Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat de formalitzar aquest conveni, i

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a l’organització i la realització de les proves d’aptitud personal (PAP) per a l’accés al Grau en Traducció i Interpretació (anglès) (UAB), Grau en Traducció i Interpretació (anglès) (UPF) o al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (UPF)

REUNITS:

D’una part, la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant, la UAB), amb seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i amb número d’identificació fiscal Q-0818002-H, i en la seva representació la senyora Margarita Arboix Arzo, rectora Magnífica d’aquesta Universitat, havent estat nomenada pel Decret 260/2016, de 31 de maig, actuant d’acord amb la competència que li atorga l’article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, de 21 de desembre, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

D’altra part, la Universitat Pompeu Fabra, (en endavant, UPF) representada pel seu rector Magnífic, el senyor Jaume Casals Pons, en virtut del que disposen l’article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, de 21 de desembre, els articles 50 i 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per Acord de GOV203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i Acord GOV/129/2015, de 4 d’agost i de conformitat amb el Decret 37/2017, de 18 d’abril, de nomenament com a rector de la Universitat Pompeu Fabra (DOGC núm. 7353, de 20 d’abril de 2017), que té el seu domicili a Barcelona, plaça de la Mercè, 10-12 i amb número d’identificació fiscal Q-5850017-D.

Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat de formalitzar aquest conveni, i

MANIFESTEN:

I. Que, de conformitat amb el que estableixen l'article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 32 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, correspon a la universitat, d'acord amb la normativa vigent, l'admissió dels estudiants;

II. Que, tal com preveu l'article 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i l'article 8 del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, correspon a les universitats establir els mecanismes de coordinació per realitzar proves conjuntes dels procediments d’admissió, així com el reconeixement mutu dels resultats de les valoracions realitzades en els procediments d’admissió;

(2)

III. Que, és en el marc del Consell lnteruniversitari de Catalunya que el Departament competent en matèria d'universitats i les universitats públiques de Catalunya es coordinen i col·laboren per a l'organització de les proves d'accés a la universitat; IV. Que les parts volen col·laborar en l’organització i la realització d’una prova única

d’aptitud personal (PAP) 2018 per accedir al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UAB) i al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UPF) o al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (UPF).

V. Que, atès que totes les parts intervinents han considerat la conveniència de subscriure un únic conveni entre la UAB i la UPF, a l'efecte de vehicular i plasmar en un sol document tota la gestió que es porta a terme, així com les obligacions que assumeix cadascuna de les institucions responsables de l'organització i de la supervisió de la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UAB) i al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UPF) o al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (UPF).

Per tot això, les parts signatàries acorden la subscripció del present Conveni que conté les següents,

CLÀUSULES:

Primera .- Objecte del Conveni

L'objecte del present conveni és el d'establir les pautes de col·laboració entre les parts, per tal d'organitzar i dur a terme la realització d’una prova única d’aptitud personal (PAP) per accedir al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UAB) i al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UPF) o al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (UPF).

Segona .- Contingut del Conveni

El present Conveni contempla els termes generals i l'abast de la col·laboració que assumeix cadascuna de les parts signatàries, així com la descripció de les tasques concretes a efectuar per a la realització de la prova d’aptitud personal (PAP).

Tercera .- Règim jurídic

El present Conveni, en tant que conveni de col·laboració de caràcter administratiu, li resulta d’aplicació el que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

(3)

Quarta .- Obligacions de les Universitats

4.1. Les Universitats que subscriuen el present Conveni, participen de forma conjunta en l'organització de la prova d’aptitud personal (PAP), assumint les següents funcions:

a) Informar, tant als centres com al públic en general, sobre la prova d’aptitud. b) Rebre les dades de matrícula de la PAP, que serà gestionada per l'Oficina

d'organització de Proves d'Accés a la Universitat, òrgan administratiu del departament competent en matèria d'universitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el qual s'adscriu al Consell lnteruniversitari de Catalunya.

c) Elaborar els models d’exàmens de les PAP. d) Corregir i avaluar les proves.

e) Tramitar les reclamacions i recursos relacionats amb la PAP.

f) Trametre les qualificacions de la PAP a l’Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

g) Rebre i gestionar la recaptació total de les taxes de matrícula de tot l’alumnat matriculat a la prova, provinent de les matrícules gestionades per l'Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat.

h) Dur a terme totes aquelles actuacions que se'n derivin i adoptar totes aquelles decisions que siguin necessàries per tal que tot l’alumnat s'examini de forma anònima i idèntica a fi de garantir al màxim la igualtat d'oportunitats a l’alumnat que es presenta a la PAP.

4.2. La prova es realitzarà a la UPF els anys senars i a la UAB els anys parells, independentment de en quina de les dues universitats es vulguin cursar els estudis. La universitat seu de la prova s’encarregarà de coordinar totes les gestions d’aquell any.

Cinquena .- Estructura i contingut de la prova d’aptitud personal (PAP)

5.1. La prova, que és única al sistema universitari català, és vàlida per sol·licitar l’admissió al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UAB) i al grau en Traducció i Interpretació – anglès (UPF) o al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades (UPF).

5.2. La prova consta de tres parts:

a) un resum en català, en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès;

b) un exercici amb preguntes sobre el text; c) una redacció d'un text breu en anglès.

5.3. La superació de la prova té validesa per accedir a la universitat l'any en el qual se supera i l’any següent.

(4)

Sisena - Finançament de la prova d’aptitud personal (PAP)

6.1. Mentre es mantingui la vigència del present Conveni, els anys parells serà seu la UAB i els anys senars serà seu la UPF. Cadascuna centralitzarà la gestió i assumirà el cost total de l’organització de la PAP.

6.2. Per a cada exercici pressupostari, la universitat que sigui seu de les PAP centralitzarà la gestió, i elaborarà i assumirà un pressupost del cost total de l'organització de les proves. En l'apartat d'ingressos del pressupost figurarà el total dels ingressos en concepte de les taxes per exàmens de les PAP per al curs acadèmic corresponent. En l'apartat de despeses del pressupost figurarà el total de les despeses del curs acadèmic corresponent.

6.3. L'Oficina d'Organització de les PAU gestionarà de manera centralitzada la recaptació de les taxes de tot l’alumnat matriculat a la prova i trametrà a la universitat seu de la prova el total de les taxes de la prova.

Setena .- Comissió de seguiment

7.1. Composició.- La Comissió de Seguiment del present Conveni serà paritària, d’acord amb la composició següent:

a) Els/les degans/es de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB i de la UPF

b) Els/les coordinadors/es de la prova designats per cada una de les Facultats. c) Els/les responsables d’Administració i Serveis de cada una de les Facultats. 7.2. Funcions.- Són funcions de la Comissió de Seguiment, les següents:

a) Determinar la previsió de mitjans materials i personals necessaris per gestionar la PAP i concretar les funcions a efectuar per part de cada universitat.

b) Aprovar i liquidar el pressupost.

c) Resoldre els dubtes i dirimir les controvèrsies que puguin sorgir en l'execució del present Conveni.

d) Totes aquelles altres que sigui necessari efectuar per poder dur a bon terme la realització de les tasques de l'organització i gestió de la PAP.

Vuitena .- Vigència

El present Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i estarà vigent al menys durant dos cursos acadèmics, per tal de garantir que cadascuna de les universitats signants organitzi una prova d’aptitud personal PAP. Es renovarà tàcitament, fins a un màxim de quatre (4) anys, si bé abans de la finalització es pot acordar una pròrroga pel mateix termini (4 anys).

Novena .- Causes de resolució

(5)

a) El mutu acord de les parts.

b) L'incompliment de les seves clàusules i/o de la normativa aplicable.

c) Denúncia d'una de les parts, formulada amb una antelació mínima de tres mesos. d) Les generals establertes a la legislació vigent.

Desena .- Resolució de controvèrsies i control jurisdiccional

Correspon a la Comissió de Seguiment del present Conveni la resolució dels dubtes i les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació, el compliment i els efectes d'aquest Conveni.

Les qüestions litigioses que no puguin ser resoltes de mutu acord i/o per la Comissió de Seguiment seran sotmeses al coneixement dels tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.

I, en prova de conformitat amb el contingut d´aquest document, les parts el signen en dos exemplars i a un sol efecte.

Margarita Arboix Arzo Jaume Casals Pons

Rectora Rector

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Pompeu Fabra

TCAT P Margarita Arboix Arzo - DNI 37716519S 2018.06.18 12:58:55 +02'00' CPISR-1 C JAUME CASALS PONS - DNI 37317474C

Firmado digitalmente por CPISR-1 C JAUME CASALS PONS - DNI 37317474C

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Universitat Pompeu Fabra, ou=Vegeu https:// www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, ou=Rectorat, title=Rector, sn=CASALS PONS, givenName=JAUME, serialNumber=37317474C, cn=CPISR-1 C JAUME CASALS PONS - DNI 37317474C Fecha: 2018.06.18 15:39:16 +02'00'

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :