Estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya [2016 text no oficial]

Texto completo

(1)

http://www.fmc.cat/estatuts_federacio_de_municipis_de_catalunya

Federació de Municipis

de Catalunya

La Federació d e M unicipis, q ue en el m oment d e l a s eva f undació, l ’any 1981, v a co mptar a mb l’adhesió de 177 ajuntaments, ha anat assolint amb el temps una capacitat representativa cada cop més elevada. Els ens locals que estan adherits a la Federació sumen el 91 per cent de la població de Catalunya, entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades.

2016 Hi ha 665 ens adherits.

Estatuts de l'FMC

CAPÍTOL 1. Denominació

Article 1

1. La Federació de Municipis de Catalunya és una associació formada pels municipis i per altres entitats locals que voluntàriament ho decideixin, per a la defensa i la promoció de les autonomies locals, d'acord amb el que està previst a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia.

2. La Federació de Municipis de Catalunya actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques. 3. La Federació de Municipis de Catalunya és una associació plural que aplega les administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició política i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme.

Article 2

1. La Federació de Municipis de Catalunya desenvoluparà les seves activitats a Catalunya, sens perjudici de les que exerceixi en altres indrets, si així ho exigeix la defensa i la promoció dels seus fins.

2. Segons les formes que es convinguin, la Federació de Municipis de Catalunya mantindrà relacions de cooperació amb altres associacions similars que es constitueixin a l'Estat espanyol.

3. La Federació de Municipis de Catalunya podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de col·laboració amb les associacions internacionals que tinguin finalitats anàlogues.

4. La Federació de Municipis de Catalunya establirà les relacions corresponents amb les entitats especialitzades que agrupin les entitats locals amb una finalitat sectorial, quan aquestes assoleixin les condicions de representativitat i garantia suficients. L'FMC podrà delegar en aquestes entitats la representació que li és pròpia, sense renúncia a formular els posicionaments que entengui oportuns en cada cas.

Article 3

La Federació de Municipis de Catalunya té una durada indefinida i només es dissoldrà per acord de l'Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis.

Article 4

La Federació de Municipis de Catalunya té personalitat jurídica i capacitat d'obrar sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents que siguin d'aplicació i pels presents Estatuts.

(2)

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 2. Finalitats

Article 5

Les finalitats de la Federació són les següents:

a) Foment i defensa de l'autonomia dels municipis i altres entitats locals.

b) Representació dels interessos genèrics de les col·lectivitats locals davant les instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives.

c) Promoció d'estudis sobre problemes i qüestions municipals.

d) Difusió del coneixement de les institucions municipals, encoratjant la participació dels ciutadans.

Article 6

Per a la realització de les finalitats esmentades la Federació: a) Estableix les estructures organitzatives pertinents. b) Facilita l'intercanvi d'informació sobre temes locals. c) Constitueix serveis d'assessorament per als seus membres. d) Organitza reunions, seminaris i congressos.

e) Participa en reunions o sessions.

f) Es dirigeix als poders públics i intervé, amb caràcter consultiu, si s’escau, en la formulació dels projectes oficials que es refereixen a les autonomies locals.

g) Promou publicacions.

h) Realitza qualsevol altra activitat permesa per les lleis.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 3. Seu

Article 7

1. El domicili de la Federació radicarà a la ciutat de Barcelona, a la Via Laietana núm. 33, 6è pis. El Comitè Executiu podrà decidir el seu trasllat dins la mateixa localitat. Per traslladar-lo a una altra localitat de Catalunya, caldrà l´acord del Consell Nacional. En ambdós casos, se´n donarà coneixement a la Direcció General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

2. Els òrgans de la Federació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 4. Membres

Article 8

1. Podran ser membres d'aquesta Federació tots els municipis i altres entitats locals de Catalunya que estiguin interessades en les seves finalitats.

2. Els municipis i altres entitats locals interessades hauran de prendre l'acord d'adhesió en el respectiu Ple i comunicar-ho formalment a la Secretaria General de la Federació de Municipis de Catalunya. L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts.

(3)

L'ingrés haurà de ser sol·licitat per l'alcalde o president mitjançant un escrit dirigit al President de la Federació, el qual en donarà compte al Comitè Executiu, qui acordarà accedint o denegant l'admissió, sense que càpiga recurs contra el seu acord.

Article 10 Qualsevol soci podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la baixa de l'entitat, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la presentació de l'acord corresponent. L´acord de baixa s´haurà d´adoptar per acord plenari del municipi o entitat local interessada.

Article 11

1. La condició de membre de la Federació de Municipis de Catalunya no és excloent respecte de l'afiliació a altres entitats amb finalitats anàlogues del mateix àmbit territorial.

2. L'afiliació a entitats d'àmbit territorial superior s'articularà per mitjà de la mateixa Federació de Municipis de Catalunya.

Article 12

Els membres de la Federació de Municipis de Catalunya tindran els drets següents: a) Prendre part en totes les activitats que organitzi la Federació.

b) Exercir els drets de veu i vot a les assemblees generals.

c) Ser candidat a membre del Consell Nacional, en els termes que estableixen aquests Estatuts. d) Fer ús de la insígnia o emblema que la Federació estableixi com a distintiu dels seus socis. e) Disposar d'un exemplar d'aquests Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius.

f) Tenir coneixement directe de l'execució dels pressupostos de la Federació. g) Tenir accés als arxius i als registres de documents de la Federació.

h) Recórrer al President, Comitè Executiu o Consell Nacional, segons els casos, quan estimin que els seus drets han estat vulnerats, sens perjuidici de la impugnació d'acords que puguin formular legalment. i) Ésser informats de la marxa de la Federació.

j) Impulsar els acords de l'Assemblea General, del Comitè Executiu o del Consell Nacional. k) Donar-se de baixa de l'entitat lliurement.

i) Ésser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ells i ésser informats abans dels fets que provoquin aquestes mesures. L'acord d'imposició de la mesura haurà de ser motivat.

Article 13

Són obligacions de tots els socis:

a) Acatar les prescripcions contingudes en aquests Estatuts i els acords vàlids adoptats per l'Assemblea General, pel Consell Nacional i pel Comitè Executiu.

b) Abonar les quotes ordinàries i les aportacions extraordinàries que acordi l'Assemblea General.

Article 14

L'Assemblea pot suspendre en la condició de membre de la Federació el municipi o l'entitat local que no hagi fet l'abonament de les seves quotes endarrerides.

Article 15

(4)

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 5. Seccions i comissions de la Federació

Article 16

La Federació es podrà estructurar en seccions que agrupin municipis i altres entitats locals de característiques comunes. També podrà crear comissions per a temes específics.

Article 17

1. Les seccions agruparan els municipis o altres entitats locals membres de la Federació afectats per problemes específics idèntics i tindran per objecte la promoció d'aquests interessos específics. 2. Les seccions seran creades per l'Assemblea, que en fixarà el seu règim i en nomenarà, d'entre els alcaldes o presidents dels ens locals interessats i que també siguin membres del Consell Nacional, el seu President.

Article 18

1. El Comitè Executiu, a proposta pròpia o d'un col·lectiu de municipis amb una problemàtica definida i comuna, podrà crear comissions sectorials i ponències especials per estudiar temes concrets o sectors de la problemàtica municipal.

2. Les comissions i les ponències no tindran competències decisòries pròpies i actuaran per delegació del Comitè Executiu.

3. Cada comissió o ponència serà presidida per un membre del Comitè Executiu o del Consell Nacional i estarà formada per representants dels municipis de la Federació o altres persones que nomeni el Comitè Executiu.

4. El Comitè Executiu podrà nomenar com a ponent un alcalde o un càrrec electe per tal d´informar davant el Comitè Executiu de qüestions específiques.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 6. Estructura orgànica

Article 19

Els òrgans de govern de la Federació són els següents: a) Assemblea General

b) Consell Nacional c) Comitè Executiu

d) Presidència i Vicepresidència e) Secretaria General

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 7. L'Assemblea General

Article 20

1. L'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada municipi estarà representat pel seu alcalde o pel regidor en qui delegui.

(5)

Municipis fins a 5.000 habitants: 1 vot Municipis de 5.001 a 10.000 h. 2 vots Municipis de 10.001 a 20.000 h. 4 vots Municipis de 20.001 a 50.000 h. 5 vots Municipis de 50.001 a 100.000 h. 7 vots

Els municipis amb població superior a 100.000 habitants tindran un vot més per cada 50.000 habitants o fracció.

3. Els municipis amb menys de 5.000 habitants podran delegar el vot en els representants d'un altre municipi. No obstant això, cap membre de l'Assemblea podrà representar més de cinc municipis. 4. També formen part de l'Assemblea els representants de les altres entitats locals adherides a la Federació, que tindran els mateixos vots que el municipi capital de l'àmbit territorial que representen.

Article 21

1. L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada pel President, com a mínim un cop a l’any, en tot cas per aprovar la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. L’Assemblea es convocarà sempre després de les eleccions municipals amb l'objecte d'aprovar la renovació dels òrgans de govern. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Comitè Executiu o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.

2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia s'haurà d’enviar, com a mínim, amb quinze dies d'antelació.

En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les qüestions concretes que han motivat la convocatòria.

En cas d'urgència, es podrà convocar la sessió amb una antelació de setanta-dues hores.

3. L’Assemblea es constituirà vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats presents o representats. 4. La convocatòria haurà d’enviar-se per escrit, indicant el lloc, la data i l’hora de la reunió.

Article 22

1. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels associats per acordar la dissolució de la Federació.

2. En cas d'empat, decidirà el vot del President de l'Assemblea.

Article 23

1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per cada representant.

2. Si així ho demana un deu per cent dels vots representats, segons la proporció que estableix l'article vint-i-un anterior, les votacions seran nominals, i en aquest cas es computarà l'esmentada proporció de vots.

3. Les votacions seran secretes si així ho acorda la Mesa o ho demana el deu per cent dels vots

representats a l'Assemblea, segons la proporció que estableix l'article vint-i-un anterior. En aquest cas, es computarà l'esmentada proporció de vots.

Article 24

1. Les reunions de l'Assemblea seran dirigides per una Mesa. Aquesta Mesa serà elegida per a aquest únic efecte en començar les sessions, d'acord amb el Reglament aprovat per la mateixa Assemblea.

(6)

Article 25

Correspon a l'Assemblea de la Federació: a) Elegir el Consell Nacional.

b) Aprovar els objectius i els criteris generals d´actuació.

c) Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que proposi el Consell Nacional. d) Aprovar, si s'escau, la gestió del Comitè Executiu, el pressupost i els comptes anuals. e) Elegir i separar els membres del Comitè Executiu.

f) Modificar els Estatuts.

g) Aprovar les quotes o altres possibles mecanismes de finançament.

h) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de la Federació. i) Acordar l'ingrés i la baixa en altres federacions o confederacions.

j) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

k) Aprovar el reglament intern de funcionament de l'Assemblea i les seves modificacions. l) Aprovar o ratificar la baixa disciplinària dels associats.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 8. El Consell Nacional

Article 26

1. El Consell Nacional estarà format per un màxim de setanta-un membres, elegits per l'Assemblea entre els representants dels ens locals adherits, tal i com regulen els apartats següents.

2. Un màxim de seixanta-sis membres seran elegits en funció de l’estructura següent, per trams de població, i a proposta de la majoria dels municipis que componen cada grup:

a) Divuit representants de municipis amb població inferior a 10.000 habitants.

b) Divuit representants de municipis amb població compresa entre els 10.000 i els 100.000 habitants. c) Nou representants de municipis amb població superior als 100.000 habitants.

d) L’Assemblea podrà afegir fins a un màxim de vint-i-sis alcaldes més, amb independència de la població respectiva del municipi.

Article 27

1. El Consell Nacional es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, un cop a l’any. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el President, per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels seus membres, amb indicació dels punts a tractar.

2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia s'haurà de fer, com a mínim, amb vuit dies d'antelació.

A les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar aquelles qüestions concretes que constin a l'ordre del dia.

En cas d'urgència, es podran convocar sessions amb una antelació mínima de setanta-dues hores. 3. La convocatòria s’haurà d’enviar per escrit, indicant el lloc, la data i l'hora de la reunió. 4. El Consell Nacional es constituirà vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres presents o representats. En qualsevol cas, caldrà l'assistència del President o de qui el substitueixi.

(7)

7. Les sessions del Consell Nacional estaran presidides pel President. El Secretari General actuarà de secretari.

Article 28

1. Els càrrecs que componen el Consell Nacional seran gratuïts i duraran un període de quatre anys, malgrat que poden ser objecte de reeleccions successives. Seran elegits per l'Assemblea General. 2. Quan es procedeixi a la renovació del Consell Nacional es votaran, novament tots els càrrecs. 3. Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Consell Nacional, pels motius següents:

a) Dimissió, presentada per escrit al President que requerirà el coneixement previ de l'òrgan plenari de l'entitat local a la qual pertany el càrrec dimissionari.

b) Pèrdua de la condició d'alcalde.

c) Per causar baixa de la Federació l'entitat local que presideix.

En el cas previst per la lleitra b), la vacant serà coberta provisionalment per la persona que el substitueixi en la presidència de l'entitat local representada, fins a la celebració de la primera Assemblea General ordinària. En els altres casos el lloc restarà vacant.

4. Si es produeix alguna de les situacions que segons l'apartat anterior representen una alteració en la composició del Consell Nacional, en la següent Assemblea General ordinària se celebraran les oportunes votacions per cobrir les vacants, incloent-hi les substituïdes provisionalment.

Article 29

Correspon al Consell Nacional dirigir, durant l'interval de les reunions de l'Assemblea, l'acció de la Federació i aprovar el programa anual d'activitats.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 9. El Comitè Executiu

Article 30

1. El Comitè Executiu està integrat pel President, pels Vicepresidents i pels Vocals que nomena l'Assemblea. En cap cas, el Comitè Executiu tindrà més de trenta membres electes.

2. També seran membres nats del Comitè Executiu les persones que han ocupat el càrrec de President de l’FMC, mentre tinguin la condició d’alcalde o president d’una entitat local associada.

3. L'Assemblea elegirà el President, els Vicepresidents i els Vocals del Comitè Executiu d'entre els seus membres, en la primera sessió que celebri de renovació de càrrecs. En qualsevol cas, hi ha d'haver un mínim d'un vocal per cada un dels terços del Consell Nacional previstos a l'article vint-i-sis.

Article 31

1. El Comitè Executiu es reunirà, convocat pel President, una vegada cada mes. També ho farà, a petició raonada de, com a mínim, un 10% dels seus membres, en sessió extraordinària.

2. La convocatòria s'haurà d'enviar per escrit, indicant el lloc, la data i l'hora de la reunió.

3. Per constituir-se en primera convocatòria, caldrà l'assistència de la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard, es podrà constituir amb un mínim de tres dels seus membres. En qualsevol cas, caldrà l'assistència del President o de qui el substitueixi.

4. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots, i a cada membre li correspondrà un vot, excepte el Secretari General que no té vot. En cas d'empat, decidirà el vot del President.

(8)

representació local a participar a totes les sessions del Comitè Executiu, amb veu però sense vot.

Article 32

1. Els càrrecs que componen el Comitè Executiu duraran un període de quatre anys, malgrat que poden ser objecte de reeleccions successives.

2. Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Comitè Executiu, pels motius següents:

a) Mort o declaració d'absència.

b) Incapacitat o inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic.

c) Renúncia o dimissió, presentada per escrit al President, amb el coneixement previ de l'òrgan plenari de l'entitat local a la qual pertany el càrrec dimissionari.

d) Destitució per acord de l'Assemblea en exercici de l'acció de responsabilitat.

3. En cas de vacant, el President assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia el membre cessat en el Comitè Executiu i proposarà, en el termini màxim d'un mes, la provisió de la vacant atenent els criteris de l'article trenta-un. El membre que ocupi el càrrec vacant ho farà fins a l'Assemblea següent. 4. Els càrrecs que componen el Comitè Executiu tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’entitat i de participar en les deliberacions i en l’adopció dels acords. Igualment tenen l’obligació de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’entitat, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.

Article 33

Les atribucions del Comitè Executiu són les següents: a) Preparar i executar els acords del Consell Nacional. b) Executar els acords de l'Assemblea.

c) Administrar el patrimoni. d) Dirigir la realització d'estudis. e) Orientar les publicacions.

f) Mantenir les relacions amb els poders públics i amb altres organitzacions. g) Dirigir els serveis i la gestió pressupostària.

h) Donar compte a l'Assemblea de la proposta d'admissió de nous membres.

i) Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa. j) Elaborar el pressupost i els comptes anuals.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 10. La Presidència

Article 34

1. El President de la Federació serà elegit per l’Assemblea que se celebri amb posterioritat a les eleccions municipals. En el mateix acte s'elegiran els Vicepresidents que substituiran el President en cas d'absència i als quals podrà delegar, en casos concrets, l'exercici de les seves atribucions.

2. Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències i les vocalies del Comitè Executiu.

Article 35

1. El President de la Federació ho serà també del Consell Nacional i del Comitè Executiu i tindrà les atribucions següents:

(9)

b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Comitè Executiu i el Consell Nacional, dirigir les seves deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat.

c) Convocar l'Assemblea General.

d) Proposar el pla d'activitats de la Federació al Consell Nacional. e) Ordenar els pagaments vàlidament.

f) Executar els acords del Comitè Executiu i, en el seu cas, de l'Assemblea i del Consell Nacional. g) Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi la Federació en defensa dels interessos generals de les col·lectivitats locals.

h) Les altres que corresponguin a la Federació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan per aquests Estatuts, donant compte del seu exercici al Comitè Executiu i a l’Assemblea.

2. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades al Comitè Executiu, que després hauran de ser ratificats per aquest òrgan.

Article 36

1. El període de mandat del President i dels Vicepresidents serà de quatre anys i podran ser reelegits diverses vegades.

2. Durant aquest mandat, el President cessarà pels motius següents: a) Mort o declaració d’absència.

b) Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic. c) Dimissió voluntària, comunicada per escrit a la Secretaria General.

d) Per haver estat destituït per l’Assemblea, en sessió convocada a aquest únic efecte, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment pel Vicepresident primer, que convocarà l’Assemblea perquè es reuneixi en el termini de 30 dies després d'haver-se produït la vacant, amb l'únic objecte d'elegir el nou President.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 11. La Secretaria General

Article 37

1. Per assegurar directament el funcionament del servei de la Federació i facilitar la vida associativa el Comitè Executiu designarà un Secretari General.

2. El Secretari General actuarà sota la dependència del President i del Comitè Executiu. Així mateix, exerceix les funcions de Secretaria del Consell Nacional.

3. El Secretari General exercirà també les funcions de secretari del Comitè Executiu, amb veu però sense vot.

Article 38

1. El Secretari General tindrà les atribucions següents:

a) Direcció dels serveis tècnics i administratius de la Federació.

b) Convocatòria, per encàrrec del President respectiu, de les sessions del Comitè Executiu i de les comissions sectorials.

c) Preparació, sota la direcció del President, de l'ordre del dia i la documentació relativa a les reunions del Consell Nacional i del Comitè Executiu, i aixecar acta de les mateixes.

(10)

f) La tresoreria i la comptabilitat de la Federació. g) Representació de l'entitat en el gir o tràfic mercantil. h) Les altres que li delegui el President.

2. El Secretari General podrà delegar les seves funcions en un treballador de la Federació, d'acord amb el President.

Article 39

1. La durada del mandat del Secretari General serà de quatre anys i podrà ser nomenat repetides vegades. 2. El Secretari General perdrà aquesta condició pels motius següents:

a) Mort o declaració d’absència.

b) Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic. c) Dimissió, comunicada per escrit al President.

d) Destitució acordada pel Comitè Executiu o per l’Assemblea, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.

3. En cas de vacant, la Secretaria General serà ocupada provisionalment per un treballador de la Federació, nomenat a tal efecte pel President.

En el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, el Comitè Executiu nomenarà un nou Secretari General.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 12. Delegacions

Article 40

L’Assemblea podrà crear delegacions de la Federació per a la prestació dels serveis a qualsevol indret del territori català. En l'acord de creació es regularà el seu règim.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 13. Règim econòmic i disciplinari

Article 41

1. Els ingressos de la Federació es componen de: a) Quotes ordinàries.

b) Aportacions extraordinàries. c) Subvencions, ajuts i donatius.

d) Rendiments d'activitats, serveis i publicacions. e) Productes del patrimoni.

2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. L’Assemblea fixarà les quotes tenint en compte la població de cada entitat associada.

Article 42

1. Els membres o titulars dels òrgans de govern i totes les persones que actuïn en nom i representació de la Federació respondran davant d’ella, davant dels associats i davant de terceres persones pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents.

(11)

3. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i representació respondran tots ells solidàriament pels actes i omissions a què fan referència els apartats anteriors, llevat que es pugui acreditar que no varen participar en la seva aprovació i execució o que expressament s’hi van oposar.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 14. Modificació dels estatuts

Article 43

La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per l'Assemblea. Caldrà que aquest punt consti en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria. Per a la vàlida constitució de l'Assemblea serà necessària la presència, en primera convocatòria, de la meitat dels vots socials. Si no s’assoleix aquest quòrum

d’assistència l'acord d'aprovació haurà d'ésser per majoria simple dels vots socials presents o representats. La convocatòria de l'Assemblea General per adoptar acords de modificació estatutària haurà d'expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.

tornar a l'índex...

CAPÍTOL 15. Dissolució de la Federació

Article 44

L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de l'Assemblea amb aquest objecte per la majoria simple de dos terços dels representants dels municipis.

Article 45

1. En cas de dissolució de la Federació, l'Assemblea General que ho hagi acordat nomenarà una Comissió Liquidadora composta per un màxim de deu membres.

2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de la Federació i, una vegada satisfets els deutes, el romanent, si n'hi hagués, es posarà a disposició de qualsevol altra associació similar o de caràcter beneficocultural, que existeixi legalment en el moment de la dissolució.

tornar a l'índex...

Disposicions addicionals

Primera

El període de quatre anys previst com a mandat ordinari per al Consell Nacional, el Comitè Executiu, el President i el Secretari General, serà modificat en cas que canviï el mandat de les autoritats locals, adaptant-lo al nou període.

Segona

1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'Eleccions Locals Generals, es dissoldran automàticament, el mateix dia de la constitució dels nous Consistoris, el Consell Nacional i el Comitè Executiu de la Federació i el President convocarà la Comissió Gestora a què es refereix l'apartat següent, perquè es reuneixi en els cinc dies següents al de l'esmentada dissolució. El President cessarà en l'acte de constitució de la Comissió Gestora.

(12)

Comitè Executiu, al Consell Nacional i a la Presidència.

Per a l'exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar un President, d'entre els seus membres.

3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General Ordinària, que s'haurà de reunir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de l'esmentada Comissió.

En l'ordre del dia d'aquesta Assemblea hi figurarà necessàriament l'elecció del nou Consell Nacional.

tornar a l'índex...

Disposició final única

Figure

Actualización...