EIXAMPLE 2002

Texto completo

(1)

E I X A M P L E 2 0 0 2

(2)

Quadre 2.1.1 COMERÇ MINORISTA 2002 ALIMENTACIÓ

Quadre 2.1.

Informe Comerç 2002 Informe Comerç 2002

COMERÇ MINORISTA 2002 ALIMENTACIÓ

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Fruites i Carn i porc Ous i aus Peix i marisc Begudes Tabac i Autoservei, Pa, Total

verdures articles superservei, pastisseria

fumador supermercat i làctics

SANT ANTONI 71 78 30 47 3 57 97 61 444 ESQUERRA EIXAMPLE 78 109 22 60 7 233 183 149 841 DRETA EIXAMPLE 20 35 7 16 8 224 92 95 497 ESTACIÓ NORD 15 20 4 12 7 46 44 30 178 SAGRADA FAMÍLIA 41 49 15 24 8 89 93 85 404 TOTAL DISTRICTE 225 291 78 159 33 649 509 420 2.364

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 444 ESQUERRA EIXAMPLE 841 DRETA EIXAMPLE 497 ESTACIÓ NORD 178 SAGRADA FAMÍLIA 404 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Fruites i Carn i porc Ous i aus Peix i marisc Begudes Tabac i Autoservei, Pa, Total

verdures articles superservei, pastisseria

fumador supermercat i làctics

SANT ANTONI 1.931 1.694 313 167 216 331 16.416 6.667 27.735 ESQUERRA EIXAMPLE 3.040 2.852 225 884 646 956 45.430 14.815 68.848 DRETA EIXAMPLE 655 1.172 70 301 325 862 17.523 10.332 31.240 ESTACIÓ NORD 1.168 1.079 68 513 578 153 10.195 2.335 16.089 SAGRADA FAMÍLIA 1.635 1.891 170 510 650 341 28.437 7.890 41.524 TOTAL DISTRICTE 8.429 8.688 846 2.375 2.415 2.643 118.001 42.039 185.436

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 27.735

ESQUERRA EIXAMPLE 68.848

DRETA EIXAMPLE 31.240

ESTACIÓ NORD 16.089

SAGRADA FAMÍLIA 41.524

Pa, pastisseria i làctics 18%

Autoservei, superservei, supermercat 22% Tabac i articles fumador 27% Fruites i verdures 10% Carn i porc 12% Ous i aus 3% Peix i marisc 7% Begudes 1%

Pa, pastisseria i làctics 23%

Fruites i verdures 5% Carn i porc 5% Ous i aus 0% Peix i marisc 1% Begudes 1% Tabac i articles fumador 1% Autoservei, superservei, supermercat 64%

(3)

SANT ANTONI 362 ESQUERRA EIXAMPLE 390 DRETA EIXAMPLE 668 ESTACIÓ NORD 54 SAGRADA FAMÍLIA 319 Informe Comerç 2002 Quadre 2.2. Quadre 2.1.2 Informe Comerç 2002 COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

ALIMENTACIÓ TÈXTIL, CALÇAT I PELL

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Fruites i Carn i porc Ous i ausPeix i marisc Begudes Tabac i Autoservei, Pa,

verdures articles superservei, pastisseria

fumador supermercat i làctics

SANT ANTONI 27 22 10 4 72 6 169 109 ESQUERRA EIXAMPLE 39 26 10 15 92 4 248 99 DRETA EIXAMPLE 33 33 10 19 41 4 190 109 ESTACIÓ NORD 78 54 17 43 83 3 232 78 SAGRADA FAMÍLIA 40 39 11 21 81 4 306 93 TOTAL DISTRICTE 37 30 11 15 73 4 232 100

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Productes Vestir Merceria Calçat i pell Total

tèxtils SANT ANTONI 37 257 21 47 362 ESQUERRA EIXAMPLE 46 242 40 62 390 DRETA EIXAMPLE 62 443 39 124 668 ESTACIÓ NORD 8 35 6 5 54 SAGRADA FAMÍLIA 30 196 29 64 319 TOTAL DISTRICTE 183 1.173 135 302 1.793

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Calçat i pell 17%

Merceria 8%

Productes tèxtils 10%

(4)

SANT ANTONI 15.035 ESQUERRA EIXAMPLE 25.753 DRETA EIXAMPLE 90.486 ESTACIÓ NORD 2.643 SAGRADA FAMÍLIA 16.241 Quadre 2.2.1 Informe Comerç 2002

TÈXTIL, CALÇAT I PELL

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

Comerç minorista 2002 Quadre 2.2.2

TÈXTIL, CALÇAT I PELL

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Productes Vestir Merceria Calçat i pell Total

tèxtils SANT ANTONI 2.615 8.634 464 3.322 15.035 ESQUERRA EIXAMPLE 3.069 16.507 1.197 4.980 25.753 DRETA EIXAMPLE 7.355 67.973 1.735 13.423 90.486 ESTACIÓ NORD 467 1.744 224 208 2.643 SAGRADA FAMÍLIA 1.206 10.326 1.006 3.703 16.241 TOTAL DISTRICTE 14.712 105.184 4.626 25.636 150.158

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Productes Vestir Merceria Calçat i pell

tèxtils SANT ANTONI 71 34 22 71 ESQUERRA EIXAMPLE 67 68 30 80 DRETA EIXAMPLE 119 153 44 108 ESTACIÓ NORD 58 50 37 42 SAGRADA FAMÍLIA 40 53 35 58 TOTAL DISTRICTE 80 90 34 85

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Calçat i pell 17%

Merceria 3%

Productes tèxtils 10%

(5)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.3.1 PARAMENT DE LA LLAR Informe Comerç 2002 Quadre 2.3. PARAMENT DE LA LLAR

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Mobles i Aparells Parament Material Total

articles fusta domèstics ferreteria equipament

i metall llar SANT ANTONI 71 54 53 18 196 ESQUERRA EIXAMPLE 165 135 124 48 472 DRETA EIXAMPLE 108 82 124 16 330 ESTACIÓ NORD 13 21 24 6 64 SAGRADA FAMÍLIA 90 66 91 14 261 TOTAL DISTRICTE 447 358 416 102 1.323

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 196 ESQUERRA EIXAMPLE 472 DRETA EIXAMPLE 330 ESTACIÓ NORD 64 SAGRADA FAMÍLIA 261 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Mobles i Aparells Parament Material Total

articles fusta domèstics ferreteria equipament

i metall llar SANT ANTONI 18.643 4.828 6.342 2.562 32.375 ESQUERRA EIXAMPLE 34.060 12.895 13.055 6.036 66.046 DRETA EIXAMPLE 25.038 11.952 14.276 1.879 53.145 ESTACIÓ NORD 1.529 1.330 1.455 497 4.811 SAGRADA FAMÍLIA 10.324 5.765 6.774 1.562 24.425 TOTAL DISTRICTE 89.594 36.770 41.902 12.536 180.802

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 32.375

ESQUERRA EIXAMPLE 66.046

DRETA EIXAMPLE 53.145

ESTACIÓ NORD 4.811 SAGRADA FAMÍLIA 24.425 Material equipament llar 8%

Parament ferreteria 31%

Mobles i articles fusta i metall 34%

Aparells domèstics 27%

Material equipament llar 7%

Parament ferreteria 23%

Aparells domèstics 20%

Mobles i articles fusta i metall 50%

(6)

SANT ANTONI 85 ESQUERRA EIXAMPLE 218 DRETA EIXAMPLE 243 ESTACIÓ NORD 44 SAGRADA FAMÍLIA 92 Informe Comerç 2002 Quadre 2.4.

OFICINA I MECÀNICA DE PRECISIÓ Informe Comerç 2002

Quadre 2.3.2

PARAMENT DE LA LLAR

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Mobles i Aparells Parament Material

articles fusta domèstics ferreteria equipament

i metall llar SANT ANTONI 263 89 120 142 ESQUERRA EIXAMPLE 206 96 105 126 DRETA EIXAMPLE 232 146 115 117 ESTACIÓ NORD 118 63 61 83 SAGRADA FAMÍLIA 115 87 74 112 TOTAL DISTRICTE 200 103 101 123

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Mobles i Aparells Total

màquines precisió oficina SANT ANTONI 65 20 85 ESQUERRA EIXAMPLE 145 73 218 DRETA EIXAMPLE 157 86 243 ESTACIÓ NORD 25 19 44 SAGRADA FAMÍLIA 48 44 92 TOTAL DISTRICTE 440 242 682

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Aparells precisió 35% Mobles i màquines

(7)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.4.2

OFICINA I MECÀNICA DE PRECISIÓ Informe Comerç 2002

Quadre 2.4.1

OFICINA I MECÀNICA DE PRECISIÓ

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Mobles i Aparells Total

màquines precisió oficina SANT ANTONI 6.911 1.440 8.351 ESQUERRA EIXAMPLE 14.831 4.754 19.585 DRETA EIXAMPLE 17.026 11.718 28.744 ESTACIÓ NORD 3.567 1.491 5.058 SAGRADA FAMÍLIA 6.541 2.231 8.772 TOTAL DISTRICTE 48.876 21.634 70.510

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Mobles i Aparells màquines precisió oficina SANT ANTONI 106 72 ESQUERRA EIXAMPLE 102 65 DRETA EIXAMPLE 108 136 ESTACIÓ NORD 143 78 SAGRADA FAMÍLIA 136 51 TOTAL DISTRICTE 111 89

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Aparells precisió 31% Mobles i màquines

oficina 69% SANT ANTONI 8.351 ESQUERRA EIXAMPLE 19.585 DRETA EIXAMPLE 28.744 ESTACIÓ NORD 5.058 SAGRADA FAMÍLIA 8.772

(8)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.5.1

LLIBRES, DIARIS I REVISTES Informe Comerç 2002

Quadre 2.5.

LLIBRES, DIARIS I REVISTES

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Llibres i diaris SANT ANTONI 78 ESQUERRA EIXAMPLE 187 DRETA EIXAMPLE 199 ESTACIÓ NORD 30 SAGRADA FAMÍLIA 65 TOTAL DISTRICTE 559

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Exploració Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 78 ESQUERRA EIXAMPLE 187 DRETA EIXAMPLE 199 ESTACIÓ NORD 30 SAGRADA FAMÍLIA 65 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Llibres i diaris SANT ANTONI 2.457 ESQUERRA EIXAMPLE 14.057 DRETA EIXAMPLE 16.153 ESTACIÓ NORD 1.719 SAGRADA FAMÍLIA 2.830 TOTAL DISTRICTE 37.216

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Exploració Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 2.457

ESQUERRA EIXAMPLE 14.057

DRETA EIXAMPLE 16.153

ESTACIÓ NORD 1.719 SAGRADA FAMÍLIA 2.830

(9)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.6.

PRODUCTES QUÍMICS I FARMACÈUTICS Informe Comerç 2002

Quadre 2.5.2

LLIBRES, DIARIS I REVISTES

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Llibres i diaris SANT ANTONI 32 ESQUERRA EIXAMPLE 75 DRETA EIXAMPLE 81 ESTACIÓ NORD 57 SAGRADA FAMÍLIA 44 TOTAL DISTRICTE 67

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Exploració Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 106

ESQUERRA EIXAMPLE 198

DRETA EIXAMPLE 186

ESTACIÓ NORD 46

SAGRADA FAMÍLIA 100

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Drogueria i Farmàcies Combustibles i Herbolaris Total

perfumeria carburants SANT ANTONI 48 27 8 23 106 ESQUERRA EIXAMPLE 93 70 4 31 198 DRETA EIXAMPLE 86 63 11 26 186 ESTACIÓ NORD 16 19 4 7 46 SAGRADA FAMÍLIA 45 27 4 24 100 TOTAL DISTRICTE 288 206 31 111 636

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Herbolaris 17%

Combustibles i carburants 5%

Farmàcies 32%

(10)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.6.2

PRODUCTES QUÍMICS I FARMACÈUTICS Informe Comerç 2002

Quadre 2.6.1

PRODUCTES QUÍMICS I FARMACÈUTICS

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Drogueria i Farmàcies Combustibles i Herbolaris Total

perfumeria carburants SANT ANTONI 3.813 2.525 1.643 1.143 9.124 ESQUERRA EIXAMPLE 7.620 6.022 856 1.570 16.068 DRETA EIXAMPLE 9.364 6.380 1.204 1.654 18.602 ESTACIÓ NORD 1.560 1.190 680 336 3.766 SAGRADA FAMÍLIA 2.769 2.369 481 931 6.550 TOTAL DISTRICTE 25.126 18.486 4.864 5.634 54.110

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 9.124 ESQUERRA EIXAMPLE 16.068 DRETA EIXAMPLE 18.602 ESTACIÓ NORD 3.766 SAGRADA FAMÍLIA 6.550 SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Drogueria i Farmàcies Combustibles i Herbolaris

perfumeria carburants SANT ANTONI 79 94 205 50 ESQUERRA EIXAMPLE 82 86 214 51 DRETA EIXAMPLE 109 101 109 64 ESTACIÓ NORD 98 63 170 48 SAGRADA FAMÍLIA 62 88 120 39 TOTAL DISTRICTE 87 90 157 51

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Herbolaris 10%

Combustibles i carburants 9%

Farmàcies 34%

(11)

SANT ANTONI 6.438 ESQUERRA EIXAMPLE 24.318 DRETA EIXAMPLE 12.190 ESTACIÓ NORD 6.776 SAGRADA FAMÍLIA 8.068 SANT ANTONI 26 ESQUERRA EIXAMPLE 87 DRETA EIXAMPLE 65 ESTACIÓ NORD 28 SAGRADA FAMÍLIA 52 Informe Comerç 2002 Quadre 2.7.1 MATERIAL TRANSPORT Informe Comerç 2002 Quadre 2.7. MATERIAL TRANSPORT COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Vehicles Accesoris Total

per a vehicles SANT ANTONI 16 10 26 ESQUERRA EIXAMPLE 74 13 87 DRETA EIXAMPLE 52 13 65 ESTACIÓ NORD 22 6 28 SAGRADA FAMÍLIA 40 12 52 TOTAL DISTRICTE 204 54 258

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Vehicles Accesoris Total

per a vehicles SANT ANTONI 4.817 1.621 6.438 ESQUERRA EIXAMPLE 22.679 1.639 24.318 DRETA EIXAMPLE 11.136 1.054 12.190 ESTACIÓ NORD 6.215 561 6.776 SAGRADA FAMÍLIA 6.839 1.229 8.068 TOTAL DISTRICTE 51.686 6.104 57.790

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Accesoris per a vehicles 21%

Vehicles 79%

Accesoris per a vehicles 11%

(12)

SANT ANTONI 181 ESQUERRA EIXAMPLE 373 DRETA EIXAMPLE 467 ESTACIÓ NORD 57 SAGRADA FAMÍLIA 270 Informe Comerç 2002 Quadre 2.8. ALTRES Informe Comerç 2002 Quadre 2.7.2 MATERIAL TRANSPORT

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Vehicles Accesoris per a vehicles SANT ANTONI 301 162 ESQUERRA EIXAMPLE 306 126 DRETA EIXAMPLE 214 81 ESTACIÓ NORD 283 94 SAGRADA FAMÍLIA 171 102 TOTAL DISTRICTE 253 113

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Joguines, Floristeries Joieria, Grans Segells, Maquinària Altres Total esports i rellotgeria,magatzems i monedes,

armes bijuteria hipermercats antiguitats

SANT ANTONI 26 21 32 5 4 13 80 181 ESQUERRA EIXAMPLE 53 56 67 8 41 30 118 373 DRETA EIXAMPLE 43 36 105 8 126 17 132 467 ESTACIÓ NORD 7 10 14 0 0 3 23 57 SAGRADA FAMÍLIA 36 31 35 3 9 17 139 270 TOTAL DISTRICTE 165 154 253 24 180 80 492 1.348

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 37% Maquinària 6% Segells, monedes, antiguitats 13% Joguines, esports i armes 12% Floristeries 11% Joieria, rellotgeria, bijuteria 19% Grans magatzems i hipermercats 2%

(13)

SANT ANTONI 18.768 ESQUERRA EIXAMPLE 65.611 DRETA EIXAMPLE 115.753 ESTACIÓ NORD 5.551 SAGRADA FAMÍLIA 19.556 Informe Comerç 2002 Quadre 2.8.2 ALTRES Informe Comerç 2002 Quadre 2.8.1 ALTRES DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Joguines, Floristeries Joieria, Grans Segells, Maquinària Altres Total esports i rellotgeria,magatzems i monedes,

armes bijuteria hipermercats antiguitats

SANT ANTONI 2.744 1.477 1.194 1.298 371 2.393 9.291 18.768 ESQUERRA EIXAMPLE 6.962 5.272 3.281 34.056 3.373 2.018 10.649 65.611 DRETA EIXAMPLE 6.438 3.349 7.056 71.296 10.271 1.862 15.481 115.753 ESTACIÓ NORD 710 1.575 241 0 0 320 2.705 5.551 SAGRADA FAMÍLIA 3.143 1.876 874 213 705 3.022 9.723 19.556 TOTAL DISTRICTE 19.997 13.549 12.646 106.863 14.720 9.615 47.849 225.239

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Joguines, Floristeries Joieria, Grans Segells, Maquinària Altres esports i rellotgeria, magatzems i monedes,

armes bijuteria hipermercats antiguitats

SANT ANTONI 106 70 37 260 93 184 116 ESQUERRA EIXAMPLE 131 94 49 4.257 82 67 90 DRETA EIXAMPLE 150 93 67 8.912 82 110 117 ESTACIÓ NORD 101 158 17 0 0 107 118 SAGRADA FAMÍLIA 87 61 25 71 78 178 70 TOTAL DISTRICTE 121 88 50 4.453 82 120 97

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 21% Maquinària 4% Segells, monedes, antiguitats 7% Joguines, esports i armes 9% Floristeries 6% Joieria, rellotgeria, bijuteria 6% Grans magatzems i hipermercats 47%

(14)

Quadre 2.9.1 SERVEIS 2002

RESTAURANTS, BARS I HOTELS

Informe Comerç 2002 Informe Comerç 2002

Quadre 2.9. SERVEIS 2002

RESTAURANTS, BARS I HOTELS

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Restaurants Bars i Hotels i Hostals, Altres Total cafeteries motels pensions i

fondes SANT ANTONI 90 241 2 11 13 357 ESQUERRA EIXAMPLE 408 642 15 23 57 1.145 DRETA EIXAMPLE 272 418 36 47 50 823 ESTACIÓ NORD 48 104 2 1 6 161 SAGRADA FAMÍLIA 110 205 0 2 25 342 TOTAL DISTRICTE 928 1.610 55 84 151 2.828

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Restaurants Bars i Hotels i Hostals, Altres Total cafeteries motels pensions i

fondes SANT ANTONI 12.229 21.215 3.871 5.997 454 43.766 ESQUERRA EIXAMPLE 62.653 58.071 43.169 7.028 9.252 180.173 DRETA EIXAMPLE 65.979 46.158 168.224 18.259 3.443 302.063 ESTACIÓ NORD 6.811 7.825 4.514 176 4.003 23.329 SAGRADA FAMÍLIA 14.703 15.187 0 366 3.634 33.890 TOTAL DISTRICTE 162.375 148.456 219.778 31.826 20.786 583.221

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 5% Hostals, pensions i fondes 3% Hotels i motels 2% Bars i cafeteries 57% Restaurants 33% SANT ANTONI 357 ESQUERRA EIXAMPLE 1.145 DRETA EIXAMPLE 823 ESTACIÓ NORD 161 SAGRADA FAMÍLIA 342 Altres 4% Hostals, pensions i fondes 5% Hotels i motels 38% Restaurants 28% Bars i cafeteries 25% SANT ANTONI 43.766 ESQUERRA EIXAMPLE 180.173 DRETA EIXAMPLE 302.063 ESTACIÓ NORD 23.329 SAGRADA FAMÍLIA 33.890

(15)

Quadre 2.10. SERVEIS 2002

REPARACIONS Quadre 2.9.2 SERVEIS 2002

RESTAURANTS, BARS I HOTELS

Informe Comerç 2002 Informe Comerç 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Restaurants Bars i Hotels i Hostals, Altres

cafeteries motels pensions i

fondes SANT ANTONI 136 88 1.936 545 35 ESQUERRA EIXAMPLE 154 90 2.878 306 162 DRETA EIXAMPLE 243 110 4.673 388 69 ESTACIÓ NORD 142 75 2.257 176 667 SAGRADA FAMÍLIA 134 74 0 183 145 TOTAL DISTRICTE 175 92 3.996 379 138

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 79

ESQUERRA EIXAMPLE 248

DRETA EIXAMPLE 127

ESTACIÓ NORD 61

SAGRADA FAMÍLIA 100

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Electro- Automòbils Altres Total

domèstics SANT ANTONI 12 38 29 79 ESQUERRA EIXAMPLE 17 143 88 248 DRETA EIXAMPLE 7 60 60 127 ESTACIÓ NORD 7 30 24 61 SAGRADA FAMÍLIA 13 52 35 100 TOTAL DISTRICTE 56 323 236 615

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Electrodomèstics 9%

Automòbils 53% Altres 38%

(16)

Quadre 2.10.2 SERVEIS 2002 REPARACIONS Informe Comerç 2002 Quadre 2.10.1 SERVEIS 2002 REPARACIONS Informe Comerç 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Electro- Automòbils Altres Total

domèstics SANT ANTONI 1.426 12.054 1.964 15.444 ESQUERRA EIXAMPLE 1.975 48.239 6.216 56.430 DRETA EIXAMPLE 2.210 13.764 2.964 18.938 ESTACIÓ NORD 555 9.312 2.255 12.122 SAGRADA FAMÍLIA 776 15.853 1.956 18.585 TOTAL DISTRICTE 6.942 99.222 15.355 121.519

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 15.444 ESQUERRA EIXAMPLE 56.430 DRETA EIXAMPLE 18.938 ESTACIÓ NORD 12.122 SAGRADA FAMÍLIA 18.585 SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Electro- Automòbils Altres

domèstics SANT ANTONI 119 317 68 ESQUERRA EIXAMPLE 116 337 71 DRETA EIXAMPLE 316 229 49 ESTACIÓ NORD 79 310 94 SAGRADA FAMÍLIA 60 305 56 TOTAL DISTRICTE 124 307 65

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Electrodomèstics 6%

Automòbils 81% Altres 13%

(17)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.11. TRANSPORTS I COMUNICACIONS Informe Comerç 2002 Quadre 2.11.1 TRANSPORTS I COMUNICACIONS SERVEIS 2002 SERVEIS 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Transports Agències Explotació Activitats Altres Total de viatges aparcaments auxiliars

transports SANT ANTONI 122 28 22 28 9 209 ESQUERRA EIXAMPLE 233 136 90 49 36 544 DRETA EIXAMPLE 140 191 69 96 36 532 ESTACIÓ NORD 123 12 19 27 8 189 SAGRADA FAMÍLIA 232 44 30 11 6 323 TOTAL DISTRICTE 850 411 230 211 95 1.797

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Transports Agències Explotació Activitats Altres Total de viatges aparcaments auxiliars

transports SANT ANTONI 0 2.457 26.014 2.943 1.682 33.096 ESQUERRA EIXAMPLE 0 13.397 138.311 3.705 4.180 159.593 DRETA EIXAMPLE 0 24.271 126.127 9.322 5.540 165.260 ESTACIÓ NORD 0 1.362 35.566 1.948 418 39.294 SAGRADA FAMÍLIA 0 3.127 45.432 665 1.295 50.519 TOTAL DISTRICTE 0 44.614 371.450 18.583 13.115 447.762

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 5% Activitats auxiliars transports 12% Explotació aparcaments 13% Agències de viatges 23% Transports 47% SANT ANTONI 209 ESQUERRA EIXAMPLE 544 DRETA EIXAMPLE 532 ESTACIÓ NORD 189 SAGRADA FAMÍLIA 323 Altres 3% Activitats auxiliars transports 4% Transports 0% Agències de viatges 10% Explotació aparcaments 83% SANT ANTONI 33.096 ESQUERRA EIXAMPLE 159.593 DRETA EIXAMPLE 165.260 ESTACIÓ NORD 39.294 SAGRADA FAMÍLIA 50.519

(18)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.12. FINANCES I ASSEGURANCES Informe Comerç 2002 Quadre 2.11.2 TRANSPORTS I COMUNICACIONS SERVEIS 2002 SERVEIS 2002 SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Transports Agències Explotació Activitats Altres

de viatges aparcaments auxiliars

transports SANT ANTONI 0 88 1.182 105 187 ESQUERRA EIXAMPLE 0 99 1.537 76 116 DRETA EIXAMPLE 0 127 1.828 97 154 ESTACIÓ NORD 0 114 1.872 72 52 SAGRADA FAMÍLIA 0 71 0 60 216 TOTAL DISTRICTE 0 109 1.615 88 138

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Banca i Assegurances Altres Total

caixes d'estalvi SANT ANTONI 60 20 1 81 ESQUERRA EIXAMPLE 166 152 32 350 DRETA EIXAMPLE 194 276 92 562 ESTACIÓ NORD 23 14 3 40 SAGRADA FAMÍLIA 72 32 4 108 TOTAL DISTRICTE 515 494 132 1.141

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 12% Assegurances 43% Banca i caixes d’estalvi 45% SANT ANTONI 81 ESQUERRA EIXAMPLE 350 DRETA EIXAMPLE 562 ESTACIÓ NORD 40 SAGRADA FAMÍLIA 108

(19)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.12.2 FINANCES I ASSEGURANCES Informe Comerç 2002 Quadre 2.12.1 FINANCES I ASSEGURANCES SERVEIS 2002 SERVEIS 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Banca i Assegurances Altres Total

caixes d'estalvi SANT ANTONI 16.494 1.448 30 17.972 ESQUERRA EIXAMPLE 49.111 25.394 4.514 79.019 DRETA EIXAMPLE 116.811 67.909 14.205 198.925 ESTACIÓ NORD 6.460 2.173 56 8.689 SAGRADA FAMÍLIA 18.307 2.737 198 21.242 TOTAL DISTRICTE 207.183 99.661 19.003 325.847

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Banca i Assegurances Altres

caixes d'estalvi SANT ANTONI 275 72 30 ESQUERRA EIXAMPLE 296 167 141 DRETA EIXAMPLE 602 246 154 ESTACIÓ NORD 281 155 19 SAGRADA FAMÍLIA 254 86 50 TOTAL DISTRICTE 402 202 144

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 6% Assegurances 31% Banca i caixes d’estalvi 63% SANT ANTONI 17.972 ESQUERRA EIXAMPLE 79.019 DRETA EIXAMPLE 198.925 ESTACIÓ NORD 8.689 SAGRADA FAMÍLIA 21.242

(20)

Quadre 2.13.1

IMMOBILIÀRIES I SERVEIS A LES EMPRESES

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002 Quadre 2.13.

IMMOBILIÀRIES I SERVEIS A LES EMPRESES

Informe Comerç 2002

SERVEIS 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Activitats Serveis Publicitat i Serveis Lloguers Lloguers Altres Total immobiliàries jurídics i estudis de tècnics béns béns

administratius mercat mobles immobles

SANT ANTONI 45 84 57 41 27 36 99 389 ESQUERRA EIXAMPLE 275 625 395 306 90 294 680 2.665 DRETA EIXAMPLE 349 1.218 605 331 116 491 922 4.032 ESTACIÓ NORD 27 72 57 47 19 39 83 344 SAGRADA FAMÍLIA 44 78 41 48 27 58 135 431 TOTAL DISTRICTE 740 2.077 1.155 773 279 918 1.919 7.861

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Activitats Serveis Publicitat i Serveis Lloguers Lloguers Altres Total immobiliàries jurídics i estudis de tècnics béns béns

administratius mercat mobles immobles

SANT ANTONI 4.198 5.524 3.799 5.357 2.340 0 6.461 27.679 ESQUERRA EIXAMPLE 18.141 59.200 32.982 25.452 9.124 0 49.809 194.708 DRETA EIXAMPLE 26.853 132.667 51.764 27.907 5.388 0 71.102 315.681 ESTACIÓ NORD 1.173 5.496 4.115 3.615 668 0 13.456 28.523 SAGRADA FAMÍLIA 2.096 7.709 1.770 2.961 2.749 0 9.681 26.966 TOTAL DISTRICTE 52.461 210.596 94.430 65.292 20.269 0 150.509 593.557

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 24% Lloguers béns immobles 12% Lloguers béns mobles 4% Activitats immobiliàries 9% Serveis juridics i administratius 26% Publicitat i estudis de mercat 15% Serveis tècnics 10% SANT ANTONI 389 ESQUERRA EIXAMPLE 2.665 DRETA EIXAMPLE 4.032 ESTACIÓ NORD 344 SAGRADA FAMÍLIA 431 Altres 25% Lloguers béns immobles 0% Lloguers béns mobles 3% Serveis tècnics 11% Activitats immobiliàries 9% Serveis juridics i administratius 36% Publicitat i estudis de mercat 16% SANT ANTONI 27.679 ESQUERRA EIXAMPLE 194.708 DRETA EIXAMPLE 315.681 ESTACIÓ NORD 28.523 SAGRADA FAMÍLIA 26.966

(21)

Quadre 2.13.2

IMMOBILIÀRIES I SERVEIS A LES EMPRESES

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002

Quadre 2.14.

MANTENIMENT, NETEJA I PROTECCIÓ

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Activitats Serveis Publicitat i Serveis Lloguers Lloguers Altres immobiliàries jurídics i estudis de tècnics béns béns

administratius mercat mobles immobles

SANT ANTONI 93 66 67 131 87 0 65 ESQUERRA EIXAMPLE 66 95 83 83 101 0 73 DRETA EIXAMPLE 77 109 86 84 46 0 77 ESTACIÓ NORD 43 76 72 77 35 0 162 SAGRADA FAMÍLIA 48 99 43 62 102 0 72 TOTAL DISTRICTE 71 101 82 84 73 0 78

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Manteniment, neteja i protecció SANT ANTONI 30 ESQUERRA EIXAMPLE 58 DRETA EIXAMPLE 66 ESTACIÓ NORD 9 SAGRADA FAMÍLIA 29 TOTAL DISTRICTE 192

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 30

ESQUERRA EIXAMPLE 58

DRETA EIXAMPLE 66

ESTACIÓ NORD 9

(22)

Quadre 2.14.2

MANTENIMENT, NETEJA I PROTECCIÓ

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002 Quadre 2.14.1

MANTENIMENT, NETEJA I PROTECCIÓ

Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Manteniment, neteja i protecció SANT ANTONI 1.048 ESQUERRA EIXAMPLE 1.771 DRETA EIXAMPLE 2.189 ESTACIÓ NORD 198 SAGRADA FAMÍLIA 1.860 TOTAL DISTRICTE 7.066

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 1.048 ESQUERRA EIXAMPLE 1.771 DRETA EIXAMPLE 2.189 ESTACIÓ NORD 198 SAGRADA FAMÍLIA 1.860 SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Manteniment, neteja i protecció SANT ANTONI 35 ESQUERRA EIXAMPLE 31 DRETA EIXAMPLE 33 ESTACIÓ NORD 22 SAGRADA FAMÍLIA 64 TOTAL DISTRICTE 37

(23)

Quadre 2.15.1 ENSENYAMENT SERVEIS 2002 Informe Comerç 2002 Quadre 2.15. ENSENYAMENT Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Ensenyament SANT ANTONI 72 ESQUERRA EIXAMPLE 336 DRETA EIXAMPLE 498 ESTACIÓ NORD 52 SAGRADA FAMÍLIA 71 TOTAL DISTRICTE 1.029

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 72 ESQUERRA EIXAMPLE 336 DRETA EIXAMPLE 498 ESTACIÓ NORD 52 SAGRADA FAMÍLIA 71 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Ensenyament SANT ANTONI 20.041 ESQUERRA EIXAMPLE 120.458 DRETA EIXAMPLE 158.980 ESTACIÓ NORD 9.871 SAGRADA FAMÍLIA 17.580 TOTAL DISTRICTE 326.930

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 20.041

ESQUERRA EIXAMPLE 120.458

DRETA EIXAMPLE 158.980

ESTACIÓ NORD 9.871 SAGRADA FAMÍLIA 17.580

(24)

Quadre 2.16. SANITAT I ASSISTÈNCIA SERVEIS 2002 Informe Comerç 2002 Quadre 2.15.2 ENSENYAMENT Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002 SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Ensenyament SANT ANTONI 278 ESQUERRA EIXAMPLE 359 DRETA EIXAMPLE 319 ESTACIÓ NORD 190 SAGRADA FAMÍLIA 248 TOTAL DISTRICTE 318

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 54 ESQUERRA EIXAMPLE 244

DRETA EIXAMPLE 340

ESTACIÓ NORD40 SAGRADA FAMÍLIA 62 NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Sanitat i assistència SANT ANTONI 54 ESQUERRA EIXAMPLE 244 DRETA EIXAMPLE 340 ESTACIÓ NORD 40 SAGRADA FAMÍLIA 62 TOTAL DISTRICTE 740

(25)

Quadre 2.16.2 SANITAT I ASSISTÈNCIA SERVEIS 2002 Informe Comerç 2002 Quadre 2.16.1 SANITAT I ASSISTÈNCIA Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Sanitat i assistència SANT ANTONI 7.377 ESQUERRA EIXAMPLE 107.976 DRETA EIXAMPLE 67.673 ESTACIÓ NORD 5.631 SAGRADA FAMÍLIA 12.304 TOTAL DISTRICTE 200.961

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 7.377 ESQUERRA EIXAMPLE 107.976 DRETA EIXAMPLE 67.673 ESTACIÓ NORD 5.631 SAGRADA FAMÍLIA 12.304 SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Sanitat i assistència SANT ANTONI 137 ESQUERRA EIXAMPLE 443 DRETA EIXAMPLE 199 ESTACIÓ NORD 141 SAGRADA FAMÍLIA 198 TOTAL DISTRICTE 272

(26)

Quadre 2.17.1

ALTRES SERVEIS CULTURALS I PERSONALS

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002 Quadre 2.17.

ALTRES SERVEIS CULTURALS I PERSONALS

Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002 SANT ANTONI 257 ESQUERRA EIXAMPLE 811 DRETA EIXAMPLE 799 ESTACIÓ NORD 140 SAGRADA FAMÍLIA 326

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Cultura i Perruqueries i Serveis Altres serveis Total

lleure salons fotografia i personals

de bellesa fotocòpia SANT ANTONI 54 103 52 48 257 ESQUERRA EIXAMPLE 224 277 128 182 811 DRETA EIXAMPLE 284 192 114 209 799 ESTACIÓ NORD 39 48 26 27 140 SAGRADA FAMÍLIA 62 144 58 62 326 TOTAL DISTRICTE 663 764 378 528 2.333

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Cultura i Perruqueries i Serveis Altres serveis Total

lleure salons fotografia i personals

de bellesa fotocòpia SANT ANTONI 22.317 5.974 3.421 2.789 34.501 ESQUERRA EIXAMPLE 51.657 16.799 10.088 10.387 88.931 DRETA EIXAMPLE 60.838 17.450 6.994 13.473 98.755 ESTACIÓ NORD 34.547 2.168 1.468 1.302 39.485 SAGRADA FAMÍLIA 11.311 7.141 3.628 3.149 25.229 TOTAL DISTRICTE 180.670 49.532 25.599 31.100 286.901

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SANT ANTONI 34.501

ESQUERRA EIXAMPLE 88.931

DRETA EIXAMPLE 98.755

ESTACIÓ NORD 39.485

SAGRADA FAMÍLIA 25.229 Altres serveis personals 23%

Serveis fotografia i fotocòpia 16%

Cultura i lleure 28%

Perruqueries i salons de bellesa 33%

Altres serveis personals 11%

Serveis fotografia i fotocòpia 9%

Perruqueries i salons de bellesa 17%

(27)

Informe Comerç 2002 Quadre 2.17.2

ALTRES SERVEIS CULTURALS I PERSONALS

SERVEIS 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Cultura i Perruqueries i Serveis Altres serveis

lleure salons fotografia i personals

de bellesa fotocòpia SANT ANTONI 413 58 66 58 ESQUERRA EIXAMPLE 231 61 79 57 DRETA EIXAMPLE 214 91 61 64 ESTACIÓ NORD 886 45 56 48 SAGRADA FAMÍLIA 182 50 63 51 TOTAL DISTRICTE 273 65 68 59

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :