Història i Documentació per a la Rehabilitació de l'arquitectura Catalana

10  Download (0)

Full text

(1)

Universitat Politècnica de Catalunya 1 / 10

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

El conreu de la història i de la documentació de la construcció de l'arquitectura catalana és una aportació específica que plantegem des de la nostra secció per a l'anàlisi i l'estudi de l'arquitectura feta a Catalunya durant l'època contemporània. A més, es planteja com una eina fonamental i necessària davant qualsevol intervenció de rehabilitació.

Per a l'estudiant, la reflexió de la història de la construcció de l'arquitectura a la Catalunya contemporània representa el coneixement de les raons que han portat a una determinada manera de construir, en altres èpoques genuïna; i també, a

Altres: RAMON GRAUS ROVIRA - JAUME ROSELL COLOMINA

Responsable: M. ISABEL ROSSELLO NICOLAU

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

703 - CA - Departament de Composició Arquitectònica 2011

GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ (Pla 2009). (Unitat docent Optativa)

3 Idiomes docència: Català

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

1. FE-06 Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat lloc a les formes estilístiques

2. FE-29 Aptitud per a redactar documents que formin part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinar 3. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els

resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

4. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la

responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

5. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les hores d'aprenentatge presencial consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques en què el

professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Posteriorment i mitjançant exercicis pràctics intenta motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge.

L'aprenentatge de laboratori es planteja des d'un seguiment d'una activitat al llarg de tot el curs en el que es pugui posar en pràctica els diferents objectius de l'assignatura

Existeix un material docent específic que permet a l'estudiant anar adquirint els coneixements necessaris de cada un dels continguts de l'assignatura.

(2)

l'ús d'uns materials, d'unes tècniques específiques. Permet l'atansament de l'estudiant a les obres que seran objecte d'intervenció durant el seu exercici professional.

En acabar l'assignatura, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Definir les característiques constructives pròpies de cada període de l'arquitectura catalana contemporània · Identificar les tècniques i els materials emprats al llarg de l'època contemporània.

· Determinar el període de construcció d'un edifici.

· Explicar el significat de les diferents innovacions tècniques aparegudes al llarg dels segles XIX i XX

· Relacionar la construcció de l'arquitectura contemporània amb les permanències i preexistències de tècniques tradicionals.

· Identificar els valors d'una determinada arquitectura perquè l'estudiant pugui valorar qualsevol intervenció des d'un plantejament culte.

·Utilitzar les eines i recursos existents per a la documentació d'un edifici.

Dedicació total: 75h Hores grup gran: Hores grup mitjà: Hores grup petit:

Hores activitats dirigides: Hores aprenentatge autònom:

12h 12h 6h 3h 42h 16.00% 16.00% 8.00% 4.00% 56.00%

(3)

Universitat Politècnica de Catalunya 3 / 10

Contingut 1: Les bases de partida: materials i

tècniques tradicionals.

Contingut 2: Les transformacions del segle XVIII

Dedicació: 17h Dedicació: 8h Grup gran: 3h Grup mitjà: 3h Grup petit: 1h Activitats dirigides: 0h 30m Aprenentatge autònom: 9h 30m Grup gran: 1h Grup mitjà: 1h Grup petit: 1h Activitats dirigides: 0h 30m Aprenentatge autònom: 4h 30m En aquest contingut es treballa:

La construcció a la Catalunya preindustrial Construir amb pedra: material i tècnica Construir amb fusta: material i tècnica Tàpia, maons i ceràmica

Les tècniques d'estesa Eines i recursos documentals

En aquest contingut es treballa: Racionalitat i fortificació

El naixement de la construcció catalana moderna Eines i recursos documentals

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Explicació teòrica a classe

Activitat 1: Anàlisi d'un exemple. Cas estudi. Activitat 2: Pràctica. Lèxic específic.

Activitat 3: Proves individuals d'avaluació continua a Atenea. Materials i tècniques tradicionals

Explicació teòrica a classe

Activitat 1: Anàlisi d'un exemple. Cas estudi. Activitat 4: Pràctica casa del segle XVIII

(4)

Contingut 3: Els efectes de la industrialització

Dedicació: 17h Grup gran: 3h Grup mitjà: 3h Grup petit: 1h Activitats dirigides: 0h 30m Aprenentatge autònom: 9h 30m

En aquest contingut es treballa:

El camí cap a la industrialització (1808-1875) Sistematització de la construcció catalana L'arribada del ferro

Tractament de la superfície en l'arquitectura Infraestructures i equipaments

Eines i recursos documentals

Descripció:

Activitats vinculades:

Explicació teòrica a classe

Activitat 1: Anàlisi d'un exemple. Cas estudi. Avaluable

Activitat 5: Pràctica construcció sistematitzada. Plec de condicions.

