09/008 28/05/09 1. ANTECEDENTS

12  Download (0)

Full text

(1)

Plec de prescripcions tècniques particulars pel subministrament, instal·lació i configuració d’una infraestructura de servidors, tecnologia de virtualització, emmagatzematge centralitzat i còpies de seguretat mitjançant arrendament amb opció de compra

1. ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans afronta un important projecte de modernització dels seus entorns de TI per substituir la majoria dels seus servidors, que han quedat obsolets i molt escassos de recursos per executar les aplicacions actuals i futures a implantar (per exemple, noves aplicacions de gestió documental). D’altra banda, degut al fort augment d’informació en els últims temps, s’imposa la necessitat d’un sistema comú d’emmagatzematge amb un alt grau de disponibilitat i rendiment.

Un altre dels objectius del projecte és simplificar la infraestructura i la reducció de costos (incloent els d’energia i refrigeració en el centre de procés de dades) a través d’una tendència cada cop més consolidada en el mercat, la virtualització.

Per últim, l’Ajuntament vol comptar amb un sistema de còpies de seguretat de caràcter empresarial, fiable i d’alt rendiment que doni resposta a les necessitats de protecció de les dades en els diversos entorns heterogenis de què es disposa.

Per tant, els objectius del projecte són els següents:

1. Virtualització dels servidors del centre de procés de dades.

2. Emmagatzematge centralitzat en arquitectura SAN (Storage Area Network). 3. Còpia de seguretat en biblioteca robòtica de cintes.

4. Consolidació de serveis.

5. Gestió complerta i simplificada de la infraestructura IT 2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el subministrament dels següents elements: a) Sistema de servidors

b) Sistema d’emmagatzematge c) Sistema de còpies de seguretat d) Armari rack

També és objecte de la present licitació el conjunt de serveis d’implantació associats a la posta en funcionament del nou equipament així com el manteniment de la infraestructura adquirida.

(2)

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 3.1. Sistema de servidors

3.1.1. Servidors

Dos servidors optimitzats per rack d’alt rendiment, amb requisits reduïts d’alimentació i refrigeració amb les següents característiques mínimes:

• Format i mida: rack 19” i 1U o 2U d’alçada. • Xipset: Intel 5000P

• Processador: 2 processadors Quad-Core Intel Xeon E5345 (2,33GHZ, 80Watts, 1.333 FSB)

• Memòria: 32GB RAM

• Disc dur: 2 discos de 36GB SFF SAS 10.000 rpm connectables en calent. • Unitat de DVD o bé unitat combo.

• Controladora RAID: 256MB de memòria de cau (RAID 0/1/1+0/5/6). • Xarxa: doble port Gigabit amb TCP/IP Offload Enfine (TOE).

• Font d’alimentació redundant connectable en calent. • Ventiladors redundants (N+1).

• Targeta de xarxa Gigabit PCI dual addicional.

Targeta HBA (Host Bus Adapter) per connexió a SAN, redundant.

• Processador de gestió intel·ligent integrat per realitzar de forma gràfica pràcticament qualsevol tasca d’administració i manteniment de forma remota.

• Sistema operatiu: Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2

Per garantir possibilitats d’ampliació futures, les configuracions presentades hauran de reservar ranures PCI lliures en els servidors.

El model de servidor haurà d’estar certificat i suportat en la Hardware Compatibility List (HCL) del fabricant de software de virtualització.

(3)

3.1.2. Virtualització

Software de virtualització de caràcter empresarial que permeti simplificar la infraestructura de l’Ajuntament, amb els següents objectius:

1. Consolidació de servidors i contenció: aconseguir una major tasa d’utilització dels servidors (entre un 60 i un 80%), així com la reducció dràstica del creixement en el número de servidors físics del CPD.

2. Provisió d’infraestructura: reduir els temps de “provisioning” per noves aplicacions i servidors.

3. Test i desenvolupament.

4. Continuïtat: assegurar una alta disponibilitat de les aplicacions a baix cost. 5. Clients empresarials: possibilitat futura de virtualitzar els entorns d’escriptori. 6. Re-hosting d’aplicacions heretades.

El software de virtualització ha de suportar com sistemes operatius hostes, entre d’altres, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2003 server i GNU/Linux.

Descripció tècnica detallada: • Suport de la SAN.

• Capacitat per què una màquina virtual utilitzi múltiples processadors.

• Es disposaran mecanismes que proporcionin alta disponibilitat per les aplicacions en cas de fallida dels servidors físics, es a dir, en cas d’avaria les màquines virtuals commutarien automàticament en un altre servidor físic.

• Balanceig automàtic i intel·ligent dels recursos de maquinari entre màquines virtuals, atenent a regles i prioritats preestablertes.

• Migració activa de màquines virtuals en execució des d’un servidor físic a un altre sense interrupció del servei i amb disponibilitat constant d’aquest.

• Còpia de seguretat de la imatge complerta de les màquines virtual per recuperació en cas de desastre.

• Gestió centralitzada de l’entorn virtualitzat, incloent supervisió del rendiment dels servidors físics i de les màquines virtuals que executen.

Es proveiran les llicències del software de virtualització necessàries i adequades a aquesta infraestructura.

(4)

3.2. Sistema d’emmagatzematge SAN

Degut a l’extrema importància que tindrà l’emmagatzematge en aquest projecte, es requereix una solució d’emmagatzematge centralitzat de tipus SAN totalment redundant (dobles switchos de fibra, doble controladora, dobles enllaços, fonts d’alimentació redundants, ventiladors i discos) i amb les següents característiques:

• Format: rack 19”.

• Arquitectura de Fiber Channel de 4GB.

• Característiques redundants: controladores, ventiladors i font d’alimentació. El disseny de l’arquitectura no pot tenir cap punt únic de fallo i ha d’admetre actualitzacions en calent.

• Ports integrats en la controladora (mínim 2).

• Memòria de cau (per parell de controladores): 2GB. • Nivells de RAID mínims: 0, 0+1, 5.

• Connectivitat: 64 hosts.

• Capacitat d’agrupació en diferents LUNs (Logic Unit Number). • Alta escalabilitat: fins a 48TB.

• Ha de suportar els sistemes operatius majoritaris al mercat (Windows 2003, Windows Server 2008, GNU/Linux).

El sistema SAN haurà de comptar també amb:

• 2 switches Fiber Channel amb un mínim de 8 ports. Els switchos han de ser “non-blocking” i proporcionar un rendiment complert de 4GB/s.

• 8 discos SAS de 146GB a 15.000rpm.

• Cables i transceivers SFPs per tots els equips que ho necessitin.

• Software de gestió, configuració i monitorització de la SAN (preferiblement en entorn web).

El model de SAN haurà d’estar certificat i suportat en la Hardware Compatibility List (HCL) del fabricant de software de virtualització.

(5)

3.3. Sistema de còpia de seguretat

Un dispositiu de còpia de seguretat extern amb les següents característiques mínimes: • Llibreria robotitzada de cintes.

• Format: Rack 19” i 2U màxim. • Tecnologia LT0-4.

• Capacitat nativa mínima: 9,6TB.

• Mínim d’una interfície Fiber Channel 4GB/s. • HBA controladora fibra de connexió a servidor. • 24 cintes LTO-4 de dades.

Software de backup de caràcter empresarial, principalment adreçat a la protecció i recuperació de sistemes Microsoft Windows, tant en disc com en cinta. Les característiques mínimes que ha de complir són les següents:

• Compatibilitat certificada per entorns Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 i Windows 2008.

• Flexibilitat d’ús i facilitat d’ús: sistema d’administració centralitzada a través d’una consola d’administració.

• Suport per còpies de seguretat de disc a disc i de disc a cinta, així com per la replicació d’informació (asíncrona, disaster recovery, ...).

• Suport per arquitectures heterogènies DAS, SAN y NAS.

• Disponibilitat d’agents per la majoria d’aplicacions i bases de dades del mercat (Oracle, SQL Server, DB2, Exchange, SharePoint, SAP, Lotus Domino, etc.)

• Protecció per la majoria de sistemes operatius del mercat (Windows, Linux, etc.). • Característiques de seguretat integrades (per exemple, còpies de seguretat xifrades,

etc.).

• Recuperació granular d’objectes del Directori Actiu. • Gestió automatitzada de suports.

• Capacitat de restauracions ràpides. • Informes i estadístiques detallades.

• Escalable a les necessitats futures de l’Ajuntament.

El subministrament ha d’incloure totes les llicències necessàries dels agents per fer còpies de seguretat de tota la infraestructura un cop instal·lada.

(6)

3.4. Armari rack

Es subministrarà un armari rack amb les següents característiques mínimes: • Format i mida: 19” i 42U d’alçada.

• Ha de suportar equipament de tercers dissenyat per ser muntat en racks de 19” d’amplada i adaptar-se a l’estàndard EIA-310D.

• Ha de complir les directives RoHS i WEEE. • Optimitzat per una adequada circulació de l’aire. • Panells laterals extraïbles.

Ha d’incloure les PDUs (Power Distribution Units) necessàries per instal·lar tot el maquinari subministrat.

4. SERVEIS D’IMPLANTACIÓ

L’adjudicatari proporcionarà els següents serveis professionals:

• Elaboració d’un estudi d’implantació, consolidació i migració dels serveis actuals. • Instal·lació i posta en marxa de tots els elements subministrats.

• Instal·lació i configuració del programari de gestió dels diferents elements.

• Migració dels servidors actuals de l’Ajuntament (basats en arquitectura x86 i en Microsoft Windows 2000 i Server 2003) a màquines virtuals en el calendari que es fixi per ambdues parts. En l’Annex I apareix una relació dels servidors actuals i les seves funcions.

• Realització de proves de maquinari i de continuïtat de servei en cada un dels sistemes instal·lats. En l’apartat de còpies de seguretat, es realitzaran proves de recuperació per comprovar el bon funcionament del sistema (recuperació a nivell de fitxers, objectes del directori actiu, recuperació d’imatges completes de màquines virtuals).

• Formació específica adreçada als tècnics del Servei d’informàtica en les diferents àrees:

o Gestió de la infraestructura virtual. o Gestió de la SAN.

o Gestió de les còpies de seguretat

• Documentació tècnica per la configuració i posterior manteniment dels sistemes, preferiblement en suport magnètic.

(7)

5. SERVEI DE MANTENIMENT

El servei de manteniment es realitzarà per tots i cadascun dels components objecte del contracte d’arrendament i l’adjudicatari està obligat a assumir-lo durant tota la duració del contracte.

El servei de manteniment serà de tres tipus: manteniment correctiu del maquinari, manteniment del programari i monitorització del sistema, segons les condicions que es detallen a continuació:

5.1. Manteniment correctiu del maquinari

a) El manteniment correctiu del maquinari consisteix en la reparació d’avaries o funcionaments defectuosos del maquinari arrendat i implica l’obligació de reparar o substituir, si fos necessari, els components o peces afectades, inclosos el transport, la mà d’obra i les peces de recanvi necessàries.

b) L’Ajuntament ha de comunicar a l’adjudicatari, a partir del mateix moment que en constati l’existència, les avaries o el mal funcionament del maquinari arrendat. Aquesta comunicació es podrà fer per mitjà d’un telèfon únic de contacte, una adreça de correu electrònic o un formulari accessible amb el navegador web, facilitats per l’adjudicatari.

c) L’adjudicatari ha de garantir un horari de recepció de la comunicació de les avaries 24x7 durant tots els dies de l’any. Es a dir, ha de cobrir de dilluns a diumenge les 24 hores totes les setmanes de l’any, inclosos els dies festius.

d) L’adjudicatari ha d’atendre les sol·licituds d’intervenció de tipus correctiu que es rebin dins de l’horari de servei en un temps no superior a les 8 hores naturals.

e) Les intervencions correctives en cas d’avaria es realitzaran “in situ”, en les seus municipals.

f) Si per qualsevol causa la resolució de l’avaria s’ha de fer en horaris convinguts, l’Ajuntament ha d’indicar l’hora aproximada per realitzar l’assistència en el moment de comunicar l’avaria.

g) L’adjudicatari ha de fer tot allò que calgui per reparar les avaries dels equips. Si després de l’arribada del personal de l’adjudicatari a les dependències de l’Ajuntament, cal que el treball de manteniment continuï sense interrupció fins el seu acabament, l’adjudicatari no es pot oposar a la seva obligació pel fet de sobrepassar l’horari normal de treball.

h) En el cas que es prevegi que la reparació de l’equip pugui superar els temps màxims establerts o que l’equip avariat hagi de ser reparat fora de la seu de l’Ajuntament, l’adjudicatari ha de substituir temporalment l’equip avariat per un altre de característiques similars, fins que s’acabi la reparació de l’equip original.

i) La intervenció correctiva acaba en el moment en que el funcionament de l’entorn torna a ser normal.

(8)

5.2. Manteniment de programari

El contracte d’arrendament ha d’incloure les actualitzacions de software i firmware que vagin apareixent i siguin necessàries, tan per la seguretat com pel bon funcionament de tot el sistema.

5.3. Monitorització

Es realitzaran de forma continua connexions remotes al sistema per tal d’avaluar el rendiment i dur a terme tasques de verificació del sistema, per tal de preveure possibles disfuncionalitats.

Així mateix, caldrà contemplar unes hores d’assistència presencial per dur a terme tasques d’administració avançada, diagnosi i tuning per la millora del rendiment.

6. ASSEGURANÇA DE ROBATORI I ACCIDENTS

Tot l’equipament ha de tenir una assegurança de robatori i accident amb un cost inclòs en els pagaments mensuals. Les clàusules de l’assegurança han d’estar explicitades en la oferta.

En el cas que es produeixi el robatori d’algun dels equips arrendats, l’Ajuntament realitzarà la denúncia pertinent a la Policia, la qual es comunicarà a l’adjudicatari. L’adjudicatari haurà de substituir l’equipament implicat en el robatori com a màxim dos dies laborables després que se li comuniqui la corresponent denúncia.

7. MILLORES

Els licitadors podran proposar millores sense cost, o bé millorant els requeriments mínims dels elements a subministrar o bé amb noves prestacions i serveis, sempre que la corporació consideri que aquests suposin una real millora de la solució.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

S’aplicarà tot allò que estableix la Llei de protecció de dades al personal de l’empresa adjudicatària que tingui accés a fitxers que continguin dades de caràcter personal mentre presten els seus serveis.

(9)

9. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El pressupost màxim del contracte és de 95.000 € amb l’IVA no inclòs. Aquest pressupost serà millorable a la baixa i no s’acceptaran aquelles ofertes econòmiques que el superin. 10. ESTRUCTURA DE LES OFERTES

Amb independència de que el licitador pugui adjuntar en la seva oferta quanta informació complementària consideri d’interès, haurà d’estar estructurada de la següent forma per a la seva avaluació:

1. Descripció de la solució proposada. Haurà de contenir, com a mínim els següents punts

• Plantejament general. Es realitzarà una descripció detallada de la solució tècnica proposada, presentant l’arquitectura de maquinari i programari que permeti assolir els objectius del projecte.

• Característiques tècniques principals de tots els elements subministrats detallant el compliment dels requeriments mínims.

• Catàlegs d’especificacions tècniques.

• Pla d’instal·lació. Descripció detallada de les tasques a realitzar, indicant les fases del projecte, les activitats i el cronograma de treballs

• Pla de migració. En aquest apartat s’indicarà el pla de migració dels servidors físics actuals de l’Ajuntament a màquines virtuals amb l’objectiu de reduir el temps i l’esforç en la consolidació de servidors.

• Pla de formació.

• Descripció detallada dels serveis ofertats.

• Descripció detallada de les condicions del servei de manteniment.

2. Equip tècnic que realitzarà el projecte. Els licitadors presentaran les certificacions de fabricants vigents que posseeixin que estiguin relacionades amb les solucions d’aquest projecte, així com les certificacions dels tècnics que intervindran.

(10)

11. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració que es tindran a l’hora de considerar quina és l’oferta més avantatjosa són els següents:

a) Millora de les característiques sobre els requeriments mínims del maquinari i del programari: fins a 35 punts.

• Elements que incideixen més directament en el rendiment: fins a 15 punts. • Elements que incideixen en l’alta disponibilitat: fins a 10 punts.

• Capacitat d’emmagatzematge i altres característiques: fins a 5 punts. • Altres millores: fins a 5 punts.

b) Millores en les prestacions del servei de manteniment i de monitorització: fins a 30 punts.

• Temps de resposta en que es comprometen a resoldre les avaries comunicades: fins a 5 punts.

• Temps màxim de resolució o reposició de material avariat: fins a 10 punts.

• Tasques complementàries i eines destinades al control i gestió remota de les avaries: fins a 10 punts.

• Millores en la resolució d’incidències de forma remota: fins a 5 punts. c) Millores en els serveis d’implantació i formació: fins a 25 punts.

• Millores sobre la instal·lació i configuració mínima: fins a 10 punts. • Reducció del temps de posta en marxa de la solució: fins a 5 punts. • Hores de formació: fins a 5 punts.

• Documentació: fins a 5 punts

d) Rebaixa de la quota mensual. Puntuació màxima de 20. S’avaluarà segons la següent formula:

P = (L – O) x 20/ (L – B) On:

P: puntuació.

L: pressupost de licitació. O: oferta del licitador.

B: oferta més baixa de les considerades.

e) Certificacions oficials dels tècnics i dels licitadors relacionades amb les solucions d’aquest projecte: fins a 5 punts.

(11)

L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels criteris indicats en aquesta clàusula. Tanmateix, es considerarà que existeix un empat entre ofertes sempre que la diferència en el còmput total de punts entre la oferta millor puntuada i la/es restant/s no superi un punt.

Per tal de desfer l’empat es considerarà com a criteri prevalent el que es designa a la lletra a) d’aquesta clàusula (millora de les característiques tècniques del maquinari) i a tal efecte es proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que obtingui una major puntuació en aquest criteri. En cas que persisteixi l’empat, amb la mateixa consideració sobre les regles d’empat que la indicada en el paràgraf anterior, s’anirà analitzant comparativament i per ordre nominal la major puntuació en la resta de criteris, considerant-se més avantatjosa l’oferta que obtingui major puntuació en el criteri respectiu, agafant-se sempre per realitzar la comparativa la totalitat d’ofertes que hagin quedat empatades en primer terme (veure paràgraf anterior).

12. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte s’estableix en 48 mesos, a comptar des de la instal·lació i posta en marxa del subministrament, que es documentarà mitjançant l’acta de recepció o acceptació en el moment en què tots els equips estiguin instal·lats i en funcionament.

13. TERMINI DE GARANTIA

El període de garantia serà exactament el de la durada del contracte d’arrendament (48 mesos), comptat des de l’acceptació de tots els equips.

David Pastor i Vila

Tècnic Informàtic

Servei d’ Informàtica i Telecomunicacions

CPISR-1

David

Pastor

Vila

Firmado digitalmente por CPISR-1 David Pastor Vila Nombre de reconocimiento (DN): cn=CPISR-1 David Pastor Vila, sn=Pastor Vila, givenName=David, c=ES, o=Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ou=Departament d'Informàtica, serialNumber=35121749J Motivo: Soy el autor de este documento

(12)

ANNEX I

Servidor Sistema Funcions Consum disc actual

DCN-AJ-HWL069 • HP NetServer LH3000

• Win2K Server SP4

• CPU Pentium III a 733MHz • 1 GB RAM • AD • DC • DHCP • DNS secundari • TS Licensing • SQL Server 2000 Sistema: 7 GB Dades: 3 GB DCN-AJ-HWL135 • HP ProLiant ML350G4 • Win Server 2003 r2 • CPU Xeon a 3.0GHz • 1GB RAM • AD • DC • DNS primari • IAS • CA Sistema: 7 GB Dades: 3 GB SRV-AJ-HWL101 • HP Netserver tc4100 • Win2K Server SP4 • CPU Pentium 4 a 1GHz • 512MB RAM

• Servidor Intranet (Typo3, Apache, MySQL) Sistema: 5 GB Dades: 16 GB SRV-AJ-HWL128 • HP ProLiant ML350G3 • Win2K Server SP4 • CPU 2 Xeon a 3.06GHz • 1,5GB RAM • Servidor aplicacions (Citrix) Sistema: 7 GB Dades: 5 GB SRV-AJ-HWL130 • HP ProLiant ML350G3 • Win2K Server SP4 • CPU Xeon a 3,06GHz • 1GB RAM • Servidor fitxers • Servidor impressió • Servidor còpies seguretat Sistema: 11 GB Dades: 130 GB SRV-AJ-HWL198 • HP ProLiant ML350G5 • Win Server 2003 R2 • CPU Dual Core Xeon a

2,33GHz • 2 GB RAM

• SQL Server 2005 • Servidor fitxers (Access)

Sistema: 8 GB Dades: 35 GB

IIS-AJ-HWL196 • HP ProLiant ML350G5

• Win Server 2003 R2 • CPU Dual Core Xeon a

2,1GHz • 1,5 GB RAM • Servidor WWW (IIS, .NET, Framework 2.0) Sistema: 5 GB Dades:

Figure

Updating...

References

Related subjects :