Regulació de l escalada

Download (0)

Full text

(1)

G ab in et d e P re m sa i C o m un ic ac ió . F o to g ra fie s: A rx iu X P N . D L B 2 34 49 -2 01 4. I m p rè s e n p ap er e co lò g ic

Regulació de l’escalada

Jaciments arqueològics de

Can Boquet (Vilassar de Dalt)

Parc de la

(2)

E

l Parc de la Serralada Litoral és un espai natu-ral protegit (espai d’interès natunatu-ral la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, part de la Xarxa Natura 2000) situat entre la plana maresmenca i la vallesana, prop de grans nuclis de població, que ofereix la descoberta d’un patrimoni arqueològic, arquitectònic, faunístic i natural rellevant. Aquest entorn natural és molt fre-qüentat per usuaris d’activitats diverses, com ara el senderisme, la bicicleta de muntanya, els passeigs a cavall, l’escalada o altres modalitats esportives que cal compatibilitzar amb la conservació del pa-trimoni.

L’escalada és una activitat molt arrelada a Cata-lunya. Les activitats d’escalada coincideixen en molts casos amb indrets on hi ha exemplars de flora i fauna singulars o de patrimoni cultural que cal protegir.

En l’orografia suau del parc destaca l’acumulació de blocs granítics d’interès geològic o protegits, fruit de l’erosió natural del terreny, que han esde-vingut un reclam per la pràctica de l’escalada de blocs, modalitat d’escalada lliure sense fixacions, que ha convertit aquest sector en un lloc de refe-rència pels practicants d’aquesta disciplina. El lloc de concentració màxima de blocs en l’àm-bit del parc és la zona de Can Boquet (Vilassar de Dalt), una zona d’alt interès arqueològic per la pre-sència d’abrics naturals del neolític final i del calco-lític (2200-1800 aC) utilitzats com a sepulcre. Per aquest motiu s’ha posat en marxa un programa de protecció, en què col·laboren el Departament de Cultura de la Generalitat, el Museu Arxiu de Vilas-sar de Dalt i el Parc de la Serralada Litoral, que in-clou mesures encaminades a ordenar la freqüenta-ció i garantir la protecfreqüenta-ció i la conservafreqüenta-ció d’aquests jaciments arqueològics.

(3)

E

l Parc de la Serralada Litoral és un espai natu-ral protegit (espai d’interès natunatu-ral la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, part de la Xarxa Natura 2000) situat entre la plana maresmenca i la vallesana, prop de grans nuclis de població, que ofereix la descoberta d’un patrimoni arqueològic, arquitectònic, faunístic i natural rellevant. Aquest entorn natural és molt fre-qüentat per usuaris d’activitats diverses, com ara el senderisme, la bicicleta de muntanya, els passeigs a cavall, l’escalada o altres modalitats esportives que cal compatibilitzar amb la conservació del pa-trimoni.

L’escalada és una activitat molt arrelada a Cata-lunya. Les activitats d’escalada coincideixen en molts casos amb indrets on hi ha exemplars de flora i fauna singulars o de patrimoni cultural que cal protegir.

En l’orografia suau del parc destaca l’acumulació de blocs granítics d’interès geològic o protegits, fruit de l’erosió natural del terreny, que han esde-vingut un reclam per la pràctica de l’escalada de blocs, modalitat d’escalada lliure sense fixacions, que ha convertit aquest sector en un lloc de refe-rència pels practicants d’aquesta disciplina. El lloc de concentració màxima de blocs en l’àm-bit del parc és la zona de Can Boquet (Vilassar de Dalt), una zona d’alt interès arqueològic per la pre-sència d’abrics naturals del neolític final i del calco-lític (2200-1800 aC) utilitzats com a sepulcre. Per aquest motiu s’ha posat en marxa un programa de protecció, en què col·laboren el Departament de Cultura de la Generalitat, el Museu Arxiu de Vilas-sar de Dalt i el Parc de la Serralada Litoral, que in-clou mesures encaminades a ordenar la freqüenta-ció i garantir la protecfreqüenta-ció i la conservafreqüenta-ció d’aquests jaciments arqueològics.

Regulació de l’escalada

al sector de Can Boquet

• No practiqueu l’escalada de blocs en els abrics pre-històrics de Can Boquet (Castell de Pedra, cova del Pont, cova d’en Joan, cova d’en Pau i cova de la Granota), que seran senyalitzats convenientment. • Respecteu les visites guiades a elements del

patri-moni arqueològic que es fan de manera periòdica als jaciments de Can Boquet.

• Respecteu les zones previstes d’aparcament, els camins de pas i les prohibicions de pas dels camins particulars, per una millor conservació de la vege-tació autòctona. Recordeu que aquests elements arqueològics estan ubicats en finques de titularitat privada.

En vermell, els punts on cal evitar l’escalada Límit del Parc de la Serralada Litoral

(4)

Recomanacions generals

per a l’escalada a la resta de zones

• En la resta de blocs granítics es permet la realit-zació de l’escalada de blocs sempre que sigui res-pectuosa amb l’entorn i sempre que compteu amb l’autorització de la propietat.

• Deixeu el menor nombre possible de senyals del vostre pas. No trenqueu ni malmeteu la vegetació, respecteu al màxim la tranquil·litat de la fauna que hi viu i emporteu-vos totes les deixalles.

• Col·laboreu en la difusió d’aquestes recomanacions per aconseguir una escalada de blocs respectuosa amb l’entorn, que permeti gaudir de les riqueses del medi rupícola i alhora preservar-les.

• Eviteu la retolació de vies sobre els blocs granítics, la col·locació d’ancoratges i cordatges i l’abando-nament de material, com ara matalassos o deixa-lles.

(5)

G ab in et d e P re m sa i C o m un ic ac ió . F o to g ra fie s: A rx iu X P N . D L B 2 34 49 -2 01 4. I m p rè s e n p ap er e co lò g ic Parcs de Catalunya

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savasso-na, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc Agra ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient

Gerència de Serveis d’Espais Naturals

Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona Tel. 934 022 428

xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels ciutadans centres d’informació i documentació, itineraris senyalitzats i rutes guiades, museus i exposicions, equipaments pedagògics i culturals, albergs, allotjaments rurals i d’acampada, publicacions i audiovisuals, tallers, cur-sos i estades ambientals, entre d’altres serveis i activitats.

Parcs de Catalunya

Xarxa de Parcs Naturals

Espais naturals de protecció especial, gestionats per la Diputació de Barcelona o a través d’un consorci Espais naturals de protecció especial, gestionats per la Generalitat de Catalunya o a través d’un consorci

Espais Naturals del Delta del Llobregat Parc Natural del

Cadí-Moixeró

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà Parc Nacional d’Aigüestortes i

Estany de Sant Maurici Parc Natural de l’Alt Pirineu Parc Natural de Cap de Creus Parc Natural del Delta de l’Ebre Parc Natural

dels Ports

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Parc Natural de la Serra de Montsant Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet

Espai Natural de les Guilleries-Savassona Parc del Castell de Montesquiu Parc Natural del Montseny Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Parc del Montnegre i el Corredor Parc de la

Serralada Litoral Parc de la Serralada de Marina Parc Agrari del Baix Llobregat Parc Natural de la

Serra de Collserola Parc d'Olèrdola Parc del Foix Parc

Figure

Updating...

References

Related subjects :