Canvis rellevants en la normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants

50  Download (0)

Full text

(1)

Canvis rellevants en la normativa de

gestió de les dejeccions ramaderes i

(2)

Nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions ramaderes,

fertilització I programa actuació zones vulnerables

2. Us de GPS

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera (porcí)

4.

RD condicionalitat

5. MTDs

(3)

Situació nitrats a les aigües: Programa actuació reforçat

nitrats mg / L

(4)

Punts més rellevants

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

(5)

Trets generals nou decret

Programa d’actuació reforçat

Alguns articles s’han passat als annexos

o

Pel seu elevat detall tècnic

Es concreten articles que formen el programa

d’actuació

Es faculta Conseller/a del DARP per modificar

determinats annexes

(6)

Punts rellevants

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

(7)

Índex de càrrega ramadera (ICR)

ICR = N bestiar intensiu / N orgànic aplicable

Càlcul per a cada municipi

Intervenen municipis adjacents Amb reducció N per dietes

(8)

Definició subzones de ZV

ZV-A:

o Municipis amb ICR superior a 0,8

o Municipis amb ICR entre 0,5 i 0,8 però amb elevats nitrats a les

aigües subterrànies (> 50 ppm)

ZV-B: resta de municipis en zona vulnerable

(9)
(10)

Superfície fertilitzable i número de granges

Superfície (ha) Cap. Recepc. Kg N Generació kg N Std. Nombre granges ZNV 373.089 65.925.468 23.290.404 7.149 ZV 548.359 82.479.319 75.421.785 11.448 ZV-A 287.101 45.286.508 55.370.758 7.961 ZV-B 261.259 37.192.811 20.051.027 3.487 Total Catalunya 921.448 148.404.787 98.712.189 18.597

Superfície (ha) Cap. Recepc. Kg N Generació kg N Std. Nombre granges

(11)

Moratòria ampliacions de bestiar

En municipis d’ICR superior a 1,2

o Afecta 66 municipis a Catalunya (llistats a l’annex)

(12)

Limitacions increment bestiar en ZV (I)

Només es pot aplicar en ZV el N-ref

o N-ref: nitrogen de dejeccions que s’aplica en ZV segons el

pla de gestió vigent a l’entrada en vigor del decret

Excepcions: poden aplicar en ZV per sobre del N-ref:

o Explotacions ecològiques o extensives o Terres cultivades pel ramader

o Aplicació a terres de ZV-B si els sòls tenen menys de 80

(13)

Limitacions increment bestiar en ZV (II)

Reducció N per dietes: NO permet augmentar el bestiar

Es pot incrementar bestiar en ZV

• Aplicant les dejeccions en terres fora de ZV

• Aplicant les dejeccions en terres cultivades pel ramader • Tractant dejeccions per eliminar N o produir fertilitzants

comercials

• Trasllats bestiar per tancament d’altra granja (mateix titular) • Lliurant a gestor de residus

(14)

Increment bestiar en ZV: comparació

Major restricció a les ampliacions amb el nou decret

En ZV-A el projecte de decret permet menys

possibilitats d’ampliar respecte al Decret 136/2009:

o Opcions d’ampliar bestiar que desapareixen:

− Explotació agrària prioritària

− Dietes reductores de l’excreció nitrogenada

− Ampliar pel fet d’estar en un pla de gestió conjunt on altres granges disminueixen

o En ZV-B el projecte de decret preveu restriccions a les

(15)

Punts rellevants

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

(16)

Coeficients estàndard excreció N

Actualització coeficients vedell engreix

o Decret vigent: 28,97 kg N/plaça i any o Nou decret:

Engreix (mamó): 22 kg N/plaça i any

Engreix (pastero): 28 kg N/plaça i any

Actualització coeficients avicultura engreix

o Decret vigent: 0,22 kg N/plaça i any

(17)

Reducció N per alimentació

Continuen vigents les reduccions actuals (nivells 1, 2 i 3)

S’està desenvolupant actualment el Pla pilot del mètode

del balanç de N

o S’implementarà per Ordre

El decret possibilita aplicar el

balanç de N per a altres espècies

(18)

Emmagatzematge dejeccions

Basses en destinació

o Només per aplicació agrícola

o A més de 5 km de la granja

o Les dejeccions han d’estar sota cobert

Oví i cabrum

o Comptabilitza el terra de la nau o Ha de ser impermeable i amb jaç o Certificat tècnic

(19)

Plans de gestió de dejeccions

Pla gestió: només per al bestiar estabulat

Exempció per a granges petites

Conversió de plans conjunts a centres de gestió

o Cada granja, pla individual

o Gestió conjunta: a través del centre de gestió

(optimització de la gestió conjunta)

(20)

Punts rellevants

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

(21)

Assessorament en fertilització

Disposar (acreditar) assessorament

en fertilització si:

o Més de 3 ha d’hortícoles o Més de 10 ha de regadiu

o Més de 20 ha de secà

Exempció: agricultor amb titulació adient

(22)

Concentració N en dejeccions

No es pot dir que fertilitzem si no sabem riquesa en N

Cal estimar riquesa: kg N/t o kg N/m

3

Anàlisis laboratori, conductímetres o NIR (purins),

referències bibliogràfiques adients, etc.

Per defecte: kg N teòrics / volum o massa real

(mesurats) de dejeccions

(23)

Dosi màxima de N a aplicar (ZV)

Màxim adobatge orgànic (fems, purins, etc.)

o Límit general 170 kg N / ha i any

o Agricultura ecològica: 170 només per a dejeccions

Superació límit 170 kg N/ha i any

o Cal autorització explícita Comissió Europea

(24)

Dosi màxima N a aplicar (ZV)

Límit actual dejeccions en cereal d’hivern: 170 kg N/ha

i any (secà i reg)

Nous límits en secans semiàrids: 130 kg N/ha

o Segrià, Pla d’Urgell, Urgell, Garrigues

Mecanisme per augmentar dosi de fertilitzant (mineral

o orgànic) en cas d’altes productivitats

(25)

Èpoques aplicació dejeccions ramaderes

ZV: més restricció en adobatge de fons

o Fems: permès 2 mesos abans sembra (ara 2,5)

o Purins i gallinasses: permès 1,5 mesos abans sembra (ara 2)

ZV: permès purí al canyot de blat de moro

o Anàlisi nitrats al sòl

(26)

Maquinària aplicació purins

Prohibició vano

Transitorietat:

-

En 6 mesos: cisternes noves

- En 1 any (aplicacions ZV) o 2 anys (aplicacions ZNV)

Cisternes de més de 15 m3, o

Aplicació a càrrec d’empreses de serveis

(27)

Maquinària aplicació purins

Conductímetre en cisternes purins (obligatori)

Transitorietat (igual que prohibició vano)

-

En 6 mesos: cisternes noves

- En 1 any (aplicacions ZV) o 2 anys (aplicacions ZNV)

Cisternes de més de 15 m3, o

Aplicació a càrrec d’empreses de serveis

(28)

Altres aspectes de l’aplicació

Distàncies a cursos aigua en aplicar dejeccions

o Simplificació i reducció de distàncies a respectar

No aplicar dejeccions entre 15 h de divendres i 24 h

de diumenge, ni en festius, a menys de 500 m de:

o

Nuclis de població

o

Centres de treball (no agraris)

o

Àrees de lleure

(29)

Apilament temporal

Apilament temporal dins de finca

o Màxima quantitat

La necessària per la campanya agrícola

200 t / apilament (abans eren 100 t)

(30)

Centre de gestió de dejeccions ramaderes

Intermediari entre granges i agricultors

Ha de tenir un pla de gestió amb base agrícola

Pot tenir o no emmagatzematge

No pot tractar dejeccions (passaria a ser gestor de

(31)

Altres aspectes

Document acompanyament dejeccions

o No exigible (tot i que seria recomanable per seguretat

jurídica del propi ramader)

Fangs depuradora urbanes: en el conjunt de la ZV-A,

(32)

Punts rellevants

Trets generals del projecte de Decret

Ampliacions de granges i noves explotacions

Actuacions a l’explotació ramadera

Fertilització

(33)

Llibre de gestió fertilitzants nitrogenats

Ampliació a tots els agricultors

o Excepte petita dimensió

o ZV i ZNV

o Anotar totes les aplicacions de fertilitzants N

(34)

Declaració anual gestió fertilitzants

Dades anuals a enviar telemàticament al DARP

Declaració ramaders

o N i dejeccions generats

o Tractaments realitzats (i N eliminat, si s’escau)

o Quantitat entregada a explotació agrícola, gestor de residus o

a centre de gestió

Declaració agricultors

o N aplicat a cada cultiu, indicant tipus de fertilitzant i origen

Limitació entrada bestiar si insuficient capacitat de

(35)

Traçabilitat transport dejeccions ramaderes (GPS)

Lliurar al DARP en temps real les dades GPS del transport:

o Des d’entrada en vigor: aplicacions a més de 10 km

o En 6 mesos:

Transports per empreses de serveis

Transports cap a emmagatzematges en destinació o apilaments temporals

Transports a gestors de residus

Transports d’explotacions situades en ZV cap a terres en ZNV

(36)

Revisió del programa d’actuació en ZV

Revisió en el termini de 6 mesos des de la propera

modificació o ampliació de les designacions de zones

vulnerables

Si passat aquest termini no s’ha revisat, el programa

continuarà vigent

PERÒ no es permetran noves granges

ni ampliacions que apliquin dejeccions en ZV

(37)

Nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions ramaderes,

fertilització I programa actuació zones vulnerables

2. Us de GPS

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera (porcí)

4.

RD condicionalitat

(38)

Ordre GPS: Normativa

Normativa vigent:

Ordre AAM/312/2014: Obliga a utilitzar GPS en traçabilitat.

Granja aplicant a camp a més de 10 km.

Ordre AAM/66/2015: Estableix les dades que s’han de guardar

en excel. Poden ser requerides pel DARP.

Ordre ARP/210/2017: Obliga a aportar les dades al DARP en

temps real. Utilització de la plataforma de recepció de dades (PRD). Publicada 18/09/2017 – aplicació 19/03/2018

(39)

Ordre GPS: Sistema actual

Software gestió Explotacions

GPS

Gestió Sector Empreses Software DARP GPS Software GPS DARP (PRD) SSGMPA Camp Ramaders Aplicadors dejeccions ramaderes

(40)

Nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions ramaderes,

fertilització I programa actuació zones vulnerables

2. Us de GPS

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera (porcí)

4.

RD condicionalitat

(41)

Balanç de nitrogen a l’explotació ramadera (porcí)

Pla pilot 2017

(42)
(43)

Comparació generació de N (mesurat i calculat) de 6

engreixades

Mesurat: volum i analítiques

(44)

Balanç de nitrogen a l’explotació ramadera (porcí)

Finalització Pla pilot : Gener 2018

Publicació Ordre balanç :primavera 2018

Obligatori totes granges porcí

Aplicatiu informàtic

Obligació us : setembre 2018

(45)

Nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions ramaderes,

fertilització I programa actuació zones vulnerables

2. Us de GPS

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera (porcí)

4.

RD condicionalitat

(46)

RD condicionalitat

Afecta la condicionalitat dels ajuts de la PAC

Entra en vigor el 1 de gener del 2018.

Regula aplicacions purí en vano i enterrat dels fems sòlids.

Les CCAA , dins del que preveu el RD, poden establir

(47)

Nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions ramaderes,

fertilització I programa actuació zones vulnerables

2. Us de GPS

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera (porcí)

4. RD condicionalitat

(48)

Nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

1. Annex 1.1Directiva Emissions Industrials (DEI)

2. Porcí i aviram

3. Noves i ampliacions (nau nova). A partir de l’entrada

en funcionament

4. Resta :2021 al primer control

(49)

Nova normativa de gestió de les dejeccions ramaderes i

altres fertilitzants

1. Projecte de Decret gestió dejeccions ramaderes,

fertilització I programa actuació zones vulnerables

2. Us de GPS

3. Balanç de nitrogen a l'explotació ramadera (porcí)

4. RD condicionalitat

(50)

Figure

Updating...

References

Related subjects :