DOSSIER DE CONSOLIDACIÓ/ i RECUPERACIÓ DE Ciències Naturals 1r ESO D CURS

23  28  Download (0)

Full text

(1)

DOSSIER DE CONSOLIDACIÓ/

i RECUPERACIÓ DE

Ciències Naturals 1r ESO D

CURS 2017-18

(2)

pàgina 2 de 23 Indicacions generals.

Els alumnes que cursareu que heu de recuperar la matèria de 1r d’ESO, heu de presentar aquest dossier el dia del examen de setembre abans de començar l’examen de recuperació. Aquest dossier es podrà fer servir per consultar les preguntes de l’examen.

− Al acabar l’examen ,el lliurareu al professor/a de Ciències Naturals.

Aquest treball junt amb un resultat positiu de la prova escrita que fareu us permetran recuperar la matèria de 1r d’ESO.

La resta d’alumnes que heu aprovat la matèria i cursareu 2n d’ESO, és aconsellable que feu el treball de forma voluntària per tal de consolidar les competències que heu adquirit. El podreu presentar al professor/a de Física i Química de 2n d’ESO a l’inici del curs 2018/19, i comptabilitzarà en l’apartat d’actitud i treball de la 1a avaluació.

(3)

pàgina 3 de 23

L’UNIVERS I EL NOSTRE PLANETA

1. Explica breument la teoria mes acceptada avui en dia de com es va forma L’Univers

2. Indica si les següents afirmacions són veritables (V) o falses (F):

a) La edat de l’Univers és calcula que és de 15.000 milions d’anys. ( ) b) Segons el model actual la terra gira al voltant del Sol. ( ) c) La Via Làctia es el nom que rep la nostra galàxia ( ) d). Una nebulosa que es contrau per la gravetat forma un estel ( )

3. Explica la diferencia entre : Estel : Planeta : Satèl·lit : 4. La velocitat de la llum es de a) 3.000.0000 Km/s b) 3.000.000 Km / h c) 300.000 Km/s

(4)

pàgina 4 de 23 5. Relaciona cada planeta amb una característica

1. La Terra Te una atmosfera molt densa

2. Mart Te un satèl·lit

3. Mercuri No té atmosfera

4. Venus Es de color vermell degut a òxid de ferro

6. El planetes del sistema solar poden ser :

a) gasosos Mercuri, Venus, La Terra i Mart Són planetes gegants b) rocosos Júpiter, Saturn, Urà, Neptú Són planetes més petits

(5)

pàgina 5 de 23 8. Quins tipus d’astres reconeixes en la fotografia.

a ) b) c) d) e) f)

9. Digues si son certes o falses les següents afirmacions a) El elements químics en formen en les estrelles ( )

b) La distancia de la Terra al Sol es de 15 milions de Km ( )

c) Les estrelles estan formades per Hidrogen i Heli ( )

(6)

pàgina 6 de 23 10. Explica el que es un any llum.

11. La terra té 2 moviments: translació i rotació. Què es el moviment de ROTACIÓ ? I el moviment de TRASLACIÓ ?

(7)

pàgina 7 de 23 13. El moviment de la lluna te 4 fases, Posa nom a aquestes fases i en quin sentit

tenen lloc . Escriu-les sota amb ordre començant per la lluna nova.

14. Explica breument quines són les característiques especials de la terra i que no tenen altres planetes.

a)

b)

c)

d)

(8)

pàgina 8 de 23

15. La terra té 2 moviments: translació i rotació. Què es el moviment de ROTACIÓ ? I el moviment de TRASLACIÓ ?

16. Relaciona cada paraula amb la seva definició.

L´ Atmósfera ( ) És la part rocosa del planeta, sobre la qual es troben els altres components. ( )

L´ Hidrosfera ( ) És el conjunt de tots els éssers vius ( )

La Geosfera ( ) Està formada per tota l’aigua de la superfície terrestre ( )

La Biosfera ( ) És la capa gasosa que envolta el planeta. ( )

17. Digues si es cert o fals. L’atmosfera està formada per ..

a) Nitrogen ( 78 % ) , Oxigen ( 21 % ) i diòxid de carboni ( 0.04 % ) ( ) b) L’Ozó absorbeix les radiacions ultraviolades ( ) c) El Nitrogen ( N) es una gas molt reactiu ( ) d). El diòxid de carboni s’empra per la fotosíntesis ( )

(9)

pàgina 9 de 23 18. Digues si son certes o falses les següents afirmacions

a) Només el 3 % de l’aigua que hi ha a la Terra es dolça ( )

b) L’aigua dels oceans conté 3.500 grams de sals per litre ( )

c) La temperatura del mar varia amb la fondària ( )

19. Posa el noms a cada part de la geosfera

20. Explica amb les teves paraules i de forma senzilla que es :

Un terratrèmol :

(10)

pàgina 10 de 23 21. Indica les parts principals d’un volcà

(11)

pàgina 11 de 23

ELS ESSERS VIUS

22. Descriu quines són les funcions vitals d’un esser viu.

22. Defineix els termes i posa exemples: Nutrició autòtrofa :

Nutrició heteròtrofa :

23. Els esser vius estan format per substancies. Quines son les substancies inorgàniques ? i les orgàniques ? Descriu breument cada una d’elles.

(12)

pàgina 12 de 23 24. Que es una cèl·lula procariota ? Fes un esquema simple

(13)

pàgina 13 de 23 26. Relaciona es seu orgànul amb la seva funció.

1. Ribosoma ( ) Produeix energia

2. Reticle endoplasmàtic ( ) Si hi duu a terme la fotosíntesis 3. Aparell de Golgi ( ) Moviment cel·lular i divisió

4. Mitocondri ( ) Emmagatzema i transporta proteïnes; produeix lípids 5. Centrosoma ( ) Producció de proteïnes

6. Cloroplast ( ) Digestió de substancies complexes

7. Lisosoma ( ) Emmagatzema substancies i les allibera al exterior

27. Com se organitzen les cèl·lules ?

Òrgans :

Teixits :

Sistemes i aparells :

(14)

pàgina 14 de 23

ELS ANIMALS VERTEBRATS

28. Quines característiques són comuns als animals vertebrats ?

a ) Són organismes________________________, i les seves _________________formen ______________i aquest___________________

b) Tenen un _______________________________________, que protegeix __________ _____________________________________

c) Tenen extremitats______________________________, que poden ser de tres tipus _________, _______________o _________

d) Tenen simetria_________________________, que facilita la ____________________

e) El seu cos esta dividit en tres parts _________________________________________

f) Tenen un sistema nerviós ________________________________________________ Format per ________________, __________________________ i ____________

29. Enumera les classes de vertebrats que hi ha i cita dos exemples:

(15)

pàgina 15 de 23 31. Anomea les parts assenyalades al dibuix

32. Que vol dir la paraula rèptil ?

33. Relaciona cada tipus de rèptil amb la seva descripció.

Caiman – tortugues- sargantana – boa – camaleó - cobra – cocodril – tortuga aquàtica El seu cos és curt i ample i esta protegit per una closca

Es desplacen reptant mitjançant un moviment ondulatori Es seu cos és allargat i la majoria presenta una cua de la que

es poden desprendre’s

Tenen un musell llarg amb nombrosos dents. El seu tronc és robust i utilitzen la cua per nedar.

(16)

pàgina 16 de 23

ELS ANIMALS INVERTEBRATS

34. Explica la diferencia entre vertebrats i invertebrats. Pot tenir un esquelet un invertebrat? Posa un exemple de cada grup ?

Vertebrats :

Invertebrats :

35. Respon a cada pregunta amb al grup al qual pertany : Esponges, Cnidaris

a) Tenen un esquelet intern ( _______________________________) b) No tenen simetria ( _______________________ )

c) Tenen una cavitat gastrovascular (_______________________) d) S’alimenten per filtració (______________________________)

e) La seva boca està envoltada de tentacles ( ______________________)

37. Quines són les característiques comuns a platihelmints, nemertins i anèl·lids? a) Simetria __________________ , cos __________ i _________________ , es desplacen _____________________

La sangonera pertany al grup dels ____________________________________ La tènia pertany al grup dels _______________________________

El cuc de terra pertany al grup dels ____________________________

38. Quines són les característiques comuns dels mol·luscs?

a) Tenen simetria _________________, el seu esta dividit en tres parts : _______ , _________________________ i ________

(17)

pàgina 17 de 23 39. Anomena cada tipus de mol·lusc .

El cap està ben desenvolupat , solen tenir dos parells de tentacles i alguns tenen una closca protectora dels òrgans vitals externs

El cap no està diferenciat. La massa visceral està protegida per una closca formada per dues peces.

El cap està ben desenvolupat , solen tenir diversos tentacles i alguns tenen una closca protectora dels òrgans vitals externs

40. Els artròpodes es classifiquen en quatre classes :

(18)

pàgina 18 de 23 a) Tenen simetria _________________, el cos es troba segmentat i dividit en tres

parts : ________ ,_______________________________ i _______

b) Tenen el cos recobert per ____________________________________ format per _______________

c) Què vol dir la paraula “ artròpode “ : ______________________________

(19)

pàgina 19 de 23

LES FUNCIONS VITALS EN ELS ANIMALS.

43. Enumera el quatre aparells que intervenen en la funció de nutrició dels animals.

44. Què és la respiració cel·lular? Quines reacciones tenen lloc.

45. Relaciona cada concepte amb la seva descripció

Egestió Els nutrients obtinguts passen al sistema circulatori Digestió Es la expulsió de les substancies no digerides Absorció Consisteix en la incorporació d’aliment

Ingestió Es la transformació d’aliments en nutrients

46. Per què és necessària la digestió en el organismes heteròtrofs ?

(20)

pàgina 20 de 23 46. Quins tipus de receptors sensorials hi ha?. Descriu-los breument i posa un

exemple de cadascun ?

47. Quins tipus de reproducció existeixen? Anomena totes les possibilitats i posa exemples de cadascuna.

(21)

pàgina 21 de 23

LES PLANTES

48. Completa el que falta per omplir

El regne de les plantes reuneix un grup d’organismes ampli i variat, amb unes característiques comunes:

• Tots són organismes ______________________. Dins d’aquest regne és possible trobar una gran varietat de nivells de complexitat estructural.

• Estan constituïts per _________________________________. Aquest tipus de cèl·lules tenen parets rígides de cel·lulosa i cloroplasts.

• Tenen nutrició _______________________. Fan la fotosíntesi aprofitant l’energia de la llum solar gràcies a pigments com la

__________________________________ , localitzada als cloroplasts.

(22)

pàgina 22 de 23 50. Les funcions de l’arrel són :

51. Explica que és la fotosíntesis

52. En les plantes existeixen dos tipus de reproducció: asexual i sexual. Explica les seves diferencies

(23)

pàgina 23 de 23 53. La reproducció de les plantes angiospermes consta de les etapes següents: la

pol·linització, la fecundació, la formació de la llavor i del fruit i la dispersió i la germinació de la llavor. Explica de forma resumida cada pas.

Figure

Updating...

References

Related subjects :