PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DE L AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

OBJECTE DEL CONTRACTE

La contractació per part de l’ Ajuntament de Cambrils com a prenedor (en endavant, l’Ajuntament) d’una cobertura d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de l’ús i circulació dels seus vehicles a motor.

CLÀUSULA PRIMERA. Definicions

Prenedors de l'Assegurança: Ajuntament de Cambrils

Conductor: La persona que, legalment habilitada, i amb autorització del prenedor de

l'assegurança, condueixi el vehicle ella mateixa o el tingui sota la seva custòdia o responsabilitat al moment del sinistre.

Vehicle: Qualsevol element de transport apte per la circulació que es pugui desplaçar

autònomament o enganxat a un vehicle tractor, dissenyat per al trasllat de persones, animals, mercaderies, materials o maquinària per via terrestre, naval o aèria.

Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l'assegurança, formant part

integrant de la pòlissa el Plec de Clàusules Administratives i el present de Prescripcions Tècniques d'assegurança de vehicles que regeixen per aquesta contractació.

CLÀUSULA SEGONA. Objecte i cobertures

La companyia asseguradora garantirà que tot vehicle automòbil de l’Ajuntament de Cambrils (annex 1 d’aquest Plec), matriculat i autoritzat a circular, estarà cobert, com a mínim, amb la Cobertura de Tercers fins i tot en el supòsit que per errada o omissió, no s’hagués tramès la sol·licitud d’alta a la companyia asseguradora.

Tot això, sense perjudici del dret de la companyia asseguradora a percebre les corresponents primes vençudes.

CLÀUSULA TERCERA. Béns coberts i Garanties

L’assegurança ha de cobrir els vehicles del parc mòbil d’aquest Ajuntament, que figuren com annex I d’aquest plec i amb les modalitats o opcions que s’indiquen en funció del tipus de vehicle:

Opció A. Tercers amb Vidres.

Tindran aquesta cobertura els Turismes, Furgonetes, Furgonetes derivades de turisme, Motocicletes i Camions

(2)

- Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria, en els termes expressats a la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor.

- Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària - Protecció Jurídica( defensa i reclamació de danys) - Assistència en viatge

- Accidents del conductor - Trencament de vidres

Opció B. Tercers

Tindran aquesta cobertura els Vehicles Industrials Tipus Dumper, Ciclomotors i quads.

- Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria, en els termes expressats a la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor.

- Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària - Protecció Jurídica ( defensa i reclamació de danys) - Accidents del conductor

CIRCULACIÓ PER PLATGES:

Es garanteix la circulació de vehicles per platges quan es tracti de vehicles que habitualment circulen per aquest recintes

CLÀUSULA QUARTA. Peritatges

D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes d’Assegurances, el contractant podrà, en cas de sinistre, nomenar un perit perquè actui en el seu nom; en aquest cas, els honoraris del perit de l’assegurat seran a càrrec de l’assegurador.

CLÀUSULA CINQUENA Cobertura de riscs extraordinaris

S'indemnitzaran pel Consorci de Compensació d’Assegurances els sinistres de caràcter extraordinari, de conformitat amb l'establert a la normativa vigent.

En el cas de sinistre emparat pel "Consorcio de Compensación de Seguros", l'assegurat s'obliga a donar-li avís de l’ocurrència del mateix i sol·licitar-li la corresponent indemnització. Malgrat tot, els asseguradors, podran lliurar a l'assegurat quantitats a compte de la indemnització que en el seu moment correspondrà pagar al "Consorcio de Compensación de Seguros".

Quan l'assegurat hagi obtingut dels asseguradors qualsevol quantitat a compte de la indemnització, estarà obligat a mantenir la reclamació davant el "Consorcio de Compensación de Seguros", fins que aquest organisme es pronunciï en la forma que estableix el seu reglament, sobre el pagament del sinistre.

(3)

Tota indemnització que l'assegurat rebi del "Consorcio de Compensación de Seguros", el retornarà a l'assegurador fins l'import total lliurat per aquest.

CLÀUSULA SISENA. Límit geogràfic

Límit geogràfic dels vehicles automòbils. L’assegurança tindrà efecte i cobertura a:

Països que figuren al Certificat Internacional d’Assegurança i també: Andorra, Ciutat del Vaticà, Gibraltar, Liechtenstein, Mònaco i San Marino.

CLÀUSULA SETENA. Àmbit temporal

Es cobreixen de conformitat a la pòlissa, els danys ocorreguts durant la vigència de la mateixa tant aquelles reclamacions presentades per tercers tant durant la vigència d’aquesta pòlissa, com després del seu venciment segons normativa vigent.

CLÀUSULA VUITENA. Tractament de flota

El tractament de flota significarà la uniformitat en les condicions, prestacions i tractament de tots els aspectes que derivin d’aquest contracte. No obstant això, l’emissió de les pòlisses es realitzarà individualment per a què cada vehicle disposi de la seva corresponent documentació i rebut, o bé mitjançant una única pòlissa amb l’emissió dels certificats individuals per a cada vehicle.

No es tindrà en consideració l’edat i/o antiguitat del permís de conduir dels treballadors de l’Ajuntament de Cambrils o persona autoritzada per aquesta, per a la conducció dels vehicles de la flota, si bé el permís de conducció ha de ser en tot cas idoni respecte del vehicle a utilitzar. Tampoc es consideraran sota cap efecte, zones geogràfiques amb risc agreujat, etc. L’adjudicatari no podrà excloure o negar cobertura a cap vehicle amb independència del tipus, categoria o ús, qualsevol que siguin les circumstàncies que ho puguin recomanar. No s’aplicaran criteris bonus-malus de forma individualitzada per vehicle, substituint aquest sistema, per el resultat global anual del conjunt de la flota.

CLÀUSULA NOVENA. Altes i baixes

En el cas d’altes es calcularà el preu des de la data d’alta fins el proper venciment anual a 20 de febrer, de forma proporcional als dies de cobertura, abonant-se el corresponent import. En el cas de baixes es calcularà el preu des de la data de baixa fins el proper venciment de 20 de febrer, de forma proporcional als dies que no es presta cobertura, retornant-se el corresponent import per part de la companyia asseguradora.

CLÀUSULA DESENA. Sinistres

Es realitzarà una gestió de sinistres que permeti conèixer les causes de la sinistralitat amb la finalitat de proposar mesures per a reduir-la i estudiar altres alternatives d’assegurament.

CLÀUSULA ONZENA. Data, efectes i durada del contracte

Atesa la data de venciment de les actuals pòlisses en vigor, s’estableix que la data d’inici de les pòlisses objecte de la present licitació serà el dia 20-02-2017.

(4)

No obstant, si les pòlisses actuals tinguessin un venciment posterior, s’anirien donant d’alta a la pòlissa adjudicada per aquesta licitació a mesura que vagin vencent.

El període de vigència de cada pòlissa serà anual, a comptar de de la data inicial de cadascuna, i es renovaran anualment, excepte avís previ notificat de conformitat a la normativa vigent.

CLÀUSULA DOTZENA. Gestió de la pòlissa

1. L’entitat adjudicatària ha d’emetre dins de les 48 hores següents a la data d’efecte de la pòlissa la carta de garantia provisional per la qual accepta les condicions establertes en aquest plec, i ha de facilitar a l’Ajuntament de Cambrils la pòlissa definitiva dins del primer mes a partir de la data en què entra en vigor l’assegurança contractada.

2. L’entitat adjudicatària haurà de facilitar la informació de sinistralitat següent: - El número de referència del sinistre.

- La valoració del sinistre, on ha de figurar a més l’import de la franquícia i l’import de la indemnització.

3. En el cas que s’hagin comunicat suplements, les noves altes de béns objecte d’aquesta cobertura de flota de vehicles s’han d’ajustar a les cobertures indicades en aquest plec . Per establir el cost dels suplements d’altes i baixes, l’entitat adjudicatària haurà d’aplicar les mateixes tarifes de primes que va utilitzar per formalitzar la proposta econòmica d’aquesta contractació.

4. L’Ajuntament té nomenat mediador d’assegurances exclusiu vers les entitats asseguradores amb les quals contracti qualsevol pòlissa d’assegurança a FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, SL. La presentació de les ofertes per part de les entitats asseguradores comporta el reconeixement de l’esmentat mediador en el contracte d’assegurança resultant.

(5)

ANNEX 1

AUTOMÒBILS AJUNTAMENT DE CAMBRILS

MATRÍCULA MARCA I MODEL

5609BLR RENAULT KANGOO EXPRESS RL1.9 D C5225BLL MBK FLIPPER

1381BPP NISSAN CABSTAR E 110.35 CAJA 9097CCB NISSAN TERRANO II 2.7 TDI S

9825CTL RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 9842CTL RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 6470CVD RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT E9887BCP NISSAN FG D02A30Q

1858DBH RENAULT KANGOO COMBI AUTH1.9DC 3972DBW NISSAN CABSTAR 105.35 CA-AB. M 6225DCN YAMAHA YP 125

0471DDJ RENAULT CLIO 1.2

0363DDY NISSAN CABSTAR 125.35 CH-CAB. 3787DDZ NISSAN CABSTAR 125.35 CH-CAB. 2365DFD RENAULT CLIO PACK DYNAMIQUE 1. E9305BCY POLARIS SPORTSMAN 400 E9312BCY POLARIS SPORTSMAN 400 5034DMY CITROEN BERLINGO 1.4 75 CV

4463DSR NISSAN CABSTAR 105.35 CA-AB. MEDIO 6191DTS RENAULT CLIO COMMUNITY 1.2 9678DVJ YAMAHA 125 YP

5774DWZ NISSAN CABSTAR 125.35 CH-CAB. LARGO 0233FBX RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 1.2 75 0222FBX RENAULT KANGOO CONFORT EXPRESSN 1.2 1492FDT YAMAHA YP 125

6405DCN YAMAHA YP 125

(6)

E1214BDX PASQUALI MARS 8.90 RS

0234FMX RENAULT KANGOO COMBI LUXE PRIV 1.5DCI 85 1293FSN TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D4D 173 GX 9103GBW NISSAN PRIMASTAR K9 C 2.0DCI PREM 115 28T 5977GCM BMW F 650 GS 9764GCL SUZUKI BURGMAN 125 9871GCL SUZUKI BURGMAN 125 1698GCM SUZUKI BURGMAN 125 9906GCL SUZUKI BURGMAN 125 9840GCL SUZUI BURGMAN 125 6348CYZ FIAT SCUDO KB 2.0JTD 8/9P 109 SX 7540GHG RENAULT CLIO CAMPUS 1.2

0801GHS RENAULT CLIO CAMPUS 1.2 9604GHV BMW F 650 GS

9599GHV BMW F 650 GS

17253 GENIE Z45-ARTICULATIN BOOM ELEVADORA 0580GKR RENAULT KANGOO EXPRRESS G.CONF 1.6 95 T40157VE JOHN DEERE SERIE 3000 3350 S DT

7839CBR RENAULT MEGANE AUTHENTIQUE 1.9 DCI 3812GMH VOLKSWAGEN GOLF PLUS BLUEMOTION EDITION 1.9TD 4119GNH TOYOTA LAND CRUISER 30 D4D 173 VX 4052GNH TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D4D 173 VX

6791CZY RENAULT SCENIC CONFORT EXPRESSION 1.9DCI 9901DTB RENAULT CLIO PACK DYNAMIQUE 1.2 16V 0247FBX RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT 1.2 75 0611GDJ VOLKSWAGEN GOLF PLUS BLUEMOTION EDITION 1.9TD 6719GJS BMW F 650 GS

0621GDJ VOLKSWAGEN GOLF PLUS BLUEMOTION EDITION 1.9TD 4283DHV NISSAN CABSTAR 125.35 CH-CAB. LARGO

3541DLT NISSAN CABSTAR 125.35 CJA CERRA. 0769GMH VOLKSWAGEN GOLF PLUS BLUEMOTION EDITION 1.9TD

4597GPH MERCEDES VITO 111 CDI L MIXTO 4725DWD NISSAN CABSTAR 125 CV CHA-CAB. M

9756HMF HONDA NC 700X

8437FDK CHEVROLET GM KALOS 1.4 16V SX 8218GKN VOLKSWAGEN GOLF PLUS EDITION 1.9 TDI 8213GKN VOLKSWAGEN GOLF PLUS EDITION 1.9 TDI

6988CYL HYUNDAI ATOS PRIME 1.1 GLS E5371BGD TRACTOR JOHN DEERE 5080 GF 4W

PL2P0003024 PLAMECA PODATHOR 7M - PLATAFORMA 03PN8N0017 PLAMECA PODATHOR 7M PLATAFORMA 9832FVH KIA PICANTO 1.0 CONCEPT

(7)

T8493AV NISSAN TRADE 2.0 FURGON

1799BFN RENAULT MASTER CH. VOLQUETE MEDIO

PREU DE SORTIDA I CRITERIS DE VALORACIÓ

PREU DE SORTIDA. 18.000 €

1. Proposició econòmica (fins a un màxim de 60 punts)

Es valorarà fins a un màxim de 60 punts, aplicant els criteris següents: o l’oferta més econòmica es valorarà amb 60 punts.

Es valorarà una millora en la prima total anual, assignant la màxima puntuació a la millor oferta, que serà aquella que contingui la baixa més gran respecte al preu de licitació, i a la resta d’ofertes se’ls assignarà una puntuació d’acord amb la següent fórmula:

Omax = Pmax= 60

Pn = Pmax · (PL – On) / (PL – Omax) Omax = Millor oferta.

Pmax = Puntuació màxima.

Pn = Puntuació de la resta d’ofertes. PL = Preu de licitació

On = Oferta que es valora.

2. Millores de cobertura (fins a un màxim de 40 punts) aplicant els criteris

següents:

o Inclusió de la cobertura de Robatori del vehicle; 15 punts o Inclusió de la cobertura d’incendi del vehicle; 10 punts

o Inclusió de la cobertura de Rc de la càrrega per Camions i Furgons; 15 punts

[Firma01-01] 1/1

ÌaÇ~B-Èc-8830-4135-be58-0d148ff02fce0Î

Tècnica d'administració general CPISR-1 Nuria Nolla Benavent 04/05/2016

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :