Rebolleda Mir

Tècnic del Servei de Patrimoni i Manteniment Ajuntament de Terrassa

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :