ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

23  Download (0)

Full text

(1)

1 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DATA: 17 de desembre de 2018

LLOC: Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca HORARI: de 19.00 a 19.30 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, president Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés Sra. Manuela Moya Moya

Sr. Josep Toquero Pujals Sr. Josep M. Pujals Vallvé Sr. Pere Segura Xatruch

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta Sr. Miguel Angel Almansa Saez

Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 26 de novembre de 2018, que és aprovada per unanimitat.

2n.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA AGROVIAL, SA DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA COM A GARANTIA DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DEL ESPAI DEL JARDÍ DEL CASTELL COM ESPAI PÚBLIC.

(2)

2 Vista la sol·licitud de l’empresa AGROVIAL, SA de devolució de la fiança que es va dipositar com a garantia de les obres de condicionament del espai del jardí del Castell com espai públic, tramitat a l’expedient núm. 740/2014.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 d’agost de 2018. Vist l’informe de tresoreria DT-161-18 de data 29 de novembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Concedir a l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF núm. A25059924 la devolució de la fiança dipositada com a garantia del contracte de les obres de condicionament del espai del jardí del Castell com espai públic, per un import de 2.269,23 €.

SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA COM A GARANTIA DE LES OBRES PER AL CONDICIONAMENT DEL JARDÍ DEL CASTELL.

Vista la sol·licitud de l’empresa ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL de devolució de la fiança que es va dipositar com a garantia de les obres per al condicionament del jardí del Castell, tramitat a l’expedient núm. 432/2016.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 d’agost de 2018. Vist l’informe de tresoreria DT-163-18 de data 30 de novembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(3)

3 PRIMER. Concedir a l’empresa ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm. B43451525 la devolució de la fiança dipositada com a garantia del contracte de les obres per al condicionament del jardí del Castell, per un import de 4.757,97 €.

SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE, SA DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA COM A GARANTIA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ, URBANITZACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES DELS CARRERS, SALAURIS, BAGÀ, SEGRE I MONTSENY DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE SA, de devolució de la fiança que es va dipositar com a garantia de les obres de rehabilitació, urbanització i millora de l’accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, Segre i Montseny de Vila-seca, tramitat a l’expedient núm. 671/2016.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de novembre de 2018. Vist l’informe de tresoreria DT-164-18, de data 29 de novembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Concedir a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE SA amb NIF núm. A43036342 la devolució de la fiança dipositada com a garantia del contracte de les obres de rehabilitació, urbanització, millora accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, Segre i Montseny de Vila-seca, per un import de 5.239,94 €.

SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA M I J GRUAS SA DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA COM A GARANTIA DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE CAMINS AFECTATS PEL CREUAMENT DE LA LÍNIA FERROVIÀRIA DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI.

(4)

4 Vista la sol·licitud de l’empresa M I J GRUAS, SA, de devolució de la fiança que es va dipositar com a garantia de les obres de pavimentació de camins afectats pel creuament de la línia ferroviària del corredor del Mediterrani, tramitat a l’expedient núm. 664/2015. Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 de novembre de 2018. Vist l’informe de tresoreria DT-162-18, de data 29 de novembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Concedir a l’empresa M I J GRUAS, SA amb NIF núm. A25031576 la devolució de la fiança dipositada com a garantia del contracte de les obres de pavimentació de camins afectats pel creuament de la línia ferroviària del corredor del Mediterrani, per un import de 7.394,60 €.

SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA LLICÈNCIA PER INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

Vista la sol·licitud efectuada per Z. P. G. en què demana llicència per a instal·lar una xurreria al c/ de la Riera cantonada amb Joan Maragall, durant els mesos de novembre i desembre de 2018.

Atès l’informe favorable del sotsinspector de la Policia Local amb codi TIP 1.000. Vist l’informe de conformitat de prefectura del servei de data 12 de novembre de 2018. Vista la comprovació per part de Tresoreria a data 4 de desembre de 2018 conforme ha estat ingressada la taxa corresponent segons llistat annex.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles

(5)

5 competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a Z. P. G. llicència per a instal·lar una xurreria al c/ de la Riera cantonada amb Joan Maragall de Vila-seca.

SEGON.- Aquesta autorització es concedeix pels mesos de novembre i desembre de 2018.

TERCER.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 280,00€ (núm liquidació 804865), que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ corresponent a l’aplicació pressupostària d’ocupació de via pública 2018/ 50601/43900/33902, d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.

QUART- La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per aquest tipus d’activitat.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONVENI MARC ENTRE L’AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS PER REGULAR EL PRESTEC EN COMODAT D’OBRES D’ART DE LA FUNDACIÓ A L’AJUNTAMENT PER A LA SEVA EXPOSICIÓ. La Fundació Privada “Vila Casas” contempla com a finalitats fundacionals la promoció i el desenvolupament a Catalunya, com a àmbit territorial principal, la promoció i assistència de tota classe d’activitats culturals, artístiques i científiques, així com les d’investigacions mèdiques, farmacològiques, químiques i biològiques i la concessió de premis, distincions, beques, ajudes i subvencions per qualsevol tipus d’estudis, exposicions, experiències, actuacions, intervencions i difusió, dins de totes les branques d’activitat esmentades. Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. Vista la finalitat, activitats i fons artístics de la Fundació Privada Vila Casas i la voluntat de l’ajuntament de fer de l’espai expositiu del Castell un referent cultural del Camp de Tarragona.

Atès que en data 30 d’octubre de 2018 l’Alcalde President dicta providència d’inici d’expedient i la seva tramitació per a l’aprovació de l’acord marc de col·laboració per la realització de les exposicions i encomana l’informe procedent de Secretaria i d’Intervenció, sobre el procediment legal per a la seva tramitació.

(6)

6 Vist l’informe jurídic emès en data 30 d’octubre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER: Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Privada Vila Casas, NIF G-58468125, per a regular el préstec en comodat d’obres d’art de la fundació a l’ajuntament per a la seva exposició.

SEGON: Delegar en l’Alcalde- President de l’Ajuntament de Vila-seca la facultat de signar l’Acord i tots aquells documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET PEL CURS 2017-2018.

Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’AMPA de l’Escola Antoni Torroja i Miret on demanen subvenció per afrontar les despeses d’equipament i activitats extraescolars durant el curs 2017-2018 (de setembre de 2017 a agost de 2018).

De conformitat amb allò que disposen els articles 22.2.a) i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel que fa als supòsits de concessió directa de les subvencions i a la forma d’instrumentalització de dites subvencions mitjançant acord de condicions.

D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases reguladores de la subvenció. Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat. Vistos els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, en tot allò a que fa referència a la concessió directa de subvencions.

Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 26 de febrer de 2018.

Vist que aquesta subvenció està prevista nominativament en els pressupostos de l’ens local per aquest 2018 i que es compatible amb d’altres subvencions, ajudes, ingressos o

(7)

7 recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 de setembre de 2018. Vist l’informe de control intern, de fiscalització, núm. 12-2018-1253 de 15 d’octubre de 2018, favorable amb observacions.

Vist l’informe-resposta a les observacions que consten en l’informe anterior, que porta data 10 de desembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció de 5.530 € a l’AMPA de l’escola Antoni Torroja i Miret (G43125566), per contribuir al finançament d’una part de les despeses d’equipament i activitats fora de l’horari escolar durant el curs 2017-2018 (setembre de 2017 a agost de 2018).

SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida 40101 32612 48000 (AD 201800022828) del vigent pressupost municipal.

TERCER. Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser acceptat i signat pel beneficiari.

QUART. Notificar aquest acord a l’AMPA de l’escola Antoni Torroja i Miret i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.

Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.

Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel Ple de data 27 de gener de 2017.

(8)

8 Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a l’Ocupació 2017.

Atès que el Sr. S. B. G. i adreça al Carrer del Tenor Josep Forasté núm. 6, 3-1, 43480 Vila-seca, va presentar al registre de l’Ajuntament de Vila-seca la sol·licitud per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors que instal·lin una nova empresa al municipi de Vila-seca des de l’1 octubre de 2016 fins al 30 de setembre de 2017 o persones que iniciïn una activitat laboral amb domicili social i centre de treball a Vila-seca degudament emplenada, i ha adjuntant fotocopia de la tarja de identificació fiscal (NIF).

Vista la sol·licitud del Sr. S. B. G., presentada en data 4 de maig de 2018, persona que ha sol·licitat el pagament dels incentius concedits a les empreses i nous emprenedors que instal·lin una nova empresa al municipi de Vila-seca des de l’1 octubre de 2016 fins al 30 de setembre de 2017 o persones que iniciïn una activitat laboral amb domicili social i centre de treball a Vila-seca, dins del marc del Programa Impuls l’Ocupació 2017, per un import de 2.000 euros.

Atès que el Sr. S. B. G. té aprovada per Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2017 un incentiu per un import de 2.000€ corresponent a la creació d’una empresa ubicada a Vila-seca i amb activitat laboral com a petits treballs de construcció.

Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 d’agost de 2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, per un import de 2.000 euros.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 de setembre de 2018. Vista la Diligència-informe inicial de control intern amb objeccions suspensives núm. 12-2018-1134* emès per la Intervenció General en data 13 de setembre de 2018 i vist l’informe complementari del servei pel qual es dona compliment a les observacions formulades en l’esmentat informe de la Intervenció.

Vist l’informe de control intern 12-2018-1234* Diligència de requeriment emès per la Intervenció General en data 10 d’octubre de 2018 i vist l’informe complementari del servei pel qual es dona compliment als requeriments formulats a l’esmetat informe de la Intervenció.

Vist l’informe de control intern 12-2018-1331* 2a Diligència de requeriment emès per la Intervenció General en data 25 d’octubre de 2018 i vist l’informe resposta del servei pel qual es dona compliment als requeriments formulats a l’esmetat informe de la Intervenció. Vist l’informe de control intern 12-2018-1464* amb informe de CONFORMITAT amb observacions emès per la Intervenció General en data 3 de desembre de 2018 i vist

(9)

9 l’informe resposta del servei pel qual es dona compliment als requeriments formulats a l’esmetat informe de la Intervenció.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la justificació i el pagament de l’incentiu al Sr. S. B. G., per un import de 2.000 euros en relació a la creació d’una empresa ubicada a Vila-seca i amb activitat laboral com a petits treballs de construcció, a càrrec de la partida pressupostària 40201.43300.47000 i operació O_201800027158.

SEGON.- Reconèixer l’obligació i aprovar la despesa per un import de 2.000 euros en relació a la creació d’una empresa ubicada a Vila-seca i amb activitat laboral com a petits treballs de construcció, a càrrec de la partida pressupostària 40201.43300.47000 i operació O_201800027158.

TERCER.- Ordenar a la Tresoreria Municipal que, previs els tràmits d’intervenció formal i material del pagament previst a l’article 21 del RD 424/2017, procedeixi a elevar a l’Alcaldia l’ordenació del pagament per un import de 2.000€ al Sr. S. B. G., per un import de 2.000 euros en relació a la creació d’una empresa ubicada a Vila-seca i amb activitat laboral com a petits treballs de construcció, a càrrec de la partida pressupostària 40201.43300.47000 i operació O_201800027158.

QUART.- Notificar l’adopció del present acord al Sr. S. B. G. al SOCE, a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal.

5è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, passar a l’estudi dels següents assumptes:

5.1 SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ELEKTRO 3 SCCL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT EXISTENT DESTINADA A MAGATZEM ELÈCTRIC AL C. DE LES COMES, 1F (N2-2) DE VILA-SECA.

Vista la sol·licitud de l’empresa Elektro 3 SCCL de llicència municipal per la construcció d’una nau industrial per a l’ampliació de l’activitat existent destinada a magatzem elèctric

(10)

10 al c. De les Comes, 1F (N2-2) de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11 de novembre de 2018. Vist el llistat de Tresoreria de data 12 de desembre de 2018 acreditant que l’ ingrés en regim d’autoliquidació ha estat efectuat.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Concedir a Elektro 3 SCCL, amb núm CIF- F-43.389.675 la llicència municipal d’obres 782/18 per la construcció d’una nau industrial destinada a magatzem elèctric al c. De les Comes, 1F (N2-2) de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat concedida la llicència. Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.

2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut presentat.

3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.

4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.

5a.- S’ha d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor de residus de la construcció autoritzat, aportant el compromís de fer-se càrrec dels residus que es generin i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del gestor relatiu als residus gestionats.

(11)

11 6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.

7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per l'Ajuntament.

8a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció. Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’acreditar i/o justificar la legalització de les modificacions de les instal·lacions, si s’escau. 9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers. 11a.- Abans de la primera ocupació de l’edifici s’haurà d’aportar la nota registral on figuri l’agrupació de totes les finques sobre les quals s’exerceix l’activitat d’emmagatzematge de material elèctric i que corresponen a les parcel·les 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 i 1A5.

12a.- L’atorgament de la llicència de primera ocupació restarà també condicionada a la recepció de les obres a executar a la vorera ( modificació d’accessos i guals) .

13a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers d’aquest escrit.

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals, amb liquidació núm. 805078 de data 13.11.18, que consten en les aplicacions pressupostàries 30601.15100.29000 i 30601.15100.32100 i que es la següent:

Tributs municipals

Liquidació provisional

Impost const. instal. i obres 96.236,59 € Taxa

Tributs satisfets amb caràcter provisional i a compte de la liquidació anterior

24.059,15 € 120.295,74 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR 0 €

TERCER.- Aprovar la liquidació amb núm. 805075 de data 13.11.18 que correspon a la fiança per import de 24.059,15 € que per tal de respondre de possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

(12)

12 QUART.- En aplicació de la base 39.3 de les Bases d’Execució del Pressupost, aquest acord està exempt del tràmit de fiscalització previ a l’aprovació de l’òrgan competent ja que aquest es formalitza prèviament amb l’autoliquidació.

CINQUÈ.- Notificar el present acord al Departament de Tresoreria per tal que prengui la presa de raó en compatibilitat segons el capítol 2 instrucció 10a. de les Bases d’Execució del Pressupost.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ANY 2017 PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS, EFECTUADA PER LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL “SERVEIS MANCOMUNATS D’INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS”

En la sessió ordinària de la Junta de la Mancomunitat del mes de febrer de 2018, s’ha aprovat l’informe de Gerència de SIRUSA que proposa, en funció de les tones anuals de matèria orgànica recollides per cada municipi (d’acord amb la informació subministrada per les plantes de compostatge), i de la qualitat trimestral (segons les analítiques de l’Agència de Residus), els imports de les corresponents subvencions de l’any 2017, d’acord amb la fórmula vigent, segons les Bases aprovades per la Junta de la Mancomunitat. S’adjunta l’informe de Gerència com Annex 2.

En el cas de Vila-seca, els residus orgànics dipositats a les instal·lacions de Botarell l’any 2017 ha estat de 2.657,1 tones, amb un percentatge ponderat d’impropis del 8,2%, resultant per tant, una quantitat de 2.439,22 tones netes. Aplicant a aquestes tones el sumatori dels factors Q+D corresponent (18+16,12€/tona neta), s’obté 83.226,19€ de subvenció. Tenint en compte la dotació màxima de la subvenció de 100.000€ totals, l’import real de la subvenció pel municipi de Vila-seca serà de 21.539€.

En data 14 de febrer de 2018 (núm. RE 1090) es notifica a l’Ajuntament de Vila-seca la Resolució del President de la Mancomunitat per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans, adreçades als ajuntaments membres de la pròpia Mancomunitat, amb una dotació màxima de 100.000€ del pressupost 2018. S’adjunta la

Resolució com Annex 3.

En base a les dades que consten en l’informe de la Gerència de SIRUSA (Annex 2) i les Bases Reguladores de la pròpia subvenció (Annex 1), l’Ajuntament de Vila-seca ha elaborat un document tècnic de justificació de la subvenció per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans de l’any 2017, per un import total de 21.539€. S’adjunta l’informe de la justificació com Annex 4.

Per tot això, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

(13)

13 PRIMER. Sol·licitar a la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans”, amb NIF P4300004A, l’acolliment a la convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 31, de 13 de febrer de 2018, relativa a la subvenció per al foment de la recollida de la fracció orgànica de residus municipals de l’any 2017 dels ajuntaments mancomunats.

SEGON. Aprovar el document tècnic justificatiu de l’esmentada subvenció, per un import total de 21.539€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018. 50402.16210.46300

TERCER. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 11 DE DESEMBRE DE 2018, PUNT 5.1.

Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern realitzada el dia 3 de desembre de 2018, en el punt 5.1 respecte a l’aprovació de l’exposició cultural i el procés participatiu “Vila-seca del 12 al 21”, on hi consta:

TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació dels contractes menors de serveis i subministrament, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostaria 40501 33400 22609 D_ 201800000698 del pressupost per a l’exercici de 2018, segons el detall que figura a l’expedient.

D. NÚM EMPRESA NIF CONCEPTE IMPORT IVA TOTAL

201800027071 INSIDECO2000 SL B63646434 Servei creació de marca 3.500,00.€ 735,00.€ 4.235,00.€ 201800027050 PÀMIES I ASSOCIACIATS SL B43317338 Disseny i producció d’un opuscle 4.793,80 € 1.006,69 5.800,49.€ 20180002751 BUSTIA EXPRÉS SL B43508423 Distribució publicitat 620,00.€ 130,20.€ 750,20.€ 20180002752 IDEAL CLEAN SL B43727700 Servei de neteja 3.490,00.€ 732,90.€ 4.222,90.€ 20180002753 CENTRE EUROPEU DE CONVENCIONS SL B43539410 Servei d’hostesses 8.556,00.€ 1.796,76.€ 10.352,76.€ 20180002754 ESPECIALITAT JB,SL B43365816 Refrigeri 798,50.€ 79,85.€ 878,35.€ 20180002755 SEGURINCAT SERVEIS AUXILIARS SLU B43702059 Serveis auxiliar 2.163,00.€ 453,60.€ 2.613,60.€ 20180002756 SEGURINCAT SEGURETAT I VIGILANCIA SL B43702042 servei de vigilància 1.332,00.€ 279,72.€ 1.611,72.€ 20180002757 ATENEA AVENTURA SL B62650346 Serveis d’hospitalitat 143,62.€ 14,36.€ 157,98.€ 20180002758 C. M. N. 47155291R Roll-up i vinils 6.233,50.€ 1.309,04.€ 7.542,42.€ 20180002759 SERRALLERIA PELLISA- J43945401 Estructures metàl·liques 2.280,00.€ 478,80.€ 2.758,80.€

(14)

14

GRACIA SCP

20180002760 BI-AUDIO SLU B55549562 Equips tècnics 4.950,00.€ 1.039,50.€ 5.989,50.€ 20180002761 ARTYPLAN SL B61963229 Creació, producció cartró ploma 9.409,01.€ 1.975,89.€ 11.384,90.€ 20180002762 JOSEP GARCIA VARO 39682879J Curtmetratge 4.100,00.€ 861,00.€ 4.961,00.€ 20180002763 B. H. H. 39667557D Material divers 2.000,00.€ 420,00.€ 2.420,00.€ 20180002764 GESTIÓN CU4TRO SL B43393875 Plafons i suports pegasus 9.405,00.€ 1.975,05.€ 11.380,00.€ 63.774,43.€ 13.288,36.€ 77.059,62.€ Ha de posar:

D. NÚM EMPRESA NIF CONCEPTE IMPORT IVA TOTAL

201800027071 INSIDECO2000 SL B63646434 Servei creació de marca 3.500,00.€ 735,00.€ 4.235,00.€ 201800027050 PÀMIES I ASSOCIACIATS SL B43317338 Disseny i producció d’un opuscle 4.793,80 € 1.006,69 5.800,49.€ 201800027051 BUSTIA EXPRÉS SL B43508423 Distribució publicitat 620,00.€ 130,20.€ 750,20.€ 201800027052 IDEAL CLEAN SL B43727700 Servei de neteja 3.490,00.€ 732,90.€ 4.222,90.€ 201800027053 CENTRE EUROPEU DE CONVENCIONS SL B43539410 Servei d’hostesses 8.556,00.€ 1.796,76.€ 10.352,76.€ 201800027054 ESPECIALITAT JB,SL B43365816 Refrigeri 798,50.€ 79,85.€ 878,35.€ 201800027055 SEGURINCAT SERVEIS AUXILIARS SLU B43702059 Serveis auxiliar 2.163,00.€ 453,60.€ 2.613,60.€ 201800027056 SEGURINCAT SEGURETAT I VIGILANCIA SL B43702042 servei de vigilància 1.332,00.€ 279,72.€ 1.611,72.€ 201800027057 ATENEA AVENTURA SL B62650346 Serveis d’hospitalitat 143,62.€ 14,36.€ 157,98.€ 201800027058 C. M. N. 47155291R Roll-up i vinils 6.233,50.€ 1.309,04.€ 7.542,42.€ 201800027059 SERRALLERIA PELLISA-GRACIA SCP J43945401 Estructures metàl·liques 2.280,00.€ 478,80.€ 2.758,80.€ 201800027060 BI-AUDIO SLU B55549562 Equips tècnics 4.950,00.€ 1.039,50.€ 5.989,50.€ 201800027061 ARTYPLAN SL B61963229 Creació, producció cartró ploma 9.409,01.€ 1.975,89.€ 11.384,90.€ 201800027062 J. G. V. 39682879J Curtmetratge 4.100,00.€ 861,00.€ 4.961,00.€ 201800027063 B. H. H. 39667557D Material divers 2.000,00.€ 420,00.€ 2.420,00.€ 201800027064 GESTIÓN CU4TRO SL B43393875 Plafons i suports pegasus 9.405,00.€ 1.975,05.€ 11.380,00.€ 63.774,43.€ 13.288,36.€ 77.059,62.€ Atès allò que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,

(15)

15 de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Rectificar l’acord 5.1 de la Junta de Govern en sessió realitzada el dia 11 de desembre de 2018, respecte l’aprovació de l’exposició cultural i el procés participatiu “Vila-seca del 12 al 21”, en el sentit que en el punt TERCER.- haurà de dir:

TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació dels contractes menors de serveis i subministrament, que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostaria 40501 33400 22609 D_ 201800000698 del pressupost per a l’exercici de 2018, segons el detall que figura a continuació:

D. NÚM EMPRESA NIF CONCEPTE IMPORT IVA TOTAL

201800027071 INSIDECO2000 SL B63646434 Servei creació de marca 3.500,00.€ 735,00.€ 4.235,00.€ 201800027050 PÀMIES I ASSOCIACIATS SL B43317338 Disseny i producció d’un opuscle 4.793,80 € 1.006,69 5.800,49.€ 201800027051 BUSTIA EXPRÉS SL B43508423 Distribució publicitat 620,00.€ 130,20.€ 750,20.€ 201800027052 IDEAL CLEAN SL B43727700 Servei de neteja 3.490,00.€ 732,90.€ 4.222,90.€ 201800027053 CENTRE EUROPEU DE CONVENCIONS SL B43539410 Servei d’hostesses 8.556,00.€ 1.796,76.€ 10.352,76.€ 201800027054 ESPECIALITAT JB,SL B43365816 Refrigeri 798,50.€ 79,85.€ 878,35.€ 201800027055 SEGURINCAT SERVEIS AUXILIARS SLU B43702059 Serveis auxiliar 2.163,00.€ 453,60.€ 2.613,60.€ 201800027056 SEGURINCAT SEGURETAT I VIGILANCIA SL B43702042 servei de vigilància 1.332,00.€ 279,72.€ 1.611,72.€ 201800027057 ATENEA AVENTURA SL B62650346 Serveis d’hospitalitat 143,62.€ 14,36.€ 157,98.€ 201800027058 C. M. N. 47155291R Roll-up i vinils 6.233,50.€ 1.309,04.€ 7.542,42.€ 201800027059 SERRALLERIA PELLISA-GRACIA SCP J43945401 Estructures metàl·liques 2.280,00.€ 478,80.€ 2.758,80.€ 201800027060 BI-AUDIO SLU B55549562 Equips tècnics 4.950,00.€ 1.039,50.€ 5.989,50.€ 201800027061 ARTYPLAN SL B61963229 Creació, producció cartró ploma 9.409,01.€ 1.975,89.€ 11.384,90.€ 201800027062 J. G. V. 39682879J Curtmetratge 4.100,00.€ 861,00.€ 4.961,00.€ 201800027063 B. H. H. 39667557D Material divers 2.000,00.€ 420,00.€ 2.420,00.€ 201800027064 GESTIÓN CU4TRO SL B43393875 Plafons i suports pegasus 9.405,00.€ 1.975,05.€ 11.380,00.€ 63.774,43.€ 13.288,36.€ 77.059,62.€

(16)

16 5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2018, PUNT 5.4.

Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern realitzada el dia 3 de desembre de 2018, en el punt 5.4 respecte a l’aprovació de les activitats amb motiu de les festes de nadal i reis 2018 i 2019, on hi consta:

QUART.- Adjudicar a LUMARC COMBRILS SL, S.L. amb NIF/CIF B 43602093 el contracte menor de la instal·lació bastida pel desenvolupament de la pròpia activitat de reis per un import de 4.900,00 €, més 1.029,00.- € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 5.929,00.- € (IVA inclòs) a càrrec del vigent pressupost municipal. Ha de posar:

QUART.- Adjudicar a LUMARC COMBRILS SL, S.L. amb NIF/CIF B 43602093 el contracte menor de la instal·lació bastida pel desenvolupament de la pròpia activitat de reis per un import de 4.900,00 €, més 1.029,00.- € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 5.929,00.- € (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostaria D201800026533 del vigent pressupost municipal.

Atès allò que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Rectificar l’acord 5.4 de la Junta de Govern en sessió realitzada el dia 3 de desembre de 2018, respecte l’aprovació de les activitats amb motiu de les festes de nadal i reis 2018 i 2019, en el sentit que en el punt QUART.- haurà de dir:

QUART.- Adjudicar a LUMARC COMBRILS SL, S.L. amb NIF/CIF B 43602093 el contracte menor de la instal·lació bastida pel desenvolupament de la pròpia activitat de Reis per un import de 4.900,00 €, més 1.029,00.- € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 5.929,00.- € (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostaria D201800026533 del vigent pressupost municipal.

(17)

17 5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILA-SECA. Ates que la Junta de Govern Local en data 12 de març de 2018 va aprovar la concessió d’una subvenció a l’Associació de Reis de Vila-seca (NIF:G55610331) per un import de 18.000,00.-€ (IVA inclòs) per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

Ates que la Junta de govern local de data 12 de març de 2018 va concedir una bestreta del 80% de la subvenció concedida per a la realització de les activitats de l’entitat 2018, per un import de 14.400.-€, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i programa a realitzar.

Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació de Reis de Vila-seca corresponents a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de novembre de 2018. Vist l’informe favorable núm. 12-2018-1479 emès per la Intervenció General en data 10 de desembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Reis de Vila-seca (NIF:G55521561) per un import de 19692,72.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 12 de març de 2018.

SEGON.- Aprovar la despesa final per import de 18.000,00.-€ i el reconeixement d’obligació per un import de 3.600,00.-€ corresponents al 20% restant per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018, a càrrec de la partida 40501.33418.48000 O_201800027450 del vigent pressupost municipal . TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació de Reis de Vila-seca i a la Intervenció Municipal.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ COR SCHERZO DE VILA-SECA

(18)

18 Ates que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2018 va aprovar la concessió d’una subvenció a l’Associació Cor Scherzo de Vila-seca (NIF:G43415397) per un import de 1.300,00.-€ (IVA inclòs) per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Cor Scherzo de Vila-seca corresponents a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de novembre de 2018. Vist l’informe favorable núm. 12-2018-1483 emès per la Intervenció General en data 11 de desembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cor Scherzo de Vila-seca (NIF: G43415397) per un import de 6.255,27.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2018.

SEGON.- Aprovar la despesa final i el pagament per import de 1.300,00.-€ corresponents al 100% de la subvenció per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018, a càrrec de la partida 40501.33414.48000 O_201800027613 del vigent pressupost municipal .

TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació Cor Scherzo de Vila-seca i a la Intervenció Municipal.

5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE TRABUCAIRES DEL COMÚ DE VILA-SECA.

Atès que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2018 va aprovar la concessió d’una subvenció a l’Associació de Trabucaires del Comú de Vila-seca (NIF:G43969823) per un import de 7.500,00.-€ (IVA inclòs) per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

(19)

19 Ates que la Junta de govern local de data 25 de juny de 2018 va concedir una bestreta del 80% de la subvenció concedida per a la realització de les activitats de l’entitat 2018, per un import de 6.000.-€, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i programa a realitzar.

Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació de Trabucaires del Comú de Vila-seca corresponents a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de novembre de 2018. Vist l’informe favorable núm. 12-2018-1478 emès per la Intervenció General en data 11 de desembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Trabucaires del Comú de Vila-seca (NIF: G43969823) per un import de 11.537,46,72.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2018.

SEGON.- Aprovar la despesa final per import de 7.500,00.-€ i el reconeixement d’obligació per un import de 1.500,00.-€ corresponents al 20% restant per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018, a càrrec de la partida 40501.33425.48000 O_201800027444 del vigent pressupost municipal. TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació de Trabucaires del Comú de Vila-seca i a la Intervenció Municipal.

5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALANA IBEROAMERICANA DE VILA-SECA

Ates que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2018 va aprovar la concessió d’una subvenció a l’Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca (NIF:G43436674) per un import de 2.500,00.-€ (IVA inclòs) per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

(20)

20 Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca corresponents a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 de novembre de 2018. Vist l’informe favorable núm. 12-2018-1482 emès per la Intervenció General en data 11 de desembre de 2018.

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca (NIF: G43436674) per un import de 5.012.78.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2018.

SEGON.- Aprovar el reconeixement d’obligació per import de 2.500,00.-€ corresponents al 100% de la subvenció per a la realització i organització de les activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018, a càrrec de la partida 40501.33403.48000 O_201800027602 del vigent pressupost municipal.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca i a la Intervenció Municipal.

5.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 D’OCTUBRE DE 2018, PUNT 5.2.

Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern realitzada el dia 22 d’octubre de 2018, en el punt 5.2 respecte a l’aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei del projecte de salut jove als instituts de Vila-seca, on hi consta:

“PRIMER.- Aprovar la pròrroga de l’actual adjudicació del contracte per a la prestació del servei del projecte Salut Jove als instituts de Vila-seca, a l’empresa Fundació En Xarxa amb CIF G43773712, per un curs més, fins al 31 de maig de 2019, per un import de

(21)

21 9.200 € (exempt d’IVA) amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta.

L’import que correspon a un curs és de 9.200 € (exempt d’IVA) que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària de despeses AD 40701 23100 22606 i operació núm. xxxxx, repartit de la següent manera; l’import de 3.450 € del vigent pressupost de 2018 (octubre, novembre i desembre). Resta pendent per a la seva aplicació al Pressupost de 2019, un import de 5.750 € (exempt d’IVA) (de gener a maig inclòs), subordinat a l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal de l’exercici de 2019.

D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la realització de les despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació, caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en la seva aprovació expressa.”

Ha de posar:

“PRIMER.- Aprovar la pròrroga de l’actual adjudicació del contracte per a la prestació del servei del projecte Salut Jove als instituts de Vila-seca, a l’empresa Fundació En Xarxa amb CIF G43773712, per un curs més, fins al 31 de maig de 2019, per un import de 9.200 € (exempt d’IVA) amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta.

L’import que correspon a un curs és de 9.200 € (exempt d’IVA) repartit de la següent manera; l’import de 3.450 € del vigent pressupost de 2018 (octubre, novembre i desembre). anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària de despeses 40701 23100 22606 i operació AD núm.201800022203, Resta pendent per a la seva aplicació al Pressupost de 2019, un import de 5.750 € (exempt d’IVA) (de gener a maig inclòs), que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària de despeses 40701 23100 22606 i operació ADFUT1 núm. 201800022204, subordinat a l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal de l’exercici de 2019.

D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la realització de les despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació, caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en la seva aprovació expressa.”

(22)

22 Atès allò que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

Vist l’informe jurídic de data 4 de desembre de 2018, emès pel Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones,

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 5 de desembre de 2018. En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Rectificar l’acord 5.2 de la Junta de Govern en sessió realitzada el dia 22 d’ octubre de 2018, respecte l’aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei del projecte de salut jove als instituts de Vila-seca, incorporant els números d’operacions, en el sentit que en el punt PRIMER.- haurà de dir:

“PRIMER.- Aprovar la pròrroga de l’actual adjudicació del contracte per a la prestació del servei del projecte Salut Jove als instituts de Vila-seca, a l’empresa Fundació En Xarxa amb CIF G43773712, per un curs més, fins al 31 de maig de 2019, per un import de 9.200 € (exempt d’IVA) amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta.

L’import que correspon a un curs és de 9.200 € (exempt d’IVA) repartit de la següent manera; l’import de 3.450 € del vigent pressupost de 2018 (octubre, novembre i desembre). anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària de despeses 40701 23100 22606 i operació AD núm.201800022203, Resta pendent per a la seva aplicació al Pressupost de 2019, un import de 5.750 € (exempt d’IVA) (de gener a maig inclòs), que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària de despeses 40701 23100 22606 i operació ADFUT1 núm. 201800022204, subordinat a l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal de l’exercici de 2019.

D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la realització de les despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació, caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en la seva aprovació expressa.”

(23)

23 SEGON.- Notificar l’adopció del següent acord a l’ Intervenció de Fons.

6è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

El secretari general, l’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca Data: 2019.01.22 14:15:09 GMT+01:00

Raó: Autenticació del document electrònic Ubicació: Vila-seca. Tarragona

Figure

Updating...

References

Related subjects :