Nom de l assignatura : FONAMENTS DE CIRURGIA I D ANESTESIOLOGIA i REANIMACIÓ

12  Download (0)

Full text

(1)

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

DADES GENERALS

Nom de l’assignatura : FONAMENTS DE CIRURGIA I D’ANESTESIOLOGIA i REANIMACIÓ Codi: Campus Clínic: 361450 Campus Bellvitge: 363853 Tipus : Troncal Impartició: Semestral Departaments implicats :

Campus Clínic: Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques Campus Bellvitge: Ciències Clíniques

Nom del professor coordinador :

Campus Casanova: Miguel Ángel López-Boado Serrat Campus Bellvitge: Antoni Rafecas Renau

Membres de l’equip docent:

- Campus Clínic - Campus Bellvitge

Josep Belda Sanchís Antònia Dalmau Llitjòs

Guerson Benarroch Salomon Maylin Koo Gómez

Juan José Espert Ibañez Laura Lladó Garriga

Neus Fábregas Julià Joan Moya Amorós

Guillermina Fita Rodríguez David Parés Martínez

Joan Fontdevila Font Felip Pí Siques

Josep Fuster Obregón Antoni Rafecas Renau

Juan Carlos García-Valdecasas Antoni Sabaté Pes

Carmen Gomar Sancho Jaume Torras Torra

Abel Gómez-Caro Andrés Joan M. Viñals Viñals

Antoni Mª de Lacy Fortuny

Miguel Ángel López-Boado Serrat Irene Rovira Canudas

Ramón Rull Ortuño Ricard Valero Castell

Crèdits ECTS : 6

Hores estimades de l’assignatura : 150 • Hores presencials: 65

(2)

Prerequisits per cursar l’assignatura

Competències generals: Tenir els coneixements bàsics adquirits durant el 1er i 2on cursos de la llicenciatura de Medicina.

Competències específiques: - Recomanacions:

Haver cursat les matèries sobre:

- Estructura i funció del sistema digestiu i endocrí, metabolisme i nutrició. - Estructura i funció del sistema cardio-circulatori, respiratori i renal. - Estructura i funció del sistema nerviós.

- Estructura i funció de la sang i del sistema immune. - Altres:

- Comunicació.

- Anàlisi de treballs científics

- Principis de la medicina basada en la evidència

Competències que es desenvolupen en l’assignatura que es desenvolupen en l’assignatura

L’alumne ha d’adquirir un bon coneixement de les bases de la cirurgia, de l’anestesiologia, de la reanimació i del tractament del dolor i la capacitat d’aplicar aquest coneixements en el seu futur àmbit professional.

Objectius d’aprenentatge de l’assignatura Objectius generals referits a coneixements:

Introducció a l’àmbit de la Cirurgia i l’Anestèsia.

Coneixement dels aspectes més importants de l’agressió accidental i quirúrgica.

Valoració i actuació de les diferents fases de la seqüència prevenció, diagnòstic, pronòstic, tractament i recuperació en cirurgia.

Indicacions dels diferents actes quirúrgics i dels diferents tipus d’anestèsia.

Aspectes concrets d’algunes branques de la cirurgia que no s’estudien en altres assignatures.

Establir les competències que s’han d’adquirir en el camp de la cirurgia i l’anestesiologia.

Bases de reanimació cardiopulmonar, diagnòstic d’aturada i tractament de basic. Introducció RCP avançada. Diagnòstic i tractament inicial de las situacions de risc vital

Indicacions de valoració i actuació en les diferents fases de l’anestèsia i tipus d’anestèsia.

Bases del tractament del dolor

Objectius específics referits a competències tècniques (habilitats, saber fer): Habilitat descriptiva i d’identificació:

- Valorar i tractar una ferida quirúrgica. - Valorar i tractar una cremada.

- Diagnosticar una infecció de ferida. - Diagnosticar l’aturada cardiorespiratoria. - Maneig de l’aturada cardiorespiratoria.

- Observació del maneig de l’anestèsia bàsica en el malalt quirúrgic. - Administració de fàrmacs endovenosos i inhalatoris.

- Valoració de la hipnosis i estat de consciència.

- Tècniques de bloqueig loco-regional (anestèsia subaracnoidea, epidural i blocatges). - Vigilància postoperatoria immediata ( complicacions quirúrgiques immediates). - Recuperació anestèsica: controls bàsics (àrea de reanimació).

- Observació de tècniques de reanimació immediata en àrees de reanimació quirúrgica. - Diagnosticar i tractar dolor postoperatori.

(3)

Habilitats de maneig (interpretació) i instrumentals (procediments).

Els alumnes hauran de saber desenvolupar una sèrie de procediments pràctics quirúrgics. Alguns d’aquests procediments pertanyen a l’àmbit de la investigació del pacient; uns altres s’assoleixen també per una exploració física normal.

Cirurgia general:

- aplicar mesures d’asèpsia en ferides simples.

- realitzar sutures en ferides simples i, sobre tot, identificar quan està indicada la sutura en front a un tractament sense sutures.

- fer cures cutànies i maneig de las cremades. Anestesiologia:

- maniobres de desobstrucció de la via aèria.

- tècnica de ventilació normal (mascareta, cànula de Guedel). - fer la reanimació cardiopulmonar bàsica.

- mantenir una ventilació correcta de la via aèria. - realitzar una intubació orotraqueal en maniquí.

- realitzar la col·locació d’una mascareta laríngia a un maniquí. Altres:

- fer un primer tractament d’una hemorràgia externa amb compressió externa suau - col·locació de vies i administració de medicació.

- aprenentatge del maneig del dolor postoperatori immediat. Analgèsia adaptada al pacient. Habilitats per resoldre problemes.

- establir una metòdica d’exploracions complementàries raonada, segons el procés de base i el diagnòstic diferencial establert.

- valorar el risc i el benefici de cada exploració. - establir quan es indicat una intervenció quirúrgica.

- donar informació detallada al pacient de les exploracions que es faran.

- obtenir el consentiment informat per escrit respecte al procediment anestèsic i/o quirúrgic a realitzar - conèixer las possibles complicacions pre, intra i postoperatòries.

Objectius específics referits a actituds, valors i normes de comportament: - Mostrar una actitud científica i un esperit crític.

- Treballar en grup.

- Respectar les normes de funcionament en el laboratori d’habilitats clíniques.

- Actitud de respecte i aproximació per a ajudar en el procés de tractament quirúrgic que poden concretar-se en aquests tres punts:

1. Afavorir el diàleg amb el pacient i la seva família. Saber comunicar i transmetre l’ informació adequadament amb ells tant en el període pre com postoperatori.

2. Transmissió de confiança en els tractaments utilitzats i en el cas de les complicacions. 3. Ajudar en el procés de tractament quirúrgic, anestèsic i de la recuperació.

Bloc temàtic o de continguts de l’assignatura

1. Cirurgia i anestesiologia: Història i evolució

Evolució històrica de la cirurgia. Situació actual i perspectives de futur. El cirurgià general i les especialitats quirúrgiques. Evolució històrica de la anestèsia fins a l’anestèsia informatitzada. Camps d’acció de l’anestesiòleg: Anestèsia, Reanimació i Tractament del dolor.

2. Resposta neuroendocrina a l’agressió quirúrgica

Homeòstasi. Integració d’estímuls i modulació de la resposta a la lesió: vies aferents i òrgans reguladors. Vies eferents: Mecanismes d’acció hormonal i altres mediadors de la inflamació com a productes de cèl·lules de l’endoteli i de cèl·lules aïllades (citocines, eicosanoids, TNF...).

3. Reposició de líquids i electròlits en el pacient quirúrgic

Pèrdues normals de l’organisme. Pèrdues per les diferents secrecions digestives en les diferents situacions clíniques. Situacions clíniques més freqüents que alteren la composició hidroelectrolítica en cirurgia: obstrucció intestinal, fístules digestives, vòmits i diarrees. Diagnòstic i tractament en el pre i postoperatori. Composició de les diferents solucions: Sèrum salí, sèrum glucosat, sèrum glucosalí, sèrum Ringer lactat, bicarbonat, clorur de calci, clorur de potassi.

(4)

4. Aturada cardíaca

Reanimació cardiopulmonar. Diagnòstic de l’aturada cardiocirculatòria. Reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada.

5. Insuficiència respiratòria i xoc en el pacient quirúrgic

Insuficiència respiratòria aguda i obstrucció de via aèria. Monitorització de la respiració. Reanimació immediata. Assistència ventilatòria. Diagnòstic de xoc. Diferents tipus de xoc: hipovolèmic, hemodinàmic, sèptic, anafilàctic. Reanimació immediata.

6. El pacient politraumatitzat

Concepte de politraumatitzat. El politraumatitzat com malalt multidisciplinari. Plantejament general de l’afectació de diferents sistemes. Consideracions respecte al diagnòstic i tractament del politraumatitzat des de les diferents especialitats. La primera atenció al politraumatitzat. Objectius bàsics en el tractament del politraumatitzat. Reanimació, avaluació i prioritats.

7. El procés biològic de curació de les ferides

Mecanismes de reparació dels teixits. Fases de la cicatrització de les ferides cutànies. Factors locals i sistèmics que poden influir en el procés. Cicatrització patològica.

8. Tipus i tractament de les ferides

Classificació de les ferides. Mètodes per optimitzar la cicatrització. Material i tècniques de sutura. Profilaxi antitetànica. Mossegades i picades.

9. Traumatismes tèrmics

Classificació de les cremades: profunditat i extensió. Pronòstic i criteris d’ingrés. Tractament inicial de gran cremat. Tractament local. Característiques especials de les cremades elèctriques i químiques. Lesions per radiació. Lesions pel fred: hipotèrmia i congelació.

10. Empelts i penjalls

Aplicacions. Concepte d’empelt, histologia, tipus i aplicacions. Concepte de penjall, histologia, tipus i aplicacions en cirurgia. Úlceres cutànies: vasculars, de pressió o decúbit.

11. Nutrició en cirurgia

Composició corporal. Fisiopatologia de la desnutrició en cirurgia. Metabolisme del dejú curt, dejú llarg i de l’agressió. Valoració de l’estat de nutrició. Conseqüències de la desnutrició en el pacient quirúrgic. Tipus de desnutrició.

Aproximació al càlcul de les necessitats energètico-proteiques en el pacient quirúrgic. La nutrició parenteral i enteral: vies d’administració. Indicacions. Avantatges i inconvenients de cadascuna de les seves complicacions. Vies d’administració. Nutrició enteral i parenteral. Indicacions i tècniques. 12. Infecció en cirurgia

Profilaxi de la infecció en cirurgia. Asèpsia i antisèpsia. Infecció de la ferida quirúrgica. Les infeccions profundes. Tipus de cirurgia segons el grau de contaminació: neta, neta-contaminada, contaminada i bruta. Influència de l’hoste en la infecció. La cirurgia en els pacients afectes de malalties víriques.

El tractament de les infeccions del malalt quirúrgic: drenatge quirúrgic i per radiologia intervencionista. Infeccions de parts toves: cel·lulitis, fasciïtis i miositis. Etiologia, diagnòstic diferencial i tractament.

13. Cirurgia mínimament invasiva i videoasistida

La cirurgia mínimament invasiva. Cirurgia videoasistida: avantatges, inconvenients i factors de risc. Tecnologia. Robòtica i cirurgia.

14. Hèrnies de la paret abdominal

Anatomia inguinal. Fonaments de l’hernioplàstia inguinal. Hèrnia inguinal. Hèrnia crural. Anatomia de la paret abdominal. Hèrnia umbilical. Hèrnia epigàstrica. Hèrnia de Spiegel. Hèrnia lumbar. Hèrnia obturadora. Hèrnia paraestomal. Hèrnia incisional. Tractament quirúrgic: cirurgia oberta, cirurgia laparoscòpica. Pròtesis en cirurgia de les hèrnies.

15. Cirurgia oncològica

Paper de la cirurgia en el tractament del càncer. Tipus de cirurgia oncològica: radical, pal·liativa, diagnòstica, d’estadificació, de suport, rehabilitadora, de reducció de massa. Integració de la cirurgia en el tractament multidisciplinari del càncer.

16. Bases dels trasplantaments d’òrgans sòlids

Tipus de trasplantament: autoempelt, isoempelt, al·loempelt i xenoempelt. Característiques dels donants d’òrgans. Preservació d’òrgans. Normativa legal.

Bases de la profilaxi i el tractament del rebuig. Complicacions. Indicacions dels trasplantaments d’òrgans més freqüents i llurs característiques generals.

17. Complicacions quirúrgiques més freqüents

Febre. Complicacions de la ferida quirúrgica. Hemorràgia postoperatòria. Reintervencions. Complicacions del sistema urinari. Insuficiència renal postoperatòria.

(5)

18. Estudi i preparació preanestèsica

Detecció dels problemes mèdics que causen complicacions intra i postoperatòries. Previsió de les complicacions intra i postoperatòries causades per problemes preoperatoris. Utilitat de les proves complementàries. Funcionament del Consultori de Preanestèsia. Premedicació anestèsica. Relació anestesiòleg-pacient i l’autorització legal.

19. Anestèsia general. Anestèsia inahalatòria

Bases fisiològiques de l’anestèsia general. Fases de l’anestèsia. Diferències entre les tècniques anestèsiques. Criteris d’elecció de la tècnica anestèsica. Profunditat o pla anestèsic. Mesura de la profunditat anestèsica. Aparells per administrar l’anestèsia inhalatòria. Farmacocinètica de

l’anestèsia inhalatòria. Principals agents anestèsics inhalatoris. 20. Anestèsia general endovenosa

Inducció anestèsica intravenosa. Anestèsics intravenosos. Conceptes farmacocinètics, formes d’administració. Anestèsia total intravenosa.

21. Anestèsia locoregional

Concepte d’anestèsia regional. Fisiologia de la transmissió nerviosa. Anestèsics locals. Efectes secundaris i toxicitat. Conceptes anatòmics de l’anestèsia locoregional. Visualització ecogràfica. Neuroestimulació. Tècniques d’anestèsia regional en l’extremitat superior i en extremitat inferior. Anestèsia espinal: subaracnoidea i epidural. Indicacions. Complicacions relacionades amb la pràctica de l’anestèsia locoregional.

22. Reanimació postoperatòria bàsica i en el pacient crític

Recuperació postanestèsica normal. Complicacions postoperatòries immediates. Unitat de Recuperació Postanestèsica (URPA). Recuperació postanestèsica en la cirurgia complexa i en el pacient amb patologia prèvia greu. Unitats de Reanimació. Criteris d’ubicació.

23. Dolor agut

Mecanismes de generació i vies de transmissió del dolor; tipus de dolor agut. Dolor agut postoperatori. Fàrmacs i vies per al tractament del dolor agut. Valoració de l’eficàcia analgèsica. Efecte indesitjables i complicacions dels mètodes d’analgèsia postoperatòria.

24. Dolor crònic

Importància humana i socioeconòmica del problema. Paper del metge general. Les clíniques del dolor. Tipus de dolor crònic. Característiques multidisciplinàries del tractament del dolor crònic. Tipus de tractament del dolor crònic.

25. Organització de l’àrea quirúrgica. Cirurgia major ambulatòria.

Anestèsia ambulatòria. Elements integrants de l’àrea quirúrgica. Funcionament d’una àrea d’anestèsia ambulatòria i característiques diferencials, incloent-hi tipus de pacient, tipus d’intervencions i ampli desenvolupament actual: processos més prevalents. Concepte d’índex de substitució.

Metodologia i organització general de l’assignatura

Activitats presencials: 65 hores

1. Classes magistrals: 18 (60’ amb continguts de 50‘ i 10’ de comentaris i preguntes): 1. Resposta neuroendocrina a l’agressió quirúrgica.

2. Aturada cardíaca.

3. El procés biològic de curació de les ferides. Tipus i tractament de les ferides. 4. Reposició de líquids i electròlits en el pacient quirúrgic.

5. Insuficiència respiratòria i xoc en el pacient quirúrgic. 6. Traumatismes tèrmics.

7. El pacient politraumatitzat. 8. Nutrició en cirurgia.

9. Infecció en cirurgia.

10. Hèrnies de la paret abdominal. 11. Cirurgia oncològica.

12. Bases dels trasplantaments d’òrgans sòlids.

13. Cirurgia mínimament invasiva, videoasistida i robòtica. 14. Complicacions de la cirurgia.

15. Estudi i preparació preanestèsica.

16. Anestèsia general. Anestèsia locoregional.

17. Reanimació postoperatòria bàsica i en el pacient crític. 18. Tractament del dolor.

(6)

2. Seminaris: 8-12 hores (Continguts de 60-120’) en 4 grups de 20-25 alumnes

Casos pràctics dels següents temes:

- Cirurgia: Líquids i nutrició en el pacient quirúrgic. Infecció en cirurgia. Empelts i penjalls. Complicacions quirúrgiques. Patologia abdominal quirúrgica mes freqüent al Servei d’ Urgències: abdomen agut i oclusió intestinal. Imatges radiològiques en Cirurgia digestiva: radiologia simple d’abdomen, radiologia amb contrast oral, TC. Tècniques de Cirurgia plàstica i reparadora.

- Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor: Risc quirúrgic i Anestèsia General. Anestèsia loco-regional. Tractament del dolor.

3. Pràctiques: 4 grups de 20-25 alumnes ó 8 grups de 10-12 alumnes

3.1. Laboratori d’habilitats / simulació (10 hores)

- Taller de sutures (5 hores): Introducció a l’àrea quirúrgica. Conceptes d’antisèpsia. Aprenentatge tutoritzat de tractament de ferides i pràctica de sutures.

- Taller de RCP (5 hores): Reanimació cardio-pulmonar. Actuació immediata davant les emergències.

Aprenentatge tutoritzat de la reanimació cardiopulmonar bàsica, maniobres de desobstrucció i ventilació, intubació oro-traqueal i dispositius supraglòtics, mobilització del traumàtic.

3.2. Ensenyament clínic: pràctiques hospitalàries (4 dies de 8 a 14 hores) - assistència a planta d’hospitalització.

- assistència a quiròfan.

- assistència a consultes externes.

- pràctica clínica en l’àmbit d’ Anestesiologia-Reanimació.

4. Tutories: 3 hores.

Consultar i discutir qüestions de l’assignatura: Cirurgia general, Cirurgia plàstica i Anestesiologia, Reanimació i Tractament del dolor.

Activitats no presencials: 85 hores Estudi: 50 hores.

Recerca d’informació, consulta de bibliografia, preparació dels seminaris: 20 hores.

Participació al fòrum del Campus virtual i consultes personalitzades amb el professorat: 15 hores. - Estudi autònom

- Cirurgia i anestesiologia: Història i evolució.

- Organització de l’àrea quirúrgica. Cirurgia major ambulatòria. - Fonaments farmacològics dels Anestèsics:

Farmacologia aplicada dels hipnòtics iv, inhalatoris, relaxants musculars i opioides potents Farmacologia dels anestèsics locals y dels requisits per una anestesia local eficaç i segura; també de la anatomia neuroaxial.

Farmacologia aplicada dels analgèsics opioides i no-opioides d’us parenteral para analgèsia postoperatoria y de les conseqüències del dolor postquirúrgic no controlat. Tipus de dolor crònic i esglaons del tractament del dolor.

- Campus virtual

El campus virtual s’utilitzarà com un espai de comunicació. S’hi penjaran totes les classes magistrals i altra informació d’interès. Els documents del campus virtual s’actualitzaran contínuament i, per tant, es recomana la seva consulta i ús com a mitjà per aconseguir el material que s’utilitzarà a les classes. Al campus virtual també s’inclouran preguntes d’autoavaluació, articles, treballs i enllaços web d’interès. Es fomentarà la utilització del fòrum com a plataforma per a la discussió de conceptes i temes d’interès entre l’alumnat i el professorat.

(7)

Avaluació - Procediment

Per valorar els coneixements i les habilitats adquirits per l’alumnat es realitzarà una avaluació continuada, que inclourà l’assistència i participació en les pràctiques, preparació i participació en seminaris.

Les pràctiques de laboratori, les pràctiques clíniques i els seminaris són obligatoris. S’avaluaran les següents competències:

Participació, capacitat de comunicació, empatia, judici clínic, coneixements bàsics i habilitat de maneig.

L’alumne se li podrà demanar la elaboració d’un portfolio amb el seguiment de les activitats.

L’alumnat podrà optar per l’avaluació única sempre que ho sol·liciti amb antel·lació al coordinador de l’assignatura i hagi assistit a totes les pràctiques i seminaris. La prova de l’avaluació única inclourà tot el temari de classes teòriques, pràctiques i de seminaris.

L’alumnat que no hagi superat la primera convocatòria, tant si ha seguit l’avaluació continuada com si s’ha acollit a l’avaluació única, podrà optar a una prova en la segona convocatòria. Aquesta prova serà del mateix tipus que la de l’avaluació única. Per superar l’assignatura en segona convocatòria també serà indispensable haver assistit a totes les pràctiques i als seminaris.

- Criteris d’avaluació

Per l’avaluació es tindran en compte els resultats obtinguts en les proves de síntesi, la participació a les pràctiques i als seminaris.

- Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

A la prova de síntesi final s’avaluaran continguts de teoria, seminaris i pràctiques de forma integrada. Les preguntes podran ser tipus test, curtes o de casos clínics.

- Sistema de puntuació i ponderació

Les proves de síntesi representaran el 60% de la qualificació final.

(8)

FONAMENTS DE CIRURGIA I ANESTESIOLOGIA

1. PRÀCTIQUES CLINIQUES

Nom de l’alumne Tutor

Dies de realització de les pràctiques

OBJECTIUS A COMPLIR DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES: 1. Assistència a quiròfan

- Estada en l’àrea quirúrgica (esterilitat, comportament en quiròfan) - Rentat i asèpsia quirúrgica (rentar-se i vestir-se)

- Conèixer el material quirúrgic bàsic (instrumental bàsic, electrocoagulació, etc.) - Concepte d’asèpsia del camp quirúrgic

- Conceptes bàsics d’anestèsia i postoperatori immediat al box de reanimació 2. Control postoperatori en sala de hospitalització:

- Valoració de les ferides

- Valoració del tractament postoperatori 3. Assistència a consultes externes de cirurgia

- Control malalts operats i valoració de candidats a cirurgia

4- Habilitats demostrades tant en el taller de sutures com en el laboratori d’habilitats clíniques

AVALUACIÓ DEL TUTOR: PUNTUALITAT (0-2):

OBJECTIUS/HABILITATS (0-3):

INTERÈS / ACTITUD MOSTRADA (0-5):

(9)

FONAMENTS DE CIRURGIA I ANESTESIOLOGIA

2. PRÀCTIQUES D’ANESTESIOLOGIA AMB TUTOR Nom de l’alumne

Tutor

Dies de realització de les pràctiques

OBJECTIUS A COMPLIR DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

1.- Assistència a quiròfan

-Estada en l’àrea quirúrgica (esterilitat, comportament en quiròfan) -Rentat i asèpsia quirúrgica (rentar-se i vestir-se)

2.- Pràctica a d’anestesiologia i reanimació

- Punció venosa

- Intubació oro-traqueal - Control via aèria superior - Ventilació manual

- Monitorització bàsica i avançada

- Conceptes bàsics de l’anestesia general - Tractament del dolor postoperatori

3.- Assistència a consultes externes de anestesiologia

-control malalts preoperats i valoració candidats a cirurgia

AVALUACIÓ DEL TUTOR: PUNTUALITAT (0-2):

OBJECTIUS/HABILITATS (0-3):

INTERÈS / ACTITUD MOSTRADA (0-5):

(10)

FONAMENTS DE CIRURGIA I ANESTESIOLOGIA

3. LABORATORI D’HABILITATS: TÈCNIQUES D’ASÈPSIA I SUTURES

Nom de l’alumne

Tutor

Data de la pràctica

OBJECTIUS A COMPLIR DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:

1. Coneixement de les normes bàsiques de comportament, d’esterilitat i asèpsia a l’àrea quirúrgica.

2. Coneixement de la estructura i funció dels diferents equips de treball d’un quiròfan. 3. Coneixement bàsic del instrumental més usat en cirurgia, així con l’adquisició d’un mínim d’habilitat en la seva utilització.

4. Conèixer el fils i agulles de sutura més utilitzats, les característiques que els diferencien i les seves indicacions concretes.

5. Conèixer les tècniques de sutura i nusos més importants. 6. Adquisició d’un mínim d’habilitat en la realització de sutures.

AVALUACIÓ DEL TUTOR:

PUNTUALITAT (0-2):

OBJECTIUS/HABILITATS (0-3):

INTERÈS / ACTITUD MOSTRADA (0-5):

(11)

FONAMENTS DE CIRURGIA I ANESTESIOLOGIA

4. LABORATORI D’HABILITATS: REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR

Nom de l’alumne

Tutor

Data de la pràctica

OBJECTIUS A COMPLIR DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES : 1.- Saber comprovar el nivell de consciència. Diagnòstic de l’aturada cardio-respiratòria 2.- Saber desobstruir la via aèria

3.- Saber ventilar el pacient (boca a boca, mascareta i ambú) 4.- Saber valorar la presència de circulació i comprovar el pols 5.- Fer correctament el massatge cardíac

6.- Saber quan està indicada la desfibril·lació ventricular 7.- Saber com canalitzar una via perifèrica

8.- Conèixer bé la sistemàtica de la RCP bàsica

AVALUACIÓ DEL TUTOR: PUNTUALITAT (0-2):

OBJECTIUS/HABILITATS (0-3):

INTERÈS / ACTITUD MOSTRADA (0-5):

(12)

Fons d’informació bàsica Llibres

- Roses R.E. Cirugía práctica. Introducción a los procedimientos habituales. 1ª ed. Elsevier, 2010. - Parrilla Paricio P, Landa García J : Cirugía AEC: Manual de la Asociación Española de Cirujanos. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana, 2010.

- Townsend CM, et al, eds: Sabiston: Tratado de patologia quirúrgica. Fundamentos biológicos de la práctica quirúrgica moderna. 18ª ed. Elsevier, 2009.

- F. C. Brunicardi. Schwartz: Manual de cirugía. 7ª ed. McGraw-Hill Interamericana de México, 2007.

- Stephen J. Mathes MD: Plastic Surgery, Second Edition, Saunders, 2006.

- Mimis Cohen, MD: Mastery of Plastic and Reconstructive Surgery, Little Brown, 1994. - Miller RD: Anestesia. 6ª ed. Elsevier, 2005.

- Barash PG: Clinical Anesthesia. 5ª ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. - Morgan E: Anestesiologia Clínica. 4ª ed. Manual Moderno, 2007.

Webs

http://www.scartd.org (Societat Catalana d’Anestesiologia i terapèutica del dolor; apartat de formació continuada)

http://www.sccirurgia.org (Societat Catalana de Cirurgia. Aporta enllaços quirúrgics.) http://www.aecirujanos.es (Asociación Española de Cirujanos. Aporta enllaços quirúrgics.)

Figure

Updating...

References

Related subjects :