Guia de serveis municipals i suport a les famílies. L Hospitalet

74  Download (0)

Full text

(1)

municipals i suport

a les famílies

(2)

municipals de suport a les famílies. Teniu a les mans un document transversal que sintetitza tots els programes i serveis que l’Ajuntament de L’Hospitalet brinda a les famílies mitjançant les seves diferents àrees de gestió.

Hem volgut fer una guia que acompanyi les famílies en tot moment i que sigui útil a l’hora d’encarar noves situacions. Volem donar resposta a les necessitats tradicionals de les persones —educació, salut, ocupació, oci i cultura— i també a les noves demandes que poden sorgir al llarg de la vida —suport a la dependència, igualtat d’oportunitats, ajuts...

Perquè volem contribuir a fer més fàcil el dia a dia de les famílies i ser més eficients i eficaços en la prestació dels serveis que oferim, que garanteixen la igualtat d’oportunitats per a tothom i que vetllen perquè ningú no es quedi fora del sistema. Uns recursos que cohesionen la ciutat i que ajuden a crear una societat més justa, més solidària i més forta.

Espero que aquesta informació us sigui útil i que feu vostres els equipaments i els serveis que l’Ajuntament posa al servei de les famílies de L’Hospitalet. Al servei de tots vosaltres.

Núria Marín i Martínez Alcaldessa de la ciutat

(3)

i la demostració que un projecte d’equitat, igualtat d’oportunitats, solidaritat i serveis públics universals és la millor garantia per al benestar de tota la ciutadania.

Aquests serveis públics, de vegades, no són prou coneguts. La Guia de serveis municipals i suport a les famílies pretén esmenar això. És una eina per posar a l’abast de les famílies de la ciutat la informació sobre les prestacions, els ajuts i els serveis que ofereixen l’Ajuntament de L’Hospitalet i altres entitats. Pretén donar una visió general de tots els recursos que hi ha per a les famílies: hi trobareu informació sobre mesures per millorar la conciliació del temps, informació dels equipaments públics, beneficis en les taxes, ajuts socials i tota la resta de prestacions que us poden ajudar a millorar les vostres condicions de vida a la ciutat. La guia s’estructura en fitxes que ofereixen un resum de les característiques de cada prestació i descriuen l’administració o l’organisme responsable de la seva gestió amb les dades de contacte.

Desitjo que aquesta guia us sigui d’utilitat i us serveixi per conèixer millor el que la ciutat us ofereix.

Francesc Belver Vallés Primer tinent d’alcalde en la nostra vida quotidiana. Mai no

hi ha hagut tanta informació com ara al nostre abast, però no sempre és fàcil trobar-la i sovint aquest excés representa una dificultat.

Amb la guia que teniu a les mans, des de l’Ajuntament hem volgut fer un pas més per facilitar l’accés a la informació a la nostra ciutadania. Hi trobareu, de forma ordenada, el ventall de serveis municipals de què disposeu així com la manera d’accedir-hi.

Aquests serveis públics, de tothom i per a tothom, són un factor clau en el benestar de les persones; són la garantia d’igualtat d’oportunitats i de convivència, i més encara en un temps difícil com l’actual, on altres administracions han fet una reducció de serveis que ha minvat la qualitat de vida de la ciutadania, especialment dels sectors de població menys afavorits.

A L’Hospitalet apostem i continuarem apostant per uns serveis públics de qualitat per a tothom, perquè són un dret i un element de cohesió social, i perquè volem que L’Hospitalet sigui una ciutat per a les persones.

Lluís Esteve Garnés

(4)

Petita infància Pàg. 12 Escoles bressol

Pàg. 13 Suport a les AMPA de les escoles bressol

Pàg. 14 Espai de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys

Pàg. 15 Centres de petita infància

Pàg. 16 Acompanyament educatiu de les xarxes 0-6 anys

Nens i joves

Pàg. 18 Oficina Municipal d’Escolarització

Pàg. 19 Assessorament educatiu a les AMPA i a les famílies Pàg. 20 Guia on line de recursos educatius

Pàg. 21 Programa d’alimentació saludable Pàg. 22 Programa de natació educativa Pàg. 23 Esplais

Pàg. 24 Programa d’orientació i acompanyament als joves Pàg. 25 Centre obert per a situacions de risc social

Pàg. 26 Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència Pàg. 27 Acompanyament terapèutic a les famílies

Pàg. 28 Suport a l’acolliment en família extensa Pàg. 29 Oficina Jove d’Emancipació

Pàg. 30 Programa d’acompanyament a joves reagrupats Pàg. 31 Punt d’Informació de Salut Jove

Oportunitats per a tothom

Pàg. 33 Àrea Bàsica de Serveis Socials Pàg. 35 Menjador social

Pàg. 36 Dutxes socials i bugaderia Pàg. 37 Residència temporal i d’urgència Pàg. 38 Casals municipals de la gent gran Pàg. 39 Arranjament d’habitatges Pàg. 40 Menjador per a gent gran

Pàg. 41 Servei d’Informació, Orientació i Tramitació de Recursos Socials Pàg. 42 Ajuda a domicili

Pàg. 43 Teleassistència

Pàg. 44 Transport adaptat

Pàg. 45 Programa Municipal per a la Dona

Ajuts per a les famílies

Pàg. 47 Ajut per al pagament de l’IBI

Pàg. 48 Bonificació de l’IBI per a famílies nombroses

Pàg. 49 Exempció de l’impost de circulació per a persones amb discapacitat Pàg. 50 Bonificació de la quota de la plusvàlua per herències

Pàg. 51 Habitatges amb protecció pública

Pàg. 52 Ajuts per al pagament del lloguer i la hipoteca Pàg. 53 Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge Pàg. 54 Ajuts per a la rehabilitació

Pàg. 55 Cèdula d’habitabilitat Pàg. 56 Borsa de lloguer social

Ocupació

Pàg. 58 Programes de suport a l’ocupació

Pàg. 59 Programes de suport a l’emprenedor

Pàg. 60 Gornal Activa

Lleure, cultura i salut

Pàg. 62 Poliesportius municipals Pàg. 64 Activitats a l’aire lliure Pàg. 65 Patis oberts

Pàg. 66 Escola Municipal de Música-Centre de les Arts Pàg. 67 Espectacles de música i teatre

Pàg. 68 Visita en família al Tecla Sala Pàg. 69 Rutes històriques

Pàg. 70 Biblioteques

Pàg. 71 Centre de Normalització Lingüística Pàg. 72 Cursos i tallers

Pàg. 73 Servei de Podologia Pàg. 74 Oficina del Voluntariat

(5)
(6)

A qui va destinat?

A famílies amb infants de 4 mesos a 3 anys.

On cal dirigir-se?

Secció d’Escoles Municipals Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 402 96 94 Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

I a cada una de les escoles bressol municipals: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores

Escoles bressol municipals:

La casa dels Arbres Avinguda del Carrilet, 133 Telèfon: 93 431 59 19

La Casa del Molí

Carrer de les Amapolas, 41 Telèfon: 93 480 73 27 La Casa del Parc Carrer de l’Albereda, 2-12 Telèfon: 93 448 28 75 La Casa dels Contes Carrer d’Amadeu Torner, 57 Telèfon: 93 336 33 04 La Casa de les Flors Carrer de l’Alegria, 58 Telèfon: 93 448 38 19 La Casa de la Muntanya Carrer de l’Estronci, 24-26 Telèfon: 93 337 70 45

La xarxa municipal d’escoles bressol és formada per sis centres distribuïts pels diferents barris de la ciutat. Es tracta d’un servei públic que funciona de l’1 de setembre al 31 de juliol. Les escoles bressol municipals ofereixen un servei educatiu integral que inclou:

-Servei d’escolarització (de dilluns a divendres, de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores).

-Servei d’acollida (de 8 a 9 hores i de 17 a 18 hores). -Servei de menjador escolar (de 12 a 15 hores). -Servei de formació a les famílies

Escoles bressol

A qui va destinat?

A famílies amb infants matriculats a les escoles bressol municipals.

On cal dirigir-se?

Negociat d’Educació Infantil Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 403 68 56

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Tardes, amb cita prèvia Servei que ofereix assessorament per a la constitució

d’associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) a les escoles bressol municipals. També orienta en la gestió diària de les AMPA, en aspectes legals com la renovació de juntes i en la participació en els consells escolars de centre. D’altra banda, l’Ajuntament ofereix subvencions a les AMPA per a la realització d’activitats que promoguin la participació de les famílies de les escoles i la cohesió social.

Suport a les AMPA

de les escoles bressol

(7)

A qui va destinat?

A famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys.

On es realitza?

Districte I

Espai obert Sant Josep Centre Cultural Sant Josep Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32 Horari: els dimecres,

de 10 a 12.30 hores Districte III

Espai obert Plaça Europa Centre Cívic Plaça Europa, 2a planta

Carrer d’Amadeu Torner, 57 Horari: els dilluns i divendres, de 10 a 12.30 hores

Districte VI-Gornal Casal Cívic Gornal

Avinguda de Carmen Amaya, 2 Horari: els dilluns i dimecres, de 9.30 a 12.30 hores

Es tracta d’un servei que dóna suport a les famílies en la criança i l’educació dels seus fills i filles de fins a 3 anys, una etapa que és clau en el desenvolupament físic i emocional dels infants. És un servei de caire preventiu que es planteja com un espai de trobada i socialització per a les famílies, que disposen de suport tècnic especialitzat per resoldre dubtes i potenciar les capacitats autoorganitzatives dels progenitors.

Petita infància

Espai de suport a les famílies

amb infants de 0 a 3 anys

Mitjançant aquest servei, un equip multidisciplinari atén les famílies amb infants de fins a 3 anys que tenen necessitats socials específiques que han estat detectades pels Serveis Socials. L’objectiu dels centres de petita infància és donar suport a les famílies i capacitar-les en la cura dels fills i filles. Per accedir al servei, prèviament cal el diagnòstic, la valoració social i la derivació per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Petita infància

Centres de petita infància

A qui va destinat?

A les famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys amb necessitats socials.

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores (Cal demanar cita prèvia.)

(8)

A qui va destinat?

A famílies amb fills i filles de 0 a 6 anys que són usuàries de les escoles bressol municipals, dels parvularis públics o concertats, així com totes aquelles famílies que participen en grups d’ajuda mútua o bé que són usuàries d’altres serveis professionals d’atenció a la infància.

On cal dirigir-se?

Negociat d’Educació Infantil Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 403 68 56

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Tardes, amb cita prèvia

El programa d’acompanyament educatiu adreçat a les famílies amb infants de 0 a 6 anys s’articula a través de la coordinació de professionals i entitats que treballen per donar suport a les famílies. L’objectiu és formar els pares i les mares en la criança i l’educació dels infants en aquestes edats i aclarir tota mena de dubtes que els puguin sorgir. El programa consta d’activitats educatives i formatives confeccionades en el marc del treball multiprofessional de les xarxes d’atenció a la infància de 0-6 anys dels diferents districtes.

Acompanyament educatiu

de les xarxes 0-6 anys

(9)

A qui va destinat?

A totes les famílies amb membres en edat d’escolarització que requereixin informació sobre qualsevol de les diferents etapes educatives, des del primer cicle d’educació infantil fins a la formació de persones adultes.

On cal dirigir-se?

Oficina Municipal d’Escolarització Carrer de Girona, 10, planta baixa Telèfon: 93 402 96 78

ome@l-h.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) té com a funció facilitar a les famílies tota la informació sobre l’oferta educativa de la ciutat i atendre-les en el procés d’escolarització. Durant el període de preinscripció, l’oficina informa, orienta i acompanya en els tràmits que les famílies han de realitzar. Durant el curs escolar ofereix assistència a les famílies nouvingudes a la ciutat perquè puguin obtenir plaça escolar. El servei compta amb la Guia de centres educatius de L’Hospitalet, que s’envia a les famílies i que també es pot consultar al web municipal.

Nens i joves

Oficina Municipal

d’Escolarització

A qui va destinat?

A les AMPA i a les famílies dels nens, nenes i adolescents escolaritzats a L’Hospitalet.

On cal dirigir-se?

Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies. Unitat Ciutat Educadora

Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 403 68 56 paef.educacio@l-h.cat El Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) dóna suport a l’activitat de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) mitjançant un programa que ofereix assessorament per a la creació i la gestió d’aquestes entitats. En aquest marc, durant tot l’any s’organitzen espais de debat, xerrades i tallers per ajudar a les famílies en l’educació dels seus fills i filles en diversos àmbits. També s’edita cada dos mesos una publicació denominada L’AMPA ho escampa, que ofereix informació d’interès per a les famílies i que dóna a conèixer l’activitat de les associacions de mares i pares d’alumnes.

Nens i joves

Assessorament educatiu

a les AMPA i a les famílies

(10)

A qui va destinat?

Al professorat, entitats educatives i a les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA).

On cal dirigir-se?

Regidoria d’Educació– Xarxa Educativa de Ciutat Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 403 68 50

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Aquesta guia, que es denomina INTRO i es pot consultar a la secció d’Educació del web municipal (www.l-h.cat/educacio/ intro), recull, en el marc de “L’Hospitalet, ciutat educadora” i del Projecte educatiu de ciutat, més de 400 propostes d’activitats per als diferents nivells educatius amb l’objectiu de reforçar i complementar la tasca que realitzen els centres d’ensenyament i les entitats de la ciutat. S’hi pot trobar un ampli ventall de propostes que van des del teatre, l’esport o l’art fins a activitats relacionades amb la salut, les emocions, el coneixement, el medi ambient, l’educació viària o els valors. La guia és fruit de la tasca de la Xarxa Educativa de Ciutat, que integra un centenar d’entitats, associacions, institucions, empreses i serveis municipals que ofereixen activitats i recursos als centres educatius.

Guia

on line

de recursos educatius

A qui va destinat? A infants i joves. On cal dirigir-se?

Negociat de Salut Comunitària Carrer del Cobalt, 57-59, 2a planta Telèfons: 93 403 69 12 / 93 403 29 25 Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

(Cal reserva prèvia.) El Servei de Salut de l’Ajuntament promou els hàbits

saludables i d’autonomia personal entre la població infantil i adolescent. L’objectiu és que els infants i joves incorporin les pautes d’una alimentació saludable al seu dia a dia, fet que els beneficiarà des del punt de vista de la salut al llarg de tota la seva vida. En el marc del Programa d’alimentació saludable s’organitza el taller teoricopràctic ‘Esmorzem bé’, que es duu a terme amb els alumnes d’educació primària de la ciutat, i el Joc de la dieta mediterrània, amb els infants i joves que participen als casals d’estiu.

(11)

A qui va destinat?

A tots els alumnes de 3r i 4t d’educació primària de les escoles públiques de L’Hospitalet.

On cal dirigir-se?

Dinamització Esportiva Telèfon: 93 402 94 00 (Oficina d’Atenció Ciutadana) Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Es tracta d’un programa municipal que fomenta l’activitat física a la piscina entre els nens i les nenes que cursen 3r i 4t de primària a les escoles públiques de la ciutat. Té com a objectiu consolidar l’aprenentatge de la natació entre els alumnes i promoure l’activitat física des de ben petits. El programa és de caràcter trimestral, però també s’ofereix als centres educatius la possibilitat de dur-lo a terme de manera anual.

Nens i joves

Programa de natació educativa

A qui va destinat?

A famílies amb fills i filles de 3 a 16 anys.

On cal dirigir-se?

Negociat de Relació amb Entitats i Esplais

Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 402 96 75 cultura.entitats@l-h.cat Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores

Els dimarts, de 16.30 a 19 hores Les inscripcions es formalitzen a l’entitat on es vulgui fer l’activitat. La ciutat compta amb la presència de diversos esplais i agrupaments escoltes que ofereixen activitats de lleure com ara tallers, jocs o excursions, amb l’objectiu d’educar en valors els infants i joves d’una manera lúdica. Al llarg del curs escolar, realitzen activitats diàries adaptades a cada franja d’edat i algunes entitats inclouen el servei de recollida escolar. També funcionen els caps de setmana. I fora del curs escolar els esplais proposen casals, campaments, intercanvis, rutes i camps de treball, entre altres activitats.

Nens i joves

(12)

A qui va destinat

Alumnes de 3r i 4t d’ESO

les seves famílies i els professionals dels instituts on s’intervé.

On cal dirigir-se?

Regidoria d’Educació Programa POA

Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 402 94 86

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores

regidoria.educacio@l-h.cat El Programa d’orientació i acompanyament (POA), en el marc dels programes que desenvolupa el Pla educatiu d’entorn de la ciutat, s’adreça als joves dels darrers cursos de l’ESO, de les seves famílies i els equips docents de vuit instituts públics de la ciutat de L’Hospitalet. En especial, es treballa amb els alumnes que presenten dificultats per assolir el graduat, o que han sortit de l’institut sense haver-lo obtingut. En aquest sentit, el procés generalment comença dins dels instituts i continua fora, acompanyant joves, durant sis mesos, en els itineraris pactats amb anterioritat.

Pel que fa al marc de l’orientació, s’implementa a partir d’una metodologia basada en la informació en primer lloc, i després la posada en marxa dels itineraris personalitzats mitjançant la pedagogia del pacte com a mitjà d’apropament al jove. És un projecte que articula els diferents recursos de transició, o de segona oportunitat (programes de formació i inserció; PFI; projectes d’adaptació curricular...), presents a la cuitat, afavorint el pas de l’escola al treball dels joves a partir d’itineraris

personalitzats d’orientació i acompanyament.

Programa d’orientació

i acompanyament als joves

A qui va destinat?

A persones de 3 a 18 anys que necessiten un suport assistencial o formatiu, amb prioritat per a les que estiguin en situació de risc.

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i els dijous,

de 16 a 19 hores

(Cal demanar cita prèvia.) Servei que atén, fora de l’horari escolar, nois, noies i joves en situació de risc social. Els seus professionals treballen per afavorir el desenvolupament personal, l’adquisició

d’aprenentatges i la integració social de les persones usuàries, mitjançant el treball individualitzat, en grup, amb la família i amb la comunitat. Per accedir al servei, prèviament cal una valoració social i la derivació per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Centre obert per a situacions

de risc social

(13)

A qui va destinat?

A nois i noies que estiguin en risc de desemparament o en situació de desemparament, i a les seves famílies.

On cal dirigir-se?

Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Carrer de Juan de Toledo, 22 Telèfon: 93 260 01 60

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores

Format per un equip de professionals de l’àmbit psicològic, pedagògic i social, es dedica a la valoració i atenció d’infants en situació de desemparament, així com al seguiment i tractament de les seves famílies. El servei s’activa per la derivació de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o bé per una valoració prèvia dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Nens i joves

Servei especialitzat d’atenció

a la infància i l’adolescència

A qui va destinat?

A famílies amb fills i filles de menys de 18 anys que tenen dificultats relacionals.

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores (Cal demanar cita prèvia.)

Aquest servei municipal vol ser un ajut a les famílies que tinguin dificultats relacionades amb l’educació dels seus fills i filles. Mitjançant un suport formatiu, educatiu i terapèutic, treballa per tal de millorar la capacitació dels pares i mares, prevenir els trastorns psicosocials en els fills i filles i facilitar la comunicació intergeneracional. Per accedir al servei, prèviament cal una valoració social i la derivació per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Nens i joves

Acompanyament terapèutic

a les famílies

(14)

A qui va destinat?

A infants i adolescents amb mesura d’acolliment en família extensa i a les famílies acollidores que viuen a la ciutat.

On cal dirigir-se?

Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Carrer de Juan de Toledo, 22 Telèfon: 93 260 01 60

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores

Aquest programa vetlla pels infants i adolescents que han hagut de ser separats dels seus progenitors i que han estat acollits dins del mateix grup familiar, el que es coneix com a família extensa. La missió del servei és millorar el benestar dels nois i noies acollits i dels seus acollidors. Entre d’altres aspectes, acompanya als menors en tot el procés, treballa per facilitar l’adequació de la família a les necessitats de la persona acollida i ofereix orientació i suport continuat a la família extensa.

Suport a l’acolliment

en família extensa

A qui va destinat?

A adolescents i joves d’edats compreses entre els 12 i els 35 anys.

On es presta?

Oficina Jove d’Emancipació Carrer del Llobregat, 127 Telèfon: 93 448 73 72 www.joventutlh.cat

www.facebook.com/JoventutLH @joventutlh

Horari: De dimarts a divendres, de 10 a 14 hores

De dilluns a dijous, de 16 a 20 hores L’oficina atén els joves de la ciutat, vetlla pel seu benestar i drets, i els dóna suport en tots aquells temes que puguin ser sensibles i del seu interès. Ofereix serveis d’informació, orientació i assessorament en àmbits com ara l’ocupació, l’habitatge, la mobilitat internacional, el lleure, la cultura o l’autoestima. També organitza tallers de formació sobre diferents temàtiques com la recerca de feina, l’emprenedoria, els idiomes o les noves tecnologies. Tots els serveis que ofereix són gratuïts.

Oficina Jove

d’Emancipació

(15)

A qui va destinat?

A aquelles famílies que han iniciat els tràmits de reagrupació familiar de joves d’entre 12 i 18 anys, i a aquests joves quan arriben.

On cal dirigir-se?

Programa d’acompanyament a joves reagrupats

i les seves famílies Carrer del Canigó, 8-12 Telèfon: 93 403 69 25 convivencia.coord@l-h.cat Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 15 hores

Els dilluns i dimarts, de 16 a 19.30 hores (Cal demanar cita prèvia.)

El servei dóna suport a aquelles famílies que han iniciat els tràmits de reagrupació familiar de joves i també als joves reagrupats en el seu procés d’adaptació a la ciutat. A través del programa es garanteix a les famílies la informació i els recursos perquè els joves puguin tenir un desenvolupament adequat en el seu nou entorn. Pel que fa als joves, reben acompanyament i orientació en diferents aspectes com l’ús dels espais públics i de lleure. També se’ls introdueix en els costums locals, en el teixit associatiu i en les activitats d’interès per al jovent.

Nens i joves

Programa d’acompanyament

a joves reagrupats

A qui va destinat?

A persones de menys de 30 anys. Excepte la realització de la prova ràpida del VIH i la informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs que són per a tota la població.

On es presta?

Punt d’Informació de Salut Jove Carrer del Cobalt, 57-59, 2a planta Telèfon: 93 403 69 12 / 93 403 29 25 puntsalutjove@l-h.cat

Horari: Els dilluns, dimarts i dijous, de 8.30 a 15 hores

Els dimecres, de 8.30 a 18 hores Els divendres, de 8.30 a 14 hores Es tracta d’un servei que ofereix consultes individuals confidencials de caràcter gratuït de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic. El seu objectiu és resoldre els dubtes i problemes dels joves en àmbits com la sexualitat, l’alimentació o el consum de substàncies tòxiques com ara drogues, tabac, cànnabis o alcohol. El servei està format per un equip professional multidisciplinari que treballa per la promoció de la salut entre la població jove. També organitza activitats informatives als instituts d’educació secundària com ara els tallers d’educació afectivosexual i els tallers de prevenció de les drogodependències oberts als alumnes, al professorat i a les famílies.

Nens i joves

Punt d’informació

de Salut Jove

(16)

A qui va destinat?

A tota la ciutadania de L’Hospitalet, especialment a aquelles persones que requereixen una atenció social.

L’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) és la unitat d’accés als serveis socials més propera a la ciutadania. Ajuda a prevenir les problemàtiques socials i intervé en les situacions de risc social o d’exclusió, per contribuir a millorar el benestar de les famílies. Els equips tècnics de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials disposen d’un conjunt de recursos per atendre les necessitats de les famílies. Les seves funcions són:

-La informació, orientació i assessorament.

-La detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. -L’anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials. -La tramitació de programes i prestacions.

-L’aplicació de tractaments de suport.

-La tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats.

-L’atenció i promoció a les persones en situació de dependència. -El treball social comunitari.

Àrea Bàsica

de Serveis Socials

per a tothom

(17)

Cada districte disposa d’una Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS). El seu horari d’obertura és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores. ABSS-Districte I

Carrer de les Arts i els Oficis, 7 Cita prèvia: 93 403 64 37 ABSS-Districte II

Ronda de la Torrassa, 105 Cita prèvia: 93 298 88 00 ABSS-Districte III

Avinguda del Metro, 18, baixos Cita prèvia: 93 298 85 85 ABSS-Districte IV Carrer del Molí, 14, baixos Cita prèvia: 93 403 64 59 ABSS-Districte V Carrer del Molí, 14 Cita prèvia: 93 403 64 59

ABSS-Districte VI Plaça de la Cultura, 1, 1r pis Cita prèvia: 93 264 15 68 ABSS-Atenció a la dependència Carrer de Tecla Sala, 11

Telèfon: 93 402 96 00 Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

A qui va destinat?

El menjador social s’adreça a persones de 18 a 65 anys en situació de greu risc d’exclusió social. Al servei de pícnic hi poden accedir persones i famílies en situació de greu risc d’exclusió social.

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores (Cal demanar cita prèvia.)

L’Ajuntament ofereix ajut als ciutadans i a les ciutadanes per garantir la seva alimentació, de manera temporal o regular. Amb aquesta finalitat, la ciutat compta amb un servei de menjador social que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies que ho necessiten. Un altre dels recursos és el servei de pícnic, que consisteix en l’entrega dels aliments preparats perquè les famílies necessitades puguin endur-se’ls a casa per poder menjar.

Ambdós serveis es presten al centre residencial d’estada limitada Els Alps, però, per accedir-hi, prèviament cal una valoració social i la derivació per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Oportunitats per a tothom

Menjador social

Oportunitats per a tothom

Àrea Bàsica

(18)

A qui va destinat?

A persones en situació de greu risc social.

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores (Cal demanar cita prèvia.)

Aquest servei pretén garantir les necessitats d’higiene de les persones en situació d’exclusió social o en risc d’estar-hi. Permet que les persones beneficiàries puguin dutxar-se i dur la seva roba a rentar. L’objectiu és cobrir les seves necessitats bàsiques d’higiene i garantir la cura del seu aspecte físic. El servei es presta al Casal de la Gent Gran Provençana i al Casal de la Gent Gran la Torrassa, però per accedir-hi prèviament cal una valoració social i la derivació per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Dutxes socials

i bugaderia

A qui va destinat?

A persones en situació de greu risc social, prèvia valoració i derivació dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS).

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores (Cal demanar cita prèvia.)

Amb la finalitat de donar suport i solucions a les famílies que han perdut casa seva o que no en poden fer ús per diversos motius, la ciutat compta amb el centre residencial d’estada limitada Els Alps, que ofereix serveis de residència temporal i d’acolliment residencial d’urgència.

El servei de residència temporal atén persones adultes en situació de marginació, que no disposen de condicions sociofamiliars ni d’atenció per estar-se al seu habitatge o bé no en tenen cap. En aquests casos, el centre treballa pel benestar de les persones ateses i per la seva integració social. Per la seva banda, el servei d’acolliment residencial d’urgència té com a objectiu respondre a les situacions extraordinàries d’emergència social i cobrir les necessitats bàsiques de les persones afectades.

Residència temporal

(19)

A qui va destinat?

A persones empadronades a L’Hospitalet que tinguin 65 anys o més, o que siguin pensionistes de més de 58 anys.

On cal dirigir-se?

Al casal municipal de la gent gran del teu barri o districte.

Els casals són llocs de trobada i de relació entre la gent gran on es promou l’envelliment actiu. S’hi organitzen activitats orientades a lluitar contra la discriminació per raó d’edat, a superar els estereotips i a eliminar les barreres relacionades amb la vellesa. Activitats que ajuden a desenvolupar la capacitat personal, a promoure la salut i a estimular la participació social. Moltes d’aquestes propostes són dirigides per persones grans voluntàries que col·laboren amb les juntes del casal.

Activitats als casals:

-Activitats relacionals: fomenten la convivència i el lleure en grup. -Activitats formatives: milloren l’aprenentatge i l’exercici cognitiu. -Activitats físiques i esportives: ajuden a prevenir la situació de

dependència.

-Activitats de voluntari: afavoreixen la implicació en les activitats del casal, del barri i de la ciutat.

Oportunitats per a tothom

Casals municipals

de la gent gran

A qui va destinat?

A persones més grans de 65 anys que, preferentment, tinguin dificultats per realitzar les activitats de la vida diària o que acreditin la condició de persona amb discapacitat o en situació de dependència. També hi poden accedir persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, així com persones o famílies en situació de vulnerabilitat social.

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores (Cal demanar cita prèvia.)

Aquest programa facilita la realització de reformes bàsiques als habitatges que millorin les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat de les persones més vulnerables. Es tracta de petites intervencions com ara canviar una banyera per un plat de dutxa, substituir la placa de gas per una d’elèctrica o ampliar portes, que poden facilitar l’autonomia i la vida diària de les persones beneficiàries. Per accedir al servei, prèviament cal una valoració social i la derivació per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Oportunitats per a tothom

(20)

A qui va destinat?

A persones més grans de 65 anys o que siguin pensionistes de més de 58 anys i que estiguin empadronades a L’Hospitalet que requereixin aquest servei per raons de caire familiar, social o econòmic.

On cal dirigir-se?

A l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del teu districte

(Vegeu pàgines 33 i 34.) Horari d’atenció de l’ABSS: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores Els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores (Cal demanar cita prèvia.)

Amb la intenció de garantir l’alimentació de les persones grans de la ciutat, l’Ajuntament ofereix un servei de menjador que es presta als casals de la gent gran de Sant Josep, la Torrassa, Santa Eulàlia, Provençana, Can Serra, Pubilla Cases, Ermita i Gornal, de dilluns a divendres, de 13 a 15 hores. Per a les persones que, per raons de salut, no es poden desplaçar als casals, existeix un servei de menjador a domicili que els proporciona dinars a casa seva. Tots dos serveis són de copagament segons preu públic i, per accedir-hi, prèviament cal una valoració social i la derivació per part dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Menjador per a gent gran

A qui va destinat?

A persones que requereixen una informació de recursos socials, de competència municipal o supramunicipal.

On cal dirigir-se?

Servei d’Informació, Orientació i Tramitació de Recursos Socials (SIOT)

Carrer de Santiago de Compostel·la, 10 Telèfon: 93 402 99 90

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores

Els dimarts i dijous, de 16 a 18.30 hores El Servei d’Informació, Orientació i Tramitació de Recursos Socials (SIOT) és un centre que ofereix una atenció immediata i sense cita prèvia en temes socials. El servei atén la demanda d’informació sobre prestacions econòmiques i recursos socials, municipals o d’altres institucions. També tramita les sol·licituds per poder accedir a alguns d’aquests recursos. És el punt de la ciutat on es poden fer els tràmits per aconseguir el reconeixement legal de la situació de dependència, necessari per beneficiar-se dels serveis i les prestacions vinculats a la Llei de la dependència.

Servei d’Informació, Orientació

i Tramitació de Recursos Socials

(21)

A qui va destinat?

A persones amb reconeixement de la situació de dependència, i a persones o famílies que, per raons físiques, socials o familiars, es troben amb manca d’autonomia personal per poder realitzar les tasques de la vida quotidiana i per atendre les seves necessitats bàsiques.

On cal dirigir-se?

Servei d’Informació, Orientació i Tramitació de Recursos Socials (SIOT)

Carrer de Santiago de Compostel·la, 10 Telèfon: 93 402 99 90

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores

Els dimarts i dijous, de 16 a 18.30 hores Aquest servei, prestat per part de personal professional, es realitza a les llars de les persones o famílies que es troben amb una manca d’autonomia per dur a terme les tasques de la vida quotidiana. Inclou l’ajuda a la mobilitat i a la cura personal de la persona beneficiària, així com l’acompanyament o l’atenció de les necessitats de la llar com ara la neteja o l’alimentació. Aquest servei és de copagament segons preu públic.

Oportunitats per a tothom

Ajuda a domicili

A qui va destinat?

A persones discapacitades o dependents, com ara les que tenen una valoració de dependència amb grau i nivell que els dóna dret a aquest servei. També hi poden accedir les persones de 80 anys o més que o bé viuen soles, o bé passen soles la major part del dia, o bé conviuen amb persones de les seves mateixes característiques; i les persones més grans de 65 anys amb manca de xarxa social o familiar, amb dificultat de mobilitat o que per la seva malaltia crònica requereixen una atenció puntual i immediata.

On cal dirigir-se?

Servei d’informació, Orientació i Tramitació de Recursos Socials (SIOT)

Carrer de Santiago de Compostel·la, 10 Telèfon: 93 402 99 90

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores

Dimarts i dijous, de 16 a 18.30 hores Les persones que ja tinguin una valoració de dependència i un Pla integral d’atenció (PIA) es poden dirigir directament al seu treballador social de referència.

El servei funciona a través de la línia telefònica i permet a la persona usuària tenir atenció permanent i a distància en cas d’emergència tan sols pitjant un botó. L’aparell telefònic de casa es connecta a una central de recepció de senyals d’emergència. La persona usuària disposa d’un penjoll que ha de prémer en cas de necessitat i que la posa en contacte immediatament via telefònica amb professionals capacitats per ajudar-la. El servei funciona les 24 hores del dia tots els dies de l’any. Per disposar de teleassistència és necessari estar empadronat a L’Hospitalet i tenir a casa línia de telèfon fix i corrent elèctrica de 220W.

Oportunitats per a tothom

(22)

A qui va destinat?

A persones amb discapacitat que no tinguin accés al transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa, però que presentin d’altres dificultats per utilitzar el transport públic col·lectiu.

On cal dirigir-se?

Negociat de Promoció i

Participació de les Persones amb Discapacitat

Rambla de Just Oliveras, 23, 2n pis Telèfon: 93 402 99 24

(Cal sol·licitar cita prèvia)

En complementació al servei de transport adaptat ordinari per a persones amb mobilitat reduïda severa, l’Ajuntament ofereix un servei de transport adaptat a persones amb discapacitat per facilitar-los l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada o a d’altres serveis que permetin garantir la seva integració. L’accés al servei es produeix després d’una valoració prèvia de la necessitat per part dels professionals dels Serveis Socials.

Transport adaptat

A qui va destinat?

A dones que requereixin ajut per situacions o conflictes derivats de la desigualtat de gènere.

On cal dirigir-se?

Programa Municipal per a la Dona Plaça de Can Colom, 1

Telèfon: 93 298 18 70 www.l-h.cat/caid

Horari: Els dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 15 hores

Els dimarts i dijous, de 9 a 19 hores El Programa Municipal per a la Dona (PMD) té com objectiu principal desenvolupar les polítiques municipals d’igualtat de gènere.

-Ofereix un servei d’atenció per a les dones de la ciutat. -Realitza projectes de sensibilització, de prevenció i de

promoció, orientats a aconseguir una major participació social de les dones i a prevenir situacions de desigualtat.

-Ofereix formació especialitzada en temes de gènere i la possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques en el centre. -Disposa d’un servei de documentació per a la ciutadania.

Programa Municipal

(23)

A qui va destinat?

A les persones del municipi amb escassa capacitat econòmica que compleixin les condicions establertes en la convocatòria dels ajuts.

On cal dirigir-se?

Regidoria del Districte I Rambla de Just Oliveras, 23 Telèfon: 93 402 99 04 Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores Divendres, de 9 a 14 hores Regidoria del Districte II Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87

Telèfon: 93 447 03 60

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

De dilluns a dijous, de 16 a 19 hores

Regidoria dels Districtes III i VII Avinguda del Metro, 18

Telèfon: 93 298 85 80

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

De dilluns a dijous, de 16 a 19 hores Regidoria dels Districtes IV i V Carrer d’Amadeu Vives, 1 Telèfon: 93 403 29 90

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

De dilluns a dijous, 16 a 19 hores Regidoria del Districte VI Plaça de la Cultura, 1 Telèfon: 93 264 15 64

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

De dilluns a dijous, de 16.30 a 19 hores Regidoria de Sanfeliu

Carrer de l’Emigrant, 27 Telèfon: 93 338 64 71

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Les persones que pateixen una situació econòmica més

desfavorida poden accedir als ajuts que l’Ajuntament concedeix per al pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI). La quantia dels ajuts és un import fix que es determina anualment, que es concedeix en cas que s’estimi la sol·licitud.

Ajuts per a les famílies

Ajut per al pagament de l’IBI

Ajuts per

(24)

A qui va destinat?

A les persones titulars de béns immobles que compleixin les següents condicions:

-Tenir el carnet de família nombrosa vigent.

-Estar empadronat a L’Hospitalet de Llobregat.

-Que el bé immoble sigui el seu domicili habitual i tingui un valor cadastral inferior a 72.600 euros.

On cal dirigir-se?

Aquesta bonificació es realitza de forma automàtica a partir de la informació que facilita el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Les famílies nombroses gaudeixen de la bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles. Per accedir-hi, cal tenir la condició de família nombrosa, d’acord amb els criteris establerts legalment per la Generalitat de Catalunya.

Bonificació de l’IBI

per a famílies nombroses

A qui va destinat?

A les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que siguin titulars d’un vehicle per al seu ús exclusiu.

On cal dirigir-se?

Oficina d’Atenció Tributària Carrer de Girona, 10, 1r Telèfon: 900 20 10 20

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores

També es pot tramitar per Internet a la seu electrònica de l’Ajuntament:

https://seuelectronica.l-h.cat/ Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat estan exempts del pagament de la quota de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Exempció de l’impost de circulació

per a persones amb discapacitat

(25)

Quins requisits cal complir?

La bonificació s’aplicarà quan la transmissió de l’habitatge a causa de mort sigui a favor de cònjuges o de persones descendents i adoptades de primer grau que siguin menors d’edat i que no estiguin emancipades (en el cas que pateixin una discapacitat física o psíquica amb grau superior al 33%, gaudiran de la bonificació independentment de la seva edat). A més, les persones beneficiàries hauran de complir les següents condicions:

-Que l’habitatge transmès hagi estat l’habitatge habitual de la persona que hereta i de la persona morta durant un termini previ d’un any, comptat des de la defunció (excepte si el canvi de domicili va ser a causa d’ingrés sanitari o geriàtric).

-Que el conjunt dels ingressos de qui hereta no sigui superior a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional.

On cal dirigir-se?

Oficina d’Atenció Tributària Carrer de Girona, 10, 1r Telèfon: 900 20 10 20

Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores

L’Ajuntament bonifica la quota de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana –conegut com a plusvàlua– per a les transmissions d’habitatges arran d’una herència en el si de la família. La bonificació serà del 95% de la quota, si el valor del sòl de l’habitatge habitual no és superior a 60.000 euros; i del 20%, si el valor del sòl és superior als 60.000 euros.

Ajuts per a les famílies

Bonificació de la quota de la plusvàlua

per herències

A qui va destinat?

A les persones individuals o a les unitats de convivència que desitgin accedir a un habitatge protegit i que compleixin els següents requisits:

-Ser major d’edat.

-Acreditar tenir necessitat d’habitatge.

-Residir i estar empadronat a L’Hospitalet.

-Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa.

-No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

On cal dirigir-se?

Oficina de l’Habitatge Carrer del Llobregat, 116 Telèfon: 93 334 79 59

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores

Els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores Del 15/6 al 15/9: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores L’Ajuntament col·labora amb diferents entitats i institucions per posar a l’abast de la ciutadania habitatges amb protecció pública a un preu més assequible que el del mercat lliure. A la ciutat funciona el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció pública de L’Hospitalet, que recull les inscripcions de les persones interessades a accedir a un pis protegit. Es tracta d’un instrument que contribueix a un control més eficaç de l’adjudicació dels habitatges.

Ajuts per a les famílies

Habitatges amb

protecció pública

(26)

A qui va destinat?

A persones amb dificultats econòmiques per fer front al pagament del lloguer o de la hipoteca.

On cal dirigir-se?

Ajuts Vivenda

Carrer del Llobregat, 116, baixos Telèfon: 93 334 79 59

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30 hores

Els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores L’Oficina de l’Habitatge tramita la sol·licitud de les prestacions per al pagament del lloguer de les famílies amb pocs ingressos, així com la sol·licitud de les prestacions d’especial urgència per pagar el lloguer o la hipoteca a les persones amb deutes per rebuts impagats i a les persones en situació d’atur de llarga durada, amb la finalitat de garantir-los l’habitatge. També existeixen prestacions econòmiques d’especial urgència per atendre les persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un desnonament o d’una execució hipotecària.

Ajuts per al pagament del lloguer

i la hipoteca

A qui va destinat?

A persones i famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari i amb risc de perdre el seu habitatge habitual, que ha de ser únic.

On cal dirigir-se?

Oficina de l’Habitatge Carrer del Llobregat, 116 Telèfon: 93 334 79 59 Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores

Dimarts i dijous, de 16 a 18 hores Del 15/6 al 15/9: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores El Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) ofereix, de forma gratuïta, informació, assessorament i

intermediació per a les persones i famílies que no poden pagar la hipoteca, per tal d’evitar que perdin el seu habitatge habitual. El servei fa una proposta de modificació de les condicions del deute per assolir un acord amb l’entitat financera i que la persona propietària pugui mantenir l’habitatge.

Servei d’Intermediació en Deutes

de l’Habitatge

(27)

A qui va destinat?

A tots els ciutadans que requereixin una cèdula d’habitabilitat per a un habitatge.

On cal dirigir-se?

Oficina de l’Habitatge Carrer del Llobregat, 116 Telèfon: 93 334 79 59

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores

Els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores Del 15/6 al 15/9: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes que preveu la normativa vigent i que és apte per utilitzar-lo com a residència per a les persones. L’Oficina de l’Habitatge s’encarrega de tramitar la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat, un document que és necessari per vendre o llogar un habitatge, i que també serveix per donar d’alta els serveis de gas, llum, aigua i telecomunicacions. En el cas d’habitatges nous o que hagin estat sotmesos a una gran rehabilitació, es denomina cèdula de primera ocupació. I en el cas d’habitatges usats o preexistents, es denomina cèdula de segona ocupació.

Ajuts per a les famílies

Cèdula d’habitabilitat

A qui va destinat?

A tots els ciutadans.

On cal dirigir-se?

Oficina de l’Habitatge Carrer del Llobregat, 116 Telèfon: 93 334 79 59 Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores

Els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores Del 15/6 al 15/9: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores A través de l’Oficina de l’Habitatge es poden tramitar els ajuts existents per a la rehabilitació d’edificis i habitatges d’ús residencial. Entre d’altres, els ajuts que concedeix l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a actuacions als edificis (de rehabilitació de l’estructura, les instal·lacions, les cobertes o les façanes, i de millora de la qualitat, la sostenibilitat i l’accessibilitat) i a l’interior dels habitatges (d’obtenció de l’habitabilitat, de rehabilitació energètica i d’adaptació a persones amb problemes de mobilitat).

Ajuts per a les famílies

(28)

A qui va destinat?

A persones i famílies interessades a llogar un pis o a posar un pis en lloguer.

On cal dirigir-se?

Oficina de l’Habitatge Carrer del Llobregat, 116 Telèfon: 93 334 79 59

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores

Els dimarts i dijous, de 16 a 18 hores Del 15/6 al 15/9: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 hores Es tracta d’un servei que actua com a mediador entre les persones propietàries d’habitatges i les llogateres. La Borsa garanteix a les persones propietàries el cobrament del lloguer i el bon ús dels habitatges. A canvi, negocia que el preu del lloguer estigui per sota del que marca el mercat i que s’ajusti al nivell d’ingressos de la persona llogatera. Es tracta d’un servei gratuït que beneficia tant l’arrendador com l’arrendatari i que va més enllà de la formalització del contracte, ja que fa un seguiment del lloguer i soluciona possibles incidències entre ambdues parts.

(29)

Ocupació

Programes de suport

a l’emprenedor

Els emprenedors disposen de diferents recursos per saber tot el que es requereix per posar en marxa un negoci. L’Àrea de Promoció Econòmica organitza sessions informatives i cursos sobre diferents qüestions com ara els tràmits d’obertura de locals, la contractació de subministraments, les obligacions fiscals o la capitalització de prestacions d’atur. També realitza tallers formatius perquè les empreses puguin millorar el seu negoci i promou el projecte L’H Innova, per fomentar la cultura de la innovació. Pel que fa als comerciants, es desenvolupen plans de dinamització per millorar la competitivitat dels seus establiments.

L’Ajuntament ofereix diferents recursos per incrementar les possibilitats de trobar feina. Entre d’altres, s’organitzen cursos de formació professional per millorar la qualificació en sectors com ara l’hostaleria, la logística, l’automoció o les energies. Altres programes municipals permeten la contractació de col·lectius vulnerables com són els perceptors de la renda mínima d’inserció o les persones aturades més grans de 30 anys sense cap prestació. Amb la finalitat de millorar la inserció laboral, funcionen la Borsa de treball, el Servei d’orientació laboral i l’Aula de recerca de feina. Els serveis es completen amb l’Oficina Tècnica Laboral, per a la inserció de persones amb trastorns mentals, i l’Observatori de la Formació Professional.

Ocupació

Programes de suport

a l’ocupació

A qui va destinat?

A persones en situació d’atur i a persones que vulguin millorar les seves competències professionals.

On cal dirigir-se?

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació (seu central) Carretera del Mig, 85 Telèfon: 93 402 60 06 www.dinamitzaciolocallh.cat Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.45 hores

Els dimarts, de 16 a 18 hores

Gornal Activa

Carrer de Can Tries, 20

Telèfon: 93 403 69 33 / 93 403 69 40 Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores

De dilluns a dijous, de 16 a 18 hores Centre de Recursos per a l’Ocupació Carrer de París, 71

Telèfon: 93 447 35 05

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

De dilluns a dijous, de 16 a 18 hores

A qui va destinat?

A emprenedors, empresaris i comerciants de la ciutat.

On cal dirigir-se?

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació (seu central) Carretera del Mig, 85 Telèfon: 93 402 60 06 www.dinamitzaciolocallh.cat Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.45 hores

El dimarts, de 16 a 18 hores Gornal Activa

Carrer de Can Tries, 20

Telèfon: 93 403 69 33 / 93 403 69 40 Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores

(30)

A qui va destinat?

A persones que cerquen feina, emprenedors i empresaris.

On cal dirigir-se?

Gornal Activa

Carrer de Can Tries, 20

Telèfon: 93 403 69 33 / 93 403 69 40 Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores

De dilluns a dijous, de 16 a 18 hores Centre de Formació i Dinamització Esportiva

Carrer de Can Tries, 20-28 Telèfon: 93 403 69 65 Horari: de dilluns a divendres, de 7 a 22 hores

El centre Gornal Activa és un equipament que vol millorar l’ocupabilitat de la població activa. Ofereix serveis d’orientació laboral, de suport a l’empresa i d’atenció als emprenedors. A més, compta amb el Centre de Formació en Energies i Instal·lacions, que s’adreça a estudiants o treballadors que volen millorar la seva formació en el sector de les energies. El Gornal Activa s’ubica al Complex Municipal Europa-Gornal, que també alberga el Centre de Formació i Dinamització Esportiva. Aquest centre està destinat a la formació de tècnics esportius i vol donar resposta a l’increment de la pràctica esportiva i a la demanda de formació reglada en alguns àmbits. També ofereix serveis per a aquelles persones que vulguin emprendre un negoci en el món de l’esport.

(31)

Lleure, cultura i salut

Poliesportius municipals

La ciutat disposa d’una xarxa de poliesportius municipals que, recentment, ha sumat un nou equipament: el Poliesportiu

Municipal Gornal, ubicat al Complex Municipal Europa-Gornal. Els poliesportius municipals disposen d’un ventall de serveis vinculats a la pràctica esportiva i a la millora de la salut:

-Piscines lúdiques i de natació.

-Zona d’aigües amb sauna, bany de vapor i hidroteràpia. -Sales de fitness i cardiovasculars.

-Activitats físiques dirigides amb suport musical (zumba, aeròbic, ciclisme indoor).

-Serveis de salut i proves d’esforç.

-Cursets de natació, ioga, tai-txi, pilates... Avantatges per a les famílies

-Hi ha abonaments familiars a les Piscines Municipals de L’Hospitalet, al Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord i als poliesportius municipals de Santa Eulàlia, Les Planes i Bellvitge Sergio Manzano.

-Hi ha descomptes als preus dels abonaments i a les despeses d’inscripció per al segon abonat i posteriors de la família als poliesportius municipals del Centre, Sanfeliu, Gornal i Fum d’Estampa. També hi ha descomptes addicionals en els casos de família nombrosa.

Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord

Avinguda de Manuel Azaña, 21-23 Telèfon: 93 440 00 02

www.hospitaletnord.com

Piscines Municipals de L’Hospitalet Carrer de Rosalía de Castro, 39 Telèfon: 93 337 99 77

www.piscinesmunicipalsl-h.cat Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano

Avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge, 7

Telèfon: 93 263 36 86

www.pmbsergiomanzano.com Poliesportiu Municipal del Centre Carrer de la Riera de l’Escorxador, 15 Telèfon: 93 260 51 40

www.pmcentrel-h.cat Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa

Carrer de Rosich, 12 Telèfon: 93 334 56 00

Poliesportiu Municipal Gornal Carrer de Can Tries, 20-28 Telèfon: 93 403 69 65 www.pmgornall-h.cat

Poliesportiu Municipal les Planes Carrer de Sant Rafael, 2

Telèfon: 93 437 70 00

Poliesportiu Municipal Sanfeliu Carrer de l’Estronci, 60 Telèfon: 93 261 21 46 www.pmsanfeliul-h.cat Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia

Carrer de Jacint Verdaguer, 15 Telèfon: 93 432 10 65

(32)

A qui va destinat?

A qualsevol persona que estigui interessada a fer activitats a l’aire lliure, millorar la seva salut i conèixer millor el seu entorn.

On cal dirigir-se?

L’Hospitalet camina

A la recepció dels poliesportius municipals o a www.l-h.cat/esports Telèfon: 93 402 94 00

(Oficina d’Atenció Ciutadana) Tai-txi al parc

Dinamització Esportiva Telèfon: 93 402 94 94 (Oficina d’Atenció Ciutadana) Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

www.l-h.cat/esports L’Ajuntament ofereix durant tot l’any diverses activitats a l’aire lliure amb la finalitat de millorar el cos i la ment. Una d’aquestes activitats és la pràctica del tai-txi als parcs de la ciutat durant l’estiu. Aquest art combina la ment, la respiració i el cos i la seva pràctica regular afavoreix la salut. Està especialment indicat per a aquelles persones que pateixen dolors crònics, hipertensió, arteriosclerosi, trastorns respiratoris i digestius o estrès, entre d’altres.

Una altra proposta per millorar la nostra salut i al mateix temps millorar el nostre coneixement de l’entorn és L’Hospitalet camina, un programa que proposa una ruta mensual a peu de menys de 10 quilòmetres. Al llarg de tot l’any també es fan activitats puntuals com ara la passejada Enroda’t a L’Hospitalet o la Caminada Popular de la Setmana de la Mobilitat.

Activitats a l’aire lliure

Patis oberts els dies feiners fora de l’horari lectiu

Escola Pere Lliscart Plaça del Cadí, s/n Institut Rubió i Ors Carrer del Molí, 24 Institut Eduard Fontserè Carrer de les Mimoses, 31

Patis oberts els caps de setmana i festius

Escola d’Educació Especial L’Estel-Can Bori

Carrer de Bellavista, 32

Escola Josep Maria Folch i Torres Avinguda d’Isabel la Catòlica, 61

Escola La Marina Rambla de la Marina, 408 Escola Milagros Consarnau Carrer de l’Aprestadora, 30 Escola Pere Lliscart Plaça del Cadí, s/n

Escola Santiago Ramón y Cajal Carrer de l’Albereda, 2

Escola Frederic Mistral Carrer de l’Arquitectura, 10 Diversos centres escolars de la ciutat obren les portes dels seus patis els dies feiners fora de l’horari lectiu i també els caps de setmana i festius. L’obertura dels patis vol donar resposta a la demanda de més espais per al joc i el lleure per part dels nois i noies, més enllà de les places i dels parcs, on conviuen diferents usos. Els Patis oberts són uns espais on poder jugar a qualsevol mena de joc, on poder gaudir dels patins, de les bicicletes... En definitiva, uns espais per passar-ho bé amb els amics, en un entorn segur i controlat, a prop de casa.

(33)

A qui va destinat?

A les persones amb interès per formar-se en el camp de l’art, amb especial èmfasi en els infants i joves en edat escolar per la importància dels ensenyaments musicals i artístics en el seu desenvolupament.

On cal dirigir-se?

Escola Municipal de Música- Centre de les Arts

Avinguda de Vilanova, 32 Telèfon: 93 335 92 16 www.centredelesartsl-h.cat Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 21.30 hores L’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA) articula una oferta pública d’educació artística en el camp de la formació, la creació, la pràctica i la difusió. Tots els seus ensenyaments artístics estan concentrats a la seva seu del barri de Gornal, situada a l’edifici de l’antiga escola Pla del Llobregat, tot i que es fan classes descentralitzades per als nens i nenes de 4 a 7 anys. L’oferta educativa de l’EMMCA comprèn activitats en matèria de teatre, dansa i música. En aquesta darrera matèria, abasta l’educació musical primerenca, amb classes de sensibilització musical i de música i moviment; de formació musical general, en els àmbits de big band, pop-rock orquestra de corda, de vent, de percussió clàssica, simfònica, jazz manouche, música tradicional, orquestra d’ukeleles, percussions del món o cor gospel.

Lleure, cultura i salut

Escola Municipal de Música -

Centre de les Arts

On cal dirigir-se?

Teatre Joventut

Carrer de la Joventut, 4-10

Telèfons: 93 448 12 10 / 93 448 31 94 www.teatrejoventut.cat

Horari d’atenció al públic: de dimarts a divendres, de 9 a 14 hores

Horari de funcions: segons la programació (veure la cartellera).

Auditori Barradas

Rambla de Just Oliveras, 56 Telèfon: 93 337 79 62 www.auditoribarradas.cat Horari d’obertura: de dilluns a diumenge, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores

Horari de concerts: segons la programació (veure la cartellera) La ciutat té una programació estable de teatre i música al llarg de tot l’any. Gran part d’aquesta oferta té com a escenaris el Teatre Joventut i l’Auditori Barradas, tots dos amb una programació variada que s’adapta a diferents segments de públic: des de teatre clàssic a contemporani, recitals, monòlegs, màgia, sarsuela o concerts de petit format. Tant el Joventut com el Barradas inclouen en les seves programacions diversos espectacles especialment adreçats a públic familiar.

Lleure, cultura i salut

(34)

A qui va destinat?

A famílies amb fills i filles de 4 a 11 anys.

On cal dirigir-se?

Centre d’Art Tecla Sala

Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44

Telèfon: 93 338 57 71 Extensió 124 serveieducatiu@l-h.cat

www.teclasala.net

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores

El Centre d’Art Tecla Sala organitza una activitat pensada perquè tota la família gaudeixi de l’art contemporani. L’activitat familiar consisteix en una visita dinamitzada a la sala d’exposicions i, posteriorment, la realització d’un taller. Una experiència per compartir entre grans i petits de la família. L’activitat familiar al Tecla Sala, d’unes dues hores de durada, és gratuïta però cal inscripció prèvia ja que les places són limitades.

Visita en família al Tecla Sala

A qui va destinat?

A tots els públics.

On cal dirigir-se?

Museu de L’Hospitalet Carrer de Joan Pallarès, 38 Telèfon: 93 338 13 96 www.museul-h.cat

Horari del museu: de dimarts a divendres, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores

Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 hores

El Museu de L’Hospitalet, a banda del seu fons històric i de les exposicions temporals, organitza activitats periòdiques per fomentar el coneixement de la història. Entre aquestes activitats hi ha diferents rutes per conèixer sobre el terreny la història de la ciutat i del seu patrimoni arquitectònic, industrial i urbanístic des de diversos vessants i moments.

-Ruta per la vila vella.

-Ruta per L’Hospitalet industrial. -Ruta de l’arquitecte Puig i Gairalt. -Ruta de les dones.

-Ruta de la transició.

-Rutes de L’Hospitalet antifranquista.

Rutes històriques

(35)

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet compta amb una oferta molt àmplia de formació en llengua catalana adaptable a les necessitats de les persones usuàries. Ofereix cursos trimestrals, presencials i a distància de diferents nivells. Compta amb un servei d’assessorament lingüístic per resoldre dubtes. Treballa amb organitzacions i empreses per gestionar eficaçment el multilingüisme, i amb l’entorn associatiu (AMPA, associacions de veïns, de joves...) i cultural (cinema infantil, gimcanes lingüístiques...). El CNL també col·labora amb entitats d’acollida per facilitar als nouvinguts el primer accés al català. A més, disposa d’un equip de voluntaris per facilitar la pràctica de la llengua a les persones amb coneixements bàsics de català que el vulguin practicar en un context real i distès.

Lleure, cultura i salut

Centre de Normalització Lingüística

A qui va destinat?

A famílies amb infants i joves. Les biblioteques la Bòbila i Bellvitge disposen d’espais específics per a petits lectors (de 0 a 3 anys).

On cal dirigir-se?

Biblioteques de L’Hospitalet Carrer de Girona, 10, 2a planta Telèfon: 93 402 96 73 www.l-h.cat/biblioteques

A qui va destinat?

A persones que estiguin

interessades a millorar el seu nivell de català o bé a col·laborar per ajudar d’altres a parlar la llengua.

On cal dirigir-se?

Centre de Normalització Lingüística

Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20, 3a

Telèfon: 93 440 65 70

www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 hores i de 15.30 a 20 hores Divendres, de 9 a 13.30 hores Les vuit biblioteques municipals compten amb sales infantils

destinades al lleure dels més petits, amb un fons especialitzat per edats i amb servei de préstec de llibres, CD, DVD i revistes. A més, s’hi organitzen activitats adreçades a la població infantil com ara:

-L’Hora del conte. -Tallers.

-Cinema.

-Espectacles familiars.

L’oferta es complementa amb el racó de pares i mares. Es tracta d’un fons, també ubicat a la secció infantil de les biblioteques, amb informació sobre aspectes de la criança dels fills com la salut, l’aprenentatge, l’educació, la psicologia o l’adolescència, entre altres temàtiques.

Lleure, cultura i salut

(36)

A qui va destinat?

A les persones més grans de 65 anys, o a les persones de més de 60 anys que pateixen cardiopaties, diabetis o qualsevol tipus de defecte visual.

On cal dirigir-se?

Casal de la Gent Gran la Torrassa Carrer de l’Albereda, 2-12, 2a planta Telèfon: 93 440 11 57

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores

(Cal demanar cita prèvia.)

Casal de la Gent Gran Provençana Carrer d’Amadeu Torner, 28, baixos Telèfon: 93 261 89 46

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores

(Cal demanar cita prèvia.)

L’objectiu del servei és fomentar la salut dels peus, la mobilitat i l’autonomia. Un grup de podòlegs professionals ensenya a les persones usuàries com tenir cura dels peus i s’encarrega de diagnosticar patologies que, si escau, es deriven a l’Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona, ubicat al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. El servei ofereix:

-Formació per tenir cura dels peus i per aconseguir una mobilitat òptima.

-Diagnòstic de possibles patologies.

-Derivació a especialistes hospitalaris per dur a terme tractaments.

Servei de Podologia

A qui va destinat?

A tota la ciutadania.

Més informació

A la secció de cultura del web municipal: www.culturalh.cat, al menú esquerre de Serveis/Cursos i Tallers

Al llarg de tot l’any, els equipaments municipals acullen la celebració de cursos i tallers de tota mena i per a totes les edats i gustos: d’informàtica, fotografia, audiovisuals, manualitats, cinema, cuina, música, pintura, balls, idiomes, salut, teatre, poesia… Unes activitats organitzades per les entitats

ciutadanes i per l’Ajuntament que es desenvolupen a la xarxa de centres culturals i cívics que hi ha repartits pels diferents districtes de L’Hospitalet.

(37)

App Ben Net

Oescarrega·t l'aplicació Ben Net i en un sol clic tindras tota la informació relativa a serveis de neteja i recollida de residus de la ciutat. També podras comunicar­ nos incidencies sobre el manteniment de la vía pública de manera immediata i fer-ne el seguiment.

Disponible per a Android i iOS a:

www.l-h.cat/apps

Entre tots, mantinguem L.:H Ben Net.

2 Q. U) o :e <!> "'O e <!> E 2 e

J

Ambel patrccmi de:

.

-Nete¡a LH

A

Incidencias

Servicios de hmp,eza cercanos

.O.

-o� Recogida de muebles

¡iJ

Deixalleria municipal

!!:l"J,

Deixalleria móvil

Scrv cios Ciu<ladanos

• Telefon d'incidencies i manteniment de la via pública (VIAi:

900 28 29 30

Qui pot ser voluntari?

Qualsevol persona de més de 16 anys amb inquietuds socials que disposi almenys d’una hora a la setmana per dedicar als altres.

On cal dirigir-se?

Oficina del Voluntariat Carrer de Santa Eulàlia, 101 Telèfon: 93 260 01 33

Horari: de dilluns a dijous, de 12.30 a 14 hores i de 16 a 20 hores El divendres, de 9.30 a 13 hores (L’atenció telefònica es fa de dilluns a dijous, de 12.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 20 hores; i els divendres, de 9.30 a 14 hores)

Lleure, cultura i salut

Oficina del Voluntariat

Aquesta oficina ofereix informació i formació a les persones de la ciutat que volen ocupar part del seu temps lliure a ajudar els altres com a voluntaris. En especial, els voluntaris atenen persones, entitats i associacions que treballen amb col·lectius amb desavantatges socials com ara la gent gran, els infants, les persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental, dones o immigració. Els voluntaris de L’Hospitalet també col·laboren en actes esportius, culturals o populars. Les entitats de la ciutat sense ànim de lucre poden recórrer als serveis de voluntariat, així com les diverses àrees de l’Ajuntament, els serveis sanitaris i els serveis socials.

Figure

Updating...

References

Related subjects :