(5)

Universitat Politècnica de Catalunya 5 / 10

Contingut 4: Anys de modernització

Contingut 5: De l'autarquia a la globalització

Dedicació: 21h 30m Dedicació: 11h 30m Grup gran: 4h Grup mitjà: 4h Grup petit: 1h Activitats dirigides: 0h 30m Aprenentatge autònom: 12h Grup gran: 1h Grup mitjà: 1h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 6h 30m En aquest contingut es treballa:

Bases per a la modernitat (1875-1936) L'esplendor de la construcció amb maó El ferro, emblema de progrés industrial Tècniques de tractament de la superfície Els inicis del formigó armat

La construcció entre la tradició i la renovació Eines i recursos documentals

En aquest contingut es treballa:

De l'autarquia al boom de la construcció De la crisi del petroli a la LOE

Eines i recursos documentals

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Explicació teòrica a classe

Activitat 1: Anàlisi d'un exemple. Cas estudi. Avaluable Activitat 7: Exposició a classe

Activitat 8: Proves individuals d'avaluació continua a Atenea. Anys de modernització

Explicació teòrica a classe

Activitat 1: Anàlisi d'un exemple. Cas estudi. Avaluable Activitat 9: Sortida programada

(6)

Planificació d'activitats

A1 ANÀLISI I DOCUMENTACIÓ D'UN

EDIFICI, MATERIAL O TÈCNICA. CAS ESTUDI

A2 PRÀCTICA. TÈCNIQUES TRADICIONALS I

LÈXIC ESPECÍFIC

Descripció:

Descripció:

Realització d'un exercici de curs. Cada estudiant desenvoluparà un cas estudi que podrà ser una anàlisi d'una obra arquitectònica concreta, l'estudi d'una tècnica o d'un material que s'adeqüin als continguts de l'assignatura. El tema s'ha d'escollir, a proposta del professor o de l'estudiant (amb l'acord del professor). En funció del tema escollit es definiran els continguts del treball a desenvolupar.

En la documentació del treball els estudiants tindran el suport del personal de la biblioteca. En el cas dels estudiants que facin un PFC dins l'àrea de recerca aquest treball hi pot estar vinculat

Realitzar un recull terminològic dels materials i les tècniques tradicionals. Es concreta en la realització d'una wiki que desprès de ser validada serà consultable a través de la web de la biblioteca.

Material de suport:

Material de suport:

Treballs dipositats a la secció departamental com a referents Eines i recursos per a la recerca llavorats pel Servei de Biblioteques Bibliografia complementària i específica

Fullana, Miquel. Diccionari de les arts i els oficis de la construcció Diccionari Visual de la Construccó

Web: CORPUS

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Al final del quadrimestre es lliura el treball i s'avalua. Representa un 35% de l'avaluació final

El lèxic es lliure al campus digital. Representa un 15% de l'avaluació final

Objectius específics:

En finalitzar la pràctica el treball l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: Fer servir les eines i recursos de documentació específics.

Gestionar les referències documentals i bibliogràfiques

Plantejar una recerca en l'entorn de l'arquitectura catalana contemporània a partir d'un mètode científic Analitzar els trets constructius i/o tècnics més rellevants d'una obra o d'un element.

Grup petit: 6h Aprenentatge autònom: 18h Grup mitjà: 3h Aprenentatge autònom: 3h Dedicació: 24h Dedicació: 6h

(7)

Universitat Politècnica de Catalunya 7 / 10

A3 PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ

CONTÍNUA A ATENEA (LES BASES DE

PARTIDA: MATERIALS I TÈCNIQUES

TRADICIONALS)

A4 PRÀCTICA: CASA DEL SEGLE XVIII

Descripció:

Descripció:

Realització individual a Atenea d'un exercici dels temes corresponents al contingut "Les bases de partida. Materials i tècniques tradicionals" que cobreixi tots el objectius específics d'aprenentatge dels temes. Correcció per part del professorat.

Es fa un exercici vinculat al tema "Les transformacions del segle XVIII ". A partir d'un exemple concret s'han d'identificar i raonar els canvis que s'introdueixen en la construcció al segle XVIII.

Material de suport:

Graus, R.; Rosell, J. (2002) Història de la Construcció a la Catalunya contemporània. Apunts mecanoscrits. Barcelona: els autors

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de l'exercici per part de l'estudiant o estudianta, que el professorat li corregirà i comentarà. Representa una part de l'avaluació contínua (10 %)

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar la pràctica, l'estudiantat ha de ser capaç de:

Conèixer la terminologia específica i escriure correctament els termes propis de l'arquitectura i la construcció tradicionals

Identificar els materials i les tècniques tradicionals Treballar en grup

Conèixer una de les eines de posada en comú de la documentació

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: - Escriure correctament.

- Expressar els coneixements de manera eficaç i entenedora

- Identificar i definir els trets característics de la construcció tradicional amb pedra, fusta i terra. - Conèixer els procés de producció de la calç, el guix i la ceràmica

- Descriure les tècniques de l'estesa

- Identificar els tipus d'arquitectura tradicional

Activitats dirigides: 0h 30m Aprenentatge autònom: 3h Grup mitjà: 1h Activitats dirigides: 1h Dedicació: 3h 30m Dedicació: 2h

(8)

A5 PRÀCTICA: LA SISTEMATITZACIÓ

CONSTRUCCIÓ CATALANA. PLEC DE

CONDICIONS

A6 PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ

Descripció:

En grups de 3 a 4 membres i a l'aula, es fa un exercici vinculat al contingut "Els efectes de la industrialització". Es parteix d'un plec de condicions original i cada membre dels grups ha de treballar un capítol específic i posteriorment es posen els coneixements en comú.

S'ha de lliurar un esquema en les característiques generals del procés constructiu.

Material de suport:

Material de suport:

Graus, R.; Rosell, J. (2002) Història de la Construcció a la Catalunya contemporània. Apunts mecanoscrits. Barcelona: els autors

Material gràfic i documental disponible a Atenea.

Plec de condicions original de la Casa Almirall (1871)

Graus, R.; Rosell, J. (2002) Història de la Construcció a la Catalunya contemporània. Apunts mecanoscrits. Barcelona: els autors

Material gràfic específic

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Representa una part de l'avaluació contínua (10 %).

Representa una part de l'avaluació contínua (10 %).

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Identificar els canvis fonamentals que s'introdueixen en la construcció al llarg del segle XVIII - Descriure la transformació de la casa tradicional en casa de veïns

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: Treballar en grup

Reconèixer les tècniques i materials emprats en la construcció de l'edifici.

Entendre quins són els trets que caracteritzen la construcció sistematitzada de l'últim terç del XIX. Valorar la importància de les fonts documentals

Activitats dirigides: 0h 30m Aprenentatge autònom: 3h

Grup mitjà: 3h

Dedicació: 3h 30m

(9)

Universitat Politècnica de Catalunya 9 / 10

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

Nfinal = 0,35 A1+ 0,15 A2+ 0,10 A3 + 0,10 A4 + 0,10 A5 + 0,10 A6 + 0,1 A7+ 0,10 A8 An= equival a cada una de les activitats

L'avaluació contínua consisteix a fer diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).

Les diferents activitats recullen les hores de teoria, pràctica i laboratori.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada. Totes i cada una de les activitats recullen tot el ventall de la metodologia docent emprada i dels objectius que es volen assumir en l'assignatura.

Descripció:

Realització individual a Atenea d'un exercici dels temes corresponents al contingut "Els efectes de la industrialització" que cobreixi tots el objectius específics d'aprenentatge dels temes. Correcció per part del professorat.

Material de suport:

Graus, R.; Rosell, J. (2002) Història de la Construcció a la Catalunya contemporània. Apunts mecanoscrits. Barcelona: els autors

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Representa una part de l'avaluació contínua (10 %).

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: - Escriure correctament

- Expressar els coneixements de manera eficaç i entenedora - Identificar les innovacions constructives del període

(10)

Bibliografia

Rosselló Nicolau, Maribel (2005) L'interior a Barcelona en el segle XIX. Tesi doctoral. Dir. Pere Hereu. Universitat Politècnica de Catalunya. Recurs electrònic:

http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0420107-093419/

Altres recursos: Bàsica:

Complementària:

Graus i Rovira, Ramon ; Rosell, Jaume. Història de la construcció a la Catalunya contemporània. Barcelona: EPSEB, 2002. Montaner, J.M.. "Escaleras, patios, despensas y alcobas. Un análisis de la evolución". Arquitecturas bis: información gráfica de actualidad. Nº 51, 1985 , pags. 2-12.

Paricio Casademunt, Antoni. Secrets d'un sistema constructiu : l'Eixample [en línia]. Barcelona: UPC, 2001 [Consulta: 22/07/2010]. Disponible a: <http://bibliotecnica.upc.edu/edupc/locate4.asp?codi=AR080XXX>.

Montaner, J. M. Cent anys de construcció, cent anys del gremi de constructors. Barcelona: Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques., 1992.

Montaner, Josep Maria. Arquitectura contemporània a Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 2005.

Martín i Vilaseca, Feliu. Pedra a La Floresta. Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, 1988.

Arranz i Herrero, Manuel. La Menestralia de Barcelona al segle XVIII : els gremis de la construcció. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat : Proa, 2001.

Molera i Solà, Pere ; Barrueco i Jaoul, Consol. Llibre de La Farga. Barcelona: Ed. Rafael Dalmau, 1983.

Rosell, Jaume. La Construcció en l'arquitectura de Barcelona a final del segle XVIII [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2010 [Consulta: 22/07/2010]. Disponible a: <http://www.tdx.cat/TDX-0323110-145255>. Rosell, J.; Subirats, M. La Producció de calç ahir : el procés pre-industrial de producció de calç, a la comarca del Montsià. Barcelona: Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1987.

Figure

Updating...

References

Related subjects :