Guia per a la justificació d accions de formació per a l ocupació amb compromís de contractació: F&I 2015 i FCC 2015

Texto completo

(1)

1 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

Guia per a la justificació d’accions de

formació per a l’ocupació amb compromís

de contractació:

F&I 2015 i FCC 2015

(2)

2 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

Contingut

1. INTRODUCCIÓ... 3 1.1 ABREVIATURES ... 3 2. NORMATIVA D’APLICACIÓ ... 4

Programa F&I 2015: Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l'any 2014, amb les modificacions introduïdes per l’Ordre EMO/203/2015, d’1 de juliol. ... 4

Programa FCC 2015: Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació i s’obre la convocatòria per a l’any 2015. ... 4

3. EINA DE SUPORT DE JUSTIFICACIÓ ... 4

4. TERMINIS DE PRESENTACIÓ... 4

5. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ... 4

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES ... 5

6.1 DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ TÈCNICA ... 5

6.2 DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA ... 5

7. CÒMPUT D’ALUMNES SUBVENCIONABLES ... 9

7.1 CÒMPUT D’ALUMNES ... 9

7.2 COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ ... 9

8. SUBCONTRACTACIÓ ... 11

9. PERÍODE D’EXECUCIÓ ... 11

10. DESPESES SUBVENCIONABLES ... 11

11. DESPESES NO SUBVENCIONABLES ... 22

12. CAUSES DE REVOCACIÓ ... 22

13. ALTRES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES ... 23

14. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES SALARIALS DE PERSONAL EN NÒMINA ... 23

14.1 COM ACREDITAR I CALCULAR AQUESTS VALORS ... 24

14.2. COM INTRODUIR LES DADES A L’APLICATIU JERjes ... 25

15.PRESENTACIÓ DE LA RELACIÓ DE DESPESES A TRAVÉS DE L’APLICATIU INFORMÀTIC JERJES ... 25

(3)

3 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu és clarificar la forma i els requisits que s’han de seguir per a la justificació de la realització de cadascuna de les accions subvencionades, així com de les despeses generades per les accions esmentades i la correcta aplicació dels fons percebuts.

La justificació de les entitats subvencionades determinarà la liquidació econòmica, a partir de la comprovació de la correcta acreditació de les despeses finançades per la subvenció. Per a la convocatòria Forma i Insereix (F&I / línia 1), a l’Ordre de bases EMO/185/2014, de 13 de juny, a l’Annex 4 es detalla la documentació que ha de contenir la justificació econòmica, l’Annex 5 conté una relació de les despeses subvencionables i a l’Annex 6 trobareu els criteris d’imputació de les despeses. L’Annex 5 queda modificat per l’art. 11 de l’Ordre EMO/203/2015, d’1 de juliol, en l’apartat de despeses no subvencionables.

Pel que fa a la convocatòria Formació amb Compromís de Contractació (FCC / línia 2) regulada per l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, aquesta informació la trobareu als Annexos 3, 4 i 5 respectivament.

1.1 ABREVIATURES

Al llarg d’aquesta guia es fan servir sigles i abreviatures de termes que es repeteixen sovint. Per facilitar-ne la comprensió, tot seguit se’n fa un recull:

CP Certificat de Professionalitat

CEN En GIA, acció formativa que inclou els mòduls professionalitzadors d’un certificat de professionalitat, és a dir, els mòduls formatius que el composen excepte el de pràctiques MF Mòdul Formatiu

UF Unitat Formativa

MP Mòdul de formació Pràctica centre de treball que forma part dels certificats de professionalitat. En GIA és una acció formativa independent

FC o FCO Formació Complementària Obligatòria DONO Demandant d’Ocupació No Ocupat

GIA aplicació informàtica per a la sol·licitud i gestió de les accions formatives i del Registre de centres i entitats de formació

qBID plataforma informàtica per a la gestió de les pràctiques en empresa JERjes eina de suport informàtic per a la justificació econòmica

(4)

4 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ

Programa F&I 2015: Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l'any 2014, amb les modificacions introduïdes per l’Ordre EMO/203/2015, d’1 de juliol.

Ordre EMO/203/2015, d’1 de juliol, per la qual es modifiquen les bases de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre la convocatòria de la línia 1, adreçada a empreses, per al 2015. Programa FCC 2015: Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

També és d’aplicació tota la normativa a què fan referència les Ordres esmentades.

3. EINA DE SUPORT DE JUSTIFICACIÓ

Per a la realització de la relació de despeses del compte justificatiu, s’utilitzarà l’aplicació informàtica del SOC per a la gestió de justificacions, JERjes, disponible a la web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a l’apartat per a entitats col·laboradores, accés a JERjes:

https://jerjes.oficinadetreball.gencat.cat/tramita/html/JST/default.aspx

(consulteu l’apartat 15 d’aquesta Guia):

4. TERMINIS DE PRESENTACIÓ

El termini màxim per a la presentació de la justificació és de tres mesos des de la finalització de la darrera acció formativa i no més tard del 30 de desembre de l’any 2016, per ambdues convocatòries.

5. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

La justificació s’ha de presentar en suport paper al registre d’entrada del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, conjuntament amb la documentació que preveu el punt 6 d’aquesta Guia, sens perjudici del que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

Les adreces de les direccions territorials són les següents:

Dependències del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a Barcelona Llull 297-307

08019 Barcelona

Dependències del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a Tarragona C. Pompeu Fabra, 1

43004 Tarragona

Dependències del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a Girona Plaça Pompeu Fabra, 1

(5)

5 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

Dependències del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a Lleida General Britos, 3

25007 Lleida

Dependències del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a les Terres de l’Ebre Carrer de la Rosa, 9

43500 Tortosa

6. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES

ACCIONS FORMATIVES

6.1 DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ TÈCNICA

Acreditació del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. Per justificar aquest apartat es requereix la presentació de:

Memòria sobre la gestió de la formació impartida: l’entitat haurà de presentar una memòria tècnica d’actuacions, d’acord amb el que preveu la base 16.5 de l’Ordre de bases EMO/185/2014 per al programa F&I; i d’acord amb la base 19.7 de l’Ordre EMO/163/2015 per al programa FCC. Serà una única memòria per a la totalitat de les accions.

Per a l’elaboració d’aquesta memòria heu de seguir el guió establert, que figura com a annex 2 de les Guies per a la gestió d’accions de formació per a l’ocupació, de cadascuna de les convocatòries i, que trobareu a la web del SOC i a l’aplicatiu GIA, i que s’haurà d’adreçar al Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral.

6.2 DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Consulteu el document publicat a GIA “Conceptes bàsics/ordenació Justificació FOAP 2014” i les seves actualitzacions, ja que encara que està referida a una altra convocatòria, hi trobareu alguns conceptes bàsics comuns a tenir en compte per a la justificació econòmica de la subvenció, a més d’indicacions sobre la forma ordenada de presentar els documents justificatius.

El compte justificatiu ha d’incloure, sota responsabilitat del beneficiari, la informació necessària per acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció.

Per a les dues convocatòries la modalitat de justificació és el compte justificatiu amb aportació de justificants de despeses.

Documentació a presentar:

Cal presentar la documentació ordenada segons el següent índex. A l’apartat 16 d’aquesta guia trobareu els impresos a què es fa referència.

1. Document G146NFO-307 de sol·licitud d’acceptació de la justificació 2. Relació de despeses de la justificació econòmica. Document PDF JERjes 3. Documents acreditatius de les despeses

(6)

6 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

5. Justificacions despeses de personal propi, si s’escau. 6. Justificacions despeses de personal extern, si s’escau.

7. Documents de suport de les 3 ofertes requerides en cas de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per a empreses de consultoria o assistència tècnica, si s’escau. 8. Justificacions despeses de lloguer, si s’escau.

9. Justificacions despeses d’amortització, si s’escau.

1.Document G146NFO-307 de sol·licitud d’acceptació de la justificació: Instància de presentació de la justificació econòmica. Aquest document inclou:

 Les declaracions per a la justificació següents:

1.1. Que l’activitat formativa ha finalitzat de conformitat amb la resolució d’atorgament.

1.2. Declaració que els pagaments corresponen a accions formatives correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o d’altres documents comptables de valor probatori equivalent pagats abans de la finalització del període de justificació.

1.3. Que els imports i les hores justificades són les que es detallen en la relació de despeses adjunta.

1.4. Que per realitzar el repartiment just i equitatiu de les despeses generals entre les accions subvencionades s’ha utilitzat el mètode proporcional o algun altre. En el supòsit que no s’indiqui, s’entendrà que el repartiment és proporcional.

1.5. Que per al finançament de l’activitat subvencionada no s’ha rebut cap altre ingrés o subvenció, o, i si se n’ha rebut algun, cal detallar-ne l’import i la procedència.

1.6. Que durant el període d’ impartició de les accions formatives, i als efectes de l’IVA, l’entitat beneficiària es troba en alguna de les situacions següents:

L’única activitat que ha desenvolupant ha estat la de formació, per la qual cosa, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, les seves operacions estan exemptes d’aquest impost.

Que ha estat subjecta al règim de prorrata general o bé especial, i de les quotes efectivament suportades i no deduïbles i indica el percentatge que representen. 1.7. Que la documentació justificativa s’ha estampillat amb el % d’imputació de la despesa, l’any de la subvenció i el programa subvencionat, excepte les factures electròniques, i les nòmines i els documents TC2 de la Seguretat Social que hagin servit com a base per al càlcul del cost/hora del personal.

1.8. Que resta arxivada tota la documentació original justificativa de la subvenció (rebuts, factures, justificants de pagament, comptabilitat, etc.), que estarà disponible a requeriment de l’administració durant un període mínim de cinc anys.

1.9. Per a les empreses beneficiàries de la convocatòria F&I 2015 (línia 1) que subcontractin tota o part de l’acció formativa. Declaració que l’entitat no té cap vinculació amb aquelles empreses que ha subcontractat, entenent vinculació la establerta al reglament de la Llei

(7)

7 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

38/2003, General de Subvencions, llevat de disposar d’autorització expressa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

1.10. En cas que concorri el supòsit d’obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes - establert a l’apartat b) de l’Annex 6 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per a la convocatòria F&I; i a l’apartat b) de l’annex 5 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per a la convocatòria FCC - declaració que l’entitat beneficiària ha elegit entre tres ofertes presentades, conforme els criteris d’eficiència econòmica i si no és així que presenta memòria o document explicatiu justificant expressament l’elecció.

 Només si s’escau, renúncia de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte de la subvenció, i declaració que ha presentat comprovant del reintegrament de l’import de la renúncia, així com els interessos legals que se’n derivin a comptar des de l’endemà del termini de finalització de la justificació econòmica.

2. Relació de despeses de la justificació econòmica. Document PDF JERjes. Una relació classificada de totes les despeses subvencionables per al desenvolupament de les accions formatives. És obligatori informar, com a mínim, els camps de dades que indica el punt 1 de l’annex 4 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per a la convocatòria F&I; i el punt 1 de l’annex 3 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per a la convocatòria FCC, amb identificació del creditor i el document, la descripció de la despesa, l’ import, la data d’emissió, la data de pagament i la forma de pagament. En cas de les depeses del personal formador, s’ha d’indicar també el preu o cost/ hora, calculat tal com s’indica a l’apartat 14 d’aquesta guia.

Aquesta relació classificada es pot realitzar sense haver d’esperar que finalitzin totes les accions formatives subvencionades i es presentarà telemàticament mitjançant l’aplicatiu informàtic JERjes (consulteu l’apartat 14 d’aquesta Guia). Un cop validada telemàticament la relació de despeses, s’ha d’imprimir el document codificat en format PDF i presentar-lo per registre d’entrada, tal i com preveu l’apartat 4 d’aquesta Guia, juntament amb la resta de documentació que ha de contenir la justificació.

