GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA

10  Download (0)

Full text

(1)

Curso 2016/17

GUIA DOCENT DE L’ ASSIGNATURA

ECTS ASSIGNATURA: Recursos per a l’educació literària i lingüística 6

MATÈRIA: Ús i ensenyament del valencià 12

MÒDUL: Aprenentatge de llengües i lectoescriptura 24

Tipus de Formació: Optativa CURSO: 3r

Semestre: 2n

Professorat: Departament: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA

LITERATURA GUIA DOCENT DE L’ ASSIGNATURA

RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ LITERÀRIA I LINGÜÍSTICA Grau de Mestre en Educació Primària

Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació Universitat Catòlica de València San Vicente Màrtir

(2)

Dra. Amèlia Arbiol Dr. Emili Llorca

Dr. Josep Antoni Aguilar Na Rosa Pardo

Na. Mar Montoro En Jordi Oviedo E-mail: amelia.arbiol@ucv.es emili.llorca@ucv.es josepantoni.aguilar@ucv.es rosa.pardo@ucv.es mar.montoro@ucv.es jordi.oviedo@ucv.es

ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL

____________________________________________________________________________

APRENENTATGE DE LLENGÜES I LECTOESCRIPTURA Nº ECTS Matèries i Assignatures

Matèria ECTS ASSIGNATURA ECTS semestreCurs/

Ús i ensenyament del valencià

Ensenyament de llengües en contextos

multilingües 6 2n

Recursos per a l’educació literària i

lingüística 6 3r

GUIA DOCENT ASSIGNATURA

Recursos per a l’educació literària i lingüística Requisits previs:

L’assignatura no té requisits previs. OBJECTIUS GENERALS

O1 Expressar-se correctament, de manera oral i escrita, en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió.

O2 Conéixer i dominar els aspectes lingüístics que formen part de la gramàtica.

O3 Discriminar i dominar els diferents aspectes normatius que conformen la gramàtica catalana en comparació a altres sistemes romànics, especialment pel que fa al castellà.

O4 Saber i aplicar les propietats textuals, així com les característiques pròpies de diferents tipus de text.

O5 Dominar els fonaments sociolingüístics i pragmàtics que permeten redactar amb eficàcia textos de diferents tipologies.

(3)

O6 Conéixer i valorar els processos per a l’autoaprenentatge de l’expressió i la comprensió escrita.

O7 Dominar i aplicar en les aules les tecnologies de la informació i comunicació, quant a la correcció i la traducció.

O8 Saber utilitzar diferents suports editats que contribueixen al procés de composició textual dels models proposats.

O9 Comprendre que l’observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre el domini lingüístic i textual per a la millora en l’àmbit professional.

O10 Demostrar autoexigència personal i rigor en les produccions fetes dins l’àmbit acadèmic i professional.

O11 Ser capaç d’argumentar decisions relatives al procés de composició textual. .

COMPETÈNCIES GENERALS la competènciaPonderació de

1 2 3 4

CG3 Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.

X CG11 Conéixer i aplicar en les aules les tecnologies de la informació i de

la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribuïsca a l'aprenentatge, la formació cívica i la riquesa cultural.

X

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1 2 3 4

EV1. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en valencià. X EV2.Comprendre, analitzar i extraure informació de qualsevol tipus de

discurs oral o audiovisual, seguint interaccions complexes entre interlocu-tors experts, sobre qualsevol tema i amb objectius diferents, i inferint

in-formació implícita sobre actituds i intencions dels parlants. X EV3. Comprendre i interpretar de manera crítica qualsevol forma de

llen-guatge escrit, captant inclús sentits implícits i identificant ràpidament el contingut i l’objectiu de cada discurs.

X

EV4.Produir i corregir textos acadèmics orals i escrits, fent ús d’una gam-ma important de recursos i escrits complexos, de forgam-ma fluïda, espontània o preparada, com objectius propis de persones amb preparació especia-litzada i també resumir per escrit informacions precises de fons d’informa-ció diverses

(4)

EV5. Produir discursos orals sobre temes especialitzats o generals, de

forma apropiada, fluïda i ben estructurada. X

EV6. Participar sense esforç en conversacions i discussions de qualsevol àmbit, generant textos fluids adequats, utilitzant amb correcció un reper-tori ampli de procediments pragmàtics i semàntics i mantenint un nivell elevat de control gramatical sobre tot tipus de situacions lingüístiques.

X

EV14. Ser capaç de desenvolupar habilitats per a l'estudi de la llengua i estratègies de descobriment i d'anàlisi en l'aprenentatge i en l'ús del valencià.

X

EV15. Reconéixer la variació lingüística com a fet enriquidor de la llengua i conéixer els indicadors semàntics i lèxics, gramaticals, fonètics

o d'entonació de la mateixa.

X

RESULTATS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES

R1 L’alumnat s’expressa correctament, de manera oral i escrita, en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i domina l’ús de diferents tècniques d’expressió.

CG3, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6,

R2 L’alumnat coneix i domina els aspectes lingüístics que formen part de la gramàtica.

CG3, EV1

R3 L’alumnat discrimina i domina els diferents aspectes normatius que conformen la gramàtica catalana en comparació a altres sistemes romànics, especialment pel que fa al castellà.

CG3, EV1, EV14

R4 L’alumnat sap i aplica les propietats textuals, així com les

característiques pròpies de diferents tipus de text. CG3, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV15 R5 L’alumnat domina els fonaments sociolingüístics i

pragmàtics que permeten redactar amb eficàcia textos de diferents tipologies.

CG3, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV15

R6 L’alumnat coneix i valora els processos per a

l’autoaprenentatge de l’expressió i la comprensió escrita. EV4, EV14 R7 L’alumnat domina i aplica en les aules les tecnologies de la

(5)

R8 L’alumnat sap utilitzar diferents suports editats que

contribueixen a l’eficàcia en el procés de composició textual. CG3, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6

R9 L’alumnat coneix els fonaments sociolingüístics i pragmàtics que permeten redactar amb eficàcia textos de diferents

tipologies.

EV4, EV5, EV6, EV15

R10 L’alumnat coneix i valora els processos per a

l’autoaprenentatge de l’expressió i la comprensió escrita. EV4, EV14 R11 L’alumnat és capaç d’argumentar decisions relatives al

propi procés de composició textual. CG3, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV14, EV15

ACTIVITATS FORMATIVES EN CRÈDITS ECTS, LA SEVA METODOLOGIA D'ENSENYA-MENT-APRENENTATGE I LA SEVA RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES QUE HA D'ADQUI-RIR L'ESTUDIANT

ACTIVITATS FORMATIVES DE TREBALL PRESSENCIAL ACTIVITAT Metodologia

d’ensenyament-aprenentatge

Relació amb resultats d’aprenentatge de l’assignatura

ECTS

CLASSES

TEORICOPRÀCTIQUES

Exposició de continguts per part del professor amb la participació de l’alumnat; aplicació de competències, habilitats i coneixements a l’aula; anàlisi de casos; ta-llers d’aula; exposicions de treballs en grup; posades en comú. Sessions de tre-ball grupal supervisades pel professor. Estudi de ca-sos, estudi de camp, aula d'informàtica, visites i itine-raris didàctics, cerca de da-des en biblioteques, en In-ternet, etc.

Activitats desenvolupades en espais amb equipament especialitzat.

TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE

0.58 ECTS

(14.5 hores)

TUTORIA Atenció personalitzada i en

petit grup. Període d'ins- TOTS ELS RESULTATS

0.99 ECTS

(6)

trucció i/o orientació realit-zat per un tutor amb l'objec-tiu de revisar i discutir els materials i temes presen-tats a les classes, semina-ris, lectures, realització de treballs, etc.

D’APRENENTATGE (25

hores)

PROVES D’AVALUACIÓ

Conjunt de proves empra-des en l'avaluació inicial, formativa o sumativa de l’a-lumne

.

TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE 0.58 ECTS (14.5 HORES) TOTAL 2.15 ECTS (54 hores)

ACTIVITATS FORMATIVES EN CRÈDITS ECTS, LA SEUA METODOLOGIA

D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE I LA SEUA RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES QUE HA D’ADQUIRIR L’ESTUDIANT

ACTIVITATS FORMATIVES DE TREBALL AUTÒNOM DE L'ALUMNE

ACTIVITAT Metodologia d’ensenyament-aprenentatge

Relació amb resultats

d’aprenentatge de l’assignatura ECTS

TREBALL EN GRUP

Lectures, elaboració d'assajos, treballs, estudi de casos, me-mòries, preparació de seminaris, etc. per exposar o lliurar a les classes teòriques, classes pràctiques i/o tutories de petit grup. Treball realitzat en la plataforma de la uni-versitat o altres es-pais virtuals. Treball autònom de cerca de dades en bi-blioteques, en Inter-net, etc.

TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE

2,20 ECTS

(55 hores)

(7)

TREBALL INDIVIDUAL Estudi de l'alumne de la bibliografia propo-sada. Elaboració de tasques requerides: lectures, anàlisis de textos, estudi de ca-sos, elaboració d'as-sajos, realització de memòries, etc. Treball realitzat en la plataforma de la uni-versitat o altres es-pais virtuals. Treball autònom de cerca de dades en bi-blioteques, en Inter-net, etc.

TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE 1,65 ECTS (41 hores) TOTAL 3,85 ECTS (96 hores)

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I SISTEMA DE QUALIFICACIONS

Instrument d’avaluació RESULTATS D’APRENENTATGE AVALUATS Percentatg e atorgat Procés

d’ensenyament-aprenentatge: seguiment de l’alumnat a partir de les fases de composició

textual

TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE

55%

Prova oral

TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE 15%

Prova escrita final

TOTS ELS RESULTATS D’APRENENTATGE 30%

Informació addicional:

L'avaluació inclou diversos instruments ben diferenciats. La qualificació final serà la mitjana pon-derada dels resultats obtinguts en cadascun d'ells, sempre que s'hagen superat tots amb un 5 com a nota mínima.

Tots els treballs tindran una data d'execució i lliurament concret.

Cas que l’alumne/a no assolisca algun d’aquests instruments, haurà de recuperar-lo en la sego-na convocatòria a partir només de l’instrument que ha romàs pendent.

(8)

Tota la producció oral i escrita per part de l'alumnat serà avaluada a

ni-vell formal atenent al document “Nini-vell C1 (Marco comú europeu de referència per a les llengües) en els Graus de Mestre en Educació Infantil i Primària”.

Criteri de concessió de las Matrícules d’ Honor: qualificació obtinguda i observació de l’actitud i interès adequats.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS COMPETÈNCIES

1. La gramàtica: definició, tipus i conceptes 1.1. Què és la gramàtica

1.2. Gramàtica tradicional i gramàtica textual. Conceptes bàsics 1.3. Reflexions sobre l’ensenyament de la gramàtica

CG3, EV14, EV15

2. El procés de composició textual (I) 1. Introducció

2. Fases i estratègies de composició textual 2.1 L’accés al coneixement

2.2 La planificació 2.3 La producció textual

CG3, CG11, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6,

EV14, EV15

3. El procés de composició textual (II) 3.1. La revisió: fases

3.2. Instruments per a la revisió textual 3.3. L’ortotipografia

CG3, CG11, EV1, EV2, EV3, EV4, EV5, EV6,

(9)

ORGANITZACIÓ TEMPORAL DE L'APRENENTATGE:

BLOC DE CONTINGUT/UNITAT DIDÀCTICA NÚM. DE

SESSIONS1 1

1.La gramàtica:definició, tipus i conceptes

2

2

2. El procés de composició textual (I)

11

3

3. El procés de composició textual (II)

8

TOTAL

21

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

AA. DD. (2009): Articles. Revista de didàctica de la llengua i la literatura 48 [abril-maig-juny 2009]. Ortografies. Barcelona: Graó.

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2006): Gramàtica normativa valenciana. València: AVL. AGOST, R., MONZÓ, E. (2001): Teoria i pràctica de la traducció general espanyol/català. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

BESA, J. (2006): Anàlisi i producció de textos catalans. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

CAMPS, A. [coord.] (2003): Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó. (2005): Bases per a l’ensenyament de la gramàtica. Barcelona: Graó.

CAMPS, A.; FERRER, M. [coords.] (2000): Gramàtica a l’aula. Barcelona: Graó.

CAMPS, A.; RÍOS, I.; CAMBRA, M. [coords.] (2000): Recerca i formació en didàctica de la llengua. Barcelona: Graó.

CASSANY, D. (1993): Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit. Barcelona: Graó. (1993): La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries.

COROMINA, E.; CASACUBERTA, X.; QUINTANA, D. (2011): El treball de recerca. Procés d’elaboració, memòria esrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo Editorial.

COSTA, J.; NOGUÉ, N., [coords.] (1998): Curs de correcció de textos orals i escrits. Pràctiques autocorrectives. Vic: Eumo Editorial.

FORRELLAD, H. (2011): «Ensenyar a escriure a Primària». Guix 371 [gener 2011]. Barcelona: Graó.

LÓPEZ RÍO, J. (2012): Per una pedagogia del discurs. El comentari de textos com a eina educativa. Catarroja: Perifèric Edicions.

(10)

RÍOS, I.; SALVADOR, V. (2008): L’ensenyament del discurs escrit. Alzira: Bromera.

SERRA, E. [dir.] (2006): Argumenta. <http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/> [Darrera consulta: 30/07/2012].

TORRA, M. (2009): Taller d’escriptura creativa. Barcelona: Edicions 62. VILÀ, M., FARGAS, A. (1999): Normativa i ús de la llengua. Barcelona: Graó.

Figure

Updating...

References

Related subjects :