Conselleria de Territorio y Vivienda. Conselleria de Territori i Habitatge DOGV - Núm

Texto completo

(1)

Conselleria de Territori i Habitatge

ORDRE de 21 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es fixen els períodes hàbils de caça i s’estableixen les vedes especials per a la temporada 2004-2005 a la Comunitat Valenciana. [2004/F6745]

En compliment del que disposa la Llei de Caça, de 4 d’abril de 1970, i en el reglament per a la seua aplicació, de 25 de març de 1971, articles 23 i 25, respectivament; com també del que indiquen el Decret 50/1994, de 7 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen els plans tècnics d’aprofitament cinegètic, i en l’article 33.2 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Natu-rals i de la Flora i Fauna Silvestres, i en l’article 4 del Decret 1.095/1989, de 8 de setembre, sobre espècies cinegètiques, cal assenyalar les limitacions i èpoques hàbils de caça que regiran durant la temporada 2004-2005.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, oïdes les comissions provincials de caça, i en l’exercici de les facultats que tinc atribuïdes,

ORDENE Article 1. Objecte i àmbit

És objecte de la present ordre la regulació dels períodes hàbils de caça i l’establiment de les vedes especials per a la temporada 2004-2005 a la Comunitat Valenciana.

Per a la caça d’aus migratòries en mitja veda, com també la de tords en la seua pròrroga s’estableixen a continuació els períodes i les quantitats que regiran per als terrenys on estiga permesa. Per a la resta de modalitats de caça en vedats s’aplicarà el que disposen les resolucions aprovatòries dels plans tècnics d’aprofitament cinegètic de cada vedat. Per a allò no regulat en els esmentats plans regirà el que estableix la present ordre.

Article 2. Espècies cinegètiques i altres la caça de les quals està sot-mesa a autorització especial

Les espècies la caça de les quals queda autoritzada en les seues diferents modalitats es relacionen en l’annex I.

Article 3. Períodes i dies hàbils

3.1. S’estableixen per a les distintes modalitats de caça els següents períodes i dies hàbils de caràcter general.

3.1.1. Caça menor en temporada general Inici:

– 12 d’octubre, tant per a terrenys d’aprofitament cinegètic comú o lliures, com per a tancats sense determinació expressa en la resolució del seu pla tècnic.

Tancament:

– 26 de desembre, per a terrenys d’aprofitament cinegètic comú.

– 6 de gener, per a tancats sense determinació expressa en la resolució del seu pla tècnic

3.1.2. Caça del conill amb gossos i sense armes en pretempora-da

Es podran caçar conills (Oryctolagus cuniculus) amb ajuda de gossos i sense armes des del 18 de juliol fins al 10 d’octubre de 2004, amb un màxim de 8 gossos per caçador i 15 gossos per grup.

3.1.3. Mitja veda

Del 15 d’agost al 29 d’agost de 2004, els dijous, dissabtes i diu-menges, només des de llocs fixos, i podran els caçadors auxiliar-se de gossos per al cobrament de les peces. La guatla es podrà caçar a mà i amb auxili de gossos en aquest mateix període.

Aquestas modalitats només s’autoritzaràn en els terrenys d’aprofitament cinegètic especial que la tinguen aprovada en el seu pla de caça.

Conselleria de Territorio y Vivienda

ORDEN de 21 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y se establecen las vedas especiales para la temporada 2004-2005 en la Comunidad Valen-ciana. [2004/F6745]

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Caza, de 4 de abril de 1970, y en el reglamento para su aplicación, de 25 de marzo de 1971, artículos 23 y 25, respectivamente; así como lo indicado en el Decreto 50/1994, de 7 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los planes técnicos de aprovecha-miento cinegético, y en el artículo 33.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y en el artículo 4 del Decreto 1.095/1989, de 8 de septiembre, sobre especies cinegéticas, se hace necesario señalar las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2004-2005.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Ges-tión del Medio Natural, oídos las comisiones provinciales de caza, y en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas,

ORDENO Artículo 1. Objeto y ámbito

Es objeto de la presente orden la regulación de los períodos hábiles de caza y el establecimiento de las vedas especiales para la temporada 2004-2005 en la Comunidad Valenciana.

Para la caza de aves migratorias en media veda, así como la de tordos en su prórroga se establecen a continuación los periodos y cupos que regirán para los terrenos donde estuviera permitida. Para el resto de modalidades de caza en acotados se aplicará lo dispuesto en las resoluciones aprobatorias de los planes técnicos de aprove-chamiento cinegético de cada coto. Para lo no regulado en dichos planes se estará a lo establecido en la presente orden.

Artículo 2. Especies cinegéticas y otras cuya caza está sometida a autorización especial

Las especies cuya caza queda autorizada en sus diferentes modalidades se relacionan en el anexo I.

Artículo 3. Periodos y días hábiles

3.1. Se establecen para las distintas modalidades de caza los siguientes períodos y días hábiles de carácter general.

3.1.1. Caza menor en temporada general: Inicio:

– 12 de octubre, tanto para terrenos de aprovechamiento cinegé-tico común o libres, como para acotados sin determinación expresa en la resolución de su plan técnico.

Cierre:

– 26 de diciembre para terrenos de aprovechamiento cinegético común.

– 6 de enero para acotados sin determinación expresa en la resolución de su plan técnico.

3.1.2. Caza del conejo con perros y sin armas en pretemporada Se podrán cazar conejos (Oryctolagus cuniculus) con ayuda de perros y sin armas desde el 18 de julio hasta el 10 de octubre de 2004, con un máximo de 8 perros por cazador y 15 perros por grupo.

3.1.3. Media veda

Del 15 de agosto al 29 de agosto de 2004 los jueves, sábados y domingos, solamente desde puestos fijos, y podrán los cazadores auxiliarse de perros para el cobro de las piezas. La codorniz se podrá cazar en mano y con auxilio de perros en este mismo perío-do.

Estas modalidades solamente se autorizarán en los terrenos de aprovechamiento cinegético especial que la tengan aprobada en su plan de caza.

(2)

En la caça de la tórtora i tudó els llocs hauran de separar-se un mínim de 100 metres respecte dels abeuradors habituals i menja-dors o ordiers artificials, tindran la consideració anterior els camps de gira-sol.

El període podrà endarrerir-se fins a dues setmanes als tancats inclosos en els termes municipals de Moixent, Fontanars dels Alfo-rins i la Font de la Figuera a la província de València.

Aquest període podrà avançar-se una setmana, exclusivament per a la caça de guatla silvestre a mà, en els tancats inclosos en els termes municipals de Morella, Portell de Morella, Vilafranca, Vis-tabella del Maestrazgo, Villahermosa del Río, Pina de Montalgrao, Barracas i El Toro a la província de Castelló.

3.1.4. Pròrroga de tords i estornells

Després del tancament de la temporada general, establit el dia 26 de desembre per als terrenys lliures i segons es determine en el seu pla tècnic per als tancats de caça, podran caçar-se els tords i estornells des de lloc fix fins al 30 de gener de 2005.

En aquest període de pròrroga i per a tot tipus de terrenys podran caçar-se els dissabtes, diumenges i festius, en tot tipus de terrenys. En els terrenys lliures o d’aprofitament cinegètic comú els caçadors hauran de guardar una distància entre si de 50 metres.

Per a desplaçar-se als llocs s’hauran de portar les armes enfun-dades, o bé, descarregades i obertes. Durant la pròrroga, el caçador pot auxiliar-se d’un gos per al cobrament de peces.

3.1.5. Caça de perdiu amb reclam mascle

Fent ús de l’autorització que la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres, con-cedeix per a aquesta modalitat de caça en la seua disposició addi-cional setena, es permet a terrenys d’aprofitament cinegètic espe-cial, en les següents condicions:

3.1.5.1. A Alacant

– Zona baixa: del 9 de gener al 13 de febrer de 2005. – Zona alta: del 23 de gener al 27 de febrer de 2005.

La zona alta comprén els següents termes municipals: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcoi, Alfafara, Almudaina, Algueña, l’Alqueria d’Asnar, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniardá, Beniarrés, Benigembla, Benifallim, Benifa-to, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Biar, Bolulla, Busot, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, Elda, Facheca, Famorca, Gaia-nes, Gorga, Castell de Guadalest, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Ibi, l’Orxa, Millena, Monòver, Murla, Muro, Onil, Parcent, Penàguila, Petrer, Pinoso, Planes, Quatretondeta, la Roma-na, Relleu, Salinas, Sax, Sella, TàrbeRoma-na, Tibi, Tollos, la Torre de les Maçanes, la Vall d’Alcalà, Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, Vall de Ebo, Villena i Xixona.

La zona baixa comprén els restants termes municipals de la pro-víncia d’Alacant.

3.1.5.2. A Castelló i València, el període hàbil serà el comprés entre el 23 de gener i el 20 de febrer de 2005.

Durant l’esmentat període se suspendrà la caça del tord des de lloc fix.

Els terrenys d’aprofitament cinegètic especial situats al terme municipal de Bocairent (València) i al sud de la carretera comarcal 3316 tindran el mateix període hàbil que la zona alta de la provín-cia d’Alacant.

3.1.5.3. Els llocs se situaran a més de 500 metres del límit cinegètic més pròxim, excepte acord entre titulars de vedats con-frontants.

3.1.5.4. Els titulars dels vedats podran retardar una setmana, el període de caça autoritzat, mantenint el mateix nombre de dies, amb tan sols la notificació prèvia per escrit a la direcció territorial corresponent de la Conselleria de Territori i Habitatge, amb un mínim de 15 dies d’antelació a l’inici.

3.1.6. Falconeria

3.1.6.1. El període hàbil per a la pràctica de la caça amb aus rapaces serà el comprés entre el 12 d’octubre de 2004 i el 31 de gener de 2005, i s’autoritza la captura d’una presa de grandària mit-jana o dues preses de grandària xicoteta per au rapaç i dia.

3.1.6.2. Durant el període de mitja veda i, si és el cas, el període extraordinari del conill, podran caçar-se amb aus de falconeria les

En la caza de la tórtola y torcaz los puestos deberán separarse un mínimo de 100 metros respecto los bebederos habituales y comederos o cebaderos artificiales, tendrán la consideración ante-rior los campos de girasol.

Este periodo podrá retrasarse hasta dos semanas en los acotados incluidos en los términos municipales de Mogente, Fontanars dels Alforins y La Font de la Figuera en la provincia de Valencia.

Este periodo podrá adelantarse una semana, exclusivamente para la caza de codorniz silvestre en mano, en los acotados inclui-dos en los términos municipales de Morella, Portell de Morella, Villafranca del Cid, Vistabella, Villahermosa, Pina de Montalgrao, Barracas y El Toro en la provincia de Castellón.

3.1.4. Prórroga de tordos y estorninos

Tras el cierre de la temporada general, establecido el día 26 de diciembre para los terrenos libres y según se determine en su plan técnico para los acotados de caza, podrá cazarse los tordos y estor-ninos desde puesto fijo hasta el 30 de enero de 2005.

En este periodo de prórroga y para todo tipo de terrenos podrá cazarse los sábados, domingos y festivos, en todo tipo de terrenos. En los terrenos libres o de aprovechamiento cinegético común los cazadores deberán guardar una distancia entre sí de 50 metros.

Para desplazarse a los puestos se deberá llevar las armas enfun-dadas, o bien, descargadas y abiertas. Durante la prórroga, el caza-dor podrá auxiliarse de un perro para el cobro de piezas.

3.1.5. Caza de perdiz con reclamo macho

En uso de la autorización que la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna sil-vestres, concede para esta modalidad de caza en su disposición adi-cional séptima, se permite en terrenos de aprovechamiento cinegé-tico especial, en las siguientes condiciones:

3.1.5.1. En Alicante

– Zona baja: del 9 de enero al 13 de febrero de 2005. – Zona alta: del 23 de enero al 27 de febrero de 2005.

La zona alta comprende los siguientes términos municipales: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcoy, Alfafara, Algueña, Almudaina, L’Alqueria d’Asnar, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beneixama, Beniardá, Beniarrés, Benigembla, Benifa-llim, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Biar, Bolulla, Busot, Campo de Mirra, Cañada, Casta-lla, Castell de Castells, Cocentaina, Confrides, Elda, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Castell de Guadalest, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Ibi, Lorcha, Millena, Monóvar, Murla, Muro de Alcoy, Onil, Parcent, Penàguila, Petrer, Pinoso, Planes, Quatretondeta, Relleu, La Romana, Salinas, Sax, Sella, Tàr-bena, Tibi, Tollos, Torremanzanas, La Vall d’Alcalà, Vall de Galli-nera, La Vall de Laguar, Vall de Ebo, Villena y Jijona.