Es presentarà una sola relació de despeses per expedient atorgat.

Si cal esmenar aquesta relació de despeses per una incidència o errada detectada podeu presentar el document model G146NFO-330 (Sol·licitud retorn justificació econòmica) per sol·licitar el retorn de la relació de despeses errònia i presentar la correcta telemàticament en el JERjes i per registre del SOC.

3. Documents justificatius. En aquesta convocatòria s’ha d’aportar el 100% de documents justificatius. S’han d’aportar originals segellats o fotocòpies compulsades de tots el justificants de despesa, així com les corresponents acreditacions de pagament. En cas que es presenti la documentació original degudament estampillada, i l’entitat no tingui competència per compulsar, a més d’aquesta documentació, s’haurà de presentar fotocòpia de cada original, per la seva compulsa.

Cal tenir en compte que no es segellaran les factures electròniques, ni les nòmines i els documents de la Seguretat Social que hagin servit com a base per al càlcul del cost/hora del personal.

Cal presentar els documents justificatius de les despeses de manera ordenada seguint les següents pautes:

(8)

8 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

La documentació ha de ser en un sol joc de documents, identificada consecutivament amb un número d’ordre, sense repeticions, i ha de correspondre inequívocament amb la numeració d’ordre de la relació de despeses. Els documents s’agruparan per blocs, tal i com s’indica al document “Conceptes bàsics/ordenació Justificació FOAP 2014”, referit més amunt, o les seves actualitzacions per a convocatòries posteriors.

Cada despesa ha de tenir un número únic. Si una mateixa despesa s’imputa a diferents accions o partides, haurà de tenir el mateix número. Aquest fet pot comportar que en la numeració d’ordre de la relació de despeses hi hagi números repetits.

Per altra banda, una mateixa despesa pot tenir “n” documents acreditatius que s’hauràn de subnumerar i presentar agrupats (per exemple acreditacions d’un mateix formador/a juntament i ordenat)

4. Pagament assegurança. Original o còpia compulsada del rebut de pagament de l’assegurança d’accidents dels participants.

5. Despeses de personal propi. En el supòsit de justificar despeses de personal propi, s’ha de presentar:

Document G146NFO-331: Temporalització mensual del personal adscrit a l’execució de les actuacions.

S’ha d’adjuntar una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca. En aquesta temporalització s’hi ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i ha d’estar signada tant per l’entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S’admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

En cas d’administracions públiques, a més, s’ha de presentar un document de designació formal del personal imputat al projecte.

Document G146NFO-332. Resum nòmines càlcul del cost/hora segons model normalitzat. Document G146NIA-192. Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF de les persones treballadores pròpies imputats com a despesa, amb indicació del perceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, amb l’objectiu de facilitar el seguiment de la traçabilitat de la subvenció o de la pista d’auditoria.

6. Despeses de personal extern. En el supòsit de presentar despeses de personal extern, que s’imputi en concepte de preparació, impartició, tutoria i avaluació de la formació, també caldrà presentar el Document G146NIA-193, corresponent a la declaració dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF en concepte de factures.

7. Documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors, en el supòsit de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per a empreses de consultoria o assistència tècnica, quan l’import de les despeses subvencionables superi la quantia de 18.000 euros. En cas que l’elecció no hagi estat l’oferta més econòmica, s’adjuntarà un document explicatiu o memòria, justificant expressament l’elecció.

8. Despeses de lloguer. Si es justifiquen despeses de lloguer s’haurà d’ajuntar detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable. La seva imputació s’ha de fer d’acord amb el període d’utilització i l’espai utilitzat, en cas de locals, o bé persones usuàries, en cas d’equipaments. El punt g) de l’Annex corresponent als “criteris d’imputació de les

(9)

9 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

despeses” de les respectives Ordres reguladores recull les instruccions per justificar aquesta despesa.

9. Despeses d’amortització. Si es justifiquen despeses d’amortització, s’haurà d’aportar detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, d’acord amb les instruccions que es recullen al punt f) de l’Annex corresponent als “criteris d’imputació de les despeses” de les respectives Ordres reguladores. La imputació es farà per acció formativa i ha de ser proporcional tant al període d’execució de les accions formatives, com a l’ús espacial que es faci del bé en la realització de l’activitat subvencionada.

7. CÒMPUT D’ALUMNES SUBVENCIONABLES

7.1 CÒMPUT D’ALUMNES

Són alumnes subvencionables els que, tenint com a mínim un 75 % d’assistència, tant si han finalitzat el curs com si han causat baixa durant l’acció formativa, hagin estat contractats o inserits, d’acord amb els percentatges establerts a la base 5.1 de l’Ordre EMO/185/2014., de 13 de juny, per a la convocatòria F&I; i a la base 7.1 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, per a la convocatòria FCC .En cas de formació semi presencial els que hagin assistit almenys al 75% de les sessions presencials i al 75% dels controls periòdics de teleformació amb les mateixes condicions descrites anteriorment.

Els alumnes han de complir els requisits establerts a les respectives Ordres de bases i el ,seu còmput es calcularà tenint en compte la no acreditació del compliment dels requisits exigits a l’alumnat a la data d’incorporació a l’acció.

El percentatge d’assistència es calcula tenint en compte els dies que l’alumnat ha assistit realment al curs, d’acord amb les signatures d’aquest que constin en els controls d’assistència que ha de tenir el centre i que han d’estar informats a l’aplicació informàtica GIA.

Com a màxim se subvencionaran el nombre d’alumnes establert a la resolució d’atorgament. 7.2 COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ

La finalitat d’aquests programes és aconseguir la contractació de com a mínim el 60% (llevat que l’entitat hagi adquirit un compromís superior) dels alumnes atorgats, tenint en compte que aquests alumnes contractats han d’haver acabat la formació o, almenys, haver assistit al 75% de l’acció formativa.

Si es compleixen aquestes dues condicions, i els contractes s’ajusten als requisits establerts en el punt 10.5 de l’Annex 2 de les respectives Ordres de cada una de les convocatòries, esmentades, es considerarà que l’entitat beneficiària ha complert amb l’objecte de la subvenció, sempre que hagi programat la totalitat de la formació i hagi justificat correctament l’import atorgat.

Quan es produeixi l’incompliment del compromís de contractació o inserció, el SOC minorarà la quantitat atorgada inicialment, amb els percentatges establerts a la base 19 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per a la convocatòria F&I, i a la base 22 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig , per a la convocatòria FCC, que es detallen seguidament, i només es computarà com a compliment correcte l’alumnat que hagin finalitzat o assistit a un mínim del 75% de l’acció formativa.

(10)

10 GS 2 3 2 0 1 6 0 1 Compliment compromís

contractació/inserció Reducció subvenció atorgada

Línies 1 i 2

Menys de 30% 100%

Entre 30 i 50 % 50%

Entre 50 i 60% 25%

Supòsit. Explicació del quadre anterior que serveix per calcular el compliment del compromís de contractació:

Els alumnes atorgats són 15

El compromís de contractació és d’un 60% = 9 alumnes

Alumnes que han estat contractats i tenen com a mínim un 75% assistència: 9 alumnes o més: compliment del 100%: no revocació

8 alumnes: compliment entre el 50 i el 60%: revocació del 25% entre 5 i 7 alumnes: compliment entre el 30 i 50%: revocació del 50% 4 alumnes o menys: compliment inferior al 30%: revocació total

Documentació a presentar per acreditar la contractació/inserció

- Contractes de treball i altes de la Seguretat Social dels alumes aturats que s’han inserit al mercat de treball.

- En cas de persones treballadores de la pròpia empresa beneficiària de la subvenció, també s’ha de presentar les dues nòmines anteriors a la data del contracte i les dues posteriors per verificar el canvi en la situació laboral del treballador.

- En la convocatòria F&I, si l’empresa beneficiària no executa personalment la totalitat de la contractació, ha de presentar juntament amb els contractes i altes de la Seguretat Social, un document declarant la relació amb l’empresa que ha dut a terme la contractació i el NIF d’aquesta, ja sigui una empresa associada o agremiada. El lloc de treball ha d’estar vinculat a la formació i el contracte ha de tenir caràcter indefinit o per un període mínim de 6 mesos, llevat dels sectors estacionals que tindrà una durada no inferior a 4 mesos, dins un període de 12 mesos des de la finalització de la formació.

S’ha d’informar a l’aplicació informàtica GIA, en l’apartat “gestionar contractes” dins la pestanya dels alumnes, de les dades dels contractes: empresa contractant, ocupació, jornada i data d’inici i data de finalització.

Recordeu emplenar i presentar, com diu la Guia de Gestió, el document G146NFO-283 “Fitxa d’inserció dels/de les alumnes d’accions formatives”.

Terminis per presentar l’acreditació de la contractació/inserció 4 mesos des de la data de finalització de l’acció formativa.

(11)

11 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

Aquest termini es pot ampliar fins a 6 mesos, excepcionalment, per causes extraordinàries i/o força major. L’entitat beneficiària ha de sol·licitar l’ampliació abans de finalitzar el període dels 4 mesos inicials, justificant les circumstàncies que han motivat aquesta ampliació. Serà autoritzat, si escau, per el titular de la Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

En el sectors del comerç, del turisme, de la hostaleria i el sector agrari el termini serà de 9 mesos des de la finalització de l’acció formativa. Aquest termini no es podrà ampliar.

8. SUBCONTRACTACIÓ

D’acord amb la Base 9 de l’Annex 1 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, les entitats beneficiàries del programa FCC (línia 2) no poden subcontractar amb tercers l’execució de l’activitat formativa que se’ls adjudiqui. A aquests efectes, la contractació de personal docent per impartir la formació no es considera subcontractació.

Pel que fa a la convocatòria F&I 2015, l’Ordre EMO/203/2015, d’1 de juliol, contempla a l’article 6 la possibilitat de poder subcontractar les actuacions subvencionables.

Les entitats beneficiàries de la subvenció de la convocatòria F&I 2015 podran subcontractar per una sola vegada, totalment o parcialment, la realització de l’acció formativa i la seva gestió.

És molt important que la subcontractació estigui correctament informada a l’aplicació informàtica GIA i que constin totes les dades de l’empresa subcontractada, sigui una o varies per acció formativa.

L’annex 3 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, recull totes les condicions i requisits en cas de subcontractació de les actuacions.

Per que sigui subvencionable la despesa subcontractada, a més de complir amb el que estableix l’annex 3 esmentat, aquesta ha d’haver estat autoritzada pel SOC abans de l’inici de les accions formatives.

9. PERÍODE D’EXECUCIÓ

Es considera període d’execució el que va des d’un mes abans de l’inici de la primera acció i un mes desprès de la finalització de l’última acció. Les dates de les factures i els conceptes facturats relatius a les despeses subvencionables han d’estar dins d’aquest període d’execució i mai amb data anterior a la notificació de la resolució d’atorgament. Les hores d’impartició de la docència s’han d’imputar al període de duració de l’acció formativa impartida.

10. DESPESES SUBVENCIONABLES

Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desplegament de les accions per respondre de manera inequívoca a llur naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació, i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la presentació de la justificació econòmica.

(12)

12 GS 2 3 2 0 1 6 0 1

Les despeses del personal formador s’han d’imputar al període de durada de l’acció formativa.

L’Annex 5 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, de la convocatòria F&I; i l’Annex 4 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, de FCC, especifiquen les despeses directes, les indirectes i les altres despeses subvencionables.

L’Annex 6 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, de la convocatòria F&I; i l’Annex 5 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, de FCC, especifiquen els criteris d’imputació de les despeses.

Les despeses directes s’han d’imputar a l’acció formativa a què correspongui o, si afecten diverses accions, de manera proporcional entre les accions afectades. Els percentatges màxims següents, establerts per la convocatòria, es calcularan sobre imports totals de l’expedient, i no per cada acció formativa:

Import subcontractat: percentatge màxim sobre l’import atorgat. 100% F&I (línia 1)l’import imputat per aquesta despesa que superi aquest tant per cent no serà subvencionable.

Despeses de docència: mínim el 40% de la despesa total justificada. L’import imputat per a aquesta despesa que no arribi a aquest tant per cent no es podrà imputar a un altre concepte i per tant serà objecte de minoració de la subvenció.

Despeses de preparació i seguiment de la formació (avaluació i tutoria): màxim el 20% de les depeses totals de docència. L’import imputat per a aquesta despesa que superi aquest tant per cent no serà subvencionable.

Les despeses indirectes:

Convocatòria F&I: les despeses indirectes han d’estar detallades.

El percentatge d’imputació de les despeses indirectes serà com a màxim el percentatge que, sobre els ingressos totals anuals de l’entitat, representa la subvenció. Si l’acció formativa subvencionada s’inicia i es finalitza en anys diferents, es calcularà sobre els 12 mesos anteriors a la finalització del projecte.

En qualsevol cas, les despeses indirectes poden arribar fins a un 10% del total de la despesa directa justificada de l’activitat formativa.

Convocatòria FCC: les despeses indirectes s’imputen mitjançant un tant alçat del 10%, vinculat a cada acció formativa.

Aquest percentatge s’aplicarà sobre la suma de les despeses directes correctament justificades, detallades a l’apartat A de l’Annex 4 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, exceptuant les despeses d’amortització d’equips didàctics i plataformes tecnològiques i les despeses d’amortització de les aules tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de la formació.

A continuació figura un quadre que resumeix les despeses directes i els altres costos subvencionables, la manera de desglossar-los i la documentació acreditativa. En cas de dubte sempre cal consultar la normativa reguladora, és a dir, l’Ordre de bases i convocatòria corresponent a cadascun dels programes F&I 2015 i FCC 2015.

(13)

13 DESPESES DIRECTES TIPUS DE DESPESA DEFINICIÓ BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

Retribucions del personal formador Aquesta despesa ha de ser un mínim del 40% del total justificat. Despeses derivades de l’exercici de les activitats del personal formador. Aquestes despeses inclouen les de preparació, impartició, tutoria i avaluació de la formació.

Impartició de docència: Cal detallar les depeses, mes a mes, dins l’apartat del JERjes. Només s’admeten despeses imputades pel període de durada de l’acció formativa.

Preparació, tutoria i avaluació: Cal detallar les despeses, mes a mes, dins l’apartat del JERjes (preparació, seguiment i tutoria). No poden superar el 20% de la despesa justificada en la partida de personal formador.

Tutoria per al mòdul de formació pràctica en centres de treball dels certificats de professionalitat. Les despeses s’han d’imputar al mòdul de pràctiques i el preu és de 1,5 € per alumne/a que ha realitzat com a mínim el 75% del mòdul i per hora realitzada.

Personal en nòmina: Nòmina, TC1 i TC2. Acreditació de pagament. Temporalització horària.

Acreditació càlcul cost/hora treballador/a Document de declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF.

Personal extern: Factura

Acreditació de pagament.

Document de declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF en concepte de factures

La factura ha de contenir les següents dades del formador/a: Nom i cognoms, DNI, hores d’impartició i hores de preparació, així com el cost de la impartició i de la preparació.

DESPESA SUBCONTRACTADA (només

Les despeses del personal formador, tant propi com extern, s’han de desglossar per acció formativa, hores dedicades exclusivament a la impartició de la docència i les de preparació i seguiment, i incloure també el cost/hora.

Quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi els 18.000 €, el beneficiari ha de sol·licitar prèviament a la contractació tres ofertes de diferents proveïdors.

Les despeses del personal que fa la tutoria de les pràctiques, tant propi com extern, s’han d’indicar en l’acció corresponent a les pràctiques i desglossar les hores dedicades a aquesta activitat.

L’alumnat que realitzi aquest mòdul de pràctica sense reunir els requisits exigits no es considerarà subvencionable.

Aquestes despeses del personal que fa la tutoria de les pràctiques, no es comptabilitzaran als efectes del compliment dels percentatges mínims establerts per a la despesa destinada a docència ni per a la destinada a preparació, tutoria i avaluació.

En el supòsit de subcontractació amb una empresa externa especialitzada: la factura que justifica els salaris dels/ de les formadors/ores ha

(14)

14 TIPUS DE

DESPESA

DEFINICIÓ BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

convocatòria F&I 2015) Factura

Acreditació de pagament.

La factura ha de contenir les següents dades per cada formador/a:

Nom i cognoms, DNI, sou brut, seguretat social, hores d’ impartició i les de preparació, així com el cost (cost/hora) de la impartició i la preparació

d’incloure de forma desglossada per a cadascun d’ells, l’acció formativa, les hores dedicades exclusivament a la impartició i el cost/hora

Dietes Les despeses de dietes han d’estar desglossades de forma separada del sou del personal formador.

Rebut comptabilitzat de dietes. No es podran admetre tiquets de transport, gasolina o pàrquing per justificar les dietes del personal formador. Aquests conceptes estaran recollits en un rebut de dieta, signats pel treballador/a.

(15)

15 TIPUS DE

DESPESA

DEFINICIÓ BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

Amortització

Amortització d’equips didàctics i plataformes

tecnològiques amb una vida útil més enllà d’un exercici pressupostari.

Cal detallar l’equip adquirit i que s’hagi utilitzat per a la realització del curs.

Cal imputar-lo per acció formativa. Si l’ús és individual, s’ha d’imputar pel nombre d’alumnes.

Factura

Acreditació de pagament dels elements amortitzables.

Quadre financer de l’amortització i detall dels càlculs realitzats per a determinar l’import, amb indicació del percentatge imputat de cadascuna de les factures.

El material amortitzat ha d’estar relacionat amb l’especialitat del curs.

Els elements amortitzables han de tenir una relació directa amb el contingut de l’acció i assentaments comptables de les amortitzacions. L’amortització es farà d’acord amb les taules de la Hisenda Pública (RD 1777/2004, Reglament impost societats).

L’amortització ha de ser proporcional a l’ús temporal i espacial que es faci del bé en la realització de l’acció.

No són subvencionables les despeses d’amortització d’instal·lacions o equips adquirits amb subvencions.

Mitjans didàctics

Adquisició de mitjans i material didàctic, així com despeses de bens consumibles. S’inclou el material de protecció i seguretat.

Cal detallar el tipus de mitjà/material adquirit.

Cal imputar-lo per hores d’utilització per acció formativa o per alumnes si és d’ús individual.

Factura pagada Acreditació de pagament

El mitjà/material adquirit ha d’estar relacionat amb l’especialitat del curs.

Si l’import de la contractació d’una despesa subvencionada supera 18.000€ , el beneficiari ha de sol·licitar, prèviament, tres ofertes de diferents proveïdors

(16)

16 TIPUS DE

DESPESA

DEFINICIÓ BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

Lloguer i arrendament financer d’equipament s i locals Lloguer o arrendament financer de locals o d’equips i plataformes destinats a les accions formatives, excloses les despeses financeres.

Cal especificar el bé o equip llogat. Cal detallar els metres quadrats utilitzats.

Contracte de lloguer.

Rebut amb els diferents conceptes del lloguer desglossats (material, període, etc.)

Extracte bancari o els rebuts acreditatius del pagament.

IVA (model 303 i 390), IRPF (model 115 i 180) i documents acreditatius d’Hisenda si hi ha exempcions.

Lloguer de locals:

No són subvencionables conceptes com l’IBI o despeses de la comunitat.

Lloguer i arrendament financer:

La seva imputació ha de ser proporcional a l’ús temporal i espacial que es faci del bé en la realització de l’acció, així com del nombre d’alumnes si és un bé d’ús individual.

En aquest sentit, s’han de poder acreditar els càlculs dels valors imputats.

No són elegibles les despeses en concepte d’interessos, ni les d’assegurances, ni l’IVA (llevat que representi un cost afegit per a l’entitat). Només és elegible la part neta de la mensualitat. Arrendament

financer.

Només és imputable la part que correspon a capital i no es poden imputar els interessos.

Contracte de rènting o lísing (o altres tipus d’arrendament financer).

Quadre financer i acreditació de pagament.

Assegurança

Assegurança d’accidents

obligatòria per a tot l’alumnat.

Cal detallar el nombre d’alumnes participants.

Pòlissa d’assegurança amb les condicions i l’acreditació de pagament.

Aquesta despesa té caràcter obligatori i s’ha de presentar original o còpia compulsada, juntament amb la sol·licitud de la justificació econòmica.

Publicitat Despeses de publicitat per l’organització i difusió de les accions formatives.

Factura pagada i acreditació de pagament.

Suport de la publicitat (anunci de premsa, tríptic, placa, newsletters, webs i altres mitjans de difusió).

Recordeu l’obligatorietat de notificar la publicitat al personal tècnic de verificació i incloure sempre els logotips oficials del Ministeri, SOC i Generalitat.

(17)

17 TIPUS DE

DESPESA

DEFINICIÓ BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

(18)

18 ALTRES DESPESES SUBVENCIONABLES

TIPUS DE DESPESA

DEFINICIÓ BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

Activitats d’avaluació i control (inclou els qüestionaris d’avaluació) Despeses

generades per les activitats

d’avaluació i control.

Cal detallar el tipus de despeses ocasionades.

Personal en nòmina: Nòmina, TC1, TC2. Acreditació de pagament. Temporalització horària.

Document de declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF.

Personal extern: Factura.

Acreditació de pagament.

Cost (preu/hora) de l’ import imputat. Document de declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF en concepte de factures

DESPESA SUBCONTRACTADA (només convocatòria F&I 2015)

L’import màxim imputable serà del 3% del total de les despeses directes correctament verificades. Per a la convocatòria FCC, en el cas d’entitats associades o agrupades, l’entitat que sol·licita podrà justificar aquestes despeses respecte tot l’expedient.

Quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi els 18.000€, el beneficiari ha de sol·licitar prèviament a la contractació tres ofertes de diferents proveïdors.

(19)

19 TIPUS DE

DESPESA

DEFINICIÓ BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

Factura

Acreditació de pagament.

La factura ha de contenir les següents dades per cada persona imputada: Nom i cognoms, DNI, sou brut, seguretat social, hores dedicades.

(20)

20

DESPESES INDIRECTES (F&I)

TIPUS DE DESPESA DEFINICIÓ

BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

Les despeses de personal de suport tant

intern com extern i tots els necessaris per a la gestió i execució de l’activitat formativa. Despeses derivades de l’exercici de les activitats del personal de suport (personal de caràcter administratiu, de coordinació,direcci ó i gestió).

Personal de suport: Només s’admeten despeses imputades pel període de durada de l’acció formativa. Personal en nòmina: Nòmina, TC1 i TC2. Acreditació de pagament. Temporalització horària.

Acreditació càlcul cost/hora treballador.

Document de declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF.

Personal extern: Factura.

Acreditació de pagament.

Document de declaració responsable dels imports liquidats amb H.isenda pel que fa a la retenció de l’IRPF

La factura ha de contenir les següents dades del personal: Nom i cognoms, DNI, hores de dedicació i tasques realitzades.

DESPESA SUBCONTRACTADA (només convocatòria F&I 2015)

Factura

Acreditació de pagament.

La factura ha de contenir les següents dades per cada persona imputada:

Nom i cognoms, DNI, sou brut, seguretat social, hores destinada i tasca desenvolupada

La suma de les despeses indirectes degudament justificades no podrà superar el 10% de les despeses directes justificades de l’activitat formativa.

Les despeses indirectes s’imputaran sobre la base de l’actuació subvencionada, de manera que el prorrateig de les despeses indirectes serà com a màxim el percentatge que representa la subvenció sobre els ingressos anuals totals de l’entitat que corresponen a l’any de l’atorgament. Si l’activitat formativa s’inicia i finalitza en anys diferents, es calcularà sobre els 12 mesos anteriors a la finalització del projecte.

(21)

21

TIPUS DE DESPESA DEFINICIÓ

BÀSICA

COM DESGLOSSAR LES DESPESES

DOCUMENTS ACREDITATIUS OBSERVACIONS

Altres despeses: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i altres

costos, no especificats anteriorment, associats a l’execució de l’activitat formativa. Despeses derivades de l’execució de les accions formatives. Només s’admeten despeses imputades pel període de durada de l’acció formativa.

Factures, rebuts o acreditació del pagament d’aquestes despeses.

(22)

22

11. DESPESES NO SUBVENCIONABLES

A l’Annex 5 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, de la convocatòria F&I; i a l’Annex 4 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, de FCC es troba la llista de les despeses no subvencionables.

12. CAUSES DE REVOCACIÓ

Les causes de revocació i la normativa reguladora estan contemplades a les respectives Ordres de bases dels programes F&I 2015 i FCC 2015.

Els incompliments parcials o totals dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l’incompliment del compromís de contractació, l’execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o en el verificació in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació d’una quantia inferior a l’atorgada inicialment, implicaran l’inici d’un procediment de revocació parcial o total de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l’import pendent de pagament i/o el reintegrament, per part de l’entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents, des del moment del pagament de la subvenció i fins la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.

Si els òrgans de control aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció concedida hauran d’instar l’inici del corresponent procediment, d’acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d’infracció hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que preveu la secció cinquena de l’ esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l’òrgan competent l’inici del procediment de revocació i sancionador.

D’acord amb les respectives Ordres de bases, la manca de presentació de la justificació en el termini establert serà causa de revocació total de la subvenció atorgada.

Pel que fa a la convocatòria F&I 2015, i d’acord amb la base 19.3 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, la no comunicació de la subcontractació de la preparació i la impartició de l’acció formativa en la documentació de la sol·licitud de la subvenció de forma explícita, amb identificació de les dades relatives a l’abast de la subcontractació, i el centre que ha impartit l’acció, degudament autoritzada, suposarà la revocació total de la subvenció.

Si s’escau minorar la subvenció per raons d’incompliment que afecti al nombre d’alumnes que han realitzat la formació o les hores lectives efectivament impartides, es tindrà en compte la següent fórmula per realitzar el càlcul:

Preu màxim subvencionat = hores * nombre d’alumnes atorgats * import mòdul econòmic de l'especialitat

Es revocarà la totalitat de la subvenció si no es presenta o mecanitza al GIA la documentació/informació següent:

(23)

23 - La relativa a la totalitat de la durada del curs de l’assegurança dels alumnes.

- DL1, DL2 amb les corresponents fitxes de tots els alumnes. - IFA de tots els alumnes.

- L’acta d’avaluació de tots i totes les alumnes. Totes les fitxes d’experts i d’expertes. - Fitxa de comprovació de DONO si afecta tots els i les alumnes.

Es revocarà parcialment la subvenció si no es presenta o mecanitza al GIA la documentació/informació relativa a una part dels o de les alumnes o una part de la durada del curs:

- Si falta alguna fitxa d’expert o d’experta o no reuneix els requisits, no serà subvencionable l’import de les hores que hagi impartit.

- Si manca el DL1 o DL2 d’alta d’algun alumne o d’alguna alumna, aquest o aquesta no serà subvencionable.

- Si manca la documentació mensual, les hores de classe impartides durant el mes que no s’ha presentat la documentació no es consideraran subvencionables.

- Si manca la documentació de les pràctiques o no es pot comprovar la seva realització, no es considerarà subvencionable la despesa corresponent.

13. ALTRES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

Cal conservar els justificants originals i electrònics, i d’altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de 5 anys.

Els documents s’han de conservar en forma d’original o còpia compulsada de l’original o en versió electrònica de documents originals.

S’han d’incloure en la comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol mitjà que en permeti la identificació.

Cal estampillar els documents originals de despesa amb un segell de l’entitat, on hi consti el percentatge i el programa al qual s’ha imputat la subvenció.

No s’han de segellar les factures electròniques, ni les nòmines de personal propi i els documents TC2 de la Seguretat Social que hagin servit com a base per realitzar el càlcul del cost/hora del persona.

Cal presentar, a requeriment del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o dels òrgans de control corresponents, la documentació material justificativa i els antecedents que es creguin necessaris per comprovar l’aplicació de la subvenció.

14. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES SALARIALS DE PERSONAL EN

NÒMINA

L’Annex 6 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, de la convocatòria F&I 2015; i l’Annex 5 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, de FCC, especifiquen els criteris d’imputació de les despeses.

Pel que fa a les despeses de personal propi, aquesta normativa estableix que la justificació es realitzarà mitjançant la següent fórmula:

(24)

24 hores realitzades (1) x cost/hora del treballador /a(2)

14.1 COM ACREDITAR I CALCULAR AQUESTS VALORS

(1) Hores realitzades per cada persona treballadora. L’acreditació de les hores realitzades es fa mitjançant les temporalitzacions que es presenten juntament amb la justificació econòmica. Aquesta temporalització és un resum mensual de l’assistència diària.

En la temporalització diària del personal formador hi ha de constar una descripció de les tasques realitzades, el total d’hores dedicades al projecte o acció que es justifica, i a quin concepte justificable corresponent. Cal diferenciar específicament les tasques de docència de la resta.

El document ha d’estar signat tant pels treballadors i treballadores, com per la persona responsable de l’entitat beneficiària.

No són subvencionables les hores de treballadors i treballadores que estiguin de baixa. Aquests fulls d’assistència diària es conservaran a l’entitat beneficiària i hauran d’estar a disposició del personal del SOC o dels òrgans de control corresponents per a qualsevol requeriment que aquest pugui realitzar.

(2) Cost/hora corresponent a cada treballador/a. L’acreditació del cost/hora és un càlcul que té en compte el Cost salarial del treballador/a, la Seguretat Social a càrrec de l’empresa i les hores anuals segons conveni. Tanmateix, cal tenir en compte els conceptes salarials i de Seguretat Social que són subvencionables i els que no ho són, d’acord amb el que es recull a l’Annex 5 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, de la convocatòria F&I; i a l’Annex 4 de l’Ordre EMO/163/2015, de 27 de maig, de FCC

Cost/hora= (Cost salarial + SS empresa) / Hores anuals Conveni

El Cost salarial més la Seguretat Social de l’empresa són el Cost laboral (numerador de la fórmula).

El Cost salarial és el salari brut, incloent les pagues extraordinàries, més els complements salarials que es trobin fitxats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora (llevat de les hores extraordinàries i els pagaments per beneficis), i que són subvencionables tal com s’indica en l’Annex 5 de l’Ordre de bases.

Donat que no són subvencionables els costos dels treballadors/es que estiguin de baixa (tant despeses salarials com de Seguretat Social). per obtenir el cost/hora en aquests casos, el Cost laboral (Cost salarial més Seguretat Social de l’empresa) i les hores segons conveni s’hauran de calcular en la proporció que correspongui, sense tenir en compte el període de baixa.

Les despeses de personal propi es calcularan de la següent forma:

Cost/hora multiplicat pel total d’hores justificades en la temporalització horària per tasca i treballador/a.

Tot seguit, es descriu com calcular el cost laboral i les hores de conveni: (I): Càlcul Cost laboral

(25)

25 Cost laboral = Cost salarial + SS empresa.

Per a calcular el Cost laboral, i depenent de l’antiguitat de la persona contractada, es poden donar tres supòsits de càlcul:

a) Personal contractat amb una antiguitat superior a un any. Es considerarà el cost salarial i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa que correspongui dels 12 mesos anteriors a comptar des del darrer mes de realització de la formació per part del treballador o treballadora.

b) Personal contractat amb antiguitat inferior a un any. Es considerarà el cost salarial i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa que correspongui de la totalitat dels mesos des de l’inici del contracte fins a la data de finalització de les actuacions subvencionades.

c) Personal contractat exclusivament per l’execució del projecte. Es considerarà el cost salarial i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa que correspongui dels mesos de duració del contracte.

(II): Hores anuals conveni: es tindran en compte les hores anuals establertes en el conveni col·lectiu que correspongui, o les proporcionals al període que correspongui computar. 14.2. COM INTRODUIR LES DADES A L’APLICATIU JERjes

A l’hora d’introduir les dades relatives a les nòmines, l’aplicatiu demana, entre d’altres dades, l’import imputat, el cost/hora i el número d’hores. En aquestes caselles, caldrà informar el següent:

Número d’hores: s’indicaran les hores reals, justificades mitjançant la temporalització. Cost/hora: s’indicarà el cost/hora calculat segons s’ha indicat a l’apartat anterior. Import imputat: s’indicarà l’import resultant d’aplicar el cost/hora al número d’hores.

15.PRESENTACIÓ DE LA RELACIÓ DE DESPESES A TRAVÉS DE

L’APLICATIU INFORMÀTIC JERJES

El JERjes és l’aplicatiu informàtic que el SOC ha posat a disposició de les entitats col·laboradores per a la presentació telemàtica de la relació de despeses elegibles de les accions subvencionades en matèria de polítiques actives d’ocupació.

Cada persona usuària registrada al sistema (en principi s’ha d’estar donat d’alta a l’aplicatiu GIA – Gestió Integral d’Accions-) utilitzarà com accés al JERjes el mateix usuari definit pel GIA i ha d’informar-hi les despeses corresponents que es regulen en cada convocatòria o programa.

Un cop s’hagi accedit al JERjes l’entitat ha de relacionar totes les despeses (factures, nòmines, lloguers...), i imputar els imports a les diferents accions atorgades. Posteriorment, ha de realitzar la validació de la justificació emplenada per trametre-la telemàticament al SOC. Cada despesa introduïda es pot imputar de diferents maneres: fer un repartiment proporcional entre totes les accions formatives (s’exclou el mòdul de formació pràctica en empreses), o bé imputar diferents imports de la despesa a una o més accions.

Les despeses que estiguin clarament relacionades amb una acció formativa s’han d’imputar en aquesta.

(26)

26 Les despeses de les persones formadores, així com de les persones que fan la tutoria de la

formació pràctica, tant personal propi com extern, s’han de desglossar per cada acció formativa. També s’ha d’informar les hores dedicades exclusivament a la impartició de la docència i les de preparació i seguiment (que inclou preparació, tutoria i avaluació) i informar el cost/hora.

A l’aplicatiu es pot trobar un manual d’instruccions i un apartat amb respostes dels dubtes més freqüents: https://jerjes.oficinadetreball.gencat.cat/tramita/html/JST/default.aspx

16. IMPRESOS

- G146NFO-307 Sol·licitud d’acceptació de la justificació econòmica - G146NFO-330 Sol·licitud de retorn de relació de despeses

- G146NFO-331 Temporalització mensual del personal adscrit a l’execució de les actuacions - G146NFO-332 Resum nòmines càlcul del cost/hora

- G146NIA-192. Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF dels treballadors i de les treballadores.

- G146NIA-193. Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF de factures

- G146NFO-283 “Fitxa d’inserció dels/de les alumnes d’accions formatives”.

Els impresos estan disponibles al Catàleg del Departament d’Empresa i Coneixement dins de l’apartat formularis i documents. Hi ha documents que no es troben dins de l’apartat de la convocatòria ja que són comuns a diverses convocatòries. En aquests casos es pot utilitzar el cercador del Catàleg del Departament indicant el codi del document (G146NFO-000).

Figure

Actualización...

Related subjects :