Joaquim Tudela i Torras Vacances a Sabadell PASSEJADES GUIADES PELS BARRIS I EL RODAL DE SABADELL AMB 399 ATURADES

44  Download (0)

Full text

(1)

19 PASSEJADES GUIADES PELS BARRIS I EL RODAL DE SABADELL AMB 399 ATURADES

DE JOAQUIM TUDELA I TORRAS.

Col·laboració informàtica: Joaquim Clusa i Oriach

1. Passeig de la Revolució – Barri de la Cobertera

398. Dones, A les (monòlit)- Barri del Poblenou

APÈNDIX DEL LLIBRE

*VACANCES A SABADELL 2020. 15 ITINERARIS I 399 FOTOGRAFIES AMB HISTÒRIA I DETALLS*.

JOAQUIM TUDELA I TORRAS

(2)

2

EL PER QUÈ DELS ITINERARIS AFEGITS 3

(85) 7

235 2 QUADRANT 1. DES DE L'AJUNTAMENT FINS A LA RONDA

ZAMENHOF 76 11

3 QUADRANT 2. DES DEL TEATRE DE LA FARÀNDULA AL

CARRER DE VILARRÚBIES 70 16

4 QUADRANT 3. DES DE L'ESCOLA DE COMERÇ FINS A LA

GRAN VIA 30 20

5 QUADRANT 4. DES DE LA FÀBRICA BÓSSER FINS A LA GRAN

VIA 35 22

6 L'AFEGIT AL CENTRE. EL PARC DEL TAULÍ I EL BARRI DE

COVADONGA / LA COBERTERA FINS A LA FIRA 24 24

164

7 PARC DE LA MOLA 10 26

8 PASSEIG DE LA REVOLUCIÓ, SANT NICOLAU, CEMENTIRI I

BARRI DEL POBLE NOU 14 27

9 PARC DEL RIU RIPOLL I BARRI DE CAN PUIGGENER 24 29

10 PARC DE LA SALUT 9 31

11 PARC DE TOGORES 11 32

12 PARC SUD - AEROPORT 12 34

13 PARC CATALUNYA I BARRI DE CAN RULL 14 35

14 BARRIS DE CA N'ORIACH I PARCS NORD, SANT JULIÀ I CAN

DEU 14 36

15 BARRIS DE LA SERRA D'EN CAMERÓ, ELS MERINALS, CAN

GAMBÚS, CASTELLARNAU I LA CONCÒRDIA (cotxe) 7 38

16 BARRI DE LA CREU ALTA (per sobre dels carrers del Forn i

d'Antoni Cusidó) 15 39

17 BARRIS DE GRÀCIA I CAN FEU 11 40

18 BARRIS DE NOSTRE LLAR, SÒL I PADRÍS I AVINGUDA

EIXAMPLE 13 41

19 BARRIS DE LA CREU DE BARBERÀ, LES TERMES,

ESPRONCEDA I CAMPOAMOR 10 42

399

AJUSTAMENTS I CANVIS DE NOMS EN RELACIÓ ALS ÍNDEXS DEL LLIBRE 43 - 44

LLIBRE DE *VACANCES A SABADELL* EN 15 DIES / ITINERARIS

ÍNDEX

LLOCS PÀG.

LA NOVA DIVISIÓ TERRITORIAL DELS BARRIS DE SABADELL I LA LOCALITZACIÓ DE LES PASSEJADES

LA MOLA, ELS RODALS I ELS ALTRES BARRIS - 13 ITINERARIS 1 EL CENTRE HISTÒRIC EN UN RADI DE 200 M DES DE

L'AJUNTAMENT

ELS BARRIS DEL CENTRE, HOSTAFRANCS I COVADONGA / LA COBERTERA I EL PARC DEL TAULÍ - 5 ITINERARIS

(3)

LA NOVA DIVISIÓ TERRITORIAL DELS BARRIS DE SABADELL I LOCALITZACIÓ DE LES PASSEJADES

https://web.sabadell.cat/images/Districtes/Mapes/dte1OK.png 13 14 13 12 11 10 6 5 4 3 1 2 9 8 7 19 18 17 16 15

(4)

EL PER QUÈ DELS ITINERARIS AFEGITS

Escric al pròleg del llibre que "he mantingut els quinze recorreguts. Si el llibre anterior eren una mica anàrquics, insisteixo en l'error, però no se’m acut una millor manera d'ordenar-lo". I així ha estat des del 2008.

Però aquest any, el meu amic Joaquim Clusa, tenaç i infatigable, va fer la proposta de complementar els 15 itineraris, de caràcter més radial, amb una visió de recorreguts més compactes, distingint el *Centre*, per un cantó, i els altres barris i el rodal, per l’altre. I a l’ensems, dividir el centre de la ciutat en quatre parts o quadrants, per tal de poder disposar d’uns itineraris que es puguin passejar en un màxim de 3 hores, de manera que seguint aquest nou ordre, i amb el llibre a la mà (o a la butxaca, aprofitant que és d’una quartilla de grandària i està enquadernat en llom d’*espiral*), es podés fer unes "visites guiades" per la ciutat, seguint els llistats presentats.

El barri *El Centre* del districte *Centre* està limitat per la Ronda Zamenhof, el carrer Vilarrúbies, la Gran Via, la carretera de Terrassa i la Ronda Ponent segons la nova organització territorial de la ciutat. Els límits dels quatre *quadrants*, per tal d’obtenir unes extensions semblants, són la Rambla i la Via Massagué per l’eix nord - sud, i els carrers Hortanovella, Sant Pere, La República i Tres Creus, per l’eix est – oest, i numerats seguint el recorregut de les agulles del rellotge.

Després vàrem considerar que el Parc Taulí i la passejada seguint la Cobertera fins a la Fira, també era important, perquè són molt a prop del Centre, i la vam afegir als 4 quadrats del centre.

També hem afegit un itinerari, únic i separat, en un entorn de 200 m. de radi, més o menys, des de la plaça Sant Roc, amb 85 llocs, i que recomanem que sigui el primer de tots, atesa la seva centralitat, i l’escassa distància d’un lloc a l’altre, i perquè es pot fer en un màxim de 3 hores.

Però, i la resta de barris i el rodal?. Doncs els hem dividit en 13 itineraris, començant per La Mola (perquè és representatiu de l’*skyline* de Sabadell, com dic al llibre), i seguint pel Rodal, dividint -los en 5 Parcs, amb els llocs propers dels barris de Can Puiggener, i el Poblenou i Can Rull, i acabant, amb el bloc de 7 grups de barris, per fer recorreguts d’un màxim de 3 hores, amb l’excepció de l’itinerari de La Serra d’en Camaró, Merinals, Can Gambús, Castellarnau i la Concòrdia on es recomana ajudar-se amb cotxe o bicicleta.

Seguint aquestes indicacions es poden fer 18 passejades per conèixer millor Sabadell, a més a més del itinerari pel "rovell de l'ou". I per aquelles persones que comencin els recorreguts del *Centre* per aquest itinerari, i per tal de no repetir cap visita, poden

(5)

completar el recorregut del quadrant 1, a partir del número d’ordre 24, que és la *Mare de Déu del Pilar (imatge)*, del carrer Hortanovella 2, amb 53 llocs. El recorregut del quadrant 2, s’ha de començar a partir del número 29, que és *Crusafont, Miquel (monument)*, a la plaça Miquel Crusafont, a la cruïlla de Tres Creus i Sant Cristòfol, davant del Teatre de la Faràndula, amb 42 llocs. El quadrant 3, amb 30 llocs i que comença a l’Escola de Comerç, queda per complert fora de la delimitació del Centre Històric dels 200 m de radi des del Ajuntament, i cal fer-lo sencer. El quadrant 4 s’ha de començar pel número 13, que és la *Casa Darder* (casa de nom), al carrer de Sant Pau, 20, per tal de completar tots els llocs del Centre i els 3 llocs del barri d’Hostafrancs, afegits per proximitat, seran 23 llocs. També l’itinerari 6, afegit al Centre, del Parc Taulí – La Cobertera, amb 24 llocs, cal fer-lo sencer.

A cada element de cada llistat s'hi fa constar la pàgina corresponent al llibre on s'hi pot trobar tota la informació històrica, arquitectònica i d’altres detalls, així com l’adreça postal oficial, i el número d’ordre, o recorregut, recomanat de cada itinerari. Al títol de cada llistat, s’hi indica, a més a més del nombre de llocs, el temps estimatiu de recorregut que cal esmerçar-hi, fent la passejada sense presses. Com a resum es pot dir que dedicant uns 5 minuts a cada lloc, inclosa la lectura del text, i amb aquest tarannà, es necessiten unes 34 hores de passejades per visitar i estudiar els 399 llocs del llibre; venen a ser unes 2 hores per itinerari, com a mínim.

Cal fer constar que encara que l’Ajuntament a la seva “Nova divisió territorial dels barris de Sabadell” parla de “Rodals” en plural, aquí n’hem dit “Rodal” , en singular,

per varies raons. Primer perquè segons ens diu en Lluís Fernàndez, tota una autoritat en el tema, és una paraula exclusiva dels sabadellencs. Segons ell, tot va començar amb el llibre “El rodal de Sabadell· de Josep Rosell” del 1950. A altres llocs de Catalunya es fan servir els termes “rodalies” o “rodalia”. El diccionari Alcover Moll defineix “rodal” com a voltants / extensió de terra pròxima (a una lloc, una persona, a una cosa ). I el diccionari de la Enciclopèdia Catalana com “ Tros d’un terreny que es distingeix del circumdant per alguna circumstància”.

Aquest apèndix està escrit sobre la base del llibre i en ell hi consten les 399 fotografies, però, en alguns casos hi ha canvis i ampliacions als “noms”. Bàsicament hem afegit la preposició “de” a les xemeneies, esglésies, fàbriques, masies i col·legis, a més a més de corregir algunes faltes d’ortografia, per exemple “Avi, a l’” (pàg. 287) o “Sabadell a l’Estatut” (pàg. 207). Aquests canvis també hauran de ser corregits al llibre i alguns poden comportat canvis de lloc a l’ índex.

Aquesta proposta complementaria que ara s’afegeix, permet solucionar l’eventual anarquia els 15 itineraris del llibre. Per tant, les dues propostes de conèixer els racons i *raconets* de Sabadell (i la Mola!) són força complementàries (i de fet, n’hi ha 6 de coincidents) per a l’objectiu pretès. I al final, 15 ó 19, tampoc és tanta diferència, per conèixer millor els 399 llocs del llibre!.

(6)

I si hi trobeu alguna informació que penseu que cal corregir, no dubteu en fer- m’ho saber per correu jtudela47@,hotmail.com

Tingueu bona passejada!

Nota sobre el tractament de la informació. S’ha fet amb full de càlcul *excel*, i les utilitats de *taules dinàmiques* i *ordenar*, per tal de poder tractar les 399 fotografies i les diferents variables associades a cadascuna (nom, número de pàgina, tipus d’element, adreça, localització i ordre de recorregut), per a la totalitat o només per un grup, i per ordre alfabètic o numèric de les diferents columnes del llistat. Els llistats obtinguts del full de càlcul s’han *enganxat* al document de word fent servir la opció del *metarchivo*, i per tant els canvis no es poden fer directament al full, com a mecanografia, sinó que cal fer-los abans al full de càlcul, i tornar-los a enganxar. Les taules dinàmiques permeten disposar, addicionalment, dels resums quantitatius del nombre d’elements, en taules creuades d’una o més variables, essent les més importants, a més a més dels totals de cada variable (per itineraris o per tipus d’element), la de *tipus d’element* (52) – *localització* (centre / altres barris /rodal)*, com ja es presenten als *comentaris*. L’arxiu *excel* resta obert per incorporar-hi d’altres variables o columnes que defineixin cada element com l’any de construcció o el barri concret on està localitzat, i obtenir noves taules creuades. Aquesta tècnica d’ordenació dels llocs ha permès fer moltes proves, o d’altres que es vulguin assajar, abans de donar per bones les darreres versions que figuren al text.

(7)

1. EL CENTRE HISTÒRIC, EN UN RADI DE 200 m DES DE L’AJUNTAMENT (85 llocs i 3 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Ajuntament (edifici) 46 edifici singular Plaça Sant Roc

s/n 1

Castellers de Sabadell.

Placa. Pl. Sant Roc 55 placa

Plaça Sant Roc

s/n 2

Castellers de Sabadell.

Segona placa. Pl. Sant Roc 55 placa

Plaça Sant Roc

s/n 3

Església de Sant Feliu 47 església Plaça Sant Roc

s/n 4

Església de Sant Feliu

(escultura) 50 escultura

Plaça Sant Roc

s/n 5

Església de Sant Feliu

(làpides) 51 làpida

Plaça Sant Roc

s/n 6

Església de Sant Feliu

(creu ) 50 creu

Plaça Sant Roc

s/n 7

Ateneu de Sabadell 57 edifici singular Plaça Sant Roc

14 8

Banc de Sabadell (Pl. Sant

Roc) 56 edifici singular

Plaça Sant Roc

20 9

Banesto (ceràmica) - Nou

Viena 57 ceràmica Advocat Cirera 1 10

Església de Sant Feliu

(absis) 48 absis

Racó del

Campanar 11

Església de Sant Feliu

(Inscripcions) 49 inscripció

Racó del

Campanar 12

Campana, La (escultura) 52 escultura Racó del

Campanar 13

Pessebristes (placa) 52 placa Racó del

Campanar 14

Reixa (Sant Feliu) 53 reixa Racó del

Campanar 15

Encreuament de camins 53 paratge Racó del

Campanar 16

Sallarés i Pla (monument) 45 monument Plaça del Dr.

(8)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Muralla de Sabadell 127 muralla Plaça del Dr.

Robert (centre) 18 Església dels Pares

Claretians 41 església Plaça Dr.Robert 3 19

Església dels Pares

Claretians (escultures de Sant Antoni Mª Claret i Dr. Sardà i Salvany)

42 escultura Plaça Dr.Robert 3 20

Esglèsia dels Pares

Claretians (relleus façana) 43 relleu Plaça Dr.Robert 3 21 Església dels Pares

Claretians (placa

recordant el pagament del rei Ferran VIIè)

43 placa Plaça Dr.Robert 3 22

Església dels Pares Claretians (placa amb el nom de l'arquitecte)

43 placa Plaça Dr.Robert 3 23

Església dels Pares

Claretians (creu façana) 44 creu Plaça Dr.Robert 3 24

Casa Duran 125 casa de nom Pedregar 7 25

Casa Duran (porta) 126 porta Pedregar 7 26

Vaca cega, La (relleu

mural) 127 relleu Pedregar 7 27

Caixa de Pensions ( edifici) 197 edifici singular Plaça Dr.Robert 4 28 Caixa de Pensions (conjunt

escultòric) 198 escultura Plaça Dr.Robert 4 29

Casa Figueras 135 casa de nom Plaça Major 45 -

49 30

Merceria Homedes 66 botiga Rosa 6 -8 31

Forn de pa 65 forn Rosa 28 32

Casa. Carrer de la Rosa 63 casa de nom Rosa 30 33

Placa (c/ de la Rosa) 63 placa Rosa 30 34

Mare de Deu de la Salut

(ceràmica) 67 ceràmica Rosa 17 35

Cal Masover 261 casa de nom Sant Quirze 22 36

(9)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Sant Quirze (pintura) 259 mural Sant Quirze 42 38

Maragall, Joan (placa) 77 placa Joan Maragall 10 39

Maragall, Joan (reixes) 78 reixa Joan Maragall 10 40

Casa Grau (reixes) 78 reixa Joan Maragall 3 41

Companyia del Gas 119 edifici singular Plaça del Gas s/n 42 Escut (Esglèsia de Sant

Feliu) 59 escut

Gràcia - façana

esglèsia 43

Escut Jaume Campmajó

(Esglèsia de Sant Feliu) 58 escut

Gràcia - façana

esglèsia 44

Perfumeria Soley 59 botiga Gràcia 5 45

Perfumeria Soley (detall

del fris) 60 fris Gràcia 5 46

Muralla de Sabadell 62 muralla Gràcia 2 47

Escut de Sabadell al antic

Ajuntament 46 escut Gràcia 2 48

Mossen Camil Geis (placa) 62 placa Gràcia 4 - 6 49

Caixa de Sabadell (edifici) 60 edifici singular Gràcia 17 50 Caixa de Sabadell.

Escultures de Josep LLimona

61 escultura Gràcia 17 51

Fornícula. Verge de

Gràcia 67 fornícula Gràcia 39 52

Casa d'Agnès Armengol 263 casa de nom Escola Industrial

16 53

Museu de Paleontologia 70 museu Escola Industrial

25 54

Carreras, Miquel (bust) 71 escultura Escola Industrial

27 55

Mercadal 74 mercat Plaça Mercat 56

Caixa de Sabadell (antiga

Escola Industrial). 75 edifici singular D'en Font 1 57 Escola Industrial (institut) 76 edifici singular Calderón 56 58 Llimadora (Escola

Industrial) 76 escultura Calderón 56 59

Casa centenària. C/.Sant

Antoni 68 casa de nom

Sant Antoni 31 -

(10)

NOM

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Paula Montalt (placa) 68 placa Sant Antoni 25 61

Fornícula (Sant Antoni) 69 fornícula Sant Antoni 13 62

Museu d'Història 69 museu Sant Antoni 13 63

Casa Guillermo 199 casa de nom Plaça del Àngel

17 64

Fornícula (Pl. Àngel) 198 fornícula Plaça del Àngel

10 65

Museu d'Art 79 museu Dr. Puig 16 66

Museu d'Art (reixes) 80 reixa Dr. Puig 16 67

Reixa. C/ Comèdies 80 reixa Comèdies 2 68

Sant Joan (fornícula) 182 fornícula Sant Joan 12 69

Acadèmia Catòlica 182 edifici singular Sant Joan 20 70

Casa Taulé 128 casa de nom Sant Joan 37 71

Casa Taulé (reixes) 129 casa de nom Sant Joan 37 72

Sant Joan (ceràmica) 181 ceràmica Sant Joan 45 bis 73

Despatx Lluch 132 memòria tèxtil Indústria 10 74

Sant Cristòfol (ceràmica) 132 ceràmica Sant Cristòfol 1 75 Col·legi de la Sagrada

Família 130 col·legi Indústria 9 76

Col·legi de la Sagrada

Família (porta) 131 porta Indústria 9 77

Muralla de Sabadell 54 muralla Sant Joan 50 78

Agent Comercial

(escultura) 124 escultura

Sant Antoni Mª

Claret (centre) 79 Farmàcia Argelaguet 124 farmàcia Sant Antoni Mª

Claret 21 80

Ferrocarrils de la

Generalitat 40 infraestructura República 1 81

Armengol, Francesc (casa) 39 casa de nom Rambla 30 82 Armengol, Francesc (

placa) 40 placa Rambla 30 83

Teatre Principal 116 teatre Sant Pau 46 84

Xemeneia de Fitysa 114 memòria tèxtil Plaça Joan Oliu

(11)

2. QUADRANT 1. DES DE L’AJUNTAMENT FINS A LA RONDA ZAMENHOF (76 llocs i 3 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Ajuntament (edifici) 46 edifici singular Plaça Sant Roc

s/n 1

Castellers de Sabadell.

Placa. Ajuntament 54 placa

Plaça Sant Roc

s/n 2

Castellers de Sabadell.

Segona placa. Ajuntament 55 placa

Plaça Sant Roc

s/n 3

Església de Sant Feliu 47 esglèsia Plaça Sant Roc

s/n 4

Església de Sant Feliu

(escultura) 50 escultura

Plaça Sant Roc

s/n 5

Església de Sant Feliu

(làpides) 51 làpida

Plaça Sant Roc

s/n 6

Església de Sant Feliu

(creu) 50 creu

Plaça Sant Roc

s/n 7

Ateneu de Sabadell 57 edifici singular Plaça Sant Roc

14 8

Banc de Sabadell (Pl. Sant

Roc) 56 edifici singular

Plaça Sant Roc

20 9

Banesto (ceràmica) - Nou

Viena 57 ceràmica Advocat Cirera 1 10

Església de Sant Feliu

(absis) 48 absis

Racó del

Campanar 11

Església de Sant Feliu

(inscripcions) 49 inscripcions

Racó del

Campanar 12

Pessebristes (placa) 52 placa Racó del

Campanar 13

Encreuament de camins 53 paratge Racó del

Campanar 14

Campana, La (escultura) 52 escultura Racó del

Campanar 15

Reixa (Església de Sant

Feliu) 53 reixa

Racó del

Campanar 16

Muralla de Sabadell 127 muralla Plaça del Dr.

(12)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Sallarés i Pla (monument) 45 monument Plaça del Dr.

Robert 18

Teatre Principal 116 teatre Sant Pau 46 19

Casa Grau (reixes) 78 reixa Joan Maragall 3 20

Maragall, Joan (placa) 77 placa Joan Maragall 10 21

Maragall, Joan (reixes) 78 reixa Joan Maragall 10 22 Companyia del Gas 119 edifici singular Plaça del Gas s/n 23 Mare de Déu del Pilar

(ceràmica mural) 119 mural Horta Novella 2 24

Casa Torrens 262 casa de nom D'en Font 32 25

Fornícula ( Sant Jaume ) 77 fornícula Plaça Sant Jaume

25 26

Mercadal 74 mercat Plaça Mercat 27

Caixa de Sabadell (antiga

Escola Industrial) 75 edifici singular D'en Font 1 28 Escola Industrial (Institut) 76 edifici singular Calderón 56 29 Llimadora (Escola

Industrial) 76 escultura Calderón 56 30

Museu de Paleontologia 70 museu Escola Industrial

25 31

Carreras, Miquel (bust) 71 escultura Escola Industrial

27 32

Casa d'Agnès Armengol 263 casa de nom Escola Industrial

16 33

Casa centenària. C/.Sant

Antoni 68 casa de nom

Sant Antoni 31 -

33 34

Paula Montalt (placa) 68 placa Sant Antoni 25 35

(13)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Fornícula (Sant Antoni) 69 fornícula Sant Antoni 13 37 Fornícula. Verge de

Gràcia 67 fornícula Gràcia 39 38

Mossèn Camil Geis (placa) 62 placa Gràcia 4 - 6 39

Caixa de Sabadell (edifici) 60 edifici singular Gràcia 17 40 Caixa de Sabadell.

Escultures de Josep LLimona

61 escultura Gràcia 17 41

Muralla de Sabadell 62 muralla Gràcia 2 42

Escut de Sabadell a l'antic

Ajuntament 46 escut Gràcia 2 43

Perfumeria Soley 59 botiga Gràcia 5 44

Perfumeria Soley (detall

del fris) 60 fris Gràcia 5 45

Escut Jaume Campmajó

(Esglèsia de Sant Feliu) 58 escut

Gràcia - façana

esglèsia 46

Escut (Esglèsia de Sant

Feliu) 59 escut

Gràcia - façana

esglèsia 47

Mare de Deu de la Salut

(ceràmica) 67 ceràmica Rosa 17 48

Placa (c/, de la Rosa) 63 placa Rosa 30 49

Casa. Carrer de la Rosa 63 casa de nom Rosa 30 50

Forn de pa 65 forn Rosa 28 51

Merceria Homedes 66 botiga Rosa 6 -8 52

Casa Figueras 135 casa de nom Plaça Major 45 -

49 53

Cal Masover 261 casa de nom Sant Quirze 22 54

(14)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Gremi de Fabricants 260 edifici singular Sant Quirze 30 55

Sant Quirze (pintura) 259 mural Sant Quirze 42 56

Forns de Can Escaiola -

Casa Ventura 200 forn Via Massagué 57 57

Església de la Puríssima

Concepció 135 esglèsia Via Massagué 21 58

Ceràmica. Església de la

Puríssima. 137 ceràmica Via Massagué 21 59

Padró martirial (Pere

Rodamilans) 136 padró martirial Via Massagué 21 60

Casa Nogués i Casa

Miralles 202 casa de nom Gràcia 131 i 133 61

Macià, Francesc (placa) 201 placa Gràcia 133 62

Col·legi de les Carmelites 204 col·legi Garcilaso 36 63 Col·legi de les Escoles Pies 203 col·legi Escoles Pies 92 64 Font de la plaça Granados 145 font Plaça Granados

(centre) 65

Sastre, Al (monument) 146 monument

Ronda Zamenhof - davant del núm. 85

66

Zamenhof (monument) 146 monument

Ronda Zamenhof - davant del núm. 145

67 Banc de Sabadell (Pl.

Catalunya) 147 edifici singular Plaça Catalunya 1 68 Catalunya (monument) 148 monument Plaça Catalunya 1 69 Mural (Benet Ferrer) 147 mural Plaça Llonch i

Salas 70

Fàbrica de Llagostera i

Sampere 149 memòria tèxtil Margenat 42 71

(15)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Edicle (Mare de Déu dels

Dolors) 148 edicle

Plaça dels Dolors

(centre) 72

Manneken Pis 240 escultura Ronda Ponent 52 73

Maternitat (escultura) 240 escultura Plaça Vallés 1A 74 Fleming, Dr. (monument) 117 monument Torras i Bages -

Sant Cugat 75

Casa Bracons 193 casa de nom Estrella 5 76

(16)

3. QUADRANT 2, DES DEL TEATRE DE LA FARÀNDULA, FINS AL CARRER DE VILARRÚBIES (70 llocs i 3 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Teatre La Faràndula 263 teatre República 33 1

Ferrocarrils de la

Generalitat 40 infraestructura República 1 2

Església dels Pares

Claretians 41 esglèsia Plaça Dr.Robert 3 3

Esglèsia dels Pares

Claretians (relleus façana) 42 relleu Plaça Dr.Robert 3 4 Església dels Pares

Claretians (placa

recordant el pagament del rei Ferran VIIè)

43 placa Plaça Dr.Robert 3 5

Església dels Pares Claretians (placa amb el nom de l'arquitecte)

43 placa Plaça Dr.Robert 3 6

Església dels Pares

Claretians (creu façana) 43 creu Plaça Dr.Robert 3 7 Església dels Pares

Claretians (escultures de Sant Antoni Mª Claret i Dr. Sardà i Salvany)

44 escultura Plaça Dr.Robert 3 8

Agent Comercial

(escultura) 124 escultura

Sant Antoni Mª

Claret (centre) 9 Farmàcia Argelaguet 124 farmàcia Sant Antoni Mª

Claret 21 10

Casa Duran 125 casa de nom Pedregar 7 11

Casa Duran (porta) 126 porta Pedregar 7 12

Vaca cega, La (relleu

mural) 127 relleu Pedregar 7 13

Caixa de Pensions ( edifici) 197 edifici singular Plaça Dr.Robert 4 14 Caixa de Pensions (conjunt

escultòric) 198 escultura Plaça Dr.Robert 4 15

(17)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Muralla de Sabadell 54 muralla Sant Joan 50 16

Sant Joan (ceràmica) 181 ceràmica Sant Joan 45 bis 17 Col·legi de la Sagrada

Família 130 col·legi Indústria 9 18

Col·legi de la Sagrada

Família (porta) 131 porta Indústria 9 19

Despatx Lluch 132 memòria tèxtil Indústria 10 20

Casa Taulé 128 casa de nom Sant Joan 37 21

Casa Taulé (reixes) 129 casa de nom Sant Joan 37 22

Acadèmia Catòlica 182 edifici singular Sant Joan 20 23

Sant Joan (fornícula) 182 fornícula Sant Joan 12 24

Museu d'Art (Casa Turull) 79 museu Dr. Puig 16 25

Museu d'Art (reixes) 80 museu Dr. Puig 16 26

Reixa. C/ Comèdies 80 reixa Comèdies 2 27

Sant Cristòfol (ceràmica) 132 ceràmica Sant Cristòfol 1 28 Crusafont, Miquel

(monument) 264 monument

Plaça Miquel

Crusafont 29

Mamut 265 escultura Plaça Miquel

Crusafont 30

Sant Llorenç (Ceràmica) 132 ceràmica Sant Llorenç 34 31 Fàbrica de Sallarés Deu -

CASSA 84 memòria tèxtil Concepció 16 - 20 32

Fàbrica de Sallarés Deu

(18)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Arxiu Històric de Sabadell 86 edifici singular Indústria 32 - 34 34

Casa Buxó 129 casa de nom Illa 10 35

Casa Buxó (reixes) 130 casa de nom Illa 10 36

Maternitat 86 edifici singular Illa 2 37

Sant Josep (ceràmica) 87 ceràmica Illa 1 38

Despatx Genís i Pont 87 memòria tèxtil Sant Josep 29 39 Col·legi de les Escolàpies 88 col·legi Sant Josep 21, 40

Fornícula (c/.Carme) 269 fornícula Carme 15 41

Gat negre 269 escultura Creueta 53 42

Relleu (col·legi Escolàpies) 133 relleu Creueta 32 43

Vapor Turull 134 memòria tèxtil Creueta 26 44

Casa Guillermo 199 casa de nom Plaça del Àngel

17 45

Fornícula (Pl. Àngel) 198 fornícula Plaça del Àngel

10 46

Dia de Europa (placa) 138 placa Mare de Deu de

les Neus 1 47

Mare de Déu de les Neus

(fornícula) 138 fornícula

Mare de Deu de

les Neus 21 48

Edifici de Correos 140 edifici singular Via Massagué 38 49 Esgrafiats. Farmàcia

Figuerola 141 esgrafiats Sant Francesc 1 50

Casa Trullàs-Barderi 141 casa de nom Convent 61 51

Casa Trullàs-Barderi

(19)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Sardana, A la (monument) 144 monument Plaça de les

Dones del Tèxtil 53 Marcet i Coll, Josep Maria

(monument) 142 monument

Plaça de les

Dones del Tèxtil 54 Mare de Déu de la Salut

(ceràmica mural) 268 ceràmica Salut 115 55

Col·legi Enric Cassassas 82 col·legi Les Paus 73 56

Safareig (c/.Font Nova) 81 safareig Les Paus 33 57

Roser (c/.Arimón) 268 arbre Miquel Arimón

107 58

Cariàtides (c/Arimón) 267 ceràmica Miquel Arimón 65 59

Casa Arimón 266 casa de nom Miquel Arimón 26 60

Casa Arimón (reixes) 266 casa de nom Miquel Arimón 26 61

Casa Molins 267 casa de nom Miquel Arimón 35 62

Casa Brujas 133 casa de nom Creueta 97 63

Mútua Sabadellenca 83 edifici singular Creueta 92 64 Mútua Sabadellenca.

Relleu 84 relleu

Plaça de les

Vaques 65

Xemeneia del Vapor Cal

Molins 265 memòria tèxtil

Plaça de les

Vaques 66

Xemeneia de Can Sempere 90 memòria tèxtil Plaça Frederic

Mompou 67

Estació de la RENFE 88 infraestructura Estació s/n 68

Hotel Suís 89 casa de nom Estació 40 69

Vapor Badia 90 memòria tèxtil Tres Creus 127 -

(20)

4. QUADRANT 3, DES DE L’ESCOLA DE COMERÇ FINS A LA GRAN VIA (30 llocs i 2 hores i mitja)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Escola de Comerç 196 edifici singular Narcís Giralt 44 1 Escola Pública del carrer

Jardí 39 col·legi Jardí 4 2

Nen de les Granotes

(escultura) 38 escultura Rambla 45 3

Casal Pere Quart 195 edifici singular Rambla 67-71 4 Trinxeraire, El (escultura) 37 escultura Rambla 125 5

Casa Mató 105 casa de nom Bosch i

Cardellach 2 6

Cinema Imperial 103 cinema Rambla 187- 203 7

Casa Gorina 100 casa de nom Rambla 249 - 251 8

Xemeneia de Garriga

Germans 99 memòria tèxtil

Plaça Beatriu de

Dia 9

Xemeneia de Gorina S.A 100 memòria tèxtil Sant Oleguer 118 10

Mercat de Sant Joan 101 mercat Plaça de San

Joan 11

Sant Joan (relleu) 102 relleu Plaça de Sant

Joan 12

Reixa (c/.Fèlix Amat) 102 reixa Fèlix Amat 64 13

Reixa (c/.Riego) 106 reixa Riego 81 14

Ceràmica mural (c/

Sallarés i Pla) 200 ceràmica Sallarés i Pla 106 15

Porta (c/ Pare Sallarés) 106 porta Riego 59 16

(21)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Acondicionamiento y

Docks 97 edifici singular

Marqués de

Comillas 83 17

Nu femení (escultura) 97 escultura Marqués de

Comillas 49 18

Xemeneia del Vapor d'en

Palà 95 memòria tèxtil Sant Oleguer 75 19

Xemeneia de la

Cooperativa de Paqueteria y Astracans

95 memòria tèxtil Plaça Dolors

Miralles 20

Casa particular de Bartolomé Montlló.

Cooperativa de paqueteria i astracans.

94 casa de nom Turull 5 - 15 21

Casa Palà 96 casa de nom Sant Oleguer 75 22

Miralles, Dolors (placa) 96 placa Plaça Dolors

Miralles 23

Reixa (c/.Lacy) 94 reixa Lacy 81 24

Vapor Codina (reixa) 93 memòria tèxtil Blasco de Garay

17 - 19 25

Vapor Codina 93 memòria tèxtil Blasco de Garay

17 - 19 26

Xemeneia del Vapor

Codina 92 memòria tèxtil

Blasco de Garay 17 - 19 27 Cooperativa Abacus (reixa) 91 reixa Jardí - Tres Creus 102 28

Cooperativa Abacus 91 edifici singular Sallarès i Pla s/n 29 Cooperativa Abacus (torre

(22)

5. QUADRANT 4, DES DE LA FÀBRICA DE CAL BÓSSER FINS A LA GRAN VIA (37 llocs i 3 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Fàbrica Tèxtil Bósser,

façana 35 memòria tèxtil Alemania 60 1

Xemeneia de Tèxtil Bósser 35 memòria tèxtil Alemania 60 2

Alzina centenària 36 arbre Sant Pau 103 3

Vapor de Cal Pisit 37 memòria tèxtil Alemania 60 4

Cooperativa Sabadellense 123 edifici singular del Sol 99 5

Casa Llenas 123 casa de nom del Sol 62 6

Reixa (c/. Sant Pere) 117 reixa Sant Pere 48 7

Armengol, Francesc (casa) 39 casa de nom Rambla 30 8 Armengol, Francesc (

placa) 40 placa Rambla 30 9

Relleus (c/.Ferran

Casablancas) 118 relleu

Ferràn

Casablancas 2 10

Relleu (Fundació Ars) 113 relleu Migdia 18 11

Xemeneia de Fitysa 114 memòria tèxtil Plaça Joan Oliu

(centre) 12

Casa Darder 114 casa de nom Sant Pau 20 13

Casa Manau 113 casa de nom Sant Pau 34 14

Figura ( Josep Vives) 112 escultura Sant Pau 46 15

Dona asseguda (escultura) 111 escultura Plaça Vila Arrufat

(centre) 16

Trobada interreligiosa a

Sabadell 111 placa

Plaça Vila Arrufat

(23)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Rellotge de sol (c/.Sant

Pau) 110 rellotge Sant Pau 89 18

Església de la Santíssima

Trinitat 104 esglèsia Rambla 176 19

Església de la Santíssima

Trinitat (placa) 105 placa Zurbano 2 20

Edicle (c. Sant Ferran) 243 edicle Plaça dels Jocs

Florals 21

Xemeneia de Geroni

Gibert 109 memòria tèxtil Duran i Sors 94 22

Casa Buxeda 107 casa de nom Zurbano 67 23

Xemeneia del Vapor

Buxeda Nou 107 memòria tèxtil Sant Pau 22 24

Casa Francesc Llonch 109 casa de nom Cervantes 43 25

Casa Joan Llonch 108 casa de nom Cervantes 55 26

Xemeneia del Vapor

Buxeda Vell 108 memòria tèxtil Cervantes 68 27

Xemeneia del Vapor Gran

del Cotó 110 memòria tèxtil

Plaça Daniel

Sanahuja (centre) 28 Mare de Déu de

Montserrat 120 fornícula Hortanovella 46 29

Fàbrica i despatx Successor de Camps Germans

239 memòria tèxtil Ctra. de Terrassa

1 30

Clavé, Anselm (monument) 238 monument Plaça Clavé

(centre) 31

Xemeneia de Marcet S.A. 237 memòria tèxtil Riu Sec 61 32 Noi del Càntir (escultura) 238 escultura Plaça Jean Piaget

(centre) 33

Fàbrica Marcet 237 memòria tèxtil Pau Clarís 100 36

Verdaguer, Mossèn Cinto

(placa) 215 placa

Mossèn Cinto

(24)

6. L’AFEGIT AL BARRI DEL CENTRE. EL PARC DEL TAULÍ I EL BARRI DE COVADONGA – LA COBERTERA FINS A LA FIRA (24 llocs i 3 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Pep Ventura (monument) 165 monument Plaça Pep

Ventura (centre) 1 Casablancas, Ferran (monument) 166 monument Plaça Taulí - Vilarrúbias 2 Caserna de la Guárdia

Civil 166 edifici singular Batllevell 31 3

Agent Comercial

(monument) 167 monument

Vilarrúbias -

Batllevell 4

Templet (Eucaliptus) 170 monument Parc Taulí - prop

de Gran Via 5

Trona al Sol (escultura) 173 escultura

Parc Taulí (davant de la Residència Albada)

6

Clínica "Els Eucaliptus" 169 edifici singular

Parc Taulí- Edifici protegit gran

7

Dia Mundial de la Sida

(placa) 171 placa

Parc Taulí davant de Els Eucaliptus entre la Clínica i el Parc Infantil

8

Dia mundial del Sida

(conjunt al·legòric) 172 placa

Parc Taulí davant de Els Eucaliptus entre la Clínica i el Parc Infantil

9

Empantanegant l'ultrasò (estat de l'escultura mig amagada) 172 escultura Parc Taulí - Lateral esquerra de Els Eucaliptus davant de l'Hospital del Taulí 10

(25)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Empantanegant l'ultrasò

(fotografia d'internet) 173 escultura

Parc Taulí - Lateral esquerra de Els Eucaliptus davant de l'Hospital del Taulí 11

Jardí dels sentits 171 plaça

Parc Taulí - entre el Templet i la Torre de l'Aigua

12

Residència Albada 174 rengle

Parc Taulí 3 - prop Pavelló del Centenari

13

Bach Esteve ( escultura ) 173 escultura

Plaça Torre de l'Aigua 1 - davant del Pavelló del Setè Centenari

14

Torre de l'Aigua 168 infraestructura Plaça de la Torre

de l'Aigua 15

Fàbrica de cal Garcia

Planas - Artèxtil 174 memòria tèxtil

D'en Vidal 2 - Lateral de la Gran Via

16

Casa Baygual 175 casa de nom Quevedo 2 17

Xemeneia de Cal Garcia

Planas 175 memòria tèxtil

Covadonga - Marqués de Ciutadilla

18

Església de Sant Salvador 176 esglèsia Plaça de Sant

Salvador 17 19

Església de Sant Salvador

(capitells) 177 capitells

Plaça de Sant

Salvador 17 20

Rengle (c/.Covadonga) 178 rengle Covadonga 231 -

235 21

Xemeneia de Balaguer

Hilados S.A. 179 memòria tèxtil

Tres Creus 211 -

Covadonga 22

Universitat 180 edifici singular Emprius 2 23

Fira de Sabadell 180 edifici singular Plaça de la

(26)

7. PARC DE LA MOLA (10 llocs i 4 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Montserrat (vista) 27 paratge camí del Coll

d'Estenalles 1

Montcau 27 paratge camí del Coll

d'Estenalles 2 Maragall, Joan (monòlit) 28 monòlit camí del Coll

d'Estenalles 3

Tombes iberes 29 tomba camí del Coll

d'Estenalles 4

Vall d'Horta 28 paratge camí del Coll

d'Estenalles 5

Roure del Palau 30 arbre camí del Coll

d'Estenalles 6

Òbits, Els 30 paratge camí del Coll

d'Estenalles 7

Morral del Drac 31 paratge camí del Coll

d'Estenalles 8

Ermita de Santa Agnès 31 ermita camí del Coll

d'Estenalles 9 Monestir de Sant Llorenç

de Munt 32 monestir

camí del Coll

d'Estenalles 10

(27)

8. PASSEIG DE LA REVOLUCIÓ, SANT NICOLAU, EL CEMENTIRI I EL BARRI DEL POBLE NOU (14 llocs i 3 hores a peu, sense Can Alsina)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Passeig de la Revolució (1) 9 paratge

Passeig de la Revolució (final

carrer de Quevedo)

1

Passeig de la Revolució (2) 10 paratge

Passeig de la Revolució (final

carrer de Quevedo)

2

Ermita de Sant Nicolau (antiga ermita de Feliu d'Arrahona)

12 ermita Camí de Sant

Nicolau, 10 3

Cementiri (església) 15 esglèsia

Avinguda de Polinyà, s/n (Carretera de

Polinyà)

4

Cementiri (detall façana

església) 15 esglèsia Avinguda de Polinyà, s/n (Carretera de Polinyà) 5 Tomba de Bonaventura Brutau 16 tomba Cementiri - costat de la capella 6 Tomba de Bonaventura

Brutau (detall) 15 tomba

Cementiri - Costat de la capella 7

Tomba de la família Buxó 16 tomba

Cementiri - Entorn de la

capella

(28)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Tomba de la família Carol 18 tomba

Cementiri - Entorn de la capella 9 Tomba de la família Casañé-Bósser 17 tomba Cementiri - Entorn de la capella 10 Tomba de la família Figueras 17 tomba Cementiri - Entorn de la capella 11

Tomba de la família Giralt 18 tomba

Cementiri - Entorn de la

capella

12

Dones, A les (monòlit) 294 monòlit Plaça de les Dones

(centre) 13

Ca n' Alsina (masia) 257 masia

Carretera de Granollers, km 2 (Polinyà) 14

(29)

9. PARC DEL RIU RIPOLL I BARRI DE CAN PUIGGENER (24 llocs i 3 hores i mitja)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Molí d'en Mornau 157 memòria tèxtil

Carretera de Prats, 600. Al costat del pont de

Castellar

1

Molí d'en Galí 158 memòria tèxtil

Riu Ripoll, 361. Darrera del molí

d'en Mornau

2

Sant Vicenç de Jonqueres 159 ermita

Entrant per ctra. de Castellar, km

0,2

3

Sant Vicenç de Jonqueres

(2) 159 ermita

Entrant per ctra. de Castellar, km

0,2

4

Molí d'en Font 160 memòria tèxtil

Riu Ripoll, 321. Entre la ctra. i

Jonqueres

5

Xemeneia del Molí d'en

Font 161 memòria tèxtil

Riu Ripoll, 321. Entre la ctra. i

Jonqueres

6 Xemeneia de La Lanera

Española SA 161 memòria tèxtil

Carretera de

Prats, km 0,5 7 Xemeneia de Casanovas

Argelaguet 162 memòria tèxtil

Carretera de

Prats, km 0,5 8

Xemeneia del Molí de

l'Amat 162 memòria tèxtil

Camí de can Vilar, s/n. Davant *La Lanera*, a l'altre

costat del riu

9

Can Puiggener (masia) 290 masia

Baixada de can Puiggener - Parc

de la Clota

10

Record de les Riuades 290 placa

Final de la baixada de can Puiggener - Parc

de la Clota

(30)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Rellotge analemàtic 287 rellotge

Plaça del 1r de Maig- Can

Puiggener

12

Fàbrica de Ca la Daniela 255 memòria tèxtil Camí de ca la

Daniela, 7 13

Fàbrica Castelló 256 memòria tèxtil

Camí del Molí (final) - tocant el

pont de la Salut

14

Pont de la Salut 255 pont Carretera de

Caldes, km 23 15 Caseta de les Aigües 235 edifici singular

Camí d'en Torrella (final)-

tocant el riu

16

Molí d'en Torrella 256 memòria tèxtil

Camí d'en Torrella, 24 - tocant el pont de

la Salut

17

Xemeneia de Can Grau 231 memòria tèxtil

Carretera de Torre Romeu, s/n -

marge esquerra

18

Xemeneia de Can Cuadras 230 memòria tèxtil Camí de Can

Quadras, 41 19

Xemeneia de Auxiliar

Industrial Sabadellense 231 memòria tèxtil

Tocant la xemeneia de Can

Grau

20

Pont del riu Ripoll 234 pont

Camí de Torre Romeu - tocant a

Can Grau

21

Fàbrica dels Nois Buxó 233 memòria tèxtil

Nois Buxó, 1 - tocant el riu -

marge dret

22

Molí de Sant Oleguer 232 memòria

industrial

Camí de Can

Quadres, 183 23

Pou de Glaç 229 paratge Camí de Can

(31)

10. PARC DE LA SALUT (9 llocs i 3 hores a peu)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Amical de Mathausen (monument) (traslladada a la plaça Montserrat Roig, el 2019) 19 monument Camí del Cementiri a la Salut 1

Santuari de la Salut 22 esglèsia Carretera de

Caldes, km 24 2 Santuari de La Salut

(entrada lateral) 22 esglèsia

Carretera de

Caldes, km 24 3 Casa del capellà custodi

(La Salut) 23 casa de nom

Entorn del santuari de la

Salut

4

Ermita de Sant Iscle 20 ermita

Carretera de Caldes, km 24

(entorn del santuari)

5

Font vella de la Salut 21 font

Camí de la riera de Can Canyameres

6

Font nova de la Salut

(també coneguda com *Les tres fonts de la Salut*)

23 font Entorn del santuari de la Salut (esplanada de baix) 7

Arrahona ( monòlit) 25 monòlit

Entorn del santuari de la

Salut

8

Sardà i Salvany

(monument.La Salut) 25 monument

Entorn del santuari de la Salut 9

(32)

11. PARC DE TOGORES (11 llocs i dues hores i mitja)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Can Pagès (masia - Mas

Gras) 151 masia Carretera de Prats Km 3,1 (Togores Sobiranes) 1 Torrent de Colobrers (1) - escales 152 paratge Torrent de Colobrers (Togores Sobiranes) 2 Torrent de Colobrers (2) -

passera de fusta 152 paratge

Torrent de Colobrers (Togores Sobiranes) 3 Torrent de Colobrers (3) -

pont de fusta 152 paratge

Torrent de Colobrers

(Togores Sobiranes)

4

Font de la Tosca 153 font

Torrent de Colobrers

(Togores Sobiranes)

5

Torre Turull 153 casa de nom Camí de la Torre

del Canonge 6

Can Moragues 154 masia

Camí de Can Casamada 169

(Togores Sobiranes)

(33)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Ermita de Togores 156 ermita

Camí de la Torre del Canonge

(Togores Sobiranes)

8

Can Vilar 155 masia

Camí de la Torre del Canonge

(Togores Jussanes)

9

Torre del Canonge 155 casa de nom

Camí del Canonge Joncar (Togores

Jussanes)

10

Capella de la Torre del

Canonge 156 capella

Camí del Canonge Joncar (Togores Jussanes) 11

(34)

12. PARC DEL SUD I AEROPORT (12 llocs i 2 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Església de Sant Pau de

Riusec 277 esglèsia Carretera de Bellaterra s/n- Entrant per la rotonda 1

Masia de Can Borrell de

Sant Pau 278 masia

Camí de Sant Pau de Riusec, 21 2

Granja de Sant Pau 278 masia Camí de Sant Pau

de Riusec, 1 3

Aeroport de Sabadell 279 infraestructura Carretera de

Bellaterra s/n 4 Parera, Narcís (monument) 281 monument Ctra, de Bellaterra - Dins aeroport 5

Can Diviu 280 masia

Can Diviu, 1 - Entrada de

l'aeroport

6

Refugi antiaèri 281 edifici singular

Carretera de Bellaterra s/n - Entrada Club de

Tir

7

Rètol Sabadell 282 rètol

Carretera de Bellaterra, entrant a Sabadell 8 Teler 283 monument Ctra. de Bellaterra, 10- Començament Gran Via 9

Escut de Sabadell 282 escut

Domènec Muntaner, 25 - entrant a Sabadell

10

Granja del Pas 283 masia Leonardo da

Vinci, 2 11 Xemeneia de Can Baranera 284 memòria industrial Leonardo da Vinci, 79 12

(35)

13. PARC DE CATALUNYA I BARRI DE CAN RULL ( 14 llocs i 2 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Sabadell a l'Estatut 207 placa Parc de Catalunya

(darrera cascada) 1

Llac del Parc Catalunya 206 infraestructura

Parc de Catalunya (avgda. Prat de la

Riba)

2

Handbol (placa) 208 placa Parc de Catalunya

(prop del llac) 3

Barca, La (escultura) 207 escultura Parc de Catalunya

(costat del llac) 4 Tren (parc Catalunya) 206 infraestructura Parc Catalunya -

prop de la font 5 Farrés, Antoni (escultura) 208 escultura Parc de Catalunya

-avgda. Paraires 6

Arbre de Ferro (escultura) 209 escultura Parc de Catalunya

(dalt de tot) 7

Ernest Lluch (placa) 209 placa

Parc Catalunya (costat parc

infantil)

8

Víctimes del terrorisme

(placa) 210 placa Parc Catalunya (costat parc infantil) 9 Companys, Lluís (monument) 211 monument Avinguda Lluis Companys, 46 10

Font de Can Rull 212 font Can Julià Ferrer,

20 11

Masia de Can Rull 211 masia Avinguda Lluis

Companys, 81 12 Agulló, Patro (monument) 212 monument Plaça Patro

Agulló (centre) 13 Agrupació Astronòmica de

Sabadell 213 edifici singular

Prat de la Riba,

(36)

14. BARRIS DE CA N’ORIACH I PARCS NORD I SANT JULIÀ - CAN DEU (14 llocs i 3 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Padró martirial (Gaietà

Clusellas) 225 padró martirial

Carretera de

Matadepera, km 4 1 Església de Sant Julià

d'Altura 223 esglèsia

Carretera de

Matadepera, km 4 2

Ca n'Ustrell (masia) 226 masia Carretera de

Matadepera, km 3 3 Ermita de Sant Vicenç de

Verders 275 ermita Bosc de Can Deu 4

Can Deu (masia) 223 masia Carrer del Bosc

s/n 5

Ca n'Argelaguet (masia) 225 masia Carretera de

Matadepera, 181 6

Família, A la (escultura) 291 escultura Plaça Llívia

(centre) 7

Forjador 2 (escultura) 291 escultura Ronda

Navacerrada, 91 8

Sant Julià (monument) 288 monument

Plaça de Sant Julià - Marçal

Ballús

9

Bomba de pou 289 paratge Plaça Sant Julià

(37)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Ca n' Oriach (masia) 292 masia La Mola, 16 11

Barda (escultura) 163 escultura

Plaça Josep Rossell, 23

(centre)

12

Any Nou ( monument) 163 monument Avinguda Alcalde

Moix. 437 13

Torre Hernández (també coneguda com Torre d'en Faus) 226 casa de nom Torrent de la Romeua entre Ca n'Oriach i Can Llong 14

(38)

15. BARRIS DE LA SERRA D’EN CAMARÓ, ELS MERINALS, CAN GAMBÚS, CASTELLARNAU I LA CONCÒRDIA (7 llocs i 2 hores i mitja)

ES RECOMANA AJUDAR-SE AMB COTXE

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Torre Serra d'en Camaró 273 casa de nom Plaça Magdalena

Calonge 1

Sabadell als fotògrafs

Farran 273 placa

Quebec s/n (jardí) -

Els Merinals 2

Can Gambús (masia) 271 masia Hongria 102 3

Torre de Vigilància (guerra 1936 -39) 272 runes Parc de Can Gambus 4 Torre Berardo (Castellarnau) 271 masia Plaça de les Mares de Maig, 3 - Castellarnau 5

Font Rosella 270 font Bosc de la

Concòrdia 6

Plaça de la Llibertat 293 font

Plaça de la Llibertat - Concòrdia 7

(39)

16. BARRI DE LA CREU ALTA, PER SOBRE DELS CARRERS DEL FORN I ANTONI CUSIDÓ (15 llocs i 2 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Viladoms, Jaume (placa) 192 placa Plaça de la Creu

Alta (centre) 1 Olivella, Josep (monument) 191 monument Plaça de Josep

Olivella (centre) 2 Safareig (c/.Papa Pius XI) 191 safareig Papa Puis XI, 165 3

Casa Romeu 184 casa de nom Avinguda 11 de

setembre, 130 4 Sociedad Coral Colón

(Cassinet) 183 edifici singular

Avinguda 11 de

setembre, 125 5

Creu Alta 185 creu Plaça de la Creu

Alta (centre) 6 Església de Sant Vicenç 189 esglèsia Plaça de la Creu

Alta, s / n 7 Esglèsia de Sant Vicenç

(placa) 189 esglèsia

Plaça de la Creu

Alta, s / n 8 Castellers de Sabadell

(placa Pl. Creu Alta) 188 placa

Plaça de la Creu

Alta (centre) 9 Castells, Andreu (placa) 188 placa Plaça de la Creu

Alta (centre) 10 Fàbrica Balsach 190 memòria tèxtil Carretera de

Prats, 34 11

Montllor, Joan

(monument) 190 monument

Plaça Usatges

(centre) 12

Avi, A l' ( monument) 287 monument Plaça dels Avis

(centre) 13

Xemeneia del Vapor

Estruch 205 memòria tèxtil Sant Isidre, 140 14

Rotary Club (escultura) 205 escultura

Avinguda Francesc Macià, 58 15

(40)

17. BARRIS DE GRÀCIA I CAN FEU (11 llocs i 2 hores i mitja)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Blume, Joaquin (placa) 254 placa Joaquim Blume, 2 1

Fàbrica Baygual i Llonch 216 memòria

industrial Jacquard 42 - 102 2

Fàbrica de l'España

Industrial 215 memòria tèxtil Girona, 6 3

Mil·lenari de Catalunya (monument) 220 monument Rambla Ibèria, 185 -Plaça Mil·lenari 4

Can Feu (castell) 218 edifici singular Colòmbia, 1 - 21 5 Capella del Castell de Can

Feu 219 capella Colòmbia, 1 - 21 6

Casa dels Pins 217 casa de nom Uruguai s/n 7

Can Llobet (masia) 220 masia Camí de Can

Llobet 8

Motxilla (monument) 217 monument

Passeig de Can Feu, prop de la

plaça Cambó

9

Safareig (c/.Reina Leonor) 216 safareig Reina Leonor, 110 10 Viladoms, Jaume

(monòlit) 274 monòlit

Passeig Can Feu-

Cèsar Torras 11

(41)

18. BARRIS DE NOSTRE LLAR, SÒL I PADRÍS I AVINGUDA EIXAMPLE (13 llocs i 2 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Amical de Mathausen (

monument 2 ) 245 monument

Plaça Montserrat Roig (centre) 1 Xemeneia del Vapor

Escapçat 245 memòria tèxtil

Avinguda de

Barberà, 175 2

Xemeneia de Can Borni

Duch 246 memòria tèxtil

Fray Luis de León, 91 3 Torras, Ramón (monument) 247 monument Sòl i Padrís, 61- 74 4

Sant, Pere (monument) 247 ermita Sòl i Padrís, 61-

73 5

Sant Oleguer (fornícula ?) 250 fornícula Covilha, 2 6

Masia de Sant Oleguer 250 masia Osaka, 9 7

Garcia Planas (monument) 248 monument Plaça de Sant

Oleguer (centre) 8 Església de Sant Oleguer

(placa) 249 esglèsia Covilha, 2 9

Església de Sant Oleguer 248 esglèsia Passeig de Sant

Oleguer, 17 10

Coves de Sant Oleguer 232 coves Avinguda Pau

Iglèsias s/n 11

Àncora ( monument) 98 monument Plaça del Mar

(centre) 12

Mozart (monument) 99 monument Plaça Laietana

(centre) 13

(42)

19. BARRIS DE LA CREU DE BARBERÀ, LES TERMES, ESPRONCEDA I

CAMPOAMOR (10 llocs i 2 hores)

NOM PÀG.

LLIBRE ELEMENT ADREÇA ORDRE

Mestre, Al (monument) 243 monument Plaça del Mestre

(centre) 1

Fàbrica de Can Vinardell 244 memòria tèxtil

Carretera de Barcelona, 320- prop de la Plaça del Mestre 2 Xemeneia de Can

Vinardell 244 memòria tèxtil

Carreterra de

Barcelona, 292 3

Fàbrica Arrahona 254 memòria

industrial

Carretera de

Barcelona, 444 4 Fàbrica Arrahona (relleu) 253 memòria

industrial

Carretera de

Barcelona, 444 5 Campoamor, Ramón de

(monument) 246 monument

Cruïlla passeig del Comerç - Joanot

Martorell

6

Creu de Barberà 251 creu Plaça de la Creu

de Barberà 7

Rusiñol, Santiago 252 escultura Santiago Rusiñol,

1 8

Castelao, Alfonso Daniel

(bust) 252 monument

Plaça de Castelao

(centre) 9

Masia de Can Viloca 253 masia París, 29 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :