Tram pressupostari 3. Tram pressupostari 3. Tram pressupostari 3. Tram pressupostari 3. Tram pressupostari 3

98  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

ObsCat4 ObsCat5 ObsCat6 ObsCat7 ObsCat8 Data de l'entrevista De 1.001 a 2.500 habitants De 1.001 a 2.500 habitants De 1.001 a 2.500 habitants De 1.001 a 2.500 habitants De 1.001 a 2.500 habitants Tram pressupostari 3 Tram pressupostari 3 Tram pressupostari 3 Tram pressupostari 3 Tram pressupostari 3 08/10/2016

(4)
(5)

Taula de continguts

Presentació

4.4. Gestió econòmica i pressupostària

4.3. Compte financer

7

4.1. Pressupost municipal d'ingressos

4 Informació econòmica

3 Serveis públics

2 Ens instrumentals, cooperació, col·laboració i coordinació administrativa

3.1. Prestació i gestió de serveis públics

1.4. Participació ciutadana

1.3. Recursos humans

1.2. Distribució de competències

1.1. Estructura i funcionament polític

1 Estructura i funcionament polític i administratiu

4.2. Pressupost municipal de despeses

Guia de lectura

9

13

13

24

25

34

35

40

40

51

51

62

69

74

(6)
(7)

Presentació

El compromís de la Fundació Carles Pi i Sunyer amb el món local es manifesta en molts dels projectes que s'han impulsat al llarg de la seva història. De fet, aquesta és ja la vuitena edició de l'Observatori de Govern Local. En aquesta ocasió, a més, hem pogut assolir un repte pendent: la incorporació de tots els municipis de Catalunya (excepte la ciutat de Barcelona per qüestions metodològiques).

Esperem que aquesta ampliació es mantingui en les properes edicions i permeti un seguiment periòdic del mapa municipal complet per tal d’aportar informació i eines de suport als responsables dels ajuntaments. La tendència, sovint per motius pràctics, ha suposat concentrar l’atenció en els municipis de major grandària poblacional. Aquest fet genera biaixos en l’anàlisi i mancances per a una part molt important del teixit institucional. En aquesta línia, volem refermar la nostra aspiració d’oferir mecanismes que permetin detectar les necessitats del conjunt del territori, tot reconeixent i posant en valor la diversitat. La grandària ha estat un dels elements d’articulació de debats tant polítics com acadèmics i és una característica que seguirà concitant discussions, acords i desacords. Per aquest motiu, és important poder disposar d’informació global que inclogui la totalitat del territori i dels ens.

No volem deixar de destacar la bona predisposició general dels responsables dels municipis participants per a facilitar la documentació i atendre’ns. Aquest agraïment és generalitzat per a tota la xarxa municipal, que sempre ha d’atendre una pressió creixent de demandes de tot tipus, però amb especial esment per als municipis de menor població, on les mancances de mitjans són especialment evidents. En aquest sentit, en un període en què la transparència en les administracions centra una part important de l’interès públic, la participació en projectes com l'Observatori de Govern Local esdevé una mostra de transparència activa, on els municipis poseu a l’abast dels membres de l’equip de recerca la informació que sol·licitem, sabent que des d’aquesta institució farem sempre un ús rigorós, però conscients també que aquestes dades són analitzades de forma profunda i detallada.

Voldríem reiterar el nostre agraïment a les institucions que han donat suport a aquest projecte des de l’inici. En aquest sentit, aquest informe no seria possible sense la col·laboració i complicitat de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, de la Secretaria de Govern Local de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la Federació de Municipis de Catalunya i del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local.

Com en totes les edicions, ens posem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o suggeriment i, com sabeu, podeu demanar informació complementària i estudis específics que comparin el perfil del vostre ajuntament amb d'altres que puguin ser afins o amb el grup de municipis que vosaltres considereu adient. Som conscients que encara ens falta camí per recórrer i esperem continuar comptant amb la vostra complicitat i suport per fer-lo. Moltes gràcies de nou a tots pel vostre esforç i dedicació a aquest projecte.

(8)
(9)
(10)
(11)

Informe de l'enquesta de l'Observatori de Govern Local

Municipis entre 501 i 5.000 habitants

(12)
(13)

1 ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT POLÍTIC I ADMINISTRATIU

1.1. Estructura i funcionament polític

1. Periodicitat del Ple. Percentatge de municipis per a cadascuna de les periodicitats. [n=401] Trimestral Bimestral Mensual Província Tram de població Tram pressupostari Catalunya Altres

2. Percentatge de municipis que tenen assignada una indemnització per assistència al Ple. [n=394]

Tram pressupostari Tram de població Província

Catalunya

3. Percentatge de municipis segons si s'han establert diferències en les quanties de les indemnitzacions per assistència al Ple. [n=311] Indemnitzacions iguals Tram de població Província Catalunya Indemnitzacions diferents 17,0 36,4 46,4 0,2 79,2 94,9 5,1 20,9 42,6 36,5 0,0 93,8 94,2 5,8 12,4 34,0 52,9 0,7 88,2 95,6 4,4 9,5 37,9 51,6 1,1 92,5

(14)

5. Percentatge de municipis que tenen Junta de Govern Local. [n=405] Catalunya

Província

Tram de població Tram pressupostari

4. Indemnitzacions per assistència al Ple quan les quanties establertes són iguals per a tots els regidors (€/sessió).

Mínim de Catalunya

Mitjana del tram pressupostari Mitjana del tram de població Mitjana de la província Mitjana de Catalunya Màxim de Catalunya 2008 [n=277] 2010 [n=234] 2012 [n=278] 2014 [n=280] 2016 [n=293] 6,0 550,0 94,2 69,4 96,4 79,1 87,8 76,6 85,2 82,1

6. Periodicitat de la Junta de Govern Local. Percentatge de municipis per a cadascuna de les periodicitats. [n=273]

Província Catalunya

Altres Setmanal Quinzenal Mensual

22,3 58,2 17,6 1,8 30,8 54,9 12,1 2,2 6,0 400,0 72,4 6,0 400,0 76,0 6,0 550,0 77,6 6,0 550,0 79,4 77,0 82,0 79,2 78,0 65,9 73,6 72,7 72,8 62,5 69,6 77,6 72,2 0 20 40 60 80 100 2008 2010 2012 2014 2016 72,4 76,0 77,6 79,4 94,2

(15)

7. Percentatge de municipis que tenen assignada una indemnització per assistència a la Junta de Govern Local. [n=274] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 80,3 88,9 82,9 86,8

8. Percentatge de municipis segons si s'han establert diferències en les quanties de les indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local. [n=216] Indemnitzacions iguals Tram pressupostari Tram de població Província Catalunya Indemnitzacions diferents 96,3 3,7 96,1 3,9 97,9 2,1 95,5 4,5

9. Indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern Local quan les quanties establertes són iguals per a tots els regidors (€/sessió).

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2008 [n=169] 2010 [n=140] 2012 [n=170] 2014 [n=175] 2016 [n=207] 7,5 600,0 149,3 154,0 132,4 140,3 6,0 600,0 106,1 7,0 570,0 108,7 7,0 500,0 123,8 7,0 500,0 124,2 146,6 157,2 139,7 137,6 88,9 91,1 113,4 117,1 99,8 123,9 115,7 94,2 20 40 60 80 100 120 140 160 106,1 108,7 123,8 124,2 149,3

(16)

10. Percentatge d'ajuntaments on la Junta de Govern Local ha aprovat alguns dels instruments següents perquè el Ple no comptava amb la majoria necessària per adoptar aquests acords. [n=249]

Pressupost 2014 Pla econòmic financer Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Pla d'ajust econòmic Catalunya Mesures extraordinàries d'accés a la liquiditat Pla de reducció del

deute Pla de sanejament Província Tram de població Tram pressupostari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Percentatge de municipis que tenen comissions informatives. [n=395] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 28,1 27,3 39,1 28,6

(17)

12. Percentatge de municipis que tenen assignada una indemnització per assistència a les comissions informatives. [n=108] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 59,3 53,5 56,1 64,0

13. Percentatge de municipis segons si s'han establert diferències en les quanties de les indemnitzacions per assistència a les comissions informatives. [n=64] Indemnitzacions iguals Tram pressupostari Tram de població Província Catalunya Indemnitzacions diferents 95,3 4,7 91,3 8,7 95,7 4,3 87,5 12,5

14. Indemnitzacions per assistència a les comissions informatives quan les quanties establertes són iguals per a tots els regidors (€/sessió).

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2008 [n=83] 2010 [n=43] 2012 [n=57] 2014 [n=47] 2016 [n=61] 25,0 450,0 88,9 67,3 86,3 66,1 7,0 200,0 58,4 15,0 250,0 65,6 10,0 450,0 63,5 12,0 450,0 67,6 62,0 72,0 63,2 45,9 62,5 72,4 58,6 57,0 56,4 80,4 48,1 49,0 20 40 60 80 100 58,4 65,6 63,5 67,6 88,9

(18)

15. Percentatge de municipis on els grups municipals reben una assignació econòmica per al seu funcionament. [n=373] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 30,6 54,1 27,3 35,4

16. Presència de dones als consistoris municipals. Percentatge de dones a cadascun dels òrgans següents: Alcaldia, Tinents d'Alcalde, Ple, Junta de Govern Local i Equip de Govern. Catalunya Tram pressupostari Tram de població Província Alcaldia [n=406] TA [n=400] Ple [n=407] JGL [n=272] E de G [n=381] 17,2 35,7 35,1 34,9 37,2 13,5 35,8 33,6 33,1 36,3 17,2 35,9 36,7 35,6 38,1 11,6 36,3 33,3 33,6 35,7

17. Percentatge de municipis on l'Alcalde nomenat és del partit més votat. [n=406] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 91,4 91,7 89,7 91,6

(19)

18. Percentatge de municipis on l'Alcalde és d'un grup polític diferent al que governava en el mandat anterior (maig 2011-2015). [n=382] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 30,4 23,5 31,5 23,3

19. Mitjana del nombre de mandats consecutius que ha governat l'Alcalde el municipi des de 1979. [n=406] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 1,9 2,1 1,7 2,2

20. Tipus de dedicació de l'Alcalde. Percentatge d’alcaldes amb dedicació exclusiva, parcial i sense dedicació. [n=399]

Catalunya

Tram pressupostari Tram de població Província

Exclusiva Parcial dedicacióSense

17,8 52,1 30,1

20,9 55,7 23,5

25,7 40,8 33,6

(20)

21. Remuneracions de l'Alcalde amb dedicació exclusiva (€ bruts anuals).

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2008 [n=89] 2010 [n=86] 2012 [n=115] 2014 [n=99] 2016 [n=69] 0,0 40.000,0 28.702,3 30.254,7 26.060,4 31.789,5 11.378,0 58.113,0 28.096,7 11.469,0 62.141,0 26.538,3 14.366,0 62.528,0 25.461,7 8.683,0 62.528,0 26.505,6 33.839,4 31.461,5 28.120,1 28.686,3 26.794,4 26.168,3 24.839,5 25.364,5 29.402,0 26.456,3 26.575,9 28.278,1

22. Remuneracions de l'Alcalde amb dedicació parcial (€ bruts anuals).

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2008 [n=155] 2010 [n=142] 2012 [n=136] 2014 [n=157] 2016 [n=207] 4.376,0 40.000,0 17.750,1 20.218,8 17.507,3 19.270,4 0,0 40.800,0 15.090,8 0,0 38.351,0 14.758,7 0,0 56.487,0 15.947,3 0,0 49.399,0 15.746,2 17.432,1 16.404,5 19.139,6 18.524,7 15.324,1 14.847,1 15.561,6 14.670,3 15.441,0 13.919,9 15.991,4 15.955,4 0 10.000 20.000 30.000 2008 2010 2012 2014 2016 15.090,8 14.758,7 15.947,3 15.746,2 17.750,1 0 10.000 20.000 30.000 2008 2010 2012 2014 2016 28.096,7 26.538,3 25.461,7 26.505,6 28.702,3

(21)

23. Percentatge d'alcaldes que ocupen algun càrrec en una altra institució o organisme públic no depenent de l'Ajuntament. [n=365]

24. Mitjana del número de regidors dels grups de govern amb dedicació exclusiva, parcial i sense dedicació. [n=398]

Mitjana de Catalunya

Mitjana del tram pressupostari Mitjana del tram de població Mitjana de la província

Exclusiva Parcial dedicacióSense Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 47,9 3,6 1,2 0,1 50,5 3,2 1,6 0,0 55,8 3,7 1,4 0,1 51,3 3,7 1,5 0,0

(22)

25. Tipus de dedicació dels regidors dels grups de govern. Percentatge de regidors amb dedicació exclusiva, parcial i sense dedicació. 0,9 1,8 0,6 1,3 Catalunya 73,4 65,8 71,2 71,4 2008 [n=373] Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=351] 2012 [n=390] 2014 [n=397] 2016 [n=398] Exclusiva Catalunya Parcial 2012 [n=390] 25,3 33,3 27,0 28,0 2008 [n=373] Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=351] 2014 [n=397] 2016 [n=398] Catalunya Sense dedicació 2012 [n=390] 2008 [n=373] Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=351] 2014 [n=397] 2016 [n=398] 2,3 22,4 75,2 2,3 26,7 71,0 2,5 21,3 76,2 2,3 21,7 76,0 1,3 24,0 74,8 2,0 29,8 68,2 2,0 23,4 74,6 2,0 23,2 74,8 2,2 30,8 67,1 1,8 35,1 63,1 1,2 24,9 73,9 1,7 26,7 71,6 1,5 29,7 68,8 1,4 30,3 68,3 1,8 25,3 72,9 2,0 25,9 72,1

(23)

26. Remuneracions dels regidors dels grups de govern amb dedicació exclusiva (€ bruts anuals).

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2008 [n=30] 2010 [n=33] 2012 [n=45] 2014 [n=42] 2016 [n=25] 15.792,0 37.500,0 23.370,0 26.762,6 21.697,2 19.135,3 22.308,3 23.233,8 22.460,1 23.304,1 19.619,6 27.917,7 23.305,4 22.011,9 19.141,7 20.922,5 23.241,2 24.668,3 20.091,3 23.773,4 25.761,9 29.288,7 8.581,3 49.478,8 5.836,3 47.243,9 8.988,0 42.485,9 9.225,6 42.485,9

27. Remuneracions dels regidors dels grups de govern amb dedicació parcial (€ bruts anuals).

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2008 [n=126] 2010 [n=129] 2012 [n=135] 2014 [n=140] 2016 [n=185] 0,0 34.000,0 8.751,2 9.175,2 7.362,0 7.244,7 7.833,9 6.005,6 7.902,3 7.955,1 8.452,5 6.072,3 8.281,0 8.497,8 7.860,3 5.116,4 6.864,0 6.991,4 6.092,5 4.851,9 5.525,6 7.107,5 0,0 39.312,3 0,0 41.030,7 0,0 44.528,2 0,0 44.528,2 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 2008 2010 2012 2014 2016 22.308,3 23.233,8 22.460,1 23.304,1 23.370,0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2008 2010 2012 2014 2016 7.833,9 6.005,6 7.902,3 7.955,1 8.751,2

(24)

1.2. Delegació de competències

28. Delegació de competències del Ple. Percentatge de municipis que han delegat les competències del Ple en cadascun d'aquests òrgans (possibilitat de més d'una resposta). [n=392]

Junta de Govern Local Alcalde

No delega

29. Delegació de competències de l'Alcalde. Percentatge de municipis que han delegat les competències de l'Alcalde en cadascun d'aquests òrgans (possibilitat de més d'una resposta). [n=393]

Tinents d'Alcalde Junta de Govern Local

Regidors del seu grup

No delega

Regidors d'un altre grup Ple 37,0 10,2 56,9 49,1 23,4 47,6 8,1 3,8 21,4

(25)

1.3. Recursos humans

30. Percentatge de municipis que tenen Reglament Orgànic Municipal aprovat. [n=391]

31. Percentatge de municipis on les figures de secretari i interventor existeixen per separat. [n=407]

Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari

32. Percentatge de secretaris i secretaris-interventors segons la seva situació: funcionaris d'habilitació estatal, funcionaris accidentals, funcionaris interins o altres situacions. [n=371] Funcionaris interins Funcionaris accidentals Habilitació estatal Altres Catalunya Tram pressupostari Tram de població Província 21,0 4,2 64,2 14,3 17,0 4,6 28,3 5,2 74,5 10,9 13,6 0,9 18,8 2,6 76,1 7,0 16,2 0,7 18,9 1,1 71,1 8,4 20,5 0,0

(26)

33. Percentatge de funcionaris i personal contractat en règim laboral sobre el total de personal al servei de l'Ajuntament. Mínim de Catalunya Funcionaris 2008 [n=400] 2010 [n=393] 2012 [n=403] Municipi Màxim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2014 [n=396] 2016 [n=405] 0,0 100,0 24,6 30,2 19,3 21,0 5,7 22,3 24,1 23,0 24,3 27,6 28,8 29,7 31,2 16,8 20,0 18,2 18,8 18,1 21,6 19,3 20,3 0,0 93,8 0,0 100,0 72,7 0,0 0,0 100,0 7,1 10,0 7,5 5,7 Laborals 2008 [n=400] 2010 [n=393] 2012 [n=403] Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2014 [n=396] 2016 [n=405] 0,0 100,0 75,4 69,8 80,7 79,0 94,3 77,7 75,9 77,0 75,7 72,4 71,2 70,3 68,8 83,2 80,0 81,8 81,2 81,9 78,4 80,7 79,7 6,3 100,0 0,0 100,0 100,0 27,3 0,0 100,0 92,9 90,0 92,5 94,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 22,3 24,1 23,0 24,3 24,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 77,7 75,9 77,0 75,7 75,4

(27)

34. Percentatge de funcionaris segons escala (habilitació estatal, administració general i administració especial). [n=402] Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Catalunya Habilitació estatal Administració

general Administració especial

Província Tram de població Tram pressupostari 0,0 100,0 19,2 0,0 100,0 44,6 0,0 100,0 36,2 13,8 44,8 41,4 24,8 49,5 25,7 21,0 51,2 27,8 33,3 66,7 0,0

35. Percentatge de places vacants sobre el total de funcionaris.

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2014 [n=393] 2016 [n=389] 0,0 100,0 26,5 23,9 26,2 34,5 0,0 21,0 16,4 20,5 20,0 0,0 100,0

(28)

36. Percentatge de funcionaris interins sobre el total de funcionaris. Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=302] 2008 [n=257] 2012 [n=378] 2014 [n=365] 2016 [n=353] 0,0 100,0 15,6 13,7 16,4 18,2 16,1 18,0 15,7 13,1 20,1 20,6 16,9 14,7 15,9 16,1 12,5 10,7 16,4 17,3 15,3 10,8 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37. Percentatge de personal laboral amb contractes de duració determinada sobre el total de personal contractat en règim laboral.

Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=335] 2008 [n=371] 2012 [n=386] 2014 [n=359] 2016 [n=367] 0,0 100,0 27,2 24,2 25,6 23,0 56,0 33,0 37,4 25,6 25,3 26,5 34,5 22,8 24,0 31,9 32,4 24,5 25,8 33,6 36,5 23,1 25,8 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 11,5 29,6 51,4 54,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 16,1 18,0 15,7 13,1 15,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 33,0 37,4 25,6 25,3 27,2

(29)

38. Percentatge de funcionaris interins i de personal laboral amb contractes de duració determinada sobre el total de personal al servei de l’Ajuntament. Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=286] 2008 [n=350] 2012 [n=378] 2014 [n=355] 2016 [n=347] 0,0 94,4 23,3 19,9 22,1 21,2 28,9 32,3 23,2 22,3 23,8 30,1 21,0 20,8 29,3 28,6 21,9 22,6 30,6 31,5 21,0 22,2 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 92,3 0,0 100,0 10,7 26,7 47,5 50,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 28,9 32,3 23,2 22,3 23,3

(30)

39. Percentatge de personal contractat en règim laboral amb dedicació completa i dedicació parcial. Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=320] 2008 [n=353] 2012 [n=371] Completa 2014 [n=365] 2016 [n=342] 0,0 100,0 69,6 67,6 68,3 71,7 82,0 70,4 70,4 70,4 70,7 67,2 66,5 69,8 67,6 71,0 72,0 70,6 70,5 68,6 72,4 73,1 74,7 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 65,4 59,3 78,4 100,0 Parcial Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2008 [n=353] 2010 [n=320] 2012 [n=371] 2014 [n=365] 2016 [n=342] 0,0 100,0 28,0 30,7 29,9 26,3 18,0 29,6 29,6 29,6 29,3 32,8 33,5 30,2 32,4 29,0 28,0 29,4 29,5 31,4 27,6 26,9 25,3 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 34,6 40,7 21,6 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 70,4 70,4 70,4 70,7 69,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 29,6 29,6 29,6 29,3 28,0

(31)

40. Percentatge d'ajuntaments amb personal eventual.

Catalunya Província

Tram de població Tram pressupostari

41. Percentatge de funcionaris de titulació superior (A+B) sobre el total de personal funcionari.

Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=392] 2008 [n=294] 2012 [n=404] 2014 [n=396] 2016 [n=402] 2014 [n=397] 2016 [n=391] 7,2 0,0 100,0 12,5 15,0 6,4 13,5 6,0 13,5 8,7 0,0 12,2 11,3 11,6 11,6 13,9 14,3 14,9 14,4 17,1 10,8 12,5 12,2 14,0 11,3 13,6 12,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 8,5 8,9 9,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 12,2 11,3 11,6 11,6 12,5

(32)

42. Despesa mitjana per funcionari (€/funcionari). Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2010 [n=272] 2008 [n=279] 2012 [n=371] 2014 [n=364] 2016 [n=351] 29.905,1 24.988,4 25.918,1 24.010,7 24.886,2 24.373,1 23.984,2 22.036,1 22.123,5 23.997,1 24.447,6 26.189,5 25.686,9 24.832,5 25.741,4 24.340,2 21.719,9 22.877,1 23.803,6 26.171,9 25.226,1 27.802,0 26.862,5 28.521,4 3.786,4 58.527,5 5.379,8 83.853,6 2.234,5 89.484,1 1.178,0 68.189,5 94.747,7 2.139,2 24.838,6

43. Percentatge d'ajuntaments que tenen Policia Local. [n=406] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 5,9 8,6 1,3 1,1 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 2008 2010 2012 2014 2016 22.036,1 23.984,2 24.373,1 24.886,2 24.838,6

(33)

44. Percentatge de personal de la Policia Local sobre el total de funcionaris. 13,5 2,0 15,1 3,9 Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2010 [n=392] 2012 [n=404] 2014 [n=396] 2016 [n=402] 11,5 11,0 11,4 0,8 0,7 10,4 0,9 2,2 0,0 57,1 0,0 52,4 0,0 75,0 0,0 61,9 10,3 0,8 10,6 0,9 Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2,5 1,8 0,0 1,5

45. Percentatge d'ajuntaments que han previst incorporar a l'Ajuntament treballadors procedents d'entitats dissoltes o adscrites. [n=361]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2012 2014 2016 13,5 11,5 11,0 10,3

(34)

1.4. Participació ciutadana

46. Percentatge d'ajuntaments que tenen organismes de participació ciutadana. [n=366]

47. Percentatge d'ajuntaments que han impulsat processos de participació ciutadana. [n=365] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 15,6 23,6 17,0 30,6 17,4 23,9 21,8 29,5

(35)

2 ENS INSTRUMENTALS, COOPERACIÓ, COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ ADMINSTRATIVA

48. Percentatge de municipis que tenen organitzacions especials desconcentrades. [n=372]

Tram pressupostari Tram de població Província

Catalunya

49. Percentatge de municipis que tenen organismes autònoms. [n=407]

50. Mitjana del número d'organismes autònoms que depenen de l'Ajuntament. [n=407] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

1,1 7,1 0,1 0,0 5,2 0,1 1,4 8,3 0,1 0,0 10,5 0,1

(36)

51. Percentatge de municipis que tenen societats mercantils amb capital íntegrament públic. [n=407] Catalunya

Província

Tram de població Tram pressupostari

52. Mitjana del número de societats mercantils amb capital íntegrament públic que depenen de l'Ajuntament. [n=407]

Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

53. Percentatge de municipis que tenen organismes dependents (organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials i/o societats mercantils de capital integrament públic). [n=407]

Tram pressupostari Catalunya Província Tram de població 7,6 0,1 13,5 3,4 0,0 9,5 9,6 0,1 16,7 13,7 0,2 22,6

(37)

54. Mitjana del número d'organismes dependents (organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques empresarials i/o societats mercantils de capital integrament públic). [n=407]

Mitjana del tram pressupostari Mitjana de Catalunya

Mitjana de la província Mitjana del tram de població

55. Percentatge de municipis que han dissolt o preveuen dissoldre entitats municipals descentralitzades.[n=294]

Catalunya Província

Tram de població Tram pressupostari

56. Percentatge de municipis que participen en consorcis. [n=407] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 0,2 95,1 97,4 0,1 96,2 0,2 95,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

(38)

57. Mitjana del número de consorcis en què participen els municipis. [n=407] Mitjana de Catalunya

Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

58. Percentatge de municipis que participen en mancomunitats. [n=407] Catalunya

Província

Tram de població Tram pressupostari

59. Mitjana del número de mancomunitats en què participen els municipis. [n=407] Mitjana de Catalunya

Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2,2 35,4 0,4 2,4 56,0 0,8 2,1 33,3 0,4 2,1 40,0 0,5

(39)

60. Percentatge de municipis que participen en alguna mancomunitat o consorci. [n=407] Catalunya

Província

Tram de població Tram pressupostari

61. Mitjana del número de mancomunitats i/o consorcis en què participa cada municipi. [n=407] Mitjana de Catalunya

Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

96,6 2,7 100,0 3,2 98,7 2,5 97,9 2,5

(40)

3 SERVEIS PÚBLICS

3.1. Prestació i gestió de serveis públics

62. Prestació i forma de gestió del servei municipal d'enllumenat públic.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=368] Gestió [n=360] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió

Directa Indirecta

63. Prestació i forma de gestió del servei municipal de cementiri.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=368] Gestió [n=342] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada Directa 99,5 0,0 0,5 92,2 7,2 0,6 94,8 4,9 0,3 98,0 2,0 0,0 92,2 Directa 0,6 Directa i indirecta 7,2 Indirecta

(41)

64. Prestació i forma de gestió del servei municipal de recollida de residus. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=369] Gestió [n=122] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió

Directa Indirecta

65. Prestació i forma de gestió del servei municipal de neteja viària.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=369] Gestió [n=341] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió Directa Indirecta 45,3 0,3 54,5 43,4 54,1 2,5 94,9 0,0 5,1 89,1 10,3 0,6 89,1 Directa 0,6 Directa i indirecta 10,3 Indirecta 43,4 Directa 2,5 Directa i indirecta 54,1 Indirecta

(42)

66. Prestació i forma de gestió del servei municipal d'abastament d'aigua potable. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=369] Gestió [n=340] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió

Directa Indirecta

67. Prestació i forma de gestió del servei municipal de clavegueram.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=369] Gestió [n=348] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió Directa Indirecta 98,1 0,0 1,9 98,4 0,3 1,4 49,7 47,1 3,2 82,8 16,7 0,6 82,8 Directa 0,6 Directa i indirecta 16,7 Indirecta 49,7 Directa 3,2 Directa i indirecta 47,1 Indirecta

(43)

68. Prestació i forma de gestió del servei municipal d'accés als nuclis de població. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=367] Gestió [n=353] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió

Directa Indirecta

69. Prestació i forma de gestió del servei municipal de pavimentació.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=367] Gestió [n=357] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió Directa Indirecta 98,4 0,8 0,8 99,2 0,3 0,5 99,7 0,3 0,0 99,2 0,3 0,6

(44)

70. Prestació i forma de gestió del servei municipal de control d'aliments i begudes. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=368] Gestió [n=103] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada Directa

Indirecta

71. Prestació i forma de gestió del servei municipal de parc públic.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=368] Gestió [n=303] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada Directa Indirecta 29,6 41,6 28,8 84,2 15,5 0,3 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

(45)

72. Prestació i forma de gestió del servei municipal de biblioteca pública. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=367] Gestió [n=177] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada Directa

Indirecta

73. Prestació i forma de gestió del servei municipal de mercat.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=365] Gestió [n=254] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió Directa Indirecta 49,0 39,2 11,7 100,0 0,0 0,0 70,4 28,5 1,1 99,6 0,4 0,0

(46)

74. Prestació i forma de gestió del servei municipal de recollida selectiva. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=365] Gestió [n=56] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió

Directa Indirecta

75. Prestació i forma de gestió del servei municipal de protecció civil.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=361] Gestió [n=116] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada Directa Indirecta 32,3 14,8 52,9 32,7 59,6 7,8 55,4 44,6 0,0 100,0 0,0 0,0 55,4 Directa 44,6 Indirecta

(47)

76. Prestació i forma de gestió del servei municipal de prestació de serveis socials. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=366] Gestió [n=51] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada Directa

Indirecta

77. Prestació i forma de gestió del servei municipal d'instal·lacions esportives d'ús públic.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=366] Gestió [n=326] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió Directa Indirecta 18,6 25,4 56,0 91,3 8,2 0,5 100,0 0,0 0,0 96,6 1,8 1,5

(48)

78. Prestació i forma de gestió del servei municipal de transport col·lectiu urbà de viatgers. Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=365] Gestió [n=17] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada concessió

Directa Indirecta

79. Prestació i forma de gestió del servei municipal de protecció del medi.

Delegada o dispensada No Sí Prestació [n=366] Gestió [n=106] Directa Indirecta Directa i indirecta

Forma jurídica més freqüent

sense organització diferenciada Directa Indirecta 64,7 35,3 0,0 100,0 0,0 0,0 30,1 65,0 4,9 5,8 88,2 6,0 64,7 Directa 35,3 Indirecta

(49)

80. Prestació i forma de gestió del servei d'escola/conservatoris de música. Prestació Sí No Delegada o dispensada Directa Gestió Indirecta Directa i indirecta 2016 [n=359]

81. Prestació i forma de gestió del servei d'escola bressol. Prestació Sí No Delegada o dispensada Directa Gestió Indirecta Directa i indirecta 2016 [n=363] 18,4 76,0 5,6 86,8 13,2 0,0 85,1 12,9 1,9 85,4 13,6 1,0 2016 [n=53] 2016 [n=295] 16,4 78,7 4,9 2014 [n=371] 2014 [n=52] 86,5 13,5 0,0 2012 [n=368] 18,2 77,4 4,3 2012 [n=55] 85,5 14,5 0,0 2014 [n=372] 82,5 17,5 2012 [n=373] 82,8 16,6 0,0 0,5 2012 [n=301] 83,1 81,3 2014 [n=300] 18,3 16,9 0,0 0,3 85,4 Directa 1,0 Directa i indirecta 13,6 Indirecta 86,8 Directa 13,2 Indirecta

(50)

82. Prestació i forma de gestió del servei d'escoles d'adults. Prestació Sí No Delegada o dispensada Directa Gestió Indirecta Directa i indirecta 2016 [n=360] 6,4 91,9 1,7 86,4 13,6 0,0 2016 [n=22] 2012 [n=368] 2014 [n=378] 2014 [n=20] 2012 [n=20] 7,7 91,8 0,5 100,0 0,0 0,0 6,3 93,2 0,5 100,0 0,0 0,0 86,4 Directa 13,6 Indirecta

83. Percentatge de municipis que han iniciat algun procés de remunicipalització de serveis públics. [n=361] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 5,0 9,1 5,1 6,4

(51)

4 INFORMACIÓ ECONÒMICA

4.1. Pressupost municipal d'ingressos

84. Ingressos capítols I i II per habitant (€/habitant). 2008 [n=386]

2010 [n=356]

Mitjana del tram pressupostari Mitjana del tram de població Mitjana de la província Mitjana de Catalunya Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381]

85. Ingressos capítol III per habitant (€/habitant). 2008 [n=386]

2010 [n=356]

Mitjana del tram de població Mitjana de la província Mitjana de Catalunya Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 157,5 510,9 2.333,9 2.335,4 27,6 262,7 553,6 246,3 489,9 240,0 466,1 277,6 162,4 434,9 302,8 417,7 290,7 448,9 255,2 250,7 502,1 458,2 316,7 329,8 458,4 476,4 259,1 248,0 518,4 419,4 331,4 414,2 315,6 234,2 502,6 453,5 237,2 459,6 391,8 367,2 417,5 289,7 170,8 204,3 265,9 236,0 130,4 246,6 133,9 111,9 33,3 2.431,0 4.345,4 43,4 125,1 4.688,5 5.969,5 128,4 43,3 6.622,6 1.881,2 149,6 21,4 7.365,5 1.280,7 0 100 200 300 400 500 600 2008 2010 2012 2014 2016 434,9 417,7 448,9 502,1 510,9 80 120 160 200 240 280 320 302,8 290,7 255,2 250,7 262,7

(52)

86. Ingressos impositius per habitant (€/habitant). 2008 [n=323] 2010 [n=301] 2012 [n=411] Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

IBI 2014 [n=405] 2016 [n=381] Mínim de Catalunya 2010 [n=301] 2008 [n=323] Municipi Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població

IVTM 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 88,8 346,1 1.924,2 18,7 68,4 1.106,2 376,9 71,6 327,9 67,8 317,3 185,5 65,4 214,6 63,4 263,8 66,4 289,4 67,5 68,2 341,8 223,0 65,9 69,8 275,2 305,5 72,9 71,8 354,6 208,1 62,9 267,2 65,4 67,9 341,7 297,3 66,5 307,9 194,6 220,8 258,8 196,6 66,1 62,7 126,1 128,4 65,9 148,7 66,8 34,1 16,1 1.802,7 219,5 411,4 4.003,7 63,7 23,2 6.277,7 923,9 85,9 19,5 5.758,2 1.700,7 48,5 26,3 0 50 100 150 200 250 300 350 2008 2010 2012 2014 2016 214,6 263,8 289,4 341,8 346,1 20 30 40 50 60 70 63,4 66,4 67,5 68,2 68,4

(53)

Mínim de Catalunya 2010 [n=301] 2008 [n=323] Municipi Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

IIVTNU 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Mínim de Catalunya 2010 [n=301] 2008 [n=323] Municipi Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

IAE 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] -0,1 1,2 36,6 44,7 452,2 943,9 53,1 39,8 36,2 41,5 27,8 36,2 9,5 12,7 30,8 37,3 21,0 37,9 24,1 45,8 46,1 28,7 47,7 36,7 45,5 30,4 40,7 39,5 39,6 41,2 23,6 48,8 19,3 34,4 49,0 25,3 20,6 45,8 41,5 26,9 24,0 30,1 44,8 18,1 18,6 30,7 7,2 12,8 12,6 8,0 16,2 12,4 12,1 7,6 0,0 0,8 239,9 1.251,3 0,6 1.390,2 310,7 -0,4 -3,5 0,0 1.201,6 187,2 0,0 0,0 1.200,1 298,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2008 2010 2012 2014 2016 30,8 21,0 24,1 28,7 36,6 0 10 20 30 40 50 2008 2010 2012 2014 2016 37,3 37,9 45,8 46,1 44,7

(54)

87. Transferències corrents (capítol IV d'ingressos) per habitant (€/habitant). Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381]

88. Incidència dels capítols I i II d'ingressos sobre el total del pressupost d'ingressos (percentatge sobre el total d'ingressos).

Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població 2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 171,3 329,6 1.245,4 10,4 40,6 72,1 361,9 42,1 335,6 39,4 316,9 425,5 28,6 301,7 31,8 335,9 26,5 306,4 35,4 43,3 288,9 305,8 33,1 28,2 339,9 310,4 36,6 43,2 292,0 311,9 29,5 337,4 25,9 43,6 293,2 311,9 35,6 282,7 288,6 318,9 304,1 320,6 33,3 26,7 310,5 406,0 18,0 27,1 383,3 157,7 6,0 1.177,0 65,5 75,3 5,7 166,2 1.013,1 140,9 9,1 82,3 1.142,0 150,2 9,0 82,8 1.708,5 0 50 100 150 200 250 300 350 2008 2010 2012 2014 2016 301,7 335,9 306,4 288,9 329,6 20 30 40 50 60 70 80 90 100 31,8 35,4 43,3 40,6

(55)

89. Capacitat recaptatòria (relació entre els drets reconeguts i la recaptació líquida dels capítols I, II i III). Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=334] 2008 [n=339] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 55,5 86,7 100,0 88,5 87,0 86,0 93,5 84,4 82,0 85,5 85,1 88,2 82,4 87,5 86,8 82,2 81,3 85,9 85,8 85,8 85,6 83,7 87,0 90,6 96,3 76,0 94,9 25,2 100,0 100,0 12,6 53,1 100,0 51,0 100,0

90. Incidència de les transferències corrents (capítol IV) sobre el total del pressupost d'ingressos (percentatge sobre el total del pressupost d’ingressos).

Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 3,1 26,2 64,1 27,5 27,0 27,6 43,9 22,1 21,3 24,2 24,9 22,1 20,9 23,8 24,3 21,9 21,1 24,5 25,5 25,9 23,0 22,8 24,6 36,9 31,1 30,9 42,1 4,6 62,3 5,5 52,3 7,1 54,8 7,1 62,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 84,4 82,0 85,5 85,1 86,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 22,1 21,3 24,2 24,9 26,2

(56)

91. Distribució dels ingressos en IBI, IVTM, IIVTNU, IAE sobre el total d'impostos directes (percentatge sobre la suma dels ingressos d'IBI, IVTM, IIVTNU, IAE). 2012 [n=411] IBI 2008 [n=323] 2010 [n=301] 2014 [n=405] Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2012 [n=411] IVTM 2008 [n=323] 2010 [n=301] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2016 [n=381] 69,8 13,8 69,6 13,2 69,3 14,3 70,3 15,5 67,9 23,9 62,0 18,3 67,8 17,1 67,8 15,8 14,1 70,5 59,7 17,6 16,6 65,4 66,6 15,9 14,2 69,9 60,6 18,3 69,2 16,9 14,0 70,6 69,1 15,5 15,4 69,2 62,3 20,4 18,7 65,4 65,9 19,4 69,5 23,4 29,9 60,2 57,6 29,6 28,4 63,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 18,3 17,1 15,8 14,1 13,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 62,0 67,8 67,8 70,5 69,8

(57)

Municipi 2012 [n=411] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari IIVTNU 2012 [n=411] IAE 2008 [n=323] 2008 [n=323] 2010 [n=301] 2010 [n=301] 2014 [n=405] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2016 [n=381] 7,4 9,0 9,8 7,3 7,7 8,8 6,2 8,0 3,5 4,7 8,9 10,8 5,4 9,7 5,7 10,7 9,5 5,9 12,8 9,8 10,8 7,2 8,9 8,6 7,8 8,1 6,9 14,2 5,0 8,9 10,1 5,2 4,8 10,6 9,3 6,0 7,7 9,6 11,3 4,6 5,5 9,2 2,6 4,5 6,0 3,8 7,3 5,5 5,1 3,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 10,8 9,7 10,7 9,5 9,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 8,9 5,4 5,7 5,9 7,4

(58)

92. Distribució, en percentatge, dels ingressos dels capítols I, II, III, IV i V del pressupost d'ingressos sobre el total d'ingressos corrents. 2008 [n=386] Capítol I 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Municipi Capítol II Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Municipi Capítol III 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Catalunya 44,2 1,3 23,4 46,1 1,0 43,6 1,5 44,6 1,5 31,4 0,5 18,7 32,4 8,5 28,6 37,0 2,7 27,0 41,6 2,2 24,7 23,6 1,8 45,4 34,3 7,2 2,1 37,8 43,6 1,7 1,1 47,0 30,5 8,2 35,8 2,7 1,9 46,1 42,1 2,4 1,6 45,5 32,8 8,6 2,4 40,6 37,1 2,2 36,0 0,9 21,7 25,9 7,2 26,6 28,7 1,7 16,8 17,5 1,5 30,7 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 8,5 2,7 2,2 1,8 1,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 32,4 37,0 41,6 45,4 44,2

(59)

Municipi Capítol IV Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Capítol V 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 29,4 1,7 30,8 1,0 30,9 1,9 31,3 1,1 48,9 0,5 28,4 2,2 31,4 2,0 29,8 1,7 2,0 27,2 27,7 2,0 2,0 29,3 29,2 1,2 2,0 26,9 28,7 2,2 30,9 2,1 2,0 27,8 30,7 1,8 1,2 28,8 30,5 1,7 1,2 31,3 33,7 1,7 40,8 0,5 1,0 39,4 52,4 0,4 0,4 50,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 2,2 2,0 1,7 2,0 1,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 28,4 31,4 29,8 27,2 29,4

(60)

93. Distribució de les transferències de l'Estat (article 42 d’ingressos), la Comunitat Autònoma (article 45 d'ingressos) i les entitats locals (article 46 d'ingressos) sobre el total de transferències corrents (percentatge sobre les transferències corrents).

2010 [n=304] 2008 [n=324] Art. 42 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2016 [n=381] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Catalunya Província Tram de població 2008 [n=324] 2010 [n=304] Art. 45 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 53,6 25,2 11,5 0,0 100,0 80,0 49,0 21,2 51,8 25,7 54,5 41,4 32,6 58,8 29,4 53,6 32,7 53,8 35,4 21,9 62,5 56,7 27,1 31,8 51,8 53,3 35,6 19,7 60,9 56,5 29,7 54,5 33,5 22,7 61,5 52,9 35,9 64,3 61,5 55,6 53,0 54,3 23,7 35,4 54,0 39,9 38,7 49,4 38,5 13,3 0,0 100,0 65,4 72,8 90,6 14,8 0,0 100,0 74,8 21,1 0,0 4,1 0,0 86,4 91,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 58,8 53,6 53,8 62,5 54,8 20 30 40 50 60 70 80 90 100 29,4 32,7 35,4

(61)

Mínim de Catalunya 2010 [n=304] 2008 [n=325] Municipi Màxim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Art. 46 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 19,1 0,0 57,0 27,8 20,3 20,6 26,0 7,4 10,1 10,8 15,6 8,8 11,5 11,1 19,4 7,8 9,7 11,2 15,8 15,6 6,8 9,4 11,4 22,1 10,7 21,4 12,1 0,0 49,1 54,1 0,0 60,0 0,0 0,0 61,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 7,4 10,1 10,8 15,6 19,5

(62)

4.2. Pressupost municipal de despeses

94. Despesa del capítol I per habitant (€/habitant).

2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2016 [n=381] 76,1 326,7 1.071,4 371,7 310,4 302,5 383,3 295,5 338,7 340,3 316,5 329,1 380,4 374,9 334,9 277,0 320,2 332,0 300,7 278,9 272,6 306,3 309,5 336,2 240,0 287,2 313,8 40,6 1.041,0 74,6 1.362,9 117,3 1.750,0 45,3 1.670,9

95. Despesa del capítol II per habitant (€/habitant).

2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província 2016 [n=381] 194,4 477,5 1.671,0 463,7 382,2 454,6 463,4 449,5 453,8 460,4 467,1 456,4 449,7 342,4 387,6 399,7 383,6 157,7 1.612,5 240,8 1.944,0 193,4 1.813,0 203,2 1.614,1 0 50 100 150 200 250 300 350 2008 2010 2012 2014 2016 295,5 338,7 340,3 316,5 326,7 200 300 400 500 454,6 463,4 449,5 453,8 477,5

(63)

96. Incidència de les transferències corrents (capítol IV de despeses) sobre el total del pressupost (percentatge sobre el total del pressupost de despesa). 2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2016 [n=381]

97. Inversions de capital per habitant (€/habitant).

2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2016 [n=381] 0,0 0,0 5,7 214,0 31,3 1.930,9 6,5 228,9 5,3 231,5 4,4 218,6 2,1 169,6 4,5 529,9 4,3 600,7 5,3 328,0 130,2 6,2 4,4 522,9 553,8 4,6 5,1 358,0 126,5 6,5 4,5 594,5 655,3 4,3 133,9 6,8 5,7 329,1 135,6 5,9 4,5 457,3 529,9 4,0 5,0 336,0 2,0 66,7 313,3 1,4 1,7 536,5 92,4 3,2 0,0 0,0 31,1 3.316,7 7.778,4 50,0 0,0 22,6 0,0 0,0 3.184,0 26,3 0,0 0,0 27,3 2.072,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 4,5 4,3 5,3 6,2 5,7 0 100 200 300 400 500 600 700 2008 2010 2012 2014 2016 529,9 600,7 328,0 130,2 214,0

(64)

98. Inversions en noves infraestructures per habitant (€/habitant). 2010 [n=304] 2008 [n=325] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2016 [n=381]

99. Incidència de la despesa corrent sobre la despesa no financera (percentatge sobre la despesa no financera). 2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Municipi Màxim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2016 [n=381] 0,0 37,1 1.304,1 30,4 80,1 100,0 33,6 79,6 43,4 78,4 36,7 78,5 4,1 82,3 162,7 161,9 71,3 26,3 145,1 146,8 84,5 21,0 207,5 199,5 73,8 25,5 26,1 102,1 185,8 87,7 5,7 91,3 67,4 100,0 123,0 57,1 88,7 53,3 0,0 12,5 2.867,0 100,0 12,7 93,2 5.953,3 0,0 0,0 25,8 100,0 1.620,7 0,0 29,6 539,6 100,0 60,5 59,3 71,8 86,4 61,7 56,6 70,9 85,5 57,2 62,5 71,5 86,9 62,7 60,2 70,2 84,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2008 2010 2012 2014 2016 162,7 161,9 71,3 26,3 37,1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 60,5 59,3 71,8 86,4 80,1

(65)

100. Incidència de la despesa de capital sobre la despesa no financera (percentatge sobre la despesa no financera). Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=356] 2008 [n=386]

101. Estat d'execució dels pagaments (relació entre les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats).

Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=334] 2008 [n=339] 2012 [n=411] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 2016 [n=381] 0,0 50,9 19,9 91,3 69,6 100,0 20,4 91,5 21,6 91,4 21,5 90,4 17,7 86,3 8,7 94,2 81,0 32,6 42,9 60,4 83,2 11,3 0,0 35,8 87,5 100,0 100,0 19,2 6,8 87,3 0,0 24,7 100,0 74,2 70,4 100,0 42,2 0,0 39,5 80,7 79,0 40,7 80,6 28,2 13,6 89,2 82,3 38,3 43,4 78,0 80,1 29,1 14,5 89,2 42,8 78,8 37,5 80,9 28,5 81,3 89,7 13,1 37,3 80,2 79,7 39,8 29,8 79,1 88,2 15,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 39,5 40,7 28,2 13,6 19,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 80,7 79,0 80,6 89,2 91,3

(66)

102. Grau de compliment del pressupost de despesa (relació entre les obligacions reconegudes i la previsió definitiva). Municipi Màxim de Catalunya Mínim de Catalunya Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2010 [n=334] 2008 [n=339] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381]

103. Distribució dels capítols I, II, III i IV sobre el total de la despesa corrent (percentatge sobre la despesa corrent). Capítol I 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2016 [n=381] 25,7 37,1 80,0 100,0 77,3 40,3 79,8 36,3 83,8 37,5 89,3 48,7 35,7 38,4 39,0 37,0 38,0 40,8 41,0 38,4 34,4 37,0 38,3 35,9 35,8 34,9 37,9 37,8 80,4 48,2 37,0 81,6 79,9 40,2 43,1 75,0 11,3 100,0 100,0 15,2 16,4 100,0 100,0 19,5 60,6 68,6 72,3 74,4 55,5 65,0 69,8 71,7 57,5 66,5 72,4 73,8 68,7 73,6 75,0 77,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 60,6 68,6 72,3 74,4 80,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 35,7 38,4 39,0 37,0 37,1

(67)

Capítol II Municipi 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2016 [n=381] 54,3 50,3 55,6 55,5 48,5 55,0 52,5 51,6 53,0 53,1 50,1 49,9 51,5 55,8 53,6 51,7 53,3 54,6 56,2 54,0 53,2 49,1 59,8 55,9 52,7 Capítol III Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 1,1 0,8 1,0 1,1 0,1 1,7 1,6 1,6 2,3 1,6 1,4 1,5 2,0 1,6 1,5 1,6 2,3 2,1 1,6 1,4 1,5 0,4 1,0 0,8 0,3 Capítol IV Municipi Tram pressupostari Catalunya Província Tram de població 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 7,5 8,6 7,1 5,9 2,7 7,6 7,5 7,8 7,7 7,3 7,6 7,6 8,0 8,1 7,9 8,4 8,5 7,5 7,4 6,8 7,5 2,3 2,2 3,1 3,9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 1,7 1,6 1,6 2,3 1,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 55,0 52,5 51,6 53,0 54,3

(68)

104. Distribució del pressupost segons àrees de despesa. [n=381]

Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi

Serveis públics

bàsics promoció socialProtecció i caràcter preferentBéns públics de

Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Actuacions de

caràcter econòmic caràcter generalActuacions de Deute públic

Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8 4,8 19,9 6,2 31,2 6,1 73,3 51,6 58,4 48,2 100,0 34,0 34,3 6,8 20,2 6,2 26,9 5,6 31,4 3,9 20,8 5,9 32,1 5,9 30,2 4,9 21,9 6,6 31,1 5,2 14,8 12,9 41,1 5,6 20,3 5,4

(69)

4.3. Compte financer

105. Estalvi net per habitant (€/habitant).

2010 [n=221] 2008 [n=179] Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381]

106. Ingressos corrents per habitant (€/habitant).

2010 [n=356] 2008 [n=386] Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 1.512,5 175,1 -341,6 523,7 1.121,7 4.383,2 186,2 1.174,0 166,4 1.085,9 154,4 1.011,6 29,0 869,9 200,7 1.063,2 1.066,3 153,7 101,5 1.028,1 1.062,2 139,4 210,2 1.102,8 1.155,0 184,3 75,8 1.058,3 1.079,0 132,2 267,2 1.086,4 1.089,3 207,6 1.050,2 146,8 103,7 1.021,4 977,0 133,1 179,6 945,7 973,1 101,9 95,6 940,0 36,9 785,3 788,5 110,6 6,0 775,3 766,9 -28,3 -278,5 447,4 4.179,3 5.101,4 519,5 -357,3 7.458,4 3.954,5 -608,6 514,1 7.955,2 2.195,3 -1.539,4 494,8 3.719,6 8.990,3 0 40 80 120 160 200 240 2008 2010 2012 2014 2016 200,7 153,7 101,5 139,4 175,1 200 400 600 800 1.000 1.200 1.063,2 1.066,3 1.028,1 1.062,2 1.121,7

(70)

107. Despeses corrents per habitant (€/habitant). 2010 [n=356] 2008 [n=386] Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381]

108. Estalvi corrent per habitant (€/habitant).

2010 [n=356] 2008 [n=386] 2012 [n=411] 2014 [n=405] Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2016 [n=381] 3.231,7 879,7 392,9 -304,4 242,0 1.601,6 922,1 252,0 855,9 229,9 805,9 205,7 787,6 82,4 826,6 236,6 183,8 882,5 871,5 156,6 206,3 855,9 866,5 236,2 222,9 932,1 914,0 144,2 206,6 872,5 804,4 281,9 223,3 866,0 213,1 837,2 866,2 155,2 198,2 778,8 781,7 164,0 153,8 819,3 807,9 132,0 698,0 87,3 140,0 648,4 715,1 60,2 39,1 727,9 366,8 -1.083,5 2.935,7 4.215,5 -269,1 6.325,5 4.301,0 467,2 448,0 -260,1 2.352,6 5.602,6 387,1 -1.346,4 5.088,8 3.901,4 0 200 400 600 800 1.000 2008 2010 2012 2014 2016 826,6 882,5 871,5 855,9 879,7 40 80 120 160 200 240 280 236,6 183,8 156,6 206,3 242,0

(71)

109. Capacitat/necessitat de finançament per habitant (€/habitant).

110. Saldo financer per habitant (€/habitant).

2010 [n=356] 2008 [n=386] Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2012 [n=411] 2014 [n=405] 2010 [n=356] 2008 [n=386] Mínim de Catalunya Màxim de Catalunya Municipi Mitjana de Catalunya Mitjana de la província Mitjana del tram de població Mitjana del tram pressupostari

2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 2016 [n=381] 1.842,6 126,6 -1.494,9 1.486,7 -31,9 -489,8 121,1 -31,1 115,3 -27,7 86,7 -14,0 13,2 -53,3 -58,1 20,1 56,4 -17,6 6,1 -7,4 -43,3 144,5 -85,1 19,7 56,8 22,6 -33,4 -11,7 -46,1 166,9 -35,4 14,4 47,9 -26,2 -40,6 147,4 5,8 -4,9 -36,6 142,4 -52,8 17,5 -2,5 22,0 -34,0 52,6 39,1 15,1 -55,5 35,5 -105,3 122,8 10,2 13,4 -1.381,6 -460,6 1.962,3 1.037,3 -320,6 967,2 1.618,3 -1.132,6 -2.095,4 -622,3 571,5 1.119,1 2.467,7 381,4 -497,1 -1.403,4 -80 -40 0 40 80 120 160 2008 2010 2012 2014 2016 -58,1 -17,6 6,1 144,5 126,6 -60 -40 -20 0 20 40 60 2008 2010 2012 2014 2016 20,1 56,4 -7,4 -43,3 -31,9

(72)

111. Distribució dels ingressos corrents, ingressos de capital i ingressos financers sobre el pressupost d'ingressos (percentatge sobre el total d'ingressos). Ingressos corrents Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari Ingressos de capital Ingressos financers 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Municipi 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] 89,1 8,1 89,3 8,0 87,3 9,8 88,0 8,8 89,7 10,3 0,0 77,8 17,9 25,7 67,7 81,1 15,1 6,3 91,6 79,6 15,6 22,1 71,1 81,2 14,4 7,7 89,9 76,4 20,0 25,8 68,0 6,6 91,2 80,2 16,2 7,9 89,5 75,5 19,8 17,4 78,6 67,1 26,3 90,3 2,1 7,5 0,0 20,9 79,1 59,1 28,3 12,6 8,5 7,3 84,2 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 17,9 25,7 15,1 6,3 8,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 77,8 67,7 81,1 91,6 89,1

(73)

30 40 50 60 70 80 90 100

112. Distribució de la despesa corrent, despesa de capital i despesa financera sobre el pressupost de despeses (percentatge sobre el total de despesa).

Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Despesa corrent Municipi Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Despesa de capital Municipi Catalunya Província 2008 [n=386] 2010 [n=356] 2012 [n=411] 2014 [n=405] 2016 [n=381] Despesa financera 75,5 18,7 5,8 75,3 19,3 5,4 74,0 20,5 5,5 74,8 20,4 77,9 16,8 5,3 58,8 38,4 2,8 3,2 39,4 57,4 68,7 27,0 4,3 6,3 12,8 80,9 59,7 37,0 3,2 3,4 36,2 60,4 67,8 27,1 5,1 6,9 12,2 80,9 55,8 41,7 2,5 3,2 42,0 54,8 6,3 13,6 80,1 68,0 27,9 4,0 14,4 79,0 60,7 36,1 28,5 67,3 58,4 38,6 85,6 8,2 6,2 5,5 30,8 63,7 55,3 41,5 3,3 7,6 10,4 82,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 38,4 39,4 27,0 12,8 18,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2010 2012 2014 2016 58,8 57,4 68,7 80,9 75,5

(74)

4.4. Gestió econòmica i pressupostària

113. Percentatge d'ajuntaments que en l'actualitat duen a terme un pla de sanejament.

Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2012 [n=370] 2010 [n=340] 2008 [n=340] 2014 [n=386] 2016 [n=358]

114. Percentatge d'ajuntaments que han aprovat un pla econòmic financer com a conseqüència de l'incompliment del principi d'estabilitat pressupostària i/o sostenibilitat financera establerts. [n=357]

Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 7,5 24,1 4,5 19,1 27,2 7,4 7,6 35,9 11,4 14,2 17,3 6,6 10,4 18,2 16,7 13,5 11,2 9,7 13,1 15,3 8,2 12,9 13,8 11,7

(75)

115. Percentatge d'ajuntaments que l'any 2015 van tenir pròrroga pressupostària. [n=357] Catalunya

Província

Tram de població Tram pressupostari

116. Percentatge d'ajuntaments que deleguen la gestió de les figures tributàries.

Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 2012 [n=371] 2010 [n=389] 2008 [n=357] 2014 [n=387] 2016 [n=361] 11,8 97,5 21,8 99,1 97,1 10,9 11,5 97,5

117. Percentatge d'ajuntaments que apliquen bonificacions a les taxes, preus públics i contribucions especials per motius de renda. [n=356] Catalunya Província Tram de població Tram pressupostari 58,1 67,0 58,5 59,5 98,7 97,8 97,9 95,8 99,1 99,1 99,1 99,1 93,6 98,8 98,8 99,0 95,0 96,9 96,7 98,7

(76)

Annex 1

(41) Percentatge de funcionaris de titulació superior (A+B) sobre personal funcionari

x 100

(42) Despesa mitjana per funcionari (€ /funcionari) total funcionaris

administració especial (B) administració especial (A) +

administració general (B) + funcionaris administració general (A) +

despesa article 12 total funcionaris

(84) Ingressos capítols I i II per habitant (€/habitant)

habitants

ingressos capítol I + ingressos capítol II

(85) Ingressos capítol III per habitant (€/habitant)

habitants ingressos capítol III

(86) Ingressos impositius per habitant (€/habitant)

habitants

ingressos conceptes 112+113+114 IBI ingressos concepte 115 IVTM habitants

(77)

(87) Transferències corrents (capítol IV d'ingressos) per habitant (€/habitant) ingressos capítol IV

habitants

(88) Incidència dels capítols I i II d’ingressos sobre el total del pressupost d’ingressos

total ingressos

ingressos capítol I + capítol II

x 100

recaptació líquida ingressos capítol I + capítol II + capítol III drets reconeguts nets ingressos capítol I + capítol II + capítol III

(89) Capacitat recaptatòria (relació entre els drets reconeguts i la recaptació líquida dels capítols I, II i III)

x 100

(90) Incidència de les transferències corrents (capítol IV ingressos) sobre el total del pressupost d'ingressos ingressos capítol IV

x 100 total ingressos

(91) Distribució dels ingressos impositius sobre la suma d'impostos directes

x 100 x 100 ingressos conceptes 112+113+114+115+116+13

ingressos concepte 115 IVTM ingressos conceptes 112+113+114 IBI

ingressos conceptes 112+113+114+115+116+13

ingressos concepte 116 IIVTNU

x 100 x 100

ingressos article 13 IAE

ingressos conceptes 112+113+114+115+116+13

ingressos conceptes 112+113+114+115+116+13 (92) Distribució en percentatges dels ingressos dels capítols I, II, III, IV i V del pressupost d'ingressos sobre el total d'ingressos corrents

ingressos capítol I

x 100 x 100

total ingressos corrents ingressos capítol II total ingressos corrents

ingressos capítol IV

x 100 x 100

total ingressos corrents ingressos capítol V total ingressos corrents

(78)

(93) Distribució de les transferències de l'Estat (art. 42), la Comunitat Autònoma (art. 45) i les entitats locals (art. 46) sobre el total de transferències corrents x 100 capítol IV ingressos ingressos article 42 ingressos article 45 x 100 capítol IV ingressos ingressos article 46 x 100 capítol IV ingressos

(94) Despesa capítol I per habitant (€/habitant) despesa capítol I

habitants despesa capítol II

(95) Despesa capítol II per habitant (€/habitant) habitants

(96) Incidència de les transferències corrents (capítol IV de despeses) sobre el total del pressupost

x 100

habitants

(97) Inversions de capital per habitant (€/habitant) despesa capítol VI

total despeses despesa capítol IV

(79)

(99) Incidència de la despesa corrent sobre la despesa no financera

x 100 despesa no financera

despesa corrent

(100) Incidència de la despesa de capital sobre la despesa no financera

x 100 despesa de capital

despesa no financera

(101) Estat d’execució dels pagaments (relació entre les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats) total pagaments realitzats

x 100 total obligacions reconegudes

(102) Grau de compliment del pressupost de despesa total obligacions reconegudes netes

x 100 total previsió definitiva pressupost de despeses

(103) Distribució dels capítols I, II, III i IV del pressupost de despesa sobre el total de despesa corrent

x 100 x 100

total despeses corrents despeses capítol II total despeses corrents

despeses capítol I despeses capítol III

x 100 x 100

despeses capítol IV total despeses corrents

(80)

(104) Distribució del pressupost segons àrees de despesa despesa en àrea de despesa 1

x 100 total despeses

despesa en àrea de despesa 2

x 100 total despeses

despesa en àrea de despesa 3

x 100 total despeses

despesa en àrea de despesa 4

x 100 total despeses

despesa en àrea de despesa 9

x 100 total despeses

despesa en àrea de despesa 0

x 100 total despeses

(105) Estalvi net per habitant (€/habitant)

habitants

ingressos corrents - despeses corrents- despeses cap IX

(106) Ingressos corrents per habitant (€/habitant)

habitants ingressos corrents

(107) Despeses corrents per habitant (€/habitant) despeses corrents

habitants

(108) Estalvi corrent per habitant (€/habitant)

ingressos corrents - despeses corrents habitants

(81)

(110) Saldo financer per habitant (€/habitant)

habitants

ingressos financers - despeses financeres

(111) Distribució dels ingressos corrents, ingressos de capital i ingressos financers sobre el total del pressupost d'ingressos ingressos corrents x 100 x 100 x 100 total ingressos ingressos financers total ingressos total ingressos ingressos de capital x 100 x 100 x 100 total despeses despeses financeres total despeses despeses de capital total despeses despeses corrents

(112) Distribució de les despeses corrents, despeses de capital i despeses financeres sobre el total del pressupost de despeses

(82)

Annex 2

Els municipis participants en l'edició de 2016 són els següents (identificats en vermell els municipis més grans de 5.000 habitants): Cabanes

Cabra del Camp Cabrera d'Anoia Cabrera de Mar Cabrils Cadaqués Calaf Calafell Calders Caldes de Montbui Caldes d'Estrac Calella Calldetenes Callús Calonge Cambrils Camós Campdevànol Camprodon Canet d'Adri Canovelles Cànoves i Samalús Canyelles Capellades Capmany Cardedeu Cardona Carme Cassà de la Selva Castellet i la Gornal Castellfollit de la Roca Castellgalí Castellnou de Bages Castellnou de Seana Castelló de Farfanya Castelló d'Empúries Castellolí Castellserà Castellterçol Castellvell del Camp Castellví de la Marca Castellví de Rosanes Celrà

Centelles Cercs

Cerdanyola del Vallès Cervelló

Cervera

Cervià de les Garrigues Coll de Nargó Collbató Constantí Corbera de Llobregat Corbins Corçà Cornellà de Llobregat Cornellà del Terri Cornudella de Montsant Dosrius El Bruc El Catllar El Masnou El Montmell El Morell El Palau d'Anglesola El Papiol El Pinell de Brai El Pla del Penedès El Poal

El Pont d'Armentera El Pont de Suert

El Pont de Vilomara i Rocafort El Port de la Selva

El Prat de Llobregat El Vendrell

Els Hostalets de Pierola Els Pallaresos

Els Prats de Rei Esparreguera Esplugues de Llobregat Esterri d'Àneu Falset Figaró-Montmany Flaçà Flix Fogars de la Selva Folgueroles Abrera Àger Agramunt Agullana Aiguaviva Aitona Albatàrrec Albinyana Albons Alcanar Alcarràs Alcover Aldover Alfarràs Alforja Alguaire Almenar Almoster Alp Altafulla Amer Amposta Anglès Anglesola Arbeca Arbúcies Arenys de Mar Arenys de Munt Argentona

Avinyonet del Penedès Badalona

Badia del Vallès Balaguer Balenyà Balsareny Banyoles Barbens Barberà de la Conca Barberà del Vallès Bàscara Batea Begues Begur Belianes Bellcaire d'Empordà Bellcaire d'Urgell Bell-lloc d'Urgell Bellpuig Bellvei Bellver de Cerdanya Bellvís Benavent de Segrià Benifallet Benissanet Besalú Bescanó Bigues i Riells Blanes

(83)

Garriguella Gavà Gelida Ginestar Girona Gironella Godall Golmés Granollers Gualba Guardiola de Berguedà Guils de Cerdanya Guissona Gurb

Horta de Sant Joan Hostalric

Igualada

Isona i Conca Dellà Ivars d'Urgell Jorba Juneda

La Bisbal del Penedès La Bisbal d'Empordà La Canonja La Cellera de Ter La Fatarella La Fuliola La Galera La Garriga La Granada La Granja d'Escarp La Jonquera La Llacuna La Llagosta La Nou de Gaià La Palma de Cervelló La Pobla de Claramunt La Pobla de Mafumet La Pobla de Montornès Prades Pratdip Prats de Lluçanès Premià de Dalt Premià de Mar Puigcerdà Puigdàlber Puigpelat Puig-reig Puigverd de Lleida Quart Querol Rajadell Rasquera Rellinars Reus Rialp Riba-roja d'Ebre Ribera d'Urgellet Ribes de Freser Riells i Viabrea Ripoll Ripollet Riudecanyes Riudecols Riudellots de la Selva Riudoms Roda de Berà Roda de Ter Rodonyà Roquetes Roses Rosselló Sabadell Sallent Salomó Salou Salt

Sant Adrià de Besòs Mont-ras

Mont-roig del Camp Móra d'Ebre Móra la Nova Muntanyola Naut Aran Navarcles Navàs Navata Òdena Olèrdola Olesa de Bonesvalls Olesa de Montserrat Oliana Olius Olivella Olost Olot Olvan Organyà Oristà Òrrius Os de Balaguer Pacs del Penedès Palafolls Palafrugell Palamós Palau-saverdera Palau-solità i Plegamans Pallejà Pals

Parets del Vallès Pau Paüls Perafort Piera Pineda de Mar Polinyà Pont de Molins Llorenç del Penedès

Lloret de Mar Maçanet de Cabrenys Maçanet de la Selva Maials Malgrat de Mar Manlleu Manresa Marçà Martorell Martorelles Mas de Barberans Masdenverge Masllorenç Maspujols Masquefa Massalcoreig Massanes Matadepera Mataró Medinyà Mediona Menàrguens Miralcamp Miravet Moià Molins de Rei Mollerussa Mollet del Vallès Monistrol de Calders Monistrol de Montserrat Montagut i Oix

Montblanc

Montbrió del Camp Montcada i Reixac Montellà i Martinet Montesquiu

Montferrer i Castellbò Montgat

La Roca del Vallès La Secuita La Selva del Camp La Sénia La Seu d'Urgell La Torre de Cabdella La Torre de Claramunt La Torre de l'Espanyol La Vall de Bianya La Vall de Boí La Vall d'en Bas L'Albi

L'Aldea L'Aleixar L'Ametlla de Mar L'Ametlla del Vallès L'Ampolla

L'Arboç

Les Borges Blanques Les Borges del Camp Les Cabanyes

Les Franqueses del Vallès Les Masies de Roda Les Masies de Voltregà Les Planes d'Hostoles Les Preses L'Escala L'Espluga de Francolí L'Esquirol L'Hospitalet de Llobregat Linyola Lladó Llagostera Llambilles Llanars Llançà Lleida Llers Lliçà d'Amunt

Figure

Updating...

References

Related subjects :