Vic es compromet amb la qualitat turística. Implantació del Sistema de Qualitat de Destinació (SICTED) a la ciutat de Vic

12 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

010 345464774899579585674

!

"

#

$

%

&

%

'

#

(

#

$

)

&"

*+,(-

%

./012

34

2

5/6

6

78

2

976

:

;

8

2

(2)
(3)

012

345

678

9

668

8

6

6

7

966669886 !6799"9788678#6 $7897668979%8&89777689766899888679769 6689%668979'

(98)67768667868&897!7#6666789*6"68+99*9 97,6789*-96+669798&897-!96669#6988'

(9779"9779%66"79666689%6689799*6"6786 6.78986 668979%466758789*98866 66689%8&897'

(977966"76866898668+/0123456738/-6968997!7997 9*66868979%6.8979866849686 '

(979686869666796*97866 46 667968979%8&897'

:69

4$9

7

7666896!676*696986469"9779%9689%6 689798&896;698)6"79666689%668979 <73/0=>10=5>?@1>1A3@3>0?58A1>=B10=5>/C?DEF-!967669"&7987679 69*6686986*666779%99886669798&897' 68999879%G497!HG89679666667679%686 6678G49799*8'766696779%666!H866#66 67698868469949686768979%97679%.6"9 96686889!984H6977768666669'

7688998)66896$79666896!6I!*6!78H 869668986$86998)#6"988'887!46 86467!H6769666.99986769668667668 6$7897;6668968998)9!66"799789*98866 J3! 7768676967868&897!*88667679%4979*!K55L30=K=M 97786&896687866679'66!H98998)#7966 986!6898946H66*868696697#.9'

N6

6

7

868689879%6986866O988&897P6 68979% + -79886Q97!6866PRSST9RSSU':9667968966Q97V "68+878999"6878-!6+4696"96*9988-!9666 689%8&897'67!68786669886 V456789!489

(4)

!" # $% &'"( "'&!' #$ )*!*$ # " +(,'-! +(". #%*/*$!*0 ')* # ("1)' #*#"( #$ -!*#( # "'("$2 3 "'!*04 *((* $"(5& #$6789:; * :+*<*4* $* +("/5* # =*($"* * >27#+(. 1+$* +(?+*)'$ '*+ # $%'*$)'#$6789:; * >@" "()*'/ "$A$'/4 *'B #/#!*$4 (!$'*' # $ */*$!*"4 +$* # )$$"(* # $* #'*0 9*!$* # C!*$'*'2

: $* DD* '(*$*'")'*('1'!*$# EF +*('+*' $* )+$*'*0@ ))( # $% &'"(@;"$"(G*(* 3$)*<4H"+ =!(&*<*4:$8"$$$$#)"'4:!&B* ;"'7&*I!& (+('*' #%'*$)' #'&'@ ;"$"( J!K L> 7"()*#"(M4 J"&( N"&!( L8'(>M4 G-!$ G**$$(* L=*$0 9"!(M4 J"( O"('* L>*'& 3$* ;$'*M4 H"+ 3(!)5 LJ,#" 9*1M P"!(# 3$)*< L>*'& 3$)*<M * ). # Q*/( R"' L;+!'*0 # =*($"*M4 >'?(* 6$(' L8*)(* # 8")(SM :))* I$* L9*T8&" 8"!$'!(M2 60 +!' # /'* #/(" "( $ 6789:;4#'*$$#%+"##$+(". 4 +*('!$*(4/*$"(*" # $%'#$6789:; "($ ($*" '( $ *&' '!(5'2 9"' *1?4 $* +(+'/* '(*$ #$ * +(,' . $* # $% &'"(4+("U*#* :$8"$$$$#)"'4""(#*#"(* #$6789:; $* #'*02

V +(&!' *$U*$#$* +(,'"(' $%'!#*' $* /* ("$!0@-!* . $* U$""U* #%*-!'')* # -!*$'*'W4") D* X!Y'"($* &'0 # $* #'*0W4-!'D* '&!' "($* 1*(1* # ($*" #$'"('!(5'W ;%*$'(* *#*4 #*((('()4! *+B#1 #'*$$ "'&!' #$ *@ *',$& # +*-!' '!(5'4 *'/'*' # $%ZU* # 9!() # >4 " +(,'-! # $ "U # '!()4#'*" #$6789:; #%:+*<*4)+( #'&# * $* +("/5* # =*($"* +$* # )$$"(* # $* #'*02

G'

"#"$

"&

*

#%

/'

&*

0

R"'#%"()*0 -! /* !'$'K*(+($*"(*($* +(,'@

[:'(/' +("*$* ))( # $% &'"(4 (+('*'#%'*$)'#'&'4 * ). # (+('*'# $* ;+!'*0 # =*($"*4$* 8*)(* # 8")(S 9*T8&" 8"!$'!(2 P%*!'"(# * $*&(*1 $* "$A$*"(*0 # '"'"(*15") *$"$A$&! -! '*). $/* *\!#*(2

[;"!)'# '(*$$# $* )'"#"$"&* #$6789:;@)*!*$# " +(,'-!4)*!*$ #$ &('4 (&$*)' # $* 9*!$* # C!*$'*'4 +('*" # $ " # "()*04 "() #%!'$'K*0 #$$"&"'+4'B'(*2

[Z(/*0 +("*$# $%*!'"( D*/(+*('+*' $* #'0 # $%ZU* # G"$'*'# $* V/('*'# >4D*/(*''* " # $'K*04"()*04'*!$ # -!*$'*' '("*# '(#'*"2

[P* "()*0 "( $* #)*#* '!(5'* $%"(&*'K*0 # $%ZU* # 9!() /* "'(#$] # ))?( *!*$# $%ZU*2P #*# #%"('* /* +("/(# $%3!*( 6"""?)# >4] #/( L7#*'4Z"* 9!()4'2M4$* &!* '!(5'* >2^!* # $* !'*'4!$$'+(")""*$#/("4'B'(*2

(5)

012

34546

89

598664549684468493

8444846846494 6494594!4"8 68

#$864946%&864%4644686646

'4(88) 9888496*+,-./012.3*46868

4

89

46

45

86

6867889:4 6;<=>?@ABC=?>;DC;EC>?<F;?A@G>?<HI49J5K9894966454 96846L944686M964!849N9"85&868) 49349O484PQ868664K94RS46864548"!4 59849493458 448546884449649454646 5494946644J8898664 4!)86)49N9649549 49493854498594!4964 64J88

9K)TU967888:%5444964849468454 8546 )854!4"8%9K9 49664CV;W@XDAH?C; ?A@G>?<H4864!468494!4454646444669 494!4"868966(8849644449949664 46 96)455KY49%4884UU%449464546464496 464864Z"8)UU%48 995444985489&849 468449648O948 4[9M4)98544 8%46 46J44985K9496946$684)6(8964 6%S4686J88645(464644984645"4 4%46\9

9K) 4664K9968966(494686)946(86@XV>;DCV>;C=>; EC>?X@>;DC;DC>?<=IH<X=>;?A@G>?<]AC>^44!4594)_(4L9`47888:)a8U4 8U788#:bQ3788':M464&497889:%4498O864946 Qb446%6(86c0d.3ce,1e+f,cegh.i+.3j,h2.h1,h2.*+ej,cegheh2.*.jk01lm,d.j+h ej+.3jh2.h1,h2.*+ej,cegn

65489865K9469646464%4!4669468 4!446)4"84o6K44646446K4(49468S4646 866666"8p46)4!686464 4546^%464(59&8^8446 48494(58^686(5868^K9898654456)J) 494 6)4!4)44^K9896454644 646649648^5J4% 484K9546464(9946)%464 646)K9546464948546^K8\499 8546496 66^K9(586464 4546)464456)66464 456^4986qK94649865KqK986446665%48 ^85L46 46 464 646%"8464p46r*,1.*hs1e+f.*t^%546458846 449Qb4964868^5J4%45OJ49u4K49Qb

(6)

!"#$%&'(!)*+#+,&(&+#"#$%"*),-(,+&."+#'#++/),+ &(*0,1!+#2),&'(!),(+!,#*(&+#"#$%&#,##&),&&#+, &(&+#"#$3*4#*),++&.1!+"+#'#++4566789:;7<=>?<;@=:A?<9:A=7=??;A?< B?A;C=D6>8=7?E<&(&+#"#$3F1!+"*)+-"#",G+#"%"!#,("),"#$ &(+%(HIJ)+*K#(#+L,(,"!,",#),,(,+&."+#'#++3M, #NO%(")"#++&(HIJ&&'(!),(&+#"#$+0,("#&*K(*K, #1!(#++&,("#1!*+4*K(+P+,*&.0(##&N,N"#(Q+0 ,("#&*K('"+,(#++%1!(#+,)&,"#(3

R),+&(",&#"#$&(+#+,+%(HIJ&!+,*+"+#'#++*4& &'(!)*+#+,3H!#,K4)&),S),0"+#"*K(##"#+#'#(,"!, &(HIJQ,'#&.+"#$##,*"#$('##++%#,","%4&#,%,"(T(""#$/#&#!#$+, (?A;C=D6>8=7?2&.#,*"#$K,(&*&#(.,++!,G+#1!%#K,),+!#++1! )&,#),U+,(&+#"#$3(+,"#""+#'#++V&,#*)(*+&),(+, +%*41!),(HIJ*+#NQ1!(#++&(.N),#-"#&('##++%&'(!)*+ &(,"!,V!*%U"#")#+(&,#"%"!+O&#&(,"!,#+#$&",##3

M,W(+#*%V#V&!+,#1!),#N'#+((#+,+!,)(#"&(.+!&#&( +#$&&+#"#+!,G+#1!Q(. "*+&(?A;C=D6>8=7?#(+,#&(N,N "#(3X(*&(&(?A;C=D6>8=7?%+*K#+,!,#+L"#$%#+,&!Y+ ),Z,*/[\]^2),*+#&+#U",#'(,,("+,*4K,,+#+&.!&+#"#$3 "(#U""#$*4#*)((&#'#&#N+,,!)Q(#&W+,#%(',#(,#&+3X( +,#K!+),#"#)(),'(,,S(#*),+0"#$()&,#((#+#*#++3+,#&N,N ,'#N),(#+L,(")#+("#(&."+,#&#'#&!(%#+,""#+,"+,#+*K4 (","+,G+#1!(K(&.!N,N3R1!+"4W+#(),#(T(!+,,"#K0#1! &.1!+&!+,#3

M,

!+

&

&#

"!#

$

[3X,!*%1!#$(+1!#(),#"#)(&(#*)(+"#$&(F_`aXHb

c3M,1!-(F_`aXH"*),-*),&++"+,"O*#"%##++(! +,#"+*++!,G+#"b

d3X(F_`aXHVe!&++#,*#((,(&+#"#$+!,G+#"f#"bX1!#"+#'#++V e!&+*4bX1!#*gb

^3X),+#"!(,%",!1!Ve!&+",&#,(+#+,+&(&+#"#$bI. )+),(!N*)(b

(7)

012

3456758

45

54

45

!"!#!"#$%&'(

)* 67+45 6,,-45.-45 /,545 50* 8451

23*, /,54 645,. 45 +4 * ,6*8,74*8 7 * 4*5 56,7*86,- 4849 76-,*8, 4-55847, 4* -, 545, 458*,80 :7 57-;-88, , -<,7*58,80 874567*4*8. /*5 +4 7=8> -<,675,80 -<458,85 <4*5 45874-?@AB)CD

2E 87*8*,80. 456>5 4 -, /50 54*5=-8F,80 4*84 4- 54887 8G588. 8774*H, -, 76-,*8,80 4-5 7,*,-5 4 =7*45 6I88+45 4* 4-5 458,=-74*85 *5,-5. -, +,-8-7*, ,7= -45 ,5,-,87*5 4-5 --,74*85 4 58*85D E+458, /,54 54 84*8, 4* -, 4580 <4764545 *5,-5D

2)* 8484--78.84*8,84* -, 4580 4 -, 458*,80 4* 4-54 87*6*8.-<4*5 458748- -5474*85 4 7--7,. 4-5 8,=-, 4-5 ,*,-8F,. 4-5 578748 , 4=,8. 4-5 6454*8, , -, B,-, 4 J,-8,8D K,,-;-4-,74*8. 8,7=> 48-- -, */77,80 *48455I, 64 4-,=7, 4-+,4 4 87*87-D

