Impuls a l Economia Verda i Circular

Texto completo

(1)

Impuls a l’Economia Verda i Circular

L’economia verda com a factor de reactivació del teixit productiu de Catalunya

Marta Subirà, directora general de Polítiques Ambientals

10 de març de 2015

(2)

Previsions globals de futur

 Augment de la població mundial

fins a 9.100 M el 2050 (NU, 2009).

 La demanda energètica global

augmentarà un 36% fins al 2035 (AIE, 2008) i la d’aigua un 40% fins al 2030 (2030 WRG, 2009).

 Les reserves d'elements clau com

or, plata , indi, iridi i tungstè es podrien esgotar en 50 anys

(3)

3

Economia verda i circular: Un canvi de

model per generar noves oportunitats

 1 bilió $ d'estalvis mundials per a

l'any 2025 (WEF i FEM).

 Estalvi potencial de més de

630.000 M€/any a UE amb

polítiques sostenibles ambicioses en la gestió de residus (CE).

 3% de la població activa ocupada

en economia verda a Catalunya (DTES).

 2% del PIB en inversions verdes:

68.000 -100.000 llocs de treball potencials a Catalunya (segons metodologia PNUMA).

(4)

2011. Green Economy Report, PNUMA-NU.

2011. Towards Green Growth, Estratègia de l’OCDE.

2012. Incorporating green growth and sustainable development

policies into structural reform agendas, G20 Summit

2012. Resolució Conferència Rio+20 “El futur que volem”, NU.

2012. Partnership for Action on Green Economy – PAGE (PNUMA, OIT,

UNIDO,UNITAR - NU)

2013. Green growth: from labour to resource productivity , UNIDO-NU. 2010. Europe 2020 Strategy, «Una estratègia per a un creixement

inteligent, sostenible i integrador», CE

2011. Full de ruta cap a una Europa eficient en l’ús de recursos

Resposta de la comunitat internacional i

europea

(5)

5

“L’economia verda és aquella que millora el benestar humà i l'equitat social, mentre que redueix significativament els riscos ambientals i les escassetats ecològiques. En la seva expressió més simple, una economia verda és baixa en carboni, eficient en l’ús dels recursos i socialment inclusiva. En una economia verda, el creixement dels ingressos i l'ocupació són impulsats per les inversions públiques i privades que redueixen les emissions de carboni i la contaminació, milloren l'eficiència energètica i de recursos, i eviten la pèrdua de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. .”

Green Economy Report del PNUMA, 2011

“L’economia circular es defineix com un sistema industrial que promou el disseny reparador i regenerador. Substitueix el concepte “destí final” per restauració, fomenta l’ús de les energies renovables, elimina l’ús de productes químics tòxics i es basa en la reutilització i la prevenció dels residus, mitjançant el disseny intel·ligent dels materials, productes, sistemes i, en conseqüència, dels models de negoci.

Ellen MacArthur Foundation, 2012

(6)

Perquè es sustenta en:

les persones

els recursos

el capital natural

Perquè ens permet

mantenir:

el territori

la competitivitat

la identitat

Economia verda i inclusiva.

Futur econòmic de Catalunya

(7)

7

Compromís del Govern de

Catalunya per:

 promoure la sostenibilitat

 millorar la competitivitat

 incrementar l’ocupació

 Proporcionar benestar i

equitat social

Estratègia d’impuls a l’economia verda i

circular (IEViC)

(8)

Alineació amb la Unió Europea i països de l’entorn pel

que fa a competitivitat

Donar coherència i visibilitzar les polítiques del Govern

en economia verda

Establir prioritats per a les actuacions futures del

Govern

Incrementar la resilència

Objectius de IEViC

(9)

9

Estratègia Catalana 2020 (ECAT 2020)

Estratègia per l’Especialització Intel·ligent de Catalunya

(RIS3CAT)

Estratègia de política industrial de Catalunya

Programa d'Impuls a les Industries de la química,

l’energia i els recursos (PIQUER)

Encaix a partir dels instruments

claus del Govern

(10)

1 2 3 4

Anàlisi punt de partida

Generació de demanda i creació de mercats

Millora de l’accés a finançament

Promoció de R+D+I

Foment de l’emprenedoria

Les polítiques de resposta a la crisi:

L’Estratègia Catalunya 2020 RIS3CAT

Estratègia de política industrial de Catalunya Fons Europeus

Mapa reptes i oportunitats sectors econòmics rellevants 2012

L’Entorn: europeu i internacional

2

3

Impuls a l’Economia Verda i Circular

Les polítiques de sostenibilitat

Legislació pròpia que recull les directrius ambientals europees i internacionals

Programes de gestió de residus, aigua, control de la contaminació atmosfèrica, etc.

1

Model de l’Impuls a l’Economia

Verda i Circular

(11)

11

Alimentació

Inclou la indústria agroalimentària, però també altres graons de la cadena de valor, com els sectors primaris, la distribució, les indústries de l’envasament i l’embalatge, la maquinària per a alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.

Química, energia i recursos

Inclou les activitats de gestió dels recursos energètics i naturals, del cicle de l’aigua i del reciclatge i el tractament de residus; en particular, activitats d’alt valor afegit i contingut innovador, com ara l’estalvi i l’eficiència energètics, nous materials eficients energèticament, la cogeneració, l’automatització, la gestió i el control energètics, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear. També inclou els materials innovadors i les solucions tecnològiques que permeten un estalvi energètic significatiu en la construcció d’edificis o la gestió de les ciutats.

Sistemes industrials

Inclou les activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de sistemes industrials eficients (maquinària i equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics) i, especialment, les activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i la manufactura avançada, en què l’ecodisseny té un paper clau.

Indústries basades en el disseny

Inclou les indústries que tenen un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau: tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria, mobiliari, perfums i cosmètica, entre altres.

Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible

Inclou els sistemes de gestió de la mobilitat, del transport públic i de les infraestructures, el sector de l’automoció i les activitats que hi tenen relació, però també té implicacions en l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, Internet, la telefonia mòbil, les TIC, etc.

Indústries de la salut

Inclou la química fina, els preparats farmacèutics, la indústria de tecnologies mèdiques, el sector de les assegurances i el sistema Indústries de la salut hospitalari.

Indústries culturals i basades en l’experiència

Inclou les indústries creatives i culturals i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.

7 SECTORS LIDERS DEL TEIXIT

PRODUCTIU CATALÀ

(12)

Foment de l’ocupació i de emprenedoria Impuls a la internacionalització Promoció de la R+D+I Generació de demanda i creació de mercats

Polítiques d’estímul per a la transició

cap a l’Economia Verda i Circular

(13)

13

Instruments orientats a l’impuls de l’economia verda

que ja està duent a terme el Govern

Nous instruments que no estan implantats a

Catalunya

Actuals Amb Potencial Inno vadors

Instruments existents amb alt potencial de contribuir

a impulsar l’economia verda

Instruments d’estímul per a la

transició cap a la IEViC

(14)

 Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020

 Estratègia catalana per a la renovació energètica dels

edificis

 Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2020

 Programa d’impuls de la indústria química, energia i

recursos (en el marc de l’Estratègia de política Industrial de Catalunya)

 Programa d’agricultura ecològica i programa de productes

locals

 Bonificacions fiscals per a inversions orientades a millores

ambientals Actuals Amb Potencial Inno vadors

Instruments orientats a

(15)

15

 Estratègia catalana d’ocupació 2012-2020 i Pla de

desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació de Catalunya

 Programa Start-up Catalonia, Xarxa d’acceleradors de

suport a empreses amb potencial de creixement

 Línies de finançament empresarial que actualment disposa

l’ICF: i+i circulant, i+i inversió, Economia Social i Cooperativa, inversió, ...

 Serveis de creació i creixement d’Empreses de Base

Tecnològica (EBTs)  ... Actuals Amb Potencial Inno vadors

Instruments existents amb alt

potencial de contribució a EViC

(16)

 Mesures fiscals innovadores que incentivin els canvis de conducta, la disminució de les accions amb impacte

ambiental i social i les inversions ambientalment favorables

 Potenciar la marca “Catalunya sostenible” a nivell

internacional

 Estudis de prospectiva de les noves professions i

qualificacions

 Programa específic d’assessorament a les PIMES orientat a

facilitar la transició cap a l’economia verda

 Desplegament d’una estratègia innovadora i inclusiva de

Smart Region/Cities  ... Actuals Amb Potencial Inno

(17)

Comitè de Direcció

Representants dels departaments de Presidencia, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement i Agricultura i Medi Natural

Partint del Grup de Treball Interdepartamental específic sobre l’Economia verda i circular

Consell Consultiu

Partint del Comitè d’Impuls del Pla Estratègic de la Química, l’Energia i els Recursos

17

(18)

Disseny d’indicadors de seguiment i d’evaluació de les actuacions

i del seu impacte.

De resultats, que monitoritzaràn el seguiment instrumental

de la planificació i el desenvolupament de les actuacions.

D’impacte, que evaluaràn els efectes de l’estratègia a

escala global en termes d’economía verda.

(19)

19  Membre de la Fundació Ellen Macarthur sobre economia circular  Pla de suport al

sector econòmic del medi ambient

 Grup de treball sobre

economia verda en el marc de la Xarxa de Clústers.  Ecobons  Projectes de reactivació econòmica dels espais protegits i les Reserves de la Biosfera de Catalunya.  Identificació recursos estratègics per a la indústria catalana.

Desplegament 2015 de l’IEViC

(20)

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :