• No se han encontrado resultados

O r d e n a n ç a f i s c a l n ú m . 3 . 7 T A X E S P E R S E R V E I S D ' I N S P E C C I Ó I P R E V E N C I Ó S A N I T à R I A I I N S C R I P C I Ó E N E L R E G I S T R E C E N S A L D ' A N I M A L S D E C O M P A N Y I A A r t . 1 r . D i s p o

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2020

Share "O r d e n a n ç a f i s c a l n ú m . 3 . 7 T A X E S P E R S E R V E I S D ' I N S P E C C I Ó I P R E V E N C I Ó S A N I T à R I A I I N S C R I P C I Ó E N E L R E G I S T R E C E N S A L D ' A N I M A L S D E C O M P A N Y I A A r t . 1 r . D i s p o"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Ordenança fiscal núm. 3.7

TAXES PER SERVEIS D'INSPECCIÓ I PREVENCIÓ SANITàRIA I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE CENSAL D'ANIMALS DE COMPANYIA

Art. 1r. Disposicions generals.

1. D'acord amb allò que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, específicament, l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 15 i 19 de la mateixa Llei, s’estableixen taxes per la prestació de serveis d’inspecció, prevenció sanitària i inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia, que es regeixen pels articles 20 a 27 de la Llei 39/1988.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable:

1. La inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia. A efectes d'aquesta Ordenança s'entén per animal de companyia totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris) .

2. Els serveis de prevenció sanitària relacionats amb la higienització d'espais i vials de pública concurrència.

3. Els serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia. 4. Els serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals peridomèstics.

5. Els serveis de prevenció sanitària relatius a la recollida d’animals morts i els serveis higiènics. 6. La inspecció prèvia a l’expedició de certificats sanitaris per al comerç de productes alimentaris. Art. 3r. Subjectes passius.

1. En el cas de l'apartat 1 de l'article anterior, és el propietari o posseïdor d'un animal de companyia resident habitualment a Barcelona.

2. Amb caràcter general, són subjectes passius de la taxa, obligats a aquest pagament, els sol.licitants o les persones en benefici dels quals es presta el servei.

Art. 4t.Exempcions.

En el cas de la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia, les persones amb disminució visual que siguin propietaris o posseïdors d'un gos pigall, les persones posseïdores de tarjeta rosa, i aquells propietaris que hagin acreditat el pagament de la taxa per serveis de salubritat pública i ambiental relativa a la tinença de gossos corresponent a l'exercici 2000. En cas d'adopció d'animals de companyia, les persones posseïdores de tarjeta rosa.

Art. 5è. Base imposable i tarifes.

Les bases i tarifes aplicables són les indicades en l'annex d'aquesta Ordenança. Art. 6è. Acreditació, gestió, liquidació i recaptació.

1. L'obligació de contribuir neix amb la prestació de serveis.

2. En el cas de l'apartat 1 de l'article 2, a partir de l'any 2000 tot propietari o posseïdor d'un animal de companyia ha d'acreditar la taxa per la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia. La taxa s'acredita una sola vegada durant la vida de l'animal. Els subjectes passius han de practicar l’autoliquidació de la quota, d’acord amb el termini, la forma i els efectes previstos per l’Ordenança fiscal general.

(2)

3. Amb caràcter general, la liquidació de les taxes que cal satisfer s'ha de fer una vegada prestat el servei, i s'ha d'ingressar en els terminis establerts en l'Ordenança fiscal general.

4. Quan es tracta de taxes que s'acrediten per mesos o períodes inferiors, la taxa s'ha de satisfer en el termini dels deu dies naturals següents a l'acabament del període.

5. En el cas dels evacuatoris públics la taxa se satisfarà prèviament a la utilització del servei. Art. 7è. Infraccions i sancions.

Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general. Art. 8è. Data d’aprovació i vigència.

La present Ordenança, aprovada definitivament pel Consell Plenari amb data 22 de desembre de 2000, començarà a regir l’1 de gener del 2001 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

ANNEX TARIFES

Epígraf 1. Inscripció en el Registre Censals d'animals de companyia 1.1. La base imposable d'aquesta taxa és el nombre d'animals de companyia. 1.2. La quota única d'aquesta taxa són 5.000 ptes

Epígraf 2: Serveis de prevenció sanitària relacionats amb la higienització d’espais i vials de pública concurrència

Pessetes 2.1 Inspecció i planificació de la intervenció 15.300 2.2 Tractaments de desinfecció, desinsectació i

desratització

a) Desplaçament (1/2 h. brigada) 2.675

b) Aplicació de tractaments per aplicador (nivell qualificat, hora o fracció)

3.060

c) Aplicació de tractaments per aplicador (nivell bàsic, hora o fracció)

2.295

d) Materials i productes específics Rodenticides anticoagulants - Ratonicides 2.995 ptes/kg - Raticides 815 ptes/kg Insecticides - Microencapsulats 9.180 ptes/l - Emulsionables 6.730 ptes/l - Concentrats 11.220 ptes/250 ml

(3)

- Aerosol 410 ptes/150 ml - Esquers 355 ptes/10 gr - Gel 1.850 ptes/35 gr Desinfectants - De superfícies 2.245 ptes/l - Atmosfèrics 2.040 ptes/l

Epígraf 3: Serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals de companyia Pessetes

3.1 Recollida d’animals de companyia a la via pública 5.355 3.2 Reconeixement sanitari i identificació de l’animal 4.180 3.3 Estada, manutenció i custòdia al Centre Municipal

d’Acolliment d’Animals de Companyia (CAAC), per dia o

fracció 740

3.4 Recollida d’animals de companyia amb gàbies-parany

a) Instal.lació gàbia-parany 2.675

b) Dies de permanència

1-10 dies. Per cada dia o fracció 255

11-20 dies. Per cada dia o fracció 280 Mes de 20 dies. Per cada dia o fracció 305 c) Recollida d’animals de companyia engabiats (cada

visita)

510

d) Reposició per pèrdua o deteriorament de la gàbia-parany

27.540

3.5 Captura d’animals de companyia a propietats privades. Hora o fracció

5.355

3.6 Identificació amb microxip 4.795

3.7 Observació de la ràbia al CAAC

a) Reconeixement sanitari 4.180

b) Observació diària per un tècnic veterinari (13 dies) 17.900 c) Manutenció, estada i custòdia al CAAC (14 dies) 10.250 3.8 Observació de la ràbia ambulatòriament

(4)

3.9 Vacunació antiràbica 3.060 3.10 Eutanàsia d’animals de companyia

- Pes inferior a 10 kg 3.185

- Pes entre 10 i 20 kg 4.235

- Pes superior a 20 kg 5.305

3.11 Adopció d’animals de companyia

a) Esterilització 7.650

b) Microxip 2.040

c) Medicació, material, antiparasitari i vacunacions 4.080 3.12 Analítica de ràbia

a) Amb extracció de mostra 5.845

b) Sense extracció de mostra 3.090

3.13 Anàlisi Toxoplasmosi 3.560

3.14 Anàlisi Leishmaniosi 3.060

Epígraf 4: Serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals peridomèstics Pessetes

4.1 Captura, eutanàsia i eliminació sanitària de coloms. Sense engranallament previ. Per hora o fracció

35.700

4.2 Engranallament previ a la captura de coloms Per hora o fracció.

5.355

Epígraf 5: Inspecció prèvia a l'expedició de certificats sanitaris per al comerç de productes alimentaris

L’import de la quota és:

- Per partides fins a 1.500 kg 1.530

- Per partides de volum superior a 1.500 kg, fins a 7.000 kg

3.060

- Per partides de més de 7.000 kg 7.650

(5)

6.1 Recollida d’animals morts Particulars

- Animals domèstics fins a 30 kg de pes. Per servei i

animal, presentat amb bossa homologada. 2.825 - Animals de més de 30 kg i fins a 80 kg. Per servei i

animal, presentat amb bossa homologada. 11.650 - Per cada animal amb pes superior als 80 kg. 51.000 Clíniques i laboratoris

- Per cada desplaçament. 4.600

- Animals amb pes inferior a 10 kg. 1.275 - Animals compressos entre 10 i 30 kg. 1.725 - Animals comprès entre 30 i 80 kg. 5.500 - Gats i conills (5 animals amb pes inferior a 2 kg) 1.275

- Rates i cobaies (40 animals amb pes inferior a 0,250 kg)

1.275

- Ratolins (200 animals pes inferior a 0,050 kg) 1.275

Contenidor complet inferior a 1 m3. 13.200

6.2 Serveis higiènics:

a) Instal.lació de sanitaris portàtils en actes públics:

- Per transport, neteja i instal.lació. 204.000 b) Evacuatoris públics:

- Per ús dels evacuatoris automàtics. 50 - Per ús dels evacuatoris no automàtics. 35

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les modificacions que es puguin produir per la Llei de Taxes de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element de la taxa per la inspecció prèvia a l'expedició de certificats sanitaris per al comerç de productes alimentaris seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit de la present Ordenança.

Referencias

Documento similar

clebe a1 cambio general, para 1as relaciones socialese... los subsectores suped.itaclos a 1as fuentes tal

Artículo 4.- La Secretaría, Dirección General, Coordinación Administrativa, Unidad Jurídica, Contraloría Interna y demás unidades administrativas que integran a esta

El Celler Noucentista de Vila-seca és un edifici bastit entre els anys 1919 i 1920, i el seu autor n’és l’arquitecte Pere Domènech i Roura, fill de l’il·lustre arquitecte

III. Deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes con las fachadas y pasillos de circulación atendiendo lo que para tal efecto determine la

Establecer las disposiciones operativas, administrativas y disciplinarias a las que deberá sujetarse el personal de la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en la Ley General del

En consecuencia, hemos recorrido un camino l i d e r a n d o l a c o n f o r m a c i ó n d e r e d e s colaborativas solidarias en los territorios en los que

Servicio de conectividad a Internet y mantenimiento del equipamiento informático de la red de telecentros de la Diputación Provincial de Huesca, de acuerdo con lo señalado en el

Le Gouvernement luxembourgeois considère qu’il est nécessaire de parvenir à un compromis acceptable pour tous les Etats membres, à la fois pour ne pas retarder le