LMN$%&'("O!N!#"O"OP"OQ O"R"S

K4+4 -, 5,85/,880 4-858, ,7= -, 458*,80 464* 4 -, +,-8,84 7T-86-45 54545.8G5885 *7 8G5885.6T=-85 65,85U8,7=> 464* 4-, 4 877*,80 +4 ::,4*84 -45 7,*8F,87*5 +4 4-5 64584*DV4587*,*, 458*,80 >5 8776-49 64-, 5458,84 6457*45 7,*8F,87*5 *57-8,45 4* -, 84,80 6458,80 4-5 54545. -45 +,-5 84*4* 7=64885 54575. 575*8 4* 87*W884D)-?@AB)C 487*49 -, *,8,-45, 8,*5545,-4-8574 4564884 , -, *84464*4*8, 4-5 54545 +4 6,8864* 4* -, 67880 87*6*8, 4 -<49644*8, 8G588, <*, 458*,80D C<,-8, =,*,.4-5 =4*4X85 Y4-5 875875Z+4 4678, 4-8574 8,7=> 50* 8,*5545,-5D

C45 4- 6*8 4 558, 4-5 558,*85. *, 458*,80 8G588, >5 * 67884 *84,-. *, 7,8, +4 7/449 *, 49644*8, 8G588,D ?0* --785 ,-5 +,-5 -, 4*8 5,86, 7* 4849 +4,[54 * 84765 64 , 4 8485 ,8,885D E=,*5 4 558,[-,. 45 844* *, 7,84 4 -, 458*,80 *45 496488,8545DC,*8-45 5,8,*845.\87*57494*] -, 458*,80 877 *,^!N""O!_54*54 ,7*,[54 +4 8,, *44*8 4- 67884 458I 67`8 4587*,8 64 ,4*85 *5,-5 *464*4*85D a<49644*8, -7=,- 458I /77,, 64 *77=7575 64885 87*8,8845 ,7= ,4*85 54575D C456>5 4 -, 558,. -, 764550 -7=,-4847*, -, 7,84 4 -, 458*,80D

b$%&'(cd#QOO#"R"e"S "_cd#fSgS

?G. -<458,=-74*8 4- ?@AB)C , h8 5, ,6, -<i/8*, 4 B574 [ -<@764h8[ , ,74*8, -<4/8I8, ,7= +4 /4, 54545 /*87*5 , ,74*8, 4- *77=4 <,8858,85 +4 , , 8474D ?47*5 K454*F, jklmnD YoppqZ. 4- ?@AB)C 5, 87*8= 57=4878 , -, /*80 4 454*57-6,74*8*84* 4 -, 458*,80. 878 +4 8,7=> 5, 84* * 76,884 6758 4* -, 87748,-8F,80 4984*, 4 -, 458*,80D@., 6,84-5 4/48845 8,*=-45 +4 5, 84*,*8

(8)

!" #$%&!"#$'#(!)*+ #"$',-./012##$'# 3#4 "'!$#($+!$2"!$#+'!)#'!$#(!)$5'6

0+7$')$#+$8"($( '9:;<=>?@9>:;ABCDBEFAF;G:D@HCIF;<B>;<F=;B EFBDCBEFA<>;C9>JK!8#$'3#$##!" '#$'($'!3(!)##( !$#(!)#+$' #'!$#(!)*4("$'#$#+$'#LKM

N0 2!&#'$(!)!!$5"#(!)#2!!'#$'2#"!# *O#4"#'!85!(!$ &!$5"#(!)'P'!(##(!'#'2#$#Q !#!'"#*2#$#2## ("! "#$#3$R('!4!2#$3'$!#!'!$(!)6

NS#( (#3 #"#$#'P'!(#2#"!# + R(!##!$'# #(!)* # ''' !'!$+!'*&$#$4'##2!!'#$'3 5!!##'!5#((!)#"3 2!#'!$#(!)6/#"3T2##+"$'# + #($!8"$'&5'#4'$!# &U5!(!$#*+ R(!#22!!'+# #'#3!"$'#Q !'6

NV("'*#4#!'#'&8 !W$(!#2!!'#$'2#"!# + R(!#&#("!"$' "#$#3$ R('!4 # 'XY'#3!"$'#(!'#'!+ R(!# ++ !"$'(!'#V#"!##'!$#(!)6

N0,-./012#($'!3!#$2# ( Q"#$ 4W''#Q !' 2#$+!!$5"#'!2'#3'$(T*! 4W'#"3T $# &U5!(!$#/ !"2#3 5"#(!)(P5!(#3 4#!'#'!+'!)'P'!46

NZ#$'#[$#$\#"$'*&U[(!$#/ !"2# # $R('!(#$!'"#4#!'#' $'!$#(!)#"3$('"']'^&4!2#$'#_`a## !&$'W($!(^+ R(! #5'4#1!'#(!)b# ($#!#.#"3 #." \2#$[$#$\# O('6

Nc('##('d!#( *V#"!##'!$#(!)2#(!' "#$'$!"$'&!$5#'('#(!'#'6

Ne2#$# (#!'#(!)45$(# !+'!$# (#( !!f d*$(#4 P* T#!"#$'#(!),-./01*&U[(!$#'# !#"!# ## 5KQ6

V45###5$(!)9:IF=9>CD><gC9>JBFh<F=;CBEFBDCBEFA<>;C9>J*,-./012#5 '#"3T#+$($'!3(!$!'!2M

Ni!##!"#'+#'!$#(!)!!(!$#"$'#(!#'##4#!'#'6

NS #(!$j3!4'#3'#'#2T&## !(!)$'P(!$"!'O#$ ("$!(#(!)3 #!"#$'#(!),-./01#k!(!3 #('j3!(!$''!$#(!$ &$'+#!"6

NV3!(!'#'+ #']'#$## W!8 k!($!'#''!$#(!$,-./01*("l3 (#!#$'!$6#,( '# !#m$ #/ !"6

NS#!$(!)'#3!"$'!'!$+!'$l3&U5!(!$#/ !"k!(6

NS#'!!'n#(!)+'!4#!'#'$l3&U5!(!$#!&'#3!"$'!'!$+!'*#!8P ("$( $W$(!#!5''P'!(6

(9)

012 346789999997997799

797889978

!"#$"$%&'$()*+,"-(./$/012134"$5&164$"#$"61("0$"7.34(+/&7+8"9(+37+9$0"'10":;<=>"$"0$"?164+8" 4&(64+7$"'1"@+7!"5&1"A6"317166B(+$"91("'&("$"41(21"$2/"1C+7B7+$"2.0416"'1"016"$74+#+4$46" 162134$'16"13"0$"(169.64$"'1"0$"9(1?&34$"$341(+.(,"=0"6+6412$"#$"91(214(1"$"0DEC+7+3$"7.3F+G1(" .(?$3+4H$7+.36"$2/"5&F"9(F#+$2134"3."413+$"(10$7+8!"+"4$2/A"#$"61(#+("91("164(F3I1("00$J.6" 5&1"%$"413+$"164$/01(46,"K.046"$'*1(+46"#$3"134($("$"0DEC+7+3$"91("9(+21($"#1?$'$"?(B7+16"$0" :;<=>!"+"#$3"7.3F+G1("10"61&"91(6.3$0,"=0":;<=>"4$2/A"#$"7.34(+/&+("$"C1("5&1"0DEC+7+3$"'1" <&(+621"16"7..('+3A6"2+00.("$2/"$04(16"'19$(4$21346"'1"0DL%&34$2134M"7&04&($!"&(/$3+621!" 9.0+7+$!"3141%$!"147,!"+"$2/"0$"N3+#1(6+4$4,

L"0$"#1?$'$!"10":;<=>"#$"9(.9+7+$("&3$"2+00.("13416$"134(1"0DEC+7+3$"+"$04(16"+364+4&7+.36" 1G41(316"$"0$"'164+3$7+8!"7.2"$($"0$">+9&4$7+8"'1"O$(710.3$!"0$";$2/($"'1";.21(J"+"<1$) ;1?.6";.36&04&(P"+"$2/"$04(16"'164+3$7+.36"'1"0$"9(.# 37+$"'1"O$(710.3$"+!"C+36"+"4.4!"'1"C.($" '1"O$(710.3$!"?(B7+16"$"016"4(./$'16"+341('164+3$7+.36,"<$2/A"#$"$%&'$(!"9.66+/012134"13" 213I6"216&($!"$"C1("5&1"10"7.3%&34"'D164$/0+21346"16"7.31?&166+3"2A6"+"16"7..('+3166+3" 134(1"1006!"?(B7+16"$0"C14"5&1"#$3"7.+37+'+("13"'+#1(616"6166+.36"C.(2$4+#16"+"7.0Q0174+#16!"+"13" '+#1(6.6"$7416"9R/0+76,"=3"'1C+3+4+#$!"10":;<=>"#$"7.34(+/&+("$"7..('+3$()61"2+00.("106"6174.(6S"

8TUV8W9!"8TUV8TU"+"8W9V8W9,

=G129016"7.37(146"'1"2+00.(16"13"0$"7..('+3$7+8"134(1"106"$?1346"683"106"61?X1346M

Y"Z$"(1#+64$"[\]^__"'1";134(1@+7!"13"7.0Q0$/.($7+8"$2/"0DEC+7+3$"'1"<&(+621!"#$"+370.&(1" 41216"3.&6"6./(1"106"$4($74+&6"4&( 64+76"'1"0$"7+&4$4!"+"#$"7.213J$("(19$(4+()61"13" 0DEC+7+3$,

Y"=3"&3$"6166+8"'10":;<=>!"$(($3"'D&36"7.2134$(+6"'D&316"$?1346"'1"#+$4?16"6./(1"0$" 2$37$"'1"91(6.3$0"5&$0+C+7$4"13"0DR6"'10"9(.?($2$"L2$'1&6!"(19(16134$346"'1"0$"N3+#1(6+4$4" '1"@+7"#$3"90$341%$("0$"9.66+/+0+4$4"'D.(?$3+4H$("&3"7&(6"13"7.0Q0$/.($7+8"$2/"$?F37+16"'1" 0$"7+&4$4,

Y"L"9$(4+("'D&316"9(.9.6416"6./(1"0D.(?$3+4H$7+8"'106"4$G+6"'1"@+7!"16"#$"9(.2.&(1"&3$" (1&3+8"'1"016"'&16"$66.7+$7+.36"'1"4$G+6416,

Y";.2"$"7.3615XF37+$"'D&316"5X164+.36"6./(1"106"*.($(+6"'D./1(4&($"'D$0?&36"15&+9$21346!" 0DEC+7+3$"'1"<&(+621"#$"90$341%$("&3$"(1&3+8"'1"0DL66.7+$7+8"@+7":3C.(2$'.(6"$2/"2&61&6" '1"0$"7+&4$4,

Y"=64$/0+21346"$'*1(+46"#$3"6&??1(+("9(.2.&(1"5&1"4.46"106"164$/0+21346"'10":;<=>"'1"@+7" 4+3?&166+3"+3C.(2$7+8"'1"0$"(164$!"91(".C1(+()0$"$06"70+1346"13"7$6"'1"317166+4$4,

Y"=3"&3$"6166+8"7.0Q0174+#$"#$"6.(?+("0$"+'1$"'1"7(1$("13"7.0Q0$/.($7+8"134(1"164$/0+21346"'1" @+7"&3"7+64100)6.&#13+("'1"9(.'&7416"49+76"'1"0$"7+&4$4,

Y"=6"#$3".(?$/+4H$("&316"#+6+416"?&+$'16"$"$4($74+&6"4&(64+76"'1"0$"7+&4$4"16917 C+5&16"91("$" 9.07+16"2&3+7+9$06!"$"9$(4+("'D&3$"'12$3'$"'1"0$"2$41+G$"9.0+7 $,

(10)

!"# "$%&'$() &%"#*+, !"# ""-"-).$"/%"$!$''-'$% $&"!')$0$&#""+1-)#!$'.$2$#""$&341567&8!80$!$&#-%' $%"!$$&'9$%"'%(-&#!"'$%$&"!')$0$:#+

;<=>?@=AABCB?=?BD>EFGB?=>HI@A>JKLMNOPQRNSJ>HTU<=>HIAEB<=?BD>HBAEB<VIBW>I<EXI>I@>VYZIX<>[\]^>@=> B<H_AEXB=>[`]>B>I@A>XIABHI<EAa>b=>BcGU@AYX=>GXB<?BG=@>HI@>d`efgh>Z=>AIX>@=>3$#!$"!i$%$!& 0$5!')$>[d\f]>HI@>jB<BAEIXB>HT`<H_AEXB=^>fUXBAcI>B>eYcIXk>HI@>\YZIX<>HTgAG=<l=>[\]m> nU<E=cI<E>=co>@=p$0$!#*6' %q-&0$r%#'s!-(t%#$'[ugjv]>[\]a>b=>d\f> B>@=>ugjv>Z=<>=EYXV=X>=>@TwCB?B<=>fx?<B?=>HI>fUXBAcI>HI>@=>7 "#*0$y!#$&-%>[\]>@=> cIEYHY@YVB=>GIX>HIAG@IV=X>I@>d`efgh>=>@=>GXYZF<?B=>HI>z=X?I@Y<=a>b=>hBGUE=?BD>Z=>=AAY?B=X{ AI>=co>@=>1)|!0$1-)$!}0$y!#$&-%>[`]>GIX>BcG@=<E=X>I@>ABAEIc=>?Y<nU<E=cI<Ea> bT`<AEBEUE>jU<B?BG=@>HI>vXYcY?BD>B>g?Y<YcB=>HI>@T~nU<E=cI<E>HI>B?>=>EX=Z€A>HI>@T2#% 0$5!')$0$:#>[\]>Z=>AIX>U<>HI@A>HIU>I<A>VIAEYXA>HI>HIAEB<=?BY<A>HI>z=X?I@Y<=>‚UI> Z=<>B<AE=UX=X>I@>d`efgha>b=>d\f^>@=>ugjv^>@=>hBGUE=?BD^>@=>e=coX=>B>@TwCB?B<=>Z=<>?Y<EX=?E=X>

$) !$'$'#-%'&"-!$'"!t'".$'>[`]>GIX>HY<=X>AUGYXE>I<>HBZIXAIA>E=A‚UIA>HI@>GXY?€Aa

g@>ƒ„„…>†‡$'"|&)$%"'HI>B?>Z=<>YoEI<BX>I@>HBAEB<EBU>HI@>d`efgh>[GIXˆ>‰B>Z=<>G=XEB?BG=X> U<A>HIU>IAE=o@BcI<EA>c€A]a>hI@A>Š‹>IAE=o@BcI<EA^>c€A>HI@>…„>Œ>IXI<>GXBZ=EA>[`]m>@=>XIAE=^> G_o@B?A>[\]>?Yc>@=>c=EIBW=>wCB?B<=>HI>fUXBAcI>B>@=>\UŽXHB=>;Xo=<=m>Y>cBWEYA>[`^\]>?Yc>I@> jUAIU>gGBA?YG=@>B>@=>;<BZIXABE=E>HI>B?a>''-##-%'2-!)&'0$) !$'$'>[`]>Z=<>HBCY<HXI> I@>d`efgh>I<EXI>I@A>AIUA>cIcoXIA>B>I@A>Z=<>XIGXIAI<E=X>I<>@=>f=U@=>HI>‘U=@BE=Em>GIX>IWIcG@I^> I@>\XIcB>HT’YAE=@IXB=>HTwAY<=^>eI<EXIB?^>~AAY?B=?BD>B?>`<CYXc=HYXA^>“ŽHBY>f=WB>B>f=WB>B?a> ~>c€A^>@T`cGIB?>Z=>HIABV<=X>?Yc>=>ZY?=@A>XYE=EBUA>HI>@=>f=U@=>HI>‘U=@BE=E>XIGXIAI<E=<EA> HI>AUoAI?EYXA>AI<AI>=AAY?B=?BD>CYXc=@>=Vx<?BIA>HI>ZB=EVIA^>IcGXIAIA>HT=?EBZBE=EA^>‰YEI@A^> ?=AIA>XUX=@Aa>bT=UEYX>HI@>?=A>YGB<=>‚UI>?XBH=ZI<>@T=EI<?BD0$'|'”%#$'a>hTU<=>o=<H=^> @=>hBXI??BD>\I<IX=@>HI>fUXBAcI>HI@>hIG=XE=cI<E>HT`<<YZ=?BD^>;<BZIXABE=EA>B>gcGXIA=>HI>@=>

i$%$!&""0$1"&%q>[\]a>hI>@T=@EX=^>!$ !$'$%"%"'0$& -|&#*&-#&>[“]^>c€A> I<@@Ž>HI>@IA>=HcB<BAEX=?BY<A>VYZIX<=cI<E=@A>G=XEB?BG=<EAm>GIX>IWIcG@I^>=AAY?B=?BY<A>ZI•<=@A^> ?U@EUX=@A^>CY@–@ˆXB‚UIA^>IAGYXEBZIA^>XI@BVBYAIA^>IE?a

g<>—^>I@>d`efgh>Z=>EIBWBX>U<=>W=XW=>HI>GIXAY<IA>B>YXV=<BE˜=?BY<A>‚UI>Z=>I<XIH=X{AI>=co>@=>W=XW=> EUXFAEB?=>GXIIWBAEI<Ea>~>B?^>@=>B<AE=UX=?BD>HI@>d`efgh>Z=>=UVcI<E=X>I@>VX=U>HI>?I<EX=@BE=E>HI> @Tw—?B<=>HI>fUXBAcI>GIX‚Ux>@B>Z=>GIXcIEXI>?Y<<I?E=X{AI>=co><YUA>=VI<EA>B>XICYXk=X>@=>XI@=?BD> =co>HT=@EXIAa>g@>d`efgh>E=co€>Z=>=UVcI<E=X>@=>HI<ABE=E>HI>@=>W=XW=>GIX‚Ux>Z=>?Y<EXBoUBX>=> =UVcI<E=X>I@><YcoXI>HI>?Y<<IWBY<A>I<EXI>I@A>=?EYXA>EUXFAEB?A>HI>@=>?BUE=Ea>~>@=>GXYZF<?B=>HI> z=X?I@Y<=^>I@>d`efgh>GXYo=o@IcI<E>Z=>?Y<EXBoUBX>=>@=>?I<EX=@BE=E>HI>@=>hBGUE=?BD^>XIAGI?EI>=@A> =nU<E=cI<EA>B>I@A>I<A>AUGX=cU<B?BG=@A^>B>HI>@=>e=coX=>HI>eYcIXk^>XIAGI?EI>=>@IA>IcGXIAIAa

zB

o@

B

YVX

=C

B

=

™>~nU<E=cI<E>HI>B?a>ƒ„„…a>š›œžŸ ¡¢£Ÿ¢¤£¥¦Ÿ£ §¤ ¨Ÿ£ ©ªª«a>B?>~nU<E=cI<E>HI>B?a>

™>~@Ic=<l^>hY@YXA>j=XB=a>ƒ„„¬a>¨Ÿ£­ ®œŸ §¤ ¯ £Ÿœ°°a>B?>gUcYa>

(11)

010

2456678996669 !"#!$#%&#'!"!'#() '#!$#*#+&"#"# ,'#-. /!" 01225374556567562875926:937455;7<55784556653 =75795472485956478

2>633?5@5678976285ABBBC/ "#"&DE /#F&#' /F F#F&/#GE!#&) H!/I# JKKKLJKKM1N7969O>633?5@56789762859N524659:355587PQ73597

2@5966P9R4876S9T%&#T!GE#U&+&/!)&"#V "FW!!X1#Y#CE '' /# Y))E! '%#!#C/ """D# "F#Z EX&"D55955O7[58255

2747\7]Y"G E!#'!"^'!#F&#) H #JKK_1`7638557O47a79[56652P 525529`7638557

27352479b525246854529c8756373?5P24?546243758d8e4585378 c65\873?5728c875473?5P927665885567?5'!"!f #YE D!"& #gOBghAii j[44cOkkllle637a72k6247k9Agc96m9Agc96n

2N5246595924679358635P46285]o.T1#o& #F&#' /F F#GEf' # &) H!/N7969O3647679:24795976285

2pN7qoGE+&r#!$#U&" !"#Z " D&&"#sED " !"#t&)!EN7969O p675u73?5N59789876285

2625u79[[759v43[9v`b75l76927N598564[v5827593442 56>2457455N757854p675u74552w!GE" /#!$#V!) /rx#T!GE# "F#y&GE&# o'&"'&i

2a5898879:bY"z/#F&#/!#E&G/ F!#F&#)/ " '^"#F&/#& #"&DE /# F&#/ #' /F F#GEf' #&) H!/ #&"#F&"!56579725e624?5546789924552 4624352`7638557O:>:77452

2v43[9v`4653[9@{iT%&#.!)&+&#U&" !"1#Y#G " W/&#T!GE# C&E)&'+&1#| //"D$!EFI#.Y}(1

269ce8373552987~5624749=3Z&E #}E&G#F&#/ #€"+&E #F&# ,'#JKKMLJKK_=3O~5624749=3

(12)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...