Consellería de Traballo

Texto completo

(1)

XuntA de GAlIcIA

Consellería de Traballo

Delegación Provincial da Coruña

Servizo de Relacións Laborais

ANuNCIO

Revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostalaría

Visto o expediente da revisión salarial do convenio

co-lectivo do sector de HOSTALERÍA, que tivo entrada nesta

Delegación Provincial da Consellería de Traballo o día

20.2.08, e subscrito pola comisión paritaria do convenio o

día 12.02.08, de conformidade co disposto no artigo 90.2 e

3 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo

que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos

Traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre

Rexistro e Depósito de Convenios Colectivos de Traballo

e Real decreto 2412/82, de 24 de xullo, sobre traspaso de

funcións e servizos da Administración do Estado á

Comu-nidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta

Delegación Provincial

ACORDA:

PRIMEIRO.–Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro

de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación

Provincial, e notificación ás representacións económica e social

da Comisión Negociadora.

SEGuNDO.–Ordena-lo depósito do citado acordo no

Servizo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe

e Conciliación (S.M.A.C).

TERCEIRO.–Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial

da Provincia.

A Coruña, 26 de febreiro de 2008

A DELEGADA PROVINCIAL

Asdo.: María Debén Alfonso

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO

COLECTIVO PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE LA CORUÑA

En La Coruña, a 12 de febrero de 2008, siendo las 17.30

horas, se reúne en los locales de la Asociación Provincial de

Empresarios de Hostelería de La Coruña la citada Comisión

in-tegrada por las personas que al margen se relacionan, la cual, en

uso de sus facultades, decide tomar los siguientes:

PARTE SOCIAL

u.G.T.

José Luis Otero Gendre

Manuel Cabanillas Liñayo

CC.OO.

Juan Francisco Cousillas Mosquera

ACUERDOS

1.º.–Aprobar la revisión de las tablas salariales del año

2007.

2.º.–Establecer las tablas salariales del año 2008.

PARTE EMPRESARIAL

HOSPECO:

Anabella Olmos Mansilla

ASOCIACIÓN SANTIAGO:

José Antonio Liñares Bar

Juan Silva Alvite

ASOCIACION CORuÑA

Héctor Cañete del Campo

ASOCIACIÓN FERROL

Emilio Vázquez Rey

ASESOR PATRONAL

Enrique Comide Rodríguez

Sin más asuntos que tratar, los integrantes de esta Comisión

Paritaria así lo acuerdan y firman.

CONVENIO DE HOSTALERÍA DA PROVINCIA DA

CORUÑA

6. Retribucións.

Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da

manutención e aloxamento, incrementaránselle, durante o ano

2007 a 48,11 e 13,67 euros mensuais, y durante o ano 2008

a 49,55 e 14,08 respectivamente, os salarios garantidos que

figuran nas taboas citadas, sempre e cando non fagan uso de

tal dereito. Durante os anos 2009 e 2010 as devanditas

can-tidades aumentarán nas mesmas contías cós salarios, salvo a

antigüidade.

12. Servicios extraordinarios.

O persoal alleo á empresa que realice servicios

extraordi-narios percibirá as seguintes retribucións:

Durante o ano 2007:

PERSOAL.DE.COCIÑA:. *.Xefe.de.Cociña:. 87,96.euros.por.servicio *.Cociñeiro: 68,18 *.Axudante: 68,18 *.Fragadora: 68,18 PERSOAL.DE.COMEDOR: *.Xefe.de.comedor:. 87,96.euros.por.servicio *.Camareiro:. 68,18 *.Axudante:. 68,18

Durante o ano 2008:

PERSOAL.DE.COCIÑA:. *.Xefe.de.Cociña:. 90,60.euros.por.servicio *.Cociñeiro: 70,23 *.Axudante: 70,23 *.Fragadora: 70,23 PERSOAL.DE.COMEDOR: *.Xefe.de.comedor:. 90,60.euros.por.servicio *.Camareiro:. 70,23 *.Axudante:. 70,23

(2)

Nos anos 2009 e 2010 as contías incrementaránse na

mesma forma cós salarios.

Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá

por iso a cantidade de 5,28 euros durante o ano 2007, e 5,43

euros durante o ano 2008, incrementándose esa cantidade na

mesma contia cós salarios.

O servicio corrente de restaurante ou limoada será

retri-buído con 2,13 euros de soldo inicial e tanto por cento

corres-pondente garantido de 46,69 euros diarios durante o ano 2007 e

de 2,19 euros de soldo inicial e tanto por cento correspondente

garantido de 48,08 euros diarios durante o ano 2008..

Durante os anos 2009 e 2010 as contías serán

incremen-tadas na mesma forma cós salarios.

Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán

un aumento do 50% correspondente, e sendo a cargo da

em-presa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento

a que houbere lugar.

TÁBOAS DO ANO 2007 ACTUALIZADAS

Incremento do 5,2% sobre as táboas do 2006

SECCIÓN 1.ª

HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de recepción, conserxería e administración.

recepción 5 estrellAs 4 estrelAs 3 estrelAs 2 estrelAs 1 estrelA

Xefe/a.de.recepción 1085,36 1023,04 988,54 988,54 988,54 2º.Xefe/a.de.recepción 1051,84 1007,33 977,60 977,60 977,60 Recepcionista 1010,51 977,60 954,05 942,30 942,30 Telefonista 984,44 961,95 942,96 924,32 905,45 conserxería 1º.conserxe 1276,48 1000,19 977,60 946,23 916,44 Conserxe 1119,07 977,60 954,05 939,34 910,10 Axudante.de.conserxe 965,06 949,29 932,15 916,44 908,60 Auxiliar.de.conserxería.e.recepción 941,55 932,16 921,16 908,60 900,76 Administración Xefe.de.administración 1085,36 1023,04 988,54 988,54 988,54 Administrativo/a 1010,55 977,60 954,05 942,39 942,39 Axudante.de.administrativo/a 1007,33 977,60 949,29 949,28 949,28 2.–Persoal de cociña Xefe/a.de.cociña 1085,36 1023,04 992,28 959,28 921,15 2º.Xefe/a.de.cociña 1051,84 1007,33 977,60 952,26 910,10 Xefe/a.de.partida 1010,51 977,60 954,05 942,39 909,32 Cociñeiro/a 984,44 961,92 943,46 924,32 905,44 Reposteiro/a 996,55 977,60 949,29 949,29 949,29 Axudante.de.cociña 941,55 932,15 921,16 908,60 900,76 Auxiliar.de.cociña 900,76 900,76 900,76 900,76 900,76 Encargado/a.de.economato 981,44 961,95 943,46 943,46 943,46 Axudante.de.economato 941,55 932,15 921,16 921,16 921,16 3.–Persoal de comedor Xefe/a.de.restaurante.ou.de.sala 1085,36 1023,04 991,68 954,05 921,16 2º.Xefe/a.de.restaurante.ou.de.sala 1051,84 1007,10 977,59 946,23 916,45 Xefe/a.de.sector 1032,37 991,70 991,70 991,70 991,70 Camareiro/a 1010,51 989,50 955,69 932,15 932,15 Sumiller 1010,51 989,50 954,05 954,05 954,05 Axudante.de.camareiro/a 941,55 932,15 921,16 908,60 900,76

4.–Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a.xeral.ou.gobernanta/e. 1051,84 1007,33 977,43 977,43 977,43 Encargado/a.de.sección 1008,95 977,60 954,05 934,81 924,32 Camareiro/a.de.pisos 941,55 932,15 921,16 921,16 921,16 Auxiliar.pisos.e.Limpeza 941,39 932,15 921,16 921,16 921,16 5.–servicios auxiliares Encargado/a.de.mantenemento 1032,37 1032,37 1032,37 1032,37 1032,37 Especialista.de.mantenemento.e.servicios 919,54 916,44 908,60 902,35 900,76 Auxiliar.de.mantenemento.e.servicios 900,76 900,76 900,76 900,76 900,76

(3)

SECCIÓN 2.ª

PENSIONES Y POSADAS

(Desaparecen “fondas” y “casas de huéspedes”)

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de comedor 3 estrelAs 2 estrelAs 1 estrelA

Xefe/a.de.restaurante.ou.sala 954,05 946,23 921,16

2º.Xefe/a.de.restaurante.ou.sala 941,55 932,15 932,15

Camareiro/a 932,15 908,60 908,60

Axudante.de.camareiro/a 910,56 900,76 900,76

2.–Persoal de recepción e conserxería

Recepcionista 932,15 905,44 905,44 Telefonista 924,32 905,44 905,44 1º.Conserxe 946,23 916,45 916,45 Conserxe 932,15 910,10 900,76 Axudante.de.conserxe 924,32 924,32 924,32 Auxiliar.de.recepción.e.conserxeria 924,32 924,32 924,32 3.–Persoal de administración Xefe/a.de.administración 932,15 932,15 932,15 Administrativo/a 932,15 932,15 932,15 Axudante.administrativo/a 924,32 924,32 924,32 4.–Persoal de cociña Xefe/a.de.cociña 921,38 921,16 921,16 Xefe/a.de.partida 910,65 910,10 910,10 Cociñeiro/a 919,00 908,60 908,60 Axudante.de.cociña 905,62 900,76 900,76

5.–Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a.xeral 922,56 905,35 902,35 Encargado/a.de.sección 909,00 908,60 908,60 Camareiro/a.de.pisos 908,60 900,76 900,76 Auxiliar.de.pisos.e.Limpeza 896,29 896,29 896,29 6.–servicios auxiliares Especialista.de.mantenemento.e.servicios 908,60 900,76 900,76 Auxiliar.de.mantenemento.e.servicios. 900,76 900,76 900,76

SECCIÓN 3.ª

RESTAuRANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QuE SERVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Personal vario luXo PrImeIrA seGundA terceIrA cuArtA

Xefe/a.de.administración 1085,36 988,54 988,54 988,54 988,54 Administrativo/a 1051,56 977,60 977,60 977,60 977,60 Axudante.administrativo/a 1010,51 958,76 958,76 958,76 958,76 Telefonista 986,98 943,07 917,52 917,52 917,52 Encargado/a.de.sección.de.lencería.e.limpeza. 1010,51 958,76 932,15 921,27 908,60 Auxiliar.de.lencería.e.limpeza 900,76 900,76 900,76 900,76 900,76 2.–Personal de cociña Xefe/a.de.cociña 1085,36 988,58 946,23 921,16 921,16 2º.xefe/a.de.cociña 1075,66 977,60 939,94 910,10 910,10 Xefe/a.de.partida 1010,51 954,05 932,97 921,16 921,16 Cociñeiro/a 986,98 943,07 910,10 906,48 906,48 Axudante.de.cociña 941,55 921,16 908,60 900,76 900,76

(4)

Reposteiro/a 1010,51 954,05 954,05 954,05 954,05 Auxiliar.de.cociña 900,76 900,76 900,76 900,76 900,76 Encargado/a.de.economato.e.bodega 985,26 942,96 905,44 905,44 905,44. 3.–Personal de comedor . Xefe/a.de.restaurante.ou.sala 1085,36 988,35 954,05 931,80 931,80 2º.xefe/a.de.restaurante.uo.sala 1051,88 982,21 946,23 916,44 916,44 Xefe/a.de.sector 1032,37 1032,37 1032,37 1032,37 1032,37 Camareriro/a 1010,51 958,95 932,15 922,68 921,16 Sumiller 1010,51 954,05 954,05 954,05 954,05 Axudante.de.camareiro/a 941,55 921,16 908,60 908,60 908,60

CATERING

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de cociña cAteGorIA unIcA

Xefe/a.de.cociña 1187,63 2º.xefe/a.de.cociña 1147,87 Xefe/a.de.partida 1109,26 Reposteiro/a 1109,26 Cociñeiro/a 1070,04 Axudante.de.cociña 954,87 2.–Persoal de operacións Xefe/a.de.operacions 1187,63 Supervisor/a 1109,26 Axudante.de.supervisor/a 1030,84

3.–Persoal sala preparación.

Xefe/a.de.sala 1109,26 Xefe/a.de.equipo 1070,04 Auxiliar.de.equipo 991,68 Preparadores/as 1030,84 Auxiliar.de.preparación 952,48

SECCIÓN 4.ª

CAFETERÍAS

(Se ha dado especial importancia a las cafeterías de una taza)

CATEGORIAS PROFESIONAIS

Persoal vario 3 tAzA 2 tAzA 1 tAzA

1º.encargado/a 1071,62 1023,04 980,67 2º.encargado/a 1054,36 1008,61 980,67 Camareiro/a 1032,37 991,68 966,60 Axudante.de.camareiro/a 1010,51 977,60 954,05 Cociñeiro/a 986,98 942,04 933,65 Axudante.de.cociña 941,55 933,65 933,65 Reposteiro/a 1010,51 977,59 954,05 Encargado/a.de.almacén 941,55 933,65 933,65 Fregador/a,.limpador/a 933,65 933,65 933,65 Administrativo/a 1032,37 1032,37 1032,37

(5)

SECCIÓN 5.ª

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERIAS, HELADERIAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de mostrador esPecIAl PrImeIrA seGundA terceIrA cuArtA

Encargado/a.xeral 1077,90 1023,04 988,54 954,05 933,65 2º.encargado/a.xeral 1054,36 1007,33 977,60 946,55 946,55 Camareiro/a 1032,37 991,68 965,06 933,65 933,65. 2.–Personal de sala Camareiro/a 1032,38 991,68 966,60 939,94 933,65 Axudante.de.camarero/a 1010,51 977,60 953,59 933,65 933,65 3.–Personal vario Xefe/a.de.cociña 1027,90 988,54 954,05 933,65 933,65 Cociñeiro/a 948,19 941,39 933,65 933,65 933,65 Axudante.de.cociña 941,55 933,65 933,65 933,65 933,65 Reposteiro/a 1010,51 977,60 954,05 933,65 933,65 Fregador/a,.limpiador/a 933,65 933,65 933,65 933,65 933,65 Administrativo/a 1010,51 977,60 977,60 977,60 977,60

BARRAS AMERICANAS

Barman 1077,90 1077,90 1077,90 1077,90 1077,90 Axudante.de.barman 1030,63 1030,63 1030,63 1030,63 1030,63

SECCIÓN 6.ª

SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal administrativo esPecIAl PrImeIrA seGundA terceIrA cuArtA

Administrativo/a 1077,90 1023,04 954,05 933,65 933,65. 2.–Persoal de mostrador 1º.encargado/a 1077,90 1023,06 988,15 954,05 933,65 2º.encargado/a 1054,36 1009,21 977,59 940,77 940,77 Camareiro/a 1032,37 992,52 977,52 939,94 933,65 Axudante.de.camareiro/a 1010,51 991,46 965,50 935,49 933,65 3.–Persoal de sala Encargado/a 1060,84 1006,87 1006,87 1006,87 1006,87 2º.Encargado/a 1037,74 991,44 991,44 991,44 991,44 Camareiro/a 1032,37 992,52 977,51 939,96 933,65 Axudante.de.camareiro/a 1010,51 991,46 965,50 935,49 933,65. 4.–Persoal vario Reposteiro/a 995,22 977,60 933,65 933,65 933,65 Porteiro/a 941,55 933,65 933,65 933,65 933,65 Fregador/a,.limpiador/a 933,65 933,65 933,65 933,65 933,65

(6)

SECCIÓN 7.ª

TABERNAS QuE NO SIRVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

cAteGorIA unIcA

Camarero/a 933,65

Axudante.de.camarero/a 933,65

SECCION 8.ª

BILLARES Y SALONES RECREATIVOS

Esta sección era la antigua 9.ª; sustituye a “casinos”, que desaparece

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

cAteGorIA unIcA Encargado/a 1026,15 Mozo/a.de.billar.ou.salón 977,60 Axudante 933,65 Limpiador/a 933,65

TÁBOAS DO ANO 2008 ACTUALIZADAS

Incremento do 3% sobre as táboas do 2007

SECCIÓN 1.ª

HOTEIS, HOTEIS APARTAMENTOS, HOTEIS RESIDENCIAS, HOSTAIS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de recepción, conserxería e administración

recepción 5 estrellAs 4 estrelAs 3 estrelAs 2 estrelAs 1 estrelA

Xefe/a.de.recepción 1117,92 1053,73 1018,20 1018,20 1018,20 2º.xefe/a.de.recepción 1083,40 1037,55 1006,93 1006,93 1006,93 Recepcionista 1040,83 1006,93 982,67 970,57 970,57 Telefonista 1013,97 990,81 971,25 952,05 932,61 conserxería 1º.conserxe 1314,77 1030,20 1006,93 974,62 943,93 Conserxe 1152,64 1006,93 982,67 967,52 937,40 Axudante.de.conserxe 994,01 977,77 960,11 943,93 935,86 Auxiliar.de.conserxería.e.recepción 969,80 960,12 948,79 935,86 927,78 Administración Xefe.de.administración 1117,92 1053,73 1018,20 1018,20 1018,20 Administrativo/a 1040,87 1006,93 982,67 970,66 970,66 Axudante.de.administrativo/a 1037,55 1006,93 977,77 977,76 977,76 2.–Persoal de cociña. Xefe/a.de.cociña 1117,92 1053,73 1022,05 988,06 948,78 2º.Xefe/a.de.cociña 1083,40 1037,55 1006,93 980,83 937,40 Xefe/a.de.partida 1040,83 1006,93 982,67 970,66 936,60 Cociñeiro/a 1013,97 990,78 971,76 952,05 932,60 Reposteiro/a 1026,45 1006,93 977,77 977,77 977,77 Axudante.de.cociña 969,80 960,11 948,79 935,86 927,78

(7)

Auxiliar.de.cociña 927,78 927,78 927,78 927,78 927,78 Encargado/a.de.economato 1010,88 990,81 971,76 971,76 971,76 Axudante.de.economato 969,80 960,11 948,79 948,79 948,79 3.–Persoal de comedor Xefe/a.de.restaurante.ou.de.sala 1117,92 1053,73 1021,43 982,67 948,79 2º.xefe/a.de.restaurante.ou.de.sala 1083,40 1037,31 1006,92 974,62 943,94 Xefe/a.de.sector 1063,34 1021,45 1021,45 1021,45 1021,45 Camareiro/a 1040,83 1019,19 984,36 960,11 960,11 Sumiller 1040,83 1019,19 982,67 982,67 982,67 Axudante.de.camareiro/a 969,80 960,11 948,79 935,86 927,78

4.–Persoal de pisos e limpeza.

Encargado/a.xeral.ou.gobernanta/e. 1083,40 1037,55 1006,75 1006,75 1006,75 Encargado/a.de.sección 1039,22 1006,93 982,67 962,85 952,05 Camareiro/a.de.pisos 969,80 960,11 948,79 948,79 948,79 Auxiliar.pisos.e.limpeza 969,63 960,11 948,79 948,79 948,79 5.–servicios auxiliares Encargado/a.de.mantenemento 1063,34 1063,34 1063,34 1063,34 1063,34 Especialista.de.mantenemento.e.servicios 947,13 943,93 935,86 929,42 927,78 Auxiliar.de.mantenemento.e.servicios 927,78 927,78 927,78 927,78 927,78

SECCIÓN 2.ª

PENSIONES Y POSADAS

(Desaparecen “fondas” y “casas de huéspedes”)

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de comedor 3 estrelAs 2 estrelAs 1 estrelA

Xefe/a.de.restaurante.ou.sala 982,67 974,62 948,79

2º.xefe/a.de.restaurante.ou.sala 969,80 960,11 960,11

Camareiro/a 960,11 935,86 935,86

Axudante.de.camareiro/a 937,88 927,78 927,78

2.–Persoal de recepción e conserxería

Recepcionista 960,11 932,60 932,60 Telefonista 952,05 932,60 932,60 1º.conserxe 974,62 943,94 943,94 Conserxe 960,11 937,40 927,78 Axudante.de.conserxe 952,05 952,05 952,05 Auxiliar.de.recepción.e.conserxeria 952,05 952,05 952,05 3.–Persoal de administración Xefe/a.de.administración 960,11 960,11 960,11 Administrativo/a 960,11 960,11 960,11 Axudante.administrativo/a 952,05 952,05 952,05 4.–Persoal de cociña Xefe/a.de.cociña 949,02 948,79 948,79 Xefe/a.de.partida 937,97 937,40 937,40 Cociñeiro/a 946,57 935,86 935,86 Axudante.de.cociña 932,79 927,78 927,78

5.–Persoal de pisos e limpeza

Encargado/a.xeral 950,24 932,51 929,42 Encargado/a.de.sección 936,27 935,86 935,86 Camareiro/a.de.pisos 935,86 927,78 927,78 Auxiliar.de.pisos.e.Limpeza 923,18 923,18 923,18 6.–servicios auxiliares Especialista.de.mantenemento.e.servicios 935,86 927,78 927,78 Auxiliar.de.mantenemento.e.servicios. 927,78 927,78 927,78

(8)

SECCIÓN 3.ª

RESTAuRANTES, CASA DE COMIDAS E TABERNAS QuE SERVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Personal vario luXo PrImeIrA seGundA terceIrA cuArtA

Xefe/a.de.administración 1117,92 1018,20 1018,20 1018,20 1018,20 Administrativo/a 1083,11 1006,93 1006,93 1006,93 1006,93 Axudante.administrativo/a 1040,83 987,52 987,52 987,52 987,52 Telefonista 1016,59 971,36 945,05 945,05 945,05 Encargado/a.de.sección.de.lencería.e.limpeza. 1040,83 987,52 960,11 948,91 935,86 Auxiliar.de.lencería.e.limpeza 927,78 927,78 927,78 927,78 927,78 2.–Personal de cociña Xefe/a.de.cociña 1117,92 1018,24 974,62 948,79 948,79 2º.xefe/a.de.cociña 1107,93 1006,93 968,14 937,40 937,40 Xefe/a.de.partida 1040,83 982,67 960,96 948,79 948,79 Cociñeiro/a 1016,59 971,36 937,40 933,67 933,67 Axudante.de.cociña 969,80 948,79 935,86 927,78 927,78 Reposteiro/a 1040,83 982,67 982,67 982,67 982,67 Auxiliar.de.cociña 927,78 927,78 927,78 927,78 927,78 Encargado/a.de.economato.e.bodega 1014,82 971,25 932,60 932,60 932,60 3.–Personal de comedor Xefe/a.de.restaurante.ou.sala 1117,92 1018,00 982,67 959,75 959,75 2º.Xefe/a.de.restaurante.uo.sala 1083,44 1011,68 974,62 943,93 943,93 Xefe/a.de.sector 1063,34 1063,34 1063,34 1063,34 1063,34 Camareriro/a 1040,83 987,72 960,11 950,36 948,79 Sumiller 1040,83 982,67 982,67 982,67 982,67 Axudante.de.camareiro/a 969,80 948,79 935,86 935,86 935,86

CATERING

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de cociña cAteGorIA unIcA

Xefe/a.de.cociña 1223,26 2º.Xefe/a.de.cociña 1182,31 Xefe/a.de.partida 1142,54 Reposteiro/a 1142,54 Cociñeiro/a 1102,14 Axudante.de.cociña 983,52 2.–Persoal de operacións Xefe/a.de.operacions 1223,26 Supervisor/a 1142,54 Axudante.de.supervisor/a 1061,77

3.–Persoal sala preparación

Xefe/a.de.sala 1142,54

Xefe/a.de.equipo 1102,14

Auxiliar.de.equipo 1021,43

Preparadores/as 1061,77

(9)

SECCIÓN 4.ª

CAFETERÍAS

(Se ha dado especial importancia a las cafeterías de una taza)

CATEGORIAS PROFESIONAIS

Persoal vario 3 tAzA 2 tAzA 1 tAzA

1º.encargado/a 1103,77 1053,73 1010,09 2º.encargado/a 1085,99 1038,87 1010,09 Camareiro/a 1063,34 1021,43 995,60 Axudante.de.camareiro/a 1040,83 1006,93 982,67 Cociñeiro/a 1016,59 970,30 961,66 Axudante.de.cociña 969,80 961,66 961,66 Reposteiro/a 1040,83 1006,92 982,67 Encargado/a.de.almacén 969,80 961,66 961,66 Fregador/a,.limpador/a 961,66 961,66 961,66 Administrativo/a 1063,34 1063,34 1063,34

SECCIÓN 5.ª

CAFÉ-BARES, CHOCOLATERIAS, HELADERIAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal de mostrador esPecIAl PrImeIrA seGundA terceIrA cuArtA

Encargado/a.xeral 1110,24 1053,73 1018,20 982,67 961,66 2º.encargado/a.xeral 1085,99 1037,55 1006,93 974,95 974,95 Camareiro/a 1063,34 1021,43 994,01 961,66 961,66 2.–Personal de sala Camareiro/a 1063,35 1021,43 995,60 968,14 961,66 Axudante.de.Camarero/a 1040,83 1006,93 982,20 961,66 961,66 3.–Personal vario Xefe/a.de.cociña 1058,74 1018,20 982,67 961,66 961,66 Cociñeiro/a 976,64 969,63 961,66 961,66 961,66 Axudante.de.cociña 969,80 961,66 961,66 961,66 961,66 Reposteiro/a 1040,83 1006,93 982,67 961,66 961,66 Fregador/a,.limpiador/a 961,66 961,66 961,66 961,66 961,66 Administrativo/a 1040,83 1006,93 1006,93 1006,93 1006,93

BARRAS AMERICANAS

Barman 1110,24 1110,24 1110,24 1110,24 1110,24 Axudante.de.barman 1061,55 1061,55 1061,55 1061,55 1061,55

(10)

SECCIÓN 6.ª

SALAS DE FESTA E TÉ, DISCOTECAS, TABLAOS E SALÓNS DE BAILE

CATEGORIAS PROFESIONAIS

1.–Persoal administrativo esPecIAl PrImeIrA seGundA terceIrA cuArtA

Administrativo/a 1110,24 1053,73 982,67 961,66 961,66 2.–Persoal de mostrador 1º.encargado/a 1110,24 1053,75 1017,79 982,67 961,66 2º.encargado/a 1085,99 1039,49 1006,92 968,99 968,99 Camareiro/a 1063,34 1022,30 1006,85 968,14 961,66 Axudante.de.camareiro/a 1040,83 1021,20 994,47 963,55 961,66 3.–Persoal de sala Encargado/a 1092,67 1037,08 1037,08 1037,08 1037,08 2º.encargado/a 1068,87 1021,18 1021,18 1021,18 1021,18 Camareiro/a 1063,34 1022,30 1006,84 968,16 961,66 Axudante.de.camareiro/a 1040,83 1021,20 994,47 963,55 961,66 4.–Persoal vario Reposteiro/a 1025,08 1006,93 961,66 961,66 961,66 Porteiro/a 969,80 961,66 961,66 961,66 961,66 Fregador/a,.limpiador/a 961,66 961,66 961,66 961,66 961,66

SECCIÓN 7.ª

TABERNAS QuE NO SIRVEN COMIDAS

CATEGORIAS PROFESIONAIS

cAteGorIA unIcA

Camarero/a 961,66

Axudante.de.camarero/a 961,66

SECCION 8.ª

BILLARES Y SALONES RECREATIVOS

Esta sección era la antigua 9.ª; sustituye a “casinos”, que desaparece

CATEGORÍAS PROFESIONAIS

cAteGorIA unIcA Encargado/a 1056,93 Mozo/a.de.billar.ou.salón 1006,93 Axudante 961,66 Limpiador/a 961,66

08/2766-x

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :