• No se han encontrado resultados

Acció de Govern. Març de P A R L A M E N T D E C A T A L U N Y A Direcció d'estudis Parlamentaris Àrea de Biblioteca

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Acció de Govern. Març de P A R L A M E N T D E C A T A L U N Y A Direcció d'estudis Parlamentaris Àrea de Biblioteca"

Copied!
27
0
0

Texto completo

(1)

P A R L A M E N T D E C A T A L U N Y A Direcció d'Estudis Parlamentaris

Àrea de Biblioteca

Acció de Govern

(2)

Nota a l’edició

La col·lecció «Bibliografies» té el propòsit d’editar electrònicament les diverses bibliografies de suport al treball parlamentari que elabora l’Àrea de Biblioteca.

Les bibliografies no pretenen ésser exhaustives sinó que apleguen, fonamentalment, els documents de què disposa la Biblioteca del Parlament.

Des dels seus inicis, la Biblioteca ha esmerçat esforços per tal de recollir els textos dels programes, plans, mapes, llibres blancs i altres documents en què es concreten les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya i facilitar, així, la funció parlamentària de control i impuls de l’acció de govern.

Per tant, amb aquesta bibliografia es vol fer un recull de totes les referències disponibles a la Biblioteca.

La bibliografia s’ha estructurat en apartats temàtics -d’acord amb la classificació de la darrera memòria de les actuacions principals dutes a terme pel Govern1- seguits d’un apartat que correspon a l’acció de govern de la VIII legislatura de la qual només es disposa del text de l’acord de govern; per acabar amb un índex temàtic elaborat amb els descriptors del tesaurus EUROVOC.

Dins de cada apartat, l’acció de govern s’ha ordenat cronològicament, de més recent a més antiga. Cada referència va precedida dels anys que hom pot consultar a la biblioteca, que no sempre corresponen a la totalitat dels plans aprovats.

Tots els enllaços han estat comprovats al moment d’editar la bibliografia.

Posem a la vostra disposició els documents referenciats i restem oberts a les aportacions i els suggeriments que ens vulgueu fer.

Àrea de Biblioteca

Direcció d’Estudis Parlamentaris

1

Enfortint Catalunya: dos anys de govern. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència , 2008 <http://www.gencat.cat/dosanysdegovern/html/ca/home.html>

(3)

ACCIÓ DE GOVERN

Web amb informació i dades sobre les actuacions del Govern durant la VIII i la VII legislatura <http://www.gencat.cat/acciodegovern/cat/index.htm>

ACTUACIONS més destacades del Govern de la Generalitat de Catalunya. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 2001-2005

ACCIÓ del Govern de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, 1977-2002

PLA DE GOVERN

1. (2007-2010) (2004-2007) PLA de Govern [en línia]. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de la Presidència, 2003- <http://www.gencat.net/pladegovern/cat/index.htm>

Acció rural

2. (2008-2012) PLA d'acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques [en línia]: 2008-2012. Barcelona: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2008. 50 p.

<http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/07_Pla_accio/Docume nts/Fitxers_estatics/pla_accio_20082012.pdf>

3. (2007-2016) (2005-2014) (1994) PLA General de Politica Forestal. Barcelona:

Generalitat de Catalunya.Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1994- Accessible en línia 2007-2016:

<http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/participacio_publica/PGPF.jsp>

4. (2007-20013) (2000-2006) PROGRAMA de desenvolupament rural [en línia].

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2000-

(4)

5. (2006) LLIBRE blanc de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 2006. 309 p.

6. (2001) LLIBRE blanc del sector agrari: un debat al territori. Barcelona:

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 2001. 278 p.

7. (1993) PLA de reestructuració del cooperativisme agrari a Catalunya. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1993

8. (1993) PLA Director de Política Agrària i Pesquera de Catalunya. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1993

9. (1987) PLA Nacional Agrari de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1987

Administració pública

10. (2008-2012) (2004-2007) (2000-2003) (1996-1999) (1992-1995) (1989-1991)

PLA únic d'obres i serveis de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament de Governació. Direcció General d'Administració Local, 1990- Accessible en línia a partir 2000-2003:

<http://www.gencat.cat/sial/nou_puosc/puos_inici.htm>

11. (2005) LLIBRE blanc de la funció pública catalana. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques, 2005. 521 p. Accessible també en línia

<http://tinyurl.com/c33o48>

12. (1980-1986) PLA d'obres i serveis de Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Governació. Direcció General d'Administració Local, 1981-1987

Ciutadania i cohesió social

13. (2010) (2003) PLANacional de Joventut de Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria General de Joventut, 2003- Accessible en línia: actualització del pla: Joves 2010:

<http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/planacional/pnj.htm>

14. (2008-2018) PLA estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana [en línia]: 2008-2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, 2008. 51 p.

(5)

15. (2008-2011) PLA de polítiques de dones del Govern de la Generalitat [en línia]: 2008-2011. Barcelona: Institut Català de les Dones, 2008

<http://tinyurl.com/5w4t7z>

16. (2008) (2007)PLA anual de cooperació al desenvolupament [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència, Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, 2007-

17. (2008) PACTE Nacional per a la Immigració [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració, 2008. 80 p.

<http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/pni/index.htm>

18. (2008) PLA Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques, 2008. 98 p.

<http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/governacio_ premsa.notaPremsa.60.080401%20PNAV1207070916210.pdf>

19. (2007-2010) (2003-2006) PLA Director de Cooperació al Desenvolupament [en

línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 2003-

<http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio/PLADIRECTOR_0710.htm>

20. (2007-1998) MAPA de serveis socials [en línia]: actualització de dades bàsiques.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1998- <http://www.gencat.net/benestar/xifres/mapes.htm>

21. (2006) PLA integral del poble gitano a Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de Benestar i Família, 2006. 282 p. < http://www.gencat.net/governacio-ap/ACCIO_CIUTADANA/DOCS-FORMULARIS/Pla_poble_gitano.pdf>

22. (2006) PLA interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la

Presidència, 2006. 86 p. Accessible també en línia:

<http://www.gencat.cat/benestar/persones/GLT/pla/index.htm>

23. (2005-2008) PLA de ciutadania i immigració: 2005-2008. Barcelona : Generalitat

de Catalunya. Departament de Benestar i Família, 2006. Accessible també en línia:

<http://www.gencat.net/benestar/societat/convivencia/immigracio/pla/index.htm>

24. (2005-2007) PLA d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya: V (2005-2007). Barcelona : Institut Català de la Dona, 2006. 116 p.

25. (2004-2007) PLA per al dret a l'Habitatge 2004-2007 [en línia]. Barcelona:

Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005

(6)

26. (2004-2005) (1999-2000) (1997-1998) (1996) (1984) MAPA de serveis socials.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1984- Accessible en línia 2004-2005:

<http://www.gencat.net/benestar/xifres/mapass/in2005.htm>

27. (2003-2006) (1997-2001) (1992-1995) PLA d'actuació social. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1992-

Accessible també en línia 2003-2006: <http://www.gencat.net/benestar/pas/>

28. (2002 – 2004) PLA integral de prevenció de la violència de gènere i d’atenció a les dones que la pateixen: 2002-2004. Barcelona: Institut Català de la Dona, 2002. 33 p.

29. (2002) ATLES de la dependència [en línia]. Barcelona: Departament de Benestar

Social, 2002. 167 p.

<http://www.gencat.net/benestar/persones/gentgran/politiques/atles/index.htm>

30. (2002) LLIBRE blanc de la gent gran activa [en línia]: el paper actiu de la gent gran en la nova societat: 50 propostes de millora i 14 recomanacions. Barcelona:

Departament de Benestar Social, 2002. 245 p.

<http://www.gencat.cat/benestar/ggac-dep/paperactiu.pdf>

31. (2002) LLIBRE blanc de la gent gran amb dependència: repensar l’atenció a la gent gran amb dependència: 45 propostes de millora i 10 recomanacions. Barcelona:

Departament de Benestar Social, 2002. 166 p.

Accessible també en línia: <http://www.gencat.net/benestar/ggac-dep/ggdependen.pdf>

32. (2001-2004) (1993) PLA interdepartamental d'immigració. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria per a la Immigració, 1993. Accessible també en línia 2001-2004:

<http://www.gencat.cat/benestar/immigracio/plaimmig/index.htm>

33. (2001) PLA Integral de Suport a la Infància i Adolescència de Catalunya.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 2001. 174 p.

34. (2000) PLA Integral de les Persones amb Disminució Física de Catalunya [en

línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania, 2000 <http://www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/politiques/pla/index.htm>

35. (1998) PLA d'Inserció Sociolaboral de les Persones amb Disminució. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1998 Accessible també en línia: <http://www.gencat.cat/benestar/placet/>

36. (1995) PLA integral de lluita contra la pobresa i l'exclusió social: aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 2 de maig de 1995. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Benestar Social, 1995. 178 p.

37. (1993) PLA integral de suport a les famílies. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament de Benestar Social, 1993

38. (1990) PLA Interdepartamental d'Integració Laboral de les Persones amb Disminució. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1990

(7)

Cultura i comunicació

39. (2008-2011) PLA de Foment de la Lectura [en línia]: 2008-2011. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2008 <http://tinyurl.com/5gzeb4>

40. (2008) LLIBRE blanc de la ràdio local pública [en línia]. Barcelona: Federacio de

Radios Locals de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2008. 158 p. <http://www.radiolocal.cat/pub2/llibre_blanc/Llibre_blanc.pdf>

41. (2008)MAPA de la Lectura Pública de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2008 <http://tinyurl.com/5738um>

42. (2008) PACTE Nacional per a la Recerca i la Innovació [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament, Universitats i Empresa, 2008 <http://www.gencat.cat/diue/departament/pnri/index.html>

43. (2006-2009) PLA estadístic de Catalunya 2006-2009 [en línia]: Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009. Barcelona: Institut d'Estadística de

Catalunya (IDESCAT), 2006 <http://tinyurl.com/6nhkmj>

44. (2006) LLIBRE de la professió periodística a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de la Presidència: Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2006. 194 p.

Accessible també en línia: <http://www.periodistes.org/files/destacat_llibre_blanc.pdf>

45. (2006) PLA de política lingüística per a la VIII legislatura [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència. Secretaria de Política Lingüística, 2006

<http://tinyurl.com/7t7cmb>

46. (2005-2008) PLA de recerca i innovació de Catalunya [en línia]: 2005-2008.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, CIRIT, 2005

<http://www10.gencat.net/pricatalunya/recursos/PRI-llarg-CAT-2005-06-06.pdf>

47. (2005-2006) (2004-2005)PLA d’acció de política lingüística [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria de Política Lingüística, 2004-

<http://tinyurl.com/7t7cmb>

48. (2003) LLIBRE blanc de les indústries culturals de Catalunya. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2003. 446 p. Accessible també en línia: <http://tinyurl.com/6hlueu>

(8)

49. (2001-2004) (1997-2000) PLA de Recerca de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, CIRIT, 1997-2001

50. (1999-2003) PLA estratègic per a la societat de la Informació: Catalunya en xarxa. Barcelona: Comissionat per a la Societat de la Informació, 1999. 103 p

Accessible també en línia:

<http://www10.gencat.net/dursi/ca/si/institucional/pla_estrategic.htm>

51. (1995) PLA General de Normalització Lingüística. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Cultura, 1995

52. (1991) LLIBRE blanc sobre les telecomunicacions a Catalunya. Barcelona:

Departament d'Indústria i Energia, Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), 1991. 196 p.

53. (1984) LLIBRE blanc de l'electrònica i la informàtica a Catalunya. Barcelona:

Departament d'Indústria i Energia, 1984. 228 p.

54. (1984) LLIBRE blanc del disseny a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de la Presidència, 1984

Economia i empresa

55. (2008) PLA de desenvolupament turístic [en línia]. Barcelona: Departament

d'Innovació, Universitats i Empresa, 2008

<http://www.gencat.cat/diue/serveis/ajuts_subvencions/turisme/pla/index.html>

56. (2006-2009) PLA Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials [en línia]: 2006-2009. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Innovació, Universitats i

Empresa, 2006

< http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/equipaments_comercials/ptsec_2006-2009/index.html>

57. (2005-2010) PLA estratègic del turisme a Catalunya [en línia]. Barcelona: UOC:

ALS: Institut Cerdà, 2006. 396 p.

<http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_12316355_1.pdf>

58. (2005-2008) PLA per a la internacionalització de l'empresa catalana [en línia]: 2005-2008. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Comerç, Turisme i

Consum; Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, 2005

<http://www.copca.com/plainternacional/pla_internacionalitzacio_2005_2008.pdf>

59. (2005) LLIBRE blanc del comerç no sedentari a Catalunya [en línia]. Barcelona:

Departament de Comerç, Turisme i Consum, 2005. 363 p. <http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_15848154_1.pdf>

(9)

60. (2005) PLA de mesures contra la inflació a Catalunya [en línia]. Barcelona :

Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances, 2005. 15 p. <http://www.gencat.net/economia/doc/doc_43996620_1.pdf>

61. (2004) LLIBRE blanc sobre la concentració empresarial en el sector de la distribució comercial a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de

Comerç, Turisme i Consum, 2004. 2 v.

62. (2001) LLIBRE blanc de l'economia social a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Treball, 2001. 841 p. 24 cm Accessible també en línia:

<http://www.gencat.cat/treball/departament/centre_documentacio/publicacions/cooperat ives_societats/llibre_blanc/>

63. (1998) PLA coordinat d'actuacions de la Generalitat de Catalunya per a la introducció de l'Euro. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1998. 107 p.

64. (1992-1995) PROGRAMA de Desenvolupament Econòmic: 1992-1995.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances, 1991

65. (1985) LLIBRE blanc del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre el finançament autonòmic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i

Finances, 1985. 192 p.

66. (1984) LLIBRE blanc de l'exportació catalana. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de la Presidència, 1984. 282 p.

67. (1983) LLIBRE blanc del turisme a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de la Presidència, 1983. 382 p.

Educació

68. (2007-2013) (2001-2006) PLA d'inversions universitàries [en línia]. Barcelona:

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 2001-

Accessible en línia 2007-2013: < http://www10.gencat.net/dursi/pdf/un/PIU%202007-2013.pdf>

69. (2007-2010) PLA General de Formació Professional a Catalunya II (2007-2010)

[en línia]. Barcelona: Consell Català de Formació Professional, 2007. 38 p.

<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20catal%C3%A0%20de%20F P/00%20Documents/ARXIUS/Pla%20General%20%20FP%2007%2010%20.pdf>

70. (2006) PLA de finançament per a la millora de les Universitats Públiques Catalanes [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2006

<http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/departament/recurs/doc/pla_financam ent.pdf>

71. (2006) PACTE nacional per a l'Educació [en línia]. Barcelona: Departament

(10)

72. (2006) PLA de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya [en línia].

Barcelona: Consell Català de l'Esport, 2006. 363 p. <http://www16.gencat.cat/esport/equipaments/pla.htm>

73. (2005) PLA director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya [en

línia]. Barcelona: Consell Català de l'Esport, 2005. 363 p. <http://www16.gencat.cat/esport/equipaments/pla.htm>

74. (2004-2008) MAPA de llars d'infants de Catalunya 2004-2008: Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. Barcelona : Generalitat de Catalunya.

Departament d'Educació, 2005. 249 p.

75. (2003) PLA director de l'educació especial de Catalunya [en línia] / Departament

d'Educació. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2003. 71 p. <http://tinyurl.com/6hcryx>

76. (1998) MAPA escolar de Catalunya: formació professional específica. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1998. 318 p.

77. (1994) PROGRAMA Interdepartamental per a la Formació d'Adults. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social, 1994

78. (1992) MAPA de la formació d'adults a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Benestar Social, 1992. 173 p.

79. (1989) MAPA escolar de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament d'Ensenyament, 1989

80. (1981) LLIBRE blanc del transport escolar. Barcelona: Departament de Política

Territorial i Obres Públiques, Departament d'Ensenyament, 1981. 133 p.

Energia

81. (2006-2015) (2002-2010) PLA de l'Energia a Catalunya. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de Indústria, Comerç i Turisme, 2002-

<http://www.gencat.net/economia/ambits/energia_mines/energia/pla_energia/>

82. (2004) El MAPA de Recursos Eòlics de Catalunya [en línia]. Barcelona: Catalunya

Generalitat. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2004 <http://tinyurl.com/5zevvz>

83. (2002) PLA Territorial Sectorial de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya

[en línia]. Barcelona: Catalunya Generalitat. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2002

<http://tinyurl.com/5dh6tf>

84. (1997) LLIBRE verd de les energies renovables a l'Euroregió. Barcelona:

(11)

85. (1991-1995) PLA de Parcs Eòlics de Catalunya: resultats dels mesuraments del vent. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

Institut Català d'Energia, 1996

86. (1985) El LLIBRE blanc de l'energia: revisió 1985: el futur de l'energia, pla de mesures de política energètica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament

d'Indústria i Energia, 1985. 59 p.

87. (1981-1994) PLA d'Electrificació Rural de Catalunya (PERC). Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1995

88. (1981) El LLIBRE blanc de l'energia a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament d'Indústria i Energia, 1981. 2 v.

Infraestructures i mobilitat

89. (2009-2015) (2007-2012) PLA d'aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya

[en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007-

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pla_aeroports.jsp>

90. (2008-2012) PLA de transport de viatgers de Catalunya: 2008-2012 [en línia].

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2008

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pla_transports.jsp>

91. (2007-2015) PLA de Ports de Catalunya [en línia]: 2007-2015. Barcelona:

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/plaports.jsp>

92. (2006-2026) PLA d'infraestructures del transport de Catalunya: infraestructures terrestres: xarxa diària, ferroviària i logística (2006-2026). Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2006 Accessible també en línia:

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pitc.jsp>

93. (1999) PLA especial d'emergències per accidents en els transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya: TRANSCAT [en línia]: aprovat en la sessió el govern del dia 13 de desembre de 1999. Barcelona: Departament

d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, 1999. <http://www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_transcat.pdf>

94. (1987) PLA d'estacions d'autobusos: avanç. Barcelona: Departament de Política

Territorial i Obres Públiques, 1987. 88 p.

95. (1986) PLA de carreteres de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

(12)

Justícia i seguretat

96. (2008-2010) (2005-2007) (1999-2001) (1996) (1993) (1992) (1991) (1990) PLA Català de seguretat viària. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de

Governació. Gerència de Seguretat Vial, 1990-

Accessible en línia els darrers plans: <http://www.gencat.cat/transit/pla.htm>

97. (2008) LLIBRE blanc de la mediació a Catalunya [en línia]. Barcelona: Departament de Justícia, Universitat Autònoma de Barcelona, 2008

<http://idt.uab.es/llibreblanc/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=31>

98. (2007) PLA d'emergència exterior del sector químic de Catalunya [en línia]: PLASEQCAT. Barcelona: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació,

Secretaria de Seguretat Pública, 2007. 81 p.

<http://www.gencat.cat/interior/emergencies/plans/quimic/emergencia/>

99. (2006) PLA general de Seguretat de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de

Catalunya, Departament d'Interior, 2006. 116 p.

<http://www.gencat.cat/interior/comunicacio/documentacio/pla_seguretat_catalunya.pdf>

100. (2006) PLA Especial d'Emergències per Inundacions (INUNCAT) [en línia].

Barcelona: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, 2006 <http://www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_planspc.htm>

101. (2005-2006) PLA especial d'emergències per nevades a Catalunya [en línia]: NEUCAT: actualització 2005-2006. Barcelona: Departament d'Interior, Relacions

Institucionals i Participació, 2005. 29 p.

<http://www.gencat.cat/interior/esc/riscos/NEUCAT_2005-2006.pdf>

101bis. (2005) LLIBRE verd de l'administració de justícia: documents de treball [en línia].

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2005. 508 p. <http://tinyurl.com/6oq8al>

102. (2004-2010) PLA d'inversions en edificis judicials [en línia]: 2004-2010.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2008 <http://tinyurl.com/5osr38>

103. (2004-2010) PLA Director d'Equipaments Penitenciaris [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2004 <http://www.gencat.net/justicia/doc/doc_11278656_1.pdf>

104. (2004-2007) PLA Director de Justícia Juvenil [en línia]: 2004-2007. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2004

<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ARXIUS/doc_93922505_1.pdf>

105. (2004) PLA integral contra la velocitat excessiva [en línia]. Document electrònic.

Barcelona: Departament d'Interior, 2004

(13)

106. (2003) PLA d'emergència exterior del sector químic de Tarragona [en línia]: PLASEQTA. Barcelona: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació,

2003

<http://www10.gencat.cat/int_pseqta/AppJava/CA/plaseqta/index.html>

107. (2002) PLA de millora del funcionament de l'administració de justícia a Catalunya.

Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 2002. 64 p.

108. (1997) PLA d'emergència exterior del sector químic de la Tordera [en línia]: PLASEQTOR. Barcelona: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació,

1997

<http://www.gencat.net/interior/esc/riscos/esc_riscos_080801.htm>

109. (1996) PLA de Creació i Substitució d'Establiments Penitenciaris. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1996

110. (1995) PLA de protecció civil de Catalunya [en línia]: Pla territorial de protecció civil. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, 1995

<http://www.gencat.cat/interior/esc/docs/procicat.pdf>

Medi ambient

111. (2008-2012) PLA català de mitigació del canvi climàtic [en línia]: 2008-2012.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, 2008. 121 p.

<http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/20080930_canvi_clima_tcm32-82208.pdf>

112. (2008) PLA especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya [en línia]: INFOCAT. -- Barcelona: la Generalitat, 2003 (actualització 2008)

<http://www.gencat.cat/interior/emergencies/plans/incendis/infocat/infocat.pdf> Accessible també en línia les campanyes anuals:

http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_forestal.htm

113. (2008) (1992) (1989) PLA hidrològic de les conques internes de Catalunya [en

línia]. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Agència Catalana de l'Aigua, 2008

Recull la versió de l'any 1989 i la de 1992 <

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1205254461208200550366 #fragment-1>

114. (2008) PLA per a la millora de la Qualitat de l'Aire a la Regió Metropolitana de Barcelona [en línia]. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2008

<http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/pla_millora_qualitat_aire/inici.jsp>

115. (2007-2012) (2004-2006) PROGRAMA de gestió de residus de la Construcció a Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i

Habitatge. Agència de Residus de Catalunya, 2004- <http://www.arc-cat.net/ca/agencia/programes/>

(14)

116. (2007-2012) (2004-2006) PROGRAMA de gestió de residus industrials de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i

Habitatge. Agència de Residus de Catalunya, 2004- <http://www.arc-cat.net/ca/agencia/programes/>

117. (2007-2012) (2004-2006) (1995) PROGRAMA de gestió de residus municipals a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de

Residus, 1995-

<http://www.arc-cat.net/ca/agencia/programes/>

117bis. (2007) PLA per a la Internacionalització del sector del medi ambient [en línia].

Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge [etc.], 2007. 19 p. <http://www.acordestrategic.cat/docs/comerc/Mesura_58_3.pdf>

118. (2005-2012) PLA Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals [en línia]: 2005-2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de

Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de Catalunya, 2005 <http://www.arc-cat.net/ca/agencia/programes/ptsirm.html>

119. (2005) (1996) PROGRAMA de sanejament d'aigües residuals urbanes de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de

Sanejament, 1996

Accessible en línia l'any 2005: <

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P120465446120820 0526170>

120. (2003) PLA especial d'emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya [en línia]: CAMCAT. Barcelona: Departament d'Interior, Relacions

Institucionals i Participació, 2003. 110 p.

<http://www.gencat.cat/interior/emergencies/plans/aigues/pla/camcat.pdf>

121. (2003) PLA especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) [en línia].

Barcelona: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, 2003. 33 p. <http://www.gencat.cat/interior/esc/docs/esc_sismicat.pdf>

122. (2003) PLA estratègic de la Caça a Catalunya [en línia]. Barcelona: Departament

de Medi Ambient i Habitatge, 2003

<http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/cassa/pla_estrategic_casa.jsp?ComponentI D=26549&SourcePageID=5728>

123. (2003) (1996) PROGRAMA de sanejament d'aigües residuals industrials de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de

Sanejament, 1996-

Accessible en línia l'any 2003: <http://tinyurl.com/dl7xb2>

124. (1999) FOC verd II: programa de gestió del risc d'incendi forestal. Barcelona:

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1999. 231 p.

125. (1996) PLA d'espais d'interès natural. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament de Medi Ambient, 1996. 426 p. Accessible també en línia:

(15)

126. (1996) PROGRAMA de Gestió de les Dejeccions Ramaderes a Catalunya.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de Residus, 1996

127. (1995) (1984) (1982) PLA de Sanejament de Catalunya. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de Sanejament, 1982-

128. (1995) PROGRAMA general de residus a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de Residus, 1995

129. (1994) PROGRAMA de gestió dels residus especials a Catalunya. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Junta de Residus, 1994

130. (1987) MAPA de risc d'incendis forestals. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1987. 303 p.

Ocupació i relacions laborals

131. (2006-2008) (2004-2006) PLA General d'Ocupació de Catalunya [en línia].

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria , Comerç i Turisme, 2003-

132. (2005-2008) (1996) PLA de Govern per a la prevenció de riscos laborals.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 1996-

133. (2001) LLIBRE blanc dels nous filons d'ocupació a Catalunya. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, 2001. 387 p.

134. (2001) LLIBRE blanc per a la garantia de la qualitat assistencial a les MATMPSS

[en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2001. 38 p. <http://www.gencat.net/salut/portal/cat/matmpss.pdf>

135. (2001) PACTE per a l'ocupació juvenil a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Treball, 2001

136. (1998-2000) PACTE per a l'Ocupació a Catalunya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Treball, 1998

137. (1996) PLA de Preparació per a la Jubilació Activa. Barcelona: Generalitat de

(16)

Ordenació del territori

138. (2008) PLA territorial de les Comarques Gironines [en línia]. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007 Títol relacionat: Pla territorial general de Catalunya

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/index.jsp>

139. (2008) PLA Territorial Parcial Alt Pirineu i Aran. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2008. 431 p. Accessible també en línia:

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/index.jsp>

140. (2008) PLA territorial parcial del Camp de Tarragona [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2008 <http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/index.jsp>

141. (2007) PLA territorial parcial de Ponent [en línia]. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007 Títol relacionat: Pla territorial general de Catalunya

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/index.jsp>

142. (2007) LÍNIES estratègiques d'actuació en paisatge. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007. 95 p.

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/territori/paisatge/publicacions/index1.jsp>

143. (2007) PLA director territorial de l'Alt Penèdes [en línia]. Barcelona: Departament

de Política Territorial i Obres Públiques, 2007

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/territorials/index.jsp>

144. (2007) PLA director territorial de l'Empordà [en línia]. Barcelona: Departament de

Política Territorial i Obres Públiques, 2006

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/territorials/index.jsp>

145. (2007) PLA director territorial de la Garrotxa [en línia]. Barcelona: Departament de

Política Territorial i Obres Públiques, 2007

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/territorials/index.jsp>

146. (2007) PLA territorial metropolità de Barcelona [en línia]. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007- <http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/index.jsp>

146bis.(2007) PLA territorial parcial de les comarques centrals [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007 <http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/index.jsp>

147. (2006) PLA director de les estacions de muntanya. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2006

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/directors/altres/pladirectordelesestaci onsdemuntanya.jsp>

(17)

148. (2005) PLA director urbanístic del sistema costaner [recurs electrònic]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2005. 1 disc óptic (cd-rom)

Accessible també en línia:

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/urbanistics/pdu_costaner.jsp>

149. (2001-2005) (1995-1999) PLA Comarcal de Muntanya l'Alt Urgell. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991- Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

150. (2001-2005) (1995-1999) (1990-1994) PLA Comarcal de Muntanya l'Alta Ribagorça. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i

Obres Públiques, 1991-

Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

151. (2001-2005) (1995-1999) (1990-1994) PLA Comarcal de Muntanya el Berguedà. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i

Obres Públiques, 1991-

Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

152. (2001-2005) (1995-1999) (1990-1994) PLA Comarcal de Muntanya la Cerdanya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres

Públiques, 1991-

Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

153. (2001-2005) (1995-1999) (1990-1994) PLA Comarcal de Muntanya la Garrotxa.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991-

Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

154. (2001-2005) (1995-1999) (1990-1994) PLA Comarcal de Muntanya el Pallars Jussà. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres

Públiques, 1991-

Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

155. (2001-2005) (1995-1999) (1990-1994) PLA Comarcal de Muntanya el Pallars Sobirà. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres

Públiques, 1991-

Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

156. (2001-2005) (1995-1999) (1990-1994) PLA Comarcal de Muntanya el Ripollès.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991-

Accessible en línia el darrer Pla:

(18)

157. (2001-2005) (1995-1999) PLA Comarcal de Muntanya el Solsonès. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991- Accessible en línia el darrer Pla:

<http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/comarcals/pcomarcals.jsp>

158. (2001) PLA territorial de les Terres de l'Ebre. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2001

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/ptebre.jsp>

159. (1996-2000) PLA Comarcal de Muntanya Era Val d'Aran. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1991

160. (1995) PLA territorial general de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1995 Accessible també en línia:

<http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/general/ptgeneral.jsp>

161. (1981) PLA d'Ordenació d'Estacions de Muntanya al Pirineu Català. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de política Territorial i Obres Públiques, 1981-1982. 10 v.

Salut

162. (2010) (2002-2005) (1999-2001) (1996-1998) (1993-1995) PLA de Salut de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat

Social, 1993-

Accessible en línia a internet des de l'any 1993:

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/plasalut/index.html>

163. (2008) LLIBRE blanc de la prevenció a Catalunya [en línia]: consum de drogues i

problemes associats. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2008. 410 p.

<http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/salut_prems a.notaPremsa.54.llibreblanc1211454438192.pdf>

164. (2008) MAPA sanitari, sociosanitari i de salut pública [en línia]: els serveis per a la salut, mirant cap al futur. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut,

2008. <http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir488/index.html>

165. (2008) PLA d'Innovació d'Atenció primària i Salut comunitària [en línia]. Barcelona:

Generalitat. Departament de Salut, 2008

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2252/doc_base_versio_020408.pdf>

166. (2008) PLA estratègic d'ordenació maternoinfantil i de l'atenció a la salut sexual i reproductiva [en línia]. Barcelona: Generalitat. Departament de Salut, 2008. 121 p.

(19)

167. (2008) PLA integral d’urgències de Catalunya (PIUC) [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2008

<http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_urgencies_piuc.htm>

168. (2008) PLA integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l’alimentació saludable [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de

Salut, 2008. 28 p.

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2622/paas.pdf>

169. (2007–2010) PLA de seguretat alimentària de Catalunya (2007-2010) [en línia].

Barcelona: Agència Catalana de Seguretat Alimentària, 2006. 282 p. <http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/dir1299/doc11122.html>

170. (2007) PLA Estratègic d'Ordenació d'Atenció de Pediatria a l'Atenció primària [en

línia]. Barcelona:

Generalitat. Departament de Salut, 2008

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2251/index.html>

171. (2007) PROGRAMA per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de la persona amb dependència [en línia]. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Salut, 2007

<http://www15.gencat.net/dasc_prodep/AppPHP/index.php>

172. (2006) PLA Director d'Immigració en l'àmbit de la Salut [en línia]. Barcelona:

Generalitat de Catalunya Departament de Salut, 2006

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir441/index.html>

173. (2006) PLA director d'oncologia [en línia]. Barcelona: Generalitat. Departament de

Salut, 2006. 110 p.

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir490/index.html>

174. (2006) PLA Director de Salut Mental i Addiccions [en línia]. Barcelona: Generalitat

de Catalunya. Departament de Salut, 2006. 110 p.

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/salutmental2006n.pdf>

175. (2006) PLA Director Sociosanitari: [serveis sociosanitaris: indicadors per mesurar els criteris de qualitat d'atenció al pacient i a la família] [en línia]. Barcelona: Generalitat de

Catalunya Departament de Salut, 2006. 154 p.

<http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir494/index.html>

176. (2003) LLIBRE blanc de les professions sanitàries a Catalunya [en línia]. 2a ed.

Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 2003. 108 p. <http://www.gencat.cat/salut/ies/pdf/resum_executiu_lbps.pdf>

177. (1999-2001) (1996-1998) (1993-1995) PLA de salut de la Regió Sanitaria...Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut, 1994-

Conté: Diferents regions sanitàries

178. (1997) LLIBRE blanc per a la integració de les activitats preventives a l'oficina de farmàcia. Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1997. 309 p.

179. (1995) PLA Sanitari de la Sida a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

(20)

180. (1994) PLA de Salut de Catalunya. Salut mental. Barcelona: Generalitat de

Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1994

181. (1985) PLANIFICACIÓ Sanitària Pública a Catalunya. Barcelona : Generalitat de

Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1985. 5 v.

Unió Europea i acció exterior

182. (2008) PROGRAMA operatiu FEDER de Catalunya: objectiu de competitivitat regional i ocupació, una manera de fer Europa. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departament d'Economia i Finances, 2008

183. (2001) DOCUMENT únic de programació de Catalunya: objectiu 2: FEDER, FSE.

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances t, 2001

184. (1998) PROGRAMA operatiu de Catalunya: objectiu 2 dels fons estructurals europeus. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances,

1998

185. (1982) CATALUNYA i la Comunitat Econòmica Europea: llibre blanc sobre la repercussió a Catalunya de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea.

Barcelona: Departament de la Presidència, 1982. 566 p.

VIII legislatura

(Recull l’acció de govern de la qual només es disposa el text de l’acord de govern)

186. (2009) PLA de Seguretat de la Informació a Catalunya: Acord de Govern 17 de març de 2009

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20090317/05.htm>

187. (2009) PLA Qualifica’t: Acord de Govern 3 de març de 2009

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20090303/01.htm>

188. (2009) PLA de Transports de Viatgers 2008-2012: Acord de Govern 7 de gener

de 2009 <http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20090107/01.htm>

189. (2009) PLA estratègic de la bicicleta 2008-2012: Acord de Govern 7 de gener de

2009 <http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20090107/02.htm>

190. (2008) PLA general de seguretat de Catalunya 2008-2011: Acord de Govern 9

(21)

191. (2008) PLA d'Acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques per al període

2008-2012: Acord de Govern 25 de novembre de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20081125/01.htm>

192. (2008) PLA de suport al Tercer Sector Social 2008-2010: Acord de Govern 14 d’octubre de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20081014/01.htm>

193. (2008) PLA director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona: Acord de Govern 2 de setembre de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080902/01.htm>

194. (2008) PLA d'actuacions d'obres forestals: Acord de Govern 13 de maig de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080513/01.htm>

195. (2008) PLA de millora de les llotges de peix de Catalunya: Acord de Govern 22

d’abril de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080422/02.htm>

196. (2008) PLA per desplegar la TDT: Acord de Govern 4 de març de 2008 <http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080304/01.htm>

197. (2008) PLA de participació ciutadana 2008-2010: Acord de Govern 26 de febrer de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080226/03.htm>

<http://www10.gencat.cat/drep/binaris/Plaverd_tcm112-87795.pdf>

198. (2008) PLA d’impuls de l’anglès: Acord de Govern 19 de febrer de 2008 <http://tinyurl.com/av6g8h>

199. (2008) PACTE Nacional per a les Infraestructures: Acord de Govern 29 de gener de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080129/01.htm>

200. (2008) PLA d'Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC): Acord de Govern 22 de

gener de 2008

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20080122/02.htm>

201. (2007) PLA Territorial de Connectivitat Ecològica: Acord de Govern 6 de novembre de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20071106/05.htm>

202. (2007) PLA Director de mobilitat de les Comarques Centrals: Acord de Govern

16 d'octubre de de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20071016/04.htm>

203. (2007) PLA Director de mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran: Acord de Govern, 28

d'agost de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20070828/03.htm>

204. (2007) PLA d'Activitat Física, Esport i Salut: Acord de Govern, 28 d'agost de

2007

(22)

205. (2007) MAPA Nacional de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya: Acord de Govern, 12 de juny de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20070612/03.htm>

206. (2007) PLA de Desenvolupament Rural 2007-2013: Acord de Govern, 12 de juny de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20070522/01.htm>

207. (2007) PLA de Dinamització de la Moda Catalana 2007-2010: Acord de Govern,

22 de maig de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20070522/08.htm>

208. (2007) PACTE nacional per l'Habitatge: Acord de Govern, 10 d'abril de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20070410/01.htm>

209. (2007) PLA per a l'estalvi i l'eficiència energètica: Acord de Govern, 20 de març de 2007

<http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20070320/02.htm>

210. (2007) PLA de Vigilància i Control de Residus en Animals, Vegetals i Aliments a Catalunya (PRAVA): Acord de Govern, 16 de gener de 2007

(23)

Índex de matèries

Adhesió a la Comunitat Europea: 185 Administració local: 10, 12, 117, 118 Aeroport: 89

Agricultura biològica: 2, 5, 191 Aigua residual: 119, 123, 127 Ajuda al desenvolupament: 16, 19

Ajuda als discapacitats: 29, 34, 35, 38, 171 Ajuda social: 27

Alt Penedès: 143 Alt Pirineu: 161 Alt Urgell: 149 Alta Ribagorça: 150

Àmbit de l'Alt Pirineu i Aran: 139, 159, 203 Àmbit de les comarques centrals: 146bis, 202 Àmbit de les comarques gironines: 138 Àmbit de les Terres de l'Ebre: 158 Àmbit de ponent: 141

Àmbit del Camp de Tarragona: 140 Àmbit metropolità: 146

Arbitratge: 97

Atenció primària: 165, 170

Autonomia dels discapacitats: 171 Barcelona (Àrea Metropolitana): 146, 193 Berguedà: 151 Biblioteca pública: 39, 41 Caça: 122 Canvi climàtic: 111 Cerdanya: 152 Comerç al detall: 56 Comerç ambulant: 59 Concentració econòmica: 61 Contaminació atmosfèrica: 114 Contaminació marina: 120 Cooperativa agrícola: 7 Curs d'aigua: 113

Dependència dels ancians: 29, 31, 171 Desenvolupament econòmic: 64, 117bis, 200 Desenvolupament rural: 4, 147, 206

Discapacitat físic: 32

Discriminació basada en l’orientació sexual: 22 Disseny i model: 54 Distribució comercial: 56, 61 Dona: 15, 24, 28 Dret a l’habitatge: 25 Drets de la dona: 15, 24 Economia social: 62

(24)

Edifici públic: 102 Educació: 71 Educació d'adults: 77, 78 Educació especial: 75 Educació preescolar: 74 Electrònica: 53 Empordà: 144 Empresa: 58 Energia: 81, 86, 88, 209 Energia eòlica: 82, 83, 85 Energia renovable: 84 Esport: 72, 73, 168, 204 Esquí: 147, 161 Establiment farmacèutic: 178 Establiment penitenciari: 103, 109 Estació d'autobusos: 94 Estadística oficial: 43 Euro: 63 Exclusió social: 36 Exportació: 66 Família: 37 FEDER: 182, 183, 184 Finançament autonòmic: 65

Fons Social Europeu: 182, 183, 184 Forest: 3, 194 Formació professional: 69, 76, 187 Funció pública: 11 Garrotxa: 145, 153 Gestió de l'aigua: 113 Gestió de residus: 115, 116, 117, 118, 126, 128, 129 Gitano: 21

Gran superfície comercial: 56, 61 Guarda d'infants: 74 Horari de treball: 14 Igualtat home-dona: 15, 24 Immigració: 17, 23, 32, 172 Incendi: 112, 124, 130 Inclemència atmosfèrica: 101 Indústria agroalimentària: 2, 5, 6 Indústria cultural: 48 Indústria de la confecció: 207 Indústria del llibre: 39, 41 Indústria química: 98, 106, 108 Infant: 33, 170 Inflació: 60 Informàtica: 53 Infraestructura de transports: 92, 94, 199 Infraestructura urbana: 199 Innovació: 42, 46 Instal·lació esportiva: 73 Instal·lació portuària: 91

Integració dels discapacitats: 34, 35, 38 Integració monetària: 63

(25)

Integració social: 36 Inundació: 100 Investigació: 42, 46, 49 Jove: 13, 33, 135 Jurisdicció de menors: 104 Litoral: 148 Llengua catalana: 45, 47, 51 Llengua estrangera: 198 Lleure: 14

Lluita contra incendis: 112, 124, 130 Lluita contra la discriminació: 22 Malaltia professional: 134 Mapa escolar: 74, 76, 78, 79 Medi ambient: 117bis, 201 Medicina preventiva: 163

Mercat laboral: 35, 38, 131, 133, 135, 136 Minoria sexual: 22

Mitjà de comunicació local: 40 Moviment associatiu: 18 Nova manera d'ocupació: 133 Obres públiques: 10, 12

Ordenació del territori: 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 146bis, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 Ordenació forestal: 3, 194 Pallars Jussà: 154 Pallars Sobirà: 155 Participació política: 197 Pediatria: 170 Persona jubilada: 137 Pla d'urbanisme: 148

Planificació regional: 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 146bis, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 Pobresa: 36 Política agrària: 2, 6, 8, 9, Política comercial: 56 Política cultural: 39, 41, 48 Política de l'habitatge: 25, 208 Política de medi ambient: 3, 117bis Política de telecomunicació: 52 Política de turisme: 55, 57, 67 Política d'investigació: 42, 46, 49 Política d'ocupació: 131, 135, 136 Política econòmica: 64 Política educativa: 71, 79 Política energètica: 81, 86, 88, 209 Política familiar: 37 Política forestal: 3, 194 Política governamental: 1 Política hidràulica: 113 Política migratòria: 17, 23, 32 Política pesquera: 8, 195 Política sanitària: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181

(26)

Política social: 20, 26, 27 Producte biològic: 2, 5, 191 Professió de la comunicació: 44 Professió sanitària: 176

Protecció civil: 93, 98, 100, 101, 106, 108, 110, 121 Protecció del bosc: 3, 112, 124, 130

Protecció del paisatge: 142 Radiodifusió: 40 Regió de muntanya: 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161 Regió rural: 87 Reglamentació de la circulació: 105 Reglamentació de la velocitat: 105, 113 Relació treball-familia: 14 Reserva natural: 125 Residu industrial: 116 Ripollès: 156 Salut mental: 174, 180 Salut pública: 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 181, 204 Sanejament: 127 Sanitat laboral: 132, 134 Sector agrari: 6 Seguretat a la carretera: 96 Seguretat alimentària: 169, 210 Seguretat pública: 99, 190 Servei social: 20, 26, 27, 192 SIDA: 179 Sisma: 121

Sistema judicial: 101bis, 102, 107 Sistema sanitari: 162

Societat de la informació: 50, 186 Solsonès: 157

Subministrament d'energia elèctrica: 87 Substància perillosa: 93, 98, 106, 108 Tarragona (Província): 106 Telecomunicació: 52 Televisió: 196 Temps de descans: 14 Tercera edat: 29, 30, 31, 171 Tordera: 108 Toxicomania: 163, 174 Tractament de l'aigua: 119, 123, 127 Transport de mercaderies perilloses: 93 Transport de viatgers: 90, 188

Transport escolar: 80

Transport urbà: 193, 202, 203 Turisme: 55, 57, 67, 205

Unió Europea, Països de la: 182, 183, 184, 185 Universitat: 68, 70

Ús de les llengües: 45, 47, 51 Vall d'Aran: 159

Vehicle de dues rodes: 189 Violència domèstica: 28 Violència sexual: 28

(27)

Voluntariat social: 18 Xarxa de carreteres: 95 Xarxa de transports: 90

Referencias

Documento similar

2.. autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad,

Ciudad de México, 20 de julio de dos mil veintidós. VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/160/2022/DGO, integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la

percibido por la misma fallecida además de que por el hecho de haber fallecido, mi representado está obligado a pagar esta prestación en forma directa a sus

forma y que haya omitido justificar sus inasistencias con documento que acredite la situación de inasistencia en las fechas que se indican en las posiciones articuladas. Sin

Así mismo, en virtud de las observaciones que la propia Entidad formulara al referido Ayuntamiento en el Informe de Resultados que sirvió de base para la realización del acto

confirmar la designaciones de Lila García Alvarez (propietaria 2), Reneé Justino Petrich Moreno (propietario 6), Marina Teresa Martínez Jiménez (suplente 2) y Julio Espinoza

4 En un es- tudio intervencional se evaluó como los factores endocrinos y de la composición corporal están relacionados con la concentración de leptina, 21 evidenciándose que

Cerrado este capitulo(sic) referimos que el periodo de fiscalización de los recursos de precampaña y campaña culmina con la locución del dictamen y su resolución