La zona baja comprende los restantes términos municipales de la provincia de Alicante.

3.1.5.2. En Castellón y Valencia, el período hábil será el com-prendido entre el 23 de enero y el 20 de febrero de 2005.

Durante dicho período se suspenderá la caza del tordo desde puesto fijo.

Los terrenos de aprovechamiento cinegético especial situados en el término municipal de Bocairent (Valencia) y al sur de la carretera comarcal 3316 tendrán el mismo período hábil que la zona alta de la provincia de Alicante.

3.1.5.3. Los puestos se situarán a más de 500 metros de la linde cinegética más próxima, salvo acuerdo entre titulares de cotos colindantes.

3.1.5.4. Los titulares de los cotos podrán retrasar una semana, el período de caza autorizado, manteniendo el mismo número de días, con tan solo la notificación previa por escrito a la dirección territo-rial correspondiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda, con un mínimo de 15 días de antelación a su inicio.

3.1.6. Cetrería

3.1.6.1. El período hábil para la práctica de la caza con aves rapaces será el comprendido entre el 12 de octubre de 2004 y el 31 de enero de 2005, autorizándose la captura de una presa de media-no tamaño o dos presas de pequeño tamaño por ave rapaz y día.

3.1.6.2. Durante el período de media veda y en su caso el perío-do extraordinario del conejo, podrán cazarse con aves de cetrería

(3)

espècies caçables per a aquests períodes, amb iguals quantitats, en vedats privats amb autorització del titular.

3.1.6.3. Es podran entrenar les aus de falconeria de l’1 de juliol al 31 de març, amb preses de fuga degudament marcades o sobre les espècies potencialment perjudicials per a l’agricultura o la caça segons es disposa en l’article 5 de l’Ordre de 15 de juny de 1988 de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, a excepció del conill fora del període hàbil per a la caça menor en general i períodes extraordina-ris si és procedent. En els vedats privats de caça serà necessari l’autorització del seu titular.

3.1.7. Aus aquàtiques 3.1.7.1. Períodes excepte fotja

– Tancats declarats com d’aus aquàtiques, excepte el Parc Natu-ral de l’Albufera.

Alacant, Castelló, València: del 12 d’octubre de 2004 al 30 de gener de 2005.

– Per a la resta de zones, només podrà practicar-se la caça d’aus aquàtiques el mateix període i dies hàbils que per a la caça menor en la temporada general.

– En tots els tancats afectats, totalment o parcialment, pel Parc Natural de l’Albufera, s’aplicarà el que disposa el seu reglament especial de caça, que aprovarà la Direcció General de Gestió del Medi Natural

3.1.7.2. Terrenys

Es consideren terrenys d’aus aquàtiques els vedats donats d’alta com a tals d’acord amb l’article 2 de l’Ordre de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual es regula amb caràcter general, l’activitat cinegètica a la Comunitat Valen-ciana.

3.1.7.3. La caça d’aus aquàtiques està permesa des d’una hora abans de l’eixida del sol fins una hora després de la seua posta, pre-ses aquestes de l’almanac.

3.1.7.4. Els titulars dels vedats privats de caça d’aus aquàtiques hauran de programar les tirades organitzades o jornades de caça en un calendari, que presentaran abans del 15 de setembre a la direcció territorial corresponent de la Conselleria de Territori i Habitatge

3.1.7.5. Fotja

A efectes de contrarestar la tendència negativa quant a efectius de fotja a la Comunitat Valenciana es prohibeix la seua caça durant aquesta temporada.

3.1.8. Caça major

3.1.8.1. Porc senglar (Sus scrofa)

a) En temporada del 12 d’octubre de 2004 al 6 de gener de 2005

Es requerirà autorització de la direcció territorial corresponent, de les caceres en què participaran més de 9 caçadors o més de 15 gossos.

b) Del 19 de setembre al 10 d’octubre de 2004 i del 7 de gener al 13 de febrer de 2005, s’autoritza la caça del porc senglar i rabosa (Vulpes vulpes), prèvia autorització administrativa. La munició que s’utilitzarà serà la bala.

– En els terrenys d’aprofitament cinegètic comú per a la caça del porc senglar només s’autoritzarà l’ús d’escopetes.

3.1.8.2. Cabirol (Capreolus capreolus)

A causa de la incipient colonització d’aquesta espècie a la Comunitat Valenciana, se’n prohibeix la seua caça amb excepció dels vedats de caça major on l’aprofitament d’aquesta espècie esti-guera autoritzat en el seu corresponent pla.

3.1.8.3. Resta d’espècies de caça major

– Reserves nacionals de caça i vedats de caça major. El període hàbil serà el que establisquen els seus respectius plans d’aprofita-ment cinegètic.

– Restants tipus de terrenys. Les direccions territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge podran autoritzar la caça mit-jançant permís específic.

3.2. Dies hàbils

En terrenys d’aprofitament comú i per a les següents modalitats de caça els dies hàbils es restringiran a allò que s’ha especificat a continuació:

las especies cazables para esos períodos, con iguales cupos, en cotos privados con autorización de su titular.

3.1.6.3. Se podrá entrenar a las aves de cetrería del 1 de julio al 31 de marzo, con presas de escape debidamente marcadas o sobre las especies potencialmente perjudiciales para la agricultura o la caza según se dispone en el artículo 5 de la Orden de 15 de junio de 1988 de la Conselleria de Agricultura y Pesca, a excepción del conejo fuera del período hábil para la caza menor en general y perí-odos extraordinarios en su caso. En los cotos privados de caza será necesario autorización de su titular.

3.1.7. Aves acuáticas

3.1.7.1. Períodos excepto focha común

– Acotados declarados como de aves acuáticas, excepto Parque Natural de la Albufera.

Alicante, Castellón, Valencia: del 12 de octubre de 2004 al 30 de enero de 2005.

– Para el resto de zonas, solo podrá practicarse la caza de aves acuáticas el mismo período y días hábiles que para la caza menor en la temporada general.

– En todos los acotados afectados, total o parcialmente, por el Parque Natural de la Albufera, será de aplicación lo dispuesto en su reglamento especial de caza, que aprobará la Dirección General de Gestión del Medio Natural.

3.1.7.2. Terrenos

Se consideran terrenos de aves acuáticas los cotos dados de alta como tales de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 15 de junio de 1988, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, por la que se regula con carácter general, la actividad cinegética en la Comuni-dad Valenciana.

3.1.7.3. La caza de aves acuáticas está permitida desde una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta, toma-das éstas del almanaque.

3.1.7.4. Los titulares de los cotos privados de caza de aves acuáticas deberán programar las tiradas organizadas o jornadas de caza en un calendario, que presentarán antes del 15 de septiembre en la dirección territorial correspondiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda

3.1.7.5. Focha común.

A efectos de contarrestar la tendencia negativa en cuanto a efectivos de focha común en la Comunidad Valenciana se prohibe su caza en esta temporada.

3.1.8. Caza mayor 3.1.8.1. Jabalí (Sus scrofa)

a) En temporada del 12 de octubre de 2004 al 6 de enero de 2005

Se requerirá autorización de la dirección territorial correspon-diente, de las cacerías en las que vayan a participar más de 9 caza-dores o más de 15 perros.

b) Del 19 de septiembre al 10 de octubre de 2004 y del 7 de enero al 13 de febrero de 2005, se autoriza la caza del jabalí y zorro (Vulpes vulpes), previa autorización administrativa. La munición a utilizar será la bala.

– En los terrenos de aprovechamiento cinegético común para la caza del jabalí sólo se autorizará el empleo de escopetas.

3.1.8.2. Corzo (Capreolus capreolus)

Debido a la incipiente colonización de esta especie en la Comu-nidad Valenciana, queda prohibida su caza con excepción de los cotos de caza mayor (se suprime la palabra: cercados) donde el aprovechamiento de dicha especie estuviera autorizado en su correspondiente plan.

3.1.8.3. Resto de especies de caza mayor

– Reservas nacionales de caza y cotos de caza mayor. El perío-do hábil será el que establezcan sus respectivos planes de aprove-chamiento cinegético.

– Restantes tipos de terrenos. Las direcciones territoriales de la Conselleria de Territorio y Vivienda podrán autorizar la caza mediante permiso específico.

3.2. Días hábiles

En terrenos de aprovechamiento común y para las siguientes modalidades de caza los días hábiles se restringirán a lo especifica-do a continuación:

(4)

– Caça de conill amb gossos i sense armes en pretemporada: dissabtes, diumenges i festius.

– Caça menor en general: diumenges i festius, inclou aquàti-ques.

– Caça de conill amb gossos i sense armes en temporada: dijous, dissabtes, diumenges i festius.

– Caça del porc senglar en temporada: dissabtes, diumenges i festius.

– Caça de tord en lloc fix: dijous, dissabtes, diumenges i festius. – Caça de tord des de lloc fix en pròrroga: dissabtes i diumen-ges.

Article 4. Limitacions de caràcter autonòmic 4.1. Quotes de captura

La quota de captures individual i màxima –per caçador i dia– als terrenys d’aprofitament comú o lliures, es fixa en l’annex II per a tot el període hàbil.

Als terrenys sotmesos a règim cinegètic especial o tancats, no s’aplicarà limitació de la quota de captures, que s’ha de realitzar d’acord amb el pla tècnic de caça aprovat, excepte en els següents casos:

Tórtora comuna, tudó i guatla: s’estableix una quota total –la suma de les tres espècies– de vuit peces per caçador i dia. L’esmen-tada xifra es podrà superar si, abans de l’1 d’agost, el titular del vedat sol·licita a la corresponent Direcció Territorial de Territori i Habitatge la seua ampliació, i justifica les raons per a superar aquesta quota. En tot cas, les captures totals no podran superar les del pla tècnic de caça aprovat.

4.2. Gossos

4.2.1. Les gossades hauran d’estar inscrites necessàriament en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana. El certificat d’estar inscrites en un registre semblant a la comunitat autònoma de procedència serà documentació indispensable per a la participació d’aquesta en qualsevol activitat cinegètica.

4.2.2. Queda prohibida per a la caça del porc senglar la utilitza-ció de les següents races de gossos: buldog, pitbull, rottweiler, bòxer, dòberman, pastor alemany i gos de presa canari.

4.2.3. En la caça del porc senglar, les gossades o agrupació de gossos que intervinguen no podran estar formades per més d’un gos d’agarre per cada 5 d’ells o fracció.

4.3. Enregistrament

4.3.1. Queda prohibida la tinença i utilització en terrenys cinegètics dels enregistraments i aparells o mitjans mecànics que reproduïsquen els sons, per considerar-se procediments massius i no selectius, a l’empara de l’article 34.a de la Llei 4/1989, de 27 de març.

4.3.2. En el cas que concórreguen les circumstàncies de l’article 28.2 de la mencionada Llei 4/1989, es faculta els directors territo-rials de la Conselleria de Territori i Habitatge per a expedir les autoritzacions excepcionals corresponents.

4.4. Furó

Queda prohibit l’ús de furons per a les activitats cinegètiques, excepte per al control de danys agroforestals o com auxiliar en tas-ques de captura de conills per a la seua posterior vacunació. En ambdós casos es requerirà autorització administrativa.

4.5. Terrenys incendiats

4.5.1. Queda prohibit tot tipus de caça fins al 12 d’octubre de 2005 en aquells terrenys que durant 2004 hagen sofert o sofrisquen el pas d’incendis forestals; es prohibeix igualment en aquells terrenys que hagen quedat com a enclavaments menors de 250 hectàrees sense cremar dins del perímetre de l’incendi. Tot això, amb independència de la qualificació cinegètica d’aquests.

4.5.2. Durant la pràctica de la caça, el pas per les zones objecte de la citada prohibició es realitzarà amb les armes desmuntades.

4.5.3. Excepcionalment, els directors territorials podran autorit-zar la caça en els terrenys incendiats amb motiu de danys a l’agri-cultura o a fi d’evitar desequilibris poblacionals.

4.6. Cartutxos

Serà obligació del caçador recollir les baines dels cartutxos uti-litzades durant l’exercici de la caça.

– Caza de conejo con perros y sin armas en pretemporada: sábados, domingos y festivos.

– Caza menor en general: domingos y festivos, incluye acuáti-cas.

– Caza de conejo con perros y sin armas en temporada: jueves, sábados, domingos y festivos.

– Caza del jabalí en temporada: sábados, domingos y festivos. – Caza de tordo en puesto fijo: jueves, sábados, domingos y festivos.

– Caza de tordo desde puesto fijo en prórroga: sábados y domingos.

Artículo 4. Limitaciones de carácter autonómico 4.1. Cupos de captura

El cupo de capturas individual máximo –por cazador y día– en los terrenos de aprovechamiento común o libres, se fija en el anexo II para todo el período hábil.

En los terrenos sometidos a régimen cinegético especial o aco-tados, no se aplicará limitación del cupo de capturas, que se ha de realizar de acuerdo con el plan técnico de caza aprobado, salvo en los siguientes casos:

Tórtola común, paloma torcaz y codorniz: se establece un cupo total –la suma de las tres especies– de ocho piezas por cazador y día. Dicha cifra se podrá superar si, antes del 1 de agosto, el titular del coto solicita a la correspondiente Dirección Territorial de Terri-torio y Vivienda su ampliación, y justifica las razones para superar dicho cupo. En todo caso, las capturas totales no podrán superar las del plan técnico de caza aprobado.

4.2. Perros

4.2.1. Las rehalas deberán estar inscritas necesariamente en el Registro de Núcleos Zoológicos de la Comunidad Valenciana. La certificación de estar inscritas en un registro similar en la comuni-dad autónoma de procedencia será documentación indispensable para la participación de la misma en cualquier actividad cinegética.

4.2.2. Queda prohibida para la caza del jabalí la utilización de las siguientes razas de perros: buldog, pitbull, rottweiler, bóxer, doberman, pastor alemán y perro de presa canario.

4.2.3. En la caza del jabalí, las rehalas o agrupación de perros que intervengan no podrán estar compuestas por más de un perro de agarre por cada 5 de ellos o fracción.

4.3. Grabaciones

4.3.1. Queda prohibida la tenencia y utilización en terrenos cinegéticos de las grabaciones y aparatos o medios mecánicos que reproduzcan los sonidos, por considerarse procedimientos masivos y no selectivos, al amparo del artículo 34.a de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

4.3.2. En el supuesto de que concurran las circunstancias del artículo 28.2 de la mencionada Ley 4/1989, se faculta a los directo-res territoriales de la Conselleria de Territorio y Vivienda para expedir las autorizaciones excepcionales correspondientes.

4.4. Hurón

Queda prohibido el uso de hurones para las actividades cinegé-ticas, excepto para el control de daños agroforestales o como auxi-liar en tareas de captura de conejos para su posterior vacunación. En ambos casos se requerirá de autorización administrativa.

4.5. Terrenos incendiados

4.5.1. Queda prohibido todo tipo de caza hasta el 12 de octubre de 2005 en aquellos terrenos que durante 2004 hayan sufrido o sufran el paso de incendios forestales; se prohibe igualmente en aquellos terrenos que hayan quedado como enclaves menores de 250 hectáreas sin quemar dentro del perímetro del incendio. Todo ello, con independencia de la calificación cinegética de los mismos. 4.5.2. Durante la práctica de la caza, el paso por las zonas obje-to de la citada prohibición se realizará con las armas desmontadas.

4.5.3. Excepcionalmente, los directores territoriales podrán autorizar la caza en los terrenos incendiados con motivo de daños a la agricultura o a fin de evitar desequilibrios poblacionales.

4.6. Cartuchos

Será obligación del cazador recoger las vainas de los cartuchos utilizadas durante el ejercicio de la caza.

(5)

Article 5. Limitacions i excepcions cinegètiques de caràcter provin-cial

5.1. Alacant

a) Queda prohibida la caça al Parc Natural del Penyal d’Ifac. b) Queda prohibida la caça a l’embassament de Crevillent; al de Beniarrés, des de la presa fins al pont de Benàmer (Muro de Alcoy); i així mateix queda prohibida la caça d’aquàtiques en l’embassament de la Pedrera.

5.2. Castelló

a) Queda prohibida la caça en els refugis de caça de la desem-bocadura del riu Millars i del Desert de les Palmes.

b) Queda prohibida la caça a l’Estany de Nules. c) Queda prohibida la caça de l’ànec griset. 5.3. València

a) En els terrenys d’aprofitament cinegètic comú situats a l’est de les carreteres nacionals 340 (Barcelona-València) i 332 (Valèn-cia-Alacant), des de la seua entrada a la província de València fins a Oliva, i carretera comarcal 3318 (Oliva-Pego) fins al límit de la província, només es permet la caça els dissabtes, diumenges i fes-tius, en el període comprés entre el 12 d’octubre de 2004 i el 26 de desembre de 2004.

b) Queda prohibida la caça a l’Estany de Cullera.

c) Queda prohibida la caça a la forest de Portacoeli i els seus enclavaments, excepte la caça amb gossos i sense armes; es limita el nombre de caçadors per grup a tres amb un màxim de sis gossos per quadrilla i un màxim de tres gossos per persona.

d) Queda prohibida la caça al paratge Masia del Collado, terme municipal de Dos Aguas.

Article 6. Caça amb arc

S’autoritza la caça major, inclusivament en terrenys cinegètics d’aprofitament comú, en les modalitats d’aguait, batuda i espera, com també la caça menor amb arc en les mateixes condicions que emprant un altre tipus d’armes, amb els requisits que es detallen a continuació. La finalitat és evitar que especialment les peces de caça major se’n vagen ferides.

6.1. Arcs

Els arcs utilitzats per a la pràctica de la caça hauran de tenir la següents potències mínimes:

– Per a caça menor:

Tots els tipus a partir de 30 lliures (13,50 kg) a l’obertura de l’arquer/a.

– Per a caça major:

Tots els tipus a partir de 45 lliures (20,25 kg) a l’obertura de l’arquer/a.

6.2. Fletxes i puntes

– Per a la caça d’aus al vol les fletxes de caça que s’han d’utilit-zar hauran d’estar emplomallades obligatòriament amb plomes amples del tipus flu-flu.

– Per a la caça menor poden utilitzar-se puntes d’impacte i pun-tes amb fulles de tall.

– Per a la caça major únicament es poden utilitzar puntes de tall.

– Queden prohibides les puntes que pel seu disseny en forma d’arpó puguen impedir l’extracció.

– Cap fletxa podrà anar equipada amb puntes explosives ni impregnada amb substàncies verinoses.

Article 7. Estadística

En exercici del que preveu l’article 35.3 de la Llei 4/1989, de 27 de març, els titulars de vedats de caça hauran de resumir en un comunicat el resultat dels aprofitaments realitzats durant la tempo-rada, especificant el nombre d’exemplars de cada espècie cobrats i altres dades d’interés amb finalitat estadística. Aquests informes s’ajustaran al model que s’establisca i hauran de ser remesos a la corresponent Direcció Territorial de Territori i Habitatge abans del 31 de març de cada any.

Artículo 5. Limitaciones y excepciones cinegéticas de carácter pro-vincial

5.1. Alicante

a) Queda prohibida la caza en el Parque Natural del Penyal d’Ifac.

b) Queda prohibida la caza en el embalse de Crevillent; en el de Beniarrés, desde la presa hasta el puente de Benàmer (Muro de Alcoy); y asimismo queda prohibida la caza de acuáticas en el embalse de La Pedrera.

5.2. Castellón

a) Queda prohibida la caza en los refugios de caza de la desem-bocadura del río Mijares y del Desert de les Palmes.

b) Queda prohibida la caza en el Estany de Nules. c) Queda prohibida la caza del ánade friso. 5.3. Valencia

a) En los terrenos de aprovechamiento cinegético común situa-dos al este de las carreteras nacionales 340 (Barcelona-Valencia) y 332 (Valencia-Alicante), desde su entrada en la provincia de Valen-cia hasta Oliva, y carretera comarcal 3318 (Oliva-Pego) hasta el límite de la provincia, sólo se permite la caza los sábados, domin-gos y festivos, en el período comprendido entre el 12 de octubre de 2004 y el 26 de diciembre de 2004.

b) Queda prohibida la caza en el Estany de Cullera.

c) Queda prohibida la caza en el monte de Portacoeli y sus enclavados, salvo la caza con perros y sin armas; se limita el núme-ro de cazadores por grupo a tres con un máximo de seis pernúme-ros por cuadrilla y un máximo de tres perros por persona.

d) Queda prohibida la caza en el paraje Masía del Collado, tér-mino municipal de Dos Aguas.

Artículo 6. Caza con arco

Se autoriza la caza mayor, inclusive en terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, en las modalidades de rececho, batida y espera, así como la caza menor con arco en las mismas condiciones que empleando otro tipo de armas, con los requisitos que se deta-llan a continuación. La finalidad es evitar que especialmente las piezas de caza mayor se vayan heridas.

6.1. Arcos

Los arcos utilizados para la práctica de la caza habrán de tener la siguientes potencias mínimas:

– Para caza menor:

Todos los tipos a partir de 30 libras (13,50 kg) a la apertura del arquero/a.

– Para caza mayor:

Todos los tipos a partir de 45 libras (20,25 kg) a la apertura del arquero/a.

6.2. Flechas y puntas

– Para la caza de aves al vuelo las flechas de caza a utilizar deberán estar emplumadas obligatoriamente con plumas anchas del tipo flu-flu.

– Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto y puntas con hojas de corte.

– Para la caza mayor únicamente se pueden utilizar puntas de corte.

– Quedan prohibidas las puntas que por su diseño en forma de arpón puedan impedir la extracción.

– Ninguna flecha podrá ir equipada con puntas explosivas ni impregnada con sustancias venenosas.

Artículo 7. Estadística

En ejercicio de lo previsto en el artículo 35.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, los titulares de cotos de caza deberán resumir en un parte el resultado de los aprovechamientos realizados durante la temporada, especificando el número de ejemplares de cada especie cobrados y otros datos de interés con fines estadísticos. Estos partes se ajustarán al modelo que se establezca y deberán ser remitidos a la correspondiente Dirección Territorial de Territorio y Vivienda antes del 31 de marzo de cada año.

(6)

Article 8. Valoració complementària d’espècies cinegètiques En l’annex III es fixa el valor de reposició estimat per a les espècies cinegètiques que complementa l’Ordre de 17 de març de 1987, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual s’actualit-zen les valoracions de les espècies protegides i no protegides de la fauna a la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera

Faculte els directors territorials per a autoritzar:

– L’entrenament dels gossos de gossada en l’època de veda en les condicions que estimen oportunes.

– El retard en l’obertura i tancament de la temporada de caça menor en general als vedats de caça de la comarca de Requena-Utiel (València) que començarà el 26 d’octubre de 2004 i acabarà el 25 de gener de 2005.

– La modificació del període de mitja veda establida en el punt 3.1.3, com també el seu retard una setmana per comarques naturals. Segona

L’adquisició i solta no autoritzada d’animals vius de caràcter cinegètic en qualsevol tipus de terreny infringeix el que estableix l’article 34.e de la Llei 4/1989, expressament indicat en el seu arti-cle 38.13, i es qualificarà i sancionarà d’acord amb l’artiarti-cle 39 de la mateixa disposició legal.

El trasllat i solta de peces de caça viva requereix l’autorització de la corresponent direcció territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge, prèvia sol·licitud efectuada amb 15 dies d’antelació com a mínim.

Aquesta autorització no serà necessària per als concursos i tira-des de guatla japonesa (Coturnix coturnix v. japonica) i colom (Columba ssp.) que se celebren en camps de tir legalitzats. No obs-tant això per a procedir als esmentats concursos es requereix que les peces provinguen de granges cinegètiques o explotacions indus-trials que compten amb autorització expressa per a la producció i venda de peces de caça vives.

Aquells concursos i competicions no inclosos en el punt ante-rior, seran tramitats a través de les delegacions provincials de la Federació Territorial Valenciana de Caça, les quals presentaran un calendari únic de tirades en les direccions territorials corresponents abans del 15 de gener de l’any 2005.

Tercera

Les sol·licituds per a caçar en zones de caça controlada i en vedats socials es podran presentar en la corresponent direcció terri-torial entre els dies 1 de juliol i 31 d’agost. El sorteig es realitzarà el segon dijous de setembre a les 11.00 hores, a les oficines de les citades dependències.

Quarta

Per a tot allò no regulat per la present ordre, regirà el que dispo-sa la Llei de Caça vigent i el seu reglament; en l’Ordre de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i en la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres.

DISPOSICIONS FINALS Primera

Es faculta la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge per a dictar totes les resolucions que siguen necessàries per al desenvolupament de la present ordre.

Artículo 8. Valoración complementaria de especies cinegéticas En el anexo III se fija el valor de reposición estimado para las especies cinegéticas que complementa la Orden de 17 de marzo de 1987, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, por la que se actua-lizan las valoraciones de las especies protegidas y no protegidas de la fauna en la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera

Faculto a los directores territoriales para autorizar:

– El entrenamiento de los perros de rehala en la época de veda en las condiciones que estimen oportunas.

– El retraso en la apertura y cierre de la temporada de caza menor en general a los cotos de caza de la comarca de Requena-Utiel (Valencia) comenzando el 26 de octubre de 2004 y terminan-do el 25 de enero de 2005.

– Las modificaciones del periodo de media veda establecidas en el punto 3.1.3 así el retraso de dicho periodo una semana por comarcas naturales.

Segunda

La adquisición y suelta no autorizada de animales vivos de carácter cinegético en cualquier tipo de terreno infringe lo estable-cido en el artículo 34.e de la Ley 4/1989, expresamente indicado en su artículo 38.13, y se calificará y sancionará con arreglo al artículo 39 de la misma disposición legal.

El traslado y suelta de piezas de caza viva requerirá autoriza-ción de la correspondiente direcautoriza-ción territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda, previa solicitud efectuada con 15 días de antelación como mínimo.

Esta autorización no será necesaria para los concursos y tiradas de codorniz japonesa (Coturnix coturnix v. japonica) y paloma (Columba ssp.) que se celebren en campos de tiro legalizados. No obstante para proceder a dichos concursos se requiere que las pie-zas provengan de granjas cinegéticas o explotaciones industriales que cuenten con autorización expresa para la producción y venta de piezas de caza vivas.

Aquellos concursos y competiciones no incluidos en el punto anterior, serán tramitados a través de las delegaciones provinciales de la Federación Territorial Valenciana de Caza, las cuales presen-tarán un calendario único de tiradas en las direcciones territoriales correspondientes antes del 15 de enero del año 2005.

Tercera

Las solicitudes para cazar en zonas de caza controlada y en cotos sociales se podrán presentar en la correspondiente dirección territorial entre los días 1 de julio y 31 de agosto. El sorteo se reali-zará el segundo jueves de septiembre a las 11.00 horas, en las ofici-nas de las citadas dependencias.

Cuarta

Para todo aquello no regulado por la presente orden, se estará a lo dispuesto en la Ley de Caza vigente y su reglamento; en la Orden de 15 de junio de 1988, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-tres.

DISPOSICIONES FINALES Primera

Se faculta a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda para dictar cuantas reso-luciones sean necesarias para el desarrollo de la presente orden.

(7)

Segona

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 de juny de 2004

El conseller de Territori i Habitatge, RAFAEL BLASCO CASTANY

ANNEX I – Caça menor en general:

Conill (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus capensis), rabosa (Vulpes vulpes), perdiu (Alectoris rufa), guatla (Coturnix coturnix), tudó (Columba palumbus), xixella (Columba oenas), colom roquer (Columba livia), tórtora (Streptopelia turtur), becada (Scolopax rusticola), merita (Vanellus vanellus), tord comú (Turdus philome-los), tordanxa (Turdus pilaris), tord ala-roig (Turdus iliacus), griva (Turdus viscivorus), estornell vulgar (Sturnus vulgaris), garsa (Pica pica), gralla (Corvus monedula), cornella (Corvus corone); així com les espècies faisà (Phasianus colchicus), guatla japonesa (Coturnix coturnix v. japonica), colí de Virgínia (Colinus virginia-nus) i colí de Califòrnia (Lophortix californica).

– Aus aquàtiques:

Ànec collverd (Anas platyrhynchos), ànec friset (Anas strepe-ra), ànec xiulador (Anas penelope), ànec cuallarg (Anas acuta), ànec cullerot (Anas clypeata), sivert (Netta Rufina), xarxet (Anas crecca), roncadell o xarrasclet (Anas querquedula), boix (Aythya ferina), morell capellut (Aythya fuligula), fotja (Fulica atra), bequeruda (Gallinago gallinago), bequet (Lymnocryptes minima), gavina vulgar (Larus ridibundus), gavinot argentat del Mediterrani (Larus cachinnans) i gavinot fosc (Larus fuscus).

– Mitja veda:

Tudó (Columba palumbus), xixella (Columba oenas), colom roquer (Columba livia), tórtora (Streptopelia turtur), guatla (Cotur-nix cotur(Cotur-nix), estornell vulgar (Sturnus vulgaris), garsa (Pica pica), gralla (Corvus monedula) i cornella (Corvus corone).

– Pròrroga de tords i estornells:

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris), tord comú (Turdus philo-melos), tordanxa (Turdus pilaris), tord ala-roig (Turdus iliacus), griva (Turdus viscivorus) i garsa (Pica pica).

– Caça major:

Cérvol (Cervus elaphus), daina (Dama dama), cabirol (Capreo-lus capreo(Capreo-lus), mufló (Ovis musimon), cabra salvatge (Capra pyre-naica), arruí (Ammotragus lervia) i porc senglar (Sus scrofa),

ANNEX II Quota de captures (terrenys lliures)

Perdiu, conill i llebre 2 peces (en total)

Tords 15 peces

Fotja Prohibida la seua caça

ANNEX III Ordre Artiodactyla

Família Bovidae

– Arruí (Ammotragus lervia) 600 euros Família Cervidae

– Cabirol (Capreolus capreolus) 1.500 euros

Segunda

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 21 de junio de 2004

El conseller de Territorio y Vivienda, RAFAEL BLASCO CASTANY

ANEXO I – Caza menor en general:

Conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus capensis), zorro (Vulpes vulpes), perdiz roja (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), paloma torcaz (Columba palumbus), paloma zurita (Columba oenas), paloma bravía (Columba livia), tórtola (Strepto-pelia turtur), becada (Scolopax rusticola), avefría (Vanellus vane-llus), tordo o zorzal común (Turdus philomelos), zorzal real (Tur-dus pilaris), zorzal alirrojo (Tur(Tur-dus iliacus), zorzal charlo (Tur(Tur-dus viscivorus), estornino pinto (Sturnus vulgaris), urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula), corneja (Corvus corone); así como las especies faisán (Phasianus colchicus), codorniz japonesa (Coturnix coturnix v. japonica), colín de Virginia (Colinus virginianus) y colín de California (Lophortix californica).

– Aves acuáticas:

Ánade real (Anas platyrhynchos), ánade friso (Anas strepera), ánade silbón (Anas penelope), ánade rabudo (Anas acuta), pato cuchara (Anas clypeata), pato colorado (Netta rufina), cerceta común (Anas crecca), cerceta carretona (Anas querquedula), porrón común (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya fuligula), focha (Fulica atra), agachadiza común (Gallinago gallinago), aga-chadiza chica (Lymnocryptes minima), gaviota reidora (Larus ridi-bundus), gaviota patiamarilla (Larus cachinnans) y gaviota sombría (Larus fuscus).

– Media veda:

Paloma torcaz (Columba palumbus), paloma zurita (Columba oenas), paloma bravía (Columba livia), tórtola (Streptopelia tur-tur), codorniz (Coturnix coturnix), estornino pinto (Sturnus vulga-ris), urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula) y corneja (Cor-vus corone).

– Prórroga de zorzales y estorninos:

Estornino pinto (Sturnus vulgaris), zorzal común (Turdus philo-melos), zorzal real (Turdus pilaris), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), zorzal charlo (Turdus viscivorus) y urraca (Pica pica).

– Caza mayor:

Ciervo (Cervus elaphus), gamo (Dama dama), Corzo (Capreo-lus capreo(Capreo-lus), muflón (Ovis musimon), cabra montés (Capra pyre-naica), arruí (Ammotragus lervia) y jabalí (Sus scrofa),

ANEXO II Cupo de capturas (terrenos libres)

Perdiz, conejo y liebre 2 piezas (en total)

Zorzales 15 piezas

Focha común Prohibida su caza

ANEXO III Orden Artiodactyla

Familia Bovidae

– Arruí (Ammotragus lervia) 600 euros Familia Cervidae

(8)

ANNEX IV

Documentació que ha de presentar-se a les direccions territo-rials per a sol·licitar autoritzacions excepcionals i expresses, a l’empara de l’article 28.2 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Con-servació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres.

1. Dades identificadores del titular.

2. Espècie que es vol caçar i nombre d’exemplars.

3. Mètode que es vol emprar i nombre d’unitats de l’art que s’han d’emprar.

4. Dades de l’àrea de caça (vedat).

5. Dades identificadores del personal qualificat que s’empraran (DNI i llicència de caça).

6. Dades d’inici i final de l’activitat. 7. Possibles riscos pel mètode, època o àrea. 8. Dades sobre els controls que es pretén exercir.

9. Raó, hauran de justificar la necessitat de l’autorització segons els danys que es puguen originar i, en tot cas, per algun dels motius previstos en l’article 28.2.

II. AUTORITATS I PERSONAL

a) P

LANTILLES ORGÀNIQUES I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL

1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

ORDE de 14 de juny de 2004, de la Conselleria de Jus-tícia i Administracions Públiques, per la qual s’aprova la classificació en classe primera del lloc d’oficial major de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. [2004/F6602]

El Ple de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, en sessió cele-brada el dia 22 de desembre de 2003, va acordar modificar la rela-ció de llocs de treball, amb la crearela-ció d’un lloc de treball d’oficial major per a l’exercici de funcions de col·laboració immediata a les de secretaria.

Així mateix, se sol·licita a esta Conselleria de Justícia i Admi-nistracions Públiques la classificació del citat lloc de treball en classe primera, i està reservada la seua provisió a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior.

Consta en l’expedient certificat expedit per la Secretaria Gene-ral de la corporació acreditatiu de la modificació de la relació de llocs de treball, i la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Pro-víncia de Castelló.

Vist el que disposa l’article 2 del Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, en l’apartat a) del qual establix que les secretaries de classe primera estan reservades a funcionaris pertanyents a la subescala de secretaria, categoria superior, i en l’apartat g) que per mitjà de la modificació de la seua corresponent plantilla, les entitats locals podran crear llocs de treball de col·laboració reservats a fun-cionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala i categoria que procedisca per a l’exercici de fun-cions de col·laboració als llocs de secretaria, intervenció o tresore-ria.

Per tant, i fent ús de les competències atribuïdes pels articles 2.2.a) i 6.2 del Decret 159/1997, de 29 d’abril, del Govern Valen-cià, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de les Competències de la Generalitat Valenciana relatives als Funcionaris d’Adminis-tració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional,

ANEXO IV

Documentación que ha de presentarse en las direcciones territo-riales para solicitar autorizaciones excepcionales y expresas, al amparo del artículo 28.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silves-tres.

1. Datos identificativos del titular.

2. Especie que se desea cazar y número de ejemplares.

3. Método que se desea emplear y número de unidades del arte a emplear.

4. Datos del área de caza (coto).

5. Datos identificativos del personal cualificado que se vaya a emplear (DNI y licencia de caza).

6. Datos de inicio y final de la actividad. 7. Posibles riesgos por el método, época o área. 8. Datos sobre los controles que se pretende ejercer.

9. Razón, debiendo justificar la necesidad de la autorización en función de los daños que se puedan originar y, en todo caso, por alguno de los motivos previstos en el artículo 28.2.

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) P

LANTILLAS ORGÁNICAS Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

ORDEN de 14 de junio de 2004, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la clasificación en clase primera del puesto de oficial mayor del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.[2004/F6602]

El Pleno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2003, acordó modificar la rela-ción de puestos de trabajo, con la crearela-ción de un puesto de trabajo de oficial mayor para el ejercicio de funciones de colaboración inmediata a las de secretaría.

Asimismo se solicita a esta Conselleria de Justicia y Adminis-traciones Públicas la clasificación del citado puesto de trabajo en clase primera, estando reservada su provisión a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de secretaría, categoría superior.

Consta en el expediente certificación expedida por la Secretaría General de la corporación acreditativa de la modificación de la relación de puestos de trabajo, y su publicación en el Boletín Ofi-cial de la Provincia de Castellón.

Visto lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, en cuyo apartado a) dispone que las secretarías de clase primera están reservadas a funcionarios pertenecientes a la subescala de secretaría, categoría superior; y en el apartado g) que mediante la modificación de su correspondiente plantilla, las enti-dades locales podrán crear puestos de trabajo de colaboración reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda para el ejercicio de funciones de colaboración a los puestos de secretaría, intervención o tesorería.

En su virtud, y en uso de las competencias atribuidas por los artículos 2.2.a) y 6.2 del Decreto 159/1997, de 29 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Regula-dor de las Competencias de la Generalitat Valenciana relativas a los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :