PLA PER AL DRET A L HABITATGE DECRET 13/2010, de 2 de febrer (DOGC núm ) CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

21  Download (0)

Full text

(1)

PLA PER AL DRET A L’HABITATGE 2009-2012

DECRET 13/2010, de 2 de febrer (DOGC núm 5565 11.2.2010)

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

(2)

PLA PER AL DRET A L’HABITATGE 2009-2012

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 2. PROGRAMES D’HABITATGES PROTEGITS I DE SÒL PER A HABITATGE PROTEGIT

Esquema del programa

3

1. Zones geogràfiques de preu d’Habitatge amb Protecció Oficial a Catalunya 5

2. Ingressos Familiars 6

3. Condicions d’Accés als Habitatges amb Protecció Oficial 7

4. Superfícies dels habitatges amb protecció oficial 8

5. Tipologies d’habitatges amb protecció oficial 9

6. Preus màxims de venda dels habitatges amb protecció oficial 10

7. Ajuts públics als promotors d’habitatges amb protecció oficial en règim de venda 11

8. Ajuts públics als compradors d’habitatges amb protecció oficial en règim de venda 12

9. Rendes màximes anuals de lloguer dels d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer 13

10. Rendes màximes anuals de lloguer i preus màxims de venda dels d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer amb opció de compra 14

11. Ajuts públics als promotors d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer i lloguer amb opció de compra i promocions en lloguer sobre

sòls cedits en dret de superfície o concessió administrativa 15

12. Ajuts públics als llogaters d’habitatges amb protecció oficial 16

13. Allotjaments col·lectius protegits 17

14. Habitatges existents protegits usats 18

15. Habitatges existents protegits concertats 19

16. Subvencions a l’adquisició onerosa de sòl 20

(3)

Qualificació min.30 anys Lloguer / cessió d’ús Lloguer opció compra Habitatges Afectats Urbanístics (HAUS) Visat contractes Allotjaments col·lectius protegits Col·lectius vulnerables Col·lectius específics

Rendes màximes i finançament lloguer de règim especial 25a.

Rendes màximes i finançament lloguer de règim general 25a.

Habitatges usats

Preu màxim de venda = HPO règim general D.80/2009 Reallotjament D.106/09 RSHPOC Lloguer Dret Superfície

H.P.O

Nova construcció Promoció Conversió construcció acabada lliure Edificació existent rehabilitada Sòls cedits en concessió admva Sòls en copropietat Règ. Especial 25a Règ. Especial 10a Règ. General 25a Règ. General 10a Règ. Especial 10a Règ. General 10a Preu concertat 10a Conc. Catalunya 7a

Règ. Especial 25a Règ. General 25a

Ús propi

Rendes màximes i condicions transmiss

Qualificació HPO 15 anys L 18/2007 LDH

Zones de preu HPO

Ingressos familiars Condicions accés 1 Superficie finançable Ajuts Promotors Ajuts Llogaters Ajuts Promotors Individual Cooperatives Comunitats propietaris PROGRAMES HABITATGE PROTEGIT

PDH 2009-2012 – Capítol 1 - Capítol 2

TIPOLOGIES

HPO

Venda

Preus màxims i condicions transmiss

ió Venda Dret Superfície Venda Copropietat Sòls propis Sòls cedits en dret superfície Règ. Especial Règ. General Preu concertat Conc. Catalunya Règ. Especial Règ. General Ajuts Promotors Ajuts Compradors RD 2066/2008 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(4)

Adquisició de sòl

destinat a Habitatge Protegit

Qualsevol adquisició onerosa de sòl per constituir Patrimonis de sòl amb destinació HPO

ACTUACIONS

EN MATÈRIA

DE SÒL

Urbanització de sòl destinat a Habitatge Protegit Adquisició onerosa de sòl destinat a allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables

PLH aprovat per l’Ajuntament

Sòl d’urbanització prioritària

Sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat Sòl urbà previst de millora urbana

Àmbits delimitats per formació de reserves de PPSH

Àrees Residencials Estratègiques (ARES) Terminis construcció (3/6 anys segons qualificació del sòl) Actuacions Urbanístiques de sòl protegides Àrees d’Urbanització prioritària (AUP)

Permuta: només si es concedeix increment nombre potencial HPO

Con d ici ons Ur banístiq ues RD 2066/2008 Con d ici ons Subvencions Subvencions PROGRAMES HABITATGE PROTEGIT

PDH 2009-2012 – Capítol 1 – Capítol 2

Convocatòria anual

DLLei 1/2007

16

(5)

ZONES GEOGRÀFIQUES DE PREU HPO A CATALUNYA

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 3)

Es consideren zones geogràfiques, els àmbits territorials en què es distribueixen els municipis de Catalunya a efectes d'aplicació del Pla per al dret a l'habitatge. Els municipis inclosos en cada una de les zones geogràfiques es determinen mitjançant ordre del titular del Ministeri d’Habitatge.

S'estableixen a Catalunya quatre zones geogràfiques que es denominen A, B, C i D, les quals es corresponen als àmbits territorials de preu màxim superior que defineix l'article 11 del Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre.

Pel que fa a les tipologies d'habitatges amb protecció oficial de preu concertat i d’habitatges concertats de Catalunya, la zona geogràfica A es divideix en tres subzones, A1, A2 i A3. Els municipis que s'inclouen en cada subzona es determinen mitjançant ordre del conseller o consellera competent en matèria d’habitatge.

Es determinen en consideració a l’existència d’especials dificultats d’accés a l’habitatge.

Determinen el preu màxim de venda i renda màxima de lloguer i el coeficient de ponderació dels ingressos familiars

Venda:

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/zones_proteccio_oficial.jsp?ComponentID=68451&SourcePageID=50113#1

Venda Preu concertat:

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Zones_Preu_Concertat_Preu_Maxim.jsp?ComponentID=110346&SourcePageID=162955#1

(6)

INGRESSOS FAMILIARS

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 4)

Es consideren ingressos familiars els de tots els membres de la unitat familiar tal i com es defineix en les normes reguladores de l’Impost sobre la renda de les

persones físiques. llevat els casos en què es refereixen expressament a una unitat de convivència, entesa com a conjunt de persones que conviuen en un

habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

En els casos de violència masclista s’han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la dona sol.licitant.

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de

l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'aplicarà el coeficient C corresponent al tram següent.

Es considera unitat de mesura per determinar la quantia dels ingressos familiars, en la seva quantia anual, incloent-hi dues pagues extres, l’indicador de renda

de suficiència de Catalunya (IRSC), establert per la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

Als efectes d’atorgar un equilibri a les diverses unitats familiars o unitats de convivència que opten als ajuts, els ingressos familiars es ponderen segons la zona

geogràfica on s’ubica l’habitatge i segons el nombre de membres de la unitat, d’acord amb els coeficients següents.

2

IFP

Ingressos Familiars

Coeficient U (ubicació)

Coeficient C (composició familiar)

Zona A = 0,75

Zona B = 0,80

Zona C = 0,85

Zona D = 1

1 membre = 1

2 membres = 0,97

3 membres = 0,93

4 membres o més = 0,9267

(7)

CONDICIONS D’ACCÉS ALS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 5)

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial s'han de complir les condicions d'ingressos que s’estableix per a cada tipologia, i també les següents:

¾ No ser titular del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre un habitatge subjecte a protecció pública, excepte que l’habitatge esdevingui

inadequat de forma sobrevinguda per a les seves circumstàncies personals o familiars i sempre que es garanteixi que no posseeix simultàniament més

d’un habitatge protegit.

¾ No ser titular d’un habitatge lliure, excepte que se li hagi privat del seu ús per causes no imputables a la persona interessada. En cap cas hi podran

accedir els titulars d’un habitatge o d’un dret sobre un habitatge que tingui un valor superior al 40% del preu de l’habitatge que es vol adquirir. Aquest

valor es determinarà d’acord amb la normativa de l’impost sobre transmissions patrimonials. Aquest valor s’elevarà fins al 60%, en els següents supòsits:

persones de més de 65 anys, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, famílies nombroses, famílies monoparentals amb fills,

persones dependents, o amb discapacitat oficialment reconeguda, i les famílies que les tinguin al seu càrrec i persones separades o divorciades al

corrent del pagament de les pensions per aliments i compensatòries, si s’escau.

¾ Aquestes limitacions no són aplicables en el supòsit d’habitatges en règim de lloguer promoguts per persones o entitats promotores socials destinats a

persones de més de 65 anys, o a persones amb mobilitat reduïda que no puguin adaptar el seu habitatge, sempre que l’habitatge del que siguin

propietaris sigui ofert en cessió a una administració pública, a una entitat que en depengui o a qualsevol de les borses de mediació per al lloguer social o

de lloguer jove.

¾ Estar inscrit al el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya, d’acord amb el que preveuen la secció II del capítol IV

títol V del la Llei 18/2007, de 28 de desembre, i el Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de sol·licitants d’habitatges amb

protecció oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

¾ Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.

¾

En el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a la venda, la persona adquirent ha d’acreditar que els ingressos familiars no són inferiors a un 5%

del preu de venda o adjudicació de l’habitatge, o del cost de l’edificació més el valor del sòl, en el cas de promoció per a ús propi.

(8)

SUPERFICIES DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL (m2 útils als efectes de còmput de superfície finançable)

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 8-9)

HABITATGES ELEMENTS VINCULATS

(garatges i trasters)

ESPAIS EXTERIORS D’ÚS PRIVATIU

Garatges : màx. 25m2 Trasters : màx 8m2

RÈGIM ESPECIAL I GENERAL

màx. 60% del

preu màxim venda

RÈGIM PREU CONCERTAT

màx. 90m2 / min. 40m2

màx. 50% del

preu màxim venda

Adaptats a persones amb mobilitat reduïda màx. 108m2 / min. 40m2

Famílies nombroses màx. 120m2 / min. 40m2

màx. 60% del

preu màxim venda

zona A zona B zona C zona D

RÈGIM CONCERTAT CATALUNYA màx. 80m2 / min. 40m2

màx. 42%

màx. 50%

es podran incloure la meitat d’aquests espais fins a un

màxim del 10% de la

superfície útil interior. 4

(9)

TIPOLOGIES D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 5)

INGRESSOS FAMILIARS MÀXIMS DELS ADQUIRENTS/LLOGATERS

(en núm. Vegades IRSC)

INGRESSOS FAMILIARS MÀXIMS €/ANY IRSC = 7.734,16€

TIPUS D’HABITATGES PROTEGITS Per venda, lloguer i lloguer amb opció

de compra, dret de superfície, copropietat i ús pròpi

VENDA I DRET SUPERFÍCIE LLOGUER I

LLOGUER OPCIÓ COMPRA

VENDA I DRET SUPERFICIE LLOGUER I LLOGUER OPCIÓ DE COMPRA 25 ANYS 10 ANYS RÈGIM ESPECIAL 2,339168 2,339168 18.091,50€ 18.091,50€ 25 ANYS 10 ANYS RÈGIM GENERAL 5,146169 4,210502 39.801,29€ 32.564.70€

Lloguer opció compra Lloguer opció compra

RÈGIM CONCERTAT 6,081836

6,081836

47.037.89€

47.037.89€

Lloguer opció compra Lloguer opció compra

CONCERTAT DE CATALUNYA 7

7

54.139,12€

54.139,12€ 5

(10)

PREUS MÀXIMS DE VENDA DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL (€/m2útil)

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 9)

RÈGIM ESPECIAL RÈGIM GENERAL RÈGIM CONCERTAT CONCERTAT CATALUNYA

MBE 758€

Elements vinculats = màx 60% Elements vinculats : màx 60% Elements vinculats : màx 50% Elements vinculats : màx 42% o 50%

A1 3.001, 68€ A1 4.000€ A2 3.001, 68€ A2 3.500€ Zona A 1.705,50€ 1.940,48€ A3 2,728,80€ A3 3.200€ Zona B 1.478,10€ 1.576,64€ 2.183,04€ 2.600€ Zona C 1.307,55€ 1.394,72€ 1.773,72€ 2.100€ Zona D 1.137,00€ 1.212,80€ 1.364,40€ 1.600€ 6

(11)

AJUTS PÚBLICS ALS PROMOTORS D’HPO EN RÈGIM DE VENDA

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 25-27)

PRÉSTEC CONVINGUT (Qualificació Provisional) Règim general, especial i preu

concertat

Max. 80% preu màx. Venda Arts. 12-33 PEVR RD 2066/2008

Cohesió social Règim especial

8.000€/hab zones A i B 12.000€/hab zones C i D

AJUTS ECONÒMICS

DIRECTES

Subvencions

Qualificació energètica

(RD 47/2007 nivells qualificació A, B, C)

Règim general, especial, preu concertat

A: 3500€/hab B: 2.800€/hab C: 2.000€/hab

Arts 63 PEVR RD 2066/2008

Amb el Pla 2009-2012 desapareixen els ajuts per garantir la viabilitat econòmica, per afavorir la sostenibilitat i ecoeficiència i per afavorir la mobilitat

interior, previstes en l’anterior Pla (D. 244/05)

(12)

AJUTS PÚBLICS ALS COMPRADORS D’HPO EN RÈGIM DE VENDA

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 28-32)

PRÉSTECS CONVINGUTS

Ministeri Habitatge/Entitats financeres

Règim general, especial i preu concertat

Max. 80% preu venda Arts. 12-42 PEVR RD 2066/2008

PRÉSTECS PREFERENCIALS

Govern Generalitat/Entitas financeres

Totes les modalitats de venda

SUBSIDIACIÓ PRÉSTECS CONVINGUTS

Per 5 anys prorrogables si els ingressos són inferiors a 4,210502 vegades IRSC

Règim general i especial (en situació de primer accés a l’habitatge en propietat)

Càlcul per cada 10.000€ de préstec

Increment en Ingressos IRSC Subsidi anual sit. Especials

</= 2,3339168 100€ < 2,3339168 + 55€ entre 2,3339168 -3,274835 80€ >2,3339168 /<4,210502 + 33€ entre 3,274835-4,210502 60€ General Joves>35 Families nombroses, monoparentals o amb persones dependents a càrrec

Victimes violencia, terrorisme, persones divorciades/separades fins 2,3339168 IRSC 8.000€ 9.000€ 12.000€ 11.000€ Entre 2,339168 i 3,274835 7.000€ 8.000€ 10.000€ 9.000€ Entre 3,274835 i 4,210502 5.000€ 6.000€ 8.000€ 7.000€

AJUTS DIRECTES A L’ENTRADA Règim general i especial I primer accés a l’habitatatge en propietat

En habitatges situts a les zones A, B o C, les quanties relacionades s’han d’incrementar en 1.200€, 600€ o 300€.

SUBVENCIONS a l’adquisició amb transmissió DRET DE SUPERFICIE

Subvenció per m2 de superfície útil 250€ zona A 200€ zona B 150€ zona C 100€ zona D

AJUTS a l’adquisició en règim de Règim general, especial i Màx. 10% del preu de venda = al valor de la part alíquota a adquirir per ADIGSA 8

(13)

RENDES MÀXIMES ANUALS DE LLOGUER DELS HPO EN RÈGIM DE LLOGUER(€/m2útil)

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 10)

RÈGIM ESPECIAL 25 anys RÈGIM GENERAL 25 anys RÈGIM ESPECIAL 10 anys RÈGIM GENERAL 10 anys

MBE 758€

Elements vinculats = màx 60% Elements vinculats : màx 60% Elements vinculats = màx 60% Elements vinculats : màx 60%

Zona A 76,75€ 87,32€ 93,80€ 106,73€ Zona B 66,51€ 70,95€ 81,30€ 86,72€ Zona C 58,84€ 62,76€ 71,92€ 76,71€ Zona D 51,17€ 54,58€ 62,54€ 66,70€ % preu màx. referència per m2/sup.útil 4,5% 5,5%

La renda inicial es pot actualitzar en funció de les variacions de l’IPC

A més de la renda es pot cobrar el cost real dels serveis de que gaudeix el llogater 9

(14)

RENDES MÀXIMES LLOGUER I PREUS MÀXIMS VENDA DELS HPO EN RÈGIM DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA (€/m2útil)

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 11)

RENDES MÀXIMES ANUALS

MBE 758€

RÈGIM ESPECIAL 10 anys RÈGIM GENERAL 10 anys CONCERTAT CATALUNYA 7 anys

Zona A 93,80€ 106,73€

Zona B 81,30€ 86,72€

Zona C 71,92€ 76,71€

Zona D 62,54€ 66,70€

% preu màx. referència per

m2/sup.útil 5,5% 3%

La renda inicial es pot actualitzar en funció de les variacions de l’IPC

A més de la renda es pot cobrar el cost real dels serveis de que gaudeix el llogater

COEFICIENTS CORRECTORS PREUS DE VENDA EN EXERCICI DE L’OPCIÓ

RÈGIM ESPECIAL 10 anys RÈGIM GENERAL 10 anys PREU CONCERTAT 10 anys CONCERTAT CATALUNYA 7 anys

MBE 758€

Renda pagament avançat 60% Renda pagament avançat 40%

A1 1,7 Zona A A2 i A3 1,7 1,6 Zona B Zona C Zona D 1,5

El preu que tingui el de la mateixa tipologia en el moment de la venda 10

(15)

AJUTS PÚBLICS ALS PROMOTORS D’HPO EN RÈGIM DE LLOGUER I LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA I PROMOCIONS EN LLOGUER SOBRE

SÒLS CEDITS EN DRET DE SUPERFICIE O CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 33-39)

PRÉSTEC CONVINGUT (Qualificació Provisional) Règim especial i general a 25 i 10

anys

Max. 80% preu màx. de referència Arts. 12, 27.1 i 28.1PEVR RD 2066/2008

Règim especial a 25 anys

28.000€/hab zona A 35.000€/hab zona B 40.000€/hab zona C

Règim general a 25 anys

25.000€/hab zona A 35.000€/hab zona B 40.000€/hab zona C

Règim especial a 10 anys

310€/m2 zona A 280€/m2 zona B 265€/m2 zona C 250€/m2 zona D Generals promoció HPO

(superfície màx. computable 70m2)

Règim general a 10 anys

260€/m2 zona A 230€/m2 zona B 215€/m2 zona C 200€/m2 zona D

Subvencions

Qualificació energètica (RD 47/2007 nivells qualificació A, B, C)

Règim especial i general a 25 i 10 anys 3.500€/hab zona A 2.800€/hab zona B 2.000€/hab zona C Arts 63 PEVR RD 2066/2008 AJUTS ECONÒMICS DIRECTES

Subsidi de préstec convingut

Art. 14, art. 27.1 I art. 28.1 PEVR RD 2066/2008

Règim especial i general a 25 i 10 anys

Lloguer opció compra preu concertat

Es determina per cada 10.000€ de préstec: Règ, Esp. 25 i 10 anys: 350€/anyl Règ. Gral 25 i 10 anys: 250€/any Preu concertat a 10anys: 100€/any

GARANTIES DE L’ADMINISTRACIÓ ENVERS ELS PROMOTORS

Règim especial i general a 25 i 10 anys

Dret dels promotors a la cessió dels habitatges a ADIGSA i als Ajuntaments en la modalitat de cessió d’ús.

Amb el Pla 2009-2012 desapareixen els ajuts per garantir la viabilitat econòmica, afavorir la sostenibilitat i ecoeficiència i per afavorir la mobilitat interior,

previstes en l’anterior Pla (D. 244/05)

(16)

AJUTS PÚBLICS ALS LLOGATERS D’HPO

ORDRE 402/2009 de prestacions permanents per al pagament del lloguer

ORDRE 559/2009 de prestacions econòmiques d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials REIAL DECRET 366/2009 pel que es modifica el RD 1472/2007 que regula la renda bàsica d’emancipació dels joves

PROGRAMA D’AJUTS AL PAGAMENT DE L’HABITATGE (Cap. 4, Secc. 2ª arts. 76ss)

Sistema d’ajuts

Condicions/ risc d’exclusió social

Ajuts

PRESTACIONS PERMANENTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Quan la unitat de convivència paga un lloguer superior al definit com a lloguer just.

S’entén per lloguer just l’import que hauria de pagar l’ arrendatària, i que no hauria de superar el 20 % o el 30 % dels seus ingressos segons que,

respectivament, aquests estiguin per sota de 0,94 vegades l’IRSC, o entre 0,94 i 2,35 vegades l’esmentat Índex

Prestació econòmica de dret de concurrència de caràcter permanent

Import màxim: 3.600 euros anuals

PRESTACIONS D’ESPECIAL

URGÈNCIA Quan la unitat de convivència a què pertany el sol·licitant de l’ajut, està en risc de perdre l’habitatge perquè no pot pagar el lloguer

Pagament puntual

Import màxim: 3.600 euros anuals/12 mensualitats

AJUTS IMPLÍCITS A PERSONES USUÀRIES

DE PARCS PÚBLICS DE LLOGUER El risc d’exclusió social el determina l’organisme gestor tenint en compte el cost de lloguer en relació amb els ingressos familiars

AJUTS IMPLÍCITS A PERSONES USUÀRIES

d’HABITATGES CEDITS A L’ADMINISTRACIÓ Quan la unitat de convivència a que pertany la persona beneficiària paga un lloguer superior al 30% dels seus ingressos

Pagament directament a la societat d'inversió o de gestió immobiliària, que descomptarà explícitament del rebut del lloguer que paga el llogater

Import màxim: 3.600 euros anuals

RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ

Joves entre 22 i 30 anys, emancipats, amb contracte de lloguer vigent (+3mesos)

210 € mensuals durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys

210 € mensuals durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys

Joves entre 22 i 30 anys, que s'han d'emancipar, i que en la data de presentació

12

Ordre 402/09

Ordre 599/09

(17)

ALLOTJAMENTS COL·LECTIUS PROTEGITS

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 40-41)

Són construccions, d’ús residencial col·lectiu o d’ús d’allotjament comunitari temporal, que tenen com a finalitat donar allotjament a col·lectius amb finalitats

especials d’allotjament de caràcter transitori i necessitats de serveis o tutela.

CARACTERÍSTIQUES:

¾ Poden ser d’iniciativa pública o privada

¾ Només es poden edificar sobre sols la qualificació urbanística dels quals admeti la construcció d’aquest tipus d’allotjaments.

¾ Destinació exclusiva de l’edifici a la finalitat prevista

¾ Superfície útil mínima:

15m2 – 1 ocupant

25m2

2

ocupants

¾ Superfície útil màxima:

40m2

90m2 per a unitats familiars o grups persones

¾ Necessitat de previ Conveni entre les promotores o gestores i l’ajuntament

¾ Qualificació d’HPO de caràcter permanent

FINANÇAMENT ALS PROMOTORS:

PRÉSTEC CONVINGUT (Qualificació provisional) Règim especial i general a 25 anys Max. 80% preu màx. de referència

Arts. 12, 27.1 i 28.1PEVR RD 2066/2008 Allotjament col·lectius vulnerables Règim especial lloguer a 25 anys A: 750€ B: 875€ C: 1000€ Generals (m2 sup. Útil)

Sup. Útil màxima computable 40m2 Allotjament col·lectius específics Règim general lloguer a 25 anys A: 500€ B: 700€ C: 800€ Subvencions Qualificació energètica (RD 47/2007 nivells qualificació A, B, C)

Règim especial i general a 25a

A: 3500€/hab B: 2.800€/hab C: 2.000€/hab Arts 63 PEVR RD 2066/2008 AJUTS ECONÒMICS DIRECTES

Subsidi de préstec convingut Règim especial i general a 25anys

Es determina per cada 10.000€ de préstec: Règ, esp 25 anys: 350€/any

Règ. Gral 25 anys: 250€/any

Art. 14, art. 27.1 I art. 28.1 PEVR rd 2066/200

GARANTIES DE L’ADMINISTRACIÓ ENVERS ELS PROMOTORS Règim especial i general a 25 anys

Dret dels promotors a la cessió dels habitatges a ADIGSA i als Ajuntaments en la modalitat de cessió d’ús.

(18)

HABITATGES EXISTENTS PROTEGITS USATS

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 42-44)

Habitatges existents protegits USATS

¾ Habitatges lliures o protegits en segona o posterior transmissions

¾ Habitatges protegits que s’hagin destinat abans a arrendament

¾ Habitatges lliures de nova construcció adquirits 1 any després de la data de concessió de la cèdula d’habitabilitat.

¾ Superfície útil màx 90m2

¾ Preu de venda en nposteriors transmissions es mantindrà limitat durant un període de 15 anys.

¾ Ajuts als adquirents d’habitatges existents protegits usats:

PRÉSTECS CONVINGUTS

Administració estatal/Entitas financeres IFP fins a 6,081836 IRSC

SUBSIDI PRESTECS CONVINGUTS

AJUTS DIRECTES A L’ENTRADA

IFP < a 4,210502IRSC

Complir condicions de primer accés a l’habitatge

Quanties s’assimilen als habitatges HPO de venda en règim general 14

(19)

HABITATGES EXISTENTS PROTEGITS CONCERTATS

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 45-46)

Habitatges existents protegits CONCERTATS

¾ Habitatges nous, construïts o en construcció, sobre sòls que segons planejament urbanístic es destinen a ús residencial sense qualificació específica

que impliqui la destinació a habitatge amb protecció oficial

¾ Habitatges usats no qualificats en cap tipologia de protecció

¾ El preu màxim de venda no pot superar:

Zona A.1

300.000€

Zona A.2

280.000€

Zona A.3

250.000€

Zona B

200.000€

Zona C

160.000€

Zona D

120.000€

¾ Ajuts als adquirents d’habitatges existents protegits concertats:

PRÉSTECS PREFERENCIALS CONVINGUTS Govern Generalitat/Entitas financeres

Max. 80% preu habitatge i annexos PRÉSTECS PREFERENCIALS (AJUT AL PAGAMENT DE L’ENTRADA)

Govern Generalitat/Entitas financeres Fins al 20% preu habitatge i

annexos SUBVENCIÓ A FONS PERDUT

Ingresos < 4,210502 vegades IRSC i complir condicions de primer accés a l’habitatge

Limitacions temporals en habitatges de nova construcció amb llicència sol·licitada abans de 1 agost de 2008 i habitatges usats no qualificats, durant l’any 2010

El 2% del preu de l’habitatge

AJUTS a l’adquisició en règim de COPROPIETAT

Règim general, especial i preu concertat

Si el preu de venda no supera el 80% del preu màx. en zona A i el 90% en zones B, C i D

Màx. 10% del preu de venda = al valor de la part alíquota a adquirir per ADIGSA Màx. 20% del cost de l’habitatge = ajut directe a l’entrada + part alíquota d’ADIGSA 15

(20)

SUBVENCIONS A L’ADQUISICIÓ ONOEROSA DE SÒL

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 47)

BENEFICIARIS

• Administracions Públiques

• Operadors Públics (de dret públic o privat) , si està aprovat el PLH

• Entitats sense ànim de lucre i cooperatives sense ànim lucre

• Entitats privades amb o sense ànim de lucre si destinen el terreny a

promoure habitatges protecció oficial de lloguer

• Ajuntaments en operacions de tanteig i retracte, i expropiació de sòl per

incompliment de terminis d’edificació dels habitatges amb protecció oficial en sòls de reserva urbanística

TERMINIS PER CONSTRUÏR 3 anys si el sòl està classificat com a sòl urbà consolidat

6 anys si el sòl és urbà no consolidat o urbanitzable

QUANTIA subvenció per adquisició de sòl per habitatge amb protecció oficial

3.200€ per habitatge, zones A1 i A2 2.470€ per habitatge, zones A3 i B 2.250€ per habitatge, zones C i D

No pot excedir del preu d’adquisició del sòl

QUANTIA subvenció per adquisició de sòl per allotjaments protegits per a col·lectius vulnerables

1.600€ per habitatge, zones A1 i A2 1.235€ per habitatge, zones A3 i B 1.125€ per habitatge, zones C i D

No pot excedir del preu d’adquisició del sòl

(21)

SUBVENCIONS A LA URBANITZACIÓ DE SÒL

DECRET 13/2010, DE 2 DE FEBRER, PLA PEL DRET A L’HABITATGE 2009-2012 (Art. 48)

CONDICIONS El 50% de l’edificabilitat residencial s’ha de destinar a habitatge protegit

A partir del 75% es pot demanar la declaració d’Àrea d’Urbanització Prioritària

TERMINIS PER CONSTRUÏR 3 anys per iniciar la construcció dels habitatges

QUANTIA

Entre 1.700€ i 1.925€ per habitatge, en funció de la zona S’incrementa en 300€ si s’ha adquirit el sòl

Figure

Updating...

References