Intervenció en tabaquisme en pacients hospitalitzats

Texto completo

(1)

Intervenció en tabaquisme en

pacients hospitalitzats

Hospital Universitari Vall d’Hebron

31 de Gener 2013

Dr Josep Maria Sánchez Unitat de deshabituació de tabac

Servei de Medicina Preventiva

Vall d'Hebron

Hospital

(2)

Intervenció en tabaquisme en

pacients hospitalitzats

Concienciació

Intervenció

Avaluació

Vall d'Hebron Hospital Laboratoris Clínics

(3)

Intervenció en tabaquisme en

pacients hospitalitzats

Concienciació

Vall d'Hebron Hospital Laboratoris Clínics

(4)

Enquesta Nacional de Salut 1987, 1993, 1995, 1997, 2001 i 2006

TABAQUISME A ESPANYA

(5)

Resultats de l’enquesta d'hàbit  tabàquic en el personal de l’HUVH any 2009 

Autors: Pajin MA, Garcia E, Gonzalez R, Nieva G, Rodriguez E, Sanchez JM.

Introducció

„ L’ HUVH forma part de la Xarxa

Catalana d’ Hospitals sense fum (XCHsF) des de l’any 2002. Un dels criteris per acreditar l’Hospital dintre de la xarxa europea és la realització d’ una enquesta bianual als professionals dels centres sanitaris adscrits, seguint la metodologia recomanada per la XCHsF.

Objectiu

Conèixer la prevalença d’hàbit del tabac en els col·lectius del nostre hospital i especialment entre el col·lectiu d’infermeria l’any 2009.

Material i Mètode

Estudi descriptiu mitjançant una enquesta de prevalença en una mostra representativa escollida de forma aleatòria dels professionals de l’hospital, el 50,2% dels enquestats eren professionals d’infermeria , la enquesta es va realitzar a l’ abril i maig del 2009.

0 10 20 30 40 50 60

Fumadors (%) Mai Fumadors (%) Ex Fumadors (%) Personal Mèdic Diplomades Infermeria Auxiliars Clínica Administratius Altres Fumadors  (%) Mai ha fumat  (%) Ex Fumadors  (%) Personal Mèdic 17,6 58,8 23,5 Diplomades Infermeria 29,6 40,0 30,4 Auxiliars  41,6 30,3 28,1 Administratiu  35,3 47,1 17,6 Altres  38,3 42,0 19,8 Prevalença global 32,7%

(6)

Concienciació i Formació

ƒ Programa de formació de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum

Es crea una xarxa de formadors dels propis hospitals per poder arribar a un ampli sector de professionals de cada hospital de la XCHsF.

La formació de professionals sanitaris constitueix una línia prioritària amb la fi de que s’implementin sistemàticament les tècniques d’intervenció breu en els pacients ingressats. (Rice et al., 2004)

Vall d'Hebron

Hospital

(7)

Curs d’Intervenció breu

en tabaquisme (2 hores)

Hospital Vall d’Hebron

•Medicina Preventiva:

‰Josep Maria Sànchez ‰Gina Vila ‰Mª Antònia Pajín ‰Emmanuel Calderón

•Psiquiatria:

‰Gemma Nieva ‰Esther García ‰Eugeni Bruguera

•Pneumologia:

‰Esther Rodriguez

Xarxa Catalana d’Hospitals sense fum

Programa de Formació de Formadors

Total professionals sanitaris

formats:

700

Professionals:

•Metges adjunts, MIR, Infermeres, Auxiliars, Zeladors, Tècnics

Serveis: ƒCardiologia, ƒPneumologia, ƒPsiquiatria ƒDigestiu ƒCirurgia

ƒMedicina Interna, Infeccioses ƒEsclerosi Múltiple

ƒTraumatologia

ƒMIR nova incorporació ƒEscola Infermeria...

(8)

Contingut

Qüestionari PRE

1. Importància de la intervenció mínima en tabaquisme en pacients

hospitalitzats

2. La intervenció breu en tabaquisme en pacients hospitalitzats

(30minuts):

• Intervenció 5A

• Teràpia farmacològica

• Intervenció 5R

• Habilitats de comunicació i circuits d’intervenció en cada hospital

3.- Casos pràctics

Qüestionari POST

Vall d'Hebron

Hospital

(9)

AJUDAR

Oferir recolzament (1)

Donar TSN si s’escau (2) AVALUAR

“Vol deixar de fumar?” “Vol rebre ajuda?”

si

Valorar dependència

“Quant fuma?”

“Quant triga a fer la primera cigarreta?”

ACONSELLAR

“En la seva situació és important que deixi de

fumar” ANALITZAR i ANOTAR “Vostè fuma?” ACORDAR SEGUIMENT Durant ingrés Primària o unitat especialitzada Telèfon: 1 i 6 mesos Promoure continuar sense fumar

no Ajudar al pacient a identificar:

si no

RELLEVÀNCIA

“Per quins motius deixaria de fumar?

RISCS

“Quines conseqüències té seguir fumant?

RECOMPENSES

“Quines avantatges trobaria si deixés de fumar?”

RESISTÈNCIES

“Què és el que li preocupa de deixar de fumar?”

REPETICIÓ a cada ingrés

(10)
(11)

AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ

(12)

Intervenció en tabaquisme en

pacients hospitalitzats

Intervenció

Vall d'Hebron Hospital Laboratoris Clínics

(13)

Programa de deshabituació de tabac en pacients hospitalitzats

Ingrés pacient a planta

d’hospitalització, CCEE o Urgències

Hª clínica:

Metge, infermera, Aux

inf.

Preguntar estat de

fumador i grau de

concienciació per

deixar-ho

Grau de síndrome

d’abstinència

Tractament amb

pegats o xiclets

durant l’ingrés

Seguiment a la Unitat

de Deshabituació de

Tabac : Hospital o

CAP

Interconsulta a

Unitat

Especialitzada

(14)
(15)
(16)

Perfil típic del pacient fumador hospitalitzat

Servei Cardiologia-Coronàries:

-IAM (home 50 a): estada 4-5 dies: no sde abstinència, no risc

Servei Pneumologia:

- Home-dona de 40-50 anys amb diagnòstic de emfisema lleu-moderat

Servei Neurologia:

-

Home-dona amb AVC

Servei Oncologia:

-

Home amb Neo Pulmò, Dona amb Neo de Mama

Servei Cirurgia Vascular:

-

Home amb claudicació intermitent

Servei Reumatologia:

- Dona amb fibromiàlgia

Servei Infeccioses:

- Home 40-50 anys, VIH asimptomàtic amb patologia

respiratòria o cardíaca

(17)

Tabac i resposta als tractaments en el Crohn

™ Agents bloquejadors TNF-alpha: Infliximab o Adalimumab o

Certolizumab

™ Major necessitat de corticosteroides i immunomoduladors en fumadors,

sobre tot en dones i pitjor pronòstic en dones 1-3

™ Els efectes negatius del tabac és dosis depenent, pitjor pronòstic en

grans fumadors (> 10 cig/dia)

™ Tabaquisme actiu incrementa el risc de complicacions en Crohn, sobretot

en afectació ileal

™ En tots els casos s’ha d’intentar que deixin de fumar i si no poden s’ha

de fer un tractament més intensiu o precoç per intentar prevenir les complicacions.

1.-Cosnes, J et al; Effect of cigarette smoking on the long term course of Crohn disease, Gastroenterology 1996; 110: 424-431.

2.-Cosnes et al. ; Effects of current and former cigarette smoking on the clinical course of Crohn disease. Aliment pharmacol Ther 1999; 13: 1403-1411 3.-Cosnes J, et al; smoking cessation and the course of Crohn disease: an intervention study. Gastroenterology 2001; 120: 1093-1099.

(18)

Tabac i risc de recidiva en la malaltia de Crohn

Fumadors Exfumadors No fumadors

„Cosnes J, et al; smoking cessation and the course of Crohn disease: an intervention study.

(19)

Esclerosi Múltiple

i tabac

Dr Josep M Sánchez García

Servei de Medicina Preventiva Hospital Universitari Vall d’Hebron

(20)

Institut Català d'Oncologia

Estudi cohorts Nurses Health Study I-II

Tabac- Esclerosi Múltiple

(

Hernan et al.2001

)

Paquets/any

RR

(IC95%)

1-9

1.1

0.8-1.6

10-24

1.5

1.2-2.1

>25

1.7

1.2-2.4

Fumadora

1.6

1.2-2.1

Ex-fumadoras

1.2

*

0.9-1.6

•Estudi prospectiu de cohorts

•121.700 dones en estudi I. (30-55 anys). Any 1976 /////-116.671 en estudi II. (25-42 anys). Any 1989 •Conclusió: es demostra clarament la relació dosi-resposta

(21)

Estudi cas - control europeu 2009

Tabac- EM

(Hedstrom et al 2009)

País

OR

(IC95%)

Suecia

1.5

1.3-1.8

Noruega

1.8

1.1-2.9

Regne Unit

1.3

1.0-1.9

(22)

EL TABAQUISME EN EL

PACIENT HOSPITALITZAT

Vall d'Hebron

Hospital

(23)

ƒ Les persones que ingressen veuen interromput el seu consum

de tabac bruscament durant la seva estada al centre hospitalari.

ƒ Aquest fet comporta l’aparició de la síndrome d’abstinència i el

risc d’incompliment de la normativa de no fumar a l’hospital.

- Un percentatge alt de pacients segueixen fumant durant l’ingrés

- Els pacients no compleixen la prohibició d’espais lliures de fum i la principal causa son els símptomes d’abstinència

- Risc d’incendi a l’Hospital

(24)

•L’ingrés hospitalari és un moment òptim per a promoure la

cessació.

•Els pacients es troben en un moment de vulnerabilitat on són més

sensibles i receptius a aquests missatges

•Aprofitar l’ingrés per començar la deshabituació

Aquesta responsabilitat correspon a tots els àmbits del

sistema de salut i a totes les àrees d’assistència.

(25)

ƒ

Li expliquem si fumar ha estat el principal factor de risc de la seva

patologia i si ha estat la causa de la seva hospitalització

(particularment malalties vasculars, respiratòries i càncer).

ƒ

En els malalts amb Crohn els hi expliquem que la resposta al

tractament i la evolució pot ser millor si deixa de fumar

ƒ

En els malalts quirúrgics informar-li que fumar incrementa les

complicacions de la cirurgia.

ƒ

En molts casos els cirurgians ja els envien a la Unitat abans de la

cirurgia,per prevenir les possibles complicacions en pacients

hospitalitzats

(26)

... avaluem el grau de dependència tabàquica:

Test de Fagërstrom

Quantes cigarretes fuma al dia? 10 o menys (0)

11 – 20 (1) 21 – 30 (2) 31 o més (3)

Quant tarda, després de llevar-se, en fumar la primera cigarreta del dia? Menys de 5 minuts (3)

Entre 6 i 30 minuts (2) Entre 31 i 60 minuts (1) Més de 60 minuts (0)

Puntuació:

De 0 a 2: dep. baixa / de 3 a 4 dep. mitjana / de 5 a 6 dep. alta.

1. ¿Li agradaria deixar de fumar si ho pogués fer fàcilment? 1. Si ...1 punt

2. No...0 punts 2. ¿Quan interès te vostè per deixar-ho?

1. Cap en absolut...0 punts 2. Poc...1 punt 3. Bastant...2 punts 4. Molt... 3 punts

3. ¿Intentarà vostè deixar de fumar en les properes dues setmanes?

1. Definitivament no...0 punts 2. Pot ser...1 punt 3. Si...2 punts 4. Definitivament SI... 3 punts

4. ¿Quina és la possibilitat que vostè dintre dels pròxims sis mesos sigui un “no fumador”?

1. Cap en absolut...0 punts 2. Pot ser...1 punt 3. Si...2 punts 4. Definitivament SI... 3 punts

... avaluem el grau de motivació :

Test de Richmond

0-4) ---Motivació baixa (5-6)---Motivació mitjana (7-10)---Motivació alta

(27)

Valoració de la Síndrome d’Abstinència Nicotínica

Símptoma NUL LLEU MODERAT INTENS

Ganes de fumar Ansietat Irritabilitat Cansament Mal de cap Depressió Insomni Somnolència Més gana Estrenyiment Dificultat de concentració

(28)

ƒ Si el pacient està motivat i vol deixar de fumar, li oferim ajuda i

recolzament i li donem cita en la nostra Unitat o un altra unitat de la seva zona

ƒ Si presenta síndrome d’abstinència li oferim tractament

farmacològic durant l’ingrés

ƒ Li deixem folletons informatius i llibre que explica el procés de

deshabituació per que ho llegeixi durant língrés

(29)

Oferir informació i recolzament

ƒ Li donem informació sobre l’addicció i el procés de deixar de fumar.

L’informem dels símptomes d’abstinència i la seva durada.

ƒ Parlem amb el/la pacient dels seus motius per deixar el tabac.

ƒ Preguntem sobre intents previs, recordem el que va funcionar i el

que no va funcionar per buscar solucions conjuntament

ƒ L’informem que sovint les persones necessiten més d’un intent per

aconseguir-ho

ƒ Li animem a que comuniqui als seus familiars la decisió i que li

ajudin en el procés.

ƒ Afrontar l’objectiu dia a dia

ƒ Li informem de la importància de no tenir tabac i que els familiars

no fumin davant d’ell les primeres setmanes i respectin els espais comuns a casa

(30)

ƒ Decidir amb el pacient el seguiment i anotar aquesta decisió en l’informe d’alta o directament derivar al professional implicat.

On derivar pel seguiment?

1- A Atenció Primària

2- A unitats especialitzades. En casos

específics: comorbiditat psiquiàtrica, altres abusos de substàncies, embaràs, persones amb intents de deixar de fumar fallits (3 o més), problemes greus de salut pel tabac...

3- Via telefònica: Quit Line

Tabaquisme en el pacient hospitalitzat

1.- UNITAT DE DESHABITUACIÓ DE TABAC DEL SERVEI DE MEDICINA PREVENTIVA (

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON):

- Avda Vall d’Hebron 119-129 -Edifici antiga escola d’Infermeria -Telèfon: 93-489 42 14

unitattabac@vhebron.net

2.- UNITAT DE DESHABITUCIÓ DE TABAC DEL SERVEI DE PSIQUIATRIA

- Avda Vall d’Hebron 119-129 -Edifici antiga escola d’Infermeria -Telèfon: 93-489 6087

3.- CAS HORTA GUINARDO:

- Carrer Sacedón, 18 baixos

- Telèfon: 93 407 13 16 / 93 4203695

4.- CONSULTA DE DESHABITUACIÓ DE TABAC DEL SERVEI DE MEDICINA PREVENTIVA DE

L’HOSPITAL DE BELLVITGE:

- Carrer Feixa Llarga s/n - Telèfon: 93 260 75 57

5.- LINEA TELEFÒNICA PER DEIXAR DE FUMAR DEL DEPARTAMENT DE SALUT:

(31)

Folletó informatiu de la Unitat

Mobil: 638687001

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

En l’informe d’alta i en SAP...

ƒ Deixem constància que el pacient ha rebut tractament per deixar de

fumar i/o consell de deixar de fumar.

ƒ Deixem constància de derivació a A. Primària o a unitat

especialitzada segons criteris de derivació i preferència del pacient.

ƒ En els pacients que no volen deixar de fumar, informeu d’on poden

dirigir-se en cas que, si algun dia canvien de decisió, sàpiguen on dirigir-se per obtenir ajuda.

(37)

‰

La TSN és eficaç en la teràpia per deixar de fumar:

‰

OR: 1.74 ( IC 95%: 1,64-1,86 )

‰

La TSN és segura en pacients amb Cardiopatia Isq:

‰

En dos Assaigs Clínics recents no es va demostrar cap

evidència que la TSN en persones amb CI estable

augmenti la incidència de processos cardiovasculars.

‰

Les contraindicacions relatives a l’ús de la TSN son:

‰

Casos de hipersensibilitat a la nicotina (molt raros)

‰

IM recent (< 3 mesos), angina inestable, angina variant

de Prinzmetal, arritmies cardiaques severes o AVC en

fase aguda

‰

En pacients amb IM o malaltia coronària s’ha de començar amb

dosis baixes de TSN i es va augmentant segons evolució.

‰

No hi ha contraindicació en altres malalties sempre que es faci

seguiment

(38)

Teràpia Substitutiva amb Nicotina

(TSN)

Risc de fumar (nicotina + tòxics + carcinògens) > Risc de TSN (només nicotina)

ƒ Objectius

- Evitar la Síndrome d’Abstinència Nicotínica. - Facilitar el procés de deixar de fumar.

ƒ Contraindicacions relatives (valoració mèdica de riscs / beneficis):

Infart de miocardi recent Angina inestable Arítmia cardíaca greu -Malaltia cerebrovascular recent - Embaràs / lactància.

ƒ Presentació de la TSN

(39)

Teràpia Substitutiva amb Nicotina (TSN)

Criteris orientatius:

Nº cig/dia Temps fins 1ª cigarreta TSN recomanada

≤14 >60 minuts Valorar dispensació de xiclets o comprimits.

Opció pegat petit:

7 mg. (24h.) / 5 mgrs(16h)Altres equivalents.

De 15 a 19 De 30 a 60 minuts Pegat mitjà:

14 mg. (24 h.) / 10 mg. (16 h.) / Altres equivalents.

Opció de complementar amb xiclets o comprimits.

≥20 <30 minuts Pegat gran:

21 mg. (24 h.) / 15 mg. (16 h.) / Altres equivalents.

Opció de complementar amb xiclets o comprimits.

(40)

Pegat de Nicotina

Oferir només en cas d’abstinència.

ƒ Absorció: Transdèrmica, estable en sang.

ƒ Consells d’ús: Col·locar el pegat en una zona seca i sense pèl. No repetir la

mateixa zona fins el 5è dia per a evitar irritacions cutànies.

Disminuir la dosi inicial a les 4 setmanes i seguir amb les següents dosis 4-2 setmanes més cada una.

ƒ Desavantatges: Aportació gradual, no resol moments de craving. Considerar

dispensar xiclets / comprimits com a complement.

ƒ Possibles efectes secundaris: Cefalees, insomni, reaccions cutànies.

ƒ Tipus: 3 dosis de 24h.(21mgrs-14mgrs-7mgrs ) o 16h. (15 mgrs710 mgrs-5

(41)

Xiclet / Comprimit de Nicotina

ƒ Absorció: Zona bucal, aportació puntual en sang.

ƒ Consells d’ús: No superar mai el número de cigarretes (dispensar un

màxim de 10 xiclets / comprimits al dia aproximadament). Utilitzar en moments d’alt deler per fumar.

Pot utilitzar-se per a ajudar a una reducció del consum de cigarretes (reducció de danys).

ƒ Desavantatges: Sovint hi ha un consum insuficient per a controlar la

síndrome d’abstinència. Descartar si hi ha patologia digestiva.

ƒ Possibles efectes secundaris: Cefalees, insomni, nàusees,

dispèpsia, diarrea, mal de barres (xiclets).

ƒ Dosis: Xiclets (2mg. / 4mg.) i Comprimits (1mg. / 2mg.).

Es recomana a fumadors de baixa dependència o com a complement dels pegats per resoldre moments de craving.

(42)

Consells d’ús del xiclet i comprimit

Mastegar el xiclet / llepar el comprimit

Quan el sabor es fa fort deixar de mastegar / llepar

Quan el sabor disminueixi tornar a mastegar / llepar

Repetir el cicle uns 30 minuts aproximadament

(43)

PACIENT QUE VOL DEIXAR DE FUMAR

ULCERA GD ACTIVA

TRASTORN DERMATOLOGIC (PEGAT) TRASTORNS DENTARIS (XICLETS)

ESOFAGITIS ACTIVA (COMPRIMITS)

<20 cig >20 cig VARENICLINA TSN - PEGAT + TSN XICLET O COMPRIMIT A DEMANDA BUPROPION 1-3 dia: 0,5mg 1 veg/dia. 4-7 dia: 0,5mg 2 veg/dia. Dia 8-final: 2mg/dia. Durada 3 mesos 1-6 día: 150 mg/dia 7 día: 150 mg/2 veg/dia Durada: 7-9 sem. Pegat: 6 sem: 14 mg/24. 6 sem: 7mg/24 h Xiclet: 2mg Pegat: 4 sem: 21 mg/24. 4 sem: 14mg/24 h 4 sem: 7mg/24 h Chicle: 4mg EMBARAS TRASTORN BIPOLAR CRISIS CONVULSIVES ANOREXIA O BULIMIA TUMOR SNC IMAOS CIRROSIS HEPATICA GREU EMBARAS

(44)

En els pacients que rebutgen deixar de fumar...

1.

R

elevance =

R

ellevància

2.

R

isks

=

R

iscos

3.

R

ewards

=

R

ecompenses

4.

R

oadblocks =

R

esistències

5.

R

epetition =

R

epetició

Intervenció breu motivacional

5R

(45)

Pacients que rebutgen

5 Rs

1. Relevance = Rellevància Per quina raó / motius deixaríeu el

tabac?

2. Risks = Riscos Veu algun risc / conseqüència negativa en el

seu consum de tabac?

3. Rewards = Recompenses Quins avantatges tindria si deixés

de fumar? (a curt i llarg termini)

4. Roadblocks = Resistències Què li preocupa de deixar el

tabac?

5. Repetition = Repetició Repetir la intervenció en cada ingrés,

(46)

Actitud

ƒ Ambient d‘empatia i respecte. No culpabilitzeu. ƒ Doneu suport, reforceu aspectes positius.

ƒ Eviteu discussions: suggeriu, no imposeu. Negocieu una reducció.

ƒ Fomenteu l’autoeficàcia: creieu en la capacitat del pacient per a aconseguir objectius.

Objectiu de la nostra intervenció

ƒ Crear dubtes, analitzar pros i contres.

ƒ Compliment de la normativa de no fumar dins l’hospital.

Pacients que rebutgen: 5 Rs

(47)

ƒ Línies poc clares des de la direcció de l’hospital:

ƒ Manca de coordinació entre els professionals que hi treballem

ƒ Desconeixement dels recursos disponibles a l’hospital i de derivació

ƒ Escassa formació del professional sanitari:

ƒ Escassa conscienciació i sensibilització dels professionals

ƒ Percepció de manca de temps per a intervenir

ƒ Creença de no ser el professional responsable d’intervenir-hi

ƒ Creença que els pacients que ingressen no volen deixar de fumar

ƒ Creença que si intervenim n’obtindrem una reacció negativa

ƒ Major dificultat i menor interès d’intervenció en població psiquiàtrica

(48)

Intervenció en tabaquisme en

pacients hospitalitzats

Avaluació

Vall d'Hebron Hospital Laboratoris Clínics

(49)

Característiques dels pacients

Homes Dones

Total pacients

687

66% 34%

Edat mitjana

52

Cigarretes/dia

23

Edat inici

16

Anys fumador

32

Intents previs

78%

Fagerström

5

(50)
(51)

Data

Desig intens de fumar Nervis, ansietat Irritabilitat, enfadar-se Mareig Dificultat concentració Cansament Trastorns digestius Mal de cap Irritació de la gola Augment de la gana Depressió Estrenyiment Insomni Somnolència TOTAL GRAU *

VALORACIÓ DEL SÍNDROME D'ABSTINÈNCIA

Respongui cada apartat segons com s'hagi trobat vostè des de l'última visita, considerant: 0-No. 1-Lleu. 2-Moderat. 3-Greu.

(52)

Data DIA D DIA 15 DIA 30

TA (a cada visita) .

CO (a cada visita) 15 1 2

CO Hb (a cada visita) Pes (a cada visita) Alçada en cm (1ª visita) FEV1 (l) (visita 0-3m-6m-) FEV25-75 (l/s) (visita 0-3m-6m-) Valoració Síndrome d’Abstinència 18 8 4 Test de Motivació (Test de Richmon) (visita 0) 9 Escala de Salut (a cada visita) 4 6 8

EXPLORACIÓ FÍSICA (A omplir per part d'infermeria)

(53)

Moltes gràcies

Vall d'Hebron Hospital Laboratoris Clínics

www.unitattabac@vhebron.net

Tf: 934894214--- 934894220--- 638687001 Servei de Medicina Preventiva

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :